پایان نامه تأثیر رفتار شهروندی سازمانی در ارتقاء هوش سازمانی

word 4 MB 30328 147
مشخص نشده کارشناسی ارشد روانشناسی
قیمت قبل:۳۳,۹۰۰ تومان
قیمت با تخفیف: ۲۹,۳۰۰ تومان
دانلود فایل
 • بخشی از محتوا
 • وضعیت فهرست و منابع
 • پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (M.A) مدیریت بازرگانی

  گرایش: " مدیریت تحول"

  چکیده:

  در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎ ﺑﻪﻃﻮر ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﺑﻪ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﺆﺛﺮ از ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻧﺴﺎﻧﻲ ﺑﺴﺘﮕﻲ دارد. در نگرش های معاصر به سازمانها، اﻧﺴﺎن ﻧﻘﺶ ﻣﺤﻮری در ﺗﺤﻮل ﺳﺎزﻣﺎن دارد و ﺗﺤﻮﻻت ﻋﻈﻴﻢ ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ از ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪیﻫﺎی ﻧﺎﻣﺤﺪود ﻓﻜﺮی اﻳﻦ ﻋﺎﻣﻞ ﺳﺮﭼﺸﻤﻪ ﻣﻲﮔﻴﺮد. از آﻧﺠﺎ ﻛﻪ ﻛﺎرﻛﻨﺎن ﻣﻬﻢ ﺗﺮﻳﻦ داراﻳﻲ ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﻲروﻧﺪ، ﺑﺮرﺳﻲ ﺟﻨﺒﻪﻫﺎی ﭘﻴﭽﻴﺪه رﻓﺘﺎری آﻧﺎن ﺳﻮدﻣﻨﺪ اﺳﺖ. در این تحقیق به بررسی رابطه بین رفتار شهروندی سازمانی و هوش سازمانی پرداخته شده است .

  به منظور سنجش متغیرهای تحقیق، داده­های مورد نیاز از طریق 2 پرسشنامه هوش سازمانی و پرسشنامه رفتار شهروندی سازمانی که هر کدام به صورت طیف لیکرت می باشد و بین 132 نفر از کارمندان و مدیران شرکت نفت قم با درنظرگرفتن روش نمونه­گیری تصادفی ساده توزیع شده است، جمع­آوری شده­اند. لذا تحقیق حاضر پژوهشی توصیفی از نوع همبستگی است. نتایج تحلیل آماری و بررسی یافته های تحقیق نشان داد که از بین 6 فرضیه مطرح شده، 4 فرضیه قابل تایید است و دو فرضیه رد می شود. بدین ترتیب که رفتار شهروندی سازمانی رابطه مثبت و معنی داری با هوش سازمانی دارد . همچنین سه بعد رفتار شهروندی سازمانی شامل نوع دوستی ، فضیلت شهروندی و احترام و تکریم نیز رابطه معنی داری با هوش سازمانی نشان دادند. در مقابل رابطه معنی داری بین دو بعد وظیفه شناسی و جوانمردی با هوش سازمانی مشاهده نشده است.

  واژگان کلیدی: رفتار شهروندی سازمانی ، هوش سازمانی، کارمندان وزارت نفت .

  مقدمه:

  کارکنان خط مقدم خون جاری در رگ های تمامی سازمان های خدماتی هستند. خدمات بر خلاف محصولات به طور همزمان تولید و مصرف می شود. همین عامل سبب شده است که کارکنان سازمان های خدماتی نقش حیاتی در ارائه خدمات با کیفیت بالا داشته باشند. با وجود این که حجم قابل توجهی از تحقیقات به کیفیت خدمات درک شده از سوی مشتریان اختصاص دارد، در حین ارائه خدمات، توجه بسیار کمی به رفتارهای کارکنان سازمانهای خدماتی شده است. (آیاگی و همکاران، 2008 به نقل از دعائی و همکاران، 1388)

  مطالعات نشان داده است که وجود رفتارهای مشارکتی مانند رفتار شهروندی سازمانی، به واسطه روان تر ساختن ارتباطات سازمانی، بهبود روش برنامه ریزی سازمانی، ارتقاء سطح همکاری بین افراد و ایجاد جو حمایتی در سازمان، به طور مستقیم بر پیامدهای سازمانی مانند کیفیت خدمات، رضایت شغلی ، تعهد سازمانی ، عملکرد مالی و غیره اثرگذار است. (پادساکف و همکاران، 2006)

  ارتباط رفتار شهروندی سازمانی با مفهوم هوش سازمانی یکی از دغدغه های متفکران مدیریت بشمار می رود. ﻫﻮش ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ ﻣﻔﻬﻮﻣﻲ ﺟﺪﻳﺪ در ﻋﺮﺻﻪ ادﺑﻴﺎت ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ و ﻗﺮن 21 ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. ﻓﺮاﻳﻨﺪ ﻫﻮش ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ ﺑﻪ 5 ﺟﺰء ﺗﻘﺴﻴﻢ ﻣﻲ ﺷﻮد: ﺷﻨﺎﺧﺖ ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ، حافظه ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ، ﻳﺎدﮔﻴﺮی ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ، ارﺗﺒﺎط ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ و ﺗﻌﻘﻞ ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ . اﻳﻦ 5 ﻓﺮاﻳﻨﺪ ﻓﺮﻋﻲ، اﺑﺰار ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪی ﺑﺮای ﺗﺤﻠﻴﻞ و ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ ﻓﺮاﻳﻨﺪﻫﺎی اﺗﺨﺎذ ﺗﺼﻤﻴﻢ در ﺳﺎزﻣﺎن اﺳﺖ.

  در این پژوهش تلاش خواهد شد که ابعاد مختلف دو مفهوم رفتار شهروندی سازمانی و هوش سازمانی تشریح شده و ارتباط آن دو در قالب مدلی مفهومی که برگرفته از مطالعات نظری و تجربی می باشد، مورد بررسی قرار گیرد.

  1-1-بیان مسئله

  در محیط رقابتی کسب و کار امروز، عمده نگرانی و تکاپوی سازمان ها در جهت بقا و توسعه و پیشرفت فراگیر آنها شکل می گیرد. در راستای این هدف خطیر، مدیران در پی شناسایی و بهره گیری بهینه از منابع و سرمایه هایی هستند که تحصیل آنها هزینه ها و زحمات فراوانی دارد. پس پیروز این میدان مدیرانی هستند که سرمایه های مذکور را به اثربخش ترین، کاراترین و بهره ورترین طُرق ممکن به کار گیرند. عمده منابع هرسازمانی متوجه منابع انسانی، مالی و فنی آن است که مسلماً سرمایه انسانی تعیین کننده سمت و سوی دیگر سرمایه هاست، زیرا نیروی انسانی است که با توانایی های خود و با برنامه ریزی، دیگر منابع را به خدمت گرفته است.

  باتمان و ارگان[1] (1983) برای اولین بار از اصطلاح رفتار شهروندی سازمانی استفاده کردند و آن را به عنوان اقدامات بخشی از کارکنان برای بهبود بهره وری و همبستگی و انسجام در محیط کاری می‌دانند که ورای الزامات سازمانی است (هدسن[2]، 2006).

  شهروند خوب سازمانی یک تفکر و ایده است و آن مشتمل بر رفتارهای متنوع کارکنان نظیر، پذیرش و به عهده گرفتن وظایف و مسئولیت های اضافی، پیروی از مقررات و رویه های سازمان، حفظ و توسعه نگرش مثبت، شکیبایی و تحمل نارضایتی و مشکلات در سرکار می‌باشد. بر پایه و اساس تئوری ها و نظریه های سازمانی مسلماً رفتار شهروندی سازمانی به رقابت و عملکرد سازمان کمک می کند، به علاوه رغبت و تمایل به رفتار شهروندی به علت رقابت های روز افزون جهانی، اهمیت نوآوری ، انعطاف پذیری، بهره وری و پاسخگویی به شرایط بیرونی پیوسته در حال افزایش است (یعقوبی و همکاران، 1389).

   نتایج تحقیقات اخیر نشان می‌دهد کارمندانی که فراتر از شغل و وظیفه خود عمل کرده و رفتار شهروندی سازمانی از خود بروز می‌دهند به گروه کاری و سازمانی تعلق دارند که هم بهره وری بالایی دارند و هم کاری با کیفیت عالی انجام می‌دهند تا کارگرانی که از رفتار شهروندی سازمانی در سطوح پایین برخوردارند (پودساکوف و مکنزی[3]، 1977).

  همان گونه که دردنیای انسانی و درحیات پرتلاطم بشری، انسان هایی موفق خواهند بودکه دارای هوش سرشاری باشند تا با بهره گیری از آن بتوانند بر مسائل و مشکلات زندگی فائق آیند. قطعاً در دنیای سازمانی نیز، وضعیت به همین گونه است، به خصوص امروزه باتوجه به پیشرفت علوم و فنون و پیدایش نیازها و چالش های جدید، سازمانها نیز پیچیده تر و اداره آنها نیز مشکلتر می شود. این مفهوم زمانی اهمیت بیشتری خواهد یافت که بپذیریم در سازمان های امروزی علاوه بر منبع عظیم و هوشمند انسانی، ماشین آلات هوشمندی نیز در فرایند عملکرد سازمان ها نقش مؤثری ایفا می کنند. یکی از عواملی که در سازمان های پیچیده امروزی می تواند دو هوش فعال انسانی و ماشینی را با یکدیگر ترکیب کند، هوش سازمانی است (سیادت و همکاران، 1389).

   امروزه با اطمینان می توان ادعا کرد که استفاده از هوش سازمانی می تواند قدرت رقابتی یک سازمان را افزایش دهد و آنرا از دیگر سازمانها متمایز سازد. هوش سازمانی این امکان را به سازمان می دهد تا با به کارگیری اطلاعات موجود از مزایای رقابتی بهره برداری کند و امکان درک تقاضای مشتریان و چگونگی برقراری ارتباط با آنان را میسر میسازد. هم چنین، این امکان را به سازمان می دهد تا بتواند تغییرات مثبت یا منفی را نظارت کند. از دیگر فواید هوش سازمانی می توان موارد زیر را نام برد: (آلبرخت [4]، 2003)

  کمک به مدیران برای ارزشیابی قابلیت های کل سیستم سازمانی؛

  درک الگوهای وابستگی بین سازمان و محیط بیرونی؛

  تشخیص نقاط قوت و ضعف سازمانی و فضایی برای بهبود ارتباطات بین زیرسیستم ها؛

  باتوجه به مطالب گفته شده و پژوهش و جستجو این نیاز درسازمان های امروزه ایرانی مشاهده می شودکه بدنبال بهبود هوش سازمانی خود باشند. زیرا هوش سازمانی در نهایت موجب بهبود عملکرد سازمان خواهد شد. براین اساس در این پژوهش بدنبال آن هستیم که بررسی کنیم رفتار شهروندی سازمانی چه نقشی در بهبود هوش سازمانی دارد؟

  1-2-اهمیت و ضرورت انجام پژوهش

  در جامعه امروز بشری میزان موفقیت افراد رابطه مستقیم با میزان هوش آنها دارد و این انسانها با بهره گیری ازهوش خود در تلاش هستند برمشکلات زندگی فائق آیند.

  در دنیای سازمانی نیز وضع به همین گونه است، بخصوص اینکه درعصرحاضرهرچه زمان به جلوتر می رود با توجه به پیشرفت علوم وفنون وپیدایش نیازها وچالشهای جدید، سازمانها نیز پیچیده تر واداره آنها نیزمشکل تر می شود. این معنا زمانی پر اهمیت خواهد شدکه بپذیریم در سازمانهای امروزی علاوه بر وجود انسانی خلاق و هوشمند، تکنولوژی های هوشمند نیز درفرآیند عملکردسازمانها نقش مؤثری ایفا می کنند.

  ایجاد زمینه به منظور استفاده از مهارت های مختلف در سازمان - نیازمند وجود ساختار مناسب –عملکرد مناسب ، مدیریت موثر و استفاده بهینه از منابع انسانی ، عوامل عاطفی ، تکنولوژیکی ، دانش و یادگیری است .پیشرفت سریع تکنولوژی در قرن حاضر- اهمیت این موضوع را دو چندان نموده است.

  سازمانها  باید کارهایی را در جهت پاسخ گویی به نیاز ها و شرایط جدید سازمانی که اثربخش باشد – انجام دهند. آنها باید از  یک طرف سیستم ها و داده ها را بر اساس تجربیات گذشته بکار گیرند و از طرف دیگر  در حد مناسب و قابل قبول نسبت به  تغییرات محیط های متغیر خارجی – به کمک توسعه سیستمها و کسب دانش جدید عکس العمل نشان دهند.

  در سازمانی که هوش سازمانی در آن بکار گرفته می‌شود، مدیران می‌توانند اطلاعات هزینه‌ها را از داخل سازمان استخراج نمایند و بدانند که هزینه‌ها چه هستند و تصمیم‌هایی برای کاهش و حذف آنها بگیرند. تغییرات آینده را پیش‌بینی کنند و برای مسائل خود راه‌حلی مناسب داشته باشند. بمنظور افزایش درآمد، شرکت‌ها باید علاوه بر افزایش فروش خود، مثلا مشتریان فعلی خود را حفظ کنند. حفظ مشتریان اغلب کاری بسیار پسندیده است.

  از سوی دیگر در راستای رقابت های شدید جهانی و رابطه جهانی سازی بر تمامی ابعاد مدیریتی و از آنجا که شاهد تغییرات چشمگیری در دنیای تجارت و کسب و کارکنونی می باشیم لذا درک موقعیت استراتژیک کنونی فقط از توان مدیران خلاق و باهوش بالا مقدور است، از این رو مقوله هوش اهمیت دو چندانی پیدا کرده و جایگاه خود را بیشتر از این در آینده باز خواهد نمود. به عبارت دیگر اگر بر این باور باشیم که موفقیت مدیران درگذشته متکی به مهارتهای فنی و هوش منطقی بوده است امروزه در قرن بیست و یکم وجود مدیران با قدرت تجزیه و تحلیل بالاتر نقش اساسی را دراثر بخشی سازمانها را دارند و آنچه که متضمن این موفقیت ها می باشد چندان به جایگاه مدیر در سلسله مراتب سازمانی مربوط نمی گردد. بلکه به هوش مدیران و کارکنان بستگی دارد.

  به عبارت دیگر در ﻋﺼﺮ اﻃﻼﻋﺎت و ارﺗﺒﺎﻃﺎت ، اﻧﺴﺎﻧﻬﺎ ﺑﺰرﮔﺘﺮﻳﻦ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﻫﺎی ﻫﺮ ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ . ﺑﺴﻴﺎری از داﻧﺸﻤﻨﺪان داﻧﺶ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﻫﺎی اﻧﺴﺎﻧﻲ را ﻳﮕﺎﻧﻪ ﻣﻨﺒﻊ ﭘﺎﻳﺪار ﻣﺰﻳﺖ رﻗﺎﺑﺘﻲ ﺳﺎزﻣﺎﻧﻬﺎ ﻣﻲ داﻧﻨﺪ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﻣﺎﻫﻴﺖ ﻋﺼﺮی ﻛﻪ در آن ﺑﻪ ﺳﺮ ﻣﻲ ﺑﺮﻳﻢ ﺗﻔﺎوت ﺑﺴﻴﺎری ﻣﻴﺎن ﺳﺎزﻣﺎﻧﻬﺎی اﻣﺮوز ی و ﮔﺬﺷﺘﻪ وﺟﻮد دارد و در اﻳﻦ ارﺗﺒﺎط ﭼﺎرﻟﺰ ﻫﻨﺪی از ﺻﺎﺣﺒﻨﻈﺮان رﺷﺘﻪ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻣﻲ ﮔﻮﻳﺪ: ﻣﺪﻳﺮان اﻣﺮوز ﺑﺎ ﺳﺎزﻣﺎﻧﻬﺎﻳﻲ ﺳﺮ و ﻛﺎر دارﻧﺪ ﻛﻪ ﺷﺒﺎﻫﺘﻲ ﺑﻪ ﺳﺎزﻣﺎﻧﻬﺎی ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻧﺪارﻧﺪ، ﻳﻜﻲ از وﻳﮋﮔﻲ ﻫﺎی اﺳﺎﺳﻲ ﺳﺎزﻣﺎﻧﻬﺎی ﺟﺪﻳﺪ ﺷﻜﻞ ﮔﻴﺮی آﻧﻬﺎ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻳﺎدﮔﻴﺮی اﺳﺖ. ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﻣﺪﻳﺮان وﻛﺎرﻛﻨﺎن ﻫﻤﻮاره در ﺣﺎل ﻳﺎدﮔﻴﺮی ﺑﻮده و ﻣﻬﺎرتﻫﺎی ﺟﺪﻳﺪ ﻛﺴﺐ ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ، ﭼﺮا ﻛﻪ ﻗﺪرت ﻫﺮ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﻣﻴﺰان آﻣﻮزش داﻳﻤﻲ ﻣﺪﻳﺮان و ﻛﺎرﻛﻨﺎن آن اﺳﺖ (البرزی ،12 :1385). ﻫﻮش ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ ﺑﻪ ﺗﺤﺼﻴﻞ و ﻛﺴﺐ داﻧﺶ اﺷﺎره دارد ﻛﻪ از راه ﺑﻪ ﻛﺎرﮔﻴﺮی اﻧﺴﺎن، راﻳﺎﻧﻪ و ﺳﺎﻳﺮ وﺳﺎﻳﻞ ﺻﻮرت ﻣﻲ ﭘﺬﻳﺮد و داﻧﺶ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﻣﺤﻴﻂ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺳﺎزﻣﺎن (ﻫﻢ ﻣﺤﻴﻂ داﺧﻠﻲ و ﻫﻢ ﻣﺤﻴﻂ ﺧﺎرﺟﻲ ) را ﻣﺪ ﻧﻈﺮ ﻗﺮار داده اﺳﺖ (وظیفه دوست و ﻫﻤﻜﺎران، 38 :1387).

   

  1-3-فرضیه های پژوهش

  فرضیه اصلی

  رفتار شهروندی سازمانی تأثیر معناداری در ارتقاء هوش سازمانی کارمندان وزارت نفت دارد.

  فرضیه های فرعی

  1.

  2.

  3.

  4.

  5.

  1-4-مدل مفهومی پژوهش

   

  [1] - Bateman and  Organ, 1983

  [2] - Hodson

  [3] - Podsakoff and  Mackenzie

  [4] - Albrekht

  Summary:

  Now the success of a company depends directly on the effective use of human resources. In view of contemporary organizations play a central role in the evolution of human and organizational great revolutions of unlimited intellectual abilities of stems Since employees are the most important asset , their behavior is beneficial aspects of the complex. This study examines the relationship between OCB and organizational intelligence is discussed.. .

  To measure the variables , the data required by the 2 questionnaires organizational intelligence and organizational citizenship behavior which a Likert scale is between 132 Qom oil company employees and managers regarding the distribution of the random sampling method. This research is descriptive research . Statistical analysis of survey findings showed that the hypothesis 6 , 4 verifiable hypothesis and the hypothesis is rejected. Thus, the OCB positive relationship between organizational intelligence. The three dimensions of OCB include altruism , civic virtue and reverence also showed a significant association with business intelligence. In contrast, a significant relationship between the loyalty and generosity of corporate intelligence there.

   

 • فهرست:

   

  عنوان........................................................................................................................ شماره صفحه

  فصل اول: کلیات پژوهش 2

  مقدمه: 3

  1-1-بیان مسئله. 4

  1-2-اهمیت و ضرورت انجام پژوهش... 6

  1-3-فرضیه های پژوهش... 7

  1-4-مدل مفهومی پژوهش... 8

  1-5-اهداف پژوهش... 9

  1-6- روش پژوهش : 9

  1-7-جامعه و نمونه آماری.. 10

  1-8-شیوه گردآوری داده‌ها: 10

  1-9-ابزار گردآوری داده‌ها 10

  1-10-متغیرهای پژوهش... 10

  فصل دوم: ادبیات نظری و پیشینه پژوهش... 12

  مقدمه. 13

  2-1-هوش سازمانی.. 14

  2-1-1-تاریخچه. 14

  2-1-2-تعریف هوش سازمانی.. 16

  2-1-3-اهمیت هوش سازمانی.. 19

  2-1-4-ابعاد هوش سازمانی.. 20

  2-1-5-هوش سازمانی از دیدگاه های مختلف... 24

  2-2-رفتار شهروندی سازمانی.. 27

  2-2-1-تعریف رفتار شهروندی سازمانی.. 28

  2-2-2-ابعاد رفتار شهروندی.. 29

  2-2-3-مطالعات رفتارهای شهروندی سازمانی.. 35

  2-2-4-عوامل تأثیر گذار بر رفتار شهروندی.. 36

  2-2-5-تبعات و پیامدهای رفتار شهروندی سازمانی.. 39

  2-2-6-انواع رفتار شهروندی در سازمان. 40

  2-3-پیشینه پژوهش... 42

  2-3-1-مروری بر شرکت ملی نفت ایران. 42

  2-3-1-1-صنعت نفت جمهوری اسلامی ایران در یک نگاه 42

  2-3-1-2-نفت در مسیر توسعه. 44

  2-3-1-3-اهداف کلان صنعت نفت و گاز ایران در برنامه پنجم توسعه. 44

  2-3-1-4-چشم انداز و ماموریت شرکت ملی نفت... 45

  2-3-1-5-خط ‌مشی‌های اساسی در مدیریت منابع انسانی.. 46

  2-3-1-6-خط‌ مشی‌های اساسی در ساختار سازمانی.. 46

  2-3-2- پژوهشهای خارجی.. 47

  2-3-3- پژوهشهای داخلی.. 50

  2-4-جمع بندی پیشینه و ارائه مدل مفهومی پژوهش... 57

  فصل سوم: روش شناسی پژوهش... 60

  مقدمه. 61

  3-1-روش تحقیق.. 61

  3-2-مدل اجرایی تحقیق.. 62

  3-3-جامعه آماری.. 63

  3-4-حجم نمونه و روش نمونه گیری.. 64

  3-5-ابزار گرد آوری اطلاعات... 65

  3-6-روایی و پایایی.. 68

  3-7-روش تجزیه و تحلیل داده ها 69

  فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده های پژوهش... 70

  4-1-مقدمه: 71

  4-2-مشخصات کلی پاسخگویان. 72

  4-3-تحلیل روایی سازه 76

  4-4-بررسی پایایی پرسشنامه. 90

  4-5- توصیف شاخص های اصلی پژوهش... 91

  4-6-بررسی فرضیه های پژوهش... 97

  نتیجه گیری و پیشنهادات... 103

  خلاصه پژوهش... 104

  یافته های پژوهش  و نتیجه گیری.. 105

  پیشنهادات... 109

  پیشنهادات حاصل پژوهش... 109

  پیشنهادات برای محققین بعدی.. 110

  محدودیتهای پژوهش... 111

  ضمایم. 112

  پرسشنامه. 113

  خروجی های SPSS. 117

  منابع و مآخذ: 132

  منبع:

  منابع و مآخذ:

  منابع فارسی

  ابزری، مهدی، اعتباریان، اکبر و ستاری قهفرخی، مهدی، (1385)، هوش سازمانی و جلوگیری از کند ذهنی سازمانی، ماهنامه مدیریت دانش سازمانی، شماره 22، مهرماه ، ص  .25

  اردلان، محمد رضا، اسکندری، اصغر، گیلانی، مریم، (1391) رهبری دانش، هوش سازمانی و اثربخشی سازمانی. مجله مطالعات راهبردی مدیریت، شماره 12 . صص 71-100

  اسلامی حسن و ابوالقاسم سیار (1386). رفتار شهروندی‌ سازمانی، تدبیر، 18، ١٨٧.

  آذر، عادل و مومنی، منصور، (1385) ،آمار و کاربرد آن در مدیریت ، جلد اول و جلد دوم، تهران: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت)

  بیکر، ترز ال (1381) نحوه انجام تحقیقات اجتماعی، ترجمه هوشنگ نایبی، نشر نی

  بیگ زاده، جعفر، علائی، محمد باقر، اسکندری، کریم، (1389) بررسی رابطه هوش سازمانی مدیران با عملکرد آنان در سازمانهای دولتی استان آذربایجان شرقی. پژوهشهای مدیریت، سال سوم، شماره هشتم، تابستان 1389، ص 143-463

  پیری، زکیه، (1385) ، مدلی برای هوش سازمانی ، چهاردهمین همایش سالانه دانشجویان مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی سراسر کشور، تهران.

  جعفری، پریوش، فقیهی ، علیرضا (1388) میزان مؤلفه های هوش سازمانی در سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی ، مجله دانش و پژوهش در علوم تربیتی برنامهریزی درسی. شماره بیست وسوم صص 45-66

  جمال زاده،محمد؛ غلامی،یونس؛ سیف،محمد حسن (1388) بررسی رابطه هوش سازمانی و یادگیری سازمانی در بین کارکنان و اعضای هیات علمی منطقه یک دانشگاه آزاد اسلامی و ارائه الگویی جهت ارتقاء یادگیری سازمانی، مجله رهبری و مدیریت آموزشی ، تابستان 1388 - شماره 8 از 63 تا 8

  حیاتی، محمد علی (1385) www.hayati314.blogfa.com /post-3.aspx

  خدادادی، محمد رسول، کاشف، میر محمد ؛ سید عامری، میر حسن ؛ اعلمی کشکی ، معصومه (1392) رابطه بین هوش سازمانی با بهره وری مدیران ادارات تربیت بدنی استان آذربایجان شرقی . نشریه مدیریت ورزشی، دوره 5، شماره 3، صفحه 175-189

  دﻋﺎﺋﻲ ﺣﺒﻴﺐاﻟﻪ،  ﻣﺮﺗﻀﻮی ﺳﻌﻴﺪ، ﻧﻮری ﻋﻠﻲ  (1388) ارﺗﻘﺎء ﺳﻄﺢ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﺧﺪﻣﺎت: ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﺄﺛﻴﺮ رﻓﺘﺎر ﺷﻬﺮوﻧﺪی ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ (ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ:ﻫﺘﻞ ﭘﺎرس ﻣﺸﻬﺪ)  ﭼﺸﻢاﻧﺪاز ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺷﻤﺎره 30 ﺑﻬﺎر  صص 67 -  85 

  رابینز، اﺳﺘﻴﻔﻦ ﭘﻲ. (1374). "ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ رﻓﺘﺎر ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ". ﺗﺮﺟﻤﺔ ﻋﻠﻲ ﭘﺎرﺳﺎﺋﻴﺎن و ﺳﻴﺪﻣﺤﻤﺪ اﻋﺮاﺑﻲ، ﭼﺎپ ﭼﻬﺎرم، اﻧﺘﺸﺎرات ﻣﺆﺳﺴﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت و ﭘﮋوﻫﺶﻫﺎی ﺑﺎزرﮔﺎﻧﻲ، ﺟﻠﺪ ﺳﻮم، ص: 214.

  رضایی کلید بری،ح، ر.  باقر سلیمی، س. (1387). " نقش عدالت سازمانی در تقویت رفتار شهروندی سازمانی". اولین کنفرانس ملی مدیریت رفتار شهروندی سازمانی

  زارعی متین،حسن؛ حمیدی زاده،علی؛ رهبر،امیرحسین (1387) ارایه یک چهارچوب کمی تعدیل شده جهت ارزیابی هوش سازمانی ، نشریه مدیریت فرهنگ سازمانی پاییز و زمستان شماره 18 (علمی-ترویجی) (28 صفحه - از 51 تا 78)

  سیادت، سیدعلی و کاظمی، ایرج و مختاری پور، مرضیه (1389)، بررسی مقایسهای رابطه بین هوش سازمانی و رهبری تیمی در بین اعضای هیئت علمی دانشگاههای دولتی اصفهان، چشم انداز مدیریت دولتی، صص99-87.

  صنوبری محمد,رضایی علی محمد (1389) رابطه ویژگی های شغلی و رفتار شهروندی سازمانی :نقش میانجی رضایت شغلی، دو ماهنامه توسعه انسانی پلیس, آذر و دی، دوره 7, شماره 32

  صنوبری، محمد ، (1387) رفتار شهروندی سازمانی (مفاهیم، تعاریف، ابعاد و عوامل موثر بر آن) دوماهنامه توسعه انسانی پلیس سال پنجم، شماره 1 (پیاپی 16)، فروردین و اردیبهشت

  عباسی، سهیلا، (1390) بررسی مقایسهای هوش سازمانی بین واحدهای صف و ستاد بانک سپه شهر تهران . www.BankSepah.ir

  عبدی، منیره، (1386)، بررسی تأثیر استقرار سیستم بانکداری الکترونیکی در بهبود عملکرد بانک کشاورزی استان آذربایجان شرقی، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه ازاد اسلامی واحد بناب.

  علیپور شیرسوار، حمیدرضا ، مرزبان مقدم، عفت (1392) بررسی رابطه بین هوش سازمانی و کارآفرینی در شرکتهای تولیدی استان گیلان، مجله رشد فناوری، سال نهم شماره 36

  فقیهی، علیرضا،(1389) چیستی هوش سازمانی و چگونگی افزایش آن در سازمان ها، اولین همایش هوش سازمانی و هوش کسب و کار .

  کیوان آرا ، محمد، مسعودیان، یوسف، بهرامی، سوسن و یزدخواستی، علی (1390) رابطه ی مؤلفه های مدیریت دانش و هوش سازمانی در دانشکده های دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، مدیریت اطلاعات سلامت ، دوره ی هشتم ،شماره ی پنجم ، آذر و دی

  کیماسی، مسعود، چیتسازان، هستی، فاخر، اسلام (1390) هوش سازمانی بررسی مقایسهای بانکهای دولتی و خصوصی ، مجله مدیریت بازرگانی. دوره 3 شماره 9 . صص 131-146

  مقیمی، سید محمد و رمضان، مجید، 1390، پژوهشنامه مدیریت، جلدسوم، انتشارات راه‌دان، تهران. 

  مقیمی، سید محمد، (1384) رفتار شهروندی سازمانی، از تئوری تا عمل، مجله فرهنگ مدیریت، سال 3 . شماره 11 زمستان. صص 19-84

  میرسپاسی، ناصر، افقهی، بابک، (1391) مقایسه تحلیلی هوش سازمانی در آموزش عالی: مطالعه ای موردی. فصلنامه پژوهش و برنامه ریزی در آموزش عالی، شماره 65 صص 67-86

  نجات ، سید امیر رضا، کوثر نشان، محمد رضا، و میرزاده، اکبر (1388)، تأثیر رفتار شهروندی سازمانی بر کیفیت (مطالعه موردی: آژانس های مسافرتی شهر تهران)، بررسیهای بازرگانی، شماره 38، خرداد و تیر، ص 84-72.

  نسبی، نرجس السادات، (1387)، بررسی رابطه بین هوش سازمانی و خلاقیت کارکنان در دانشگاه علوم پزشکی شیراز، پایان نامه کارشناسی ارشد ، دانشگاه پیام نور واحد شیراز.

  وظیفه دوست، حسین و قاسمی، فاطمه، (1387)، هوشمندی رقابتی (رویکردها و کاربردها)، ماهنامه تدبیر، شماره 197، مهر ماه، ص 42-38 .

  یعقوبی، نورمحمد و مقدمی، مجید و کیخا، عالمه (1389)، بررسی رابطه بین رهبری تحول آفرین و رفتار شهروندی، سازمانی کارکنان، پژوهش های مدیریت تحول، شماره 4.

   

  منابع انگلیسی

  Albrecht, Karl, (2003), Organizational Intelligence survey. Australian Institute of Management: (www.KarlAlbrecht.com)

  Albrecht, Karl. (2002). Organizational intelligence and Knowledge management the executive perspective. Retrieved, 2006, From. http://www.karl Albrecht.com

  Aoyagi, M.W., Cox, R.H., & McGuire, R.T. (2008). Organizational Citizenship Behavior in Sport: Relationships with Leadership, Team Cohesion, and Athlete Satisfaction. Journal of applied sport psychology, 20: 25-41

  Appelbaum, Steven & Bartolomucci, Nicolas & Beaumier, Erika & Boulanger, Jonathan & Corrigan, Rodney & Dore, Isabelle & Girard, Chrystine & Serroni, Carlo ,(‌2004)"organizational citizenship behavior : a case study of culture , leadership and trust " manamement decision Vol.42 No.1, pp. 13-40

  Ballantyne D. (2000) “Reframing internal marketing for relationship marketing” in Proceeding of in AMA International Marketing Educators Conference: Marketing in a Global Economy, Buenus Aires, Argentina, June 28-July I,.

  Bienstock, C.Carol & Demoranville, W. Carol & Smith, K. Rachel (2003) “ organizational citizenship behavior and service quality “ journal of services marketing, Vol .17 No.4, pp. 357-378 

  Cakir, R., Ada, S. (2008). Can the organizational intelligence be developed in schools by in-service training?. world Applied Sciences Journal 4(1):24-30

  Castro C.B., Armario E.M., Ruiz D.M.(2004), "The influence of employee organizational citizenship behavior on customer loyalty", International Journal of Service Industry Management, Vol. 15 No. 1, pp. 27-53.

  Cohen, Aaron & Kol, Yardena , (2004( “ professionalism and organizational citizenship behavior “ an empirical examination among Israeli nurses , journal of managerial psychology , Vol.19 No.4,

  Dickinson, L., (2009), An Examination of the Factors Affecting Organizational Citizenship Behavior, The University of Tennessee at Chattanooga Accounting

  Farh, J. L., Earley, P. C., & Lin, S. (1997). Impetus for action: A cultural analysis of justice and organizational citizenship behavior in Chinese society. Administrative Science Quarterly, 42(3), 421–444.

  Farh, J. L., Zhong, C. B., & Organ, D. W. (2004).” Organizational citizenship behavior in the People’s Republic of China.” Orga- nization Science, 15(2), 241–253.

  Glynn , M.A. , (1996) , Innovative Genius : A Framework for Relating Individual and Organizational Intelligence to Innovation , Academy of Management Review , 21 , 4

  Gonyea RM, Kuh GD. (2009). NSSE organizational intelligence, and the institutional researcher. New Direction for Institutional Research, 141, 56-71.

  Halal, W.E. (1997). Organizational intelligence: what is it, and how can manager use it?. Retrieved,2007, From. http://www. Bah . com

  Hoy, W. K. & Miskel C. (2008). Educational administration: Theory, research, and practice(8th ed.). New York: McGraw Hill. Chapter 10 (355-378)—Shared Decision Making

  Jung, Y. (2009). An Approach to Organizational Intelligence Management (A Framework for Analyzing Organizational Intelligence Within the Construction Process). Unpublished PhD theses. University of Virginia.

  Kesti, M., Syvajarvi. A., Stenvall. J., Rivera. M. (2011). Human capital scenario analysis as an organizational intelligence tool for performance management. Problems and Perspectives in Management, 9(1), 46-58.

  Lefter Viorel & Mihaela Prejmeream & Simona Vasilache , (2008), The Dimensions of Organizational Intelligence in Romanian Companies

  LePine, JA., Eerz, A. & Johnson, DE., (2002), The Nature and Dimensionality of Organizational Citizenship Behavior:A Critical Review and Meta-Analysis, Journal of Applied Psychology, , Vol. 87, No. 1, 52–65

  Liebowitz, Jay. (2000), Building organizational intelligence: A knowledge .management primer. Crcpress, florid

  Markocky , Livia and Xin Katherine (2004) the virtues of omission in organizational citizenship behaviour, university of California, pp.28-30

  Matsuda Takehiko ,(1988) , OR/MS , its Interaction Whit and Benefit from Japanese Organizational Intelligence , omega , 16 , 3

  McMaster , Michael D. (1996). «The intelligence advantage: organizing for ,complexity». butterworth- Heinemann /boston online:. http://www.parshift.com Speakers/Speak011.htm

  Mládková, L. (2012). Leadership in management of knowledge workers. Procedia – Social and Behavioral Sciences, 41, 243-250.

  Hoy, W. K. & Miskel. C. G. (2008). Educational Administration Theory, Research and Practice. Eighth Edition. Mc Graw-Hill.

  Okurame, D. (2012). " Impact of Career Growth Prospects and Formal Mentoring on Organizational Citizenship Behavior", Leadership & Organization Development Journal, Vol.33, No.1 , pp.66-85.

  Organ, D. W. (1988). Organizational Citizenship behavior: The good soldier syndrome. Lexington, MA: Lexington Books

  Organ, D. W., Podsakoff, P. M., & MacKenzie S. P. (2006). Organizational citizenship behavior: Its nature, antecedents, and consequences. London: Sage Publications.

  Podsakoff, P. M.; MacKenzie, S. B.; Paine, J. B., and Bachrach, D. G. (2006), "Organizational Citizenship Behaviors: A Critical Review of the Theoretical and Empirical Literature and Suggestions for Future Research", Journal of Management, 26, 513-563.

  Potas, N., Erçetin. Ule. & Koçak, S. (2010). Multi-dimensional organizational intelligence measurements for determining the institutional and managerial capacity of girls 'technical education institution (Diyarbakir, anliurfa and Konya/Turkey), African Journal of Business Management, 4(8), 1644-1651.

  Refler S, V. (2004). "The effects of a leaders emotional intelligence on employees, trust in their leader and employee organizational citizenship behavior", Submitted to Regent University School of Leadership Studies In partial fulfillment of the requirements for the degree of Doctor of Philosophy in Organizational Leadership, www.sciencedirect.com.

  Ruhan, A. & Junichi Iijima, Ho Sho. (2009). A study on relationship between organizational intelligence quotient and firm performance – a comparison study between Japan and China. Tokyo Institute of Technology

  Schepman, S.B, Zarate, A.M. (2008). The Relationship between Burnout, Negative Affectivity and organizational Citizenship Behavior for Human Service Employees, International Journal of Humanities and Social Sciences.

  Van Wijk, R., J. J. P. Jansen and M. A. Lyles (2008). "Inter- and Intra-Organizational Knowledge Transfer: A Meta-Analytic Review and Assessment of its Antecedents and Consequences." Journal of Management Studies, 45(4), 830-853.


تحقیق در مورد پایان نامه تأثیر رفتار شهروندی سازمانی در ارتقاء هوش سازمانی, مقاله در مورد پایان نامه تأثیر رفتار شهروندی سازمانی در ارتقاء هوش سازمانی, پروژه دانشجویی در مورد پایان نامه تأثیر رفتار شهروندی سازمانی در ارتقاء هوش سازمانی, پروپوزال در مورد پایان نامه تأثیر رفتار شهروندی سازمانی در ارتقاء هوش سازمانی, تز دکترا در مورد پایان نامه تأثیر رفتار شهروندی سازمانی در ارتقاء هوش سازمانی, تحقیقات دانشجویی درباره پایان نامه تأثیر رفتار شهروندی سازمانی در ارتقاء هوش سازمانی, مقالات دانشجویی درباره پایان نامه تأثیر رفتار شهروندی سازمانی در ارتقاء هوش سازمانی, پروژه درباره پایان نامه تأثیر رفتار شهروندی سازمانی در ارتقاء هوش سازمانی, گزارش سمینار در مورد پایان نامه تأثیر رفتار شهروندی سازمانی در ارتقاء هوش سازمانی, پروژه دانشجویی در مورد پایان نامه تأثیر رفتار شهروندی سازمانی در ارتقاء هوش سازمانی, تحقیق دانش آموزی در مورد پایان نامه تأثیر رفتار شهروندی سازمانی در ارتقاء هوش سازمانی, مقاله دانش آموزی در مورد پایان نامه تأثیر رفتار شهروندی سازمانی در ارتقاء هوش سازمانی, رساله دکترا در مورد پایان نامه تأثیر رفتار شهروندی سازمانی در ارتقاء هوش سازمانی

پایاننامه ی کارشناسی ارشد در رشته مدیریت صنعتی گرایش (تولید و عملیات) چکیده: بررسی رابطه اخلاقکار و هوش سازمانی؛ با در نظر گرفتن متغیر میانجی رفتار شهروندی سازمانی در کارکنان اداری دانشگاه شیراز دنیای امروز، دنیای سازمان هایی است که متولیان آن انسانها هستند. نیروی انسانی با قابلیت و توانمندی بالقوه خود چنانچه به خوبی مورد توجه قرار گیرد می­تواند نقش مهم و حساسی را در راستای نیل ...

پايان نامه براي دريافت درجه کارشناسي ارشد رشته مديريت دولتي گرايش تحول سازماني زمستان1391 چکيده     تحقيق حاضر با هدف بررسي ارتباط رهبري تحول آفرين و  توانمندسازي روانشنا

پايان نامه براي دريافت درجه کارشناسي ارشد  رشته مديريت دولتي گرايش  منابع انساني زمستان 1391 هدف پژوهش حاضر بررسي رابطه‌ي بين کيفيت زندگي کاري با مديريت ارتباط با مشتري در

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (M.A.) رشته مدیریت دولتی با گرایش نیروی انسانی چکیده عدالت از زیباترین، مقدس ترین و عالی ترین واژه ها در قاموس تمدن بشری محسوب می شود و رعایت آن از دیدگاه هر انسان سلیم الفطره ای، از ضروری ترین امور به شمار می آید. در حقیقت عدالت از مفاهیمی است که عقل جمعی همه ی افراد بشر آن را مستحسن و نیکو می شمرد. امروزه بخش مهمی از زندگی انسان ها در ...

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مدیریت دولتی گرایش منابع انسانی چکیده مدیریت مهمترین عامل در حیات، رشد و بالندگی و یا مرگ سازمانهاست و بی شک این وظیفه مدیران است که با توجه به اهداف سازمانی روند حرکت ازوضع موجود به وضع مطلوب را هدایت کنند . در مدیریت مطلوب است که کارکنان احساس کنند مورد پذیرش بیشتر سازمان هستند و در کارهای آن در گیرند و ازاین راه احساس احترام به خود،رضایت شغلی و ...

پايان نامه دوره کارشناسي ارشد MBA تابستان 1391 چکيده: هدف از انجام اين پژوهش بررسي رابطه ميان هوش معنوي، رضايت شغلي و تعهد سازماني بين کارکنان بانک ملي استان مازندران مي‌باشد. جامعه آما

تحقيق پاياني دوره عالي آزاد تخصصي DBA مديريت استراتژيک تير 1391 چکيده هدف اين پژوهش تعيين مولفه هاي توسعه زير ساخت‌هاي صنعت چرم و تدوين مدل مناسبي براي توسعه زير ساخت‌هاي صنعت چرم

پايان نامه کارشناسي ارشد در رشته مديريت فناوري اطلاعات گرايش تجارت الکترونيک بهمن 1390  چکيده:               يکي از مهمتري

پايان نامه براي دريافت کارشناسي ارشد (M.A) رشته معماري – گرايش مهندسي معماري بهار 1394   حوزه ايمني شهري ، مراکز آموزش آتش نشاني از موثرترين مکان هايي هستند که در سه بخش آموزش

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد "M.A" گرایش :علوم ارتباطات اجتماعی چکیده: دیپلماسی عمومی به دلیل افزایش نقش بازیگران متعدد در تعاملات بین المللی نسبت به دیپلماسی کلاسیک و سنتی جایگاه ویژه ای در نظام بین الملل یافته است . توسعه فنآوری نوین اطلاعات ابزار دیپلماسی کلاسیک را که بر مبنای قدرت سخت بود تغییر داده و گستره جدیدی بنام سیاست هوشمند که از عناصر فرهنگی ،رسانه ای ، ...

ثبت سفارش