پایان نامه تاثیر مدیریت هزینه بر عملکرد مالی شرکت

word 926 KB 30333 101
1393 کارشناسی ارشد حسابداری
قیمت قبل:۶۴,۷۰۰ تومان
قیمت با تخفیف: ۲۴,۸۰۰ تومان
دانلود فایل
 • بخشی از محتوا
 • وضعیت فهرست و منابع
 • پایان نامه کارشناسی ارشد

  گرایش: مدیریت مالی

  چکیده:

  در مفهوم ویژه اقتصاد در حال رشد، تاکید بر کاهش هزینه حائز اهمیت می باشد. مدیریت هزینه ها، یکی از راهبردی ترین زمینه های نیل به موفقیت مالی و عملکرد سازمانی در بازار رقابتی می باشد، بواسطه مدیریت هزینه ها، به انتخاب بهترین مسیر و استراتژی درآمد زا برای شرکت می توان دست یافت، در مدیریت هزینه ها، اندازه گیری بهای تمام شده منابعی که در راه انجام فعالیتهای اصلی، تشخیص و حذف اقلامی از هزینه که ارزش افزوده ایجاد نمی کنند، تعیین کارایی و اثربخشی فعالیتهای اصلی انجام شده در واحدهای اقتصادی، تشخیص و ارزیابی فعالیتهای جدید که می تواند عملکرد آینده سازمان را بهبود بخشد، در راستای بهبود عملکرد مدنظر می باشند.

  این پایان نامه تاثیر مدیریت هزینه بر عملکرد مالی شرکت در موسسه حسابداری و حسابرسی تدوینکو مورد بررسی قرار می دهد.

  روش تحقیق بر مبنای هدف توصیفی می باشد و همچنین بر مبنای روش و ماهیت جزء پژوهشات همبستگی می باشد. فرضیه هایی در این مورد تدوین شدند و سپس با استفاده از تحلیل همبستگی به تجزیه و تحلیل داده ها پرداخته شده است برای بررسی همبستگی بین متغیرها از روش رگرسیون استفاده شده است. و با استفاده از آزمون کلمو گروف-اسمیرنوف و آزمون دوربین واتسون فرضیه های پژوهش مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند.

  نتایج بدست آمده از پژوهش حاکی از آن است که تمامی فرضیات پذیرفته می شود، یعنی رابطه معناداری بین حذف اقلام بابت ارزش افزوده، بهینه کردن هزینه های ثابت در راستای درآمدها و کاهش هزینه های غیر ثابت با عملکرد مالی موسسه  و بین تقویت کارایی و اثربخشی فعالیتهای اصلی در واحدهای اقتصادی با عملکرد مالی موسسه وجود دارد.

  مقدمه پژوهش:

  فعالیت هر موسسه ای شامل انجام مجموعه ای از امور است که هر یک دارای هزینه های مربوط به خود هستند. هر شرکتی می تواند بنابر موقعیت و شرایط خویش، روشی برای کاهش هزینه انتخاب کند و با اجرایی کردن آن، هزینه های خود را کنترل کرده و کاهش دهد. توجه به هزینه های متعدد سازمان ها یا به عبارت دیگر مدیریت هزینه، امروزه امری است که بسیار مورد توجه مدیران سازمان ها بوده و در این رهگذر حتی رقبا به تحلیل هزینه های یکدیگر نیز می پردازند. (مهندس سید موسی میر قربانی گنجی)

  در مفهوم ویژه اقتصاد در حال رشد، تاکید بر کاهش هزینه در بخش های اداری، کشاورزی، صنعت و ... حائز اهمیت می باشد. کاهش هزینه به تنهایی نمی تواند هدف اصلی باشد. بلکه موضوعی است که به همه مرتبط می شود و باید آن را در تمامی موسسات سرلوحه امور قرار داد. آگاهی از هزینه ها باید از طریق تماس مدیریت و کارکنان در تمامی سازمان ها، تلاش های مکرر و دائمی در کارگاه ها، دفترهای کار، و تمامی امور صورت گیرد تا ضایعات را کاهش داده و کمترین تاخیر را داشته باشیم. (امین رامش و احمد شیخ زاده)

  در گذر تاریخ تمدن بشری، جهانی سازی در جامعه فرا صنعتی[1] به رغم مقاومت ملتها پیش می راند و اندیشه های تولید جهانی و ورود به عرصه های جدید با هزینه هایی به مراتب کمتر و کیفیتی عالی را در ظاهر نوید می دهد.

  تشدید صحنه رقابت جهانی در محیطی که به صورت دائم در حال تغییر است، ضرورت واکنشهای مناسب سازمانها و شرکتهای تولیدی-صنعتی را دو چندان کرده، بر انعطاف پذیری آنها با محیط نامطمئن خارجی پای می فشارد به واقع پیشرفتهای تکنولوژیک و بهره مندی از تکنولوژی اطلاعات، تعدد بازارهای بین المللی، ظهور قدرتهای اقتصادی جدید، ادغام گسترده و فرا ملیتی، توجه بیش از پیش به محیط زیست، تقویت مناطق آزاد بین المللی موجب گشته سازمانها و شرکتهای منطقه ای و بین المللی ناخواسته سیر قهقرایی[2] پیش گیرند چرا که آنها زیادی مزیتهای رقابتی خود را از دست داده و نتوانسته اند به درکی کامل و همه جانبه از محیط پیرامون خویش دست یابند.

  در اینجا باید پرسید که سازمانها و شرکتها چگونه بایستی به درک تغییرات محیطی بپردازند و با انعطاف پذیری مناسب، خود را با شرایط محیط جهانی وفق داده و بازارهای جهانی را هدف توانمندیهای بالقوه خود قرار دهند؟ به بیان دیگر سازمانها و شرکتها چه استراتژی های رقابتی را برای ورود به بازارهای بین المللی اتخاذ می کنند؟

   

  بیان مسأله اساسی پژوهش:

  شناوری لحظه ای فعالیت های در نهاد های پولی و حسابرسی و مالی نظیر موسسات و شرکت های حسابرسی و مالی از جمله خصایص و ویژگی های منحصر به فردی است که توانسته در قالب نوع برنامه ها و سازماندهی های مدیریت، برای آنها سود و ریسک های بالایی را به همراه داشته
  باشد. (Molinero ,2005 Cinca).

  موسسات و شرکت های حسابرسی و مالی از جمله نهاد های حساس به سیاست گذاری های خرد و کلان در سطح داخلی نظیر مدیریت کارایی هزینه‌ها، دارایی‌های کنترلی و مدیریت تعهدات، مدیریت کیفیت خدمات حسابداری و حسابرسی، مدیریت رضایت مشتریان و.. در سطح بیرونی متأثر از تحولات بازار و ریسکهای غیر قابل کنترل بوده که اهتمام به لحاظ این موارد با در نظر گرفتن توازن در قبال درآمد ها و هزینه ها حسابداری و حسابرسی توانسته موفقیت بالایی را از لحاظ سودآوری و بهره وری ایجاد
  نماید. (Murray ,2010)

  مدیریت هزینه ها در قالب مدیریت هزینه ها و درآمد ها حسابداری و حسابرسی از غامض ترین
  شالوده های فعالیت های شرکت ها و مهمترین وجه سود آوری موسسات و شرکت های حسابرسی و مالی تلقی گردیده که با توجه به این مهم، بررسی اجزاء هزینه ها و درآمد ها و بررسی میزان تأثیر گذاری هریک از آنها در روند فعالیت های حسابداری و حسابرسی همواره مد نظر مدیران و پژوهشگران امر بوده
  است. (Coffman ,2009)

  در موسسات و شرکت های حسابرسی و مالی، هزینه برای گزارش دهی در یک دوره بلند مدت به 2 طبقه عمده گروه بندی می نمایند:

  الف – هزینه های ثابت: این هزینه ها شامل مخارج و حقوق نیروی انسانی، بدهی های شرکتی و اقساط، هزینه های دفتری، هزینه های ثابت ماهیانه نظیر اجاره، شارژ، حسابرسی و مالیات و... در یک دوره بلند مدت می باشد.

  ب – هزینه های غیر ثابت: که به آن سایر هزینه ها هم گفته می شود این هزینه ها شامل هزینه های
  پیش بینی نشده، هزینه های بروز حوادث، هزینه های توسعه فعالیت های مقطعی سپرده ضمانتنامه ها، پیش پرداخت اعتبارات اسنادی، پیش پرداخت بابت معاملات، بدهی های متفرقه و حسابرسی فروخته شده وجوه مازاد اداره شده می باشد. (Chen& Strange ,2010)

  مدیریت هزینه ها امروزه یکی از راهبردی ترین زمینه های نیل به موفقیت مالی و عملکرد سازمانی
  شرکت ها در بازار رقابتی می باشد. چرا که بواسطه مدیریت هزینه ها، نه تنها به صورت علمی میتوان به تخصیص دقیق هزینه ها به فعالیت های مثمر پرداخت، بلکه بواسطه مدیریت هزینه ها، به انتخاب بهترین مسیر و استراتژی درآمدزا برای شرکت میتوان دست یافت. در مدیریت هزینه ها، اندازه گیری بهای تمام شده منابعی که در راه انجام فعالیتهای اصلی، تشخیص و حذف اقلامی از هزینه که ارزش افزوده ایجاد نمی کنند، تعیین کارایی و اثربخشی فعالیتهای اصلی انجام شده در واحدهای اقتصادی، تشخیص و ارزیابی فعالیتهای جدیدی که می تواند عملکرد آینده سازمان را بهبود بخشد در راستای بهبود عملکرد مد نظر
  می باشند. (mark,2012)

  بررسی تأثیر هر یک از این اجزاء بر روی عملکرد موسسات و شرکت های حسابرسی و مالی به لحاظ سود آوری مورد توجه است.(لوین 2011)[3] نشان داده است که عدم توازن در رعایت هزینه ها در قبال درآمدها توانسته در بلند مدت و میان مدت ضرر های جبران ناپذیری بر روی موسسات و شرکت های حسابرسی و مالی داشته و آنها را از گردونه رقابت حذف نماید.

  با افزایش سطح هزینه ها بدور از صرف آنها در بخش درآمد ها، موسسات و شرکت های مالی با رکود و عدم توان پرداخت سود تسهیلات روبرو شده و نمی توانند به برنامه های توسعه دست یابند، همچنین با صرف بالای هزینه ها شرکت در بخش درآمدها بیش از حد توازن معقول، میزان تعهدات حسابداری و حسابرسی بالا رفته و دیگر قادر به پاسخ گویی به مشتریان جدید و یا طرح های سود آور نبوده و عواملی نظیر ریسک بالایی تسهیلات، عدم دریافت به موقع مطالبات، کاهش ارزش زمانی پول و .. میتواند برای موسسات و شرکت های مالی مشکل ساز گردد. (Esther ,2006)

   

  مدل (فرو 2003)[4] در رابطه با تاثیر مدیریت هزینه بر عملکرد مالی سازمان.

   

  کارایی و اثر بخشی فعالیتهای اصلی انجام شده در واحدهای اقتصادی

   

  بهینه سازی هزینه های غیر ثابت

   

  بهینه کردن هزینه های ثابت در راستای درآمدها

   

  اقلامی هزینه فاقد ارزش افزوده

  عملکرد حسابرسی و مالی سازمان

   

   

  با عنایت به مبحث هزینه ها و درآمدها حسابداری و حسابرسی و بررسی اجزاء آن، این پژوهش سعی داشته به بررسی تأثیر اجزای هزینه ها و درآمدها موسسات و شرکت های حسابرسی و مالی خصوصی بر عملکرد آنها مطالعه موردی شرکت تدوینکو بپردازد. سوالی که در ابتدای این پژوهش می تواند مد نظر قرار داشته باشد این است که شکاف بین هزینه ها و درآمدها شرکت تدوینکو به چه میزان بوده و هر یک از اجزاء هزینه ها و یا درآمدها چه تأثیری بر روی عملکرد این موسسه حسابداری می تواند داشته باشد.

   

   

  اهمیت و ضرورت انجام پژوهش:

  شناسایی زمینه های موفقیت و یا افت عملکرد و ایجاد ورشکستگی در نهاد های حساس از منظر تأثیرپذیری از عمده عوامل درونی قابل کنترل و بیرونی غیر قابل کنترل نظیر سیستم های حسابداری و حسابرسی از جمله رهیافت های مدیران به منظور غلبه بر نقاط ضعف و ایجاد زمینه رشد و توسعه قلمداد شده است. (Ejngton 2009)

  موضوعیت موفقیت و سود آوری برای موسساتی که دارای طیف وسیعی از مشتریان و هزینه می باشند از اولویت های فعالیت و تصمیم گیری سازمانی بحساب است.

  به همین منظور، نقش بی بدیل اتکا به روش های موثر به منظور حصول اطمینان از سود ده بودن
  فعالیت ها همواره مورد تاکید قرار گرفته است. از روش های موثر و قابل کنترل در هر زمان، تدوین
  برنامه ها و دستور العمل های مدیریتی به منظور ایجاد جو مطلوب منطبق با هزینه ها حسابداری و حسابرسی از جمله سپرده گذاری ها و..در اعطای تسهیلات و سرمایه گذاری های پروژه ها و طرح ها و ابزارهای مدیریتی به منظور ایجاد جو ملایم سرمایه گذاری در شرکت در بخش درآمدها در ایجاد موازنه هزینه ها و درآمدها جهت جلوگیری از ایجاد ضرر و به حداکثر رساندن سود دهی بوده است.
  (Manson ,2012)

  در برنامه ریزی برای بهینه سازی هزینه ها و درآمد ها، باید به این نکته توجه داشته که ممکن است بازپرداخت اقساط وام، مالیات سالانه، حقوق پرسنلی و سایر هزینه های گرفته شده را دقیقا در موعد مقرر و به مقدار تعیین شده انجام ندهند. این عدم قطعیت ممکن است مشکلات زیادی را در برنامه ریزی هزینه ها و درآمدها به وجود بیاورد. عدم در نظر گرفتن آن، یعنی خوشبینانه نگاه کردن به مسأله، باعث خواهد شد که جواب های بهینه بدست آمده در دنیای واقعی غیر موجه گردند. نگرش بدبینانه به مسأله نیز باعث از دست دادن فرصت های بسیاری می شود.

  نسبت درآمدها به هزینه ها از مهم‌ترین شاخص‌هایی است که مدیریت هزینه ها و درآمد ها شرکت‌ها را به تصویر می‌کشد. برای محاسبه نسبت درآمد ها به هزینه ها، باید میزان هر یک از این دو جداگانه مورد محاسبه قرار گیرد، یعنی به طور جداگانه، مانده هزینه های جاری و ثابت و پرداخت های ثابت مالی در نظام حسابداری و حسابرسی کشور مشخص شود. به این ترتیب، برای تعیین هزینه ها شرکت ها، کل پرداختهای سالانه و ماهانه و پرداخت های پیش بینی نشده و فورس ماژور پس از کسر، هزینه های قانونی را باید مشخص کرد و برای تعیین درآمدها، میزان کل درآمد های حاصل از فعالیت های شرکت، سود فعالیت ها را محاسبه کرد.

   

  جنبه جدید بودن و نوآوری در پژوهش:

  با توجه به بررسی های صورت گرفته، مشخص شده است که تاکنون به صورت تخصصی، پژوهشات متمرکزی روی بحث بررسی تاثیر مدیریت هزینه بر عملکرد مالی شرکت در بلند مدت  در کشور صورت نگرفته و یا بررسی ها به صورت جسته و گریخته و با تکیه بر اشاراتی به موضوع پژوهش به صورت صرف بوده است. این پژوهش با توجه به ماهیت موضوع، در نظر دارد به بررسی جامعی از موضوع بررسی تاثیر مدیریت هزینه بر عملکرد مالی شرکت در بلند مدت مطالعه موردی شرکت تدوینکو پردازد.

   

  اهداف مشخص پژوهش:

  هدف اصلی این پژوهش عبارت است از

  بررسی تاثیر مدیریت هزینه بر عملکرد مالی شرکت در بلند مدت مطالعه موردی موسسه حسابداری و حسابرسی تدوینکو

  اهداف کاربردی پژوهش:

  استفاده از نتایج استراتژی های مناسب برای این شرکت در زمینه هزینه و درآمد

   

  سؤالات پژوهش:

  این تخقیق در پی آن است که پاسخ سؤال زیررا شناسایی نماید:

  آیا اندازه گیری بهای تمام شده منابع در راه انجام فعالیتهای اصلی بر روی سطح کلی عملکرد موسسه موثر است؟

  آیا تشخیص و حذف اقلامی از هزینه فاقد ارزش افزوده تا چه اندازه بر روی سطح کلی عملکرد موسسه موثر است؟

  آیا شناسایی هزینه های ثابت غیر مثمر بر روی سطح درآمدها تا چه اندازه بر روی سطح کلی عملکرد موسسه موثر است؟

   آیا شناسایی هزینه های غیر ثابت غیر مثمر بر روی سطح درآمد ها تا چه اندازه بر روی سطح کلی عملکرد موسسه موثر است؟

   آیا کارایی و اثربخشی فعالیتهای اصلی انجام شده در واحدهای اقتصادی بر روی سطح کلی عملکرد موسسه موثر است؟

   

   

  فرضیه‏های پژوهش:

  حذف اقلام فاقد ارزش افزوده بر عملکرد مالی موسسه حسابداری و حسابرسی تاثیر معنی داری دارد.

  بهینه کردن هزینه های ثابت در راستای درآمدها بر روی ارتقاء سطح کلی عملکرد موسسه حسابداری و حسابرسی تاثیر معنی داری دارد.

  کاهش هزینه های غیرثابت بر عملکرد مالی موسسه حسابداری و حسابرسی تاثیر معنی داری دارد.

  تقویت کارایی و اثربخشی فعالیتهای اصلی در واحدهای اقتصادی بر عملکرد مالی موسسه حسابداری و حسابرسی تاثیر معنی داری دارد.

  تعریف واژه‏ها و اصطلاحات فنی و خصوصی (به صورت مفهومی و عملیاتی)

  سازمان

  گذشته سازمان، حول محور دیدگاه ماکس وبر(۱۸۶۴-۱۹۱۹) می‌چرخد. کسی که در تجزیه و تحلیل دیوانسالاری(بوروکراسی) و سلسله مراتب اختیارات سازمانی، شهرت به سزایی دارد. ماکس وبر برای نخستین بار توانست، سازمان را از سایر نهادهای اجتماعی تفکیک کند. به گفته او سازمان یک رابطه اجتماعی است که طبق مقررات به افراد خارجی اجازه ورود نمی‌دهد. دستورات برای عملیات به وسیله افراد خاصی که عهده‌دار این وظیفه هستند و در رأس سازمان قرار می‌گیرند اعمال می‌شوند و معمولا یک ستاد اداری و اجرایی دارد.

  در وهلۀ اول سازمان، مستلزم وجود روابط اجتماعی است. یعنی فرد با سازمان رابطه متقابل(تعامل) دارد.

  سازمان دربرگیرندۀ بخش‌هایی از جمعیت بوده و عده‌ای را مستثنی می‌کند. پس می‌توان گفت سازمان به خودی خود، یک مرز دارد.

  ماکس وبر در مورد سازمان، شاخصهای دیگری هم ارائه می‌کند. به گفته او نوع رابطه در سازمان، اداری است؛ نه خانوادگی. این تعریف باعث می‌شود که سازمان از سایر نهادهای اجتماعی؛ مثل خانواده تفکیک شود. همچنین یادآور می‌شود که سازمان، فعالیتهای مستمر و هدفدار برای تأمین هدف خاصی انجام می‌دهد. این دیدگاه وبر مورد توجه سایر تحلیل گران سازمانی قرار گرفت و پایه تعریف‌هایی شد که دیگران بعد از او ارائه کردند.

  «سازمان پدیده‌ای اجتماعی به شمار می‌آید که به طور آگاهانه هماهنگ شده و دارای حدود و ثغور نسبتاً مشخص بوده و برای تحقق هدف یا اهدافی بر اساس یک سلسله مبانی دائمی فعالیت می‌کند.[5]

  عبارت «به صورت آگاهانه هماهنگ شده»، دلالت بر مدیریت دارد. «پدیده اجتماعی»، دال بر این معناست که سازمان از افراد یا گروههایی که با هم در تعاملند تشکیل شده است. الگوهای تعاملی که افراد داخل سازمان از آن تبعیت می‌کنند تصادفی به وجود نیامده،بلکه در خصوص آنها قبلاً اندیشیده شده است. از این رو چون سازمان‌ها پدیده‌های اجتماعی هستند لذا الگوهای تعاملی اعضای آنها بایستی موزون و هماهنگ باشد تا ابهام و سردرگمی به حداقل برسد و در نتیجه اطمینان حاصل گردد که وظایف مهم سازمانی انجام می‌پذیرند.

  یک سازمان، مرزهای نسبتاً مشخصی دارد. این مرزها به مرور زمان می‌توانند تغییر کنند و ممکن است کاملاً واضح و روشن نباشند. اما به هر حال باید مرزهایی وجود داشته باشد تا بتوان اعضاء سازمان را از غیر اعضا باز شناخت. تشخیص چنین مرزهایی از طریق انعقاد قراردادهای رسمی و یا غیر رسمی بین اعضاء و سازمان صورت می‌گیرد.

  در بیش‌تر جاهاییکه استخدام، برای دریافت حقوق و دستمزد صورت گرفته است، یک نوع قرار داد رسمی منعقد می‌گردد. در سازمان‌های اجتماعی یا سازمان‌های داوطلبانه افراد در ازای اعتباری که کسب می‌کنند و یا رضایتی که از کمک به دیگران احساس کرده، کاری را انجام می‌دهند. افراد با سازمان پیوند دائمی داشته؛ اما این پیوند دائمی عضویت مادام‌العمر را تضمین نمی‌کند.

   

   

  ساختار سازمان

  تعریف ارائه شده از سازمان، لزوم هماهنگی رسمی الگوهای تعاملی اعضای سازمان را مشخص نمود. ساختار سازمانی تصریح می‌کند وظایف چگونه تخصیص داده شوند، چه کسی به چه کسی گزارش بدهد و ساز و کارهای هماهنگی رسمی و همچنین الگوهای تعاملی که باید رعایت شوند کدامند؟

  ساختار(Structure) را به عنوان یکی از اجزاء سازمان که از عنصر پیچیدگی رسمیت و تمرکز تشکیل شده، تعریف می‌کنیم.

  «پیچیدگی» حدود تفکیک درون سازمان را نشان می‌دهد. همچنین به میزان تخصص‌گرائی، تقسیم کار و تعداد سطوح در سلسله مراتب سازمان اشاره کرده و حد و حدودی که واحدهای سازمانی از لحاظ جغرافیایی پراکنده شده‌اند را نیز تصریح می‌کند. البته پیچیدگی یک اصطلاح نسبی است.

  حدی که یک سازمان برای جهت‌دهی رفتار کارکنانش، به قوانین و مقررات و رویه‌ها متکی است "رسمیت" نام دارد.

  تمرکز به جایی که اختیار تصمیم‌گیری در آنجا متمرکز است، اشاره دارد. در برخی سازمان‌ها تصمیم‌گیری به شدت متمرکز است. مسائل و مشکلات به بالای هرم سازمانی منتقل شده و مدیران ارشد اجرائی، اقدام مناسب برای حل آنها برمی‌گزینند. نقطه متقابل این نوع تصمیم‌گیری، عدم تمرکز است. در این حالت اختیار تصمیم‌گیری در بین سطوح پایین سلسله مراتب سازمانی پراکنده شده است. پی بردن به این امر که، همراه با پیچیدگی و رسمیت، سازمان ممکن است حالت متمرکز به خود بگیرد و یا روی به عدم تمرکز آورد، از اهمیت زیادی برخوردار است. معمولاً تمرکز و عدم تمرکز را روی یک پیوستار (ó) نشان می‌دهند؛ که در یک سر آن تمرکز و در سر دیگر آن عدم تمرکز قرار دارد. جایگاه سازمان روی این پیوستار، عامل اصلی تعیین‌کننده نوع ساختار سازمانی است.

   

   

   

  عملکرد سازمانی:

  عملکرد در لغت یعنی حالت یا کیفیت کارکرد. بنابراین، عملکرد سازمانی یک سازه ی کلی است که بر چگونگی انجام عملیات سازمانی اشاره دارد. معروف ترین تعریف عملکرد توسط نیلی و همکاران (2002) ارائه شده است: ((فرایند تبیین کیفیت اثربخشی و کارایی اقدامات گذشته)). طبق این تعریف، عملکرد به دو جزء تقسیم می شود: 1) کارایی که توصیف کننده ی چگونگی استفاده سازمان از منابع در تولید خدمات یا محصولات است، یعنی رابطه بین ترکیب واقعی و مطلوب در وندادها برای تولید بر وندادهای معین؛ و 2) اثربخشی که توصیف کننده‌ی درجه ی نیل به اهداف سازمانی است (محبی، 1390).

   

  مدیریت هزینه

  مدیریت هزینه در یک بیان ساده عبارت است از به کارگیری مطلوب و توام با کارآیی منابع سازمان در جهت ارزش آفرینی برای مشتریان. این تعریف بر این نکته محوری تاکید دارد که سودآوری و رشد بنگاه از طریق خلق ارزش برای مشتریان تحقق می یابد. منشا ثروت زایی بنگاه های اقتصادی و سازمان ها مشتریان هستند و تنها مشتریان رضایتمند و خشنود وفادار می مانند و به صورت پایدار به ایجاد ثروت در سازمان ها ادامه می دهند. رضایتمندی مشتریان نیز به آن بستگی دارد که ما تا چه میزان در مقایسه با رقبا محصول و خدمات ارزشمند و دارای کیفیت را با قیمت مناسب و در زمان مناسب به آنان عرضه می کنیم.«مدیریت هزینه» مفهومی است که به میزان زیادی تحقق هدف فوق را برآورده می سازد. مدیریت هزینه فلسفه بهبود است زیرا می کوشد راه های مناسب برای تصمیم گیری هایی که متضمن ارزش آفرینی برای مشتریان، همراه با کاهش هزینه هاست را بیابد.

  مدیریت هزینه بر این نگرش استوار است که هزینه ها به خودی خود ایجاد نمی شوند بلکه تمام هزینه های تولید و یا انجام خدمات محصول و نتیجه تصمیم گیری های مدیریت است که عمدتاً معطوف به چگونگی استفاده از منابع محدود سازمان است. نگرش مدیریت هزینه نقش مهمی در جهت دادن تصمیمات مدیران به سوی ایجاد ارزش برای همه ذی نفع ها (سهام داران، مشتریان، کارکنان و جامعه) به عهده دارد و می کوشد بین منافع ذی نفع های مختلف تلفیق مناسب و خلاقانه ایجاد کند.فلسفه و نگرش «مدیریت هزینه» متشکل از مجموعه ای از ابزار و تکنیک هاست که می تواند به تجزیه و تحلیل جامع تصمیمات مدیریت بپردازد و در هر مورد تصمیمات مدیریت را پشتیبانی کند.مجموعه ابزار و تکنیک های «مدیریت هزینه» که به پیشبرد اهداف و برنامه ها یاری می رساند «سیستم مدیریت هزینه» نامیده می شود.

   

  [1] Globalization

  [2] Organization Decline

  [3] Levine 2011

  [4] Ferro 2003

  [5]. رابینز، استیفن؛ تئوری سازمان، سید مهدی الوانی/ حسن دانایی فرد، تهران، صفار، 1383، هفتم

  Abstract

  Emphasis on reduction of expense would be of importance in its special concept of developing economy. Expense / cost management is considered one of the most strategic field for attaining the financial and organizational operation in the competitive market .One may achieve to select the best possible way and income making strategy through the Expense Management .In the context functional promotion Expenses management deals with assessment  and measuring cost price of the resources recognized for performing the  main activities and deletion of the items not causing the added value, determining the efficiency and effectiveness of the main activities in the economic units, the evaluation of  new activities which may improve the future performance of the Organization.

  This thesis studies effects of expense management on financial operation of the company in Tadvinco Accounting and Auditing Institute.

  The research methodology is based on objective description and also based on sub method and nature of co-relates researches.

  To this effect certain assumptions were prepared and then we analyzing the data by using co-relates analysis. Regression method has been used  for study of co-relates.

  Hypostases of the research were analyzed by taking advantage of Klomo Grouf – Smirnof Test and Doorbin Watson test.

  The findings of our research indicate to the fact that there are a meaningful relation between deletion of items for added value optimization of fixed expenses in the context of incomes and reduction of non fixed expenses and financial operation and function of the institute. There is meaningful relation between the strengthening the efficiency and effectiveness of main activities in economic units with financial performance and function of the institute.       

 • فهرست:

   

  فهرست مطالب

  موضوع                                                                                                                                    صفحه

  چکیده                                                                                                                            1

  فصل اول (کلیات پژوهش)

  مقدمه پژوهش                                                                                                            3

  بیان مساله اساسی پژوهش                                                                                             4

  اهمیت و ضرورت انجام پژوهش                                                                                     6

  جنبه جدید بودن و نوآوری در پژوهش                                                                             7

  اهداف مشخص پژوهش                                                                                                8

  سوالات پژوهش                                                                                                         8

  فرضیه های پژوهش                                                                                                     9

  سازمان                                                                                                                    9

  ساختار سازمان                                                                                                           11

  عملکرد سازمانی                                                                                                         12

  مدیریت هزینه                                                                                                            12

  سود آوری                                                                                                                13

  مدیریت تخصیص منابع                                                                                                13

  ارزیابی عملکرد                                                                                                          14

  فصل دوم (ادبیات و پیشینه پژوهش)

  پیشگفتار                                                                                                                  17

  تعریف هزینه                                                                                                                         19

  چه اقلامی باید در هزینه ها منظور شوند                                                                            20

  چگونه باید هزینه های را اندازه گیری کرد؟                                                                                    20

  شناخت هزینه                                                                                                                        21

  انواع هزینه                                                                                                                23

  هزینه های ثابت                                                                                                          23

  هزینه های متغیر                                                                                                         23

  هزینه های نمیه متغیر                                                                                                   24

  رفتار هزینه                                                                                                               24

  چسبندگی هزینه                                                                                                         25

  بررسی ادبیات موضوع                                                                                                  27

  پرتفولیو                                                                                                                   27

  بررسی شاخصهای سنجش عملکرد (سنتی و نوین)                                                               29

  شاخص های غیر مالی                                                                                                  30

  شاخص های مالی                                                                                                       32

  معیارهای مالی سنتی                                                                                                    33

  بازده سرمایه گذاری                                                                                                     33

  سوده باقیمانده                                                                                                           34

  بازده فروش                                                                                                              35

  سود هر سهم                                                                                                             35

  قیمت به عایدی هر سهم                                                                                               36

  معیارهای ارزیابی شرکت                                                                                               37

  معیار اول – سود                                                                                                        37

  معیار دوم – سود هر سهم                                                                                                            39

  معیار سوم – رشد سود                                                                                                   39

  معیار چهارم- نرخ بازده سرمایه گذاری                                                                                40

  بررسی مدلهای حسابرسی عملکرد و عملیاتی در شرکت های فرا بورس                                        41

  مدل نسبت سود عملیاتی                                                                                                 43

  پیشینه تحقیق                                                                                                               46

  پیشینه تحقیقات داخلی                                                                                                   46

  پیشینه تحقیقات خارجی                                                                                                  50

  فصل سوم (روش اجرای پژوهش)

  مقدمه                                                                                                                      55

  روش پژوهش                                                                                                            55

  جامعه مطالعاتی پژوهش                                                                                                55

  دوره های مالی مورد آزمون                                                                                            56

  تبیین مدل پژوهش و شیوه اندازه گیری متغیرها                                                                   57

  متغیرهای وابسته                                                                                                         58

  متغیرهای مستقل                                                                                                         58

  متغیرهای کنترلی                                                                                                         60

  روشهای جمع آوری و منابع داده های پژوهش                                                                     60

  روش تجزیه و تحلیل داده های                                                                                        61

  تحلیل همبستگی                                                                                                         61

  ضریب همبستگی                                                                                                        62

  فصل چهارم (تجزیه و تحلیل داده ها)

  مقدمه                                                                                                                      65

  شاخص های توصیفی متغیرها                                                                                         65

  تجزیه و تحلیل فرضیه های تحقیق                                                                                    67

  بررسی فرض نرمال بودن متغیرها                                                                                                68

  تجزیه و تحلیل و آزمون فرضیات فرضیه اول                                                                       69

  فرضیه اول                                                                                                                69

  آزمون فرضیه دوم                                                                                                       71

  آزمون فرضیه سوم                                                                                                       73

  آزمون فرضیه چهارم                                                                                                    77

  فصل پنجم (نتیجه گیری و پیشنهادات)

  مقدمه                                                                                                                      80

  بحث و بررسی پژوهش                                                                                                82

  بررسی و تبیین نتایج فرضیات پژوهش                                                                              83

  بررسی فرضیه اول                                                                                                      83

  آزمون فرضیه دوم                                                                                                       84

  آزمون فرضیه سوم                                                                                                       84

  آزمون فرضیه چهارم                                                                                                    85

  پیشنهادات                                                                                                                86

  پیشنهادات برای تحقیقات آتی                                                                                         87

  منابع فارسی                                                                                                              88

  منابع لاتین                                                                                                                90

  منبع:

  منابع فارسی:

  آذر، ع و منصور مومنی،1377"آمار و کاربرد آن در مدیریت"، جلد دوم، انتشارات سمت

  الوانی، م،1374، "مدیریت تولید"، انتشارات آستان قدس رضوی

  بخشیانی، ع، و رضا راعی، 1387، "ارزش گذاری سهام و تحلیل بازار"، انتشارات سازمان مدیریت صنعتی

  خالقی مقدم، ح ، 1377،"دقت پیش بینی سود شرکت ها"، رساله دکترا دانشگاه تهران

  خالقی مقدم، ح و فاروق کرمی، 1388 ، " پیش بینی سود با استفاده از مدل مبتنی بر تغییر پذیری و چسبندگی هزینه "،فصلنامه ی مطالعات حسابداری شماره 23 .

  رودپشتی،ف، و هاشم نیکو مرام و شادی شاهوردیان،1385،"مدیریت مالی راهبردی"، انتشارات کسا کاوش

  سید حسینی، م، 1380،" برنامه ریزی نگهداری و سیستم کنترل موجودی ، فرآیند و مدل های پیش بینی" ، انتشارات نشر هوای تازه

  شباهنگ،ر،1387،"تئوری حسابداری"، جلد اول ، مرکز تحقیقات تخصصی حسابداری و حسابرسی سازمان

  مومنی ،م، و علی فعال قیومی،1386،"تحلیل آماری با استفاده از SPSS" ،انتشارات کتاب نو

  نمازی ، م ،و ایرج دوانی پور ، 1389، " بررسی تجربی رفتار چسبندگی هزینه ها در بورس اوراق بهادار تهران "،برسی های حسابداری و حسابرسی ، شماره 62

  نوروش ، ا و مهدی غلام زاده ،1382،"بررسی رفتار سود حسابداری با استفاده از سری های زمانی باکس-جنکینز" ،برسی های حسابداری و حسابرسی ، شماره 31

  هندریکسن،الدون و مایکل اف ون بردا، ترجمه علی پارسائیان ،1385 ،" تئوری های حسابداری"،جلد اول ، انتشارات ترمه

  هندریکسن،الدون و مایکل اف ون بردا، علی پارسائیان ،1388 ،" تئوری های حسابداری"،جلد دوم ، انتشارات ترمه

  مجله مدیریت صنعت هوشمند

  کتاب کاهش هزینه های تالیف سازمان بهره وری هند ترجمه محسن علی رمضانی

  بررسی تاثیر استراتژی مدیریت هزینه بر عملکرد مالی بلند مدت شرکت های برتر پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، نوشته دکتر یداله نوری فرد

  - جهانخانی، علی و پارسائیان، علی ، فرهنگ اصطلاحات مالی. تهران: موسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی. 1375

  - سرمد، زهره؛ بازرگان، عباس و حجازی، الهه ، روش های تحقیق در علوم رفتاری. تهران: آگاه.  1380

  - عاکفیان، نازیلا ،استفاده از ابزارهای سیستمهای اطلاعاتی به منظور پشتیبانی برنامه ریزی استراتژیک در صنایع تولیدی ایران. تربیت مدرس. 1382

  - توکلی محمدی، محمد ، بررسی رابطه بین اولویتهای استراتژیک، تکنیکهای حسابداری مدیریت و تکنیکهای مدیریتی. تربیت مدرس. 1378

  - بهشتی سرشت، مصطفی ، بررسی رویکردهای مختلف در تدوین استراتژی توسعه محصول جدید. دانشگاه صنعتی شریف. 1386

  -آذر،عادل،آمار و کاربرد آن در مدیریت، جلد اولو دوم،تهران،انتشارات سمت، 1377

  - خاکی ، غلامرضا "روش تحقیق با رویکردی بر پایان نامه نویسی "" چاپ اول ،تهران ،انتشارات درایت،بهار 78 ،صفحه 273

  - حافظ نیا ، محمدرضا "مقدمه ای بر روش تحقیق در علوم انسانی "" چاپ اول ،تهران ،انتشارات سمت، 1377 ،صفحه 100

   

   

  منابع لاتین:

   

  Murray, M & tore’s, T. (2010). A Longitudinal analysis of the impact of firm resources and industry characteristics on firm – specific profitability. Journal Management Governance 11, 179- 213

  Coffman, R.D. and Gale, B.T. (2009) The PIMS Principles: Linking Strategy to Performance. Free Press, New York.

  Levine, D. (2011). Ownership structure and firm profitability In the Japanese Keiretsu. Journal of Asian Economics 16. PP 533- 554

  Cinca, C., Molinero, C., Larraz, G. (2005) Country and size effects in financial ratios: AEuropean Perspective. Global Finance Journal 16. PP 26-47

  Chen, J., Strange, R. (2010). Determinants of Capital Structure: Evidence from Chinese Listed Companies. Economic Change and Restructring 38. PP 11-35

  Manson, A. F.  (2012). Essays on the determinats of capit

  al structure. University of new Orleans.

  Esther, G. (2006). Targeted advertising strategies on television. Management Science, Vol 52. PP 713-725

  Ejngton,  J.  (2009).  The secret of survival of firms.  Glass International March, April. 24-45

  Eriksen, B., & Knudsen, T. (2003). Industry and firm level interaction Implications for profitability.  Journal of Business Research 56  191– 199.

  Anderson M. C, Banker R, Huang R, Janakiraman S. (2007),"Cost Behavior and Fundamental Analysis of SG&A Costs", Journal of Accounting, Auditing & Finance; 22(1): 1- 28

  Anderson, M. C, Banker R, Janakiraman S.,(2003), “Are Selling, General and Administrative Costs Sticky? ”. Journal of Accounting Research; 41(1): 47- 63

  Balakrishnan R, Gruca T.(2008), "Cost Stickiness and Core Competency: A Note Working Paper", The University of Iowa 2008.

  Banker R, Chen L. (2006),"Predicting Earnings Using a Model Based on Cost Variability and Cost Stickiness", The Accounting Review; 81(2): 285-307

  Cooper, R. and R. S. Kaplan. (1998),"The Design of Cost Management Systems: Text", Cases and Readings (2nd Edition) Prentice Hall, Upper Saddle River, N.J

  Cooper, R. and R. S. Kaplan.(1992), "Activity based cost systems: Measuring the cost of resource usage",Accounting Horizons 6: 1-13

  Firth, M,(1998),” IPO profit forecasts and their role in signalling firm value and explaining post-listing returns”, Applied Financial Economics, p 29-39

  Firth, M.Branson C.H.Kwok, and C.K Liau-Tan,(1995),”Accuracy of profit forecasts contained in the IPO prospectuses”, Accounting and business Review , 2(1): 55-83

  Garrison . R & E . Noreen,(2002)," Managerial Accounting ",10 edition New York . NY McGrawhill / lrei

  Garrison R. H, Noreen E. W.(2001),"Contabilidade Gerencial",Rio de Janeiro:LTC

  Horngren C. T, Foster G, Datar S. M.(2008),"Cost Accounting: A Managerial Emphasis". Upper Saddle River, NJ: Prentice Hall, 9. Ed Rio de Janeiro  :LTC

  Jog, V. and Mc Conomy, B.J,(2003),”Voluntary disclosures of management earnings forecasts in IPO prospectuses”, Journal of Business, Finance & Accounting,30:125-167

  Johonson J,&Dinardo,J(2005),”Econometric Methods”, 4th edition, McGraw-Hill

  Noreen E, N. Soderstrom,(1997),"The Accuracy of Proportional Cost Models: Evidence from Hospital Service Departments", Review of Accounting Studies; 2: 89-114

  Subramaniam C, Weidenmier M.(2003),"Additional Evidence on the Sticky Behaviour of Costs", Working Paper, Texas Christian University.


موضوع پایان نامه تاثیر مدیریت هزینه بر عملکرد مالی شرکت, نمونه پایان نامه تاثیر مدیریت هزینه بر عملکرد مالی شرکت, جستجوی پایان نامه تاثیر مدیریت هزینه بر عملکرد مالی شرکت, فایل Word پایان نامه تاثیر مدیریت هزینه بر عملکرد مالی شرکت, دانلود پایان نامه تاثیر مدیریت هزینه بر عملکرد مالی شرکت, فایل PDF پایان نامه تاثیر مدیریت هزینه بر عملکرد مالی شرکت, تحقیق در مورد پایان نامه تاثیر مدیریت هزینه بر عملکرد مالی شرکت, مقاله در مورد پایان نامه تاثیر مدیریت هزینه بر عملکرد مالی شرکت, پروژه در مورد پایان نامه تاثیر مدیریت هزینه بر عملکرد مالی شرکت, پروپوزال در مورد پایان نامه تاثیر مدیریت هزینه بر عملکرد مالی شرکت, تز دکترا در مورد پایان نامه تاثیر مدیریت هزینه بر عملکرد مالی شرکت, تحقیقات دانشجویی درباره پایان نامه تاثیر مدیریت هزینه بر عملکرد مالی شرکت, مقالات دانشجویی درباره پایان نامه تاثیر مدیریت هزینه بر عملکرد مالی شرکت, پروژه درباره پایان نامه تاثیر مدیریت هزینه بر عملکرد مالی شرکت, گزارش سمینار در مورد پایان نامه تاثیر مدیریت هزینه بر عملکرد مالی شرکت, پروژه دانشجویی در مورد پایان نامه تاثیر مدیریت هزینه بر عملکرد مالی شرکت, تحقیق دانش آموزی در مورد پایان نامه تاثیر مدیریت هزینه بر عملکرد مالی شرکت, مقاله دانش آموزی در مورد پایان نامه تاثیر مدیریت هزینه بر عملکرد مالی شرکت, رساله دکترا در مورد پایان نامه تاثیر مدیریت هزینه بر عملکرد مالی شرکت

پایان­نامه تحصیلی جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد رشته : مدیریت بازرگانی گرایش : مالی هدف از تحقیق حاضر بررسی تاثیر مدیریت سرمایه فکری بر عملکرد مالی سرپرستی بانک ها وبیمه های استان گیلان است. طرح تحقیق توصیفی – همبستگی و جامعه آماری تحقیق ، بانک ها و بیمه های استان گیلان است که بر اساس آمار جمع آوری شده تعداد 29 بانک و 18 بیمه ( 47 سازمان) در سطح استان فعالیت دارند و نمونه گیری در ...

پایان­نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد "M.A." چکیده : هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه بین مدیریت سرمایه فکری با عملکرد مالی در بانک پارسیان می باشد. برای این منظور بعد از مرور ادبیات تحقیق، 4 فرضیه شامل یک فرضیه اصلی و سه فرضیه فرعی تدوین گردید.برای آزمون فرضیه های پژوهش از پرسشنامه ای که میان جامعه آماری توزیع شده، استفاده شده است. جامعه آماری این پژوهش را تمام کارکنان و مدیران ...

پایان­نامه تحصیلی جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد رشته مدیریت بازرگانی گرایش مدیریت مالی چکیده عنوان پایان‎نامه بررسی تاثیر مدیریت سرمایه در گردش بر عملکرد شرکتها در بورس اوراق بهادار تهران این تحقیق به بررسی رابطه بین مدیریت سرمایه در گردش و عملکرد شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران پرداخته است .به این منظور تعداد 59 شرکت در طی دوره زمانی 1386-1390 انتخاب گردید. در این ...

پايان نامه براي دريافت درجه کارشناسي ارشد (M. A) گرايش  مالي زمستان1391 چکيده : در اين پژوهش تحت عنوان « بررسي مديريت منابع انساني برعملکرد مالي شعب بانک ملي  » که د

پایان نامه جهت دریافت درجه کارشناسی ارشدM.A گرایش : مالی چکیده هدف از اجرای این پژوهش، بررسی رابطه بین مسئولیت اجتماعی با عملکرد مالی و غیر مالی شرکت های صنعتی استان گلستان است. مسئولیت اجتماعی شرکت ها، از طریق پرسشنامه ای که حاوی 43 سئوال در زمینه مسئولیت اجتماعی کارکنان، مشتریان، سرمایه گذاران، جامعه، محیط زیست و تامین کنندگان می باشد، اندازه گیری شد. از اطلاعات 18 شرکت صنعتی ...

چکیده: بررسی تاثیر ثبات سهام داران و مالکان شرکت به عنوان یکی از مباحث حاکمیت شرکتی بر روی عملکرد مدیریت شرکت و نهایتا تاثیر ان بر روی عملکرد مالی شرکت موضوع تحقیقات اخیر گشته است و یافته های محققان بر وجود تاثیر مثبت بر روی کنترل عملکرد مدیریت بصورت کارا و مفید و نهایتا افزایش عملکرد مالی شرکتها دلالت دارد لذا در تحقیق حاضر سعی بر ان شد که به بررسی تاثیر این ویژگی سهامداران بر ...

چکیده در این پژوهش به نقش هزینه های عمومی در پیشبرد عملکرد شرکت با استفاده از شاخص های مالی سنجش عملکرد پرداخته شده است. بدین منظور متغیر اصلی و مستقل این پژوهش نسبت هزینه های عمومی به سود و متغیر وابسته بطور کلی معیارهای مالی سنجش عملکرد و به صورت تفصیلی بازده سرمایه گذاری، بازده فروش و و ارزش افزوده اقتصادی بوده اند. دوره این پژوهش بین سالهای 1383 - 1387 می باشد. در این دوره ...

پایان‌نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته مدیریت صنعتی (M.A) گرایش: مالی چکیده فعالان بازار سرمایه و ذینفعان شرکت های عرضه کننده سهام به ابزاری نیاز دارند تا بتوانند از طریق آن شرکت های مشابه را مقایسه نمایند و بر این اساس و با در نظر گرفتن هدف از سرمایه گذاری سهام مورد نظر را انتخاب نمایند. بنابراین طراحی مدل ارزیابی عملکرد و رتبه بندی شرکت های بیمه به عنوان یکی از ...

پایان نامه جهت دریافت درجه کارشناسی ارشد "MA " رشته: حسابداری گرایش: حسابداری چکیده: افشاگری و گزارشگری اجتماعی، فرایند انتقال اطلاعات مرتبط با تاثیرات اجتماعی و زیست محیطی عملکرد اقتصادی شرکت به جامعه است. گسترش مسئولیت پذیری سازمان بر این موضوع دلالت دارد که مسئولیتهای سازمان از ﺁنچه در گذشته بوده ،یعنی" فراهم کردن پول برای سهامداران " فراتر رفته است.حرکت در مسیر مسئولیتهای ...

ثبت سفارش