پایان نامه بررسی توزیع خدمات عمومی شهری و بازتاب فضایی آن از دیدگاه عدالت اجتماعی (مطالعه موردی شهر یزد)

word 2 MB 30420 227
1393 کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه ریزی شهری
قیمت قبل:۷۴,۱۰۰ تومان
قیمت با تخفیف: ۲۴,۸۵۰ تومان
دانلود فایل
 • بخشی از محتوا
 • وضعیت فهرست و منابع
 • پایان نامه

  برای دریافت مدرک کارشناسی ارشد

   رشته  جغرافیا و برنامه ریزی شهری

  چکیده

  عدالت اجتماعی به معنای احترام به حقوق دیگران و رعایت مصالح عمومی می باشد. در واقع عدالت اجتماعی نتیجه تکامل اجتماعی است. تحقق عدالت اجتماعی در گرو توزیع مناسب کاربری ها و خدمات عمومی شهری است. هدف این تحقیق بررسی تحقق عدالت اجتماعی در مناطق سه گانه شهر یزد با استفاده از شاخص های امکانات و خدمات شهری و رابطه آن با پراکنش جمعیت و قیمت اراضی از طریق روش های تحلیل عاملی، جمع خدمات، استاندارد سازی ، ضریب ویژگی، تاکسونومی عددی ، آنتروپی شانون و تاپسیس می باشد.

  طبق یافته های تحقیق بین مناطق سه گانه شهر یزد نابرابری های اجتماعی ، اقتصادی و فرهنگی وجود دارد. وجود نابرابری ناشی از عدم برخورداری عادلانه مناطق از امکانات و خدمات شهری باعث عدم تحقق عدالت اجتماعی در شهر یزد شده است. این امر منجر به تمرکز جمعیت در برخی از نقاط شهر می شود و بازتاب فضایی توزیع ناعادلانه خدمات شهری، تفاوت در قیمت اراضی مناطق سه گانه شهر یزد می باشد. شرایط تحقق عدالت اجتماعی را می توان به توزیع متوازن کاربری اراضی شهری، ایجاد بانک زمین ، تجدید نظر در نحوه تهیه طرح های جامع و توجه ویژه به نواحی بحرانی و آسیب پذیر اشاره نمود.

  کلمات کلیدی: توزیع فضایی، خدمات عمومی، ارزش زمین، نابرابری

  پیشگفتار

  یکی از مهمترین پیامدهای رشد شتابان شهر نشینی و توسعه فیزیکی شهرهای کشور در دهه های اخیر از هم پاشیدگی نظام توزیع مراکز خدماتی شهری بوده است که زمینه ساز نابرابری اجتماعی شهروندان در برخورداری از این خدمات می باشد. میزان و چگونگی توزیع خدمات شهری نقش مؤثری در جابه جایی فضایی جمعیت و تغییرات جمعیتی در مناطق شهری دارد. همچنین الگوی توزیع مراکز خدمات شهری باعث ارزش متفاوت زمین شهری شده و به جدایی گزینی گروه های انسانی می افزاید. بنابراین نقش برنامه ریزان شهری در ایجاد و تقویت جدایی گزینی های اجتماعی و اقتصادی امری بدیهی است.

  تحقیق حاضر به بررسی توزیع خدمات عمومی شهر یزد و بازتاب فضایی آن از دیدگاه عدالت اجتماعی می پردازد. تحقیق حاضر سعی دارد با شناسایی چگونگی توزیع فضایی خدمات و امکانات شهر یزد، ارتباط آن را با تحقیق عدالت اجتماعی بررسی نماید و در نهایت بازتاب فضایی آن را با پراکنش جمعیت و قیمت اراضی مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار دهد.

  این تحقیق از پنج فصل تشکیل شده است. در فصل اول کلیات تحقیق آمده است. فصل دوم شامل مبانی نظری تحقیق می باشد که در آن تعریف مفاهیم و نظریه های مربوط به عدالت اجتماعی آمده است. در فصل سوم به معرفی محدوده مورد مطالعه پرداخته شده است. در این فصل ویژگی های شهر یزد از لحاظ جغرافیایی، جمعیتی، اقتصادی و اجتماعی و تحلیل فضایی سیر تحولات فیزیکی شهر یزد آمده است. فصل چهارم شامل بحث و تجزیه و تحلیل می باشد که شامل تعریف منطقه بندی و بررسی امکانات و خدمات عمومی شهر یزد و در نهایت با استفاده از مدل هایی چون تحلیل عاملی ، تاکسونومی عددی، ضریب ویژگی و تاپسیس به رتبه بندی مناطق شهر یزد پرداخته شده است. همچنین قیمت اراضی و رابطه آن با امکانات و خدمات عمومی شهری و چگونگی توزیع پراکنش جمعیت در شهر یزد مورد بررسی قرار گرفت. در فصل پنجم به آزمون فرضیات ، نتیجه گیری و در نهایت به ارائه پیشنهادات پرداخته شد.

  فصل اول: کلیات تحقیق

  مقدمه

  وجود نابرابری و عدم تعادل فضایی در ساکنان نواحی مختلف یک شهر، پدیده ای جدید در هیچ یک از شهرهای جهان نیست. در کشورهای در حال توسعه به جهت فاحش بودن تفاوت های اجتماعی، اقتصادی و نابرابری و عدم تعادل در خدمات شهری، تفاوت فضایی شهرها تشدید شده است(عبدی دانشپور،1378: 37). ساختار فضایی یک شهر از اجزا و عناصری تشکیل شده که با یکدیگر کنش متقابل دارد و ناپایداری هر کدام از اجزا بر کل ساختار تأثیر خواهد گذاشت( ساوج و وارد،1380: 90). در حقیقت سازمان فضایی متعادل در شهرها، نوعی از پایداری شهری است و این پایداری زمانی ایجاد می شود که هماهنگی و سازگاری منطقی بین پراکنش جمعیت و توزیع خدمات در شهرها به وجود آید. مهم ترین عاملی که بر توزیع فضایی جمعیت در مناطق شهری مؤثر است، توزیع خدمات در شهرها می باشد. سکونت اقشار کم درآمد در مکان هایی که جاذب سایر گروه های اجتماعی نیست ، به تمرکز فقر می انجامد و این فرایند به جدایی گزینی طبقه کم درآمد از سایر گروه های اجتماعی منجر می شود(شاه حسینی،1384: 158). الگوی توزیع مراکز خدمات شهری از عوامل مؤثری است که سبب ارزش متفاوت زمین شهری شده و به جدایی گزینی گروه های انسانی دامن می زند.

  امروزه بحث عدالت اجتماعی مورد توجه مطالعات شهری در تمامی رشته های مرتبط قرار دارد. تحقق عدالت اجتماعی در شهرها در نهایت به رضایت شهروندان از شیوه زندگی خود منجر شده است. همچنین به اقتدار ملی و ثبات سیاسی کمک فراوانی می کند. از نظر جغرافیایی عدالت اجتماعی شهر مترادف با توزیع فضایی عادلانه امکانات و منابع بین مناطق مختلف شهری و دستیابی برابر شهروندان به آن ها می باشد زیرا عدم توزیع عادلانه آن ها به بحران های اجتماعی و مشکلات پیچیده فضایی خواهد انجامید (شریفی،1385: 6). در حقیقت وجود نابرابری در کیفیت زندگی ، گروه های محروم را متوجه گروه های مرجع نموده و مشکلات دیگری را ایجاد می کند(جاجرومی و کلته،1385: 7). بنابراین مهمترین وظیفه برنامه ریزان و مدیران شهری در این زمینه تلاش برای دسترسی به فرصت برابر برای گروه های مختلف شهری به خدمات شهری و از بین بردن نابرابری در تأمین فرصت های آموزشی، بهداشتی، خدماتی و غیره می باشد. برای رسیدن به این هدف باید اصل برابری و دستیابی برابر به فرصت های زیست شهری رعایت شود.

  امروزه شهر یزد با عدم تعادل های فضایی- اجتماعی مواجه است. توسعه فیزیکی شهر یزد با شکل گیری شهرک های حاشیه ای و ادغام روستاهای پیرامون به شدت گسترش یافت.رشد پرشتاب شهر یزد در سال های اخیر سازمان فضایی همگون و متعادل شهر را در هم شکسته است. توسعه فیزیکی و کالبدی ناموزون شهر، سبب جدایی گزینی اکولوژیک گردیده است. به عبارتی برخی از مناطق و محلات به خدمات دسترسی خوبی دارند در حالی که برخی از مناطق و محلات شهر با وجود جمعیت بالایی که دارند به خدمات دسترسی ندارند. در همین راستا، تحقیق حاضر می کوشد نابرابری های اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی بین مناطق سه گانه شهر یزد را شناسایی کند. ارتباط پراکنش جمعیت و توزیع خدمات و  همچنین ارتباط خدمات عمومی شهری و قیمت اراضی را مشخص نماید.  

   

  1-1 بیان مسأله

  اولین گام درهر پژوهشی انتخاب وشناخت دقیق مسأله است. مسائل معمولاً از احساس نیاز به دانش بشر و یا احساس مسئولیت سرچشمه می گیرند. رشد شهر نشینی و شهرگرایی در جهان رو به افزایش است و این روند تا مرحله تثبیت خود، به مرزحداکثر ادامه می یابد. در این بین زندگی شهری توسعه می یابد و رفتار شهر نشینان با این توسعه هماهنگ می شود.

  عدالت اجتماعی در شهر به معنای تداوم حفظ منافع[1] گروه های اجتماعی متفاوت بر اساس توزیع بهینه[2] منابع شهری، درآمدها[3] و هزینه ها[4]می باشد (gray, 2002: 27). بنابراین امروزه مباحث عدالت اجتماعی به عنوان بستری برای مطالعات محیطی به شمار می رود. مسئله مهم در توزیع عادلانه امکانات به عنوان راهبرد عدالت اجتماعی، چگونگی توزیع خدمات و امکانات بین محلات شهری است (هاروی،1379: 97). وقتی ما راجع به عدالت اجتماعی صحبت می کنیم، در مورد چگونگی توزیع چیزهای خوب و بد بین اعضای جامعه انسانی بحث می کنیم (miller,1999:1).پایین بودن درآمد، زمانیکه با فقر درآمد ناشی از دسترسی کمتر به کالا و خدمات ارائه شده از سوی بخش دولتی ترکیب شود به عقب ماندگی نواحی می انجامد (حسین زاده،1380: 42).مفهوم و کارکرد عدالت اجتماعی مفهومی است که از اواخر دهه 1960 وارد ادبیات جغرافیایی می شود و جغرافیای رادیکال و لیبرال را بیش از سایر مکتب ها تحت تأثیر قرار می دهد. هاروی به کارگیری عدالت اجتماعی را در تحلیل های جغرافیایی ، انقلاب در تفکرات جغرافیایی می داند (شکویی،141:1373). تحقق عدالت اجتماعی به معنی فراگیر آن مستلزم کارایی اقتصادی نیز می باشد (Bastanifar&renani,2008:258 ).

  امروزه جامعه شناسانی چون آنری لوفابور آشکارا خواهان عدالت اجتماعی در شهر برای محرومان است. به گفته او باید شهر را عوض کرد و زندگی را تغییر داد و در جستجوی راه حل برای تحقق عدالت اجتماعی بود (جمالی، 1376: 43).

  در چند سال اخیر محور اصلی تحلیل های مباحث شهری را نظریه های اجتماعی تشکیل می دهد. نظر معروف ترین جغرافیدانان معاصر ، ساخت های اجتماعی را نمی توان از ساخت های فضایی جدا به کرد.در مباحث جغرافیایی بر تولید فضا و نحوه توزیع آن تأکید می شود زیرا  نظریه  جدید مربوط به فضا و جامعه افق های تازه ای را در مباحث گشوده که تا سال 1980 در تاریخ علم جغرافیا سابقه نداشته است و اعتبار علمی جغرافیای جدید نیز مربوط به این نظریه های جدید است (خوش روی، 1385: 4). متأسفانه اصولی از عدالت اجتماعی که مورد قبول عام باشد وجود ندارد. با این وجود مفهوم عدالت اجتماعی همواره در فلسفه اجتماعی از اخلاق ارسطو به این طرف مطرح بوده است (هاروی،97:1379). بدون شک مفهوم رفاه اجتماعی، وابستگی مستقیم با عدالت اجتماعی دارد این مفهوم اگرچه همواره در عرصه اخلاق وجنبش های سیاسی مطرح بوده ولی در عرصه برنامه ریزی کمتر مجال ظهور داشته است. یکی از اهداف برنامه ریزی شهری تأمین مناسب خدمات عمومی است (پور محمدی،54:1385). امکانات جدید در حیات شهری نه تنها از طریق سازماندهی مطلوب فنی بلکه از طریق درک دقیق جامعه شناختی در دسترس ما قرار می گیرند (مامفورد، 635:1385). میزان تقاضا جهت سکونت در مناطقی که از خدمات عمومی مناسب تری برخوردارند نسبت به مناطقی که از این مزیت محرومند بیشتر است (رضویان،70:1381). تراکم های زیاد، محیط های ناسالم را از جهات بهداشتی و امنیتی به وجود می آورد (مجتهدزاده، 1383 :184) . از لحاظ سیمای شهر نیز بافتهای خالی، ناهنجاری بصری را در پی دارند (مؤیدفر، 1386: 11) . به عبارتی میزان و چگونگی خدمات شهری نقشی مؤثر در جابجایی جمعیت و تغییرات جمعیتی در مناطق شهری داشته است، لذا توزیع خدمات شهری باید به گونه ای باشد که عدالت فضایی را برقرار نماید (وارثی و قائد رحمتی،91:1386) .

  از سوی دیگر، با رشد مناسبات سرمایه داری در شهر ها ، اقتصاد زمین و اضافه ارزش ناشی از آن (رانت) به دلیل محرومیت عرضه زمین و تقاضای روز افزون آن به یکی از عرصه های مهم ثروت اندوزی و تشدید نابرابری اجتماعی در شهرها بدل شده که به نوبه خود به مشکلات برنامه ریزی و طراحی شهری افزوده است (زیاری،40:1381). مسئله زمین همواره منشأ منازعات و مشکلات اجتماعی و حقوقی بوده است (همان منبع : 6). ارزش اضافی زمین با نابرابری های عمده اش در فضا ، عامل عمده جدایی اجتماعی (پورمحمدی، 1382: 2) و تغییر فضاهای شهری می باشد (زیاری، 1381: 7). البته تمایل به کسب ارزش اضافی است که بی وقفه موجب پراکندگی یعنی دوری کاربری ها و فعالیت های کم سودتر از مرکز شهر می شود (باستیه و دیگران، 1377: 292).

  عوامل مؤثر بر جدایی گزینی های فضایی تمام می تواند به تمرکز فقر در محله ها و در مواردی خاص به گتوها و زاغه های مخروبه شهری بینجامد (افروغ،237:1377) . به طور کلی از اوایل قرن نوزدهم تفاوت میان نحوه درآمد در نقاط مختلف شهری و بروز نابرابری ها و عواقب آن ها در جوامع شهری اندیشمندان و نظریه پردازان برنامه ریزی شهری را به ارائه فرضیاتی پیرامون پیدایش نابرابری درآمد شهروندان وا داشته است (Arbakaf,2008: 28) .

  در کتاب تئوری شکل شهر کوین لینچ ، تأمین فضا برای کاربری های لازم در ردیف ارزشهای نیرومند و تأمین عدالت و برابری در ردیف ارزشهای آرمانی آمده است که حصول آن ها تاکنون به ندرت اتفاق افتاده و هرگز به طور جدی دنبال نشده است (لینچ،69:1387) .

  هم اکنون یکی از مسائل شهر یزد گسترش شهر از اطراف و نداشتن دسترسی مناسب بعضی از محلات به خدمات شهری می باشد که باعث افت کیفیت زندگی در بعضی از نواحی و مناطق شهر گردیده است. البته هیچ کس به دنبال حداکثر دسترسی نیست بلکه تنها مایل هستند سطح بهینه ای از آن را داشته باشند (لینچ،291:1381) .

  سؤال های اساسی تحقیق عبارتند از :

  1- آیا بین مناطق سه گانه شهر یزد نابرابری های اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی وجود دارد؟   

  2- آیا بین توزیع خدمات عمومی شهری و پراکنش جمعیت در مناطق سه گانه شهر یزد رابطه ای وجود دارد؟

  3- آیا بین توزیع خدمات عمومی شهری و قیمت اراضی رابطه وجود دارد؟

  1-2 ضرورت و اهمیت تحقیق

  در زمان ما تغییرات اجتماعی ˗ اقتصادی از تغییرات فیزیکی سریع تر صورت می گیرد و محیط زیست انسانی از تغییرات اجتماعی تأثیر فوری می پذیرد . مطالعه و تحلیل این تغییرات اجتماعی ˗ اقتصادی و رابطه آن با ساخت فضایی شهر مورد تأکید جغرافیای شهری است . در شهرهای امروزی مسائل اجتماعی شهرها را نمی توان تنها با احداث خیابان و حوزه بندی شهری حل کرد، بلکه نگرش دوباره به اوضاع اجتماعی˗ اقتصادی جامعه شهری ، بیش از برنامه ریزی فیزیکی می تواند به رفاه اجتماعی مردم شهر منجر شود و گسترش عدالت اجتماعی را در جامعه امکان پذیر سازد .

  به عقیده صاحب نظران ، شهر سالم  شهری است که شرایط اقتصادی آن مطلوب باشد . فرصت های شغل مناسب ، واحدهای مسکونی کافی ، سیستم حمل و نقل خوب ، بیمارستان های مجهز و کافی ، سهولت دسترسی به مراکز خرید و در نهایت عدالت اجتماعی در آن حاکم باشد . پیچیده بودن مسائل شهری بر کسی پوشیده نیست و این پیچیدگی با توجه به وضعیت امروزی شهرها بیشتر شده است . عدالت فضایی یکی از اصول اساسی برنامه ریزی شهری است و باید توجه بررسی ها به این موضوع بیشتر معطوف گردد . به نظر می رسد هدف اصلی برنامه ریزی شهری ، عدالت در شهر می باشد که دو هدف دیگر یعنی کار آمدی و کیفیت محیطی تحت شعاع آن قرار می گیرد . بنابر این باید کنکاشی در مورد این موضوع صورت گیرد و ابعاد آن شناخته شود تا بتوان در جهت تحقیق آرمان ایده آل هر انسان قدمی هر چند کوچک برداشته شود. به این منظور فضا در شهر شناسایی و ابعاد عدالت فضایی در جهت تحقق عدالت اجتماعی در مطالعات شهری از موضوعات اساسی این مطالعات می باشد که در چند سال گذشته از مباحث اصلی نظریه پردازان مسائل شهری در غرب می باشد .عده ای معتقدند که شرایط لازم و کافی برای رسیدن به یک توزیع عادلانه درآمد، ایجاد وسایل مبتنی بر عدالت اجتماعی برای رسیدن به این توزیع است (هاروی،110:1379) .  

  توجه به عدالت اجتماعی تا اندازه ای در شهرها حائز اهمیت است که هر یک از شاخص های تعیین کننده شهرهای سالم، بستر مطالعات و نقش کلیدی را ایفا می کند (شیخی، 1380: 264).

    توزیع مناسب و بهینه امکانات اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و بهداشتی در میان مناطق و نواحی، یکی از مهمترین عوامل جلوگیری از نابرابری ها و شکاف توسعه و توزیع فضایی مناسب جمعیت در پهنه سرزمین می باشد. مسئله مهم در برقراری توسعه پایدار شهری1 توجه به شاخص های اقتصادی، محیطی و سلامت اجتماعی شهرها در بستر برنامه ریزی است (marcotullio,2001:577).

   اهمیت تحقیق حاضر در این است که با شناخت وضعیت موجود و شناسایی مناطق محروم شهر یزد، توجه برنامه ریزان و طراحان توسعه منطقه ای را به اتخاذ سیاست ها و برنامه هایی جهت کاهش نابرابری های منطقه ای با توزیع مناسب و بهینه امکانات رشد و توسعه جلب نماید . در همین راستا هدف قرار دادن توسعه مناطق محروم و کم فعال برای رسیدن به عدالت اجتماعی و اقتصادی میان مناطق شهر در جهت کاهش نابرابری های منطقه ای ضروری است .

  1-3 اهداف تحقیق

  هدف پژوهش علمی کشف واقعیت ها و برقرار کردن رابطه میان آنها و تبیین شرایط و رویدادهاست. این تبیین باید به نحوی صورت گیرد که به یک رشته تصمیمات منطقی منجر شود تا در صورت امکان بتوان بر اساس آن به پیش بینی رویدادها پرداخت. تحقیق حاضر سعی دارد تا با شناسایی چگونگی توزیع فضایی خدمات و امکانات شهر یزد ارتباط آن را با تحقق عدالت اجتماعی بررسی  کند و در نهایت بازتاب فضایی آن را در رابطه با پراکنش جمعیت و قیمت اراضی مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار دهد

  Abstract:

  The social justice means to respect the others’ rights and to observe public good intention. In deed social justice is result of the social evolution.  Social justice achievement is pledged to the proper distribution of urban public applications and services.

  The aim of this research is to study the social justice achievement in three fold districts of Yazd city using the urban facilities and services indexes and its relation with population dispersion and lands price via factor analysis methods, total services, standardization, feature coefficient, numerical taxonomy , Shannon Entropy, and Topsis methods.

  According to findings of the research there are social, economical and cultural inequalities among three fold districts of Yazd city. Presence of inequality due to the lack of equal urban facilities and services leads to lack of achievement to social justice in Yazd city. This leads to concentrate the crowd in some points of city.

     And dimensional reflection of unequal distribution of urban services is deference in land price of three fold district of Yazd city. 

  The condition of social justice achievement can be considered as equal distribution of urban lands application, establishment of the urban bank, to review in preparation way of the comprehensive projects , and special attention to the critical and harmful areas.

  Keywords: Dimensional distribution, public services, land value, inequality    

 • فهرست:

  فصل اول : کلیات تحقیق

   مقدمه......................................................................................................................................................................1

  1-1 بیان مسأله.....................................................................................................................................................3

  1-2ضرورت و اهمیت .........................................................................................................................................6

  1-3 اهداف تحقیق...............................................................................................................................................8

  1-4 فرضیات تحقیق...........................................................................................................................................9

  1-5 روش تحقیق.................................................................................................................................................9

  1-6 کاربرد نتایج تحقیق....................................................................................................................................10

  فصل دوم: مبانی نظری تحقیق

  مقدمه......................................................................................................................................................................11

  2-1 تعاریف و مفاهیم.........................................................................................................................................11

  2-1-1 شهر..........................................................................................................................................................11

  2-1-2 عدالت اجتماعی...................................................................................................................................12

  2-1-3 فضا........................................................................................................................................................14

  2-1-4 توزیع فضایی.......................................................................................................................................15

  2-1-5 توزیع خدمات شهری........................................................................................................................16

  2-1-6 خدمات اجتماعی.................................................................................................................................16

  2-1-7 نابرابری.................................................................................................................................................16

  2-1-8 ارزش زمین..........................................................................................................................................17

  2-1-9 کاربری زمین.......................................................................................................................................18

  2-1-10 توسعه پایدار.....................................................................................................................................18

  2-1-11 شهر پایدار.........................................................................................................................................20

  2-1-12 توسعه پایدار و عدالت اجتماعی...................................................................................................21

  2-1-13 فقر و عدالت اجتماعی...................................................................................................................23

  2-1-14 مسکن و عدالت اجتماعی..............................................................................................................27

  2-1-15 حاشیه نشینی و عدالت اجتماعی................................................................................................29

  2-1-16 پایداری و عدالت اجتماعی............................................................................................................30

  2-1-17 عدالت اجتماعی و زمین شهری....................................................................................................32

  2-1-17-1 زمین شهری و برخورداری گروه های مختلف از آن............................................................32

  2-1-17-2 قیمت زمین و ارزش افزوده(رانت)...........................................................................................32

  2-1-18 اقتصاد سیاسی و عدالت اجتماعی..................................................................................................35

  2-1-19 طرح های جامع و عدالت اجتماعی...............................................................................................37

  2-2 دیدگاه ها، نظریه ها و مکتب ها.............................................................................................................39

  2-2-1 عدالت اجتماعی در مکاتب مختلف..................................................................................................39

  2-2-1-1 سوسیالیسم و عدالت اجتماعی.....................................................................................................40

  2-2-1-2 لیبرالیسم و عدالت اجتماعی.........................................................................................................44

  2-2-1-2-1 بررسی نظریات تئوری پردازان لیبرالیسم کلاسیک.............................................................47

  2-2-1-2-2 بررسی نظریات اندیشمندان لیبرالیسم نو..............................................................................49

  2-2-1-3 نظریات مربوط به اندیشمندان میانه............................................................................................50

  2-2-2 عدالت اجتماعی در اسلام....................................................................................................................54

  2-2-2-1 عدالت اجتماعی در قرآن کریم.....................................................................................................54

  2-2-2-2 عدالت اجتماعی در اندیشه متفکران اسلامی.............................................................................57

  2-2-3 دیدگاه بوم شناسی یا دیدگاه مسأله گرایان....................................................................................60

  2-2-4 نظریه عدالت اجتماعی در جغرافیای شهری...................................................................................60

  2-2-5 نگرش های موجود به جغرافیای شهری در دهه های اخیر.........................................................62

  2-2-6 دیدگاه دسترسی به امکانات شهری و عدالت اجتماعی.................................................................64

  2-2-7 نظریه توسعه پایدار شهری...................................................................................................................69

  2-3 پیشینه عدالت اجتماعی............................................................................................................................70

  2-3-1 در جهان..................................................................................................................................................70

  2-3-2در ایران......................................................................................................................................................72

  2-4 جمع بندی فصل دوم..................................................................................................................................74

  فصل سوم : معرفی محدوده مورد مطالعه و روش شناسی

  مقدمه.......................................................................................................................................................................76

  3-1 کلیات شهرستان یزد....................................................................................................................................76

  3-2 ویژگی های شهر یزد....................................................................................................................................77

  3-2-1 موقعیت جغرافیایی شهر یزد.................................................................................................................77

  3-2-2 وضعیت توپوگرافی، زمین شناسی و ژئومورفولوژی..........................................................................78

  3-2-3 منابع آب...................................................................................................................................................81

  3-2-3-1 آب های زیرزمینی..............................................................................................................................81

  3-2-3-2 آب های سطحی و مسیل ها.............................................................................................................81

  3-2-4 ویژگی های جمعیتی..............................................................................................................................82

  3-2-4-1 تعداد جمعیت و روند تغییرات آن..................................................................................................82

  3-2-4-2 تعداد و بعد خانوار...............................................................................................................................83

  3-2-4-3 ترکیب و ساختار سنی و جنسی جمعیت......................................................................................84

  3-2-4-3-1 ترکیب و ساختار سنی.................................................................................................................84

  3-2-4-3-2 نسبت جنسی.................................................................................................................................87

  3-2-4-4 تراکم جمعیت در سطح شهر یزد...................................................................................................87

  3-2-4-5 خصوصیات اجتماعی شهر و محلات مختلف آن.........................................................................89

  3-2-4-6 پیش بینی و آینده نگری جمعیت شهر یزد تا افق 1400........................................................90

  3-2-5 ویژگی های اقتصادی.............................................................................................................................90

  3-2-5-1 جمعیت در سن کار..........................................................................................................................90

  3-2-5-2 جمعیت فعال و غیر فعال................................................................................................................91

  3-5-3 نرخ بیکاری و اشتغال............................................................................................................................91

  3-2-6 تحلیل فضایی از سیر تحولات فیزیکی شهر یزد.............................................................................93

  3-2-6-1 وجه تسمیه........................................................................................................................................93

  3-2-6-2 بافت تاریخی شهر یزد.....................................................................................................................94

  3-2-6-3 توسعه شهر یزد در دوره های تاریخی.........................................................................................96

  3-2-6-3-1پیش از اسلام................................................................................................................................96

  3-2-6-3-2 سده های نخستین اسلامی......................................................................................................97

  3-2-6-3-3 زمان آل کالویه...........................................................................................................................98

  3-2-6-3-4 دوران اتابکان..............................................................................................................................99

  3-2-6-3-5 دوران آل مظفر..........................................................................................................................100

  3-2-6-3-6 دوران تیموریان..........................................................................................................................101

  3-2-6-3-7 عصر صفویه.................................................................................................................................103

  3-2-6-3-8 دوره زندیه و قاجار....................................................................................................................104

  3-2-6-3-9 دوره پهلوی.................................................................................................................................105

  3-2-6-4 سازمان فضایی شهر یزد از دوره فئودالی تا حال حاضر.........................................................108

  3-2-6-5 سازمان فضایی شهر طی چند دهه اخیر...................................................................................111

  3-3 روش شناسی.............................................................................................................................................114

  3-3-1 مدل تحلیل عاملی..............................................................................................................................114

  3-3-1-1 تحلیل عاملی..................................................................................................................................114

  3-3-1-2 شاخص ها.......................................................................................................................................115

  3-3-1-3 عامل سازی شاخص ها................................................................................................................120

  3-3-1-4 نامگذاری عامل ها.........................................................................................................................122

  3-3-2 مدل تاکسوندمی عددی....................................................................................................................126

  3-3-3 مدل ضریب ویژگی............................................................................................................................130

  3-3-4 مدل تاپسیس.....................................................................................................................................131

  3-3-5 ضریب آنتروپی...................................................................................................................................132

  3-3-6 مدل استاندارد سازی داده های مختلف الجنس.........................................................................133

  3-4 جمع بندی فصل سوم...........................................................................................................................133

  فصل چهارم : بحث و تجزیه و تحلیل

  مقدمه......................................................................................................................................................................136

  4-1 منطقه بندی................................................................................................................................................136

  4-1-1 اهداف منطقه بندی..............................................................................................................................137

  4-1-2 امتیازات منطقه بندی..........................................................................................................................137

  4-1-3 منطقه بندی و عدالت اجتماعی.........................................................................................................138

  4-2 منطقه بندی شهر یزد...............................................................................................................................139

  4-3 بررسی امکانات و خدمات شهری مورد مطالعه....................................................................................142

  4-3-1 خدمات تاریخی و مذهبی...................................................................................................................143

  4-3-2 خدمات تولیدی- صنعتی....................................................................................................................144

  4-3-3 خدمات نیروی انتظامی.......................................................................................................................144

  4-3-4 فضای سبز..............................................................................................................................................144

  4-3-5 خدمات بهداشتی- درمانی..................................................................................................................145

  4-3-6 فضاهای ورزشی- تفریحی..................................................................................................................146

  4-3-7 تأسیسات و تجهیزات شهری..............................................................................................................146

  4-4 برخورداری مناطق شهر یزد از امکانات و خدمات شهری.................................................................146

  4-4-1 دسترسی به خدمات تاریخی و مذهبی............................................................................................146

  4-4-2 دسترسی به خدمات تولیدی- صنعتی.............................................................................................147

  4-4-3 دسترسی به خدمات نیروی انتظامی................................................................................................147

  4-4-4 دسترسی به فضای سبز......................................................................................................................147

  4-4-5 دسترسی به خدمات بهداشتی- درمانی..........................................................................................147

  4-4-6 دسترسی به فضاهای ورزشی- تفریحی...........................................................................................148

  4-4-7 دسترسی به تأسیسات و تجهیزات شهری......................................................................................148

  4-5 رتبه بندی مناطق شهر یزد در مدل تحلیل عاملی.............................................................................149

  4-5-1 رتبه بندی مناطق شهر یزد در عامل نهادی- فرهنگی.................................................................149

  4-5-2 رتبه بندی مناطق شهر یزد در عامل کالبدی- اجتماعی.............................................................151

  4-5-3 رتبه بندی مناطق شهر یزد در عامل زیست- اجتماعی...............................................................152

  4-5-4 رتبه بندی مناطق شهر یزد در عامل کالبدی- اقتصادی.............................................................153

  4-5-5 رتبه بندی مناطق شهر یزد در عامل درمانی.................................................................................154

  4-5-6 رتبه بندی مناطق شهر یزد در عامل نهادی- اجتماعی...............................................................155

  4-5-7 رتبه بندی مناطق شهر یزد در عامل نهادی- کالبدی.................................................................156

  4-5-8 رتبه بندی مناطق شهر یزد در عامل اشتغال................................................................................157

  4-5-9 رتبه بندی مناطق شهر یزد در شاخص های تلفیقی..................................................................158

  4-6 رتبه بندی شهر یزد با استفاده از مدل سطح بندی سکونتگاه ها..................................................160

  4-6-1 جمع واحدهای خدماتی.....................................................................................................................160

  4-6-2 مدل استاندارد سازی داده های مختلف الجنس...........................................................................161

  4-6-3 مدل تاکسونومی عددی......................................................................................................................162

  4-6-4 مدل ضریب ویژگی..............................................................................................................................162

  4-6-5 مدل تاپسیس.......................................................................................................................................163

  4-7 قیمت اراضی..............................................................................................................................................167

  4-7-1 قیمت اراضی در شهر یزد..................................................................................................................169

  4-7-2 رابطه بین قیمت زمین با امکانات و خدمات شهری و جمع ارزشهای عددی........................171

  4-8 پراکنش جمعیت در شهر یزد................................................................................................................173

  فصل پنجم : آزمون فرضیات، نتیجه گیری و ارائه پیشنهادات

  مقدمه...................................................................................................................................................................175

  5-1 آزمون فرضیات..........................................................................................................................................175

  5-1-1 آزمون فرضیه اول................................................................................................................................175

  5-1-2 آزمون فرضیه دوم...............................................................................................................................177

  5-1-3 آزمون فرضیه سوم..............................................................................................................................178

  5-2 جمع بندی و نتیجه گیری.....................................................................................................................179

  5-3 راهبردهای عدالت اجتماعی در شهر یزد............................................................................................181

  5-4 سیاست های عدالت اجتماعی...............................................................................................................185

  5-5 پیشنهادات.................................................................................................................................................187

  منابع و مآخذ......................................................................................................................................................189

   

   

  منبع:

  منابع فارسی

  آسایش، حسین، (1371)، توسعه انسانی و چشم اندازهای آن در کشورها اسلامی (تعریف و اندازه گیری، فصلنامه تحقیقات جغرافیایی، سال هفتم، شماره 24.

  آسایش، حسین، (1385)، اصول و روشهای برنامه ریزی روستایی، انتشارات دانشگاه پیام نور.

  آیتی، عبدالحسین، (1371)، تاریخ یزد(آتشکده یزدان)، انتشارات گلبها یزد.

  ابن خلدون، عبدالرحمن، (1359)، مقدمه ابن خلدون (جلد اول) ترجمه پرویز گنابادی، بنگاه ترجمه و نشر کتاب.

  اختصاصی، محمدرضا، (1376)، منشاء یابی تپه های ماسه ای در حوضه دشت یزد- اردکان، مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع.

  اخوان کاظمی، بهرام، (1379)، عدالت اجتماعی در اندیشه سیاسی غرب، ماهنامه اطلاعات سیاسی، شماره 153-154.

  ازکیا، مصطفی، (1380)، جامعه شناسی توسعه، انتشارات مؤسسه نشر کلمه.

  اسمیت، دیوید، ام، (1381)، کیفیت زندگی: رفاه انسانی و عدالت اجتماعی، ترجمه حسین حاتمی نژاد و حکمت شاه اردبیلی، اطلاعات سیاسی- اقتصادی، سال هفدهم، شماره 185 و 186.

  اطاعت، جواد، (1379)، اندیشه های سیاسی فارابی، ماهنامه اطلاعات سیاسی- اقتصادی، شماره 159-160.

  اطهاری، کمال، (1378)، ضرورت اقتصادی عدالت اجتماعی، فصلنامه تأمین اجتماعی، شماره 2.

  _________، (1381)، عدالت در فضا، مجله هفت شهر، سال سوم، شماره 9-10

  افشار، ایرج، (1342)، تاریخ یزد، انتشارات جاوید.

  _____________، (1354)، یادگارهای یزد، جلد اول و دوم، سلسله انتشارات انجمن آثار ملی.

  _____________، (1375)، شناخت استان یزد، انتشارات هیرمند.

  افروغ، عماد، (1377)، فضا و نابرابری اجتماعی؛ ارائه الگویی برای جدایی گزینی فضایی و پیامدهای آن، انتشارات دانشگاه تربیت مدرس.

  اعتماد، گیتی، (1363)، شبکه شهرهای ایران (از مجموعه شهرنشینی در ایران)، انتشارات آگاه.

  ایمانی، مصطفی، (1378)، تأمین اجتماعی و امنیت ملی، فصلنامه تأمین اجتماعی، سال اول، شماره 2.

  اهری، زهرا و شهلا امینی، (1375)، تجارت کشورهای مختلف در تأمین مسکن، وزارت مسکن و شهرسازی (سازمان ملی زمین و مسکن).

  بارو، سی. جی، (1376)، توسعه پایدار: مفهوم، ارزش و عمل، ترجمه سیدعلی بدری، فصلنامه تحقیقات جغرافیایی، شماره 44.

   باری، نورمن، (1380)، رفاه اجتماعی، ترجمه سیداکبر میرحسنی و سید مرتضی نوربخش، انتشارات سمت.

  بحرینی، سیدحسن، (1376)، شهرسازی و توسعه پایدار، رهیافت، شماره 17.

   باستیه، ژان و دزر، برنار، (1377)، شهر، ترجمه علی اشرفی، انتشارات دانشگاه هنر.

  بشریه، حسین،(1375)، تاریخ اندیشه های سیاسی در قرن بیستم، فلسفه جان رالز، اطلاعات سیاسی- اقتصادی، سال11، شماره1-2.

  بوچانی، محمد حسن، (1385)، بررسی عدم تعادل های فضایی- اجتماعی شهر ایلام از دیدگاه توسعه پایدار، مجله شهرداری ها، سال ششم، شماره 73، تهران.

  بهفروز، فاطمه، (1384)، فلسفه روش شناسی تحقیق علمی در جغرافیا، انتشارات دانشگاه تهران.

  پاپلی یزدی، محمد حسین و رجبی سناجردی، (1386)، حسین، نظریه های شهر و پیرامون، انتشارات سمت.

  پاگ، سدریک، (1383)، شهرهای پایدار در کشورهای در حال توسعه، ترجمه ناصر محرم نژاد، تهران، مرکز مطالعات و تحقیقات شهرسازی و معماری.

  پور احمد، (1385)، قلمرو و فلسفه جغرافیا، انتشارات دانشگاه تهران.

  پور محمدی، محمدرضا، (1382)، برنامه ریزی کاربری اراضی شهری، انتشارات سمت.

  _____________ ، (1385)، برنامه ریزی کاربری اراضی شهری، انتشارات سمت.

  پیران، پرویز، (1366)، شهرنشینی شتابان و ناهمگون (قسمت سوم- مسکن نابهنجار)، اطلاعات سیاسی- اقتصادی، سال 2، شماره 16.

  ________ ، (1380)، اجتماعات آلونکی، پدیده‌ای فراتر از حاشیه و حاشیه‌نشینی، ماهنامه شهرداری‌ها، سال سوم، شماره 30.

  تأمین، ملوین، (1379)، جامعه شناسی قشربندی و نابرابری های اجتماعی، ترجمه عبدالحسین نیک گهر، نشر توتیا.

  توسلی، حسین، (1375)، مبانی نظری عدالت اجتماعی، مدیریت بهره وری بنیاد مستضعفان و جانبازان انقلاب اسلامی.

  توسلی، محمود، (1365)، ساخت شهر و معماری در اقلیم گرم و خشک ایران، دانشگاه تهران.

  تیکسفال، دیه جرم، (1379)، ترجمه ب. صارمی، ترجمان اقتصادی، شماره 20.

  جاجرمی، کاظم و کلته، ابراهیم، (1385)، سنجش وضعیت شاخص های کیفیت زندگی در شهر از نظر شهروندان، مورد: گنبد قابوس، مجله جغرافیا و توسعه.

  جمالی، فیروز، (1376)، ضرورت شناخت ویژگیهای جمعیتی شهرها در مدیریت شهری، نشریه علوم انسانی و اجتماعی دانشگاه تبریز.

  حاتمی نژاد، حسین و راستی، عمران،(1385)، عدالت اجتماعی و عدالت فضایی، بررسی و مقایسه نظریات جان رالز و دیوید هاروی، نشریه سرزمین، سال سوم، شماره 9

  حاتمی نژاد، حسین و همکاران،(1387)، تحلیل نابرابری اجتماعی در برخوردهایی از کاربری های خدمات شهری، مورد: اسفرین، فصلنامه پژوهشهای جغرافیایی- انسانی، دانشگاه تهران، شماره65.

  حبیبی، سید محسن، (1382)، از شار تا شهر، انتشارات دانشگاه تهران.

  حسین زاده دلیر، کریم، (1380)، برنامه ریزی ناحیه ای، انتشارات سمت.

  حسین زاده دلیر، کریم و ساسان پور، فرزانه، (1385)، روش جای پای اکولوژیکی در پایداری کلان شهرها با نگرشی بر کلان شهر تهران، فصلنامه تحقیقات جغرافیایی، مشهد، شماره82.

  حکمت نیا، حسن، (1383)، برنامه ریزی فضایی توسعه پایدار شهر یزد، پایان نامه دوره دکتری جغرافیا و برنامه ریزی شهری.

  حکمت نیا، حسن،(1391)، شکل پایدار شهر و عدالت اجتماعی، مورد: بافق

  حکمت نیا، حسن،(1390)، شناخت الگوی توسعه کالبدی فضایی شهرهای مناطق خشک، مورد: بافق، مطالعات جغرافیایی مناطق خشک ، شماره 6

  حکمت نیا، حسن و موسوی، میرنجف، (1385)، کاربرد مدل در جغرافیا با تأکید بر برنامه ریزی شهری و ناحیه ای، انتشارات علم نوین.

  _______________، ارزیابی شاخص های پایداری در نواحی شهر یزد، مجموعه مقالات همایش جغرافیا و قرن 21، دانشگاه آزاد نجف آباد.

  حلبی، علی اصغر، (1375)، بحث هایی در اندیشه سیاسی قرن بیستم، انتشارات اساطیر.

  حیدری نوشهر، مهری، (1384)، بررسی کاربری اراضی بخش مرکزی شهرهای میانه اندام (مورد: شهر مرند)، پایان نامه کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه ریزی شهری.

  حیدری نوشهر، نیر، (1388)، بررسی توزیع خدمات عمومی شهری و بازتاب فضایی آن از دیدگاه عدالت اجتماعی (مورد: شهر اردکان)، پایان نامه کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه ریزی شهری.

  خاک پور، برات علی و یاوران پور، علی رضا، (1387) ، بررسی و تحلیل نابرابری در سطح توسعه، شماره 27، دانشگاه فردوسی مشهد.

  خوش روی، قهرمان، (1385)، عدالت اجتماعی و فضای شهر، اولین همایش ملی عمران شهری، سنندج.

  دهقان منشادی، مهدی، (1385)، توسعه پایدار در سایه روشن های شهر، انتشارات مفاخر.

  رحیمی، حسین، (1383)، مقدمه ای بر جغرافیا و توسعه پایدار، انتشارات اقلیدس، مشهد.

  رضویان، محمدتقی، (1381)، برنامه ریزی کاربری اراضی شهری، انتشارات منشی.

  روبیا، جی. بی، (1379)، دو چهره فقر، ترجمه فخر طاولی، ترجمان اقتصادی، شماره 9.

  روزلند، مارک، (1379)، ابعاد شهر اکولوژیک، ترجمه سید مهدی موسی کاظمی محمدی، رشد آموزش جغرافیا، سال چهاردهم، شماره 53.

  زنجانی، حبیب اله، (1371)، جمعیت و شهرنشینی در ایران، وزارت مسکن و شهرسازی.

  زیاری، کرامت اله، (1381)، برنامه ریزی کاربری اراضی شهری، انتشارات دانشگاه یزد.

  _________، (1378)، اصول و روشهای برنامه ریزی منطقه ای، انتشارات دانشگاه یزد.

  _________، (1378)، برنامه ریزی شهرهای جدید ، تهران، انتشارات سمت.

  سازمان زمین شناسی کشور، مطالعات زمین شناسی استان یزد،(1364).

  سازمان هواشناسی استان یزد، آمار هواشناسی، (1385).

  سالنامه آماری ایران، 1385.

  ساوج، مایک و آلن وارد، (1380)، جامعه شناسی شهری، ترجمه ابوالقاسم پور، رضا، تهران، انتشارات سمت.

  سرایی، محمد حسین، (1371)، بازار یزد، پیدایش پویش و کارکردهای آن، پایان نامه کارشناسی ارشد جغرافیا .

  سرور، رحیم، (1384)، راهبردهای اصلاح روند تهیه و اجرای طرح های توسعه و عمران (جامع) ناحیه ای، فصلنامه جغرافیای سرزمین، سال دوم، شماره 5.

  سلطان زاده، حسین، (1368)، مقاله واحدها و محله های مسکونی در ایران،شهرهای ایران به کوشش محمد یوسف کیانی، جهاد دانشگاهی.

  سلطانی آزاد، فرمان، (1377)، زمین در خدمت تحقق طرح های توسعه شهری، مجله آبادی،سال نهم، شماره 33.

  سیدقطب، (1379)، عدالت اجتماعی در اسلام (مباحثی در زمینه های جامعه، حکومت، اقتصاد و سیاست)، ترجمه محمدعلی گرامی و سید هادی خسروشاهی، انتشارات کلبه شرق.

  شاه حسینی، پروانه ، (1384)، سکونتگاه خودرو و امنیت اجتماعی، مورد: پاکدشت، مجله جغرافیا و توسعه، سال سوم، شماره6.

  شرکت مهندسین مشاور شهر یزد،(1362).

  شریف زادگان، محمد حسین، (1385)، راهبردهای توسعه اقتصادی و عدالت اجتماعی، فصلنامه رفاه اجتماعی، سال ششم، شماره 24.

  شریفی، عبدالنبی، (1384)، عدالت اجتماعی و شهر، تحلیلی بر نابرابری های منطقه ای، مورد: اهواز، پایان نامه دکتری جغرافیا.

  شکویی، حسین، (1373)، دیدگاههای نو در جغرافیای شهری، جلد اول، نشر سمت.

     _________ ، (1377)، اندیشه های نو در فلسفه جغرافیا، جلد اول، انتشارات گیتا شناسی.

  _________ ،(1380)، جغرافیای شهری، انتشارات دانشگاه پیام نور.

  شکویی ،حسین و موسی کاظمی،(1378)، مؤلفه های اجتماعی- اقتصادی توسعه پایدار شهری، مورد:قم، اولین همایش مدیریت توسعه پایدار در نواحی شهری، دانشگاه تبریز.

  شماعی، علی، (1380)، توسعه فیزیکی شهر یزد و اثرات آن بر بافت قدیم، پایان نامه دکتری، دانشگاه تهران.

  شهر سالم- اتوپیای امروز 1، (1379)، ماهنامه مناطق آزاد، شماره 102.

  شهر سالم- اتوپیای امروز 2، (1379)، ماهنامه مناطق آزاد، شماره 104.

  شیخی، محمدتقی، 1378، جامعه شناسی شهری، انتشارات نورگیتی.

  _________ ، (1380)، جامعه شناسی شهری، انتشارات شرکت سهامی.

  صالحی فرد، محمد،(1380)، ارزیابی نقش و جایگاه الگوی توسعه پایدار شهری در ساختار شهرنشینی ایران، مجله سیاسی- اقتصادی، شماره199-200.

  صبایی مهر، مهدیه، (1389)، نقش اقلیم در توسعه کالبدی شهر یزد، پایان نامه کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه ریزی شهری.

  صرافی، (1375)، توسعه پایدار و مسئولیت برنامه ریزان شهری، معماری و شهرسازی، شماره 25.

  ضرابی اصغر و اذانی، مهری، (1380)، معنی و مفهوم توسعه پایدار در جهان صنعتی و در حال توسعه، رشد آموزش جغرافیا، شماره 59.

  طالبی، هوشنگ، زنگی آبادی، علی، (1380)، تحلیل شاخص ها و تعیین عوامل مؤثر در توسعه انسانی شهرهای بزرگ کشور، فصلنامه تحقیقات جغرافیایی، شماره60.

   عابدین درکوش، سعید، (1364)، درآمدی به اقتصاد شهری، انتشارات مرکز نشر دانشگاهی.

  عبدی دانشپور، زهره، (1378)، تحلیل عدم تعادل فضایی در شهرها، مورد: تهران، مجله صفه، سال نهم، شماره 29.

  عزیزی، محمدمهدی، (1377)، زمین شهری و مداخله دولت، مجله آبادی، سال نهم، شماره 33.

  علی اکبری، اسماعیل، (1383)، توسعه شهری و آسیب شناسی اجتماعی در ایران، مجله پژوهشهای جغرافیایی، شماره 48.

  علمداری، کاظم، (1376)، در جستجوی عدالت اجتماعی، نشریه جامعه سالم، شماره 34.

  علیزاده، محمد، (1378)، اشتغال، بازار کار و تأمین اجتماعی، فصلنامه تأمین اجتماعی، سال اول، شماره2.

  غرایاق زندی، داوود، (1381)، نظریه عدالت اجتماعی به مثابه انصاف جان رالز نظریه ای جهانشمول یا لیبرالی، اطلاعات سیاسی- اقتصادی، سال هفدهم، شماره 185-186.

   غنی نژاد، موسی، (1379)، عدالت اجتماعی و اقتصادی، فصلنامه تأمین اجتماعی، شماره 6.

  فکوهی، ناصر، (1385)، انسان شناسی شهری، انتشارات نی.

  فلاحیان، ناهید، (1378)، عدالت اجتماعی و شهر، کتاب ماه تاریخ و جغرافیا.

  قاضی حسامی، محمدرضا، و غلامرضا قاضی حسامی، (1381)، مهندسی و برنامه ریزی ترافیک، انتشارات خردمند.

  قربان نیا، ناصر، (1378)، نگاهی به فقرا از منظر جرم شناسی، نامه مفید، شماره 17.

  قرخلو، مهدی و شریفی، عبدالنبی، (1383)، پیدایش، تکامل فیزیکی و وضعیت اجتماعی- اقتصادی حاشیه نشینی (مورد: محله عین 12 اهواز)، مجله پژوشهای جغرافیایی، شماره 50.

  قلمسیاه، اکبر، (1370)، یزد در سفرنامه ها، مرکز یزد شناسی.

  قلمسیاه، اکبر، (1372)، یزد در سفرنامه ها، مرکز یزد شناسی، یزد.

  کاتب، احمد بن حسین بن علی، (1357)، تاریخ جدید یزد.

  کامروا، سید محمدعلی، (1377)، ارزش مکانی زمین و سیاست های توسعه شهری، مجله آبادی، سال نهم، شماره 33 .

  کشتکار، مریم، (1376)، بحث عدالت در بهداشت و درمان از دیدگاههای مختلف، تازه های اقتصاد، شماره 72

  کلته، ابراهیم، (1384)، عدالت اجتماعی و شهر: گنبد قابوس، پایان نامه دکترای جغرافیا و برنامه ریزی شهری.

  کمالی، علی، (1379)، مقدمه ای بر جامعه شناسی نابرابری های اجتماعی، انتشارات سمت، تهران، چاپ اول.

  گرب، ج. ادوارد، (1373)، نابرابری اجتماعی: دیدگاههای نظریه پردازان کلاسیک و معاصر، ترجمه محمد سیاهپوش و احمدرضا غزوی زاده، نشر معاصر.

  گری، جان، (1379)، فلسفه سیاسی فون هایک، ترجمه دیهیمی، سازمان چاپ و انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی.

  گیدنز، آنتونی، (1378)، راه سوم- بازسازی سوسیال دموکراسی، ترجمه منوچهر صبوری کاشانی، انتشارات شیرازه.

  گیلبرت، آلن و ژوزف گاگلر، (1375)، شهرها، فقر و توسعه شهرنشینی در جهان سوم، ترجمه پرویز کریمی ناصری، اداره کل روابط عمومی و بین المللی شهرداری تهران.

  گیلپین، رابرت، (1378)، ماهیت اقتصادسیاسی، ترجمه و تلخیص مهدی تقوی، اطلاعات سیاسی- اقتصادی، شماره 142- 143

  لاکویان، آپرودیسیوا، (1364)، خانه سازی در جهان سوم (تأمین مسکن حداقل)، ترجمه مینو رفیعی، انتشارات سازمان برنامه و بودجه، مرکز مدارک اقتصادی و اجتماعی.

  لشکری، محمد، (1377)، شاخص های رفاه اجتماعی، ماهنامه اطلاعات سیاسی- اقتصادی، شماره 131-132.

  لهاسایی زاده، عبدالعلی، (1374)، نابرابری و قشربندی اجتماعی، انتشارات دانشگاه شیراز.

  لینچ، کوین، (1387)، تئوری شکل شهر، ترجمه سید حسین بحرینی، انتشارات دانشگاه تهران.

  مارکس، کارل، (1379)، سرمایه (جلد اول)، ترجمه ایرج اسکندری، به کوشش عزیزاله علیزاده، انتشارات فردوسی.

  ماسگریو، ریچارد، (1372)، مالیه عمومی در تئوری و عمل، ترجمه مسعود محمدی و یداله ابراهیمی فر، تهران، انتشارات سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور.

  مامفورد، لوئیز، (1385)، فرهنگ شهرها، ترجمه عارف اقوامی مقدم، مرکز مطالعاتی و تحقیقاتی شهرسازی و معماری.

  مجتهدزاده، غلامحسین، (1379)، برنامه ریزی شهری در ایران، انتشارات دانشگاه پیام نور.

  مجتهدزاده، غلامحسین، (1383)، برنامه ریزی شهری در ایران، انتشارات دانشگاه پیام نور.

  محمودی، سیدعلی، (1379)، نسبت دموکراسی های جدید غربی و مدینه جماعیه فارابی، اطلاعات سیاسی- اقتصادی، سال یازدهم، شماره 159-160.

  مرکز آمار ایران، نتایج تفصیلی سرشماری عمومی نفوس و مسکن 1390- 1355 .

  مرصوصی، نفیسه، (1382)، تحلیل فضایی عدالت اجتماعی ، مورد: تهران، ماهنامه پژوهشی- آموزشی شهرداری ها، شماره 60.

  مرصوصی، نفیسه، (1382)، تحلیل فضایی عدالت اجتماعی ، مورد: تهران، پایان نامه دکتری جغرافیا.

  مرکز آمار ایران، 1385.

  مستوفی، حمداله، (1366)، نزهه القلوب، انتشارات طهوری، تهران.

  مشهودی، سهراب، (1377)، استانداردگرایی در برنامه ریزی شهری، مجله آبادی، سال نهم، شماره 33.

  معین، محمد، (1371)، فرهنگ فارسی معین (جلد دوم)، انتشارات امیرکبیر.

  منتسکیو، (1339)، روح القوانین، ترجمه علی اکبر مهتدی، انتشارات امیرکبیر.

  موسوی کاظمی محمدی، سید مهدی،(1380)، ارزیابی توسعه پایدار در توسعه شهری، مورد: شهر قم، پایان نامه دکتری.

  موسوی ، میرنجف، (1382)، سنجش درجه توسعه یافتگی نواحی ایران، پایان نامه کارشناسی ارشد جغرافیا، دانشگاه یزد.

  مور، تامس، (1373)، آرمانشهر (یوتوپیا)، ترجمه داریوش آشوری و افشار نادری، شرکت سهامی انتشارات خوارزمی.

  موفقیان، ناصر، (1378)، دولت کارگستر- دولت رفاه گستر، فصلنامه تأمین اجتماعی، شماره 30.

  مؤیدفر، سعیده، (1386)، برنامه ریزی توسعه پایدار در شهرهای مناطق خشک: شهر اردکان، پایان نامه دوره کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه ریزی شهری.

  مهندسین مشاور عرصه، (1380)، طرح جامع شهر یزد، سازمان مسکن و شهرسازی استان یزد.

  نصر، حسن، (1377)، زمین شهری و ارزش افزوده ناشی از طرح های عمرانی، مجله آبادی، سال نهم، شماره 33.

  نصیری، حسین، (1377)، توسعه پایدار چشم انداز جهان سوم، اطلاعات سیاسی- اقتصادی، شماره 127-128.

  وارثی، حمیدرضا و قائدرحمتی، صفر، (1386)، بررسی اثرات توزیع خدمات شهری در عدم تعادل فضایی جمعیت، مورد: مناطق شهر اصفهان، مجله جغرافیا و توسعه (www.sid.ir).

  وارثی، حمیدرضا و زنگی آبادی، علی، (1387)، بررسی تطبیقی توزیع خدمات عمومی شهری از منظر عدالت اجتماعی مورد: زاهدان، مجله جغرافیا و توسعه (www.sid.ir).

  هاتان، نی، (1378)، تبیین چارچوبی از حق انسانی برای توسعه پایدار و عادلانه، ترجمه محمدحسین زارعی، مدیریت دولتی، شماره 44 .

  هاروی، دیوید، (1376)، عدالت اجتماعی و شهر، ترجمه فرخ حسامیان، محمدرضا حائری و بهروز منادی زاده، انتشارات شرکت پردازش و برنامه ریزی شهری (وابسته به شهرداری تهران).

  ________ ، (1379)، عدالت اجتماعی و شهر، ترجمه محمدرضا حائری و بهروز منادی زاده، انتشارات شرکت پردازش و برنامه ریزی شهری.

  یوسفی، محمدرضا، (1377)، مقایسه مفاهیم فقر و مسکنت با دو مفهوم فقر نسبی و مطلق، نامه مفید، شماره 16.

   

  منابع انگلیسی

   

  Arbakaf, A, (2008), on the measurement of service sector in urban economy, Rouledge- London

  Bastanifar, iman, samet, majid, (2004), An inquiry of Green Tax effect on decreasing af air poiiution of Isfahan province GIAN international symposium & workshop, Isfahan university.

  Barry, B.,(1989), Theories of Justice london, harvester-wheat sheaf.

  Grey, Rob, (2002), social accounting project and accounting organization and society privileging engagement, Imaging new accounting organizations and society.

  Drakakis Smith, David ,(2000), third world cities: second Edition, Routledge,London.

  6)    Harvey David, (1966), justice nature and geography of difference, Blackwell publishers, oxford, auk.

  7)    Harvy David,(1969), Explanation in Geography, Edvard Arnold.

  8)    Jonston,R.J.etal, (1994), Dictionary of Human Geography (Third edition), Black well, G.B.

  9)    Marcotullio, Peter, J, (2001), Asian Urban Sustainability in the era of globalization, united Nation University, Insttute of Advanced Studies, Tokyo, Japan.

  10)           Miller, David, (1999), principles of social justice, Harvard college, USA.

  11)           Rawls, jhan, (1975), Fairnes to Goodnes, The philosophical. Review, Volum 84, Issue 4.

  12)           Rawls, jhan, (1985), justice as fairness: political not metaphysical philosophy and public Affairs, Volume 14. issue 3, 223- 251.

  13)           Rawls, jhan, (1995), Political Liberalism: Reply To Habermas, the journal of philosophy, Volume 92, Issue 3, 132- 180.

  14)    Runicima, W.G. (1972), Relative Deprivation and social justice, U.K.

  15)    Smith, D.M,(1996), the quality of life human welfare and social justice in companion Encyclopia of Georaphers, V.70, N.2.

  Tosun,Cevat ,(2001), Chellenges Of Sustainable tourism devolepment in devoleping world: The Case of turkey, Jornal of tourist management , 22.


موضوع پایان نامه بررسی توزیع خدمات عمومی شهری و بازتاب فضایی آن از دیدگاه عدالت اجتماعی (مطالعه موردی شهر یزد), نمونه پایان نامه بررسی توزیع خدمات عمومی شهری و بازتاب فضایی آن از دیدگاه عدالت اجتماعی (مطالعه موردی شهر یزد), جستجوی پایان نامه بررسی توزیع خدمات عمومی شهری و بازتاب فضایی آن از دیدگاه عدالت اجتماعی (مطالعه موردی شهر یزد), فایل Word پایان نامه بررسی توزیع خدمات عمومی شهری و بازتاب فضایی آن از دیدگاه عدالت اجتماعی (مطالعه موردی شهر یزد), دانلود پایان نامه بررسی توزیع خدمات عمومی شهری و بازتاب فضایی آن از دیدگاه عدالت اجتماعی (مطالعه موردی شهر یزد), فایل PDF پایان نامه بررسی توزیع خدمات عمومی شهری و بازتاب فضایی آن از دیدگاه عدالت اجتماعی (مطالعه موردی شهر یزد), تحقیق در مورد پایان نامه بررسی توزیع خدمات عمومی شهری و بازتاب فضایی آن از دیدگاه عدالت اجتماعی (مطالعه موردی شهر یزد), مقاله در مورد پایان نامه بررسی توزیع خدمات عمومی شهری و بازتاب فضایی آن از دیدگاه عدالت اجتماعی (مطالعه موردی شهر یزد), پروژه در مورد پایان نامه بررسی توزیع خدمات عمومی شهری و بازتاب فضایی آن از دیدگاه عدالت اجتماعی (مطالعه موردی شهر یزد), پروپوزال در مورد پایان نامه بررسی توزیع خدمات عمومی شهری و بازتاب فضایی آن از دیدگاه عدالت اجتماعی (مطالعه موردی شهر یزد), تز دکترا در مورد پایان نامه بررسی توزیع خدمات عمومی شهری و بازتاب فضایی آن از دیدگاه عدالت اجتماعی (مطالعه موردی شهر یزد), تحقیقات دانشجویی درباره پایان نامه بررسی توزیع خدمات عمومی شهری و بازتاب فضایی آن از دیدگاه عدالت اجتماعی (مطالعه موردی شهر یزد), مقالات دانشجویی درباره پایان نامه بررسی توزیع خدمات عمومی شهری و بازتاب فضایی آن از دیدگاه عدالت اجتماعی (مطالعه موردی شهر یزد), پروژه درباره پایان نامه بررسی توزیع خدمات عمومی شهری و بازتاب فضایی آن از دیدگاه عدالت اجتماعی (مطالعه موردی شهر یزد), گزارش سمینار در مورد پایان نامه بررسی توزیع خدمات عمومی شهری و بازتاب فضایی آن از دیدگاه عدالت اجتماعی (مطالعه موردی شهر یزد), پروژه دانشجویی در مورد پایان نامه بررسی توزیع خدمات عمومی شهری و بازتاب فضایی آن از دیدگاه عدالت اجتماعی (مطالعه موردی شهر یزد), تحقیق دانش آموزی در مورد پایان نامه بررسی توزیع خدمات عمومی شهری و بازتاب فضایی آن از دیدگاه عدالت اجتماعی (مطالعه موردی شهر یزد), مقاله دانش آموزی در مورد پایان نامه بررسی توزیع خدمات عمومی شهری و بازتاب فضایی آن از دیدگاه عدالت اجتماعی (مطالعه موردی شهر یزد), رساله دکترا در مورد پایان نامه بررسی توزیع خدمات عمومی شهری و بازتاب فضایی آن از دیدگاه عدالت اجتماعی (مطالعه موردی شهر یزد)

برای دریافت مدرک کارشناسی ارشد رشته جغرافیا و برنامه ریزی شهری چکیده: میزان چگونگی توزیع خدمات شهری می تواند نقش مؤثری در جابه جایی فضایی جمعیت و تغییرات جمعیتی در مناطق شهری داشته باشد و از آنجا که یکی از معیارهای توسعه پایدار شهری توجه به توزیع متوازن جمعیت است. لذا توزیع خدمات شهری به گونه ای باشد که عدالت فضایی را برقرار نماید. در این پژوهش به صورت موردی مناطق شهر اصفهان در ...

پایان نامه برای دریافت مدرک کارشناسی ارشد رشته ی برنامه ریزی شهری گروه جغرافیا چکیده مهمترین معیار برای تحلیل وضعیت عدالت فضایی در شهر چگونگی توزیع تسهیلات و خدمات شهری است و میزان و چگونگی توزیع تسهیلات می تواند نقش مؤثری در جابجایی فضایی جمعیت و تغییرات جمعیتی در مناطق شهری داشته باشد. این پژوهش با هدف تحلیل عدالت فضایی در نقاط شهری گرگان با تأکید بر تسهیلات عمومی شهری وبررسی ...

پایان­نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد«M.A.» گرایش: برنامه‌ریزی شهری چکیده یکی از معیارهای توسعه ی پایدار شهری توجه به توزیع متوازن جمعیت و میزان و چگونگی توزیع خدمات شهری می باشد که می تواند نقش موثری در جا به جایی فضای جمعیت و تغییرات جمعیتی مناطق شهری داشته باشد . لذا توزیع خدمات شهری باید به گونه ای باشد که عدالت فضایی را برقرار نماید . در این پژوهش به صورت موردی ( مناطق ...

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته علوم اجتماعی عنوان: بررسی انواع برنامه ریزی طرح های جامع شهری چکیده: امروزه موضوع برنامه ریزی طرح های شهری، یکی از مسائل مهم در شهرها می باشد. عوامل متعددی در برنامه های طرح های جامع شهر موثر می باشند. یک عامل موثر در طرح های جامع شهری، مشکلات اجتماعی است. با توجه به مطالعات صورت گرفته، عوامل آسیب های اجتماعی مانند فقر، بیکاری، ...

پایان نامه برای دریافت کارشناسی ارشد ( M.A ) گرایش : برنامه ریزی شهری چکیده توسعه روز افزون جمعیت شهرنشین کشور و عدم پیش بینی اراضی کافی و مناسب برای توسعه شهرها، لزوم مکان یابی اراضی برای توسعه شهری ، چه با ارزیابی امکانات رشد کالبدی و توسعه شهرهای موجود همراه با تعیین جهات، حدود منطقی و مراحل مختلف توسعه انها در اینده و چه با تعیین نقاط روستایی که در اینده از نظر میزان جمعیت و ...

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد «M.A» رشته: جغرافیا و برنامه ریزی شهری چکیده: امروزه با گسترش شهرها و رشد آهنگ شهر نشینی ، همچنین افزایش مشکلات و معضلات ناشی از این فرایند و اهمیت یافتن مدیریت یکپارچه و توسعه متوازن، همه جانبه و پایدار شهر، بحث بهسازی زیر ساخت های موجود شهری بیش از پیش قوت یافته است.در این راستا بهسازی شبکه معابر شهری و همچنین شبکه فاضلاب شهری به عنوان ...

فصل اول کلیات تحقیق مقدمه : با توسعه شهر ها و افزایش تقاضای سفرهای درون­شهری، نیاز به جابه­جائی مردم و کالاها طی سالهای اخیر روزبه­روز افزون­تر گشته است. در این میان کارشناسان و متخصصین حمل و نقل و برنامه­ریزان شهری، تنها راه مدیریت حمل و نقل و ترافیک شهرها را در افزایش سهم حمل و نقل انبوه و عمومی و توسعه مدیریت سیستم­های حمل و نقل شهری دانسته­اند. چرا که با توسعه و افزایش ...

چکيده اين پايان نامه به بررسي روند تکوين و توسعه فيزيکي شهر بهاباد مي پردازد . جهت رسيدن به اين امر متغيرهايي نظير راههاي ارتباطي ، عوامل اقتصادي ( کشاورزي ،صنعت ، خدمات )حوزه نفوذ شهر و مديريت شه

پایان نامه تحصیلی جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد (M.A) رشته جغرافیا و برنامه ریزی شهری چکیده با افزایش جمعیت شهر ها، واژه فضای سبز و کاربری های فضای سبز شهری مورد توجه بیشتری قرار گرفته است. از این رو هر چه شهرها بزرگتر می شوند احساس نیاز به وجود فضای سبز چه برای بهره برداری مستقیم شهروندان و چه از نظر نقش پالایش محیط روزبروز بیشتر می شود. اهمیت فضاهای سبز در محیط شهری، تا آن حد است ...

پایان نامه برای دریافت مدرک کارشناسی ارشد رشته جغرافیا و برنامه ریزی شهری گروه جغرافیا چکیده شهرها ، سیستم پیچید ه و پویایی هستند که درگذر زمان دستخوش تحولات کالبدی،اجتماعی،اقتصادی و ... گردیده اند. در راستای نیل به توسعه شهری دستیابی به رفاه اجتماعی و ارتقاء کیفیت زندگی از حقوق مسلم هرفرد وجامعه است ؛بدین منظور کاهش فاصله میان آنچه هست و آنچه باید باشد از اهداف مهم برنامه ریزان ...

ثبت سفارش