پایان نامه بررسی رابطه سیلاب های دوره گرم سال با پارامترهای اقلیمی در حوضه ماسوله رودخان

word 10 MB 30422 96
1393 کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه ریزی شهری
قیمت قبل:۶۴,۱۰۰ تومان
قیمت با تخفیف: ۲۴,۴۰۰ تومان
دانلود فایل
 • بخشی از محتوا
 • وضعیت فهرست و منابع
 • پایان نامه جهت دریافت درجه کارشناسی ارشدگروه جغرافیا «M.A.»

  رشته  جغرافایی طبیعی

  گرایش اقلیم شناسی در برنامه ریزی محیطی

  چکیده

  سیل جریان آبی است که از ظرفیت مجرای رود تجاوز کرده وسپس به جلگه سیلابی مجاورسرازیر می شود .با اینکه بسیاری از عوامل هیدرولوژیکی محلی وابسته به حوضه آبریز ممکن است برسیلاب تأثیر بگذارند،تمام مکانیسم های عمده پدید آورنده سیلاب ها دارای منشاءهیدرواقلیمی می باشند.بطور کلی در پدیده سیل عوامل طبیعی و انسانی موثر بوده  است.هدف اصلی تحقیق بررسی نقش عناصراقلیمی و حوضه ای وهم چنین عواملی که درتشدیدسیلاب مؤثرند. حوضه مورد مطالعه ماسوله رودخان واقع در شهرستان فومن استان گیلان می باشد.ومطالعات کتابخانه ای ومطالعه سیلاب در دوره گرم سال از اصلی ترین روشهای جمع آوری داده ها بوده است. نتایج تحقیق نشان دهنده آب وهوای مرطوب،پوشش گیاهی جنگلی ومرتعی،کوهستانی وکوهپایه ای حکایت دارد بیشترین تداوم جریان سیل در ایستگاه کمادل 4 روز در سال و کمترین تداوم جریان 1 روز می باشد بیشترین متوسط کمادل در سال 1377  وکمترین متوسط در سال 1376 بوده است بیشترین متوسط جریان دبی چومثقال در سال 1377  وکمترین متوسط روزانه دبی سال 1376 بوده است و جهت جلوگیری از سیلاب اقدامات آبخیز داری و ایجاد سدهای تاخیری مد نظر قرار گیرد.

   

  واژگان کلیدی: سیل ، اقلیم، عناصر اقلیمی ، ماسوله رودخان

  فصل اول

  کلیات تحقیق 

  1-1- مقدمه

  یکی ازانواع حوادث و مخاطرات طبیعی که موجب بروزخسارت های زیان باری می گردد وقوع سیلاب است سیل یک رویدادناگهانی ورخدادسریع ومخرب که جان ومال انسانهارابه خطرانداخته ومشکلات زیادی برای صاحبان زمین های زراعی وساکنین حاشیه رودخانه هاوکارگاه ها به وجودمی آورد. هرساله چندین نفربه وسیله سیل جان خودراازدست می دهند.هزاران مترمکعب آب شیرین واردآبهای شورشده وازدسترس خارج می شود.درحالی که هرقطره آن ارزش حیاتی دارد.همه ساله میلیون ها خاک ارزشمندبه وسیله سیلاب وارد دریاهاودریاچه هامی شود،درصورتی که برای تشکیل هرسانتی مترآن چنددهه وگاه چندسال زمان لازم است.بسیاری ازبرنامه های عمرانی وزیربنایی کشورتحت تأثیراین مسئله قرارگرفته است وهمه ساله بخش هنگفتی ازبودجه کشور صرف بازسازی خرابی های ناشی ازاین پدیده می شود.کشورمابه دلیل دارابودن کوهستان هایی مانندسلسله جبال البرزوزاگرس ناحیه مناسبی برای تشدیدوگسترش این پدیده مخرب است ،زیراکوهستان به صورت یک مانع درمقابل سیستم های جوی عمل کرده وآنهارامنحرف ویامجبور به صعودمی کندکه دراین صورت انتقال وصعودتوده ی هوای مرطوب راآسان ونقش مهمی درافزایش ریزش های جوی ودرنتیجه ایجادسیلاب دارد.سیلاب های رودخانه ای یکی ازگسترده ترین بلایای اقلیمی کوتاه مدت به شمارمی رودکه درمراکزمجتمع جمعیت درنواحی خطرناک کاملا مشخص روی می دهند وواکنشی بسیارمتمایزی ازسوی انسان درپی دارند،یعنی احداث سدهای مخزنی وتعلیم روش های هدایت طغیان رودها.گرچه انسان مجبوربوده است که درتمام طول حیات باسیلاب زندگی کند،امااثرات سیل درزندگی انسان هابه آن صورتی که امروزه احساس وارزیابی می شود نبوده است،زیرادرگذشته جوامع کوچکی درپایین دست رودخانه هاسکنی می گزیدند وفشردگی فعالیت های انسانی درسیلاب دشت هاخیلی کمتربود.درحالی که امروزه مردم به دلیل استفاده ارشرایط آب وهوای مساعدواستفاده ازنعمت های حاشیه رودخانه هادراطراف آن سکونت گاههاوتفرج گاه ها رابوجود آورده اند.بنابراین عناصراقلیمی ودیگرعواملی که دربروزسیلاب تأثیردارندبایدموردبررسی قرارگیردوراهکار هایی درمقابله وکنترل ومدیریت سیلاب ارائه گردد .

  1-2- بیان مسئله وضرورت انجام تحقیق

  سیل یکی ازشایع ترین بلایای طبیعی در ایران است زیرا که 1-ایران کشوری کوهستانی وناهموار است وجریان های ایجادشده از کوهستان ها به محض ورود به دشت ها وجلگه های کشوردرسطح زمین پخش شده وبه مزارع،باغها،خطوط ارتباطی،روستاهاوشهرها آسیب می رساند2-پوشش گیاهی که همچون اسفنجی درجذب آب عمل می کند،در ایران ضعیف است ودربسیاری مواردبه علت کمبود باران،چرای بی رویه وقطع جنگل ها آسیب دیده است 3-علی رغم قرارگیری مراکزپرفشارجنب حاره ای درماه هایی ازسال برروی بیشترمناطق کشورایران که عدم نزول وریزش های جوی رابرای ماه های متوالی به دنبال دارد،درماه های دیگرسال،میزان قابل توجهی باران ممکن است درمدت چندروزیاحتی چندساعت ریزش کرده وسیلاب های مخرب وزیان آوری رابه وجود آوردکه خسارت های قابل توجهی درزندگی وفعالیت های بشری دارد، سیل خیزی وخشکسالی،بخش های مختلف کره زمین راتحت تأثیرقرارمی دهند.کشور ما نیز در چند سال اخیربه تناوب شاهد وقوع سیلاب ها وخشکسالی های شدید دربرخی نقاط بوده است به ویژه آن که بروز توام این دوپدیده،اثرات یکدیگر راتقویت می کند به گونه ای که دراثروقوع خشک سالی های  شدید،پوشش گیاهی ورطوبت خاک ازبین می رود که این خود عامل تسهیل کننده جریان یافتن سیلاب های مخرب می باشدواز سوی دیگر بروز سیلاب های شدید نیز باعث ازبین رفتن اراضی زراعی وشسته شدن خاک های حاصل خیز می شود که این امر اثرات خشک سالی را در این منطقه تشدید می کند        (خورشید دوست، 1384) 4-رگبارهای شدیددرفصل گرم سال در سالهای گذشته سیل های مخربی رادراین منطقه ایجاد کرده (مانندسیل ماسوله)رگبارهای شدید تابستانی ازپدیده های خطرناک وخسارت بارمحیط هستند که شناسایی شرایط سینوپتیک به وجودآورنده این رگبارهامی توانددرپیش بینی زمان وقوع واجرای آمادگی لازم کمک کند.( علیجانی ، 1391) لذا دراین تحقیق عوامل طبیعی ،انسانی ،اقلیمی وحوضه ای به وجودآورنده سیلاب مورد بررسی قرار می گیرد.5-بی توجه ای نسبت به حریم رودخانه و ساخت و ساز در حریم آن در تخریب رودخانه و تشکیل سیل موثرند مانند جاری شدن سیلاب یا روان گلی در ماسوله که در عصر روز جمعه 9 مرداد ماه 1377 رخ داد. این سیلاب که تلفات سنگینی را به همراه داشت به دنبال آن 54 تن کشته و 48 دستگاه خودرو از بین رفت و خساراتی نیز به بار آورد.شدت سیل گل و لای از ناحیه ی رودخانه ی خلیل دشت, به قدری تند بود که تخته سنگه خفیفی را از جا کند و از ارتفاع زیاد, بر پل ورودی این شهر توریستی کوبید و همان موجب بسته شدن خروج آب در مسیر رودخانه گردیدگل و لای دو طرف جاده را در بر گرفت و خسارات جانی و مالی را بوجود آورد.(بندی ، 1387، 123).

   

   

  1-3- پرسش اصلی تحقیق

  نظربه این که دراین تحقیق پارامتر های اقلیمی تأثیر گذار برسیلاب ماسوله رودخان مورد نظر است براین اساس سؤال اصلی تحقیق به شرح زیر است ودرفرایند تحقیق تلاش براین است تابا استفاده ازمنابع وداده ها های لازم پاسخ مناسبی برای آن پیداشود.

  آیا پارامتر های اقلیمی درسیلاب ماسوله رودخان تأتیر گذار است ؟

   

  1-4-فرضیه تحقیق

  به نظر می رسد پارامتر های اقلیمی به همراه دیگر عوامل موجب سیلاب درماسوله رودخان می گردد .

   

  1-5-اهداف تحقیق

  بررسی وشناخت عوامل اقلیمی تأثیرگذاردرایجاد سیل ماسوله رودخان

  شناخت نقش عوامل انسانی دربروز سیلاب های رودخانه

  بررسی نقش عناصرحوضه ای وهم چنین عواملی که درتشدیدسیلاب مؤثرند.

   

  1-6- محدودیت های تحقیق

  به عواملی که در انجام تحقیق مانع ایجاد کند محدودیت های تحقیق می گویند که عبارتنداز :

  - فقدان یا کمبود منابع علمی قابل دسترس

  - دسترسی به مدارکی چون فیلم یا نقشه بسیار مشکل است وبرای به دست آوردن آن ،نیازبه

  رفت و آمد وصرف وقت زیاد می باشد .

  -عدم همکاری سازمان هاوادارات در زمینه ارائه اطلاعات یااین که در ارائه اطلاعات دلسوز نیستند .

  نبود امکانات ایمنی در مشاهدات مستقیم منطقه مورد مطالعه

   فصل دوم

  ادبیات تحقیق 

   

   

  2-1- سیلاب چیست

  تعریف های متفاوتی شده از جمله:

  بالا آمدن زیاد آب در یک رودخانه یا مسیل .

  بالا آمدن نسبتا زیاد آب و زیر آب رفتن زمینهایی که در حالت عادی زیر آب نیستند.( امیدوار، 1390،ص182)

  هر گاه آب رودخانه افزون بر وضع متعادل شود .

  هرگاه جریان سطحی از ظرفیت رودخانه تجاوز کرده واراضی پشت وحاشیه رودخانه رافراگیردمی توان آن را سیل نامید.(حجتی زاده، 1381)

  سیل جریان آبی است که از ظرفیت مجرای رود تجاوز کرده وسپس به جلگه سیلابی مجاور

  سرازیر می شود .با اینکه بسیاری از عوامل هیدرولوژیکی  محلی وابسته به حوضه آبریز ممکن

  است برسیلاب تأثیر بگذارند،تمام مکانیسم های عمده پدید آورنده سیلاب ها دارای منشاء

  هیدرواقلیمی می باشند(خورشیددوست، 1384، ص261)

  سیل را می توان به دودسته تقسیم نمود

   

  2-2انواع سیل

  سیل را میتوان به دو دسته تقسیم نمود:

  دسته اول:این سیلابها در اثر استقرار مختلف جوی، ناپایداری مواد نزول بارش ایجاد شده اند.

  دسته دوم: در حوضه سیلابهایی که بر اثر نبود مدیریت هماهنگ و واحد در حوضه به وجود آمد.(رضایی،1388، ص 114)

  1-سیل های ناگهانی(falsh flood) : این سیل ها اغلب در 6 ساعت اول بارندگی شدید به وقوع می پیوندد؛ به طوری که با ابر های کومولوس بزرگ ،رعد وبرق گردبادهای گرمسیری وعبور جبهه های هوای سرد همراه است .در این نوع سیل ها برای کاهش خسارت ، نیاز به یک اخطار منطقه ای سریع واکنش سریع و فوری افراد منطقه می باشد .

  2- سیل های ساحلی : تعدادی از سیل ها با گردبادهای گرمسیری که تندباد توفان نام دارد همراهند سیل های فاجعه آمیز حاصل از باران که اغلب با باد وتوفان همراهند،عوارض بدتر ایجاد می کنند

  برحسب منشأ آب های افزایش یافته ،سیلاب ها را حداقل به پنج گروه زیر می توان تقسیم کرد:

  سیل های ناشی از آب شدن برف در نواحی کوهستانی که منجر به افزایش آب در دره های پایین دست می شود.

  سیل های ناشی از هجوم امواج توفان های حاره ای در اقیانوس ها همراه با امواج دریا مانند توفان گونو در سواحل دریای عمان .

  سیل های ناشی از باران های شدیدتر از ظرفیت انتقال آب رودخانه و مجاری زهکشی طبیعی و مصنوعی دیگر

  سیل های ناشی از تراکم و شکستگی های یخ بالای رودخانه موسوم به سیل های بهاری.

  سیل های ناشی از شکست سازه های ساخته شده مانند سدها ، بندها ،خاکریزها وسایر سازه های کنترل (مظفری، 1389، ص184)

  6-روانۀ گلی (Mud flow): نوع نسبتاً سریع از حرکت ثقلی مواد و عبارت از جریانی از خرده سنگ سنگ همراه با مقدار  زیادی آب است . روانۀ گلی ، حاصل از نواحی کوهستانی بوده و به دلیل دارا بودن آب زیاد و ذرات ریز فراوان در امتداد شیارها و دره ها جریان می یابند و به هنگام رگبارهای شدید و ذوب سریع برفهای کوهستانی ، سیلابهای ناگهانی ایجاد می شود و چون پوشش گیاهی برای نگهداری مواد سطحی کم است مقدار زیادی خاک و رگولیت شسته شده و به داخل کانالهای رودخانه ای وارد می شود (خروی،1380،ص129) سیل مرداد ماسوله ، ناشی از این پدیده بوده است.          

                                                                                        

  2-3علل وقوع سیل

  عوامل به وجودآورنده سیلاب را می توان به دو گروه عوامل طبیعی و انسانی تقسیم کرد:

  الف: عوامل طبیعی :

  عواملی هستند که تغییر در شرایط معمولی آنها باعث وقوع سیلاب می شود که به شرح زیر است :

  1-بارندگی های مداوم و سنگین :بعضی از سیلاب ها بعداز چند روز بارندگی آرام و اشباع کامل زمین که متعاقب آن یک بارندگی صورت می گیرد، اتفاق می افتد که این ازسیلاب های مخرب و ویرانگر است به طورکلی در تمامی سطوح بارشی حوضه رواناب های سطحی را رقم می زنند.

  2-رواناب :باافزایش میزان آب حاصل از بارندگی ونفوذ آب،رفته رفته نفوذ پذیری خاک کاهش یافته وبه همان میزان به آبهای جاری افزوده می شود.آب های ناشی از بارندگی که بر سطح زمین جاری می شوند رواناب نامیده می شوند .عوامل مختلفی بر میزان رواناب تأثیر می گذارد، که شامل مساحت حوضه ، شیب حوضه ، جنس بستر حوضه ، میزان بارندگی ، شدت بارندگی وغیره است .

  3-فرسایش خاک ناشی ازعدم وجود پوشش گیاهی : برای بیشتر رودخانه ها ومسیل ها موضوع بار رسوبی اضافی از جمله مشکلات مهم است . منابع این رسوبات عبارتنداز فرسایش خاک حوضه آبریز ، فرسایش بستر و کناره مسیل ها .فرسایش به دو عامل بستگی دارد یکی از سوی طبیعت وارد می گردد مانند باد وباران ودیگر دخالت های انسانی . به طور کلی فرسایش خاک باعث تسریع در جریان آب های سطحی ،کاهش زمان تمرکز سیلاب می گردد و همچنین رسوبات ناشی از فرسایش در بستر ومصب رودخانه ها ومسیل ها و در دهانه پل ها انباشته شده ، کف مسیل ها و رود خانه ها بالا آمده ودهانه پل ها و آبگذرها تنگ تر شده ودرنتیجه باعث سرازیر شدن سیلاب به پهنه دشت ها یا اراضی مسکونی وشهرها می شود .از عوامل طبیعی دیگر عبارتند از : شکست سدهای یخی در عرض های جغرافیایی بالا، زمین لغزه در نواحی کوهستانی سیلاب یخچالی در مناطق یخچالی ، شکست سدهای مورنی (یخ رُفتی ) وسدهای آتشفشانی .( امیدوار، 1390، ص 185)

  ب:عوامل انسانی :

  مهمترین عوامل انسانی که در وقوع سیل نقش دارند به شرح زیر:

  دخالت در مسیل ها و دست کاری آبگذرها :مانند تنگ کردن مسیل ها ویاپل سازی بر روی رودخانه ها ،که اگر با مطالعه دقیق علمی صورت نگیرد به سیلاب های بزرگ و خطرناک منجر می شوند.

  عدم رعایت حریم مسیل ها و رودخانه ها :گسترش زمین های کشاورزی  ، تأسیسات ،نقاط مسکونی وغیره در مسیر مسیل ها و رودخانه ها نه تنها آنها را آسیب پذیر ساخته،بلکه در بسیاری از موارد مانع اجرای صحیح سیل بندها و دیگر تأسیسات کنترل سیل شده است .دست اندازی به حریم رودخانه ها و مسیل ها به صورت امری عادی درآمده است .این کار نه تنها توسط دستگاههای مسئول منع نشده،بلکه در بیشتر اوقات خود دستگاههای دولتی عامل اجرایی مربوط به حریم رودخانه ،مسیل ها و شبکه های آبیاری طبیعی می باشند .

  حریم رودخانه کجاست:حریم به آن قسمت ازاراضی اطراف رودخانه یا مسیل هاگفته می شود که بلافاصله پس از بستر قرار داشته وبر حسب مورد فاصله آن ازطرفین یا یک طرف بستر، از طرف وزارت نیرو تعیین می شود .

  شهر سازی :رشد وتوسعه شهرهاموجب افزایش خطربروز سیل می شود.زیرا که در مقایسه با سطوح طبیعی ،سطح خیابانها وبام ساختمان ها که بخش مهمی از شهر را تشکیل می دهند،نفوذ ناپذیر است .به همین دلیل با توسعه شهرها احتمال ایجاد سیل های کوچک تا چندین برابر افزایش می یابد. افزایش سطوح با نفوذ پذیری کم و یا غیر قابل نفوذ باعث کاهش نفوذ آب حاصل از بارش ، افزایش رواناب، دبی های بزرگتر، تغذیه کمتر آب های زیرزمینی و افزایش تغییر پذیری ها می شود. شهرسازی خطر سیلاب را به علت افزایش اوج و حجم دبی بیشتر کرده و زمان رسیدن دبی به اوج را نیز کاهش می دهد در نتیجه دست اندازی در محیط ها، شرایط رویداد سیلاب فراهم می شود که افزایش آسیب پذیری جوامع را در برابر سیلاب ها در پی دارد (قهرودی، ثروتی، 1398 ،8)

  4-تضعیف پوشش گیاهی :با توجه به این که پوشش گیاهی همچون اسفنجی آب باران جذب کرده واز جاری شدن آن تا حدّزیادی جلوگیری می کند،در اثر قطع جنگل ها و تضعیف پوشش گیاهی مراتع توسط انسان ،جریان بیشینه رودخانه ها تا چهار برابر ومقدار مواد معلّق آنها تا صد برابر افزایش می یابد. .( امیدوار، 1390، ص 187)

   

  2-4عوامل مؤثر بر قدرت تخریب سیل

  گرچه در تعریف سیل گفته شد که یک جریان شدید واستثنایی است ولی باید گفت هر جریان استثنایی به سیل مخرب تبدیل نخواهد شد،بلکه عوامل مختلفی بایستی در طبیعت مورد دستکاری قرار گیرندتا درپی یک بارندگی شدید وایجاد یک جریان استثنایی تخریب ،خسارت وتلفات به همراه داشته باشد .متأسفانه بایستی گفت افزایش وقوع وتکرار سیل رابطه مستقیمی با پیشرفت تکنولوژی و اقدامات غیر منطقی در تصّرف اراضی دارد،که از جمله می توان به موارد زیر اشاره کرد: به طورکلی این عوامل را می توان به دو دسته عوامل اقلیمی و عوامل حوضه ای تقسیم نمود که هر یک به سهم خود تأثیر بسزایی در تشکیل سیلاب دارد.

   

  الف-عوامل اقلیمی :

  منشأ بسیاری از سیلاب های عظیم باران هایی است که به صورت رگبارهای با شدت زیاد،تداوم نسبتاً طولانی ،تکرارهای متوالی ویا در سطح وسیعی از حوضه رخ می دهند.

  رگبارهای کوتاه مدت ولی با شدت زیاد که به صورت موضعی بر سطح حوضه های کوچک به ویژه در نواحی شیبدار وکوهستانی می بارد در بسیاری از مواقع سبب طغیان های خیلی تند وسریع می شود که می تواند خسارات فراوانی را در پایین دست حوضه به وجود آورد .

  توزیع زمانی و مکانی بارش نقش بسیار مهمی در ایجاد سیلاب دارد به طور  مثال اگر در زمان بارش ، حوضه از نظر رطوبت خاک اشباع ویا در حد اشباع باشد میزان بارش مازاد به شدّت افزایش می یابد و سیل به وجود می آید.ویا اگر بارش در نزدیکی خروجی حوضه اتّفاق افتد امکان تشکیل سیلاب خیلی بیشتر از مواقعی است که در نقطه ای دورتر از آن اتّفاق افتد.

  3-ذوب سریع برف در اثر افزایش ناگهانی دما به ویژه اگر همراه با وقوع بارش باشد منجر به ایجاد سیلاب می شود این سیلاب ها در مناطقی که دارای رژیم بارندگی از نوع برفی – بارانی باشند اتّفاق می افتد و معمولاً سیلاب های بزرگی ایجاد می کنند .( امیدوار، 1390، ص 189)

   

   

  ب-عوامل حوضه ای :

  حوضه های آبریز به عنوان خاستگاه و منشأ اصلی سیلاب ها باید مورد شناسایی قرار بگیرند و نقش خصوصیات فیزیوگرافی وتغییر وتحولاتی که به مرور زمان ویا با توجه به برنامه های بهره بر داری اراضی ، توسعه و گسترش سایر فعالیتها در سطح حوضه به وقوع می پیوندند ،در کم وکیف سیلاب ها پیشاپیش مورد ارزیابی قرار گیرد .برخی از این عوامل مهم به شرح زیر است. .( امیدوار، 1390، ص 190)

  1- اندازه حوضه :وسعت حوضه در مورد جریان سیل و توزیع آن در طول سال نقش مهمی ایفا می کند هرچه حوضه بزرگتر باشد میزان نزولات آسمانی بیشتر دریافت می کند ولی معمولاً دبی اوج حوضه های بزرگتر به طور نسبی از حوضه های کوچکتر کمتر است به عبارتی دبی سیل در واحد سطح حوضه های کوچکتر ، بزرگتر است .

  2-شکل حوضه :اساساً بر جریان سیل تأثیر دارد .به طوری که هرچه شکل حوضه کشیده تر و طویل تر باشد اوج سیل کوچکتری دارد حوضه های گرد بازمان تمرکز کوتاه نسبت به حوضه های هم سطح اما کشیده دبی اوج بزرگتری دارند . زیرا به هنگام وقوع یک رگبار قطرات بارش اضافی زمان کمتری را برای رسیدن به خروجی حوضه صرف می کنند .

  سرعت جریان در حوضه های با شیب تند نسبت به حوضه های با شیب ملایم سریع تر است . زیرا هر چه شیب بیشتر باشد سرعت آب بیشتر شده و سریعتر به انتهای حوضه رسیده و تجمع می یابد ودر نتیجه دبی اوج تیز تر می شود .

  شبکه زهکشی حوضه : شبکه زهکشی حوضه نقش عمده ای در وقوع سیلاب دارد جریان در آبراهه ها سریعتر از جریان سطحی یا رو زمینی است ولذا هرچه قدر تراکم زهکشی زیادتر باشد سرعت تجمع رواناب سریعتر شده و منحنی صعود هیدروگراف (آب نمود) دارای شیب تندتری می گردد .

  شیب آبراهه اصلی : با افزایش شیب آبراهه سرعت حرکت آب بیشتر ودر نتیجه نسبت زیادتری از آب ورودی آن از حوضه تخلیه می شود . رودخانه های پر شیب،در مقایسه با انواع کم شیب، از آبدهی کمتر برخوردارند ولی برعکس اوج بالاتری دارند.

  وضعیت زمین شناسی وخاک شناسی حوضه : ویژگی های سنگ شناسی و خاک شناسی در میزا ن نفوذ پذیری آب و ایجاد رواناب مستقیم و در نتیجه سیل خیزی حوضه تأثیر بسزایی دارند. 

   

  Abstract

  Flood is water flows that exceed the capacity of the river channel and then down onto the adjacent flood plains. Although many local hydrological factors related to basin may be affected the flood; all the major mechanism of Creator of the floods have source of hydro climate. Generally in the phenomenon of flooding natural and human factors is affecting. The main objective of study is to examine the role of the basin factor and aggravating factors that is affected floods. An area of study is Masouleh Roudkhan located in the city of Fouman in Guilan province. Direct visualization and library studies and studies of floods in the warm period were the main methods of data collection. The results indicate a humid climate, forest and pasture vegetation, and the mountain's foothills.  Maximum sustained flood in Kamadol Station is 4 days per year and Minimum flow continuity, is one day. Most average Kamadol was in 1377 and in 1376 was the lowest average. The highest average flow rate was in 1377 Chomesqal, and the lowest daily average in 1376 was. Watershed management and building delay dams to prevent floods delay should be considered.

  Key words: flood, floods, Kamadol, Chomesqal, Masouleh Roudkhan

    

 • فهرست:

  چکیده............................................................................................................................ 1

  فصل اول:کلیات تحقیق..................................................................................................... 2

  1-1- مقدمه.................................................................................................................... 3

  1-2 بیان مسئله وضرورت انجام تحقیق............................................................................... 4

  1-3- پرسش اصلی تحقیق............................................................................................... 5

  1-4-فرضیه تحقیق ......................................................................................................... 5

  1-5-اهداف تحقیق......................................................................................................... 5

  1-6- محدودیت های تحقیق ........................................................................................... 5

  فصل دوم:ادبیات تحقیق.............................................................................................. 6

  2-1- سیلاب چیست ...................................................................................................... 7

  2-2انواع سیل ................................................................................................................ 7

  2-3علل وقوع سیل ......................................................................................................... 8

  2-4عوامل مؤثر بر قدرت تخریب سیل ............................................................................ 10

  2-5- عوامل مؤثربرروز یا تشدید سیلاب در رودخانه ........................................................ 12

  2-6- بخار آب در اتمسفر(رطوبت،تراکم وبارندگی )....................................................... 13

  2-7-  بارندگی کوهستانی ............................................................................................ 14

  2-8-پیشینه تحقیق........................................................................................................ 15

  فصل سوم:روش اجرای تحقیق,مواد و روش­ها....................................................... 17

  3-1- روش تحقیق ...................................................................................................... 18

  3-2- داده ها.............................................................................................................. 18

  3-3 روش کار............................................................................................................. 20

  3-3-1  ضریب فشردگی (گراویلیوس) حوضه ماسوله رودخان........................................... 20

  3-3-2  نسبت دایره ای حوضه ماسوله رودخان................................................................. 21

  3-3-3  ضریب گردی (میلر) حوضه ماسوله رودخان........................................................ 21

  3-3-4  شیب ناخالص رودخانه اصلی حوضه ماسوله رودخان............................................ 21

  3-3-5  زمان تمرکز به روش کالیفرنیادرحوضه ماسوله رودخان.......................................... 22

  3-3-7 زمان تمرکز به روش کرپیچ درحوضه ماسوله رودخان............................................ 22

  فصل چهارم:تجزیه و تحلیل داده هاو یافته­های تحقیق............................................... 24

  4-1- موقعیت حوضه ماسوله رودخان.......................................................................................................... 25

  4-2- توپوگرافی حوضه ................................................................................................................................ 28

  4-3- منابع آب ................................................................................................................................................ 30

  4-4- شیب حوضه ماسوله رودخان............................................................................................................... 32

  4-5- منابع خاک ............................................................................................................................................ 34

  4-6- پوشش گیاهی........................................................................................................................................ 36

  4-7- زمین شناسی .......................................................................................................................................... 39

  4-8- هواشناسی................................................................................................................................................ 43

  4-8-1 درجه حرارت ..................................................................................................................................... 43

  4-8-2-  بارش................................................................................................................................................ 45

  4-8-3 -رطوبت نسبی................................................................................................................................... 48

  4-8-4- یخبندان............................................................................................................................................. 50

  4-8-5 -تبخیر و تعرق..................................................................................................................................... 52

  4-9- نوع اقلیم................................................................................................................................................... 54

  4-9-1- طبقه بندی اقلیمی دومارتن.............................................................................................................. 54

  4-10-یافته ها..................................................................................................................................................... 55

  4-10-1 فیزیوگرافی حوضه ماسوله رودخان............................................................................................... 58

  4-10-2  نسبت انشعاب حوضه ماسوله رودخان......................................................................................... 58     

  4-10-3  توزیع ارتفاع نسبت به سطح و هیپسومتری حوضه.................................................................... 60

  4-10-4  انواع سیلابها در ماسوله رودخان................................................................................................ 63

  4-10-5 عوامل موثر بر ایجاد  و تشدید سیلاب، فرسایش و رسوب.................................................... 79

  4-10-5-1 تاثیر فرسایش و حمل رسوب.................................................................................................. 79

  4-10-5-2 تخریب پوشش گیاهی............................................................................................................. 80

  فصل پنجم:بحث, نتیجه گیری و پیشنهادها.................................................................. 82

  5-1 نتیجه گیری ............................................................................................................................................ 83

  5-2 ارزیابی فرضیه............................................................................................................................................ 85      

  5-3 پیشنهادات................................................................................................................................................... 86

  منابع....................................................................................................................................................................... 87

   

  منبع:

  آسایش، حسین، مشیری، رحیم، 1390،روش شناسی و تکنیک های تحقیق علمی، نشر قومس، چاپ پنجم

  اسمیت، کیت، خورشید دوست، علی محمد، 1384،مبانی آب و هوا شناسی کاربردی، انتشارات پاوریان چاپ اول

  اقلیم شناسی ، دکتر ابراهیم جعفرپور، انتشارات دانشگاه تهران 1388، چاپ هفتم

  امیدوار، کمال،1390،  مخاطرات طبیعی ، انتشارات دانشگاه یزد

  بندی، کیوان، 1387، سرزمین و مردم فومنات، انتشارات بلور چاپ دوم

  تاربوک ، ادوارد جی ، لوتگن، فردریک،ک،ترجمه اخروی رسول ، زمین شناسی، 1382،چاپ هفتم ، انتشارات مدرسه

  جداری عیوضی،1391، جمشید، نقشه و نقشه خوانی در جغرافیا، دانشگاه یزد،چاپ ششم

  جهانگیری، محمد حسن،1389، بررسی مخاطرات طبیعی حوضه سردآبرود پایان نامه کارشناسی ارشد داشنگاه آزاد اسلامی واحد رشت

  خالدی ، شهریار، 1380، بلایای طبیعی ، انتشارات دانشگاه شهید بهشتی، چاپ اول

  رضایی ، پرویز، 1388، تحلیل همدیدی رخداد سیلاب در حوضه ماسوله

  رمضانی ، بهمن ، 1380، بررسی و شناخت بلایای طبیعی ماسوله گیلان

  زمانی ، مجید ، نبوتی احسان ، 1390 ، روشهای پیشگیری و کاهش خسارات سیل و بررسی وضعیت سیل کشور

  سوده دانش، علی اصغر، 1373، هیدرولوژی آبهای سطحی، انتشارات دانشگاه فردوسی، مشهد چاپ اول.

  علیجان، بهلول، کاویانی، محمد رضا، 1371، مبانی آب و هوا شناسی، سازمان مطالعه و تدوین کتبی علوم انسانی دانشگاه ها

  علیجانی، بهلول، 1391، آب و هوای ایران، داشنگاه پیام نور،چاپ 11

  علیجانی، بهلول،1392، اقلیم شناسی سینوپتیک، انتشارات سمت

  علیزاده،امین، اصول هیدرولوژی کاربردی، ناشر دانشگاه امام رضا (ع) مشهد

  عمارلو، سمیه، 1390، بررسی روشها و کنترل سیلاب در منطقه طارم با تاکید بر بهره برداران بهینه از منابع آب ، پایان نامه کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت

  قهرودی تالی ، منیره، ثروتی ، محمد رضا ، صرافی مظفر ، 1391 ، ارزیابی آسیب پذیری ناشی از سیلاب در شهر تهران

  قویدل رحیمی،1391، سینوپتیک اقلیم، سها دانش،چاپ دوم


موضوع پایان نامه بررسی رابطه سیلاب های دوره گرم سال با پارامترهای اقلیمی در حوضه ماسوله رودخان, نمونه پایان نامه بررسی رابطه سیلاب های دوره گرم سال با پارامترهای اقلیمی در حوضه ماسوله رودخان, جستجوی پایان نامه بررسی رابطه سیلاب های دوره گرم سال با پارامترهای اقلیمی در حوضه ماسوله رودخان, فایل Word پایان نامه بررسی رابطه سیلاب های دوره گرم سال با پارامترهای اقلیمی در حوضه ماسوله رودخان, دانلود پایان نامه بررسی رابطه سیلاب های دوره گرم سال با پارامترهای اقلیمی در حوضه ماسوله رودخان, فایل PDF پایان نامه بررسی رابطه سیلاب های دوره گرم سال با پارامترهای اقلیمی در حوضه ماسوله رودخان, تحقیق در مورد پایان نامه بررسی رابطه سیلاب های دوره گرم سال با پارامترهای اقلیمی در حوضه ماسوله رودخان, مقاله در مورد پایان نامه بررسی رابطه سیلاب های دوره گرم سال با پارامترهای اقلیمی در حوضه ماسوله رودخان, پروژه در مورد پایان نامه بررسی رابطه سیلاب های دوره گرم سال با پارامترهای اقلیمی در حوضه ماسوله رودخان, پروپوزال در مورد پایان نامه بررسی رابطه سیلاب های دوره گرم سال با پارامترهای اقلیمی در حوضه ماسوله رودخان, تز دکترا در مورد پایان نامه بررسی رابطه سیلاب های دوره گرم سال با پارامترهای اقلیمی در حوضه ماسوله رودخان, تحقیقات دانشجویی درباره پایان نامه بررسی رابطه سیلاب های دوره گرم سال با پارامترهای اقلیمی در حوضه ماسوله رودخان, مقالات دانشجویی درباره پایان نامه بررسی رابطه سیلاب های دوره گرم سال با پارامترهای اقلیمی در حوضه ماسوله رودخان, پروژه درباره پایان نامه بررسی رابطه سیلاب های دوره گرم سال با پارامترهای اقلیمی در حوضه ماسوله رودخان, گزارش سمینار در مورد پایان نامه بررسی رابطه سیلاب های دوره گرم سال با پارامترهای اقلیمی در حوضه ماسوله رودخان, پروژه دانشجویی در مورد پایان نامه بررسی رابطه سیلاب های دوره گرم سال با پارامترهای اقلیمی در حوضه ماسوله رودخان, تحقیق دانش آموزی در مورد پایان نامه بررسی رابطه سیلاب های دوره گرم سال با پارامترهای اقلیمی در حوضه ماسوله رودخان, مقاله دانش آموزی در مورد پایان نامه بررسی رابطه سیلاب های دوره گرم سال با پارامترهای اقلیمی در حوضه ماسوله رودخان, رساله دکترا در مورد پایان نامه بررسی رابطه سیلاب های دوره گرم سال با پارامترهای اقلیمی در حوضه ماسوله رودخان

پایان­نامه تحصیلی جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد رشته: جغرافیای طبیعی گرایش: ژئومورفولوژی در برنامه ریزی محیطی چکیده امروزه یکی از عوامل مهم در بروز خسارت های ناشی از مخاطرات محیطی عدم شناخت کامل و علمی در مناطق مختلف است. حوضه های آبریز ایران بویژه در حوضه های آبریزدریای خزر بدلیل تغییر کاربری و تخریب جنگل خطرات فراوان به ویژه سیل، فرسایش ولغزش می باشد. لذا مطالعات بنیادین درحوضه ...

پایان­نامه تحصیلی جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد رشته: جغرافیای طبیعی گرایش: اقلیم شناسی چکیده سیل یکی از پدیده های موجود در طبیعت بوده که از دیرباز، بشر شاهد وقوع آن می باشد. در ایران نیز بدلیل وسعت زیاد، اقالیم متعدد و تراکم زمانی و مکانی بارش ها در اکثر حوضه های آبخیز، همه ساله شاهد سیلابهای عظیمی در اکثر مناطق کشور می باشیم. شهر رشت نیز از این پدیده طبیعی مستثنی نبوده و در چند ...

پایان نامه کارشناسی ارشد در جغرافیای طبیعی گرایش اقلیم شناسی در برنامه ریزی محیطی چکیده کثرت ارتفاعات و تغییرات شدید ارتفاعی و بالطبع نوسانات وسیع حرارت، رطوبت، بارش سالانه و ... موجب شده تا استان کهگیلویه و بویراحمد واقع در نیمه جنوب غربی کشور، به منزله پلی در چهار راه بین رویشگاههای چهار منطقه رویشی جهان (ایران و توران، صحرا و عربی، سند و سودان و مدیترانه ای) قرار بگیرد. منطقه ...

پایان‌نامه جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد رشته: جغرافیای طبیعی گرایش: ژئومورفولوژی در برنامه‎ریزی محیطی چکیده سیل یکی از مخرب ترین بلایای طبیعی است که معمولاً با خسارت های جانی و مالی فراوانی همراه است. سیل همه ساله در گوشه و کنار کشور خسارات زیادی را به منابع اقتصادی وارد می آورد. وقوع سیل و خسارات ناشی از آن در ایران طی سال های اخیر روند افزایشی داشته است؛ حال آن که به آن توجه ...

پایان­نامه تحصیلی جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد رشته: جغرافیا گرایش: برنامه ریزی توریسم چکیده شرایط اقلیمی شهرستان صومعه سرا بدلیل شرجی بودن در فصل تابستان و یا کاهش درجه حرارت در فصول دیگر باعث شده تانگارنده بدنبال تقویم مناسبی برای این فصول درمنطقه مورد مطالعه برای طبیعت گردان بوده وبراین اساس این تحقیق با استفاده ازروش توصیفی- تحلیلی، با بهره گیری ازمطالعات کتابخانه‎ای، اسنادی ...

پایان نامه دکتری رشته ی جغرافیا گرایش برنامه ریزی شهری چکیده ایران یکی از زلزله‌ خیزترین کشورهای دنیا محسوب می‌شود و شهرهای آن در رابطه با این پدیده طبیعی آسیب‌های فراوان دیده‌اند. ایران به سبب موقعیت جغرافیایی خود همواره در معرض انواع سوانح طبیعی می‌باشد که هر از گاهی بخشهای مختلفی از آن را تحت تأثیر قرار داده و اثرات زیان‌باری به جای می‌گذارد. واقع شدن ایران بر روی کمربند ...

پایان نامه جهت دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته­ی آب و هوا شناسی گرایش شهری چکیده: پژوهش­های انجام شده در جهان به­­طور عمده نشانگر افزایش تدریجی میانگین دما است. امروزه روند دماهای فرین از مهم­ترین پارامترهای ا­قلیمی است که برای اثبات تغییر اقلیم در یک منطقه مورد ارزیابی قرار می­گیرد. تحلیل روند سری­های زمانی شاخص­های حدی دما سبب شناخت بهترمان در خصوص رفتار گذشته و حال تغییرات ...

پايان نامه براي دريافت درجه کارشناسي ارشد در رشته ي مجموعه مهندسي عمران سازه هاي هيدروليکي مهرماه 1393  اين مطالعه براي ارزيابي کمي اثرات عمليات آبخيزداري و با هدف ارزيابي کارائي طرحهاي

پايان نامه جهت دريافت درجه کارشناسي ارشد در رشته ي مهندسي عمران/ مهندسي آب سرماي 1392 1-1- مقدمه در اين فصل مروري بر مفهوم تغيير اقليم و علل ايجاد آن و تاثير اين پديده بر منابع طبيعي و من

پایان نامه تحصیلی جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد «M.A » رشته جغرافیا – گرایش اقلیم شناسی چکیده هر کار تحقیقی قطعاً در پی یافتن مشکلی در جامعه صورت می گیرد. زمانی که مسأله در جامعه ای به حدی برسد، انسان احساس می کند باید در پی یافتن راه حلی باشد و به همین سبب به تحقیق و پژوهش می پردازد. جابجایی انسانها بدلایل پیچیدگی زندگی روزمره و اشتغال افراد و گذران اوقات فراقت از ارکان مهم زندگی ...

ثبت سفارش