پایان نامه تحلیلی بر نحوه توزیع تراکم جمعیتی در سطح شهری با استفاده از AHP (نمونه موردی شهر کرمانشاه)

word 7 MB 30441 186
1393 کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه ریزی شهری
قیمت قبل:۶۸,۱۰۰ تومان
قیمت با تخفیف: ۲۴,۸۵۰ تومان
دانلود فایل
 • بخشی از محتوا
 • وضعیت فهرست و منابع
 • پایان نامه جهت دریافت درجه کارشناسی ارشد (M.A)

  رشته جغرافیا و برنامه­ریزی شهری

  چکیده

  افزایش جمعیت شهرها و چگونگی اسکان آن­ها یکی از مشکلات شهر های امروزی می­باشد و با توجه به لزوم حفظ اراضی کشاورزی و طبیعی و همچنین کاهش هزینه­های شهری، مسأله توزیع مطلوب تراکم جمعیتی از اهمیت ویژه­ای برخوردار است. هدف اصلی این پژوهش تحلیلی بر نحوه توزیع تراکم جمعیتی در سطح شهری با استفاده از مدل AHP در شهر کرمانشاه می­باشد. برای دستیابی به این منظور، از روش توصیفی- تحلیلی استفاده شده است. شهر کرمانشاه دارای 6 منطقه شهرداری است و برای انتخاب محلات از بین کل محلات شهر کرمانشاه به صورت تصادفی از هر منطقه شهری 2 محله انتخاب شده است. شاخص­ها و معیارهای مورد استفاده در پژوهش، شامل شاخص­های هم­سویی با گرایشات مردم، کاهش ترافیک، ظرفیت تأسیسات شهری موجود و ارتقاء کیفیت کالبدی می­باشد که با استفاده از مدل AHP در محیط نرم­افزاری GIS و Expert Choice به تحلیل نحوه توزیع تراکم جمعیتی در سطح محلات شهر کرمانشاه پرداخته شده است. یافته­های تحقیق نشان می­دهد که طبق نظرات کارشناسان، کاهش ترافیک با وزن 565/0­ با اهمیت­ترین معیار و ظرفیت تأسیسات شهری موجود با وزن 262/0، ارتقاء کیفیت کالبدی با وزن 118/0 و هم­سویی با گرایشات مردم با وزن 055/0 در رتبه­های بعدی قرار دارند. از لحاظ وضعیت تراکم، در محلات 22 بهمن و دولت آباد بین تراکم موجود و پیشنهادی تفاوت وجود ندارد و در محله حافظیه نیاز به افزایش جمیعت وجود دارد و در بقیه محلات میزان تراکم موجود بیشتر از تراکم پیشنهادی می­باشد.نتیجه بدست آمده حاکی از آن است که استفاده از مدل AHP به خوبی جوابگوی تحلیل توزیع تراکم جمعیت در شهر کرمانشاه بود و نشان داد که تراکم جمعیت در سطح محلات شهر کرمانشاه از توزیع مطلوبی برخوردار نمی­باشد.

   

  واژگان کلیدی:

  تراکم جمعیت، روش تحلیل سلسله مراتبی (AHP)، GIS، Expert Choice، کرمانشاه.فصل اول

  کلیات طرح تحقیق

  - مقدمه

  مقوله تراکم از مباحث دیرین برنامه­ ریزی شهری است. در واقع از زمانی که انسان شروع به انتظام بخشیدن به سکونتگاههای خود نمود به تراکم توجهی خاص داشت، نقش تعیین کننده و تأثیرگذاری تراکم بر تمامی جنبه­های برنامه­ریزی و طراحی شهر آنرا به شاخصی مهم در بیان دیدگاهها و مکاتب مختلف در مسائل شهری تبدیل کرده است. در عین حال تأثیرگذاری این عنصر از شرایط زمانی، مکانی و سیستمی، مطالعه آنرا برای درک نحوه نگرش جامعه به فضا در دوره های زمانی و شرایط مکانی مختلف بسیار پراهمیت ساخته است. بطوریکه جوامع مختلف در گذشته، برخوردها و نگرشهای متفاوتی به آنها داشته­اند. لیکن در فرایند جهانی شدن، یک همگرایی در دیدگاهها براساس افزایش تراکم در محیط­های شهری دیده می­شود این همگرایی آنچنان گسترده است که به یکی از مباحث اصلی توسعه پایدار شهری تبدیل شده است. تراکم جمعیت در سیمای شهری و محیط زیست روزانه جمعیت انعکاس یافته و شرایط بهره­مندی آنها را از فضای شهری به ویژه فضای سبز را مشخص می­کند. با توجه به لزوم حفظ اراضی کشاورزی و طبیعی و همچنین کاهش هزینه­های شهری، مسئله توزیع مطلوب تراکم جمعیت از اهمیت ویژه­ای برخوردار است. توزیع مطلوب تراکم باعث توزیع مناسب جمعیت در سطح شهر می­شود و امکان استفاده بهینه از شرایط موجود را فراهم می­نماید. در این فصل سعی بر آنست که به نحوه توزیع تراکم جمعیتی در سطح شهری پرداخته شود و این تحقیق همچون سایر تحقیقات علمی از چارچوب کمی روش تحقیق علمی تبعیت می­نماید، براین اساس، طرح تحقیق با تعریف مسئله، اهمیت و ضرورت شروع و به بررسی فرضیه، سؤالات و اهداف و محدوده مکانی، روش تحقیق پرداخته و در نهایت با بیان مفاهیم و اصطلاحات و مشکلات و محدودیتها خاتمه می­یابد.

   

  1-2- بیان مسأله

  افزایش جمعیت شهرها و چگونگی اسکان آنها یکی از مشکلات شهرهای امروزی می­باشد. نقش و اهمیت تراکم در شهرسازی به مفهوم عام و در برنامه­ریزی و طراحی شهری نقاط جدید به مفهوم خاص، بدیهی است. هیچ برنامه و طرح شهری بدون پرداختن به تراکم به عنوان عامل اصلی و تعیین کننده و نیز اثرگذارنده بر تمامی جنبه­های برنامه­ریزی و طراحی نمی­تواند تهیه و اجرا شود. علی­رغم اهمیت فوق­العاده این شاخص، جایگاه آن در فرایند برنامه­ریزی و طراحی شهری از دیدگاه علمی و نظری کمتر مورد بررسی و تحلیل قرار گرفته و همچنان به عنوان یک موضوع پیچیده و مسئله کلیدی مطرح است.

  تراکم در سطح شهر، به عنوان معیاری برای استقرار جمعیت و تأسیسات شهری، در طرح­های توسعه شهری از اهمیت خاصی برخوردار است (زیاری، 1384: 70).

  انتخاب تراکم در طرح­ های شهری، غالباً براساس تجربیات و مبتنی بر درک مستقیم بوده است که نهایتاً منجر به مشکلات عدیده و عوارض بعدی می­شود. بسیاری از سیاستگذاران توسعۀ شهری پایدار، در طرفداری از زندگی با تراکم زیاد چنین ادعا کرده­اند که راه حل شهر فشرده به کاهش گرایش به سوی توسعه بی­رویه پیرامونی کمک خواهد کرد و به ارتقای پایداری و سرزندگی شهری یاری خواهد رساند (عزیزی، 1388: 48). با توجه به عمر نسبتاً طولانی طرح­های شهری و نیز تحقیقات انجام یافته محدود در مقوله­ی تراکم، هیچ­گاه اندازه­ای به عنوان تراکم بهینه تحقق نیافته تا به عنوان یک الگو به کار گرفته شود؛ بنابراین برای دست­یابی به تراکم بهینه نیازمند برخوردی علمی­تر می­باشد. بحث تراکم بهینه زمانی از استحکام نظری برخوردار می­گردد که از یک سو عوامل مختلف تأثیرگذار بر آن به دقت شناسایی و ریشه­یابی شود و از سویی دیگر، آثار تبعی تراکم در ابعاد مختلف اجتماعی، اقتصادی و زیست محیطی مورد تجزیه و تحلیل قرار گیرد؛ بنابراین استفاده از روشهای که بتواند، به توزیع مناسب تراکم در سطح شهرها کمک کند، می­تواند بسیار باارزش باشد. در این تحقیق سعی شده است یک مدل و روشی مناسب برای توزیع تراکم جمعیتی در سطح شهر کرمانشاه ارائه شود.

   

  1-3- اهمیت و ضرورت انجام تحقیق

  اشتباه در تعیین تراکم جمعیتی برای کل شهر و تراکم هریک از نواحی مختلف مسکونی، نتایج سوءِ بسیاری در زمینه­های کالبدی، خدماتی، سیمائی، جمعیتی، اقتصادی و نیز در وضعیت مسکن و ترافیک شهر به بار می­آورد، لذا نمی­توان به راحتی از کنار آن گذشت. به عنوان مثال آیا تعیین تراکم زیاد برای ناحیه مسکونی که فاقد شرایط لازم برای پذیرش چنین تراکمی است در حکم سوق دادن میلیاردها ریال سرمایه به فعالیت احداث مسکن در مسیری غلط نخواهد بود؟ و آیا تدوین ضوابطی منتهی به تراکم کم در شهرهای مواجه با کمبود زمین صحیح است؟ بدین ترتیب برای تعیین میزان تراکم و ارائه ضوابط ناظر بر قطعه­بندی اراضی و احداث ابنیه­ی مسکونی در نواحی مختلف یک شهر به منطقی قوی نیاز است (صالحی، 1367: 12).

  اهداف تمامی تلاشها در موضوع تراکم در طرح­های شهری رسیدن به تراکم بهینه است، اما یک الگوی تراکم بهینه جامع الشرایط که در برنامه­ریزی و طراحی شهری قابل قبول باشد نمی­تواند واجد پایه علمی مستحکمی باشد و تاکنون نیز تحقق نیافته است. تراکم­های پیشنهادی بسیاری از طرح­ها نیز مواجه با مشکلات فراوان شده و مرتباً با دیدگاه­های تغییر در تراکم مواجه می­شود. دلیل عمده­ی این مسائل را می­توان فقدان مطالعات پایه­ای و علمی کافی در روند تعیین تراکم دانست.

  هدف از تدوین تراکم شهری، برنامه­دار کردن سازمان فضایی شهر است و این برنامه علی­الاصول تابعی خواهد بود از عوامل فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی، سیاسی، طبیعی و زیست محیطی منطقه­ای که شهر در آن قرار دارد؛ بنابراین تراکم شهری نسبت به این عوامل کاملاً تأثیرپذیر بوده و به محض تحقق یافتن در چگونگی این عوامل مؤثر خواهد بود.

  شهرگرایی به عنوان یک پدیده جهانی، امروزه در مرحله­ای از سرعت­یابی است که به جرأت می­توان گفت جهانی که ما در آن زندگی می­کنیم جهان شهری است که لازمه آن دوری از محیط طبیعی و پذیرش ناخواسته عدم تعادلی­های است که از روابط ناموزون انسان و فضای شهری منشأ می­گیرد (عابدین درکوش، 1381: 11).

  اهمیت مسئله در منطقه مورد مطالعه (شهر کرمانشاه)زمانی آشکار می­گردد که به آمارهای جمعیتی و تراکمی شهرتوجه شد. در سال 1376 تراکم خالص شهر 1/ 117 نفر در هکتار وتراکم ناخالص 4/72 نفر در هکتار بوده و در سال 1385 تراکم خالص شهر حدود 7/136 نفر در هکتار و تراکم ناخالص آن 2/86 نفر در هکتار بوده، جمعیت شهر نشین هم نسبت به سال 1376 افزایش داشته است و بی­تردید نمی­توان در توسعه فضایی سرزمین چگونگی توزیع جمعیت و تراکم در سطح زمین را نادیده گرفت. توسعه متعادل­تر جمعیت تسهیل کننده توسعه فضایی آن سرزمین است.

  برنامه­ریزی شهری از آن روبه مطالعات جمعیتی و پیش­بینی تحولات آن می­پردازد که جمعیت را مظروف و شهر را ظرف کالبدی فعالیت می­انگارد، بدون تدارک برنامه­ریزی شده مظروف، ظرف مناسب و کافی برای اسکان، کار و فعالیت، تفریح و رفت و آمد نخواهد داشت.

  از طریق روش­های تصمیم­گیری چندمعیاره می­توان به مدلی مناسب برای توزیع تراکم جمعیت در سطح شهر رسید. چنانچه چنین مدلی را بتوان ارائه نمود، می­توان آن را به بسیاری شهرهای دیگر تعمیم داد یا اینکه در آنها مورد آزمون قرار داد.

  علاوه بر این آشنایی با جهان، کشور، استان یا شهری که در آن متولد شده­ایم و سکنی گزیده­ایم، برای همه­ی ما لازم و ضروری است و تا زمانی که نتوانیم بخوبی مسائل و معضلات و مشکلات آن را شناسایی کنیم و پی به حل آن نبریم چگونه انتظار خواهیم داشت که برنامه­ریزان کشورمان بتوانند در جهت تعادل منطقه­ای در کشور موفق باشند ای بسا همین تحقیقات کوچک بتوانند روزی در برنامه­ریزی کلی منطقه مؤثر واقع شوند.

  علاوه بر تعیین کل تراکم جمعیت شهر می­توان تباین تراکم جمعیت شهری را برحسب محلات بررسی کرد. چرا که تراکم جمعیت در سیمای شهر و محیط زیست روزانه جمعیت انعکاسی یافته و شرایط بهره­مندی آنها را از فضای شهری به ویژه فضای سبز مشخص می­کند. از سوی دیگر این اختلاف تراکم بیانگر رشد نامساوی ساختمانهای شهری در ارتفاع و به مفهوم دیگر مبین رشد نابرابر عمودی شهرهاست؛ که حدود اشغال و نحوه استفادۀ انسانها را از فضای شهری نشان می­دهد (خمر، 1385: 228).

   

  1-4- سؤالات تحقیق

  1) نحوه توزیع تراکم جمعیت در سطوح محلات شهر کرمانشاه چگونه است؟

  2) آیا توزیع تراکم جمعیت در سطح محلات شهر مطلوب است یا غیرمطلوب؟

   

  1-5- فرضیه­های تحقیق

  با توجه به موضوع تحقیق تحلیلی بر نحوه توزیع تراکم جمعیتی در سطح شهری فرضیه­های این تحقیق به شرح زیر می­باشد:

  1) به نظر می­رسد توزیع تراکم جمعیت در سطح شهر یکسان نیست.

  2) به نظر می­رسد توزیع تراکم جمعیت در سطح محلات شهر از توزیع مطلوبی برخوردار است.

   

  1-6- اهداف تحقیق

  در این تحقیق تراکم جمعیت در سطح محلات شهر کرمانشاه مورد بررسی قرار می­گیرد و نتایج حاصل از تراکم جمعیت در سطح محلات با استفاده از روش AHP مورد ارزیابی و مقایسه قرار می­گیرد و در نهایت می­توان اهداف تحقیق را به شرح ذیل بیان نمود:

  ارائه روش مطلوب توزیع تراکم جمعیت به منظور رسیدن به تراکم بهینه در سطح شهر کرمانشاه.

  ارائه یک مدل پیشنهادی براساس مدل AHP.

  ارائه راهکار یا پیشنهادها.

   

  1-7- تعیین محدوده مکانی تحقیق

  شهر کرمانشاه بین مدار 34 درجه و 19 دقیقه عرض شمالی و 47 درجه و 7 دقیقه طول شرقی از نصف النهار مبدأ گرینویچ قرار دارد؛ و مساحتی بالغ بر 10 هزار هکتار و به عنوان مرکز استان کرمانشاه و بزرگترین شهر استان و دومین شهر پرجمعیت ناحیه غرب کشور و به عنوان یکی از 10 شهر مهم و پرجمعیت کشور با جمعیت 855638 نفر (تا سال 1390) و با تراکم نسبی 14/85 نفر در هکتار و حدود 5/84 درصد جمعیت شهرنشین شهرستان را در خود جای داده است.

   

   

  1-8- روش تحقیق

  «روش تحقیق مجموعه­ای از قواعد، ابزار و راههای معتبر (قابل اطمینان) و نظام یافته برای بررسی مجهولات و دستیابی به حل مشکلات است.» (خاکی، 1379: 201).

  هدف از انجام این پژوهش ارائه روش مطلوب توزیع تراکم جمعیتی در شهر، به منظور رسیدن به تراکم بهینه جمعیت در سطح شهر کرمانشاه می­باشد.

  روش تحقیق مناسب، روشی است که ما را در کمترین زمان ممکن به هدف برساند و نتایج روان و عملی بدست آید (نوالی، 1380: 39). انتخاب روش پژوهش بستگی به اهداف و ماهیت موضوع پژوهش و امکانات اجرایی آن دارد؛ بنابراین هنگامی می­توان در مورد روش تحقیق تصمیم گرفت که ماهیت موضوع پژوهش و همچنین اهداف و وسعت آن مشخص باشد. در بسیاری از مواقع، در پژوهش از روش ترکیبی استفاده می­گردد (عزیزی و خلیلی، 1388: 31). براساس آنچه گفته شد به لحاظ ماهیتی از روش توصیفی –تحلیلی در انجام پژوهش حاضر استفاده شده است.

   

  1-8-1- جامعه آماری

  جامعه آماری مجموعه­ای از واحدهاست که در یک ویژگی یا ویژگی­ها مشترک باشند (سرایی، 1384: 5). از نظر اداری شهر کرمانشاه به 6 منطقه شهرداری و 101 هسته (محله) تقسیم می­شود. با توجه به اینکه جمع­آوری اطلاعات برای 101 هسته (محله) دشوار بوده، دوازده محله، به صورت نمونه­گیری تصادفی و از هر منطقه دو محله انتخاب گردیده که جامعه آماری پژوهش حاضر را تشکیل داده است.

   

  1-8-2- ابزار گردآوری اطلاعات

  ابزار گردآوری اطلاعات به دو صورت انجام پذیرفته است:

  1) تحقیقات کتابخانه­ای و اسنادی: جهت اخذ اطلاعات به منظور تدوین مبانی نظری تحقق، از روش بررسی اسناد و ابزار فیش­برداری از کتابها، مقالات و پایان­نامه­ها و سایت­های اینترنتی استفاده گردیده است.

  2) جمع­آوری اطلاعات و داده­ها از طریق مراجعه به سازمان­ها و مراکز اداری: در این مورد به مراکز دولتی مانندمرکز آمار و اطلاعات استانداری کرمانشاه، مسکن و شهرسازی، معاونت حمل و نقل شهری شهرداری، سازمان آب، برق و گاز منطقه­ای کرمانشاه مراجعه و از گزارش­ها، منابع، آمار و اطلاعات موجود در این ارگانها استفاده نموده، همچنین از نقشه­های موجود طرح جامع و تفصیلی (1386) شهر کرمانشاه با توجه به شاخص­های تعیین تراکم، منابع و اطلاعات مورد نیاز پژوهش، استخراج شده است.

   

  1-8-3- روش تحلیل آماری

  روش تحلیل که برای گردآوری، تنظیم، تفسیر و تحلیل داده­ها استفاده می­شود با استفاده از روش فرآیند تحلیل سلسله مراتبی (AHP) می­باشدکه بر مبنای معیارها و ملاکهای موجود در منابع علمی معتبر براساس ویژگی­های کمی (تعداد جمعیت) و خصوصیات کیفی، هسته­ها بررسی می­شوند. در انتخاب شاخص­ها سعی شده است تا شاخص­هایی که بیشترین تأثیرگذاری را در توزیع تراکم دارند مورد استفاده قرار گیرند؛ اما آنچه که از اهمیت بالایی برخوردار است، شاخص­هایی هستند که از اطلاعات شهر قابل برداشت و امکان کمی کردن در آنها وجود داشته باشند. محلات مورد مطالعه در قالب 4 معیار اصلی که شامل همسویی با گرایشات مردم، استفاده از تأسیسات شهری، ارتقاءکیفیت کالبدی شهر و کاهش ترافیک، می­باشد و براساس 10 زیر معیار هر هسته طبقه­بندی شده است، هریک از موضوعات 4 گانه براساس اهمیتی که در نحوه توزیع تراکم مطلوب در سطح محلات مورد نظر دارد، لایه­ها را دو به دو با یکدیگر مقایسه و وزن هر لایه محاسبه شده، سپس هر معیار و زیر معیار نسبت به یکدیگر مورد ارزیابی و امتیازدهی قرار گرفته، پس از محاسبه، ضریب ناسازگاری و وزن نهایی برای هریک از هسته­ها محاسبه می­شود. جهت بررسی داده­ها از نرم­افزار Expert Choice استفاده گردیده است و در نهایت به آزمون فرضیات بر مبنای یافته­های پژوهش پرداخته و به اتخاذ تدابیر و راهبردهای مناسب در رابطه با موضوع می­پردازد.

   

  1-9- مفاهیم و اصطلاحات

  تراکم[1]:

  تراکم را می­توان به عنوان «یک سیستم اندازه­گیری تعریف کرد»[2]. تعداد یا مساحت (هر عنصر مورد بررسی) در یک فضا (سطح)، تراکم آن عنصر در آن فضا یا سطح نامیده می­شود (مشهودی، 1389: 9)

  سه گونه تعبیر مختلف می­توان از پژوهش­های مرتبط با مفهوم تراکم ارائه داد:

  1) تراکم صرفاً به منزلۀ تعداد افراد یا تعداد واحدهای مسکونی موجود در یک محل تعبیر گردد.

  2) تراکم در مثابۀ شاخص و میزان تفاوت و شکاف فرهنگی طبقات فقیر و غنی است.

  3) تراکم از دیدگاه عدم توجه و بی­تفاوتی ملی به یک مسئله مهم و اساسی و فقدان سیاست ملی رشد شهرها و توزیع جمعیت مورد تفسیر قرار گیرد.

  تراکم، برحسب واحد اندازه­گیری می توان به دو نوع تقسیم کرد:

  تراکم جمعیتی[3]:

  به معنای جمعیت در واحد سطح و معمولاً «نفر در هکتار» است. تراکم جمعیتی را می­توان در هر قلمرویی اندازه­گیری کرد، نظیر تراکم جمعیتی کشور، تراکم جمعیتی یک محله به طور معمول این شاخص را در قلمرو شهر یا مناطق درون شهر «تراکم ناخالص مسکونی» می­گویند (عزیزی، 1388: 22).

  Abstract

   

  The increase of crowd and inhabitation are one of the problems of today’s cities, therefore, it is necessary to save the natural, agricultural lands as well as to decrease the city expense, in order to distribute crowd. The main goal of study is to analyze the methods of distribution of crowd in the city due to AHP model in Kermanshah, it is descriptive-analytical. Kermanshah has 6 regions which were randomly chosen into two areas. The axes was aligned due to people, the decrease of terrific, the capacity of making the supplies in the city, the increase of structural quality due to AHP model in GIS Microsoft, Expert Choice, to analyze the methods of crowd distribution in Kermanshah areas. The findings show that the decrease of terrific the most important axes is 0/565, the capacity of making city supplies is 0/262, the increase of structural quality is 0/118 are aligned with the people’s tendency 0/055.There is no difference between the density in 22 Bahman avenue and Dovlat Abad and it is necessary that the crowd increases in Hafezeih avenue and the density is more than suggested level in other areas. The results show that the use of AHP model is responding to analyze the density in Kermanshah. There is a good distribution of crowd density in Kermanshah areas.

   

  Key words: the density of crowd, AHP,GIS, Expert Choice, Kermanshah

 • فهرست:

  چکیده.............................................................................................................................. 1

  فصل اول: کلیات طرح تحقیق

  1-1- مقدمه..................................................................................................................... 3

  1-2- بیان مسأله............................................................................................................... 3

  1-3- اهمیت و ضرورت تحقیق........................................................................................ 4

  1-4- سؤالات تحقیق........................................................................................................ 6

  6-5- فرضیه­های تحقیق.................................................................................................... 6

  1-6- اهداف تحقیق.......................................................................................................... 6

  1-7- تعیین محدوده مکانی تحقیق..................................................................................... 6

  1-8- روش تحقیق........................................................................................................... 7

  1-8-1- جامعه آماری................................................................................................. 7

  1-8-2- ابزار گردآوری اطلاعات................................................................................. 7

  1-8-3- روش تحلیل آماری....................................................................................... 8

  1-9- مفاهیم و اصطلاحات............................................................................................... 8

  1-10- مشکلات و محدودیتهای تحقیق............................................................................. 9

  فصل دوم:چارچوب نظری تحقیق

  1-2- مقدمه.................................................................................................................... 12

  2-2- مفاهیم و اصطلاحات.............................................................................................. 15

  2-3- توزیع فضایی جمعیت............................................................................................ 18

  2-4- شهرنشینی در جهان از نظر سازمان ملل.................................................................... 22

  2-5- مهمترین عوامل تجمع و پراکندگی جمعیت.............................................................. 24

  2-6- عوامل جغرافیایی مؤثر در پراکندگی جمعیت............................................................. 27

  2-6-1- پراکندگی عمودی جمعیت............................................................................. 27

  2-6-2- تأثیر آب و هوا............................................................................................. 27

  2-6-3- جمعیت و خاک............................................................................................ 28

  2-6-4- جمعیت و ناهمواری...................................................................................... 28

  2-6-5- عوامل زیستی............................................................................................... 29

  2-6-6- منابع  معدنی و انرژی.................................................................................... 30

  2-7- عوامل اصلی رشد جمعیت شهرها............................................................................ 30

  2-7-1- رشد طبیعی جمعیت شهر............................................................................... 30

  2-7-2- اثر مهاجرت................................................................................................. 31

  2-7-3-اثر توسعه محدوده و ادغام آبادی های پیرامون.................................................. 31

  2-7-4- تأثیر متقابل شهرنشینی توسعه و مهاجرت....................................................... 31

  2-8- نگاهی اجمالی به نظریه­های جمعیتی........................................................................ 32

  2-8-1- طرفداران افزایش جمعیت.............................................................................. 32

  2-8-2- مخالفان افزایش جمعیت................................................................................ 33

  2-8-3- طرفداران ثبات جمعیت................................................................................. 33

  2-8-4- طرفداران حد متناسب جمعیت....................................................................... 33

  2-9- نظریه آب و سکونتگاه............................................................................................ 33

  2-10- الگوی تراکم جمعیت شهرها از نظر کلارک ........................................................... 34

  2-11- نظریه نیازسنجی شهری........................................................................................ 35

  2-12- نظریه حد مطلوب جمعیت................................................................................... 35

  2-13- نظریه سلسله مراتب شهری................................................................................... 36

  2-14- نظریه شهرکهای اقماری........................................................................................ 37

  2-15- نظریه شهرهای جدید پیوسته................................................................................. 37

  2-16- نظریه اندازه شهر.................................................................................................. 37

  2-17- نظریه قطب رشد و شهرگرایی.............................................................................. 39

  2-18- نظریه شهرهای مسلط........................................................................................... 40

  2-19- نظریه شهرهای نامتمرکز....................................................................................... 40

  2-20- نظریه شهر فشرده................................................................................................ 43

  2-21- نظریه شهر پایدار................................................................................................. 44

  2-22- شهر و نظریه­های اجتماعی.................................................................................... 46

  2-22-1- مکتب مدرنیسم یا کارکردگرایی................................................................... 47

  2-22-2- مکتب مگااستراکچرالیسم (فن­گرایی)............................................................ 47

  2-22-3- مکتب آمایش انسانی................................................................................... 47

  2-22-4- مکتب پست مدرنیسم................................................................................. 48

  2-23- مروری بر دیدگاههای متفاوت ازدحام شهری......................................................... 48

  2-23-1- دیدگاه اقتصادی......................................................................................... 49

  2-23-2- دیدگاه اکولوژی و اجتماعی......................................................................... 50

  2-23-3- دیدگاه سیاسی............................................................................................ 50

  2-23-4- دیدگاه بهداشتی.......................................................................................... 51

  2-23-5- دیدگاه روانشناختی..................................................................................... 51

  2-24- سیر تحول مسئله تراکم در یکصد سال اخیر............................................................ 52

  2-25- تراکم زیاد و تراکم کم: نکات مثبت و منفی............................................................ 53

  2-25-1- تراکم زیاد و نکات منفی............................................................................. 53

  2-25-2- تراکم زیاد و نکات مثبت............................................................................. 54

  2-25-3- تراکم کم نکات منفی.................................................................................. 54

  2-25-4- تراکم کم نکات مثبت.................................................................................. 55

  2-26- شیب تراکم جمعیت شهری از مرکز به پیرامون........................................................ 56

  2-27- حد متناسب شهری و تراکم آن.............................................................................. 58

  2-28- عوامل مشوق و مؤثر در متراکم شدن شهرها........................................................... 59

  2-29- نحوه توزیع تراکم­های شهری و عوامل تأثیرگذار بر آنها........................................... 60

  2-30- عوامل مؤثر تراکم جمعیت در شهرها..................................................................... 63

  2-30-1- فضای شهری و تراکم جمعیت..................................................................... 63

  2-30-2- زمین و تعیین حداکثر تراکم......................................................................... 64

  2-30-3- باران و تراکم جمعیت................................................................................. 64

  2-31- عوامل اقتصادی مؤثر بر تراکم شهری..................................................................... 65

  2-31-1- عوامل جمعیتی........................................................................................... 66

  2-31-2- درآمد خانواده............................................................................................ 66

  2-31-3- قیمت زمین و مسکن و تراکم...................................................................... 67

  2-31-4- نرخ مالکیت اتومبیل و تراکم ....................................................................... 67

  2-31-5- هزینه خدمات شهری و تراکم...................................................................... 67

  2-31-6- مباشرات توسعه شهری و تراکم.................................................................... 68

  2-32- رویکردهای اساسی در تعیین تراکم شهری............................................................. 71

  2-32-1- رویکرد سرمشقی....................................................................................... 71

  2-32-2- رویکرد برنامه­ای......................................................................................... 73

  2-33- راهبردها............................................................................................................. 73

  2-33-1- راهبرد تمرکز: الگوی توسعه واحدهای برنامه­ریزی شهری شده........................ 73

  2-33-2- راهبرد تمرکز: سیاست تحکیم شهری............................................................ 74

  2-33-3- راهبرد عدم تمرکز: متمرکز........................................................................... 74

  2-34- تراکم جمعیت و اکولوژی شهری........................................................................... 75

  2-35- ظرفیت قابل تحمل محیط..................................................................................... 76

  2-1-35- تبیین مفهوم ظرفیت قابل تحمل محیط از دیدگاه سیستمی.............................. 76

  2-36- روش­های کنترل تراکم.......................................................................................... 78

  2-37- قاعده تراکم اندازه................................................................................................ 78

  2-38- عوامل اجتماعی و فرهنگی تراکم شهری................................................................. 79

  2-39- پیشینه تحقیق....................................................................................................... 81

  2-40- جمع­بندی........................................................................................................... 84

  فصل سوم: محدوده مورد مطالعه

  3-1- مقدمه.................................................................................................................... 89

  3-2- موقعیت جغرافیایی استان کرمانشاه........................................................................... 89

  3-3- موقعیت جغرافیایی شهرستان کرمانشاه...................................................................... 90

  3-4- موقعیت جغرافیایی شهر کرمانشاه............................................................................ 90

  3-5- آب و هوا.............................................................................................................. 92

  3-6- ناهمواریها.............................................................................................................. 93

  3-7- آبهای سطحی........................................................................................................ 93

  3-8- تاریخچه و وجه تسمیه شهر کرمانشاه....................................................................... 93

  3-9- ویژگی جمعیتی ترکیب و ساختمان جمعیت............................................................. 94

  3-9-1- روند تغییرو تحولات جمعیتی شهر کرمانشاه................................................... 94

  3-9-2- بُعد خانوار................................................................................................... 95

  3-9-3- ساختمان سنی.............................................................................................. 97

  3-9-4- ساختمان جنسی........................................................................................... 98

  3-9-5- سطح سواد و تحصیلات............................................................................... 99

  3-9-6- تحولات جمعیت و تقسیمات کشوری در سالهای مختلف................................ 99

  3-9-7- تراکم جمعیت در استان کرمانشاه و تغییرات آن............................................. 101

  3-9-7-1- تراکم کلی جمعیت شهر کرمانشاه........................................................ 102

  3-9-8- سرانه کاربری وضع موجود در شهر به تفکیک منطقه و شهر............................ 103

  3-9-9- جمعیت و تراکم جمعیت شهر کرمانشاه در مناطق مختلف.............................. 104

  3-9-10- تغییرات کالبدی فضایی شهر کرمانشاه........................................................ 110

  3-9-10-1-روند توسعه تاریخی و شکل گیری شهر کرمانشاه................................ 110

  3-9-10-2- دوران قبل از قاجار......................................................................... 111

  3-9-10-3- دوران قاجاریه................................................................................ 111

  3-9-10-4- دوران پهلوی.................................................................................. 112

  3-9-10-5- دوران حاضر.................................................................................. 114

  3-9-11- ویژگی­های اقتصادی شهر کرمانشاه............................................................ 115

  3-9-12- ساختار اشتغال در بخش های عمده فعالیت ............................................... 117

  3-9-13- خصوصیات اجتماعی شهر......................................................................... 119

  3-9-14- آسیب­های جمعیتی و اجتماعی، فرهنگی شهر.............................................. 120

  فصل چهارم: یافته­های تحقیق

  4- یافته های تحقیق....................................................................................................... 123

  4-1- بررسی نحوه تراکم جمعیت در محلات مورد مطالعه................................................ 123

  4-2- مدل تحلیلی پژوهش و معرفی معیارهای مورد استفاده............................................. 125

  4-2-1-هم سویی با گرایشات مردم........................................................................... 126

  4-2-1-1- متوسط تراکم ساختمانی...................................................................... 126

  4-2-1-2- قیمت زمین....................................................................................... 128

  4-2-2- استفاده بهینه از تأسیسات وضع موجود.......................................................... 130

  4-2-3- ارتقاءِ کیفیت کالبدی................................................................................... 130

  4-2-3-1- ریزدانگی بافت.................................................................................. 130

  4-2-3-2- سرانه خدمات محله­ای........................................................................ 133

  4-2-4- کاهش ترافیک............................................................................................ 135

  4-2-4-1- ظرفیت سیستم حمل و نقل عمومی..................................................... 135

  4-2-4-2- عرض معبر....................................................................................... 137

  4-3- فاصله از مرکز شهر.............................................................................................. 139

  4-4- تحلیل سلسله مراتبی............................................................................................ 141

  4-3-1- مقایسه زوجی گزینه­ها (محلات).................................................................. 145

  4-5- اولویت­بندی محلات و تعیین تراکم بهینه................................................................ 146

  4-6- مقایسه جمعیت محلات موجود با جمعیت محلات پیش­بینی شده تحقیق................... 147

  فصل پنجم: نتیجه­گیری

  5-1- آزمون فرضیات.................................................................................................... 150

  5-1-1- آزمون فرضیه اول............................................................................................ 150

  5-1-2- آزمون فرضیه دوم............................................................................................ 150

  5-2- بحث، نتیجه­گیری و پیشنهادات.............................................................................. 150

  منابع و مآخذ................................................................................................................. 153

  پیوست­ها....................................................................................................................... 161

  Abstract......................................................................................................................... II

   

  منبع:

  منابع فارسی:

  1- آسایش، حسین و مشیری، سیدرحیم (1387)؛ روش­شناسی و تکنیک­های تحقیق علمی در علوم انسانی با تأکید بر جغرافیا، ناشر، قومس، تهران.

  2- اتحادیه املاک شهر کرمانشاه، 1393.

  3- استانداری استان کرمانشاه، مرکز آمار و اطلاعات (1393) گزارش اداره کل مسکن و شهرسازی استان کرمانشاه، 1376.

  4- آکیولی، کلودیو و داویدسون، فوربس (1390)؛ تراکم در توسعه شهر، ترجمه نجما اسمعیل­پور و علیرضا اشتیاقی، انتشارات آرمانشهر، تهران.

  5- احمدی، بابک (1371)؛ نگرشی فلسفی به پست مدرن، فصلنامه آبادی، مرکز مطالعات معماری و شهرسازی، تهران.

  6- اکبرزاده، بهرام (1381)؛ شاخص ازدحام جمعیت در مناطق شهری و روستایی استان مازندران، سازمان مدیریت و برنامه­ریزی استان مازندران.

  7- امانی، مهدی (1387)؛ مبانی جمعیت­شناسی، سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت)، تهران.

  8- اویری، ا. ا. اس (1370)؛ مهاجرت، شهرنشینی و توسعه، ترجمه فرهنگ ارشادی، ناشر: مؤسسه کار و تأمین اجتماعی، تهران.

  9- بابایی اقدم، فریدون (1378)؛ نقش شهرهای میان اندام در توسعه فضایی استان آذربایجان شرقی، پایان نامه کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه­ریزی شهری دانشکده علوم انسانی و اجتماعی دانشگاه تبریز.

  10- باستانی، ایمان و وارثی، حمیدرضا،(1386) ؛ بررسی اثرات توزیع خدمات شهری در عدم تعادل فضایی جمعیت شهر اصفهان، مجله جغرافیا و توسعه، شماره 9.

  11- برومند سرخابی، هدایت الله، (1374)، فرهنگ جغرافیایی کرمانشاه.

  12- برومند سرخابی، هدایت الله، (1388)؛ در جستجوی هویت شهری کرمانشاه، وزارت مسکن و شهرسازی و معماری، دفتر معماری و طراحی شهری وزارت مسکن و شهرسازی، مرکز مطالعات و تحقیقات شهرسازی و معماری.

  13- بری، جان، (1380)؛ محیط زیست و نظریه اجتماعی، ترجمه حسن پویان و نیره توکلی، انتشارات سازمان حفاظت محیط زیست، تهران.

  14- بنی فاطمه، حسین و کوهی، کمال، (1385)؛ بررسی عوامل و پیامدهای تراکم جمعیت شهری و ارائه راهکارهای مناسب برای تعیین تراکم بهینه و متعادل، فصلنامه علمی پژوهشی دانشگاه آزاد، سال اول، پاییز، شوشتر.

  15- پاپلی یزدی، محمدحسن و رجبی سناجردی، حسین، (1382)؛ نظریه­های شهر پیرامون، انتشارات: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی (سمت).

  16- پوتکین، دانیل و کلر، ادوار، (1378)؛ شناخت محیط زیست، ترجمه عبدالحسین وهاب­زاده، انتشارات موزه طبیعت و حیات وحش.

  17- پورمحمدی، محمدرضا و قربانی، رسول، (1382)؛ ابعاد و راهبردهای پارادایم متراکم­سازی فضاهای شهر فصلنامه مدرس، دوره هفتم، شماره 2، تابستان.

  18- تقوی، نعمت الله، (1378)؛ مبانی جمعیت­شناسی، نشر جامعه پژوه دانیال، تبریز.

  19- تمنا، سعید، (1384)؛ مبانی جمعیت­شناسی، انتشارات دانشگاه پیام نور.

  20- جوان، جعفر، (1390)؛ جغرافیای جمعیت ایران، انتشارات جهاد دانشگاهی، مشهد.

  21- حبیبی، سیدمحسن، (1375)، از شار تا شهر، تحلیلی تاریخی از مفهوم شهر و سیمای کالبدی آن، تفکر و تأثر، تهران، دانشگاه تهران.

  22- حکمت­نیا، حسن و موسوی، میرنجف (1392)؛ کاربرد مدل در جغرافیا با تأکید بر برنامه­ریزی شهری و ناحیه­ای، انتشارات آزادپیما، تهران.

  23- خاکی، غلامرضا( 1379)؛ روش تحقیق با رویکردی به پایان نامه نویسی. انتشارات بازتاب.

  24- خرمشاهی، سیدضیاءالدین (1375)؛ کتاب سبز کرمانشاه، کانون تبلیغات دالاهو.

  25- خمر، غلامعلی (1385)؛ اصول و مبانی جغرافیایی شهری، نشر قومس، تهران.

  26- رحیم­زاده، محمد (1391)؛ گزارش وضعیت اقتصادی اجتماعی استان کرمانشاه: دفتر آموزشی و پژوهشی استانداردی کرمانشاه.

  27- رهنمایی، م، (1387)؛ مجموعه مباحث و روش­های شهرسازی، جغرافیا، انتشارات مرکز مطالعات شهرسازی و معماری وزارت مسکن و شهرسازی، تهران.

  28- زبردست، اسفندیار، (1380)؛ کاربرد فرایند سلسله مراتبی در برنامه­ریزی شهری و منطقه­ای مجله هنرهای زیبا، شماره 10، زمستان.

  29- زنجانی، حبیب الله،( 1376)؛ مجموعه مباحث و روشهای شهرسازی؛ ج 1، مرکز مطالعات و تحقیقات شهرسازی و معماری ایران.

  30- زیاری، کرامت الله، (1384)؛ برنامه­ریزی کاربری اراضی شهری، دانشگاه یزد.

  31- زیاری، کرامت الله،( 1390)؛ برنامه­ریزی شهرهای جدید؛ انتشارات سمت، تهران.

  32- سازمان جغرافیایی نیروهای مسلح (1386)؛ فرهنگ جغرافیایی آبادی­های کشور استان کرمانشاه(شهرستان پاوه و ثلاث باباجانی)، انتشارات سازمان جغرافیایی نیروهای مسلح، تهران.

  33- سازمان راه و شهرسازی کرمانشاه، گزارشات 1393 و گزارشات طرح جامع شهر کرمانشاه،( 1385 ).

  34- سازمان مسکن و شهرسازی استان کرمانشاه، طرح تجدیدنظر طرح جامع کرمانشاه، 1382.

  35- سازمان مسکن و شهرسازی استان کرمانشاه، سال1385.

  36- سازمان نقشه­برداری کشور.

  37- سازمان هواشناسی کشور.

  38- سرایی، حسن( 1384)؛ مقدمه­ای بر نمونه­گیری در تحقیق، انتشارات سمت.

  39- شالین، کلود (1372)؛ دینامیک شهری یا پویایی شهرها، ترجمه: اصغر نظریان، انتشارات آستان قدس رضوی، مشهد.

  40- شرکت آب و فاضلاب استان کرمانشاه،گزارشات وضعیت توزیع آب و شبکه فاضلاب، 1393.       41-   شرکت توزیع برق کرمانشاه، گزارشات وضعیت توزیع برق،  1393.

  42-  شرکت گاز ناحیه­ای کرمانشاه، گزارشات وضعیت توزیع گاز، 1393.

  43-  شفقی، س، (1381)؛ جغرافیای اصفهان، انتشارات دانشگاه اصفهان.                                               

  44- شکویی، حسین، (1380)، دیدگاههای نو در جغرافیای شهری، جلد اول، سازمان مطالعه و تدوین کتب درسی،انتشاراتسمت،تهران.                                                                                                                                                    

  45- شکویی، حسین، (1391)؛ جغرافیای اجتماعی شهرها، اکولوژی اجتماعی شهر، سازمان انتشارات جهاددانشگاهی، تهران.

  46- شهرداری کرمانشاه، مرکز آمار و اطلاعات، برنامه­ریزی، 1393.

  47- شهرداری کرمانشاه، گزارشات معاونت حمل و نقل شهری،1393.

  48- شوای، فرانسوا (1375)؛ شهرسازی، تخیلات و واقعیات، ترجمه سیدمحسن حبیبی، انتشارات دانشگاه تهران.

  49- شیعه، اسماعیل (1378)؛ با شهر و منطقه در ایران؛ دانشگاه علم و صنعت ایران، تهران.

  50- صالحی، بهرام (1367)؛ عوامل مؤثر بر تعیین میزان تراکم مسکونی در طرح­های شهرسازی، مجله علمی معماری و شهرسازی، شماره 2.

  51- صدوقیانزاده، مینوش (1375)، بلندمرتبه­سازی و فضای شهری، مرکز مطالعات برنامه­ریزی شهری وزارت کشور، تهران.

  52- صفی­نژاد، جواد (1377)؛ مبانی جغرافیای انسانی، انتشارات دانشگاه تهران.

  53- عابدین درکوش، سعید( 1381)؛ درآمدی به اقتصاد شهری، مرکز نشر دانشگاهی، تهران.

  54- عبدیان­راد، میلاد( 1389)؛ ساماندهی فضایی بافت فرسوده شهر کرمانشاه با GIS (محله سیدجمال الدین جنوبی)، پایان نامه کارشناسی ارشد برنامه­ریزی شهری دانشگاه آزاد واحد نجف آباد.

  55-عزیزی، محمدمهدی (1376)؛ تراکم در طرحهای شهری، نشریه هنرهای زیبا، دانشگاه تهران، شماره 2.

  56- عزیزی، محمدمهدی( 1388)؛ تراکم در شهرسازی اصول و معیارهای تعیین تراکم شهری، مؤسسۀ انتشارات دانشگاه تهران.

  57- عزیزی، محمدمهدی، خلیلی، احمد (1388)؛ ارزیابی الگوپذیری استخوان­بندی بافت روستایی ایران در طرح­های هادی براساس مدل فرایند سلسله مراتبی AHP، فصلنامه پژوهش­های جغرافیایی انسانی، شماره 67.

  58- عکس­های هوایی 2000: 1 شهر کرمانشاه، (1382)، کارشناسان سازمان راه و شهرسازی کرمانشاه، 1393.

  59- غمامی، مجید( 1371)؛ ملاحظاتی در باب سیاست افزایش تراکم در شهرها، فصلنامه آبادی، شماره 55.

  60- فتوحی، صمد (1392)؛ کاربرد سامانه اطلاعات جغرافیایی در تجزیه و تحلیل توزیع فضایی و مکان­یابی داروخانه­های شهر جهرم، مجله پژوهش و برنامه­ریزی شهری، سال چهارم، شماره 14، شیراز.

  61- فرهنگ جغرافیایی کرمانشاه، (1374)، سازمان جغرافیایی نیروهای مسلح جلد 46.

  62- فری، هیلدر براند( 1383)؛ طراحی شهر به سوی یک شکل پایدار شهری، ترجمه حسین بحرینی، انتشارات شرکت پردازش و برنامه­ریزی شهری، شهرداری تهران.

  63- فریادی، ش (1388)؛ محله شهری دانشنامه مدیریت شهری و روستایی، انتشارات سازمان شهرداری­ها و دهیاری­های کل کشور، تهران.

  64- فرید، یدالله (1368)؛ جغرافیای و شهرشناسی، انتشارات دانشگاه تبریز.

  65- فیندلی، سلی( 1372)؛ برنامه­ریزی مهاجرت­های داخلی، ترجمه عبدالعلی لهسائی­زاده، ناشر نوید، شیراز.

  66- قدسی­پور، سیدحسن،( 1385)، فرایند تحلیل سلسله مراتبی، انتشارات دانشگاه امیرکبیر.

  67- قربانی، رسول (1382)؛ بررسی تراکم شهری و ساماندهی فضاهای شهری، (مورد تبریز)، پایان­نامه دکترای رشته برنامه­ریزی شهری، تبریز.

  69- قربانی، رسول( 1384)؛ تحلیل پراکنش تراکم جمعیتی شهرتبریز با استفاده از روش حوزه­بندی آماری، مجله پژوهش­های جغرافیایی، شماره 54، زمستان.

  70-کاظمی­پور، شهلا (1384)؛ مبانی جمعیت­شناسی، مرکز مطالعات و پژوهشهای جمعیتی آسیا و اقیانوسیه.

  71-کلارک، جان ای (1383)؛ اصول و مبانی جغرافیایی جمعیت، ترجمه مسعود مهدوی، ناشر قومس.

  72-گزارشات طرح ساماندهی بافت مرکزی شهر کرمانشاه مرحله (1) وضع موجود مهندسان مشاور تدبیر شهر، پاییز 1386.

  73- لهسائی­زاده، عبدالعلی( 1368)؛ نظریات مهاجرت، ناشر نوید، شیراز.

  74- لینچ، کوین( 1376)؛ تئوری شکل خوب شهر، ترجمه سیدحسین بحرینی، انتشارات دانشگاه تهران، تهران.

  75- مثنوی، محمدرضا (1383)؛ شهر فشرده شکل شهری پایدار، ماهنامه شهرداری، سال ششم، شماره 64، شهریور.

  76- مدنی­پور، علی( 1381)؛ تهران ظهور یک کلان شهر، ز آزوند، شرکت پردازش و برنامه­ریزی شهری، تهران.

  77- مرکزآمار ایران، سرشماری عمومی نفوس و مسکن بلوکهای آماری شهر کرمانشاه، 1390.

  78- مرکز آمار ایران، نتایج تفصیلی سرشماری عمومی نفوس و مسکن، سالهای 1390-1335.

  79- مرکز آمار ایران، نتایج سرشماری عمومی نفوس و مسکن سال­ 1385، آمارنامه سال1390.

  80- مشهودی، سهراب (1380)؛ مبانی طرح­های سیال شهری، شرکت پردازش و برنامه­ریزی شهری، تهران..

  81- مشهودی، سهراب (1389)؛ تراکم ساختمانی و جمعیتی در شهرها، نشر مزینانی، تهران.

  82- معصومی اشکوری، سیدحسن (1376)؛ اصول و مبانی برنامه­ریزی منطقه­ای، ناشر، مؤلف صومعه­سرا.

  83- موسوی، میرنجف و ذاکریان، ملیحه (1389)؛ تحلیلی بر پراکنش جمعیت و توزیع خدمات در محلات شهری میبد از منظر توسعه پایدار، مجله پژوهش و برنامه­ریزی شهری، سال اول، شماره 2، پاییز، یزد.

  84- مومنی، م( 1376)؛ جغرافیای انسانی (1)، انتشارات محتشم، قم.

  85- مهندسان مشاور تدبیر شهر (1389)، طرح بهسازی و نوسازی بافت فرسوده شهر کرمانشاه، شرکت مادر تخصصی عمران و بهسازی شهری ایران، شرکت عمران و مسکن­سازان غرب کرمانشاه.

  86- مهندسان مشاور طرح آمایش، طرح تجدید نظر طرح جامع شهر کرمانشاه (1382)، ج سوم (گزارش وضع موجود شهر – خصوصیات جمعیتی و اجتماعی شهر) سازمان مسکن و شهرسازی استان کرمانشاه.

  87- نوالی، محمود( 1380)؛ فلسفه علم و متدولوژی، انتشارات دانشگاه تبریز.

  88- وارثی، حمیدرضا و زنگی­آبادی، علی (1387)؛ بررسی تطبیقی توزیع خدمت عمومی شهر از منظر عدالت اجتماعی، مجله جغرافیا و توسعه، شماره 12، زاهدان.

   

  منابع انگلیسی

  1- Best, R. H. et al., 1974, The Density-Size Rule.

  2- Bowen, William, M, AHP: Multiple Criteria Evaluation, in Klosterman, R et al., (Eds), Spread Sheet models for urban and regional analysis, New Brunswick: center for urban policy research, 1993.

  3- Burgess, R. 2000. The compact city debate: Aglobal perspective. Compact cities, spon press. London.

  4- Burton, E. 2000. The potential of the compactcity for promoting social equity. Achieving sustainable urban form. Spon press.

  5- Burton, E., Williams, K.& Jenks, M. 2000. The compact city and urban sustainability: conflicts and complexities the compact city: A sustainable urban form? (pp. 198-212): Oxford Brookes University.

  6- Cobb, Clifford, Craig, 1998. Compting patadigmsin the development of social and Economic indicators. Csls. Canada.

  7- Coleman, A. 1985. Utopia on Trail: Vision and Reality in planned Housing, London: Hillary Shipman.

  8- Data source: unitedNations/http://www.esa.un/org/unup/p2KOdata.asp

  9- Edwards, B. 1999. Sustainable Architecture, Architectural press. Oxford. UK.

  10- Elkin, T, et al. 1990, Reviving the city: Towards sustainable Urban Development, London, Friends of the Earth.

  11- Furuseth. O. J. 1997. Neotraditional planning a new strategy for building neighborhoods? Land use policy, Elsevier seience Itd. Vol 14, No 3. pp 201-213.

  12- Hammel Daniel. J 2000. A model for Identifying Gentrified Areas with Census Data Bellwether Publishing Ltd. Clumbia. USA.

  13- Hanke, 1972, Urban Densities in the U.S. and Japan.

  14- http://www.jurban.oupjournals.org/Enviromentalpsychology,2006.

  15- Hui, S.C.M. 2001. Low energy building design in high density urban cities, renewable energy. No 27. pp 627-670.

  16- International Urban poplation. www.demographia.com

  17- Johens, T. 2000. Compact city polices for megacitiescore area and metropolitan. Compact cities, spon press. London.

  18- Johnson, M. P. 2001. Environmental impacts of urban sprawl: A survey of the literature and propose research agenda. Planning and design. Vol 33. No 4.

  19- Kaiser et al. 1995, Urban Land Use planning.

  20- Larkham, Peter. J, and Jones, Andrew. N. 1993. Strategies for increasing residential density.

  21- Lynch & Hacke 1984, Site planning.

  22- Martinnez, J. A. 2000. Evaluting housing needs with the use of GIS. Habitat, international, Vol. 24.

  23- Michelson, W. 1990, Man and his urban Environment: A sociological approach, Reading, MA: Addison-Wesley.

  24- Newman, P. Kenworthy. J. 2000. Sustainable urban form: The big picture. Achieving sustainable urban form. Spon press. London.

  25- Peiser, R. 2000. Decomposing urban sprawl. Town planning review, vol 72. No 3. Liverpool.

  26- Hagget, p. Analyse Spatiale engeographie humaine. Traduction de Hubert French. A. Colin. Paris 1973.

  27- Richardson. H. Bae. GH. 2000. Compact cities in developing countries: Assessment and implications compact cities, spon press, London.

  28- Stretton, H. 1980, Ideas for Australian cities, 3rd Edition, Sydney: Transmit Australia.

  29- Student paper sp002-03. Spring, 2000. Section I. Section Reviwer.

  30- Lang, S. 1999, CU study: Home Crowding has variety of harmful effects for children. http://www.news.cornell.edu/c.XXX/

  31- United Nations, Department of Economic and social Affairs, population division. March 2012.

   

   


موضوع پایان نامه تحلیلی بر نحوه توزیع تراکم جمعیتی در سطح شهری با استفاده از AHP (نمونه موردی شهر کرمانشاه), نمونه پایان نامه تحلیلی بر نحوه توزیع تراکم جمعیتی در سطح شهری با استفاده از AHP (نمونه موردی شهر کرمانشاه), جستجوی پایان نامه تحلیلی بر نحوه توزیع تراکم جمعیتی در سطح شهری با استفاده از AHP (نمونه موردی شهر کرمانشاه), فایل Word پایان نامه تحلیلی بر نحوه توزیع تراکم جمعیتی در سطح شهری با استفاده از AHP (نمونه موردی شهر کرمانشاه), دانلود پایان نامه تحلیلی بر نحوه توزیع تراکم جمعیتی در سطح شهری با استفاده از AHP (نمونه موردی شهر کرمانشاه), فایل PDF پایان نامه تحلیلی بر نحوه توزیع تراکم جمعیتی در سطح شهری با استفاده از AHP (نمونه موردی شهر کرمانشاه), تحقیق در مورد پایان نامه تحلیلی بر نحوه توزیع تراکم جمعیتی در سطح شهری با استفاده از AHP (نمونه موردی شهر کرمانشاه), مقاله در مورد پایان نامه تحلیلی بر نحوه توزیع تراکم جمعیتی در سطح شهری با استفاده از AHP (نمونه موردی شهر کرمانشاه), پروژه در مورد پایان نامه تحلیلی بر نحوه توزیع تراکم جمعیتی در سطح شهری با استفاده از AHP (نمونه موردی شهر کرمانشاه), پروپوزال در مورد پایان نامه تحلیلی بر نحوه توزیع تراکم جمعیتی در سطح شهری با استفاده از AHP (نمونه موردی شهر کرمانشاه), تز دکترا در مورد پایان نامه تحلیلی بر نحوه توزیع تراکم جمعیتی در سطح شهری با استفاده از AHP (نمونه موردی شهر کرمانشاه), تحقیقات دانشجویی درباره پایان نامه تحلیلی بر نحوه توزیع تراکم جمعیتی در سطح شهری با استفاده از AHP (نمونه موردی شهر کرمانشاه), مقالات دانشجویی درباره پایان نامه تحلیلی بر نحوه توزیع تراکم جمعیتی در سطح شهری با استفاده از AHP (نمونه موردی شهر کرمانشاه), پروژه درباره پایان نامه تحلیلی بر نحوه توزیع تراکم جمعیتی در سطح شهری با استفاده از AHP (نمونه موردی شهر کرمانشاه), گزارش سمینار در مورد پایان نامه تحلیلی بر نحوه توزیع تراکم جمعیتی در سطح شهری با استفاده از AHP (نمونه موردی شهر کرمانشاه), پروژه دانشجویی در مورد پایان نامه تحلیلی بر نحوه توزیع تراکم جمعیتی در سطح شهری با استفاده از AHP (نمونه موردی شهر کرمانشاه), تحقیق دانش آموزی در مورد پایان نامه تحلیلی بر نحوه توزیع تراکم جمعیتی در سطح شهری با استفاده از AHP (نمونه موردی شهر کرمانشاه), مقاله دانش آموزی در مورد پایان نامه تحلیلی بر نحوه توزیع تراکم جمعیتی در سطح شهری با استفاده از AHP (نمونه موردی شهر کرمانشاه), رساله دکترا در مورد پایان نامه تحلیلی بر نحوه توزیع تراکم جمعیتی در سطح شهری با استفاده از AHP (نمونه موردی شهر کرمانشاه)

پایان­نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد«M.A.» گرایش: برنامه‌ریزی شهری چکیده یکی از معیارهای توسعه ی پایدار شهری توجه به توزیع متوازن جمعیت و میزان و چگونگی توزیع خدمات شهری می باشد که می تواند نقش موثری در جا به جایی فضای جمعیت و تغییرات جمعیتی مناطق شهری داشته باشد . لذا توزیع خدمات شهری باید به گونه ای باشد که عدالت فضایی را برقرار نماید . در این پژوهش به صورت موردی ( مناطق ...

فصل اول کلیات تحقیق مقدمه : با توسعه شهر ها و افزایش تقاضای سفرهای درون­شهری، نیاز به جابه­جائی مردم و کالاها طی سالهای اخیر روزبه­روز افزون­تر گشته است. در این میان کارشناسان و متخصصین حمل و نقل و برنامه­ریزان شهری، تنها راه مدیریت حمل و نقل و ترافیک شهرها را در افزایش سهم حمل و نقل انبوه و عمومی و توسعه مدیریت سیستم­های حمل و نقل شهری دانسته­اند. چرا که با توسعه و افزایش ...

پایان­ نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته‌ ی سنجش‌ از دور و سیستم اطلاعات جغرافیایی چکیده توزیع و مکان‌یابی بهینه‌ ایستگاه‌های آتش‌نشانی به دلیل اهمیت و توجه روزافزون به امر ایمنی در شهرها و ارائه تمهیداتی درزمینه پیشگیری و مقابله با آتش‌سوزی و حادثه بسیار مهم است. برنامه‌ریزی شهری از طریق وضع استانداردها و ضوابط و مقررات مربوطه سهم قابل‌توجهی در کاهش خسارات جانی و مالی ...

پایان نامه تحصیلی جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد (M.A) رشته جغرافیا و برنامه ریزی شهری چکیده با افزایش جمعیت شهر ها، واژه فضای سبز و کاربری های فضای سبز شهری مورد توجه بیشتری قرار گرفته است. از این رو هر چه شهرها بزرگتر می شوند احساس نیاز به وجود فضای سبز چه برای بهره برداری مستقیم شهروندان و چه از نظر نقش پالایش محیط روزبروز بیشتر می شود. اهمیت فضاهای سبز در محیط شهری، تا آن حد است ...

پایان نامه برای دریافت مدرک کارشناسی ارشد رشته ی برنامه ریزی شهری گروه جغرافیا چکیده مهمترین معیار برای تحلیل وضعیت عدالت فضایی در شهر چگونگی توزیع تسهیلات و خدمات شهری است و میزان و چگونگی توزیع تسهیلات می تواند نقش مؤثری در جابجایی فضایی جمعیت و تغییرات جمعیتی در مناطق شهری داشته باشد. این پژوهش با هدف تحلیل عدالت فضایی در نقاط شهری گرگان با تأکید بر تسهیلات عمومی شهری وبررسی ...

پایان­نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته‌ی سنجش از دور و سیستم اطلاعات جغرافیایی چکیده گسل‌ های بزرگ و فعال واقع در شرق شهر میناب از مهم‌ترین عوامل تکتونیکی منطقه محسوب می‌شوند که در سال‌های گذشته زلزله‌های متعدد و شدیدی را به وجود آورده است و فعالیت آنها در آینده ممکن است خسارات سنگینی را به بار آورد. لذا شهر میناب و بویژه بافت فرسوده آن از ریسک‌پذیری بالایی در مقابل ...

پایان نامه برای دریافت مدرک کارشناسی ارشد رشته جغرافیا و برنامه ریزی شهری چکیده عدالت اجتماعی به معنای احترام به حقوق دیگران و رعایت مصالح عمومی می باشد. در واقع عدالت اجتماعی نتیجه تکامل اجتماعی است. تحقق عدالت اجتماعی در گرو توزیع مناسب کاربری ها و خدمات عمومی شهری است. هدف این تحقیق بررسی تحقق عدالت اجتماعی در مناطق سه گانه شهر یزد با استفاده از شاخص های امکانات و خدمات شهری ...

برای دریافت مدرک کارشناسی ارشد رشته جغرافیا و برنامه ریزی شهری چکیده: میزان چگونگی توزیع خدمات شهری می تواند نقش مؤثری در جابه جایی فضایی جمعیت و تغییرات جمعیتی در مناطق شهری داشته باشد و از آنجا که یکی از معیارهای توسعه پایدار شهری توجه به توزیع متوازن جمعیت است. لذا توزیع خدمات شهری به گونه ای باشد که عدالت فضایی را برقرار نماید. در این پژوهش به صورت موردی مناطق شهر اصفهان در ...

پایان نامه کارشناسی ارشد در رشته جغرافیا وبرنامه ریزی شهری چکیده بطورکلی زلزله یکی از سوانح طبیعی است که تأثیرات مخربی بر سکونتگاه­های انسانی برجای گذاشته و تلفات جانی و مالی سنگینی بر ساکنان آنها وارد می سازد. در عین حال آسیب­پذیری شهر تأثیر مستقیمی در تلفات انسانی ناشی از بحران دارد و آسیب پذیری ناشی از زلزله اصولاً در نتیجه ساخت و ساز­های بی­رویه در حریم گسل­ها، عدم رعایت ...

پایان‌نامه جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد (M.A.) رشته :جغرافیا و برنامه ریزی شهری چکیده طرح باززنده سازی یا طرح مرمتی شهر در واقع ایفا کننده ی این وظیفه است که به اتکاء شناخت روند زندگی شهر، راه توسعه ی پدیده های موجود را برای تداوم زندگی مردمان شهر پیش بینی کند. به عبارت دیگر، طرح باززنده سازی شهری - در شرایط موجود و تجارب معمول تر- به کمک روند تکاملی تاریخ شهر می آید. اگر شناخت ...

ثبت سفارش