پایان نامه بررسی عوامل مؤثر بر تجهیز منابع در شعب بانک رفاه شهر اصفهان

word 897 KB 30499 122
1389 کارشناسی ارشد مدیریت
قیمت: ۱۵,۸۶۰ تومان
دانلود فایل
 • بخشی از محتوا
 • وضعیت فهرست و منابع
 • پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته مدیریت دولتی

  گرایش مالی

   

  چکیده

  هدف اصلی این پژوهش بررسی عوامل مؤثر بر تجهیز منابع بر حسب اهمیت و اولویت در شعب بانک رفاه(شهر اصفهان) بوده است. بدین منظور عوامل مؤثر به پنج دسته کلی شامل: عوامل خدماتی، عوامل مالی، عوامل و شرایط فیزیکی، عوامل ارتباطی و انسانی و عوامل وابستگی سازمانی تقسیم شده اند .تحقیق از نوع کاربردی و روش آن توصیفی- پیمایشی بود. جامعه آماری پژوهش در برگیرنده مدیران و مشتریان شعب بانک رفاه شهر اصفهان می باشد. به دلیل حجم محدود جامعه مدیران، اطلاعات مورد نیاز این گروه از طریق سرشماری جمع آوری گردید و همچنین از جامعه مشتریان با استفاده از جدول کرجسی و مورگان تعداد 384 نفر به صورت نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شدند. جهت جمع آوری اطلاعات از دو پرسشنامه(یکی خاص مدیران و دیگری مشتریان) استفاده شد. این پرسشنامه ها بر اساس مبانی نظری و بصورت طیف لیکرت پنج گزینه ای طراحی شد. روایی محتوای پرسشنامه ها از نظر اساتید و متخصصان و کارشناسان مثبت ارزیابی گردید. اعتبار پرسشنامه ها نیز بر اساس ضریب آلفای کرونباخ محاسبه شد. برای پرسشنامه مدیران 85/0 و همین ضریب برای پرسشنامه مشتریان 825/0 بدست آمد و تجزیه و تحلیل اطلاعات، با استفاده از نرم افزار spss صورت گرفت. به علت عدم استفاده از نمونه گیری در جامعه اول پژوهش(مدیران شعب بانک رفاه شهر اصفهان) به آمار توصیفی بسنده شد و با استفاده از روش های آماری استنباطی سؤال های تحقیق در جامعه دوم (مشتریان بانک) مورد آزمون قرار گرفت. این آزمون های آماری شامل آزمون t تک متغیره و آزمون تحلیل واریانس یک طرفه، آزمون t مستقل،آزمون توکی و همچنین آزمون رتبه ای فریدمن می باشد. نتایج به دست آمده از این تحقیق نشان داد که تمامی پنج عامل فوق بر تجهیز منابع در شعب بانک رفاه بیش از حد متوسط تأثیرگذار بودند. ترتیب اهمیت عوامل از دیدگاه مشتریان عوامل خدماتی، عوامل فیزیکی، عوامل ارتباطی و انسانی، عوامل مالی و عوامل وابستگی سازمانی و از دیدگاه مدیران عوامل خدماتی، عوامل ارتباطی و انسانی، عوامل فیزیکی، عوامل مالی و عوامل وابستگی سازمانی می باشد. به علاوه در رابطه با عوامل مؤثر بر جذب منابع بانکی در بین برخی عوامل جمعیت شناختی از دیدگاه مشتریان(شامل:سن، مدرک تحصیلی، شغل)تفاوت معنا داری مشاهده شد. 

  واژگان کلیدی: بانک رفاه، تجهیز منابع، منابع بانکی

  - مقدمه

  تجهیز منابع پولی از همان ابتدا که بشر به زندگی اجتماعی روی آورد و دادوستد و مبادله کالا را شروع کرد آغاز شد و همواره اصلی‌ترین وظیفه سیستم بانکی بوده است. بدین ترتیب بانک‌ها سپرده‌های مازاد در دسترس مردم را جمع‌آوری می‌کردند و با دادن وام به افراد نیازمند وظیفه سنتی خود یعنی واسطه‌گری را میان سپرده‌گذاران و وام‌گیرندگان ایفا می‌کردند.

          معمولاً در فعالیت های یک بانک، جذب منابع مالی از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است، زیرا موفقیت در این زمینه می تواند عاملی برای موفقیت در سایر زمینه ها باشد، از آنجا که جذب منابع مالی برای هر بانک و سیستم بانکی هم به عوامل برون سازمانی و هم به عوامل درون سازمانی مربوط می شود، شناخت این عوامل و میزان تأثیرگذاری هر کدام از آنها نیز برای موفقیت در این زمینه مهم و اساسی است.

          بانک ها از طریق ارائه خدمات بانکی به مشتریان کسب درآمد می نمایند، بدین صورت که از طریق جذب سپرده های مردم با نرخ بهره پائین و اعطای تسهیلات با نرخ بهره بالاتر و نتیجه اختلاف دو نرخ، عایدی بانک می باشد که اصطلاحاً به آن حاشیه سود و بهره گفته می شود، صورت می پذیرد. بنابراین هرچقدر بانک بتواند از مقیاس های اقتصادی استفاده کند، سود حاصل از این عمل بیشتر خواهد بود.      

  سؤالی که در این جا مطرح می باشد این است که چه متغیرهای اقتصادی در جذب سپرده ها تأثیر گذارند؟ آیا متغیرهایی مثل: درآمد ملی، نرخ ارز، تورم و شاخص بهای دارایی هایی نظیر: کالاهای شبه سرمایه ای مانند خودرو، مسکن و قیمت سکه طلا روی حجم سپرده های بانکی مؤثرند؟ آیا عوامل مؤثر در بانکداری از قبیل تبلیغات، تعداد شعب، حجم تسهیلات اعطایی و... بر سپرده های بانک ها تأثیر گذار می باشند؟ و این که در صورت تأثیرگذاری، تأثیر هر کدام از متغیرهای مذکور به چه میزان می باشد؟

  سودآوری بانک ها تحت تاثیر عوامل داخلی قابل کنترل مدیریت بانک و یا تحت تاثیر عوامل و شرایط اقتصادی حاکم بر کشورها و عوامل محیطی که بر آن تأثیر می گذارند، می باشد. لذا برای دوری از هر انحرافی عوامل مؤثر بر سودآوری به دو گروه اصلی: عوامل تعیین کننده داخلی و بیرونی تقسیم شده اند .

  در این مجموعه عوامل مؤثردرجذب منابع بانکی که تحت تأثیر عوامل داخلی قابل کنترل مدیریت می باشد، مورد مطالعه قرار می گیرد.

   

  1-2- بیان مساله

  گر چه عواملی چون صنعتی شدن جوامع، گسترش و تحول در فعالیت های اجتماعی و در نتیجه پدیدار شدن نیازهای جدید از عوامل مهم و اثر گذار در ایجاد و گسترش نهادهای مالی بوده اند ولی توسعه و پیشرفت های اقتصادی نیز یکی از مهمترین عوامل در گسترش و تحول این نهادها به شمار می روند، در واقع نهادهای مالی جهت تسهیل در پیشرفت های دیگر نهادهای اقتصادی شکل گرفته اند و لذا می توان عنوان نمود وجود نهادها و بازارهای مالی پیشرفته همراه با به کارگیری روش های نوین، با درجه توسعه یافتگی یک کشور ارتباط مستقیم دارد(رازانی،1382).

          یکی از مهمترین عوامل رشد و توسعه اقتصادی کشورها به خصوص کشورهای در حال توسعه از جمله ایران، تشکیل سرمایه های مالی و فیزیکی می باشد و می توان ادعا نمود بانک ها و مؤسسات مالی و اعتباری از مهمترین نهادها در جذب وجوه سرمایه ای  و انتقال آن به بخش های اقتصاد می باشند.

          در این شرایط جذب بیشتر منابع مالی و رقابت مؤثر در جذب این منابع توسط گروه های مختلف بانکی از موضوعاتی است که مورد توجه نهاد های مالی و اعتباری قرار داشته و دارد. البته گرچه بلافاصله پس انقلاب با حذف بانک های خصوصی، همۀ گروه های بانکی زیر نظر دولت اداره شدند، ولی کم و بیش در جذب بیشتر منابع مالی با یکدیگر به رقابت پرداخته اند. امروزه به جز رقابت بین گروه های بانکی دولتی و خصوصی موجود، ایجاد بانک های خصوصی جدید، مؤسسات مالی و اعتباری جدید و همچنین گسترش دامنه فعالیت مؤسسات قرض الحسنه نیز مزید بر علت شده و لذا در سیستم بانکی کشور در جذب منابع مالی به رقابت پرداخته اند(رازانی،1382).

  حال در این شرایط بررسی عوامل مؤثر بر جذب منابع مالی در گروه بانک رفاه در شهر اصفهان، و همچنین معرفی راهکارهای مؤثرتر جذب منابع مالی می تواند به عنوان چراغی فراسوی آینده جهت کارایی بیشتر و رقابت مؤثرتر و کاراتر این گروه بانکی مطرح شود.

   

  1-3- اهمیت و ضرورت تحقیق

  در جهان امروز اهمیت جذب منابع مالی آنقدر برای بانک ها مهم و حیاتی می باشد که رقابت بسیار شدیدی در این زمینه بین آنها ایجاد نموده است. یکی از عمده ترین این دلایل ارائه خدماتی جدیدی همچون تلفن بانک، فاکس بانک، کارت های هوشمند و نیز ایجاد شعبه در خارج از سرزمین اصلی و یا استفاده از فن آوری های پیشرفته مانند دستگاه های خودپرداز و کارت های اعتباری و غیره جلب اطمینان و توجه و تشویق بیشتر مردم برای سپرده گذاری در بانک ها می باشد. در این راستا و طی چند دهه اخیر زمینه های جدیدی جهت جذب بیشتر منابع بانکی و ارائه خدمات بهتر و سریع تر به مشتریان به وجود آمده است.

          جذب منابع و سپرده ها نزد بانک ها از دو لحاظ دارای اهمیت می باشد: اول آن که پولی که مردم به بانک ها می سپارند، قدرت وام دهی بانک ها را افزایش می دهد و لذا بانک ها می توانند از محل         پس اندازهای  جمع آوری شده،وام های جدید بیشتری در جهت امور تولیدی و سرمایه گذاری تامین کنند. دومین اهمیت افزایش سپرده های مردم نزد بانک ها این است که وقتی مردم ترجیح دهند پول خود را نزد بانک ها نگهداری نموده و کمتر برای خرج آن اقدام نمایند، از حجم پول در گردش کاسته شده که این امر باعث کاهش نرخ تورم و در نتیجه افزایش قدرت خرید مردم می گردد. همین عوامل باعث شده که بانک ها به طرق مختلف مردم را جهت مراجعه به آنها و سپرده گذاری تشویق نمایند و به این ترتیب به رونق اقتصادی کشور کمک کنند(سپانلو،۱۳۸۳).

          از طرفی تجهیزمنابع پولی از همان ابتدا که بشر به زندگی اجتماعی روی آورد و دادوستد و مبادله کالا را شروع کرد آغاز شد و همواره اصلی‌ترین وظیفه سیستم بانکی بوده است .بدین ترتیب بانک‌ها سپرده‌های مازاد در دسترس مردم را جمع‌آوری می‌کردند و با دادن وام به افراد نیازمند، وظیفه سنتی خود یعنی واسطه‌گری میان سپرده‌گذاران و وام‌گیرندگان را ایفا می‌کنند. در عصرحاضرمؤسسات مالی و بانک‌ها برای تجهیز منابع مالی نیاز به تغییرات اساسی در محصولات و خدمات خود دارند و با خدمات ساده و ساختار سنتی بانکداری  و واسطه گری نمی‌توانند در عرصه‌های جهانی به تجهیز منابع بپردازند.

  بنابراین ضرورت دارد با بررسی ابعاد و عوامل مؤثر بر جذب منابع بانکی بتوانیم هر چه بهتر و بیشتر و کاراتر از این منابع، استفاده بهینه نمائیم.

  1-4- اهداف تحقیق

  با توجه به مباحث مطرح شده اهداف مطالعه حاضر را بصورت زیر می توان برشمرد:

  1 تعیین عوامل مؤثربرجذب منابع در شعب بانک رفاه(شهر اصفهان) بر حسب اهمیت و اولویت از دیدگاه مشتریان و مدیران بانک

  1.۱ تعیین تأثیر عوامل خدماتی برجذب منابع درشعب بانک رفاه شهر اصفهان از دیدگاه مشتریان و مدیران بانک

    1.۲ تعیین تأثیر عوامل مالی برجذب منابع در شعب بانک رفاه شهر اصفهان از دیدگاه مشتریان و مدیران بانک

  1.۳ تعیین تأثیر عوامل ارتباطی و انسانی بر جذب منابع در شعب بانک رفاه شهر اصفهان از دیدگاه مشتریان  و مدیران بانک

  1.۴ تعیین تأثیر شرایط فیزیکی برجذب منابع در شعب بانک رفاه شهر اصفهان از دیدگاه مشتریان و مدیران بانک.

  5.1 تعیین تأثیر عوامل وابستگی سازمانی برجذب منابع در شعب بانک رفاه شهر اصفهان از دیدگاه مشتریان و مدیران بانک

  2 تعیین رابطه متغیرهای جمعیت شناختی با عوامل پنجگانه مؤثر  بر جذب منابع بانکی فوق در شعب  بانک رفاه شهر اصفهان

   

  1-5- سوال های تحقیق

  در تحقیق حاضر پس از بررسی و تبیین مبانی نظری، سوال های زیر مورد بررسی  قرار خواهند گرفت:

  1 عوامل مؤثر برجذب منابع بانکی در شعب بانک رفاه(شهر اصفهان) بر حسب اهمیت و اولویت از دیدگاه مشتریان و مدیران بانک کدام اند؟

  ۲.۱ عوامل خدماتی تا چه میزان برجذب منابع بانکی درشعب بانک رفاه شهر اصفهان مؤثر است؟

  ۲.1 عوامل مالی تا چه میزان برجذب منابع درشعب بانک رفاه شهر اصفهان بانکی مؤثر است؟

  3.1 عوامل ارتباطی و انسانی تا چه میزان برجذب منابع درشعب بانک رفاه شهر اصفهان بانکی مؤثراست؟

  4.1 شرایط فیزیکی تا چه میزان برجذب منابع در شعب بانک رفاه شهر اصفهان بانکی مؤثر است؟

  5.1 عوامل وابستگی سازمانی تا چه میزان برجذب منابع بانکی درشعب بانک رفاه شهراصفهان مؤثراست؟  

  2 آیا عوامل پنجگانه مؤثر بر جذب منابع بانکی با هر یک از متغیرهای جمعیت شناختی تفاوت معناداری دارد؟

   

   

   

   

  1-6- قلمرو پژوهش

  یکی از شرایط موفقیت هر تحقیق، تعیین قلمرو و یا دامنه تحقیق می باشد. چرا که انجام تحقیق به صورت کلی و عام تا حدی غیر عملی است. لذا باید سعی نمود که تحقیق را تا حد ممکن محدود نمود و قلمرو آن را مشخص کرده و سپس اقدام به انجام آن نمود. در اینجا به قلمرو تحقیق از سه بعد پرداخته می شود.

   

  1-6-1- قلمرو موضوعی

  همانگونه که از عنوان تحقیق آشکار است، تحقیق حاضر به بررسی عوامل مؤثر بر تجهیز منابع بانکی در شعب بانک رفاه اصفهان از دیدگاه مشتریان و مدیران بانک می پردازد .

   

  1-6-2- قلمرو مکانی

  محدوده مکانی این تحقیق شهر اصفهان می باشد که در آن از کلیه شعب بانک رفاه مستقر در این شهر،

  در راستای بررسی عوامل مؤثر بر تجهیز منابع بانکی، کمک گرفته شده است.

   

  1-6-3- قلمرو زمانی

  اطلاعات مورد نیاز این تحقیق در فاصله تیرماه 1389 لغایت شهریور ماه 1389 از طریق توزیع پرسشنامه بین مشتریان و مدیران بانک گردآوری شده است.

   

  1-7- تعریف واژه ها

  از آنجایی که مفاهیم، معانی ثابتی ندارند، لازم است مفاهیمی را که در تحقیق به کار می بریم تعریف کنیم.

   

  1-7-1- تعاریف نظری واژه ها

  1-7-1-1- بانک:

  بانک ها مؤسساتی هستند که از محل سپرده های مردم می توانند سرمایه های لازم را در اختیار صاحبان واحدهای صنعتی، کشاورزی و بازرگانی و اشخاص قرار دهند. در مورد ریشه و منشاء کلمه بانک اختلاف نظر وجود دارد.گفته می شود کلمه بانک از یکی از واژه های آلمانی)  (Banckبه معنای شرکت یا ایتالیایی (Banco) به معنای دکه و محل کسب یا Banca)  (به معنای نیمکت گرفته شده است. تکامل بانکداری به زمانی که نوشتن به وجود آمدبرمی گردد واکنون به عنوان یک نهاد مالی که به ارائه خدمات مالی می پردازد همچنان رو به تکامل است(فرجی،1378،ص18).

  "بر اساس یک تعریف ساده، بانک یک موسسه انتفاعی است که با سرمایه خود و یا سپرده های مشتریان، به منظور کسب سود اقدام به جمع آوری سپرده ها، دادن وام، اعتبار و خدمات بانکی می نماید. "

  (احمدی و صفر زاده،1384،ص85).

   

  1-7-1-2- تجهیزمنابع

  "درنظام بانکی ایران تجهیز منابع با توجه قوانین بانکداری اسلامی از دو طریق انجام می شود:

  ۱. ازطریق جذب سپرده های قرض الحسنه جاری وپس انداز، که منابع مالکانه نامیده می شوند.

  ۲. از طریق جذب سپرده های مدت دار،که منابع وکالتی نامیده می شوند."( مغویی نژاد،۱۳۸۳،ص 18).

  1-7-1-3- عوامل مؤثر بر جذب منابع

  در بانکداری نوین عوامل متعددی وجود دارند که بر روند تجهیز منابع پولی بانک ها تاثیر می گذارند، شناسایی و تعیین میزان تاثیر و نوع ارتباط این عوامل با موفقیت بانک ها در تجهیز منابع پولی مقوله ای مهم می باشد. امروزه شرایط و موقعیت بانک ها با یکدیگر یکسان نیست و ممکن است عوامل تاثیرگذار بر تجهیز منابع پولی حتی برای هر یک از شعب یک گروه بانکی متفاوت باشد.   

  "عوامل فن آوری اطلاعات و ارتباطات، مهارت، نیروی انسانی شاغل در بانک ها، تنوع و کیفیت خدمات بانکی، رضایت مشتریان از کارکنان، مطلوبیت محیط داخلی و محل استقرار شعب در بانکداری نوین ابزارهای مهمی هستند که برای جذب بهینه منابع پولی از آنها استفاده می شود"(خضرا،1385،ص6).

   

  1-7-2- تعاریف عملیاتی واژه ها

  1-7-2-1- بانک

   در این تحقیق منظور از بانک کلیه شعب بانک رفاه مستقر در شهر اصفهان است که اسامی آنها در پیوست  (الف) ملاحضه می گردد.

   

  1-7-2-2- عوامل مؤثر بر جذب منابع

  در این تحقیق به بررسی عوامل مؤثر بر جذب منابع بانکی پرداخته می شود. بدین منظور عوامل مؤثر به پنج دسته کلی شامل: عوامل خدماتی، عوامل مالی ، عوامل و شرایط فیزیکی ، عوامل ارتباطی و انسانی و عوامل وابستگی سازمانی تقسیم شده اند.

  لازم به ذکر است گویه های شماره 1 الی 7 پرسشنامه مربوط به عوامل خدماتی، گویه های شماره 8 الی 13 پرسشنامه مربوط به عوامل مالی، گویه های شماره 14 الی 19 پرسشنامه مربوط به عوامل ارتباطی و انسانی، گویه های شماره 20 الی 23 پرسشنامه مربوط به عوامل و شرایط فیزیکی و گویه های شماره 24 الی 26 پرسشنامه مربوط به عوامل وابستگی سازمانی می باشد.

   

  1-7-2-3- منابع بانکی

  منظور از منابع بانکی در این تحقیق، کلیه سپرده های دیداری، سپرده های پس انداز قرض الحسنه،       سپرده های مدت دار و سپرده های ارزی نزد شعب بانک رفاه شهر اصفهان می باشد که جهت افزایش این سپرده ها راه کارهای ارائه می گردد. 

  Abstract

  The main goal of this study was assessment factors in attracting deposits according to importance and priority in Bank Refah Isfahan. For this purpose five factors to the overall category of directions, including: factors services, financial factors, physical factors and conditions, and communication factors human and organizational factors are divided into dependency. Its methods was descriptive-survey and applied research. The study sample involved managers and customers bank branches are Refah Isfahan. Because the limited size community managers, information needed for these groups were collected through the census of population and customers using the table and Based on the table of Keerjsy and Morgan 384 persons were selected by simple random sampling. To gather information from questionnaire were used. The questionnaires were based on theoretical principles and as a range of options was designed Likert five. Narrative content of the questionnaires from masters and professionals and experts was assessed positively.Validated questionnaire based on the Cronbach alpha coefficients were calculated. The managers for Questionnaire  0/85 and the coefficient for the same customer The coefficient for the questionnaire was obtained 0/825 customers and analyze data using spss software was done.inferential statistical methods of research questions in the community (customers) were analyzed. Because the Unused of sampling in the first population study (managers Bank Refah Isfahan) was sufficient to descriptive statistics and inferential statistical methods in community research question Second (customers) were analyzed. The statistical tests included t-test one variable and one-way ANOVA, t-test, Tukey test and Friedman test is a rank. The results of this study showed that all five factors of the above equip bank Rehah resources were more influential than average. Factors in order of importance from the perspective of customer service agents, physical factors, communication and human factors, financial factors and factors from the perspective of managers and organizational affiliation service agents, communication and human factors, physical factors, financial factors and institutional factors are dependent. In addition, factors related to banking sources in absorption between certain demographic factors from the perspective of customers (including: age, degree, job) was a significant difference.

  KeyWords: Bank  Refah, Resource  Absorption, Resource  Bank

 • فهرست:

  فهرست مطالب

   

  عنوان                                                                                                               صفحه

   

  چکیده.................................................................................................................................................................1 

  فصل اول:کلیات تحقیق

  1-1- مقدمه....................................................................................................................................................... 2

  1-2- بیان مسأله................................................................................................................................................ 3

  1-3- اهمیت و ضرورت تحقیق........................................................................................................................ 4

  1-4- اهداف پژوهش........................................................................................................................................ 5

  1-5- سوال های پژوهش.................................................................................................................................. 5

  1-6- قلمرو پژوهش.......................................................................................................................................... 6

  1-7- تعریف واژه ها..........................................................................................................................................6

  1-7-1- تعاریف نظری واژه ها..........................................................................................................................6

  1-7-2- تعاریف عملیاتی واژه ها......................................................................................................................7

  فصل دوم :ادبیات و پیشینه تحقیق

  2-1- مقدمه.........................................................................................................................................................9

  2-2- نگاهی به اقلام اصلی ترازنامه بانک ها در ایران.......................................................................................10

  2-3- بررسی روش های تجهیز و تخصیص منابع در نظام بانکی......................................................................13

  2-3-1- روش های تجهیز منابع........................................................................................................................13

  2-3-1-1- تجهیز منابع در بانکداری سنتی .....................................................................................................13

  2-3-1-2- تجهیز منابع در بانکداری اسلامی...................................................................................................14

  2-3-2- روش های تخصیص منابع..................................................................................................................16

  2-3-2-1- عقود مشارکتی................................................................................................................................16

  2-3-2-2- عقود مبادله ای................................................................................................................................16

  2-3-3-3- سایر عقود.......................................................................................................................................16

  2-4- عوامل مؤثر بر جذب منابع.......................................................................................................................17

  2-4-1- عوامل مؤثر برون سازمانی...................................................................................................................17

  2-4-2- عوامل درون سازمانی..........................................................................................................................18

  2-5- بررسی عوامل درون سازمانی مؤثر بر جذب منابع در بانک رفاه ............................................................19

  2-5-1- عوامل خدماتی....................................................................................................................................19

  2-6-2- عوامل مالی.........................................................................................................................................23

  2-5-3- عوامل ارتباطی و انسانی.................................................................................................................... 27

  2-5-4- عوامل و شرایط فیزیکی.....................................................................................................................31

  2-5-5- عوامل وابستگی سازمانی....................................................................................................................34

  2-6- پیشینه تحقیق .........................................................................................................................................37

  2-6-1- مطالعات داخلی..................................................................................................................................37

  2-6-2- مطالعات خارجی................................................................................................................................41

  2-7- خلاصه و جمع بندی..............................................................................................................................44

  فصل سوم: روش تحقیق

  3-1- مقدمه......................................................................................................................................................45

  3-2- روش تحقیق............................................................................................................................................45

  3-3- جامعه آماری...........................................................................................................................................45

  3-4- حجم نمونه و روش نمونه گیری............................................................................................................46

  3-5- شیوه اجرای تحقیق.................................................................................................................................46

  3-6- روش و ابزار اندازه گیری اطلاعات........................................................................................................47

  3-7-1- روایی..................................................................................................................................................48

  3-7-2- پایایی..................................................................................................................................................48

  3-8- روش گردآوری اطلاعات........................................................................................................................49

  3-9- روش های  تجزیه و تحلیل داده ها.........................................................................................................49

  3-10- خلاصه و جمع بندی............................................................................................................................51

  فصل چهارم: تجزیه وتحلیل داده ها

  4-1- مقدمه......................................................................................................................................................52

  4-2- تجزیه وتحلیل ویژگی های جمعیت شناختی.........................................................................................52

  4-2-1- تجزیه وتحلیل ویژگی های جمعیت شناختی مدیران.........................................................................53

  4-2-2- تجزیه وتحلیل ویژگی های جمعیت شناختی مشتریان.......................................................................55

  4-3- توصیف داده های حاصل از پرسشنامه مدیران ......................................................................................60

  4-4- توصیف داده های حاصل از پرسشنامه مشتریان.....................................................................................64

  4-5- تحلیل عوامل مؤثر بر جذب منابع از دیدگاه مشتریان.............................................................................68

  4-6- بررسی رابطه بین عوامل مؤثر بر جذب منابع از دیدگاه مشتریان با متغیرهای جمعیت شناختی ............73

  4-7- تحلیل عوامل مؤثر برجذب منابع از دیدگاه مدیران بانک .......................................................................82

  4-8- خلاصه و جمع بندی ..............................................................................................................................85

  فصل پنجم:بحث و نتیجه گیری

  5-1- مقدمه......................................................................................................................................................87

  5-2- خلاصه پژوهش......................................................................................................................................88

  5-3- نتیجه گیری.............................................................................................................................................89

  5-4- مقایسه نتایج تحقیق با پژوهش های مشابه..............................................................................................93

  5-5- محدودیت های پژوهش..........................................................................................................................94

  5-6- پیشنهادات...............................................................................................................................................95

  5-6-1- پیشنهادات کاربردی مبتنی بر تحقیق...................................................................................................95

  5-6-2- پیشنهاداتی برای انجام تحقیقات آتی .................................................................................................98

  فهرست منابع...................................................................................................................................................100

  پیوست ها........................................................................................................................................................105

  چکیده انگلیسی...............................................................................................................................................110

   

  منبع:

  فهرست منابع

  ابراهیمی ع و همکاران . 1376. مدیریت بازاریابی. چاپ دوم، تهران:انتشارات سمت، 223صفحه.

  احمدزاده م. ۱۳۸1. بررسی ساختار سرمایه و منابع مالی بانک کشاورزی و ارایه راهکارهای مناسب                                                                                                      جهت بهینه کردن ترکیب منابع آن پایان نامه کارشناسی ارشد. دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران.

  احمدی ع و صفر زاده  ا. 1384. پول،ارز و بانکداری. چاپ اول، تهران:انتشارات نور علم، 272 صفحه.

  افشین نیا ف.1384 . تحلیل کاربردی داده ها، چاپ دوم، اصفهان: انتشارات دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، 178   صفحه.

  اکرامی ا. ۱۳۸۰. ارتباط بین کیفیت خدمات دریافتی کارکنان سازمان با قابلیت خدمت رسانی آنها به مشتری. پایان نامه کارشناسی ارشد. تهران، دانشگاه علامه طباطبایی. 

  امیری ر. 1385. تاثیر عوامل متفاوت بر نرخ سود تسهیلات بانکی . مجله بانک و اقتصاد، 72: 29- 31.

   

   

   

  باقری ح. 1385. تحلیل عوامل مؤثر بر سودآوری بانک های تجاری (مطالعه موردی: بانک رفاه)، مجله تحقیقات مالی، 21: 26-3.

  بهمنی م. ۱۳۸۴. سه موضوع چالش‌ انگیز نظام بانکی ایران. مجموعه مقالات شانزدهمین همایش بانکداری اسلامی تهران. موسسه عالی بانکداری ایران.

  پناهی ف.۱۳۷۴. بررسی عوامل مؤثر در منابع بانک ها در ایران۱۳۵۰-۱۳۷۰. پایان نامه کارشناسی ارشد. دانشکده علوم انسانی و اجتماعی، دانشگاه مازندران.

  تحویلداری م. ۱۳۸۶. تحلیل عوامل مؤثر بر جذب مشتری. مجله بانک واقتصاد، ۹۰:۴۴-39.      

  توکلی  م. 1381. بررسی توزیع سود سپرده ها در نظام بانکی جمهوری. مجله معرفت.53: 82-66.

  جامساز م. ۱۳۸۴. رویارویی دو جبهه اما با یک هدف: سرکوب مالی، مجله بانک و اقتصاد، ۵۶: 16.

  جمشیدی خ. 1378. آمار و کاربرد آن در مدیریت.جلد اول،چاپ پنجم، تهران:انتشارات دانشگاه پیام نور،۱۹0صفحه.

  جمشیدی س. 1379. تجهیز و تخصیص منابع در بانکداری اسلامی ایران و بررسی تسهیلات اعطایی . جلد اول، چاپ دوم، تهران:اداره آموزش بانک تجارت تهران،234 صفحه.                                 

  جندقی م. 1386. تأثیرقیمت گذاری خدمات بانکی بر رقابت پذیری بانک ها. مجله بیمه و توسعه. 8 :45-42.

  حافظ نیا م.1377.  مقدمه ای بر روش تحقیق در علوم انسانی، چاپ دهم، زمستان 1383، تهران: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه ها(سمت)، 225 صفحه.

  حسینی ح. 1380. جایگاه تبلیغات بازرگانی در شبکه بانکی کشور. فصلنامه بانک صادرات. 19: 14-11.

  حسینی م. ۱۳۸۲. بررسی امکان سنجی استقرار بانکداری الکترونیکی در نظام بانکی کشور از دیدگاه مدیران و کارکنان خبره بانکی، نشریه علمی تخصصی روند، بانک مرکزی ایران. شماره های ۴۱-۴۰ .    

  حقیقی م.1373 . ارزیابی فضای کتابخانه های دانشگاهی شهر تهران. مجله روانشناسی و علوم تربیتی (دانشگاه تهران). 53: 126-122. 

  خاکی  غ. 1384. روش تحقیق با رویکردی بر پایان نامه نویسی، چاپ پنجم، تهران : انتشارات بازتاب، 194صفحه.

  خاوری م. ۱۳۸۹.  ابهام در رعایت حقوق شهروندی توسط بانک ها.جهان نیوز. قابل دسترس در سایت:

  http://www.jahannews.com/vdcgqq9q7ak9wn4.rpra.html           

           (تاریخ دسترسی: ۵ شهریور  1389).

  خبرگزاری فارس.مؤلفه های مؤثربر موفقیت بانک ها و مؤسسات مالی در تجهیز منابع پولی. فصلنامه مدیرساز1385

  خضرا ن. ۱۳۸۵. بررسی عوامل موثر بر تجهیز منابع مالی کشور. روزنامه سرمایه.۳۵۱: 1۶-8 .     

  خلیلی شَوَرینی س. 1375. روش های تحقیق در علوم انسانی، چاپ اول، تهران: موسسه انتشارات یادواره کتاب، 218صفحه.

  دانایی م. ۱۳۸۵.  ۲۳سال بانکداری دولتی و بدون ربا. مجله بانک واقتصاد، ۷۳: 24-۲۰.

  رازانی ب.۱۳۸۲. بررسی و معرفی روش های جدید و مؤثرجذب منابع مالی درشعب بانک تجارت استان لرستان .پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشکده علوم پایه، دانشگاه آزاد واحد خوراسگان.    

  رجایی م.1380. مقایسه اجمالی تجهیز و تخصیص منابع پولی در دو نظام بانکی ربوی و غیر ربوی در ایران. مجله معرفت.41 :19- 32.

  رسول اف. 1384. سیستم سنتی بانکی، تکاپوی پرداخت هزینه های ورود به تجارت جهانی را نخواهد کرد، دوهفته نامه برزگر سال بیست و ششم، 941: 16-14.

  رمضانی ع. ۱۳۸۵. بررسی عوامل مؤثر بر تجهیز منابع بانک سپه استان گلستان. پایان نامه کارشناسی ارشد،                      دانشکده علوم انسانی و اجتماعی، دانشگاه مازندران.

  روستا ا، ونوس داور و ابراهیمی ع.۱۳۸۰. مدیریت بازاریابی، چاپ پنجم، تهران، انتشارات سمت، 188 صفحه.

  زریباف م.1382. بانکداری نوین ضرورتی در خردنگری بانکداری، مجله تازه های اقتصاد، بانک مرکزی ایران. شماره ۱۰۲ .

  سام دلیری ی.1381. استراتژی تعیین نرخ سود سپرده های بانکی در کشور. مجله بانک و اقتصاد، 24: 19-16.

  شیولسون ر،1381. استدلال آماری در علوم رفتاری.جلد دوم، ترجمه ع کیانمنش، تهران: انتشارات جهاد دانشگاهی ،232 صفحه.     

  صاحبی و آقایی، 1385. روان شناسی نماهای شهری. روزنامه دنیای اقتصاد. 28/12/1385 . 

  صارمی م و ملایی ح .1382. مدلی برای ارزیابی عملکرد و رتبه بندی شعب در بانک رفاه  کارگران. مجله فرهنگ  .           مدیریت، 4: 58 - 31.  

  ضیایی ح.1387. حداقل دریافتی بازنشستگان،300هزارتومان، پایگاه اطلاع رسانی وزارت رفاه و تأمین اجتماعی. قابل دسترس در سایت :http://www.refahnews.com/Category.asp?category=78.htm   

           (تاریخ دسترسی: 25 تیر  1387).

  عبدالباقی و همکاران. 1383. بسط عملکرد کیفی در تعیین مشخصه های فیزیکی شعب. مجله مدیریت صنعتی. شماره 7 ، صفحه 83 تا 104.

  علی آبادی  ا. 1369. تبلیغات و واقعیت. مجله صنعت بیمه. 19: 6-2. 

  فاطمی نوش آبادی ج .۱۳۸٧. بانک رفاه در یک نگاه .پورتال جامع اطلاع رسانی بانک و اقتصاد کشور. قابل دسترس در سایت :   . http://banki.ir/refah  (تاریخ دسترسی: 15 تیر 1387)

  فرجی ی .1378. پول ،ارز و بانکداری، چاپ دوم، تهران: شرکت چاپ و نشر بازرگانی وابسته به مؤسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی،243 صفحه.

  فرجی ی .۱۳۸۲. آشنایی با ابزارها و نهادهای پولی و مالی. تهران: مجله موسسه عالی بانکداری ایران، بانک مرکزی  جمهوری اسلامی ایران .ص ص ۱۲۳-۱۶۵.

  فروزنده م.1382. بررسی اثر تبلیغات در افزایش سپرده نزد بانک های تجاری در استان تهران، پایان نامه کارشناسی ارشد .دانشگاه علوم  فنون مازندران.

  قشقایی م . 1388. تامین اجتماعی، بازنشستگی . روزنامه حیات نو. قابل دسترس در سایت :

  http://www.javanemrooz.com/articles/social/society/organizations/article-37959.aspx                

           (تاریخ دسترسی: 9 مهرماه 1388)

  فقیه نصیری ح.۱۳۷۸. بررسی و شناسایی عوامل مؤثر بر جذب منابع بانک صادرات-استان مرکزی (۱۳۶۸-۱۳۷۷). پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشکده علوم و فنون مازندران اجتماعی، دانشگاه مازندران .

  قوامی م. ۱۳۷۰. بررسی اقدامات جدید بانک کشاورزی در رابطه با جذب منابع و تأثیر آن بر ساختار مالی بانک.  مؤسسه عالی بانکداری ایران.

  موسویان سید ع.1382. انواع بانک های بدون ربا. مجله اقتصاد اسلامی، شماره11،صفحه49 تا78.

  موسویان، سیدع.1384 . نقد و بررسی قانون بانکداری بدون ربا .مجله اندیشه حوزه، 53: 140- 119.   

  موسویان سیدع.۱۳۸۴. راهکار رسیدن به نرخ سود بانکی تعادلی، فصلنامه تخصّصی اقتصاد اسلامی،۱۷:37-۳۵.
  موبدشاهی،آ. ۱۳۷۳. نحوه تخصیص منابع بانکی و عوامل مؤثر بر آن. پایان نامه کارشناسی ارشد. دانشکده علوم   اقتصادی، دانشگاه علامه طباطبائی.

  مغویی نژاد ح.۱۳۷۸. بررسی عوامل مؤثر برافزایش میزان سپرده گذاری مشتریان در شعب بانک تجارت  شهرستان رفسنجان(از دیدگاه مشتریان). پایان نامه کارشناسی ارشد،دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه آزاد واحد کرمان.

  منصوری ع و یاوری ز.1382 QFD.ابزاری برای انتقال صدای مشتری به فرایند طراحی و توسعه محصول، مجله پژوهشی شیخ بهایی، 2: 24-11.

  میرزایی خ.1388.پژوهش، پژوهشگری و پژوهشنامه نویسی، جلد اول، چاپ اول، تهران: انتشارات جامعه شناسان، 174صفحه.

  نظیفی ف.۱۳۸۳. توسعه مالی و رشد اقتصادی در ایران ، مجله پژوهشنامه اقتصادی، شماره ۱۴.ص۳۴.

  نادری ن.1378. بررسی و تعیین عوامل مؤثر برجذب سپرده های قرض الحسنه پس انداز بانک تجارت (قلمروتهران بزرگ).پایان نامه کارشناسی ارشد. دانشکده علوم اداری و مدیریت بازرگانی، دانشگاه تهران.

  ونوس د و صفاریان م .۱۳۸۳. روش های کاربردی بازاریابی خدمات بانکی برای بانکهای ایرانی، چاپ سوم، تهران، انتشارات نگاه دانش،194 صفحه.

  نو فرستی م.1372. آمار در اقتصاد و بازرگانی. جلد اول، تهران: موسسه خدماتی فرهنگی رسا، 214صفحه.

  هدایتی ع و همکاران.۱۳۸۳. عملیات بانکی داخلی و تخصیص منابع، چاپ نهم، تهران: انتشارات مؤسسه عالی بانکداری،267صفحه.  

  یزدانی دهنوی م .1384. مولفه های موثر بر موفقیت بانک ها و موسسات مالی در تجهیز منابع پولی. مجله مدیرساز، 17: 78 - 65.

  یوسفی م .1384. بررسی طرح منطقی کردن سود تسهیلات بانکی. مجله اقتصاد اسلامی. 19: 90 تا 71.

   

  Abhiman  D, Subhash C, Ashok  R .2009. Labor-use efficiency in Indian banking: A  branch -level analysis. Journal of  Omega, Vol 37, Issue 2, April 2009, pp:411-425 .

         

  Bourke  Ph.1989. Concentration and other determinants of bank profitability in europe ,north america and australia . Journal of Banking and Finance ,Vol .13 .13 ,pp: 65 – 79.

        

  Demirguc–Kunt ,Asli and Huizinga H.1999. Determinants of commerical bank interest margins and profitability. Some International Evidence,World Bank Economic Review 13 , pp :379 – 408 .

   

  Guru B .Staunton J Mugam .1999, Determinants of comercial bank profitability in malaysia,Working paper ,pp:211-224 .

   

  Heskett J.L, Jones T.O, Loveman G.W, Sasser J.R, W.E AND Schelsinger L.A, (1994), Putting the service profit chain to work, Harvard Business Review , March – April, pp: 164 – 74.

          

  Heskett  J. Sasser L, Schelsinger L, 1997, the service profit chain: How leading companies link profit and groth to loyalty, satisfaction and value, New York:Free press. pp: 234 – 264.

        

  Molyneux Ph, Thornton J.1992. Determinants of european bank profitability. Journal of Banking and Finance ,Vol.16,No.6, pp :1173– 1178 .

         

  Short M, Brock K .1989. The relationship between cCommerical banks orofit rates and banking concentration in canada , western europe and japan .Journal of Banking and Finance, Vol , 3 , pp: 209 – 219 .

        

  Soteriou A.C, Stavrindes Y, 1997, An internal service qulity data envelopment analysis; model for bank branches, Vol. 17, No.8,pp. 780 – 89.

   

  Soteriou  A, Zenios S.1997.Efficiency, profitability and quality in the provisison of banking. Department of  Business Administration, University  of  Cyprus, working  papers .pp: 17– 21.

        

  Soteriou  A, Zenios S. 1999. Efficiency, profitability and qulity in the provision of banking, Management science, sept, 45 .pp:1221 –1238.

        

  Stinenherr A, Huveneers C.1994.On the performance of differently regulated financial institution: some Emperical Evidence. Journal of Banking and Finance,Vol.18, 271– 306.

         

  Yong-Chin  L, Jung-Hua  H.2006.Services and the long-term profitability in Taiwan's banks,  Global Finance Journal, Volume 17, Issue 2, December 2006, pp: 177– 191.


تحقیق در مورد پایان نامه بررسی عوامل مؤثر بر تجهیز منابع در شعب بانک رفاه شهر اصفهان, مقاله در مورد پایان نامه بررسی عوامل مؤثر بر تجهیز منابع در شعب بانک رفاه شهر اصفهان, پروژه دانشجویی در مورد پایان نامه بررسی عوامل مؤثر بر تجهیز منابع در شعب بانک رفاه شهر اصفهان, پروپوزال در مورد پایان نامه بررسی عوامل مؤثر بر تجهیز منابع در شعب بانک رفاه شهر اصفهان, تز دکترا در مورد پایان نامه بررسی عوامل مؤثر بر تجهیز منابع در شعب بانک رفاه شهر اصفهان, تحقیقات دانشجویی درباره پایان نامه بررسی عوامل مؤثر بر تجهیز منابع در شعب بانک رفاه شهر اصفهان, مقالات دانشجویی درباره پایان نامه بررسی عوامل مؤثر بر تجهیز منابع در شعب بانک رفاه شهر اصفهان, پروژه درباره پایان نامه بررسی عوامل مؤثر بر تجهیز منابع در شعب بانک رفاه شهر اصفهان, گزارش سمینار در مورد پایان نامه بررسی عوامل مؤثر بر تجهیز منابع در شعب بانک رفاه شهر اصفهان, پروژه دانشجویی در مورد پایان نامه بررسی عوامل مؤثر بر تجهیز منابع در شعب بانک رفاه شهر اصفهان, تحقیق دانش آموزی در مورد پایان نامه بررسی عوامل مؤثر بر تجهیز منابع در شعب بانک رفاه شهر اصفهان, مقاله دانش آموزی در مورد پایان نامه بررسی عوامل مؤثر بر تجهیز منابع در شعب بانک رفاه شهر اصفهان, رساله دکترا در مورد پایان نامه بررسی عوامل مؤثر بر تجهیز منابع در شعب بانک رفاه شهر اصفهان

پايان نامه براي دريافت درجه کارشناسي ارشد مديريت «M.A.» گرايش: مالي زمستان 1391   چکيده     هدف پژوهش حاضر، تبيين رابطه­ي بين شايستگي­هاي رهبري

                       گروه مديريت پايان نامه براي دريافت درجه کارشناسي ارشد M.A.” شهريور 1391 چکيده بانک ها يکي ازنهادها

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد «M.A» گرایش : حسابداری چکیده: در ایران نقش بازارهای پولی (بانک­ها) در تامین مالی بخش های مختلف اقتصادی به مراتب قوی تر و پررنگ تر از بازارهای سرمایه (بورس اوراق بهادار) می باشد بنابراین، با توجه به نقش برجسته بانک ها در اقتصاد کشور، ارزیابی عملکرد آنها می­تواند از اهمیت فوق العاده ای برخوردار باشد. در قانون عملیات بانکی بدون ربا، تجهیز و ...

پایان نامه جهت دریافت دانشنامه کارشناسی ارشد رشته مدیریت مالی چکیده: همراه با پیشرفت تکنولوژی و با توجه به پیوند همه جانبه زندگی انسان با فن آوری های ارتباطاتی و خصوصاً اینترنت، سیستم بانکداری در تمامی کشورها در قرن اخیر دچار تغییر و تحولاتی بوده است. تمامی این تلاشها در جهت کاهش هزینه سرمایه و هزینه فرصت از دست رفته و افزایش کارایی سرمایه گذاری های انجام شده بوده است. در این ...

پایان‌نامه کارشناسی ارشد مدیریت دولتی- گرایش مدیریت مالی چکیده : در سال‌های گذشته روند مصرف انرژی برق به‌دلیل رشد و توسعه ملی روبه فزونی نهاده تا جایی که در سال 1390 میزان سوخت‌های فسیلی مصرفی گاز طبیعی و فرآورده‌های نفتی معادل 385.5 بشکه نفت خام بوده است. از این میزان معادل 306.1 بشکه نفت خام مستهلک شده است که معادل 79.4 درصد می‌باشد. این میزان سوخت فسیلی به هدر رفته و تبدیل به ...

پایان نامه تحصیلی جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد(M.A) رشته مدیریت بازرگانی گرایش تحول چکیده : هدف : این پژوهش با هدف تعیین بررسی رابطه توانمندی منابع انسانی با میزان پذیرش خدمات بانکی و جذب منابع مالی در شعب بانک ملی کلان شهررشت طراحی گردیده است . روش : پژوهش حاضر از نوع مطالعات همبستگی بوده و به صورت میدانی در بهار 1392 اجرا گردید . جامعه پژوهش شامل کلیه کارکنان شعب مختلف بانک ملی ...

پایان نامه تحصیلی جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد(M.A) رشته مدیریت بازرگانی گرایش تحول چکیده : هدف : این پژوهش با هدف تعیین بررسی رابطه توانمندی منابع انسانی با میزان پذیرش خدمات بانکی و جذب منابع مالی در شعب بانک ملی کلان شهررشت طراحی گردیده است . روش : پژوهش حاضر از نوع مطالعات همبستگی بوده و به صورت میدانی در بهار 1392 اجرا گردید . جامعه پژوهش شامل کلیه کارکنان شعب مختلف بانک ملی ...

پايان نامه کارشناسي ارشد رشته مديريت بازرگاني گرايش بازاريابي تابستان 91 چکيده: اين تحقيق با موضوع" بررسي تاثير عوامل بازاريابي اجتماعي بر ارزش نام تجاري بانک از ديدگاه مشتريان (مطالعه

گروه مدیریت بازرگانی پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (M.A ) چکیده: یکی از مهمترین مراحل فرآیند برنامه ریزی، ارزیابی طرح ها و برنامه هاست. این فرآیند به بهینه نمودن تصمیم گیری ها و سرانجام به امکان پذیری و واقع گرایی طرح ها کمک می نماید. ارزیابی می تواند عام مهمی در اثر بخشی و اصلاح نقاط ضعف برنامه های توسعه و افزایش نظارت تلقی شود. استفاده بهینه از منابع و امکانات ...

پایان نامه تحصیلی جهت دریافت درجه کارشناسی ارشد ( M.A.) رشته :مدیریت دولتی گرایش: مدیریت نیروی انسانی چکیده تحقیق: هدف از تحقیق حاضر بررسی سبک تصمیم گیری مدیران و تجزیه وتحلیل رویکرد مالی بانکهای تجاری در سال مالی ١٣92 بوده است. به این منظور96 نفر از مدیران میانی 6 بانک تجاری شامل بانکهای ملت، ملی ایران، صادرات ایران، سپه، تجارت و رفاه کارگران بطور تمام شمار مورد بررسی و تجزیه ...

ثبت سفارش