پایان نامه ارتباط بین ابهام نقش و میزان پرخاشگری در بازیکنان فوتبال لیگ برتر ایران

word 236 KB 30545 79
1393 کارشناسی ارشد تربیت بدنی و ورزش
قیمت قبل:۳۳,۸۰۰ تومان
قیمت با تخفیف: ۲۹,۲۰۰ تومان
دانلود فایل
 • بخشی از محتوا
 • وضعیت فهرست و منابع
 • پایان‌نامه کارشناسی ارشد رشته تربیت‌بدنی گرایش عمومی

  چکیده

   

  پژوهش حاضر با هدف بررسی ارتباط بین ابهام نقش و میزان پرخاشگری در بازیکنان فوتبال لیگ برتر ایران انجام شد. با استفاده از تحقیق توصیفی-همبستگی سه تیم (72 بازیکن)، از تیم‌های حاضر در لیگ برتر فوتبال، فصل 92-93 به صورت در دسترس، که حاضر به همکاری با محقق بودند، به عنوان نمونه انتخاب شدند. ابهام نقش بازیکنان با استفاده از مقیاس ادراک نقش بیوکامپ و همکاران اندازه‌گیری شد. برای ثبت میزان پرخاشگری بازیکنان، فیلم بازی‌های تیم‌های انتخاب شده، در نیم‌فصل اول مشاهده و پرخاشگری آنها در چک‌لیستی محقق‌ساخته با الگو گرفتن از چک‌لیست پرخاشگری رابرتس و همکاران ثبت شد. برای تحلیل داده‌ها از آزمون‌های ضریب همبستگی اسپیرمن و رگرسیون خطی استفاده شد. به طور کلی یافته‌ها نشان دادند بین ابهام نقش (ادراک نقش) هجومی و میزان پرخاشگری بازیکنان فوتبال ارتباط معناداری وجود دارد. نتایج حاصل از رگرسیون نشان داد که ابعاد ابهام نقش (ادراک نقش) هجومی دارای توان پیش‌بین معناداری برای پرخاشگری بازیکنان فوتبال است. در مجموع می‌توان نتیجه گرفت هر چه بازیکنان ادراک نقششان بیشتر  باشد و از مسئولیت‌ها، جایگاه و نقش خود در تیم به خوبی آگاه باشند، میزان رفتارهای پرخاشگرانه‌ی آنها به همان نسبت کاهش خواهد یافت.

  -1- مقدمه

  ورزش به عنوان یک پدیده اجتماعی، در جوامع مدرن امروز جایگاه خاصی در مطالعات اندیشمندان علوم مختلف پیدا کرده است. ابعاد گوناگون این پدیده، آن را از یک امر رقابت‌انگیز صرف خارج ساخته و دامنه آن را به اغلب موضوعات اجتماعی مرتبط کرده است. در میان رشته‌های مختلف ورزشی، رشته فوتبال به لحاظ برخورداری از جذابیت‌ها و هیجانات زیاد توجه آحاد افکار عمومی جوامع را به خود معطوف ساخته و جنبه‌های فرهنگی، اقتصادی، اجتماعی و حتی سیاسی مترتب بر فوتبال، آن را به عنوان یک صنعت مطرح کرده است (حاج‌بیگی، 1385).

  امروزه استفاده از علم روانشناسی در ورزش توسط تیم‌ها یک ضرورت به ‌شمار می‌رود. در واقع مربی برای انتخاب یک بازیکن جوان همان‌گونه که به توان و شرایط فیزیکی، تجربی و غیره می‌نگرد، به همان نسبت نیز می‌بایست به آمادگی ذهنی و روانی وی توجه کند. اطمینان از آمادگی ذهنی بازیکنان در تمرین و مسابقات و استفاده از حداکثر توان روانی آنان همانند توان جسمانی و توان تاکتیکی برای مربیان و تیم از اهمیت بالایی برخوردار است (حجت‌پور، 1390). بدون شک موفقیت و پیروزی در ورزش قهرمانی امروز، خواهان انتظارات بالاتری از آنچه پیش‌تر وجود داشته است، می‌باشد. لذا رفع این توقعات و نیازهای خاص، متخصصان ورزشی را بر آن داشته تا بیشتر به جنبه‌های وجودی ورزشکاران توجه کرده و در جهت ارتقاء و افزایش مهارت‌های آنها کوشش نمایند (سلحشوری، 1390).

  فوتبال نیز همانند سایر رشته‌های ورزشی به سطح بالایی از تمرکز، توجه، دقت، آمادگی روانی و غیره نیازمند است. یک مسابقه فوتبال 90 دقیقه است، ولی ذهن بازیکنان و مربیان را گاهی چندین هزار دقیقه به خود مشغول نگه داشته و سایر فعالیت‌ها و حوزه‌های زندگی را تحت تأثیر خود قرار می‌دهد و شکست یا پیروزی، تصمیمات و اشتباهات داوری، اخراج، حذف تیمی، از دست دادن پنالتی، سقوط به دسته پایین‌تر و غیره می‌تواند روزها و حتی هفته‌ها و بلکه سال‌های سال فکر، ذهن و روان بازیکنان را به خود مشغول سازد و اینجاست که نقش سازنده روانشناسی در فوتبال خود را بیش از پیش جلوه‌گر می‌سازد (حجت‌پور، 1390).

  یک تیم فوتبال برای اینکه بتواند در یک دوره‌ی زمانی نسبتاً بلند (به اندازه‌ی یک فصل فوتبال) و حتی بیشتر کارآیی خود را حفظ کند، باید عوامل روانی را که بر ذهن و روان بازیکنانش تأثیر می‌گذارند را مورد توجه قرار دهد. بنابراین، توجه به عوامل روانی باعث می‌شود تا عملکرد و کارآیی بازیکنان بهبود یافته و اثرات منفی که ممکن است برخی عوامل بر عملکرد ورزشکاران داشته باشند، را به حداقل رساند.

  در مطالعه‌ی حاضر از میان متغیرهای مرتبط با عملکرد ورزشکاران، متغیرهای ابهام نقش و پرخاشگری که می‌تواند تأثیر منفی بر عملکرد داشته باشد، مورد بررسی قرار خواهند گرفت. ابهام نقش به طور مستقل پیش‌بینی‌کننده‌ی کارآیی و مؤثر بودن عملکرد فرد است (Beuchamp و همکاران، 2002) و عملکرد ورزشکار را به صورت منفی تحت تأثیر قرار می‌دهد (ابوالقاسمی و همکاران، 1385). از طرفی پرخاشگری و رفتار منفی‌گرایانه موجب می‌شود که ورزشکاران همیشه در حالت تدافعی قرار گیرند، که این امر به نوبه‌ی خود مانع رشد و شکوفایی ظرفیت‌ها و توانایی‌های آنها می‌شود و ممکن است تأثیر منفی بر عملکرد ورزشکاران داشته باشد (طلایی، 1391).

  در تحقیق حاضر سعی بر آن است که ارتباط بین متغیرهای ابهام نقش و پرخاشگری در بازیکنان لیگ برتر فوتبال ایران شناسایی و پیامدهای ناخوشایند این متغیرها بر عملکرد بازیکنان، مورد بررسی قرار داده شود.

   

  1-2- بیان مسأله

  هدف تمام تیم‌های ورزشی به حداکثر رساندن توان جسمانی و روانی بازیکنان و حذف عوامل مخلی است که ممکن است عملکرد ورزشی را به صورت منفی تحت تأثیر قرار دهد. فوتبال نیز مانند دیگر فعالیت‌های انسانی با مفاهیم روانشناسی از جمله اضطراب، هیجان، فشار روانی، پرخاشگری و غیره گره خورده است، که هر کدام از این متغیرها می‌توانند بر عملکرد ورزشکاران تأثیرگذار باشند. از جمله متغیرهایی که نقش تعیین‌کننده‌ای در ورزش‌های تیمی، به ویژه فوتبال دارند، ابهام نقش و پرخاشگری است.

  نقش‌های فردی در محیط تیم‌ها بسیار بااهمیت است و این نقش‌ها هستند که با قرار گرفتن در کنار یکدیگر باعث موفقیت تیم‌ها می‌شوند. بنابراین، مهم است که بدانیم آیا بازیکنان این نقش‌ها را پذیرفته‌اند یا نه و اینکه آیا از نقش خود رضایت دارند یا ناراضی‌اند (بهلکه و همکاران، 1392). درک و فهم مسئولیت های نقش فردی به عنوان یکی از مهمترین متغیرهای تیمی در ورزش تعریف شده است (Eys و همکاران، 2005). عدم شناخت در مورد این مسئولیت‌ها و انتظارات مربوط به یک موقعیت خاص به عنوان ابهام نقش معرفی شده است (Kahn و همکاران، 1964). در واقع ابهام نقش زمانی پدید می‌آید که روشن نباشد نقش فرد چیست، از جمله هنگامی که به روشنی معلوم نباشد که هدف از یک شغل معین یا پست بازی در ورزش چیست یا حدود مسئولیت‌های آن کدام است (درودیان و همکاران، 2013). تجربه‌‌ی ابهام نقش می‌تواند به واکنش‌های متناقض، احساس تنش، کاهش اعتماد به نفس، استرس و نارضایتی در فرد منجر شود (Kahn و همکاران، 1964). همچنین ابهام نقش با افزایش اضطراب جسمی و شناختی (Beuchamp و همکاران، 2003) و کاهش اثربخشی نقش (Beuchamp و همکاران، 2002) همراه است و می‌تواند تأثیر منفی بر عملکرد داشته باشد (ابوالقاسمی و همکاران، 1385).

  فوتبال به عنوان یک بازی تیمی نیازمند هماهنگی افراد است. هر بازیکن در تیم مسئولیتی بر عهده دارد و باید مسئولیت خود را در فضایی مملوء از تماشاگر به بهترین نحو انجام دهد و اشتباه کوچکی می‌تواند لطمات جبران ناپذیری را به تیم وارد نماید. بنابراین عدم شناخت بازیکنان با نقش خود در شرایط مختلف، باعث می‌شود که آنها وظیفه‌ی خود را ندانند. نامشخص بودن وظیفه، به نوبه‌ی خود عامل ناهماهنگی و احتمالاً صحیح انجام نشدن فعالیت‌های تیمی خواهد بود. عدم آشنایی کافی با نقش سایر هم‌تیمی‌ها و اختلاف بازیکنان با یکدیگر به دلیل تداخل کارها و ناراحتی‌های حاصل از آن، پیامدهای دیگر چنین وضعی خواهد بود (رجب‌زاده، 1385).

  تحقیقات متعدد انجام شده در ادبیات سازمانی بیانگر این است که ابهام نقش به عنوان یک عامل استرس‌آور در محیط‌های مختلف برای افراد در سطح رفتاری، روانی و فیزیولوژیکی پیامدهای محسوس و قابل توجهی را به بار می‌آورد که به نوعی زمینه را برای تضعیف کارآیی و اثربخشی افراد فراهم می‌آورد. یکی از این پیامدها، رفتارهای انحرافی و پرخاشگرانه است. بر طبق ادبیات سازمانی و بر اساس مدل استرس-عدم‌تعادل-جبران می‌توان گفت که استرس با ایجاد حالات هیجانی منفی نسبت به خود و وظایف کاری، با برهم زدن تعادل هیجانی، رفتاری و شناختی افراد، آنها را به سمت رفتارهای غیراخلاقی و انحرافی مثل پرخاشگری سوق می‌دهد (گل‌پرور، 1390). به علاوه پژوهش‌های انجام شده در محیط‌های کار به کرات نشان داده‌اند که ابهام نقش به عنوان یکی از ابعاد استرس دارای توان پیش‌بین معناداری برای خشم و پرخاشگری است (ادیبی و همکاران، 1391). پرخاشگری ناظر بر رفتاری است که با نیت صدمه زدن به شخص دیگر انجام می‌شود و متضمن بی‌توجهی محض به سلامت دیگران و احتمالاً خود است. پیامدهای پرخاشگری ممکن است فیزیکی یا روان‌شناختی باشد (Coackly، 1988). در واقع، پرخاشگری موجب استفاده‌ی نامطلوب از انرژی روانی، مانع رسیدن به پیروزی و تجربه‌ی نشاط از ورزش می‌شود و ممکن است با ایجاد خشم و برانگیختگی، مانع تمرکز بازیکن شود و عملکرد را کاهش دهد (طلایی، 1391). به موازات حرکت و پیشرفت فوتبال در ایران، در سال‌های اخیر خشونت و پرخاشگری در مسابقات شیوع یافته و به حوادث تلخ و تأسف‌باری چه در عرصه ملی و چه در عرصه بین المللی تبدیل شده است. این موضوع نگرانی‌های فراوانی را برای دست‌اندرکاران و علاقه‌مندان فوتبال به وجود آورده است (رمضانی‌نژاد و همکاران، 1388). اگر چه ما نمی‌توانیم طبیعت مسابقه را تغییر دهیم، با این حال تدابیر مطمئنی وجود دارد که به‌ وسیله‌ی آنها می‌توانیم عواملی را که باعث پرخاشگری می‌گردد، کاهش دهیم.

  بنابراین، عدم آموزش و آشنایی کافی بازیکنان با نقش خود و سایر هم‌تیمی‌ها و عدم ایفای صحیح نقش خود در زمین بازی، علاوه بر اینکه باعث از بین رفتن انسجام و افت عملکرد تیمی می‌شود، می‌تواند آسیب‌های روانی برای خود ورزشکار به همراه داشته باشد،که ممکن است یکی از این اثرات و پیامدهای منفی بروز رفتارهای غیراخلاقی و پرخاشگرانه در بازیکنان فوتبال باشد. با توجه به رابطه‌ی ابهام نقش و پرخاشگری با عملکرد ورزشی، به نظر می‌رسد که ابهام نقش با پرخاشگری هم رابطه داشته باشد. لذا پژوهش حاضر به دنبال یافتن این پرسش است که آیا ابهام نقش با میزان پرخاشگری بازیکنان فوتبال رابطه‌ای دارد یا خیر؟

   

  1-3- اهمیت و ضرورت تحقیق

  توجه به متغیرهای مرتبط با عملکرد ورزشکاران می‌تواند نتایج سودمندی را در پی داشته باشد. ابهام نقش به عنوان یک عامل تأثیرگذار بر عملکرد و کارآیی تیمی در نظر گرفته شده است (Eys و همکاران، 2005) و نشان داده شده که با سلامت روانی اعضای تیم از جمله رضایت ورزشی و اضطراب (Beuchamp و همکاران، 2003) مرتبط است. نتایج پژوهش‌های مختلف (Eys و همکاران، 2001)، (Beuchamp و همکاران، 2005، 2003)، (ابوالقاسمی و همکاران، 1385)، تأثیر منفی ابهام نقش و پیامدهای زیانبار آن را بر عملکرد ورزشی تأیید کرده‌اند. همچنین در مطالعات پیشین رابطه‌ی ابهام نقش با متغیرهایی مثل رضایت ورزشی (درودیان و همکاران، 2013)، انسجام تیمی (بهلکه و همکاران، 2013) و غیره مورد بررسی قرار گرفته است و پیامدهای منفی ابهام نقش در رابطه با هر یک از این حوزه‌ها مشخص شده است، که این امر نیازمند بررسی‌های بیشتر جهت شناسایی اثرات منفی آن است.

  از طرفی پرخاشگری با ایجاد خشم و برانگیختگی، مانع تمرکز بازیکن می‌شود (طلایی، 1391) و افزایش آن می‌تواند بر عملکرد ورزشکاران در میدان‌های حساس و سطح اول ورزش دنیا تأثیرگذار باشد (ملکی، 1391)، که این امر در مطالعات واعظ‌موسوی (1390) و McCarthy)، 1978) هم به چشم می‌خورد. با توجه به روند حرفه‌ای شدن فوتبال در کشور، رفتارهای پرخاشگرانه‌ی بازیکنان فوتبال در مستطیل سبز رو به گسترش است و شاهد زد و خوردها، توهین‌ها، ناسزاها و خیلی رفتارهای جنجالی دیگر از سوی بازیکنان و مربیان فوتبال هستیم و گاهی اوقات صحنه‌های زیبای رقابت‌های فوتبال توسط بازیکنان به زشتی می‌گراید و با خشونت و پرخاشگری آلوده می‌شود. این موضوع در چند سال اخیر مورد توجه محققان قرار گرفته است. به همین جهت شناسایی عوامل بروز و شیوه‌های جلوگیری از آنها امری ضروری است. از طرفی با اینکه تیم‌های باشگاهی با عنوان باشگاه فرهنگی- ورزشی فعالیت می‌کنند، اما تاکنون در مورد نحوه‌ی رفتار ورزشکاران و طرفدارانشان در ورزشگاه‌ها بررسی جدی صورت نگرفته است. همچنین در لیگ برتر فوتبال ایران آمارهای دقیق و مشخصی در خصوص دامنه‌ی گسترش معضل پرخاشگری به طور رسمی‌گزارش نشده و اغلب اطلاعات خبری و بدون پشتوانه پژوهشی است (رمضانی‌نژاد و همکاران، 1388). هر چند پژوهش‌های زیادی در رفتارهای پرخاشگرانه در ورزش تلاش کرده‌اند تا فرآیندهای اساسی چنین رفتار غیراخلاقی را درک کنند، اما همچنان به تحقیقات بیشتر در مورد دلایل ایجاد پرخاشگری و عواملی که بر بروز آن دامن می‌زنند، نیاز هست.

  همچنین علی‌رغم تحقیقاتی که به طور وسیع ابهام نقش و ارتباط آن را در شرایط مختلف کاری مورد توجه قرار داده اند، مطالعات اندکی ابهام نقش را در گروه‌های وابسته به هم بررسی کرده‌اند (Beuchamp و همکاران، 2002).

  با توجه به اهمیت این مسأله و پیامدهای روانی و رفتاری مهمی که متغیرهای ابهام نقش و پرخاشگری بر روند موفقیت‌آمیز تیم‌های ورزشی و عملکرد ورزشکاران می‌گذارند، همچنین با توجه به پیشنهادات تحقیقات پیشین در مورد بررسی ارتباط ابهام نقش با متغیر پرخاشگری (Bebetos و همکاران، 2007)، لزوم انجام تحقیقات بیشتری در این زمینه احساس می‌شود. همچنین هر گونه تلاشی که در راستای شناسایی اثرات روانی و رفتاری این متغیرها در ارتباط با هم و ارائه راهکارهایی جهت بهبود عملکرد تیمی انجام گیرد، ارزشمند می‌باشد. در نهایت، نتایج حاصل از این تحقیق به تیم‌های ورزشی کمک خواهد کرد تا با تفهیم بهتر نقش هر یک از بازیکنان و کاهش ابهام نقش آنها، از مشکلات بعدی، مانند بروز پرخاشگری، که ممکن است عملکرد تیمی را تحت تأثیر قرار دهد، جلوگیری کنند

  ABSTRACT

   

  The purpose of present study is to investigate the relationship between role ambiguity and aggression amount among football players in Iranian premier league. Using descriptive–correlational study of three teams (72 players), the teams in the League, season 92-93, as available, that were willing to cooperate with the researcher, were selected. Role ambiguity players was examined using Beuchamp and colleagues Role Ambiguity Scale. To record the amount of aggression players, video games, teams selected in the first semi-season view and their aggression with self-made checklist Modeling of Aggression Checklist Roberts et al were recorded. Data were analyzed using Spearman correlation and linear regression.

  The overall results showed that there is a significant relationship between role ambiguity (role perception) offensive and amount aggression football players premier league. The results regression showed that role ambiguity dimensions (role perception) offensive significant predictive power for the aggressive football players. Overall, we can conclude that the more players understand their responsibilities and roles, the less aggressive behavior they show.

   

  Keywords: Aggression, Football players, Mix method, Premier league, Role ambiguity

   

   

   

 • فهرست:

   

   

  فهرست مطالب

  عنوان                                                                                        صفحه

  فصل اول (مقدمه و کلیات)............................................................................................................1

  1-1- مقدمه..........................................................................................................................................2

  1-2- بیان مسأله............................................................................................................................3

  1-3- اهمیت و ضرورت تحقیق.....................................................................................................5

  1-4- اهداف تحقیق.......................................................................................................................7

  1-4-1- هدف کلی تحقیق......................................................................................................7

  1-4-2- اهداف اختصاصی تحقیق.........................................................................................7

  1-5- فرضیه‌های تحقیق...............................................................................................................7

  1-6- محدودیت‌های تحقیق.........................................................................................................8

  1-6-1- محدودیت‌های تحت کنترل.....................................................................................8

  1-6-2- محدودیت های خارج از کنترل...............................................................................8

  1-7- تعریف واژه‌ها و اصطلاحات.................................................................................................8

  فصل دوم (مبانی نظری و مرور پیشینه)...............................................................................11

  2-1- مقدمه......................................................................................................................................11

  2-2- مبانی نظری تحقیق................................................................................................................11

  2-2- 1- ابهام نقش...............................................................................................................11

  2-2-2- مفهوم ابهام نقش در سازمان و ارتباط آن با پرخاشگری.....................................14

  2-2-3- مفهوم ابهام نقش در ورزش..................................................................................17

  2-2-4- ابعاد ابهام نقش.....................................................................................................18

  2-2-5- رابطه‌ی ابهام نقش با عملکرد ورزشی..................................................................20

  2-2-6- پرخاشگری............................................................................................................21

  2-2-7- نظریه‌های پرخاشگری..........................................................................................24

  2-2-8- رابطه‌ی پرخاشگری با عملکرد ورزشی...............................................................27

  2-3- پیشینه تحقیق....................................................................................................................28

  2-3-1- تحقیقات مربوط به ابهام نقش..............................................................................28

  2-3-2- تحقیقات مربوط به پرخاشگری...........................................................................35

  2-4- جمع‌بندی و نتیجه‌گیری ادبیات تحقیق.............................................................................37

  فصل سوم (روش‌شناسی تحقیق) ......................................................................................39

  3-1- مقدمه....................................................................................................................................40

  3-2- روش تحقیق.........................................................................................................................40

  3-3- جامعه‌‌ی آماری.....................................................................................................................40

  3-4- نمونه آماری و روش نمونه‌گیری...........................................................................................40

  3-5-متغیرهای تحقیق..................................................................................................................41

  3-5-1- متغیر پیش‌بین.......................................................................................................41

  3-5-2- متغیر ملاک...........................................................................................................41

  3-6- تعریف عملیاتی متغیرهای تحقیق......................................................................................41

  3-7- ابزار گردآوری اطلاعات.......................................................................................................42

  3-7-1- پرسشنامه ویژگی‌های فردی بازیکنان.................................................................42

  3-7-2- مقیاس ادراک نقش..............................................................................................42

  3-7-3- چک‌لیست پرخاشگری.......................................................................................42

  3-8- روایی ابزار تحقیق..............................................................................................................43

  3-9- پایایی پرسشنامه................................................................................................................43

  3-10- نحوه‌ی گردآوری اطلاعات.................................................................................................44

  3-11- روش‌های آماری..................................................................................................................45

  فصل چهارم (یافته‌ها).........................................................................................................46

  4-1- مقدمه................................................................................................................................47

  4-2- بررسی توصیفی یافته‌های تحیق....................................................................................47

  4-2-1- سن و تجربه بازی.................................................................................................47

  4-2-2- پست بازیکنان....................................................................................................48

  4-2-3- میزان پرخاشگری بازیکنان در پست‌های مختلف............................................48

  4-2-4- میزان پرخاشگری بازیکنان در بازی‌های میزبان و میهمان...............................49

  4-2-5- آمار توصیفی مقیاس ادراک نقش......................................................................49

  4-3- بررسی طبیعی بودن توزیع داده‌ها.................................................................................50

  4-4- آزمون فرضیه‌های تحقیق...............................................................................................51

  4-4-1- فرضیه اول........................................................................................................51

  4-4-2- فرضیه دوم......................................................................................................52

  4-4-3- فرضیه سوم....................................................................................................53

  4-4-4- فرضیه چهارم..................................................................................................54

  فصل پنجم (بحث و نتیجه‌گیری)......................................................................................55

  5-1- مقدمه..............................................................................................................................56

  5-2- خلاصه‌ی پژهش.............................................................................................................56

  5-3- بحث و نتیجه‌گیری........................................................................................................57

  5-3-1- ابهام نقش و میزان پرخاشگری.....................................................................57

  5-3-2- پیش‌بینی پرخاشگری از طریق ابهام نقش..................................................58

  5-3-3- تفاوت ابهام نقش بازیکنان باتجربه و کم‌تجربه...........................................59

  5-3-4- تفاوت پرخاشگری بازیکنان باتجربه و کم‌تجربه.........................................62

  5-4- نتیجه‌گیری نهایی.........................................................................................................63

  5-5- پیشنهادهای برگرفته از تحقیق..................................................................................64

  5-6- پیشنهادات برای تحقیقات آینده................................................................................65

  منابع.................................................................................................................................66

  منابع داخلی............................................................................................................................... 67

  منابع خارجی.............................................................................................................................. 69

  پیوست‌ها..........................................................................................................................73

  پیوست 1.: پرسشنامه اطلاعات و ویژگی‌های فردی بازیکنان...............................................74

  پیوست 2 : مقیاس ادراک نقش بیوکامپ و همکاران.............................................................75

   پیوست3: چک‌لیست ثبت پرخاشگری بازیکنان فوتبال.....................................................78

  پیوست 4: خطاها و رفتارهای ناشایست................................................................................79

   

   

  منبع:

   

   

  منابع و مآخذ داخلی

  1. ابوالقاسمی، عباس؛ کیامرثی، آذر؛ آریاپوران، سعید؛ درتاج، فریبرز. (1385). بررسی ارتباط ابهام نقش، تعارض نقش و اضطراب رقابتی با عملکرد ورزشی و پیشرفت تحصیلی دانشجویان ورزشکار. پژوهش و برنامه‌ریزی در آموزش عالی، 12، 39-54.

  2. ادیبی، زهرا؛ گل‌پرور، محسن؛ مصاحبی، محمدرضا. (1391). بررسی رابطه‌ی بین تقاضاهای شغلی، منابع شغلی و کنترل شغلی با رفتارهای انحرافی کارکنان: مطالعه‌ی موردی شرکت نفت و گاز زاگرس جنوبی. فصلنامه‌ مدیریت صنعتی دانشکده‌ی علوم انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد سنندج، 22، 108-116.

  3. آئین نامه نقل و انتقال بازیکنان فوتبال لیگ برتر. (1392). برگرفته از سایت رسمی فدراسیون فوتبال.

  4. حاج‌بیگی، محمد رضا؛ مسعودی، احمد رضا. (1385). خشونت و پرخاشگری در فوتبال و راه‌های کنترل آن. فصلنامه امنیت، 1(2)، 73-116.

   

  5. حافظ‌نیا، محمدرضا. (1382). مقدمه‏ای بر روش تحقیق در علوم انسانی، تهران، سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهی (سمت)، چاپ هشتم، ص: 344.

   

  6. حجت‌پور، سید محمد رضا. (1390). آمادگی روانی فوتبالیست، http://.moshavereman.persianblog.ir

  7. خادمی، علیرضا. (1387). بررسی جامعه‌شناسانه خشونت و پرخاشگری تماشاگران در ورزشگاه‌ها. مطالعات امنیت اجتماعی، 16، 47-72.

  8. دلاور، علی. (1384). مبانی نظری و عملی پژوهش در علوم انسانی و اجتماعی، تهران: انتشارات رشد، ص: 432.

  9. رجب‌زاده، احمد. (1385). جامعه شناسی (1)، تهران: شرکت چاپ و نشر کتاب‌های درسی ایران، چاپ پنجم، ص: 16-37.

  10. رحیمی، قاسم؛ احمدیان، مهدی. (1383). بررسی و مقایسه میزان پرخاشگری بین دانش آموزان ورزشکار رشته‌های منتخب. دانش و پژوهش در روانشناسی کاربردی، 21 و 22، 227-237.

  11. رمضانی‌نژاد،‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ رحیم؛ رحمانی‌نیا، فرهاد؛ برومند‌دولق،‌‌ محمدرضا. (1385). بررسی میزان بروز رفتارهای پرخاشگرانه‌ی بازیکنان ‌تیم‌ فوتبال پگاه در رقابت‌های لیگ حرفه‌ای فوتبال ایران. نشریه مدیریت ورزشی (حرکت)، 1، 101-107.

  12. زارع، حسین؛ طالبی، سعید؛ صیف، محمد حسن. (1389). آمار استنباطی پیشرفته، تهران: انتشارات دانشگاه پیام نور، چاپ اول، ص: 2.

  13. سلحشوری، فریده؛ قطنیان، سپیده. (1390). ارتباط میان پرخاشگری، احساس خودکارآمدی و عملکرد ورزشی. همایش ملی دستاوردهای جدید علمی در توسعه ورزش و تربیت بدنی، 334-341.

  14. طلایی، رضا؛ حسین پور، اسکندر. (1391). پرخاشگری بین دانش آموزان ورزشکار. رشد آموزش تربیت بدنی، 4، 52-54.

  15. گل‌پرور، محسن؛ نیری، شیرین؛ مهداد، علی. (1389). رابطه استرس، فرسودگی هیجانی و رفتارهای انحرافی سازمانی در شرکت سهامی ذوب آهن: شواهدی برای مدل استرس-فرسودگی(عدم تعادل)-جبران. یافته‌های نو در روانشناسی، 2(8)، 19-34.

  16. گل‌پرور، محسن؛ واثقی، زهرا؛ جوادیان، زهرا. (1390). الگوهای ساختاری رابطه‌ی استرس شغلی و فرسودگی هیجانی با رفتارهای مثبت و منفی؛ شواهدی نوین و گسترده از رویکرد ایرانی استرس-نامتعادلی-جبران. یافته‌های نو در روانشناسی، 19، 7-18.

   

  17. محسنی تبریزی، علیرضا؛ رحمتی، محمد مهدی. (1381). سیری در مفاهیم و نظریه‌های خشونت، پرخاش و پرخاشگری به منظور ساخت و ارائه یک مدل علی-توصیفی خشونت در ورزش. نشریه علوم اجتماعی، 19، 125-154.

   

  18. ملکی، بهنام؛ محمدزاده، حسن؛ قوامی، اکبر. (1391). تأثیر آموزش هوش هیجانی بر پرخاشگری، استرس و بهزیستی روانشناختی ورزشکاران نخبه. رفتار حرکتی، 11، 177-190.

  19. واعظ‌ موسوی، محمدکاظم؛ مسیبی، فتح‌الله. (1390). روانشناسی ورزشی. تهران: سازمان مطالعه و تدوین کتاب علوم انسانی دانشگاهها (سمت)، چاپ سوم، ص: 324-332.

   

  20. همتی‌نژاد، مهرعلی؛ رحمانی نیا، فرهاد؛ صالحی، سیروس؛ کیالاشکی، رشاد. (1379). بررسی عوامل پرخاشگری در میادین ورزشی از دیدگاه ورزشکاران، تماشاگران و متخصصان تربیت بدنی. فصلنامه المپیک، 18، 39-46.

   

   

   

   

   

   

   

   

  منابع و مآخذ خارجی

  21. Argyle, M. (1993). Bodily Communication. Routledge: Published by Methuen Publishing, pp. 107-112.

   

  22. Bahlekeh, T., Tojari, F., Zarei, A., Ashraf Ganjooee, F. (2013). The Relationships Among Role Ambiguity, Team Cohesion, Role Acceptance and Role Satisfaction of Basketball Players. Middle-East Journal of Scientific Research, 13(10): 1280-1285.

   

  23. Baron, R. and Byren, D. (1994). Social psychology, Allyn and Bacon, pp. 81-86.

   

  24. Bauer, T. N., & Green, S. G. (1994). Effect of newcomer involvement in work-related activities: Alongitudinal study of socialization. Journal of Applied Psychology, 79, 211–223.

   

  25. Beauchamp, M. R., & Bray, S. R. (2001). Role ambiguity and role conflict within interdependent teams. Small Group Research, 32, 133-157.

   

  26. Beauchamp, M. R., Bray, S. R., Eys, M. A., & Carron, A. V. (2002). Role ambiguity, role efficacy, and role performance: Multidimensional and mediational relationships within interdependent sport teams. Group Dynamics: Theory, Research, and Practice, 6, 229-242.

   

  27. Beauchamp, M. R., Bray, S. R., Eys, M. A., & Carron, A. V. (2003). The effect of role ambiguity on competitive state anxiety. Journal of Sport & Exercise Psychology, 25, 77-92.

   

  28. Beauchamp, M. R., Bray, S. R., Fielding, A., &Eys, M.A. (2005). A multilevel investigation of the relationship between role ambiguity and role efficacy in sport. Psychology of Sport and Exercise, 6, 289-302.

   

  29. Bebetsos, E., Theodorakis, N., Tsigilis, N. (2007). Relations between Role Ambiguity and Athletes' Satisfaction among Team Handball Players. The Sport Journal, 10, 81-90.

   

  30. Berkowitz, L. (1964). Aggressive cues in aggressive behavior and hostility catharsis. Psychological Review, 71, pp. 104-122.

   

  31. Coakley,  Jay J. (1998). Sport in Society: Issues and Controversies. McGraw-Hill Inc, pp. 237-244.

   

  32. Diane H. Jones-Palm. (2005). Physical activity and its impact on health behavior among youth. Journal of sport sciences, 20(2), 697-705

  33. Dollard J., L. Dobo, N., Miller, O., Mowrer & R. Sears. (1939). Frustration and aggression, New Haven: Yale University press.

   

  34. Doroudian, A. A., Shahbazi, M., Adibpour, N. (2013). Relationship Between Role Ambiguity and Satisfaction in Iranian Elite Athletes. International Journal of Basic Sciences & Applied, 2 (2), 202-205.

   

  35. Eys, M. A., & Carron, A. V. (2001). Role ambiguity, task cohesion, and task self-efficacy. Small Group Research, 32, 356–373.

   

  36. Eys, M. A., Carron, A. V., Beauchamp, M. R., & Bray, S. R. (2003). Role ambiguity in sport teams. Journal of Sport and Exercise Psychology, 25, 534–550.

   

  37. Eys, M. A., Carron, A.V., Bray, S. R., & Beauchamp, M. R. (2003). Role ambiguity and athlete satisfaction. Journal of Sports Sciences, 21, 391-401.

   

  38. Eys, M. A., Carron, A.V., Bray, S. R., & Beauchamp, M. R. (2005). The Relationship Between Role Ambiguity and Intention to Return the Following Season. Journal of applied sport psychology, 17, 255–261.

   

  39. Grange, A, John, H. Kerr. (2010). Physical aggression in Australian football: A qualitative study of elite athletes. Psychology of Sport and Exercise, 11,, 36–43.

   

  40. Høigaard, R, Fuglestad , S, Peters, D. M., Cuyper B. D., Backer, M. D & Boen, F. (2010). Role Satisfaction Mediates the Relation between Role Ambiguity and Social Loafing among Elite Women Handball Players. Journal of Applied Sport Psychology, 22:4, 408-419.

   

  41. Husman, B. F., J. M. silva. (1984). Aggression in sport: Definitional and theorical considerations, Psychological foundations of sport. Human kinetics. 246-260.

   

  42. Jackson, SE, & Schuler, RS. (1985). A meta analysis and conceptual critique of research on role ambiguity and role conflict in work settings. Organizational behaviour and human decision processes, 36, 16-78.

   

  43. Kahn, R. L., Wolfe, D. M., Quinn, R. P., Snoek, J. D., & Rosenthal, R. A. (1964). Occupational stress: Studies in role conflict and ambiguity. New York: Wiley.

  44. Kalpana, SH., Khalid, A. K., Zeeshan, H., Sartaj, K. (2012). Aggressive behavior in field soccer players: A comparative study. International Journal of Physical and Social Sciences, 2 (8), 387-393.

  45. Lagace, R. R. (1988). Role-stress differences between salesmen and saleswomen: Effect of job satisfaction and performance. Psychological Reports, 62, 815–825.

   

  46. Lindroth, J. (1986). Violence in Sport - A historical rhapsody In Forsberg (Ed.). Stockholm, Sweden:sisu,45-68.

   

  47. Margareta, F., Claes, N., & Torsten N. (2004). Threats and Aggression Directed at Soccer Referees: An Empirical Phenomenological Psychological Study. The Qualitative Report, 9, 652-672.

   

  48. McCarthy, J. F., B. R. Kelly. (1978). Aggression performance variables and anger self report in ice hockey players. Journal of psychology, 99(1), 97-101.

   

  49. Narimani, M.,Sadeghieh ahari, S. (2008). A study of the relationship between team cohesion,Role ambiguity and athletic performance in football team players. Research journal of biological sciences, 3 (1): 47-51.

   

  50. Pallant, J. (2007). Spss survival manual: A step by step guide to data analysis using Spss. Mc Graw Hill. USA, P. 333.

   

  51. Roberts .G. C., Spink .K .S., Pemberton. (1999). Learning experience in sport psychology, 2Ed, Human Kinetics.

   

  52. Silva & R. S. Weinberg. (1987). Psychological foundation of sport, champaign, IL: Human Kinetics.

   

  53. Sohi, R. S., Smith, D. C., & Ford, N. M. (1996). Howdoes sharing a sales force between multiple divisionsaffect salespeople? Journal of the Academyof Marketing Science, 24, 195–207.

   

  54. Terry, P. C., Jackson, J. J. (1985). The determinants and control of violence in sport, Quest, 37(1). 27-37 .

  55. Terry, D. J., Nielsen, M., & Perchard, L. (1993). Effect work stress on psychological well-being and jobsatisfaction: The stress buffering role of social support. Australian Journal of Psychology, 45, 168–175.

   

  56. VaezMousavi, S. M., & Shojaie, M. (2005). Frequencies of Aggressive Behaviors in Win, Lose, and Tie Situations. International Journal of Applied Sports Sciences, Vol. 17, No. 1, 42-50.

   

  57. Weinberg, R. S., D. Gould. (1995). Foundation of sport and exercise psychology, Human kinetics, p. 14.

   

  58. Weinberg, R. S., D. Gould. (2003). Foundation of sport and exercise psychology, Human kinetics.

   

  59. Williams, M. L., Podsakoff, P. M., & Huber, V. (1992). Effects of group-level and individual level variation in leader behaviors on subordinate attitudes and performance. Journal of Occupationaland Organizational Psychology, 65, 115–129.

   


تحقیق در مورد پایان نامه ارتباط بین ابهام نقش و میزان پرخاشگری در بازیکنان فوتبال لیگ برتر ایران, مقاله در مورد پایان نامه ارتباط بین ابهام نقش و میزان پرخاشگری در بازیکنان فوتبال لیگ برتر ایران, پروژه دانشجویی در مورد پایان نامه ارتباط بین ابهام نقش و میزان پرخاشگری در بازیکنان فوتبال لیگ برتر ایران, پروپوزال در مورد پایان نامه ارتباط بین ابهام نقش و میزان پرخاشگری در بازیکنان فوتبال لیگ برتر ایران, تز دکترا در مورد پایان نامه ارتباط بین ابهام نقش و میزان پرخاشگری در بازیکنان فوتبال لیگ برتر ایران, تحقیقات دانشجویی درباره پایان نامه ارتباط بین ابهام نقش و میزان پرخاشگری در بازیکنان فوتبال لیگ برتر ایران, مقالات دانشجویی درباره پایان نامه ارتباط بین ابهام نقش و میزان پرخاشگری در بازیکنان فوتبال لیگ برتر ایران, پروژه درباره پایان نامه ارتباط بین ابهام نقش و میزان پرخاشگری در بازیکنان فوتبال لیگ برتر ایران, گزارش سمینار در مورد پایان نامه ارتباط بین ابهام نقش و میزان پرخاشگری در بازیکنان فوتبال لیگ برتر ایران, پروژه دانشجویی در مورد پایان نامه ارتباط بین ابهام نقش و میزان پرخاشگری در بازیکنان فوتبال لیگ برتر ایران, تحقیق دانش آموزی در مورد پایان نامه ارتباط بین ابهام نقش و میزان پرخاشگری در بازیکنان فوتبال لیگ برتر ایران, مقاله دانش آموزی در مورد پایان نامه ارتباط بین ابهام نقش و میزان پرخاشگری در بازیکنان فوتبال لیگ برتر ایران, رساله دکترا در مورد پایان نامه ارتباط بین ابهام نقش و میزان پرخاشگری در بازیکنان فوتبال لیگ برتر ایران

پایان نامه کارشناسی‌ ارشد رشته تربیت‌بدنی گرایش عمومی چکیده پژوهش حاضر با هدف بررسی ارتباط بین ابهام نقش و میزان پرخاشگری در بازیکنان فوتبال لیگ برتر ایران انجام شد. با استفاده از تحقیق توصیفی-همبستگی سه تیم (72 بازیکن)، از تیم‌های حاضر در لیگ برتر فوتبال، فصل 92-93 به صورت در دسترس، که حاضر به همکاری با محقق بودند، به عنوان نمونه انتخاب شدند. ابهام نقش بازیکنان با استفاده از ...

پایان‌نامه جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد در رشته تربیت بدنی و علوم ورزشی گرایش مدیریت ورزش چکیده هدف پژوهش حاضر بررسی نقش کیفیت خدمات در پیش­گویی تصمیمات رفتاری تماشاگران لیگ برتر بسکتبال بود. روش تحقیق پژوهش حاضر توصیفی از نوع همبستگی و با توجه به هدف از نوع کاربردی است که به شکل میدانی انجام شده است. جامعه آماری پژوهش حاضر را تمامی تماشاگران مسابقه مهرام و پتروشیمی در مسابقات لیگ ...

پايان نامه سال 1387 مقدمه ورزش پديده اي جمعي و اجتماعي- جهاني و تاريخي است، ورزش از يك طرف به عنوان يك نهاد اجتماعي داراي كاركردهاي خاص خود براي نظام اجتماعي مي باشد و از طرف ديگر به عنوان بخشي

چکیده : امروزه در جهان, حمایتهای مالی به خصوص حمایتهای مالی ورزشی فعالیتهای بازاریابی را تشکیل میدهند. در ایران هم فعالیتهای مالی ورزشی روند به رشد را به خصوص در ورزش فوتبال طی میکند . بنابراین لازم است که مدیران شرکتها از اثر بخشی این نوع فعالیتهای بازاریابی اطلاعات کاملی کسب کنند تا بتوانند تصمیم هایی از جمله تخصیص منابع برای حمایتهای مالی ورزشی را به درستی اتخاذ کنند. ...

پایان نامه جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد تربیت بدنی و علوم ورزشی چکیده هدف پژوهش حاضر رابطه­ی بین سرسختی ذهنی، راه­های مقابله با استرس و خوش ­بینی در بازیکنان لیگ برتر والیبال نشسته ایران بود. جامعه آماری این پژوهش، کلیه مردان والیبالیست لیگ برتر والیبال نشسته ایران بوده است و حجم نمونه 70 نفر که بر اساس جدول مورگان انتخاب شدند. اطلاعات پژوهش با استفاده ازسه پرسشنامه سرسختی ذهنی ...

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (M. A ) گرایش: مدیریت ورزشی چکیده: در این تحقیق به اثرات استعدادیابی فوتبالیست ­های جوان نخبه بر مبنای اثرات ویژگی­های روان­شناختی و توانمندسازی در عملکرد فنی پرداخته شده و سؤال اصلی بدین ترتیب تدوین شده است که سهم و نقش ویژگی­های روان­شناختی (نیمرخ هوشی و شخصیتی) و توانمندسازی بر عملکرد ورزشی بازیکنان جوان نخبه فوتبال چگونه است؟ روش ...

تربیت­بدنی و علوم ورزشی پایان­نامه جهت اخذ مدرک کارشناسی ارشد چکیده عنوان: طراحی استراتژی توسعه فوتبال استان گیلان بر اساس تحلیل SWOT دانشجو: هشام رستمی هدف از این پژوهش طراحی استراتژی توسعه فوتبال استان گیلان بر اساس تحلیل SWOT بود. این تحقیق کاربردی با روش توصیفی – تحلیلی اجرا شده است . جامعه آماری پژوهش، شامل تمام صاحب­نظران فوتبال استان گیلان بود و نمونه موردنظر به صورت ...

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (M. A ) گرایش: مدیریت ورزشی چکیده: تماشاچیان درکناربازیکنان همچون منابعی غنی می باشند که باکمک روانشناسان ورزش شناسایی وبا توجه به درنظرگیری ویژگی­های فردی بازیکنان وفراهم سازی شرایط بهینه حمایت بازیکنان از طریق حمایت­هاوتشویقات تماشاچیان وبرنامه ریزی صحیح مربیان ومسئولان مربوطه تلاش وگامهای اساسی در جهت افزایش کارآمدی تیمی وموفقیت تیمی ...

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (M. A ) گرایش: مدیریت ورزشی چکیده: تماشاچیان درکناربازیکنان همچون منابعی غنی می باشند که باکمک روانشناسان ورزش شناسایی وبا توجه به درنظرگیری ویژگی­های فردی بازیکنان وفراهم سازی شرایط بهینه حمایت بازیکنان از طریق حمایت­هاوتشویقات تماشاچیان وبرنامه ریزی صحیح مربیان ومسئولان مربوطه تلاش وگامهای اساسی در جهت افزایش کارآمدی تیمی وموفقیت تیمی ...

پایان نامه جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد رشته تربیت بدنی و علوم ورزشی - مدیریت ورزشی چکیده هدف از پژوهش حاضر بررسی رابطه بین مسئولیت اجتماعی باشگاه های لیگ برتر فوتبال با رضایتمندی تماشاگران بود. پژوهش حاضر از نوع تحقیقات توصیفی – همبستگی و از نظر هدف کاربردی می باشد. جامعه آماری پژوهش حاضر را کلیه تماشاگران باشگاه های استان تهران (استقلال، پرسپولیس، راه آهن، نفت) حاضر در لیگ برتر ...

ثبت سفارش