پایان نامه ارتباط حمایت های سازمانی ادراک شده با رفتار شهروندی سازمانی در کارکنان اداره کل ورزش وجوانان استان یزد

word 1 MB 30549 168
1393 کارشناسی ارشد تربیت بدنی و ورزش
قیمت قبل:۳۷,۱۰۰ تومان
قیمت با تخفیف: ۲۹,۸۵۰ تومان
دانلود فایل
 • بخشی از محتوا
 • وضعیت فهرست و منابع
 • پایان نامه جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد (M.A)

  مدیریت ورزشی

  چکیده:

  در سال های اخیر، رفتارهای شهروندی سازمانی به عنوان رفتارهای فرانقشی کارکنان، به دلیل اثرات قابل توجهی که بر اثربخشی و موفقیت سازمان ها داشته اند، بسیار مورد توجه قرار گرفته‎اند. شناسایی و تقویت زمینه های بروز چنین رفتارهایی عملکرد و کارایی سازمان ها را ارتقاء بخشیده و بقای بلندمدت آن ها را تضمین می کند.هدف اصلی از انجام تحقیق حاضر بررسی ارتباط حمایت های سازمانی ادراک شده با رفتار شهروندی سازمانی در کارکنان اداره کل ورزش وجوانان استان یزد میباشد.تحقیق حاضر از نظر هدف نوع کاربردی میباشد و ماهیت تحقیق توصیفی از نوع پیمایشی و به لحاظ روابط بین متغیرها از نوع همبستگی است و از نظر جمع آوری داده ها میدانی میباشد. جامعه آماری این تحقیق را همه کارمندان اداره کل ورزش و جوانان استان یزد تشکیل داده اند که تعداد آنها )100(N= نفر می باشد، به دلیل کوچک بودن جامعه آماری تعداد نمونه آماری برابر با جامعه آماری انتخاب شد(n=100).ابزار جمع آوری داده ها در این پژوهش استفاده از پرسشنامه استاندارد شده که شامل بخشهای جمعیت شناختی شامل( سن، جنسیت، وضعیت تاهل، میزان تحصیلات، سابقه شغلی و نوع وضعیت استخدامی) و حمایت سازمانی ادراک شده که شامل 8 گویه و رفتار شهروندی سازمانی که شامل 20 گویه در قالب 5 بعد (نوع دوستی، تکریم و تواضع، وجدان کاری، جوانمردی و رفتار مدنی) میباشد. روایی پرسشنامه ها توسط چند نفر از اساتید و صاحب نظران این رشته تایید شد و پایایی آن ها به روش آلفای کرونباخ (رفتار شهروندی سازمانی= 78/0 و حمایت سازمانی ادراک شده= 71/0 ) تعیین شد.برای محاسبه و تجزیه و تحلیل اطلاعات از آمار توصیفی و استنباطی ( به منظور توصیف داده ها از جدول توزیع فراوانی ، شاخص مرکزی میانگین و شاخص پراکندگی انحراف استاندارد و در بخش دوم نیز جهت آزمون فرضیه های تحقیق از آزمون های کلموگروف اسمیرنوف، ضریب همبستگی پیرسون، آزمون های t تک نمونه ای و t مستقل و مانووا "تحلیل واریانس چند متغیره"، رگرسیون خطی و آزمون فریدمن ) استفاده گردید. در بررسی آزمون فرضیه‌ها، سطح معنی‌داری برابر با (05/0≥P) در نظر گرفته شد. و عملیات آماری با استفاده از نرم افزار SPSS  انجام گردید.نتایج بدست آمده از این پژوهش نشان میدهد که کارکنان اداره کل ورزش وجوانان حمایتهای سازمانی اعمال شده توسط مدیریت سازمان را در حد مطلوبی دانسته و تا حد زیادی اهداف خود را همسو با اهداف سازمان میدانستند، و در نتیجه حمایت سازمانی ادراک شده تاثیر مثبت و معنا داری بر رفتار شهروندی سازمانی کارکنان این اداره میگذارد. با توجه به یافته‌های پژوهش، به مدیران و مسئولان پیشنهاد میگردد با افزایش حمایت سازمانی ادراک شده به تقویت و ارتقا رفتار شهروندی سازمانی کارکنان کمک کنند.

   

  1-1) مقدمه:

  مطالعه رفتار افراد در محیط های کاری از دیر باز مورد توجه اندیشمندان علوم مدیریت بوده است و با ظهور رشته رفتار سازمانی در سالهای نخست دهه 1960 در این امر جدیت بیشتری به عمل آمد. بسیاری از مطالعات صورت گرفته سعی در تقسیم بندی رفتار ها و علل بروز آنها داشته اند(امینی و همکاران(1386))

   بنابراین درک رفتارهای کارکنان به منظور ایفای بهتر نقش ها و وظایف خود باعث بهبود عملکرد و ارتقاء اثربخشی سازمانی خواهد شد(پاراشورمن و همکاران(1996)، روست و همکاران(1995))

   تحقیقات متعددی نشان داده است که شناسایی و درک اینگونه رفتارها و فراهم نمودن محیطی مناسب برای ارائه آنها باعث خواهد شد تا نحوه ارائه خدمات سازمان توسط کارکنان آن مطلوبتر، رضایت مشتریان بیشتر گردیده و اثربخشی سازمانی و فردی نیز افزایش یابد (پاراشورمن و همکاران( 1996)، روست و همکاران( 1995)، رز (1990) فورنل و همکاران( 1988))

  در طی 15 سال گذشته حجم زیادی از مطالعات رفتار سازمانی و منابع انسانی بر ارتباطات دوطرفه تبادلی بین کارکنان و سازمان هایشان متمرکز شده است (روسیائو(1989)، رابینسون و همکاران(1994)، ایزنبرگر همکاران(2003)) و به طور بسیار  ویژه  میزان زیادی از ادبیات مرتبط با روابط میان سازمان و کارمند بر حمایتهای سازمانی ادراکشده[1] (POS) تمرکز یافته اند (ایزنبرگر و همکاران(1986))

   سطح بالای حمایتهای سازمانی ادراک شده باعث ایجاد تعهد در کارکنان به منظور جبران این امتیازات و منافع خواهد شد که ممکن است در قالب رفتارهای مشارکتی بروز نماید (گراهام و همکاران( 1994)) سازمانها با شناخت این گونه رفتار ها میتوانند کارکنان را برانگیخته و کیفیت خدمات را ارتقا بخشند و موجبات اثربخشی کلی سازمان را فراهم آورند.

   آن دسته از رفتارهای شغلی که تاثیر زیادی بر اثربخشی عملیات سازمان دارند، توجه محققان و مدیران زیادی را به خود جلب کرده است. افزایش روزافزون سهم کارکنان در ارزش آفرینی در اکوسسیستم پویای رقابتی کسب و کار، منجر به تغییر نگاه مدیران به کارکنان از یک منبع تولید صرف به یک شهروند سازمانی شده است. در دنیای پر چالش کنونی، سازمانها به منظور رقابت در صحنه جهانی و سازگاری با ماهیت در حال تغییر شغل و ارضای نیازها و انتظارات مشتریان، در تلاشند تا کارکنانی را به کار گیرند که فراتر از وظیفه و نقش تعیین شده در شرح شغلشان عمل کنند زیرا اعتقاد بر این است که این رفتارهای فراتر از نقش در ارزشیابی عملکرد انعکاس می یابد، مشارکت کارکنان در برنامه ها را تحت تاثیر قرار خواهد داد و میتواند عاملی موثر بر درگیری شغلی، تعهد سازمانی و عزت نفس باشد(عباسپور (1385)).

  تحقیق حاضر بر آن است تا با درک بهتر حمایت های سازمانی ادراک شده، رابطه آنرا بر رفتار شهروندی کارکنان مورد بررسی قرار داده و مدیریت سازمانها را نسبت به مدنظر قرار دادن اینگونه رفتارها در ارزیابی عملکرد، نوشتن شرح شغل و  طراحی سیستمهای پاداش کارکنان آگاه سازد.

   

  1-2) بیان مسئله:

  کارکنان یک سازمان همیشه بر اساس میزان ارزشی که سازمان برای آن ها و ایجاد رفاه، آسایش و امنیت آن ها قائل است، اعتقاد و علاقه خاصی به سازمان پیدا  میکنند. این اعتقاد و باور تحت عنوان درک حمایت سازمانی معرفی شده است. (روشا(2008) ، اینگهام (2008) ، آیزنبرگر و همکاران (2001) ).

  به عبارت بهتر، درک حمایت سازمانی، اعتقاد و ادراکی است که یک فرد دارد، مبنی بر این که رفاه و آسایش او و میزان مشارکت او در موفقیت سازمان، برای سازمان حائز اهمیت میباشد. (بل و منگوک (2002)).

  حمایت سازمانی باعث ایجاد تعهد درکارکنان به منظور جبران این امتیازات و منافع خواهد شد که ممکن است در قالب رفتارهای مشارکتی و رفتارهای شهروندی سازمانی بروز پیدا کند. صاحب نظران رفتار سازمانی علت تأثیر درک حمایت های سازمانی بر رفتارهای شهروندی سازمانی را در قالب نظریه تبادل اجتماعی مطرح کرده اند. (دکاپ، سیرکاوآندرسون (2003) ) این تئوری بیان می دارد. افراد هنگامی که از فعالیتها و اقدامات هر موجودیتی سود و منفعتی کسب میکنند، خود را متعهد به ادای دین می دانند و سعی در جبران و واکنش متقابل دارند(هوانگ و جین و یانگ(2004) )

  به عبارتی، انسان به دلیل ماهیت اجتماعی خود،تمایل دارد که رفتارهای شهروندی سازمانی را در قبال حمایت های به عمل آمده از سوی سازمان از خود نشان دهد. این تبادل اجتماعی به عنوان یک تبادل و تعامل بین دوگروه تعریف شده است که در آن به طور صریح و مشخص معلوم نیست که چه چیزی مبادله خواهد شد. یک طرف مبادله با ارائه ی چیزی با ارزش به طرف مقابل که از روی تمایل و طی بخاطر     می باشد، مانند ارائه ی یک خدمت، ارائه ی یک کالای باارزش، ادای احترام و تحسین طرف مقابل و ... شروع به اجرای فرایند تبادل اجتماعی میکند.  در ادامه، طرف مقابل نیز برای جبران این خدمات، شروع به عکس العمل نشان دادن میکند. که این عکس العملها می تواند در قالب رفتارهای شهروندی سازمانی بروز پیدا کند. (ارگان ، پودساکوف و مکنزی (2005))

  انسان ها دوست دارند که همان طور که آن ها با سایرین رفتار میکنند، دیگران نیز در قالب آنان همان گونه رفتار کنند. اگر رفتار سرپرستی با کارمندش منصفانه باشد، کارمند نیز برای جبران این رفتار، سعی در ارتقای عملکرد خود دارد. باید توجه داشت که مفهوم معامله ی متقابل قادر به بهبود طرز تفکر کارکنان رفتار آنان و عملکرد شغلی آنهاست و بدین ترتیب بر روی اثربخشی سازمانی نیر اثرگذار میباشد. این امر اهمیت مفهوم معامله متقابل را که باعث شکل گیری پدیده  تبادل اجتماعی شده است،میرساند. (دکاپ سیرکا و آندرسون (2003 )).

   اسلگ و آیزنبرگر در تحقیقات خود بر روی کیفیت خدمات داخلی خاطرنشان کردند که فعالیتهای حمایتی داخلی سازمان در قبال کارکنان و نتایج و رفتارهای حاصل از این حمایت ها، رابطه تنگاتنگی با رضایت مشتریان بیرونی سازمان دارد.

  ایزنبرگر و همکارانش در مطالعات خود به این نتیجه رسیدند که در حین برقراری تعامل اجتماعی مجموعهای از عقاید، تفکرات و رفتارها بین دوطرف رد و بدل میشود که برای سازمان بسیار حائز اهمیت است. این در حالی است که ارائه هر یک از این عقاید، تفکرات و رفتارها، وابسته به ادراک کارکنان از نحوه قدردانی و ارزشگذاری سازمان در قبال آنهاست (ایزنبرگز و همکاران (2001)).

  تحقیقات اظهار میکنند که ادراک زیردستان از عدالت رویه ای که یکی از پیش بین های حمایت  سازمانی ادراک شده است ، به ترتیب بر  نگرش های آنها نسبت به فرادستان و پیامد های سازمانی تاثیر میگذارد، بنابراین اگر زیردستان احساس کنند که مقامات مافوق در زمان کاربرد قدرت به انصاف رفتار میکنند، تاثیر مثبتی بر پیامد های سازمانی مرئوسان خواهد داشت(عسگری (2008)).

   

  اثرات وابسته به اجتماع

  حمایت های ادراک شده

  رفتارها و نگرش های کاری

  فعالیتها یا پیام های ارسال شده بوسیله عوامل سازمانی

  طبق مدل مفهومی ارائه شده در رساله دکتری الستون (2005)و نتایج حاصل از آن، حمایت های ادراک شده، یکی از عوامل مهم مؤثر در نگرشها و رفتار های کاری است.

   

   

   

   

   

  شکل 1-1 : مدل مفهومی حمایت های ادراک شده (الستون، 2005)

  شرایط کاملاً متحول و حاکم بر سازمان ها، افزایش رقابت و لزوم اثربخشی آن ها در چنین شرایطی نیاز آن ها را به نسل ارزشمندی از کارکنان، بیش از پیش آشکار نموده است، نسلی که از آن ها به عنوان سربازان سازمانی[2] یاد می‌شود. این کارکنان بی تردید، وجه ممیز سازمان‌های اثربخش از غیراثربخش هستند چراکه سازمان را وطن خود می‌دانند و برای تحقق اهداف آن، بی هیچ چشم داشتی افزون بر نقش رسمی خود عمل نموده و از هیچ تلاشی دریغ نمی‌کنند. امروزه از تلاش‌های فراتر از حد انتظار، داوطلبانه، سودمند و مفید، تحت عنوان رفتارهای افزون بر نقش یا رفتار‌های شهروندی سازمانی و یاد می‌کنند. اکثر مدیران نیز خواهان کارکنانی هستندکه بیش از وظایف شرح شغل خود فعالیت می‌کنند. آن ها به‌دنبال کارکنانی هستند که به فراسوی انتظارات می‌روند، به میل و خواست خود به رفتارهایی دست می‌زنند که جزو وظایف رسمی شغلی شان نیست و به‌طور کلی رفتارشهروندی سازمانی بالایی دارند. چنین رفتارهایی (نقشی و فرانقشی) بر اساس ادراک از واقعیت شکل می‌گیرد نه خود واقعیت. در این راستا، چنانچه ادراک افراد از واقعیت بر مبنای انصاف و عدالت باشد رفتار‌های فرانقشی یا رفتار‌های شهروندی سازمانی(رفتار) بروز پیدا خواهد کرد.

  هر چند واژه رفتار شهروندی سازمانی اولین بار به وسیله بتمن و ارگان[3] مطرح گردید ولی این مفهوم از نوشتارهای بارنارد [4]در مورد تمایل به همکاری و مطالعات کتز وکان[5] در مورد عملکرد و رفتارهای خودجوش[6] و  فراتر از انتظارات نقش[7] ناشی شده است(خاخا (2008)). اصطلاحاتی که در دهه‌های اخیر برای تشریح چنین رفتارهایی به کار برده شده است عبارت است از: رفتارپیش اجتماعی ، رفتار فرانقشی و خود جوشی سازمانی و عملکرد زمینه‌ای. هر چند هرکدام از این مفاهیم خواستگاه متفاوتی داشته اند، ولی به طور کلی به مفهو م یکسانی اشاره دارند که در این  تحقیق به عنوان رفتار شهروندی سازمانی، طبقه بندی می شوند و منظورآن دسته از فعالیت های مرتبط با نقش افراد در سازمان است که فراتر از انتظارات وظیفه و شرح شغل[8]، توسط فرد انجام می شود و هرچند که سیستم پاداش رسمی سازمان این رفتارها را شناسایی نمی کند ولی برای عملکرد خوب سازمان مؤثر هستند. تحقیقات اولیه‌  در زمینه رفتار شهروندی سازمانی بیشتر برای شناسایی مسؤولیت‌ها و یا رفتارهای کارکنان بود اما اغلب توسط ارزیابی های رسمی نادیده گرفته می‌‌شد. با وجود اینکه این رفتارها در ارزیابی های سنتی عملکرد شغلی به طور ناقص اندازه گیری می‌‌شدند و یا حتی گاهی اوقات مورد غفلت قرار می‌‌گرفتند، اما در بهبود اثربخشی[9] سازمانی مؤثر بودند.

  ارگان معتقد است رفتار شهروندی سازمانی، رفتاری فردی و داوطلبانه است که مستقیماً به وسیله سیستم های رسمی پاداش در سازمان طراحی نشده است، اما با این وجود باعث ارتقای اثر بخشی و کارایی[10] عملکرد سازمان می شود (کوهن (2004) , اپلبائوم (2004)). به عنوان مثال یک کارگر ممکن است نیازی به اضافه کاری و تا دیر وقت در محل کار ماندن نداشته باشد، اما با وجود این برای بهبود امور جاری و تسهیل شدن جریان کاری سازمان، بیشتر از ساعت کاری رسمی خود در سازمان می‌‌ماند و به دیگران کمک می‌‌کند(کروپانزانو (2000)). این رفتار ها فراتر از شرح شغل افراد می باشند و به صورت داوطلبانه و اختیاری توسط افراد جهت بهبود فعالیت ها و کسب اهداف سازمانی انجام می شوند.

  تعریف مطروحه بیانگر این است که، رفتار شهروندی سازمانی باید در درجه اول داوطلبانه باشد یعنی نه یک وظیفه از پیش تعیین شده و نه بخشی از وظایف رسمی فرد است. همچنین مذیت‌های رفتار شهروندی سازمانی ، جنبه سازمانی دارد یعنی این مذیت‌ها به نفع سازمان هستند و رفتار شهروندی سازمانی ماهیتی چندوجهی دارد؛ یعنی به صورت های مختلفی ممکن است خود را نشان دهد. با این تعاریف، از انسان به عنوان شهروند سازمانی انتظار می‌‌رود بیش از الزامات نقش خود و فراتر از وظایف رسمی، در خدمت اهداف سازمان فعالیت کند. به عبارت دیگر ساختار رفتار شهروندی سازمانی به دنبال شناسایی، اداره و ارزیابی رفتارهای فرانقش کارکنانی است که در سازمان فعالیت می‌‌کنند و در اثر این رفتارهای آنان اثربخشی سازمانی بهبود می‌‌یابد.

  ادبیات اخیر مدیریت ورزشی نیز نشان می دهد که حمایت های سازمانی ادراک شده در میان دیگر متغیر های نگرشی بر تعدادی از نگرشها و رفتار های تاثیر گذار بر عملکرد کارکنان مانند رفتار شهروندی سازمانی،OC ، رضایت شغلی و تمایل به تغییر شغل اثر میگذارد ( روشا. (2008) ) با توجه به تحقیقات انجام شده در مورد پیامدهای رفتار شهروندی سازمانی که عواملی از قبیل، عملکردسازمانی، اثر بخشی سازمان، موفقیت سازمان، رضایت مشتری و وفاداری مشتری را مورد بررسی قرار داده اند، اهمیت رفتار شهروندی سازمانی بر کسی پوشیده نیست ( عباسپور (1385))، لذا درک اینکه چه اقدامات مدیریتی در ایجاد چنین رفتارهایی میتواند موثر باشد، اهمیت بسزایی دارد

   


  1- Percieved organizational support

  1- Organizational Soldier

  1- Bateman &  Organ

  2- Barnard

  3- Katz  &  Kahn

  4 -Spontaneous Behaviors

  5- Extra-role Behavior

  6- Job Description

  7- Effectiveness

  8- Efficiency

  Abstract:

  In resentyears ,the citizenship  organizational  behavior as employee ultrafigur behaviors which have many considerable affects on organizational  efficiency and success , is so considerable.recognizing  and supporting these behaviors fields improves organizational function and efficiency and ensures their long time survivals. to study the relationship between the organizational support and the citizenship organizational behavior in sport and youngs administration’s personnel in yazd city is The main gole of the resent research. The resent research is functional and its nature is padding   and the relationship of variants is kind of correlation and aggregating data is squaral.  Statistic society of this research consist of all personnel of Yazd sport and youngs administration (n=100). Because of small statistic society , the number of statistic samples selected was equal to statistic society (n=100). The tools of gathering in this research was standard questionnairs . these included some people charactrisics ( like age, gender, marital statues, degree, job and employ statue) and organization suppot contains 8 cases and the citizenship organizational  behavior  contains 20 case in 5 dimension (frindship, veneration and humility, conscience, magnanimity, civil behavior) . these questionnairs were upholded by some professors and experts and their perpetuity was determinded by Crotiakh method (citizenship organizational behavior = 0.78 and organizational support = 0.71).they were used to calculate and analyze data from descriptive and persumption statistics (to describe data from tables , central index of mean, standard dispersal  deviance index and in part II, to test some research theories from kelmogrovsmirnov test, pierson correlation coefficient , one-sample t test and free t and manova “ to study some variant variance”, linarregration and fridman test). Meaningful level of (P<0.05) selected in studying the theory tests and statistic process was carried out by by using the software SPSS .results show that personnel of sport and youngs administration beleave that the organizational support is favorite. They beleave their goles are along the organization goles and finally the organizational support has positive affect on citizenship organizational behavior of this administration personnel. By these resaults .we can offer the managers and risponsibles to improve and encourage their persnnel by increasing the organizational supports.

  Key words: organizational support , citizenship organizational  behavior, personnel of Yazd sport and youngs administration.

 • فهرست:

   

  فهرست مطالب

  عنوان                                                                                                            صفحه

  چکیده 1

  فصل اول: کلیات تحقیق

  1-1) مقدمه: 2

  1-2) بیان مسئله: 3

  1-3) اهمیت و ضرورت انجام تحقیق: 8

  1-4) اهداف تحقیق: 10

  1-5) فرضیات تحقیق: 11

  1-6) قلمرو تحقیق: 12

  1-7) محدودیت‌های غیر قابل کنترل : 12

  1-8) پیش‌فرض‌های تحقیق: 12

  1-9)  تعریف واژه‌ها و اصطلاحات تخصصی تحقیق: 13

  فصل دوم: مبانی نظری و ادبیات تحقیق

  2-1)  مقدمه ای بر تئوری حمایت سازمانی: 16

  2-2) پیش بینی کننده های  حمایت سازمانی.. 20

  2-3)  پیامد های حمایت سازمانی.. 26

  2-4) تفاوتهای جنسیتی و حمایت سازمانی.. 30

  2-5)  حمایت سازمانی و مدیریت ورزشی.. 31

  2-6) رفتارهای مشارکتی و تاریخچه. 32

  2-7) رفتار شهروندی سازمانی.. 35

  2-7-1) تعاریف رفتار شهروندی سازمانی.. 37

  2-7-2) ویژگیهای رفتارهای شهروندی سازمانی.. 41

  2-7-3) ابعاد رفتارهای شهروندی سازمانی.. 42

  2-8( عوامل موثر بر بروز رفتارهای شهروندی سازمانی.. 51

  2-9) پیامدهای رفتار شهروندی سازمانی.. 65

  2-10) نظریههای مرتبط با رفتارهای شهروندی سازمانی.. 68

  2-10-1) بازاریابی رابطهمدار. 68

  2-10-2) نظریه بازاریابی داخلی.. 69

  2-10-3) نظریه تبادل اجتماعی.. 70

  2-10-4) نظریه تبادل رهبر - عضو. 71

  2-10-5) تئوری X,Y : 73

  2-11) دیدگاه های نوین رفتار شهروندی سازمانی: 74

  2-12) رفتارهای ضد شهروندی(ACB). 75

  2-13 ) رفتارهای شهروندی سازمانی در ورزش: 76

  2-14) پیشینه تحقیق.. 77

  2-15) معرفی اداره کل ورزش و جوانان استان یزد: 92

  2-16) حمایت های سازمانی ادراک شده و رفتارهای شهروندی سازمانی: 94

  2-17) نتیجه گیری: 96

  فصل سوم: روش شناسی تحقیق

  3-1) روش شناسی تحقیق.. 103

  3-2) روشهای گردآوری داده ها: 104

  3-3) پایایی و روایی ابزار تحقیق: 106

  3-4)  روش های آماری  تجزیه و تحلیل داده ها: 108

  3-5) روش اجرای تحقیق: 108

  فصل چهارم: یافته های تحقیق

  4-1) توصیف آماری داده ها: 109

  4-1-2) متغیر جنسیت: 110

  4-1-3) متغیر وضعیت تاهل: 111

  4-1-4) متغیر مدارک تحصیلی: 112

  4-1-5) متغیر وضعیت استخدامی: 113

  4-1-6) متغیر طبقات سابقه خدمت: 113

  4-2) تحلیل استنباطی داده ها: 114

  فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری

  5-1) خلاصه ای از  پژوهش: 127

  5-2) نتایج آزمون فرضیات تحقیق: 128

  5-3) بحث و نتیجه گیری کلی: 137

  5-4) پیشنهادهای تحقیق: 138

  5-4-1) پیشنهادهای برخاسته از تحقیق: 138

  5-4-2) پیشنهادهایی برای تحقیقات آینده: 140

  منابع و مآخذ: 141

  منابع فارسی: 141

  منابع لاتین: 141

  ضمائم و پیوست ها: 151

  Abstract 155

  منبع:

   

  منابع و مآخذ:

  منابع فارسی:

  1. ابراهیم زاده م. 1390. رفتارشهروندی سازمانی کارکنان بانک سپه. 121 : 23

  2. اسدی ح، قربانی م. 1387. رابطه بین ماموریت و یکپارچگی سازمانی در کارشناسان سازمان تربیت بدنی جمهوری اسلامی ایران. المپیک، 44: 59-69 .

  3. امینی، بی بی اکرم و همکاران. 1386. رفتار شهروندی سازمانی: مفاهیم، پیشینه، منافع و الگوها، ماهنامه مدیریت دانش سازمانی، شماره24.

  4. بختی م، ترابی م، قلی پورآ. 1391.رفتارهای شهروندی سازمانی به عنوان متغییر میانجی میان حمایت سامانی ادراک شده و سرمایه اجتماعی. فصلنامه علمی-پژوهشی مطالعات مدیریت بهبود و تحول سال 21(66) ص 25_46 

  5. پورسلطانی زرندی ح، ایرجی نقندر ر. 1391. ارتباط درک حمایت با تعهد سازمانی و رضایت شغلی کارکنان اداره کل ورزش و جوانان استان مازندران. مجله مدیریت و رفتار سازمانی در ورزش. 1: 55-66

  6. توره ن. 1385. شناخت عوامل رفتار شهروندی سازمانی و بررسی ارتباط آن با عملکرد سازمانی، فرهنگ مدیریت، سال چهارم، 12: 63-31.

  7. حسنی کاخکی ا. (1385). بررسی تاثیر رفتار های شهروندی سازمانی بر ادراک مشتری از کیفیت خدمات ، رضایت مشتری و نیات رفتاری، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران.

  8. حمیدی م، اللهیاری م،  همتی نژاد م. 1390. رابطه حمایت سازمانی ادراک شده با رفتار شهروندی سازمانی در کارشناسانان آکادمی ملی المپیک و پاراالمپیک ایران. مدیریت ورزشی. 13: 27-43

  9. خالصی ن، شمل، یگانه س. 1391. ارتباط سلامت سازمانی با رفتار شهروندی سازمانی در بیمارستانهای دانشگاه علوم پزشکی تهران. مجله دانشکده پیراپزشکی دانگاه علوم پزشکی تهران(پیاورد سلامت) دوره6. شماره6

  10. دعایی.ح، مرتضوی س. نوری ع.1389. مدل یابی تاثیر درک حمایت سازمانی بر رفتار شهروندی. مورد مطالعه:هتل پنج ستاره پارس. پژوهشنامه مدیریت اجرایی سال دهم.1. 38  

  11. رابینز، استیفن پی. (1387). مترجمان: پارساییان، علی. اعرابی، سید محمد. مبانی رفتار سازمانی، تهران:  دفتر پژوهش های فرهنگی، چاپ بیستم،ص 112-363.

  12. رامین مهر ح، هادیزاده ا، احمدی ا.1388. بررسی رابطه بین ادراک از عدالت سازمانی و رفتار شهروندی سازمانی مطالعه موردی شرکت ملی شرکت ملی پخش فراورده های نفتی استان تهران. پژوهشنامه مدیریت تحول. سال اول(2)

  13. رحیمی ا، 1388، بررسی عوامل تنش شغلی و رابطه آن با رضایت شغلی در کارکنان تربیت بدنی استان فارس، المپیک، 45: 7-17.

  14. زارعی م ، الوانی م، جندقی غ ، احمدی ف.1388. ارائه مدل جامع عوامل موثر بر توسعه رفتار شهروندی سازمانی مطالعه موردی: کارکنان شرکت ملی نفت ایران. مدیریت دولتی. 5: 55-72

  15. صنوبری م .1387. رفتار شهروندی سازمانی(مفاهیم. تعاریف. ابعاد و عوامل موثر بر آن). دو ماهنامه توسعه انسانی پلیس. سال پنجم(16)

  16. طالقانی غ، دیواندری ع، شیرمحمدی م.1388. تاثیر حمایت ادراک شده از سوی سازمان بر تعهد کارکنان و عملکرد سازمانی: مطالعه ای در شعب بانک ملت شهر تهران. فصلنامه علوم مدیریت ایران. سال چهارم16: 1-25

  17. طبرسا. غ ، رامین مهر ح، 1389 . ارائه مدل رفتار شهروندی سازمانی. چشم انداز مدیریت دولتی 3: 103-117

  18. طبرسا. غ، هادیزاده ا، کشته گر ع.1389. ارائه مدلی برای تبین عوامل موثر بر رفتار شهروندی سازمانی. چشم انداز مدیریت دولتی1: 101-114

  19. عباسپور ا .1385. " بررسی رابطه بین اقدامات منابع انسانی و رفتارهای شهروندی سازمانی در میان کارکنان بانک ملت" ، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران.

  20.‌‌‌غلام‌حسینی.ا،‌بجانی ح،ملکی‌نیا ع.1389.‌عوامل‌تاثیرگذار.مولفه‌هاوپیامدهای رفتارشهروندی سازمانی دوماهنامه ی توسعه انسانی پلیس.سال هفتم.31

  21. مقیمی، م. 1384. رفتار شهروندی سازمانی از تئوری تا عمل، فرهنگ مدیریت، 11: 38.

  22. نژادباقری. ع، قلی زاده ا .1391 . مطالعه تاثیر رفتار شهروندی سازمانی بر ارتقاء و توسعه توانمندی نیروی انسانی کارآفرین (درصندوق قرض الحسنه مهرمازندران)

  23. نوری ع .1387.. بررسی تاثیر نقش واسط رفتار شهروندی سازمانی بر کیفیت خدمات: مورد مطالعه؛ هتل پنج ستاره پارس، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشکده علوم اداری و اقتصاد، دانشگاه فردوسی.

  24. یعقوبی.ن . مقدمی م . کیخا ع.1389. بررسی رابطه بین رهبری تحول آفرین و رفتاری شهروندی سازمانی کارکنان. پژوهش نامه مدیریت تحول سال دوم(4) 

  منابع لاتین:

  Allen, D. G., Shore, L. M., & Griffeth, R. W. (2003).The role of perceived organizational support and supportive human resource practices  in the turnover process.  Journal of Management, 29, 99-118.

   Alston,O., (2005).The impact of web portal characteristics, expectancies, and negative word of mouth on perceived institutional support and organizational citizenship behavior. PhD Dissertation. University of Pittsburgh.

    Anika, T.(2008). The effect of organizational, supervisor and coworker support on perceived job stress and attitudinal outcomes. Master thesis,California state university.

   Aoyagi, W. M., Cox, H. R., McGuire, T. R. (2008). Organizational citizenship behavior in sport: Relationship with leadership, team cohesion, and athletic satisfaction. Journal of  Applied Sport Psychology, 20, 25-41.

   Appeibam, s., bartolomucci, N., beaumier, E., Boulanger, j., Corrigan, R., dore, i., et al. (2004). organizational citizenship behavior: a case study of culture, leadership and trust. management decision, 42, 13-40.

   Appenzeller, H. (1993).Managing sportsand risk management strategies. Durham, NC; Carolina Academic Press.

   Armeli, S. Eisenberger, R., Fasolo, P., & Lynch, P. (1998). Perceived organizational support and police performance: The moderating influene of socioemotional needs.  Journal of Applied Psychology,83, 288-297.

   Arnold, H.J., & Feldman, D.C. (1982). A multivariate analysis of determinants of job turnover. Journal of Applied Psychology, 67, 350-360.

   Aryee, S., & Chay, Y. W., (2001). Workplace justice, citizenship behavior, and turnover intentions in a union context: Examining the mediating role of  perceived union support and union instrumentality . Journal of  Applied Sport Psychology, 86(1), 154-160.

   Asgari, a., Silong, D. & Abu Samah,(2008). The relationship between leader-member exchange, organizational inflexibility, perceived organizational support, interactional justice and organizational citizenship behavior.African Journal of  Business Management, 2(8), 138-145.

   Aslage,J.,& Eisenberger, R.(2003). Perceived organizational support and  psychological contracts: A theoretical integration. Journal of Organizational Behavior , 24,491-509.

   Bang, H., (2008). The mediating role of perceived organizational support between leader- member exchange and organizational commitment of volunteers in non-profit sport organizations.2008 North American Society for Sport Management(NASSM 2008).

   Barnard, C. I. (1938). The functions of the executive: Cambridge, MA: Harvard University Press.

   Bateman, T. S., & Organ, D. W. (1983). Job satisfaction and the good soldier: The relationship between affect and employee citizenship. Academy of management Journal, 26, 587-595.

   Bell, S. J., & Menguc, B. (2002). The employee – organization relationship , organizational citizenship behaviors, and superior service quality. Journal of retailing, 78, 131-146.

   Bettencourt, L. A., & Brown, S. W. (1997). Contact employees: Relationship among workplace fairness, job satisfaction and prosocial service behaviors. Journal of Retailing, 73, 39-61.

   Bienstock, C.C., DeMoranville, C.W., and Smith, R.K. (2003),"Organizational citizenship  behavior and service quality", Journal Of Services Marketing, Vol.17, No.4/5, pg.357.

   Bitner, M. J., Booms, B. H., & Tetreault, M. H. (1990). The service encounter: Diagnosing favorable and unfavorable incidents. Journal of Marketing, 54, 71-84.

   Blau, P. (1964). Exchange and power in social life. New York: Wiley.

  Borman, W. C., & Motowidlo, S. J. (1993). Expanding the criterion domain to include elements of contextual performance. In N. Schmitt, W. C. Borman, & Associates (Eds.), Personal selection in organizations (pp. 71-98). San Francisco: Jossey-Bass Publishers.

   Brief, A. P., & Motowidlo, S. J. (1986). Prosocial organizational behaviors. Academy of Management Review, 11, 710-725.

   Castro,C.B.,Armario,E.M., and Ruiz,D.M.(2004)," The influence of employee organizational citizenship behavior on customer loyalty", International Journal Of Service Industry Management,Vol.15,No.1,pg.27.

   Chang, K., Chelladurai, P. (2003). Comparison of part –time worker and full time worker: Commitment and citizenship behavior in Korean sport organization. Journal of Sport Management, 6, 38-51.

   Chen, Z., Eisenberger, R. Johnson,K. M., Sucharski, I. L. & Aselage J. (2009). Perceived organizational support and extra- role performance: Which leads to which?. Journal of Social Psychology,149(1), 119-124.

   Chrash, V.C., & Spector, P. E. (2001). The role of  justice in organizations: A meta analysis; Organizational behavior and human decision process,86(2), 278-321.

   Christopher, M., Payne, A., & Ballantyne, D. (1991). Relationship marketing. London: Heinemann.

   Cohen, A. )2006). The relationship between multiple commitments and organizational citizenship behavior in Arab and Jewish culture. Journal of Vocational Behavior 69 105–118.

   Colquitt, J.A. (2001). On the dimensionality of  organizational justice: A construct validation of a measure. Journal of Applied Psychology, 86, 425-445.

   Cunningham, G.B., & Mahoney, K. (2004). Self-efficacy of part time employees in university athletics: The influence of organizational commitment, valence of training motivation. Journal of Sport Management, 17, 59-73.

   Dansereau, f., grean, g. g., & hagaw. (1975). A vertical dyad linkage approach to leadership in formal organizations. Organizational behavior and human performance, 13(1), 46-78.

   Deckop, J. R., Cirka, C. C., & Andersson, L. M. (2003). Doing unto others: The reciprocity of Helping Behavior in Organizations. Journal of Business Ethics, 47(2), 101-113.

   Deluga, R. J. (1998). Leader-member exchange quality and effectiveness rating: The role of subordinate-supervisor conscientiousness similarity. Group and Organization Management, 23(2), 189-216.

   Ehrhart, M.G., & Naumann, S. E. (2004). Organizational citizenship behavior in work goups: A group norms approach. Journal of Applied Psychology, 89, 960-974.

   Eisenberger, R., Armeli, S., Rexwinkel, B., Lynch, P. D., & Rhoades, L. (2001). Reciprocation of perceived organizational support. Journal of Applied Psychology, 86, 42-51.

   Eisenberger, R., Fasolo, P., & Davis-LaMastro. (1990). Perceived organizational support and employee diligence, commitment, and innovation. Journal of Applied Psychology, 75, 51-59.

   Eisenberger, R., Huntington, R., Hutchison, S., & Sowa, D. (1986). Perceived organizational support. Journal of Applied Psychology,75, 51-59.

   Eisenberger, R., Stinglhamer, F., Vandenberghe, C., Sucharski, I., & Rhoades, L. (2002). Perceived supervisor support: Contributions to perceived organizational support and employee retention. Journal of Applied Psychology, 87, 565-573.

   Etzioni,A. (1961). A comparative analysis of complex organizations. New  York:  Free Press.

   Fiedler, F. E. (1967). A theory of leadership effectiveness. New York: McGraw-Hill.

   Folger, R., “Distributive and Procedural Justice: Combined Impact of Voice and Improvement on Experienced Inequity”, Journal of Personality and Social Psychology, 35, 1977, pp. 108-119.

   Fornell, C., & Wernerfelt, B. (1988). A model for customer  complaint management. Marketing science, 7, 271-286.

   George, J. M. (1990). Personality, affect, and behavior in groups. Journal of applied Psychology, 75, 107-116.

   George, J. M. (1991). State of trait: Effect of positive mood on prosocial behaviors at work. Journal of applied Psychology, 76, 299-307.

   Glew, D.J., O'Leary-Kelly, A.M.,Griffin, R.W., & Van Fleet, D.D. (1995). Participation in organization: A review of the issues and proposed framewok for future analysis. Journal of Management, 21, 395-421.

   Gordon, M. E., & Arvey, R. D. (1975). The relationship between education and satisfaction with job content. Academy of Management Journal, 18, 888-892.

   Gouldner, A. W. (1960) The norm of reciprocity : A preliminary statement. American Sociological  Reviw, 25, 161-178.

   Gummesson, E. (1994). Making relationship marketing operational. International Journal of Service Industry Management, 5(5), 5-20.

   Hofmann, D. A., Morgeson, F. P., & Gerras, S. J. (2003). Climate as amoderator of the relationship between leader-member exchange and content specific citizenship: Safety climate as an exemplar. Journal of Applied Psychology, 88(1), 170-178.

   Huang, J.-H., Jin, B.-H., & Yang, C. (2004). Satisfaction with business-to-employee benefit systems and organizational citizenship behavior. International Journal of Manpower, 25(2).195

   Hui, C., Law, K.S., and Chen, Z.X. (1999). A structural equation model of the effects of  negative affectivity, leader-member exchange, and perceived job mobility on in-role and extra-role performance: A chinese case.

   Hutchison, S.(1997). Perceived organizational support: Further evidence construct validity. Educational and Psychological Measurement, 57, 1025-1034.

   Ingham,  M.K., (2008). Citizenship, support, and fit: Exploring the generalizability of these concepts to the occupational domain. PhD Dissertation, Temple University.

   Inglis, S., Danylchuk K.E., & Pastore  D.L. (1996). Understanding retention factors in coaching and athletic management position. Journal of  Sport  Management, 57, 1025-1034.

   Jones, G, (2002). Performance excellence: A personal perspective on the link between sport and business. Journal of  Applied Sport Psychology,14, 268-281.

   Karambayya, R. (1990). Contexts for organizational citizenship behavior:  Do high performing and satisfying units have better citizens. York University working paper.

   Karambayya, R. (1992). Do work unit differences in performance and satisfaction have implications for organizational citizenship behavior? . Paper presented at the Seventh Annual Conference of the Society for Industrial and Organization Psychology, Montreal, Quebec, Canada.

   Katz, D., & Kahn, R. L. (1966). The social psychology of organizations. New York: Wiley.

   Kernodle, T. A. (2007). Antecedents and consequences of organizational citizevship behavior: A hierarchical linear modeling study. Touro university.

   Kim, S. & Andrew  D. P. S. (2007). Outcomes of distributive justice in intercollegiate athletics : The perspective of college athletes. NASSM .

   Kim, S. (2006). Public service motivation and organizational citizenship behavior in Korea. International Journal of Manpower, 27, 722-740.

   Kogan, L. (2004). Mediating effects of affective commitment and perceived   organizational support on the relationship between procedural justice and organizational   citizenship behavior. PhD Dissertation. Alliant international University.

   Konovsky,M..A., and Organ,D.W.(1996),"Dispositional and contextual determinants of organizational citizenship behavior", Journal Of Organizational Behavior,Vol..17,No.3,pg.253.

   Koopman,R. (2001). The relationship perceived organizational justice and organizational citizenship behavior : a review literature. Applied Psychology,ms  advised by dr,Tafall, R.

   Ladd, D. (1997). The relation of employee perceptions of support and dispositional traits to organizational citizenship behaviors: Do two dimensions of OCB have different correlations?. PhD Dissertation, Purdue University.

   Lambert , Eric (2003); "The Impact of Organizational Justice on Correctional Stalf"; Journal of criminal Justice; Vol 31 , Issue 2 , pages 155-168.

   Lam, S. S. K., Hui, C., & Law, K. S. (1999). Organizational citizenship behavior: Comparing perspectives of supervisors and subordinates across four international samples. Journal of Applied Psychology, 84, 594-601.

    LePine, J. A., Erez, A., & Johnson, D. E. (2002). The nature and dimensionality of organizational citizenship behavior: A critical review and meta- analysis. Journal of applied Psychology, 87, 52-65.

   Levinson, H. (1965). Reciprocation: The relationship between man and organization. Administrative Science Quarterly,9, 370-390.

   Liden, R. C., & Green, G. (1980). Generalizability of the vertical dyad linkage model of leadership. Academy of management Journal, 23(3), 451-465.

   Lind ., E. A. , & Tyler , T.R. (1988) ;" the Social Psychology of Procedural Justice"; NewYork ; Plenum press.

   Liu, W. (2004).  Perceived organizational support: Linking human resource management practice. PhD Dissertation, University of  Maryland.

   Locke, E.A., Schweiger, D.M., Latham, G.P. (1986). Participation in decision making: When should it be used? Organizational Dynamics, 14,65-79.

   MacKenzie, S. B., Podsakoff, P. M., & Ahearne, M. (1998). Some possible antecedents and consequences of in-role and extra-role salesperson performance. Journal of Marketing, 62, 69-86.

   Mackenzie, S.B., Podsakoff, P.M, & Fetter, R. (1993)." The impact of organizational citizenship behavior on evaluations of salesperson performance", Journal of Marketing, Vol.57, No.1, pg.70.

   McAlister, D. (1991). Regrounding organizational citizenship behavior research. Academy of Management.

   McGregor, D. (1960). The human side of enterprise. New York: McGraw-Hill.

   Meyer, J.P., & Allen, N. J. (1997). Commitment in the workplace: Theory, research and application. Thousand Oaks, CA: Sage.

   Moorman, R. H., & Blakely, G. L. (1995). Individualism-collectivism as an individual difference predictor of organizational citizenship behavior. Journal of Organizational Behavior, 16, 127-142.

   Morrison, E. W. (1996). Organizational citizenship behavior as a critical link between HRM practices and service quality. Human Resource Management decision, 35, 493-512.

   Mulen, B., & Cooper, C. (1994). The relation between group cohesiveness and performance: An integration. Psychological  Bulletin, 115, 210-227. 

   Niles-Jolly, K. A. (2003). Organizational Citizenship Behavior and Customer Service Quality: A Group Level Study. University of Maryland, Maryland.

   Organ, D. W., & Konovsky, M. (1989). Cognitive versus affective determinants of organizational citizenship behavior. Journal of Applied Psychology, 74, 157-164.

   Organ, D. W. (2005). OCB in the context of organization theory, pxd: page 46.

    Organ, D. W. (1997). Organizational citizenship behavior: It’s construct clean-up time. Human Performance, 10, 85-97.

    Organ, D. W. Organizational citizenship behavior: The good soldier syndrome: Lexington, MA: Lexington Books, (1988).

    Organ, D. W., Podsakoff, P. M., & MacKenzie, S. B. (2005). Organizational Citizenship Behaviors: Its Nature, Antecedents, and Consequences: Thousand Oaks, CA: Sage Publications.

    Organ, D. W., & Ryan, K. (1995). A meta analysis review of attitudinal and dispositional predictors of Organizational citizenship behavior,  Perssonel  Psychology.

    Pack, M.A. S.M. (2005). Antecedents and concequence of perceived organizational support for NCAA athletic administrators. The Ohio State  University. PhD Dissertation.

    Pastore, D.L, Goldfine, B., & Riemer, H. (1996). NCAA college coaches: and athletic administrative support. Journal of Sport Management, 10, 373-397.

  Pearce, C.L., Drucker, F.P. & Herbik, P.A. (2004). Citizenship behavior at the team level of analysis : The effects of  team leadership, team commitment, perceived team support, and team size.Journal of social psychocology, 144(3), 293-310.

  Penzer, W. N. (1969). Education level and satisfaction with pay: An attempted replication. Personnel Psychology, 22, 185-199.

  Pfeffer, J. (1994). Competitive advantage through people. Boston:  Harward  Business School.

   Pianluprasidh, P. (2005). The effect of perceived organizational support and organizational commitment on Organizational Citizenship Behavior among nurses. PhD Dissertation, Faculty of the California school of organizational studies, Alliant International University.

  Piercy, N. F., Cravens, D. W., Lane, N., & Vorhies, D. W. (2006). Driving Organizational Citizenship Behaviors and Salesperson In-Role Behavior performance: the role of management control and perceived organizational support. Academy of Marketing Science, 34(2), 244-262.

  Podsakoff, P.M., Mackenzie, S.B., Beth Pain, J., and Bachrach. D.G.(2000)," Organizational citizenship behaviors: a critical review of the theoretical and empirical literature and suggestions for future research",Journal Of Management,  26(3), 513−563.

  Podsakoff, P. M &, MacKenzie, S. B. Impact of organizational citizenship behavior on organizational performance: a review and suggestion for future research, 10(2) , (2001). 1333-153, Lawrence erlbum associate, tnce.

  Podsakoff, P. M., MacKenzie, S. B., Moorman, R. H., & Fetter, R. (1990). Transformational leader behaviors and their effects on followers’ trust in leader, satisfaction, and organizational citizenship behavior. Leadership Quarterly, 1(2), 107-142.

  Priest, L. (1990). A time to plant: What administrators can do for coachesto incease retention rates. Journal of  Phsical Eucation, Recreation, and Dance, 61, 56-62.

  Puffer, S. M. (1987). Prosocial behavior, noncompliant behavior, and work performance among commission salespeople. Journal of Applied Psychology, 72, 615-621.

  Raub, S. Does bureaucracy kill individual initiative? The impact of structure on organizational citizenship behavior in the hospitality industry.International journal of hospitality management, 27, . (2008). 179-186.

  Reynoso, J., & Moores, B. (1995). Towards the measurement of internal service quality. International Journals of Service Industry Management, 6(3), 64-83.

  Rhoads, L., Eisenberger, R., &  Armeli, S. (2001). Affective commitment to the organization: The contribution of perceived organizational support. Journal of Applied Psychology,86, 825-836.

  Rhoads, L., Eisenberger, R. (2002). Perceived organizational support: A l review of the literature. Journal of Applied Psychology,87, 698-814.

  Robinson, S. L. & Rousseau, D.M. (1994). Violating the psychological contract: Not the   exception but the norm. Journal of Organizational Behavior , 15, 245-259.

  Rocha, C. (2008). Organizational effectiveness of athletic departments and coaches`extra role behavior. NASSM(2008).

  Rocha, C. (2008).Perceived organizational support and employee performance : The mediating role of organizational commitment and organizational citizenship behavior. NASSM(2008).Po

  Rose, S. (1990). The coming revolution in credit cards. Journal of Retail Banking, 12, 17-19.

  Rousseau,D. M. (1989). Psychological and implied contracts in organization . Employee   Responcibilities and Rights  Journal , 2, 121-139.

  Rust, R. T., Zahorik, A. J., & Keiningham, T. L. (1995). Return on quality (ROQ): making service quality financially accountable. Journal of marketing, 58-70.

  Sammons, G. E. (1994). A study of the relationship between service orientation, organizational citizenship behavior and service performance in hotels. pennsylvania state, pennsylvania.

  Schappe,S.P.(1998)," The influence of job satisfaction, organizational commitment, and fairness perceptions on organizational citizenship behavior" ,Journal Of Psychology, .132,No.3,pg.277.

  Schnake, M. E., & Dumler, M. P. (2003). Levels of measurement and analysis issues in organizational citizenship behavior research. Journal of occupational and organizational psychology, 76, 283-301.

  Schneider, B., White, S. S., & Paul, M. C.(1997). Relationship marketing: An organizational perspective. In Swartz, Brown(Eds), Advances in service marketing and management, Vol.6 (Pp. 1-22). JAJ Press Inc

  Shore, L.M., & Wayne, S.J. (1993). Commitment and employee behavior:  Comparisone of affective commitment and continuance commitment with perceived organizational support. Journal of Applied Psychlogical.

  Smith, C. A., Organ, D. W., & Near, J. P. (1983). Organizational citizenship behavior: Its nature and antecedents. Journal of Applied Psychology, 68, 653-663.

  Spector, E.P.   & Fox, S. (2002). A  emotion, central model of voluntary work behave some parallels between counterproductive  work behavior and organizational citizenship behavior,  Human  Resource Management Review, 12, 269-292.

  Stier, W.F. (1985). Admiistration: Success? Coaches, directors must deelop relationship.  Interscholastic Athletic Administration, 12, 4-5.            

  Stroh,  L. K.,  Brett, J. M., & Reilly, A. H. (1996). Familly structure, glass ceiling, an traditional explanation for the differential rate of turnover of female an male managers. Journal of  Vocational Behavior, 49,99-118.

  Turner, J. H. (1987). Social exchange theory: Future directions. In K. S. Cook (Ed.), Social exchange theory (223–246). Newbury Park: Sage.

  Van Dyne, L., Graham, J. W., & and Dienesch, R. M. Organizational citizenship behavior: Construct redefinition, measurement, and validation. Academy of Measurement Journal, 37, (1994).  765-802.

   Vigoda-Gadot, E., Beeri,I. Birman-Shemesh, T. & Somech, A. (2007). Group- Level organizational citizenship behavior in the education system: A scale reconstruction and validation. Educational Administration Quarterly, 43(4),

  Vigoda,E.(2000)," Internal politics in public administration systems: an empirical examination of its relationship with job congruence, organizational citizenship behavior, and in-role performance",Public Personnel Management, .29,No.2,pg.185.

  Vigoda-Gadot, E. (2006). Redrawing the boundaries of OCB? An empirical examination of compulsory extra role behavior in the workplace. Journal of  Business and Psychology.

  Vroom, V. H., & Jago, A.G. (1988). The new leadership Managing participation  in organization. Englewood Cliffs, NJ: Prentice Hall.

  Walz, S. M., & Niehoff, B. P. (2000). Organizational citizenship behaviors: Their relationship to organizational effectiveness. Journal of Hospitality and Tourism Research, 24, 301-319.

  Wayne, S.J., Shore, L. M., Boomer, W. H.,& Tetrik, L.E. (2002). The role of fair treatment  and   rewards in perceptions of organizational support and leader- member exchange Journal   of  Academy  Psychology, 87,590-598.

  Wayne, S.J., Shore, L. M., & Liden., R. C. (1997). Perceived organizational support and leader- member exchange: A social exchange perspective of  Academy of  Management  Journal, 40,82-111.

  Wech,B.(2002)," Trust context: effect on organizational citizenship behavior, supervisory fairness, and job satisfaction beyond the influence of leader-member exchange",Business and Society, .41,No.3,pg.353.

  Williams, L. J. and Anderson, S. E. (1991). Job satisfaction and organizational commitment as predictors of organizational citizenship and in-role behaviors. Journal of Management,  .17, pp.601–617.

  Witt, L. A., (1991). Exchange ideology as a moderator pf job attitudes- Organizational citizenship behaviors.  Journal of Applied Social Psychology, 21, 1490-1501.

  Yoon, M. H., & Suh, J. (2003). Organizational citizenship behaviors and service quality as external effectiveness of contact employees. Journal of Business Research, 56, 597-611.

  Yukl, G.A (1981). Leadership in organization. Englewood Cliffs, NJ: Prentice Hall.

  Zeithaml, V. A., Berry, L. L., & Parasuraman, A., et al. (1996). The behavioral consequence of service quality. Journal of marketing, 60, 31-46.

  www.olympicacademy.ir

  dennis w. organ (1997). Organizational citizenship behavior its construct clean-up time. Human performance 10(2). 85_97

  Adcock, B. P. (1999). The role of organizational citizenship behavior in the linkage of employee and customer satisfaction. University of South Florida.

   


تحقیق در مورد پایان نامه ارتباط حمایت های سازمانی ادراک شده با رفتار شهروندی سازمانی در کارکنان اداره کل ورزش وجوانان استان یزد, مقاله در مورد پایان نامه ارتباط حمایت های سازمانی ادراک شده با رفتار شهروندی سازمانی در کارکنان اداره کل ورزش وجوانان استان یزد, پروژه دانشجویی در مورد پایان نامه ارتباط حمایت های سازمانی ادراک شده با رفتار شهروندی سازمانی در کارکنان اداره کل ورزش وجوانان استان یزد, پروپوزال در مورد پایان نامه ارتباط حمایت های سازمانی ادراک شده با رفتار شهروندی سازمانی در کارکنان اداره کل ورزش وجوانان استان یزد, تز دکترا در مورد پایان نامه ارتباط حمایت های سازمانی ادراک شده با رفتار شهروندی سازمانی در کارکنان اداره کل ورزش وجوانان استان یزد, تحقیقات دانشجویی درباره پایان نامه ارتباط حمایت های سازمانی ادراک شده با رفتار شهروندی سازمانی در کارکنان اداره کل ورزش وجوانان استان یزد, مقالات دانشجویی درباره پایان نامه ارتباط حمایت های سازمانی ادراک شده با رفتار شهروندی سازمانی در کارکنان اداره کل ورزش وجوانان استان یزد, پروژه درباره پایان نامه ارتباط حمایت های سازمانی ادراک شده با رفتار شهروندی سازمانی در کارکنان اداره کل ورزش وجوانان استان یزد, گزارش سمینار در مورد پایان نامه ارتباط حمایت های سازمانی ادراک شده با رفتار شهروندی سازمانی در کارکنان اداره کل ورزش وجوانان استان یزد, پروژه دانشجویی در مورد پایان نامه ارتباط حمایت های سازمانی ادراک شده با رفتار شهروندی سازمانی در کارکنان اداره کل ورزش وجوانان استان یزد, تحقیق دانش آموزی در مورد پایان نامه ارتباط حمایت های سازمانی ادراک شده با رفتار شهروندی سازمانی در کارکنان اداره کل ورزش وجوانان استان یزد, مقاله دانش آموزی در مورد پایان نامه ارتباط حمایت های سازمانی ادراک شده با رفتار شهروندی سازمانی در کارکنان اداره کل ورزش وجوانان استان یزد, رساله دکترا در مورد پایان نامه ارتباط حمایت های سازمانی ادراک شده با رفتار شهروندی سازمانی در کارکنان اداره کل ورزش وجوانان استان یزد

پایان نامه جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد (M.A) مدیریت ورزشی چکیده: در سال های اخیر، رفتارهای شهروندی سازمانی به عنوان رفتارهای فرانقشی کارکنان، به دلیل اثرات قابل توجهی که بر اثربخشی و موفقیت سازمان ها داشته اند، بسیار مورد توجه قرار گرفته‎اند. شناسایی و تقویت زمینه های بروز چنین رفتارهایی عملکرد و کارایی سازمان ها را ارتقاء بخشیده و بقای بلندمدت آن ها را تضمین می کند.هدف اصلی از ...

پایان نامه جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد (M.A) مدیریت ورزشی چکیده: در سال های اخیر، رفتارهای شهروندی سازمانی به عنوان رفتارهای فرانقشی کارکنان، به دلیل اثرات قابل توجهی که بر اثربخشی و موفقیت سازمان ها داشته اند، بسیار مورد توجه قرار گرفته‎اند. شناسایی و تقویت زمینه های بروز چنین رفتارهایی عملکرد و کارایی سازمان ها را ارتقاء بخشیده و بقای بلندمدت آن ها را تضمین می کند.هدف اصلی از ...

چکیده هدف از این پژوهش" تبیین رابطه ی میان فرهنگ سازمانی و عدالت سازمانی با رضایت شغلی کارکنان اداره کل ورزش و جوانان استان فارس " بوده است. با توجه به ماهیت موضوع و اهداف پژوهش از روش تحقیق توصیفی، از نوع همبستگی استفاده شده است جامعه آماری پژوهش تمامی کارکنان اداره کل ورزش و جوانان شهر شیراز می باشد که شامل 145 نفر می باشد و جهت اجرای روش نمونه گیری پژوهش به روش کل شمار ، ...

پايان نامه براي دريافت درجه کارشناسي ارشددر رشته مديريت اجرائي گرايش مديريت استراتژيک خرداد 1391 چکيده هدف از تحقيق حاضر بررسي رابطه رهبري تحول­آفرين با رفتار شهروندي سازماني کارکنان

پایان‌نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (M.A. ) گرایش : مدیریت ورزشی چکیده این پژوهش با هدف بررسی رابطه بین هوش هیجانی و مهارت‌های ارتباطی با سلامت روان کارکنان اداره کل ورزش و جوانان استان فارس انجام شد. طرح پژوهش توصیفی و از نوع همبستگی است، جامعه آماری این پژوهش را تمامی کارکنان اداره کل ورزش و جوانان فارس به تعداد 120 نفر تشکیل می‌دادند که از بین آن‌ها 94 نفر به روش ...

پایان نامه دوره کارشناسی ارشد در رشته تربیت بدنی وعلوم ورزشی گرایش مدیریت ورزشی چکیده هدف از تحقیق حاضر بررسی رابطه بین اخلاق کاری و رفتار شهروندی سازمانی کارکنان ادارات ورزش و جوانان استان مازندران بود. تحقیق حاضر از نظر هدف کابردی و از نظر روش توصیفی- همبستگی و از نظر جمع آوری داده ها میدانی است. جامعه آماری تحقیق را کارکنان ادارات ورزش و جوانان استان مازندران (271) تشکیل داده ...

دانشکده علوم انسانی، گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (M.A) گرایش : مدیریت ورزشی چکیده هدف از انجام این پژوهش بررسی ارتباط بین سرمایه اجتماعی با رضایت شغلی و تعهد سازمانی کارکنان اداره کل ورزش و جوانان استان فارس می­باشد. جامعه آماری تحقیق شامل 138 نفر می­باشد؛ که با توجه به محدود بودن جامعه، حجم نمونه با استفاده از روش سرشماری کل صورت گرفت. ...

پایان نامه جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد رشته مدیریت دولتی گرایش نیروی انسانی چکیده هدف کلی این تحقیق بررسی رابطه هوش هیجانی با تمایل به ترک شغل است.روش تحقیق از نوع توصیفی و هدف آن کاربردی است و روش گردآوری داده­ها میدانی و ابزار آن پرسشنامه است. در تحقیق حاضر جامعه آماری مورد بررسی، کارکنان اداره کل ورزش و جوانان استان گیلان با تعداد 234 نفر است. با در نظر گرفتن تعداد کل جامعه ...

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (M.A) گرایش : مدیریت ورزشی چکیده هدف از انجام این پژوهش بررسی ارتباط بین سرمایه اجتماعی با رضایت شغلی و تعهد سازمانی کارکنان اداره کل ورزش و جوانان استان فارس می­باشد. جامعه آماری تحقیق شامل 138 نفر می­باشد؛ که با توجه به محدود بودن جامعه، حجم نمونه با استفاده از روش سرشماری کل صورت گرفت. به همین تعداد پرسشنامه در بین کارکنان اداره کل ...

پایان نامه کارشناسی ارشد علوم انسانی رشته تربیت بدنی و علوم ورزشی گرایش : مدیریت ورزشی چکیده پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه ی بین عدالت سازمانی با اعتماد سازمانی در کارکنان اداره کل ورزش و جوانان استان کرمان در سال 1392 به مرحله ی اجرا در آمده است. این تحقیق از لحاظ هدف کاربردی از نوع همبستگی و مبتنی بر مدل معادلات ساختاری است و به روش میدانی انجام شده است ، که جامعه ی آماری آن ...

ثبت سفارش