پایان نامه بررسی رابطه مدیریت دانش و نوآوری محصول در شرکت های صنعتی استان گیلان

word 1 MB 30654 117
1392 کارشناسی ارشد مدیریت
قیمت قدیم:۱۵,۲۰۰ تومان
قیمت: ۱۹,۰۰۰ تومان
دانلود فایل
 • بخشی از محتوا
 • وضعیت فهرست و منابع
 • پایان نامه جهت دریافت درجه کارشناسی ارشدM.A.

  گرایش : تحول

  چکیده:

  با توجه به تغییرات سریع ،سازمان ها دریافته اند که کاربرد مؤثر از سرمایه ها و منابع دانش متعدد و گسترده این توانایی را به آنها می دهد که نوآوری کنند و پاسخگوی انتظارات و نیازهای تازه مصرف کنندگان و همچنین تحولاتی که در شرایط رقابتی و تکنولوژیک پیش می آید باشند، مدیریت دانش تصمیم گیری با کیفیت بالاتر را تایید کرده و اطمینان می دهد که ارزشها و مشارکت دارایی های  ذهنی به اندازه کافی کارا بوده و باعث بهربرداری می شود ، هدف این مطالعه بررسی رابطه بین مدیریت دانش و نوآوری محصول وهمچنین تاثیرمؤلفه های مدیریت دانش به روی نوآوری محصول در شرکت های صنعتی استان گیلان می باشد،در تحقیق حاضر از ابزار پرسشنامه ،وتعداد (278)نمونه استفاده شده این تحقیق از روش توصیفی وآزمون های پارامتریک و ضریب همبستگی پیرسون ورگرسیون و از نمونه گیری تصادفی در دسترس استفاده شده نتایج نشان میدهد که رابطه مثبت و مستقیم، بین مدیریت دانش و نوآوری محصول وجود دارد به عبارت دیگر هرچه مدیریت دانش در سازمان بهبود یابد نوآوری محصول نیز افزایش خواهد یافت وبین مولفه های مدیریت دانش ونوآوری محصول هم رابطه مثبت ومستقیم وجود دارد به ترتیب اکتشاف دانش، اکتساب دانش خارجی و تسهیم دانش داخلی بیشترین تاثیر را بر روی نوآوری محصول می گذارند. سازمانها با استفاده از اشتراک گذاری اطلاعات ، دانش تکنولوژیک جدید و ویادگیری از الگو ها ومدل ها می توانند نوآوری محصول داشته باشند.

  واژگان کلیدی : مدیریت دانش ، نوآوری ، نوآوری محصول

  مقدمه

  در اکثر شرکت ها، توسعه محصولات و خدمات جدید یک فرایند تصادفی و بدون برنامه به حساب می آید. بجای ایجاد ساختارهای منظم برای استخراج ایده های جدید و توسعه و انتخاب هم زمان از میان آنها، این فرایند غالباً موقتی و بدون برنامه است. تنها در بخش های انگشت شماری یک رویکرد ساخت یافته برای توسعه خدمات جدید وجود دارد. شرکت هایی که فرایند نوآوری شان را به شکل ساخت یافته تری انجام داده اند و از بی برنامگی آن جلوگیری کرده اند، بهتر می توانند فرصت های نوآوری را شناخته و فرایند توسعه محصول/خدمات جدید را مؤثرتر و کاراتر سازمان دهی کنند. بنابراین، نوآوری موفق در محصولات/خدمات باید رخدادی قابل کنترل باشد.(سلیمی و نصیری،1386).کاربرد کار آمد مؤثر مدیریت دانش مزیت رقابتی را افزایش می دهد و موفقیت سازمانی را ارتقاء می بخشد مدیریت دانش امروزه بیش از بیش مهم تلقی می شود چون سازمان ها دریافته اند که کاربرد مؤثر از سرمایه ها و منابع دانش متعدد و گسترده این توانایی را به آنها می دهد که نوآوری کنند و پاسخگوی انتظارات و نیازهای تازه مصرف کنندگان که سریعاً درحال تغییرات است باشند (سانداوالیا و دالچر[1]، 2010 ). مشخص کردن عوامل تعیین کننده نوآوری فناوری در شرکت ها به یک موضوع جالبی در تحقیقات تجربی در زمینه نوآوری می باشد. این موارد کلا از نقطه نظر جنبه اقتصاد صنعتی و جنبه مدیریت اقتصادی مورد بررسی قرار گرفته است.بررسی ها در حوزه اقتصاد صنعتی از این فرضیه شروع شده است که سطح نوآوری در شرکت می تواند به صورت ویژگی های ساختاری یک صنعت توضیح داده شود. و این موارد نیز امکان پذیر می باشد تا قابلیت الگوی کلی از تغییرات فناوری مربوط به صنایع خاص را مد نظر قرار داده یا به صورت کلی این موارد را کنار بگذاریم. این موارد شامل بررسی تاثیر ویژگی های یک صنعت مانند فرصت های موجود در بازار، مناسب بودن شرایط و ... می باشد.(وگا[2] و همکاران،2008).

   مدیریت دانش به عنوان ساز و کار اعمال فرآیندهایی در سطح فردی،گروهی و سازمانی جهت ایجاد شرایطی که دانش و اطلاعات بتواند در زمان مناسب در اختیار افراد قرار بگیرد،تا کنون در محافل علمی و سازمانی مورد توجه بسیاری از محققان قرار گرفته است.عمده این تحقیقات پیرامون زیر ساخت‌ها، فرآیندها، ساز و کارها، ابزارها و در موارد محدودی اثر آن بر برخی از عوامل مانند بهره وری، سودآوری یا عوامل ایجادکننده مزیت رقابتی مانند نوآوری مورد مطالعه قرارگرفته است.تحقیق و مطالعه پیرامون مدیریت دانش از منظر محتوایی گر چه می‌تواند در بسیاری از موارد مدیران و سایر کنش‌گران سازمانی را نسبت به شناخت و آگاهی از چیستی مدیریت دانش رهنمون باشد اما به تنهایی کافی نیست. در شرایط موجود مدیران به عنوان کنش‌گران اصلی سازمان به موضوع‌های سازمانی از منظر کارکردی و اجرایی می‌نگرند و اهمیت و ضرورت اعمال یک ساز و کار را از طریق ارزیابی اثرات و کارکردهای آن مورد ارزیابی قرار می‌دهند.همچنین عمده تحقیقات انجام شده پیرامون مدیریت دانش از منظر کارکردی به ارزیابی اثر مدیریت دانش بر یک عامل مانند نوآوری یا مدیریت روابط بامشتریان متمرکز شده‌اند و از نگاهی جامع به این موضوع غفلت نموده اند( انصاری رنانی، قاسمی نامقی،1388). سیاست گذاران و تحلیل گران به این اجماع رسیده اند که  قدرت ایده اقتصادهای توسعه یافته غربی ، به طور فزاینده ای به اقتصاد مبتنی بر دانش وابسته است . در دهه های اول انقلاب( دهه 1970 و 1980 )  فناوری اطلاعات و ارتباطات ICT تأثیر عمده آن تحریک کارآفرینی بود ،اما در موج توسعه ICT و بسط آن در اقتصادهای کمتر توسعه یافته ، کارآفرینان  خودشان، بویژه آنهایی که در مناطق جغرافیایی دارای هزینه های بالای تولید هستند به مناطقی با هزینه کمتر تولید تمایل  دارند ، لذا این گرایشات ، مدیریت دانش با کیفیت بالا را می سازند که خود یک عامل رقابتی شرکت های بزرگ و کوچک می باشند آهلانر و همکاران [3]( 2007 ) . توسعه محصول نوآورانه موجب پیشرفت های فن آوری محصولات فرآیندها و خدمات می شود که این به نوبه خود مشارکت قطعی مشتریان و اجزای دیگر سازمان های تجاری را در بردارد . نوآوری یک محصول راه حل جدید خلاقانه برای شرایط و تمایلات فعلی می باشد و نیازهای پنهان و آشکار و خواسته های مشتریان و سهامداران را برآورده می کند . ( قاسمی نژاد و شاهیری ، 1392) .با توجه به این که هدف این مطالعه بررسی رابطه بین مدیریت دانش و نوآوری محصول در شرکت های صنعتی استان گیلان می باشد . لذا در این فصل ابتدا به بیان مسأله و در ادامه اهمیت و ضرورت تحقیق اهداف و هزینه ها و چارچوب نظری در نهایت مدل پیشنهادی تحقیق و تعریف  نظری وعملیاتی متغیرها بیان می شود .

  بیان مسئله

  نوآوری و تغییر در محصولات و خدمات جوامع صنعتی چنان شتابی گرفته است که قدرت انتخاب و خرید بسیاری محصولات وخدمات را از مشتریان گرفته است، به گونه ای که نو بودن بسیاری از کالاها بیش از چند ماه دوام ندارد. سرعت تغییر در خدمات و کالاها و جهانی شدن اقتصاد تاثیر خود را به گونه ای در تمامی بنگاههای اقتصادی نمایان کرده است که رفتار و فرهنگ تمام مردم تحت تاثیر این تغییرات قرار گرفته است. جوامع و سازمانهایی که خود را با این تغییرات هماهنگ نکرده اند احساس عقب ماندگی دارند و بنگاههای اقتصادی در این گونه جوامع رو به نابودی هستند. رقابت در سازمانها و بنگاههای اقتصادی پیشرو، چنان سرعت و شتابی دارد که تصور رسیدن به آنها بیشتر اوقات محال و غیرممکن به نظر می رسد (عمادی،1390).طی سه دههء گذشته کشورها با این باور رسیده اند که تحقیق و توسعه (R&D) تأثیری مثبت‏ بر رشد اقتصادی خواهد داشت منابع متنابهی را به بخش تحقیق و توسعۀ ملی‏ خود اختصاص داده‏اند. در سالهای اخیر تئوریهای مطرح شده در زمینه رشد اقتصادی رابطه فرضی میان سرمایه‏گذاری در بخش علوم و فناوری(S & T)و رشد اقتصادی را ثابت نموده است کامیسون[4](2008). کشف و نوآوری‏ لایه‏های زیرین و بنیادین یک چرخه تجاری ‏را تشکیل می‏دهد. این فرآیندی‏ است که ارتقای استانداردهای زندگی در بلندمدت را رقم می‏زند. اگر بتوان چنین‏ فرآیندی را به تصویر کشید می‏توان دید که رشد اقتصادی در آن بصورت منحنی‏ است که در بلندمدت سیر صعودی داشته و چرخه تجاری در اطراف این منحنی‏ در حال نوسان است. آنچه که میزان صعود و پیشرفت ما را در بلندمدت تعیین‏ می‏کند همان شیب این منحنی است نه نوسانات اطراف آن.  بنابراین یک مزیت مهم برای  موفقیت سازمان ها، نوآوری است. منابع دانش خارج از سازمان اغلب برای فرایند نوآوری در سازمان حیاتی هستند .تحقیقات انجام شده در شناخت ریشه های نوآوری، نقش برجسته استفاده از دانش محیطی را فرایند نوآوری نشان داده‌اند. سازمانی که از ظرفیت جذب دانش بالایی برخوردار است، اتصالاتی با منابع دانش خارجی ایجاد می‌کند که به مثابه کانالهایی برای انتقال افکار نو به درون سازمان عمل می‌کنند .بنابراین ظرفیت جذب دانش از طریق شناسایی دانش خارج از سازمان می‌تواند نقش مؤثری در مرحله نخست نوآوری داشته باشد.(نسیمی,1387).وجود قابلیت‌های شناسایی و کسب دانش از محیط خارج، سازمان را قادر  می سازد که به شکلی مؤثر تغییرات فناوری و روشهای مدیریتی جدید را در حوزه فعالیت خود تعقیب کنند و از این طریق قابلیت‌های خود را برای پذیرش تغییرات توسعه دهند، ضمن آنکه با تبدیل شدن قابلیت‌های کسب شده به روشهای جاری انجام کار ( روتینها)سازمان تغییرات لازم را با هزینه کمتر و در زمان کوتاهتری اعمال می‌‌کند.  مدیریت دانش به عنوان فرایند شناسایی و ایجاد و شبیه سازی دانش و کاربرد دانش به منظور کشف یک فرصت جدید و افزایش عملکرد سازمان تعریف شده است دانگ یانگ[5](2011).یکی از مفاهیم مرتبط با مدیریت دانش سازمان ، مفهوم ظرفیت جذب دانش است که اولین بار به وسیله کوهن و لونیتال به عنوان توانایی یک سازمان در شناسایی، کسب و به کارگیری اطلاعات خارج از سازمان در فرایندها و محصولات نهایی خود تعریف شد.آنها ظرفیت جذب را به عنوان توانایی شرکت برای یادگیری از دانش خارجی از طریق فرآیندهای شناسایی، تطبیق و بهره برداری از دانش تعریف می کنند(کوهن و لوینتال، 1999، ص 65). شرکت هایی که فرآیند ظرفیت جذب را توسعه می دهند درصورتیکه هر دو مولفه را تقویت کنند می توانند مانع این پروسه شوند. در دیدگاه این دانشمندان ظرفیت جذب دانش دارای چهار بعد اصلی است که عبارتند از: اکتساب، تطبیق، تبدیل و کاربرد(بکارگیری)برخی نیز ساختارهای قبلی را به مجموعه‌ای از رویه های ثابت سازمانی و فرآیندهای استراتژیکی پیوند دادند که از طریق آن شرکت ها این دانش را با هدف ایجاد یک ظرفیت سازمانی پویا کسب می کنند، شبیه سازی می کنند، انتقال داده و به کار می گیرند. با توجه به نظریه ایشان، چهار ظرفیت یا فرآیند اصلی سازمان چهار بعد ظرفیت جذب را تعیین می کنند که به صورت طبیعی ترکیب شده و برای تولید یک ظرفیت سازمانی پویا فعالیت می کنند. آنان این چهار فرایند را در دو مولفه کلی گروه بندی می کند که عبارتند از: ظرفیت جذب بالقوه و ظرفیت جذب تحقق یافته. ظرفیت جذب بالقوه ابعاد کسب دانش را تشکیل می دهد (هم ظرفیت برای ارزش گذاری دانش و هم ظرفیت برای کسب و شبیه سازی دانش). در مقابل، ظرفیت جذب تحقق یافته از انتقال و کاربرد دانش تشکیل می شود(زهرا و جورج، 2002، ص 125). تمایز نظری بین ظرفیت جذب بالقوه و ظرفیت جذب تحقق یافته نشان می دهد که دانش کسب شده خارجی قبل از اینکه شرکت بتواند با موفقیت از این دانش برای ارزش گذاری استفاده کند، دستخوش پروسه های تکراری متعدد می شود. (خیرخواهان، 1389، صص 21-22). در این تحقیق نیز به بررسی رابطه مدیریت دانش و نوآوری محصول در شرکت های صنعتی استان گیلان پرداخته شده است. با توجه به مسائل گفته شده این سوال پیش می آید که آیا بین مدیریت دانش و نوآوری محصول در شرکت های صنعتی استان گیلان رابطه وجود دارد؟

   

  اهمیت وضرورت تحقیق

  سازمانها نوآوری را به عنوان یک استراتژی جهت ایجاد محیط مناسب برای کسب مزیت رقابتی و افزایش سود آوری و سهم بازار یا به عنوان یک واکنش به تغییرات محیط داخلی یا خارجی شان می دانند به همین دلیل توانایی یک سازمان برای نوآور بودن و نوآوری کردن بحث اصلی در بین تئوری های سازمانی است (حسینی کاکروی،1391).

  نوآوری برای حفظ پیشرفت اکثر سازمان ها ضروری است . اگر نیروی حیاتی یک سازمان تجاری جریان نقدی باشد نوآوری راهکاری برای تجدید قوای سازمان می باشد تا با موفقیت بیشتری در بازار تقاضا رقابت کنند . توسعه محصولات نوآورانه روی بهبود موقعیت راهبردی و توانایی ارائه محصول سازمان از طریق هدایت و خلاقیت تمرکز دارد.

  نوآوری محصول شامل چندین جنبه اساسی است :

    جستجوی نیازها برای محصولات ، فرایندها و خدمات جدید :

    تعیین مدیریت مناسب و تطبیق محصولات جدید :

   استقرار برنامه ریزی مناسب برای کل سیستم مدیریت در جهت توسعه تجاری سازی محصولات جدید

    انتخاب فرصت های محصول جدید برای سرمایه گذاری

    تقویت توانایی های سازمانی جهت خلق محصولات جدید موفق

    تولید محصول جدید و برنامه اجرای توسعه محصول جدید

  نوآوری محصول یک بازسازی پویا است که نیازمند رهبری و تجربه سازمانی و مدیریتی می باشد، نوآوری در محیط پویا و رقابتی پیش بینی می شود تا به عنوان مؤلفه ای اساسی برای شرکت ها جهت ایجاد ارزش و حفظ مزیت رقابتی باشد . شرکت هایی که دارای ظرفیت نوآورانه بیشتری می باشند در عرضه محصول ورود به بازار جدید بهتر هستند و شرکت ها را قادر به کسب نتایج نوآوری مطلوب و افزایش عملکرد می کنند . هنگامی که شرکت ها ابتکارات نوآوری را توسعه می دهند ، فرایندهای نوآوری تعاملی بوده و شامل عوامل متعددی است که در چارچوب و امتداد سازمان هستند . چنین فرایندهای تعاملی مستلزم توسعه و افزایش شبکه های تعامل می باشد تا فعالیتهای نوآوری را شکل داده و پیامدهای نوآوری را اشاعه دهد . ( چن و [6]همکاران، 2010) نوآوری شامل خلق یک ایده جدید ، پیاده سازی ( تولید ) یک محصول جدید ، فرایند یا خدماتی است که منجر به رشد پویایی اقتصادی ملی و افزایش اشتغال و همچنین منجربه ایجاد سود خالص برای شرکت و کسب و کار نوآورانه می شود  شرایط گسترده است ( قاسمی نژاد ، 1392) . این ایده نو نیاز به درک نیاز مشتری جدید و یا راه جدیدی برای تولید است که در فرایند توسعه تجاری ، کاهش هزینه و افزایش بهره وری را به همراه دارد ( پاپ ادیوک[7] و چو 2006 ) . تحقیقات نشان داده مدیریت دانش از طریق  ایجاد یک فرهنگ مفید و ارزشمند برای ایجاد و تسهیم دانش و همچنین ایجاد فرهنگ همکاری در سازمان ها نقش مهمی را در فرایند نوآوری ایفا می کند . محققان بر نقش محوری مدیریت دانش به خصوص در ایجاد یک محیط کاری داخلی که خلاقیت و نوآوری را حمایت می کند تأکید کرده اند ، عملکرد نوآوری کم در سازمان ها به نوآوری های محصول و فرایند کمک می کند و به عنوان مزیت رقابتی، شناخته شده است . بنابراین باید برای پیاده سازی مدیریت دانش در سازمان به منظور ایجاد یک فرهنگ مشترک برای به حداکثر رساندن عملکرد نوآوری و همچنین برای ایجاد مزیت رقابتی مؤثر است تلاش کرد ( میر فخرالدینی ، 1389).تغییرات سریع و رشد روز افزون دانش اطلاعات ، هر سازمانی را بر آن می دارد تا برای بقاء تمام تلاش خود را در مدیریت دانش برآمده اند تا به موقع از منابع دانشی خود و محیط پیرامون ، بهره برداری کنند . تمرکز مدیریت دانش  بر بهبود توانایی های سازمان است . موفقیت  به ایجاد محیط کاری جدیدی نیاز دارد که در آن دانش و تجربه به سادگی تسهیم شوند . فرایندها و فناوری های اطلاعاتی نیز برای این هدف باید اعمال شوند . رفتار انسان ها در سازمان هم باید در این راستا قرار گیرد تا بتوانند به بهره وری بیشتر دست یابند مبانی زیر ساخت مدیریت دانش  شامل فن آوری اطلاعات ، فرایندهای دانش و فرهنگ سازمانی است که این مبانی به استفاده کامل از دانش منجر می شوند ( طبرسا و اورمزدی ، 1387 ، ص 39 ).

   

   

  اهداف تحقیق

  هدف اصلی : بررسی رابطه مدیریت دانش و نوآوری محصول  در شرکت های صنعتی استان گیلان

  اهداف فرعی:

  بررسی وتعیین رابطه مدیریت دانش و نوآوری محصول در شرکت های صنعتی استان گیلان

  بررسی وتعیین تسهیم دانش داخلی و نوآوری محصول در شرکت های صنعتی استان گیلان

  بررسی رابطه اکتساب دانش خارجی و نوآوری محصول در شرکت های صنعتی استان گیلان

  بررسی  رابطه اکتشاف دانش و نوآوری محصول در شرکت های صنعتی استان گیلان

   

   

   چهار چوب نظری تحقیق

  در این تحقیق به بررسی رابطه مدیریت دانش و نوآوری محصول در شرکت های صنعتی استان گیلان پرداخته می شود. مدل تحلیلی تحقیق بر گرفته از تحقیقات(دانگ یانگ ،در سال 2011 )بوده است.این مدل شامل 2 متغیر(بُعد)و 3 مؤلفه است که بُعداول شامل مدیریت دانش و مؤلفه  های آن ، تسهیم دانش ، اکتساب دانش ،اکتشاف دانش ، بُعد دیگر آن نوآوری محصول است . مدیریت دانش به طور بارز به استراتژی دانش اشاره دارد و اصطلاح نسبتاً جدیدی است که نه تنها مفاهیم انتقال و به اشتراک گذاری دانش ( از داخل یا خارج شرکت ) ، بلکه فرایند کاربرد دانش را نیز دربر می گیرد . نوآوری دردانش می تواند به محصولات ، فرایندها و خدمات جدیدی تبدیل شود . و نیازهای درحال تغییر مشتریان ( ارباب رجوع ) را برآورده سازد ( نیستروم[8] ،1990 ).تبدیل دانش فردی به دانش گروهی جهت بهبود دانش موجودوتوانایی های تبدیل دانش و افکار به جدیدترین محصولات و فرایندها می باشد که توسط ارائه خدمات یا محصولات جدید توسط سازمان، جستجوی راههای جدیدبرای ارایه خدمات ،عمل کردن سازمان به شیوه ای خلاق ونوآور سنجیده می شود(فرجندی،1389).

   

  مدیریت دانش

  اکتشاف دانش

  تسهیم دانش داخلی

  اکتساب دانش خارجی خارجی خارجی

  نوآوری محصول

   

   

   

   

   

   

   

                                شکل (1-1)مدل مفهومی تحقیق، Dong (2011)

   

  فرضیه های تحقیق

  فرضیه اصلی

  بین مدیریت دانش و نوآوری محصول در شرکت های صنعتی استان گیلان رابطه وجود دارد.

  فرضیات ویژه:

   بین تسهیم دانش داخلی و نوآوری محصول رابطه وجود دارد.

  بین اکتساب دانش خارجی و نوآوری محصول رابطه وجود دارد.

  بین اکتشاف دانش و نوآوری محصول رابطه وجود دارد.

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  تعریف نظری وعملیاتی متغیرهای تحقیق                                                                                 1-7-1) متغیرپیش بین :مدیریت دانش

                                                                                                                                                                                             1-7-1-1) تعریف نظری مدیریت دانش:  

  مدیریت دانش به عنوان رسمی سازی دسترسی به تجربیات ، دانش و تخصص هایی تعریف می شود که باعث خلق قابلیت ها ، ایجاد عملکرد بهتر تشویق نوآوری و افزایش ارزش مشتری می گردد . ( گلوت و ترزیوسکی[9] ، 2004 ) مدیریت دانش ، سازوکاری برای دست یابی به تخصص ، دانش و تجربه است که قابلیت های جدید را فراهم کرده و عملکرد بهتر را موجب می شود ، نوآوری را تشویق و ارزش مطلوب ذینفعان را افزایش می دهد (انصاری و قاسمی ، 1388 ، ص5 ).

   

  -7-1-2) تعریف عملیاتی مدیریت دانش:

  مدیریت دانش به عنوان یک دیدگاه فرآیند محور ، استراتژیهایی را برای کسب یا تولید دانش به صورت خارجی یا داخلی برای دستیابی ، به اشتراک گذاشتن ، ذخیره کردن یا حفظ دانش در شرکت و سرانجام برای بکار بردن دانش منعکس می سازد . مدیریت دانش اولاً به عنوان یک دیدگاه فرایند محور تعریف می شود که استراتژیهایی را برای کسب یا تولید دانش چه به طور خارجی یا داخلی ارائه می کند ، ثانیاً برای دستیابی ، بر اشتراک گذاشتن ، ذخیره کردن یا حفظ دانش در شرکت کاربرد دارند و سرانجام کاربرد دانش را منعکس می سازد ( آهلانر و [10]همکاران 2007 ) .

  1-7-1-3) تسهیم دانش داخلی : 

   تسهیم دانش عبارت است از فرهنگ تعاملات دانش محور که شامل تبادل دانش ضمنی و صریح ،تجارب و مهارت های کارکنان بین واحدهای سازمانی یا در کل سازمان می شود . اگر دانش شخصی سازی شده و به اشتراک گذارده نشود ، کارکنان سازمان به صورت جداگانه در فرایند یادگیری وارد شده و تمایلی به تسهیم دانش خود با دیگر اعضای پروژه نخواهند داشت . در واقع دانش می تواند به صورت همزمان بر توانمندی های فردی و شایستگی های سازمانی اثر گذارده و به تقویت توانمندی سرمایه های فکری سازمان در حوزه سرمایه های انسانی و سازمانی منجر شود. (بابک سهرایی ، 1390) جهت سنجش آن از سؤالات 1 تا 5 پرسشنامه استفاده شده است .

  1-7-1-4)   اکتساب دانش خارجی:   

   اکتساب[11] دانش، یکی از جنبه های مهم مدیریت دانش است که به هر دو جنبه دانش اندوزی یعنی هم کسب دانش سازمان و هم خلق دانش سازمان با هم و به موازات هم اهمیت می دهد. فرایند های کسب دانش، عبارت اند از: در اختیار گرفتن ، ذخیره سازی، پردازش، انتقال و تسهیم(طبرسا و اورمزدی،1387 ). جهت سنجش آن از سؤالات 6 تا 9 پرسشنامه استفاده شده است.

  1-7-1-5)  اکتشاف دانش: 

  شناسایی دانش عبارت است تلاشی ساخت یافته برای تعیین خطاها و نواقص دانش یک سازمان برای پشتیبانی از استراتژیهای رقابتی سازمان، شناسایی دانش شامل شفاف سازی دانش درون ، شناسایی دانش فردی و گروهی در درون سازمان ، استفاده از کتابچه ها راهنمای متخصصان و راهنمای سازمان و استفاده از نقشه های دانش ) و بیرون سازمان ( شناسایی حاملان و منابع بیرونی دانش ) می باشد (عباس زاده ،1388 ) جهت سنجش آن از سؤالات 10 تا 13 پرسشنامه استفاده شده.  

     

  1-7-2)متغیر ملاک:نوآوری محصول:

  1-7-2-1) تعریف نظری متغیر ملاک

  تبدیل ایده به کار برد محصول ، خدمت اجتماعی ، فرایند صنعتی ، یا تجاری جدید یا بهبود یافته که قابل عرضه و دارای مشتری باشد . عامل مهمی برای رقابت پذیری در دنیا است . نوآوری تسخیر گرایشات سازمانی در جهت نوآوری در پاسخ به تغییرات محیطی است که این پاسخ می تواند به شکل ، خدمت ، فرایند ، تکنولوژی ، رفتار ، بازار محیط های کسب و کار باشد (http://samtim.tums.ac.ir). نوآوری با تغییرات درارتباط بوده و می تواند به صورت اصلاحی یا توسعه ای باشد . نوآوری همچنین می تواند به عنوان کاربرد کشفیات و ابداعات و فرآیندی تعریف شود که به وسیله آن نتایج جدیدی به دست می آید (گلوت و ترزیوسکی ، 2004 ).

  1-7-2-2) تعریف عملیاتی نوآوری محصول  

  نوآوری محصول به عنوان متغیر ملاک در نظر گرفته شده است منظور از نوآوری یعنی ایجاد کالاهای ابداعی ،پیشرفته تر و کالاهای اصلاح شده و انواع کالاهای جدید دیگر است (مجلسی ارده جانی ،1381).اگر سازمانی به دنبال بقاء دراین محیط متغیر و پویا باشد.لازم است در انواع مختلف از نوآوری، سرمایه گذاری نماید . چرا که انواع مختلف نوآوری به روش های متفاوتی سازمان را تحت تأثیر قرارداده و نتایج مختلفی را به دنبال دارد(رضوانی و گرایلی نژاد ، 1390).جهت سنجش آن از سوالات 14تا 16پرسشنامه  استفاده شده است.

   

  قلمرو تحقیق

  با توجه به موضوع تحقیق،شرکت های صنعتی از طریق مدیریت دانش که دارای سه  مولفه است،  تسهیم دانش ،اکتساب دانش،اکتشاف دانش به دنبال یک  فرایند خروجی نوآوری محصول ،که در واقع هدف اصلی است.پژوهش حاضر در حوزه مطالعات تئوری سازمان ومدیریت می گنجد.

   قلمرو زمانی : قلمرو زمانی این تحقیق از شهریور 1392تا بهمن 1392 می باشد.

  قلمرو مکانی : در این تحقیق قلمرومکانی شرکت های  صنعتی استان گیلان می باشد.

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  فصل دوم : ادبیات وپیشینه تحقیق

  2-1) بخش اول : مدیریت دانش

  2-1-1) مقدمه

  سازمان ها دررویارویی با تغییرات سریع باید به منظور حفظ مزیت رقابتی خود را با دانش موجود منطبق کنند و در جهت با این همه تحقیقات نشان می دهد که موضوع مدیریت دانش از ماهیتی پیچیده برخوردار است ( لیا و همکاران[12] ، 2011 ).مدیریت دانش به عنوان یک رشته نسبتاً جدید ممکن تصور شود که این مشکل ناشی از فقدان یک تئوری است ، اما حتی یک بررسی کوتاه از نوشته ها روشن می سازد که موضوع چیز دیگری است . یک توصیف از مدیریت دانش به عنوان ترکیبی از افراد ، فرایند و فن آوری به خوبی شناخته شده است(جان ادوارز[13]، 2013).

  مدیریت دانش عمدتاً بر اشتراک دانش درون سازمان و گروه متمرکز شده است . یکی از اهداف اصلی شرکت و سازمان مبتنی بر دانش این است که ، از مجموع نیروهای رانشگر خود کارآمدتر باشد . هدف اصلی هر سازمان این است که باید روی فرد متمرکز شده و به او انگیزه دهد و درمرحله بعد باید تمرکز به شبکه های اجتماعی دراولویت قرار گیرد . دانش به خودی خود نمی تواند هیچ مزیتی به دنبال بیاورد ، فقط در صورتی می توان آنرا مهم تلقی کرد که ارزش ایجاد کند ارزش دانش ، به کارگیری بینش های تلویحی و درونی ( ذهنی ) و قابل دسترسی کردن آن بینش ها برای اشتراک و کاربرد توسط شرکت بستگی دارد ولکل[14] (2009).

  به طرز قابل توجهی مدیران دریافته اند که دانش و یادگیری منبع بهتری برای دستیابی به مزیت رقابتی پایدار در جهان امروز است . آنها می دانند که نگهداری دانش های کلیدی سازمان بصورت منفعل و در افکار کارکنان جایز نبوده و عاملی همچون جابه جایی ، پایین آمدن استانداردهای آموزشی و رشد سریع تغییرات کسب و کار به منزله آن است که دیگرنمی توان بصورت اطلاعات جامع و با ثبات افراد به شکلی انفرادی تکیه نمود در نتیجه دانشی که دروجود کارکنان محصور شده است بایستی به درون سطوح سازمان نفوذ پیدا کند . تا همگی بتوانند بدان دست پیدا کرده و همچنین موجب افزون شدن و یا تکمیل آن گردد ( جعفری و همکاران،1385) .  

  چانگ و لی [15](2009) اشتراک دانش دلالت بر این امر دارد که اطلاعات ، دانش و مهارتی که مربوط به سازمان می باشند در میان افراد یا واحدها در چارچوب سازمانی،تبادل و توزیع شوند. اشتراک ترکیب دانش موجود و دانش جدید را افزایش می دهد که منجر به توسعه فرایند یا ایجاد تغییرات محصولات جدید می شود .

   

  2-1-2 ) تعاریف و مفهوم مدیریت دانش

  دانش یک منبع اقتصادی کلیدی) و حتی می توان گفت تنها منبع کلیدی( برای کسب مزیت رقابتی است. سازمان ها می توانند از طریق مدیریت اثربخش دانش، تولید و یا کسب دانش های جدید، در دسترس قراردادن دانش و به کار بستن آن، کارکنان خود را به کارکنان دانشی تبدل نمایند.چنین کارکنانی مهم ترین سرمایه ی یک سازمان به حساب می آیند. نه فقط پژوهشگران مدیریت، که شاغلین در سازمان ها نیز بر فرایند مدیریت دانش که شامل کسب، کاربرد و اشتراک دانش می شود تأکید زیادی دارند و مدیریت دانش  را در جایگاه کلیدی ترین عامل سازمانی جهت کسب مزیت رقابتی قرار می دهند (کور و مادن[16] ،2013)

  مدیریت دانش عبارت است از مهم ترین سؤالات اساسی در زمینه سازگاری سازمانی برای بقا و شایستگی بالا به دلیل تغییر در محیط کسب و کار می باشد (ملکی پور ، 1391).مدیریت دانش با هدف تأمین نیازهای فعلی شناسایی و استفاده از سرمایه دانش و توسعه فرصت های جدید به مرحله اجرا است (آمالیا و ناگروهو[17] ، 2010 ).نظام مدیریت دانش را نوعی نظام اطلاعاتی تعریف کرده اند که به آفرینش حفاظت و تسهیم دانش سازمانی می پردازند ( فدائی و همکاران ، 1390).دانش به عنوان یک منبع مهم مزیت رقابتی و ایجاد ارزش ، به عنوان یک عنصر ضروری برای توسعه پایدار و به طور کلی به عنوان یک عامل تعیین کننده برای شرکت ها به آنان جهانی شناخته شده است علاوه بر این ، دانشی که شرکت ها شناسایی می کنند، منبعی پویا است که نیازمند تغذیه ، مدیریت دقیق می باشد ( میر فخرالدینی ، 1389). مدیریت دانش طیف وسیعی از فعالیت هااست که برای مدیریت ، مبادله ، خلق یا ارتقای سرمایه های فکری در یک سازمان به کار می رود و یک توافق جمعی در مورد این که مدیریت دانش چیست ، وجود ندارد . تعاریف زیادی برای مدیریت دانش منتشر شده است .مدیریت دانش طرحی هوشمندانه فرایندها ، ابزار ، ساختار و غیره با قصد افزایش نوسازی اشتراک یا بهبود استفاده از دانش است که در هر کدام از سه عنصر سرمایه فکری یعنی ساختاری انسانی و اجتماعی نمایان می شود،از نظر سی نت[18] (2004)راه حل معمای تعریف مدیریت دانش آن است که آنچه را مدیریت دانش در آن مقوله نمی گنجد حذف کنید .( پیری ، آصف زاده ،1385).

  مدیریت دانش شامل اقدامات مدیریتی در تسهیل فعالیت های کسب دانش ، ایجاد ذخیره اشتراک ، توزیع ، توسعه و بکارگیری دانش توسط افراد و گروهها است ژنگ و همکاران[19] (2010). ایجاد دانش به فرایندی اشاره می کند که در آن دانش توسط سازمان از منابع خارجی کسب می شود و استفاده دانش که کاربرد دانش یا اجرای دانش نیز نامیده می شود به فرایندی اشاره دارد که در جهت کاربرد حقیقی و موجود دانش تنظیم و تطبیق می گردد (رام چندران و همکاران [20]، 2009). ونیز فرایندهای مدیریت دانش را شامل خلق دانش ، جذب ، سازماندهی ، ذخیره سازی و انتشار دانش می دانند که کاربرد آن در بین بخش های خصوصی و دولتی دارای تفاوت های قابل توجه ای هستند( مارا و همکاران[21] ، 2012).خاطر نشان می کنند که جریان های مؤثر مدیریت دانش و فرایند تسهیم دانش در میان رقبای زنجیره عرصه ، ویژگیهای جالبی نظر چابکی ، انطباق پذیری، و همترازی را به دنبال دارد و زمینه ساز فرایندهای انسجام ، بهبود مشارکت ، جذب دانش و سازماندهی آن است . (قدوس وایکژو[22] ،2005) نظام مدیریت دانش را نوعی نظام اطلاعاتی تعریف کرده اند که به آفرینش ، حفاظت و تسهیم دانش سازمانی می پردازد . بلانت[23] ( نقل از افجه ای و سلطانی ، 1390 ، ص86 ) معتقد است که مدیریت دانش ، فرایندی است که از طریق آن سازمان ها اطلاعات جمع آوری شده ی خود را به کار می گیرند و پاسخی که به این نگرانی است که افراد بایستی قادر به تبدیل یادگیری خود به دانش دستخوش تغییرات مختلف می شود و بخش از اطلاعات از بین می رود . بنابراین باید از روند قادر به تبدیل یادگیری خود به دانش دستخوش تغییرات مختلف می شود و بخش از اطلاعات از بین می رود . بنابراین باید از روند اتلاف اطلاعات مفید، جلوگیری کرد دانش به عنوان یک سرمایه سازمانی مهم به ( لحاظ استراژیکی ) است که بر اساس آن سازمان ها از قابلیت ها و منابع ناملموس به عنوان ابزارهای رقابتی استفاده می کنند . بخش عمده دانش به عنوان یک منبع مزیت رقابتی (به ویژه دانش ضمنی ) محسوب می شود که تدوین و تسهیم آن به دلیل ماهیت اعضای و وجود تجارب مختلف ، امری بس دشوار است. (هلن و کارکری[24] (2011) با این همه

   

  [1] . Sandavalya & Dalchr

  [2] . Vega

  [3].Uhlaner

  [4] . Camison

  [5] .Dong Yang

  1.Chen & colleague

  [7].popadiuka & choob

  [8] . nystrom

  [9].Gloet & Terziovski

  [10] . uhlaner & colleague

  [11] . knoweledge acquisition

  [12] .lia & colleague

  [13] .John Edwards

  [14] .volkel

  [15] . chang & lee

  [16] . kor &maden

  [17] .amalia & nugroho

  [18] . Sinotte

  [19] .zheng & colleague

  [20] .ramachandran & colleague

  [21] .marra & colleague

  [22] . Quaddus & xu

  [23] . blant

  [24] . whelan & carcary

  Abstract

  Due to rapid change, organizations have found that the effective utilization of funds and numerous sources of knowledge that enables them to innovate and Meet the expectations and needs of consumers and the competitive conditions and technological changes that may occur . Knowledge Management has approved a higher -quality decisions and ensure that the values ​​and contributions of intellectual property and has been efficient enough to use may be taken. The purpose of this study was to investigate the relationship between knowledge management and product innovation , and the impact of KM initiatives on product innovation is the province 's industrial companies . The study questionnaire and ( 278 ) samples were used . This research is descriptive and parametric tests and Pearson correlation coefficient and regression by random sampling method is used available . The results show that the direct positive relationship between knowledge management and innovation of the product. In other words, knowledge management to improve product innovation will also increase . And the elements of knowledge management and product innovation as well as there is a direct and positive relationship . The discovery of knowledge, external knowledge acquisition and internal knowledge sharing have the greatest impact on product innovation . Organizations using information sharing, new technological knowledge and learning of models and modeling can be product innovation .

   

  Type text or a website address or translate a document.

  Cancel

  Keywords: knowledge management, innovation, product innovation

   

 • فهرست:

   

  فهرست مطالب

                     عنوان مطالب    

                                                                                                         صفحه  

  چکیده                                                                                                                

  فصل اول:کلیات تحقیق                                                                              1         

  مقدمه                                                                                          2

  بیان مسئله                                                                                     3

  اهمیت و ضرورت تحقیق                                                                   5

  اهداف تحقیق                                                                                 6

   فرضیه های تحقیق                                                                          7

  چهار چوب نظری تحقیق                                                                   7

  تعریف  نظری و عملیاتی متغیرهای تحقیق                                                8    

  قلمرو تحقیق                                                                                 11

  فصل دوم  :ادبیات وپشینه تحقیق                                                                    12

  2-1)        بخش اول :

  2-1-1 )   مقدمه                                                                                     13

  2-1-2 )   تعاریف و مفهوم مدیریت دانش                                                       14

  2-1-3)    نگاهی بر سیل تحول مدیریت دانش                                                  18

  2-1-4 )   اهمیت مدیریت دانش                                                                  21

  2-1-5)   نظریه  ها وفرایند های مدلهای مدیریت دانش                                        24

  2-1-6 )  اثرات ومزایای مدیریت دانش در سازمان ها                                          26

  بخش دوم:

  2-2-1)   مقدمه                                                                                      30

   

   

                                                                                                                 

  فهرست

  فهرست مطالب

                     عنوان مطالب    

                                                                                                                  صفحه  

  2-2-2)  تعریف و مفهوم نوآوری و نوآوری محصول                                           31

  2-2-3 )  سیر تحول نوآوری                                                                       43

  2-2-4)  اهمیت نوآوری محصول                                                                  35

  2 -2-5)  نظریه ها و نوآوری محصول و نوآوری سازمانها                                      38

  2-2-6) مدلهای نوآوری                                                                             42

  2-2-7)  اثرات نوآوری محصول بر سازمان                                                       46

  2-3 )    رابطه مدیریت دانش و نوآوری محصول                                                47

  2-4)    پیشینه تحقیق                                                                                53

  فصل سوم: روش اجرای تحقیق                                                                      61

  3-1 )   مقدمه                                                                                         62

  3-2 )   روش تحقیق                                                                                62

  3-3)    جامعه آماری ، روش نمونه گیری و حجم نمونه                                         63

  3-4 )   روش ها و ابزار جمع آوری داده ها و اطلاعات                                        63  

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  فهرست                         

  فهرست مطالب

              عنوان مطالب                                                        

  صفحه  

  3-5 )  روایی و پایایی  گردآوری داده ها                                                         64

  3-6 )  روش تجزیه و تحلیل داده هاو اطلاعات                                                  64

  فصل چهارم : تجزیه و تحلیل داده ها و اطلاعات                                                 66

  4-1)   مقدمه                                                                                          67

  4-2)   بخش توصیفی داده های آماری                                                            67

  4-3 )   بررسی نرمال بودن متغیرها                                                                 75

  4-4)   بخش استنباطی داده ها واطلاعات                                                         76

  فصل پنجم: بحث نتیجه گیری و پیشنهادات                                                        82                                                                                                                        

  5-1)   مقدمه                                                                                          83

  5-2)  خلاصه تحقیق:                                                                                84

  5-3)   نتایج آمارتوصیفی                                                                            85

  5-4)   نتایج آماراستنباطی                                                                           85

  5-5)   محدودیتهای تحقیق                                                                         87

  5-6)    پیشنهادات براساس یافته های تحقیق                                                     87

  5-7)  پیشنهادات برای تحقیقات آتی                                                              88

   منابع فارسی                                                                                           89                                                                                                منابع انگلیسی                                                                                          95                                                                                                                                           

   

   

  فهرست

  فهرست اشکال

                       عنوان مطالب

            صفحه

  شکل (1-1)  مدل تحقیق                                                                            8

  شکل (2-1)  مدل چرخشی نوناکا تاکوچی مدیریت دانش                                       26

  شکل(2-2)   طبقه بندی نوآوری                                                                     32           

  شکل(2-3)  مدل تلفیقی پلسک                                                                     43

  شکل(2-4)   بخش داخلی موتور فرضی نوآوری                                                 43

    

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  فهرست

  فهرست جدول

                عنوان تحقیق

    صفحه

  جدول (2-1) گاه شمار مدیریت دانش                                                             20    

  جدول (2-2)  مدلهای مدیریت دانش                                                              25

  جدول (2-3)  طبقه انواع نوآوری سازمانی                                                         34

  جدول (4- 1)  توصیف متغیرجنسیت پاسخ دهندگان                                             67

  جدول (4- 2)  توصیف سابقه خدمت در بین  پاسخ دهندگان                                   68

  جدول (4- 3)  توصیف متغیرتحصیلات پاسخ دهندگان                                          69

  جدول ( 4-4)  توصیف متغیر نوآوری محصول                                                   70

  جدول (4-5)  توصیف متغیر مدیریت دانش                                                       71

  جدول ( 4-6)   توصیف متغیر تسهیم دانش داخلی                                              72

  جدول (4-7)  توصیف متغیر اکتساب دانش خارجی                                             73

  جدول (4-8)  توصیف متغیر اکتشاف دانش                                                       74

  جدول ( 4-9)  نتایج آزمون کولموگراف-اسمیرنوف                                              75

  جدول (4-10)  ضریب همبستگی بین مدیریت دانش و نوآوری محصول                     76

  جدول (4-11)  ضریب همبستگی بین تسهیم دانش داخلی و نوآوری محصول جدول       77

  جدول (4-12)  ضریب همبستگی بین اکتساب دانش خارجی و نوآوری محصول            78

  جدول (4-13)  ضریب همبستگی بین اکتشاف دانش و نوآوری محصول                     79

  جدول (4-14)  نتایج رگرسیون چندگانه                                                           80

   

   

   

   

   

                                                

                                                                                                                                        

  فهرست

  فهرست نمودار

                  عنوان تحقیق

                                                                                                        صفحه

  نمودار (2-1) گونه شناسی نوآوری محصول                                                       39

  نمودار (4- 1)  نمودار میله ای جنسیت پاسخ دهندگان                                           67 نمودار (4-2)  نمودار میله ای سابقه خدمت در بین  پاسخ دهندگان                                                            69

  نمودار (4-3)  نمودار میله ای تحصیلات پاسخ دهندگان                                         70

  نمودار (4-4)  هیستوگرام متغیر نوآوری محصول                                                 71  نمودار ( 4-5)  هیستوگرام متغیر مدیریت دانش                                                                      72

  نمودار (4- 6)  توصیف متغیرتسهیم دانش داخلی                                                73

  نمودار (4- 7)  توصیف متغیراکتساب دانش خارجی                                             74

  نمودار (4- 8)  توصیف متغیراکتشاف دانش                                                       75

  ضمائم وپیوست ها:                                                                                    100

  ب-1)  پرسشنامه تحقیق                                                                          102

  ب-2) خروجی رایانه در خصوص تجزیه تحلیل داده ها                                     103

  ب-3) آزمون همبستگی                                                                           110

  منبع:

  فهرست مطالب:

   

   

   

  ابراهیمی ،  سید عباس،محمد فاتح ،اصغر -  حاجی پور ،ابراهیم ،(1391) ،  بررسی نقش اعتماد در تسهیم دانش شغلی کارکنان دانشگاه تربیت مدرس  ،فصلنامه علمی – پژوهشی مدیریت نظامی ، سال دوازدهم ، شماره 47، ص162-135.

  ابطحی ،سید حسن، صلواتی، عادل ، (1385)، " مدیریت دانش در سازمان" ، انتشارات پیوند نو، چاپ اول.

  اسکندری،محمد،خلجانی،جعفر قیدر،اعرابی سید محمد،1390، "الگوی هماهنگی راهبردهای نوآوری محصول و فرایند بر اساس چارچوب ارزش های رقیب" ، بهبود مدیریت ،سال پنجم، شماره2پیاپی13 ،ص36-11.

  اعرابی ،سید محمد، موسوی ،سعید،(1388) "الگوی استراتژیک مدیریت دانش برای ارتقا ی عملکرد پژوهشگا هها" ، فصلنامه پژوهش و برنامه ریزی در آموزش عالی ،شماره 51 ، ص 4-26.

  افجه ای ، سید علی اکبر ، و سلطانی ، سید مانلی ،(1390) ، «تاثیر تعامل اجتماعی بر نواوری شرکت های بیمه» ،پژوهشنامه بیمه ، سال بسیت و ششم ، شماره 3، پیایی 103،صص101-79.

  افلاکی پاشاکی،لیلا ، (1391)،"بررسی تاثیر فرهنگ سازمانی براستقرار مدیریت دانش مطالعه موردی ادارات امور مالیاتی استانهای شمالی کشور"،پایان نامه کارشناسی ارشدمدیریت منابع انسانی، دانشگاه آزاد رشت.

  امیر خانی ،امیر حسین،(1384) ،« کابرد مدیریت دانش در بهبود سازمان » ، پیک نور ،سال سوم، شماره 3، ص 141-131.

  انصاری رنانی ، قاسم و قاسمی نامقی ، محمد،(1388) ،« ارزیابی اثر مدیریت دانش در خلق استراتژی رقابتی تمایز از مجرای زنجیره ارزش فعالیت های سازمان» ، پژوهش نامه مدیریت تحول ، سال اول ، شماره 2، ص 20-1.

  ایران نژاد پاریزی ، مهدی، (1384)، روش های تحقیق در علوم اجتماعی ، تهران ، نشر مدیران.

  ایزاکس،جفریای،لاینه،کریستوفر،آرگوئیلان جان،بهمن 1385،"الگوی پیشبینی نوآوری نظامی ،ترجمه موسسه آموزشی وتحقیقات صنایع دفاعی.

  آریازند.علی(1389)،"جایگاه مدیریت دانش در تصمیم گیری مدیران مدارس سازمان آموزش و پرورش شهر تهران"،(پژوهشگر) فصلنامه مدیریت، سال هفتم، شماره 17.

  آزاد ، ناصر، ارشدی ، ایمان ،(1388) ،« بررسی تاثیر فرهنگ سازمانی بر درک حمایت از نوآوری (مورد کاوی شرکت مادر تخصص بازرگانی دولتی ایران » فصلنامه بررسی های بارزگانی ، شماره 36 ،ص 38-26.

  آقا داود ،سید رسول،حاتمی، محمود ،حکیمی نیا ،بهزاد،(1389) ، " بررسی عوامل موثر بر

  پور محمد،مجید،(1391)،رابطه بین مدیریت دانش و نوآوری با عملکرد سازمانی شرکت های دولتی استان گیلان ،پایان نامه کارشناسی ارشدمدیریت دولتی ، دانشگاه آزاد رشت.

  پیری ، زکیه ،آصف زاده ،سعید ،1385،چگونه می توان مدیریت دانش را به کار گرفت ؟ ،مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی قزوین ، سال دهم ،شماره 1 پیاپی 38، ص10-1.

  جان ادواردز،ترجمه پارسانیا،مصطفی ، 2013،یک دیدگاه فرایندی از مدیریت دانش ،پایگاه مقالات علمی مدیریت،www.system.parsiblog.com

  جعفری ،مصطفی ، ابن رسول، سید اصغر،دیده ور ،فاطمه ،(1385) ،"نقش مدیریت دانش فناوری اطلاعات در مدیریت ریسک پروژه " ، نشریه بین المللی علوم مهندسی ، جلد 17 ، شماره 5 ، ص37-31.

  جعفری مقدم ، سعید ،1381، فرایندهای مدیریت دانش از یادیگیری سازمانی تا حافظه سازمانی ، فصلنامه مدیریت توسعه ، شماره 12.

  حاج کریمی، عباس و حاجی پور، بهمن. (1387). طراحی مدل اندازه گیری ظرفیت جذب: مطالعه موردی صنایع دارویی کشور. پژوهش و برنامه ریزی در آموزش عالی ، صفحه 70-51.

  حسینی خواه، و پروست، (1385)،"مدیریت دانش"، انتشارات سیطرون، چاپ اول.

  خاکی، غلامرضا ،1387، روش تحقیق در مدیریت ، مرکز انتشار علمی دانشگاه آزاد اسلامی.

  خسروی پور،بهمن،خرداد(1392)،نقش مدیریت دانش در بهبود و ارتقاء سازمان ترویج کشاورزی ، ماهنامه اجتماعی .اقتصادی علمی و فرهنگی کار جامعه،شماره 157.

  خیرخواهان حقیقی، وحدت. (1389). تعیین کننده های ظرفیت جذب دانش و تاثیر آن بر پاسخگوی سریع سازمانها. پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه تهران.

  دانایی فرد ، حسن ، الوانی، سید مهدی ، آذر، عادل(1383) ، روش شناسی پژوهش کمی در مدیریت : رویکردی جامع ، چاپ اول ، تهران ، انتشارات صفار- اشراقی .

  دفت ، ریچارد ال ،(1389) ،مبانی تئوری و طراحی سازمان » ف ترجمه علی پارساییان و سید محمد اعرابی ، چاپ پنجم ،انتشارات دفتر پژوهشهای فرهنگی ،تهران.

  دهقان نجم ، منصور،(1388)، " مدیریت دانش و نقش آن در نوآوری سازمانی " ،ماهنامه مهندسی خودرو و صنایع وابسته ،سال اول ، شماره 10، ص52-47.

  رابینز ،استیفن ، (1388)، « مبانی رفتار سازمانی » ، ترجمه علی پارساییان و سید محمد اعرابی ، چاپ بیست وچهارم ، انتشارات دفتر پژوهشهای فرهنگی ،تهران.

  رادلینگ ، آلن (1385) ، " مدیریت دانش : موفقیت در اقتصاد جهانی مبتنی بر دانش " ، ترجمه سید محمد حسین لطیفی ، نشر سمت.

  ربیعی مهناز، (1388) "اثر نوآوری وسرمایه انسانی بر رشد اقتصادی در ایران " مجله علمی و پژوهشی دانش و توسعه ، دوره 16، شماره 29.

  رضوانی ، حمید رضا وگریلی نژاد ، (1390) ، ارائه الگویی برای گونه شناسی انواع نوآوری سازمانی ،فصلنامه تخصصی پارک ها ومراکز رشد ، سال هفتم ،شماره 36،ص 126-149

  رودریجوز،ترجمه چیت سازیان ، علیرضا ، مدیریت دانش ،(2012) پایگاه مقالات علمی مدیریت www.system.parsiblog.com.

  زاهدی شمس السادات ، اسد پور، امین، حاجی نوری ،خاطره،(1390) ،"رابطه سیبرنتیک و مدیریت دانش در سازمان ،فصلنامه مطالعات مدیریت بهبود و تحول" ،شماره 63،ص25-1.

  زعفریان ،رضا ،اسماعیل  زاده ، مونا، شاهی، نساء،(1387) ارائه الگوئی پیاده سازی مدیریت دانش در کسب و کارهای کوچک ومتوسط( مطالعه موردی شرکت نفت ایران ) ، فصلنامه توسعه کارآفرینی ، سال اول، شماره 2 ،ص102-75.

  سرمد ، زهره ، بازرگان ، عباس ،حجازی ، الهه،(1377 )"روش تحقیق در علوم رفتاری"، ،چاپ سیزدهم

  سکاران،اوما، 1386، روش تحقیق در مدیریت ،انتشارات موسسۀ عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ریزی ،چاپ سوم.

  سلیمی ،محمد حسین ،نصیری،محسن،(5-4تیر 1386)،" ششمین همایش مراکز و توسعه صنایع و معادن ،مدل استراتژی نوآوری محصول و تاثیر جهانی شدن تحقیق و توسعه" .

  سهرایی ، بابک، فروزنده ،سکینه ،رئیسی وانانی ،ایمان ،(1390)،"مدلی جامع برای ارزیابی تسهیم دانش در سازمانهای پروژه محور دولتی بر مبنای عوامل انسانی و فنی" ، مدیریت دولتی ،دوره 3،شماره 7 ،ص114-95.

  شریف زاده،فتاح،مولایی،حسن،(1387)،"مدیریت دانش در سازمانهای اداری ،تولیدی و خدماتی،انتشارات جهاد دانشگاهی چاپ اول.

  صنوبر ، ناصر، سلمانی ، بهزاد وتجویدی ،مینا،(1390) ، تاثیر محرک های نوآوری بر ظرفیت نوآوری شرکتهای دانش بنیان ،فصلنامه علمی ، پژوهشی سیاست علم و فناوری ،سال چهارم ،شماره 2 ، ص 107-91.

  طبرسا ، غلامعلی و غفوری ،داود، (1387) ،« بررسی تجزیه و تحلیل میزان اثر بخشی نظام ارزیابی » ،فصلنامه مدرس علوم انسانی ، دوره 12، شماره 4، ص 225-119.

  طبرسا ،غلامعلی و اورمزدی ،نوشین ، (1387) ، تبیین وسنجش عوامل زمینه ای برای استقرار مدیریت دانش : مطالعه موردی در شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران – منطقه تهران، فصلنامه پیام مدیریت ، شماره 26 ، ص 69-39.

  طبرسا.غلامرضا، اورمزدی.نوشین(1387)،"سنجش عوامل زمینه ای برای استقرار مدیریت دانش: مطالعه موردی در شرکت ملی پخش فراورده های نفتی ایران- منطقه تهران"، پیام مدیریت، شماره 26،صص 69-39.

  عباس زاده شهری ،عباس ،رجبلو ،روشنک ، (1388)،"مدیریت دانش محور و کاربرد آن در شرکت های اکتشاف و تولید" ،ماهنامه فنی و تخصصی شرکت های ملی نفت ایران ، شماره 61،ص17-9.

  علامه ،سید محسن و زارع ،سید محسن، (1387) ،"بررسی رابطه مدیریت دانش و نوآوری عملکردسازمانی" ، مجموعه مقالات اولین کنفرانس ملی خلاقیت شناسی ، TRIZ و مهندسی و مدیریت نوآوری ایران و اولین کنفرانس ملی تفکر و آثار علمی تخیلی و کاربرد های آن 14 و15 آبان 1387، ص 12-18.

  علی احمدی ،علیرضا ، الهیاری ،احمد ،1382، استراتژی های رقابت  ونوآوری در کسب وکار ،1382، چاپ اول .

  عمادی، حلیمه،(1390)، آشنایی با مفاهیم مهندسی مجدد، رقابت در سازمانها و بنگاههای اقتصادی، http://hu-ie.com/index.php.

  غلامی ،عبدالخالق و قائمی ، باقر ، (1388)، « نقش مدیریت دانش در تقویت فرهنگ نوآوری در سازمانها » ،همایش منطقه ای طراحی (مهندسی) مجدد جامع سازمان ، 10دی ماه ، ص 157-125.

  فدائی ، غلامرضا،حسن زاده محمد،وذراتی ،ماشاالله ،(1390) ،"بررسی مفهوم نظام مدیریت دانش "،فصلنامه علمی –پ‍‍‍‍‍‍‍ژوهشی تحقیقات اطلاع رسانی و کتابخانه های عمومی ، دوره 17،شماره 4 پیاپی 67 ،533-580.

  فرجندی ،مریم،1389،"تاثیر فرایند اشتراک دانش برقابلیت های نوآوری سازمانی "،پایان نامه کارشناسی ارشد انسانی ،گرایش منابع انسانی ، دانشگاه آزاد رشت.

  قاسمی نژاد،یاسر ، شاهمیری ،فرهاد ،1392، ارائه چارچوب مفهومی برای انتخاب ایده ها ی محصول جدید و نوآورانه ، فصلنامه تخصصی پارک ها و مراکز رشد ،سال نهم ، شماره 34، ص1-11.

  گلچینپور ،مونا ،(1386) ،بررسی دلایل شکست مدیریت دانش در سازمانها » فصلنامه تخصصی پارک ها ومراکزرشد ، سال سوم ، شماره11،صص40-37.

  ماریوس تی. اچ میوز،چالز ادکوئیست، ترجمه پورجعفری مقدم ،معصومه،1389، "مقدمه ای برای نوآوری محصول وفرایند"، مجله اقتصادی –ماهنامه بررسی مسائل وسیاست های اقتصادی ، شماره 7و8 ، ص 106-87 .

  مجلسی ارده جانی ،مهرداد،1381،"بررسی و تبیین نقش تحقیقات بازاریابی در نوآوری محصولات غذایی(مطالعه موردی شرکت مهرام قزوین"،پایان نامه کارشناسی ارشد ،گرایش بازاریابی، دانشگاه آزاد رشت.

  محمود صالحی ، مهدی ،دری ،بهروز ،صفری، خلیل ،(1391) ، "بررسی نقش میانجی کنش متقابل اجتماعی در تاثیر گذاری ساختار و جو سازمانی بر مدیریت دانش ": مطالعه موردی صنایع خودرو سازی ایران ،مدیریت فناوری اطلاعات، دوره 4،شماره 11،ص69-92.

  معاونت تحقیقات و منابع انسانی دفتر توسعه مدیریت مدیریت وتحول اداری ،گروه مطالعات و برنامه ریزی توسعه مدیریت تحول تابستان ،1386.

  ملکی پور، احمد، (1391)، "اهمیت مدیریت دانش و سازمان ها ی یادگیرنده در پویایی دانش سازمان ها"،ماهنامه اجتماعی –  اقتصادی ،علمی فرهنگی کار و جامعه ، شماره 150، ص19-13.

  موسی خوانی،محمد،اجلی قشلا جوقی ، مهدی و صفوی میر محله ،سید رحیم ،(1389)،« ارائه مدلی برای سنجش میزان آمادگی سازمانها در زمینه مدیریت دانش (مورد مطالعه : مرکزآمار ایران) »، فصلنامه مدرس علوم انسانی –پژوهشهای مدیریت در ایران ، دوره 14، شماره 2،صص243-2.

  میر فخرالدینی،سیدحیدر،حاتمی ،سید حسن،طالعی فر،رضا،کنجکاومنفرد،امیررضا،(1389)، "نوآوری دانش و عملکرد نوآوری در شرکت های کوچک ومتوسط ، چشم انداز مدیریت بازرگانی" ،  شماره 2پیاپی 35 ، ص118-103.

  مینویی،مهرزاد،محمدپورزرندی،محمد ابراهیم،نادری نازنین،(1389)،«ارزیابی وضعیت مدیریت دانش براساس مدل نانوکا تاکوچی»مجله حسابداری مدیریت ،سال سوم،شماره 4،صص49-58.

  نسیمی,همایون.(1387). "بکارگیری مدل های نظام ملی مدیریت نوآوری جهت ارتقای شاخصهای نوآوری و افزایش توان تولید فناوری", مجله مدیریت و منابع انسانی در صنعت نفت  شماره 2، صفحه 124-99.

  نصیری،محمد حسین،(1386)، "مدل استراتژی نوآوری محصول و تأثیر جهانی شدن تحقیق و توسعه بر آن"،ششمین همایش مراکز تحقیق و توسعه صنایع و معادن.

  نعامی ، عبدالزهرا و افشاری ، علی ،(1389) ،« رابطه سبک رهبری تبادل رهبر عضو ، سبک های حل مساله ، و روابط گروه کاری با جو سازانی نوآورانه در کارکنان » ، فصلنامه پژوهشهای  روان شناختی دانشگاه شهید چمران ،اهواز ، شماره 13پیاپی 25، ص 137-124.

  نقاده ، حمیده، اسدی ، شاهرخ ، شهرابی، جمال ، (2012)، مدیریت دانش مشتری در بازاریابی و مدیریت زنجیره تامین با نگاه داده کاوی ، پایگاه مقالات علمی مدیریت www.system.parsiblog.com.

  الوانی ، سید مهدی و دانایی فرد ، حسن ،( 1388) ، « گفتارهایی در فلسفه تئوری های سازمان دولتی » انتشارات صفار ، چاپ هفتم ، تهران .

  الوانی سید مهدی (1383) ، « مدیریت دولتی » ، انتشارات نی ، چاپ بیست دوم ، تهران .

  وزارت صنعت و معدن و تجارت استان گیلان.

  هادیزاده مقدم ، اکرم، رامین مهر ، حمید و حیدری ، حامد ،(1389) ، « ارائه الگوی توفیق مدیریت دانش » ف فصلنامه چشم انداز مدیریت دولتی ، شماره 4 ، ص100- 82 .

  هنسن،مارک،(1370)،«مدیریت آموزشی ورفتارسازمانی »،ترجمه علی نامکی اهواز :دانشگاه شهید چمران.

  الهیاری ،علیرضا،(1392)،شوق کارآفرینی ،سازمان پژوهش علمی و صنعتی ایران، دفتر توسعه کارآفرینی دانشگاهها،شماره11.

  یادیگرروش ،حسن، (1382) ، تاریخچه مدیریت دانش ،توسعه مدیری ،شماره 239.

  یوسفی ،احسان ، صادق فیضی، جعفر ، سلیمانی ، محمد ، (1391) ، بررسی میزان تاثیر مدیریت دانش بر نوآوری (درمیان مدیران وکارکنان شرکت های فناور مستقر در پارک علم و فناوری دانشگاه ارومیه ) ،ابتکار و خلاقیت در علوم انسانی ،سال اول ، شماره 3 ، 51-29.

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  منابع لاتین:

   

  Abernathy, W, and Utter back J. (1978), ‘Patterns of Industrial Innovation,Tech-trative Science Quarterly, vol35, no(1990),pp 9-30.

  Academic Year 2002-2003,international journal of manpower , vol 25, iss 2 ,pp:167-180.

  Adams Richard, Perceptions of innovations: exploring and developing innovation classification , CRANFIELD UNIVERSITY (School of Management), PHD Thesis, Academic Year 2002-2003.

  Aghion, philippe , and peter howitt,(1998), "Endogenous growth theory." (Cambridge ,Massachusetts: the mitt press).

  Akram , kasheif & siddiqui , suleman hafeez & atif navaz , Muhammad & ghauri , tauqir ahmad & hayat cheema , amjad khawar .(2011) .”role of knowledge management to bring innovation : anintegrated approach". international bulletin of business administration ,vol 11. , pp 1451-243

  Alaei , abbas & shafaee, javad & ariyana,ali & salami maghvan, tavakkol.(2012). “the role of knowledge management in created organizational innovation” . journal of basic and applied scientific research, issn 2090-4303.

  Allameha ,Mohsen&Zamani, Mohsen& Davoodi, Sayyed Mohammad Reza(2011),"The Relationship between organizational culture  knowledge management, (A Case Study: Isfahan University) ", Procedia Computer Science, no 3 (2011), pp 1224–1236.

  Allen ,D, alvarez, s. 1998, "empwrgin expatriates and organization to improve repatriation effectiveness" , human resource planning.

  Amalia, mirta and nugroho,yanuaro.(2010)." An innovation perspective of knowledge management in a multinational subsidiary". Journal of knowledge management, vol. 15 , no .1 (2011), pp71-87.

  Bates, R. ,& Khasawneh,  S. (2005). "Organizational  learning  culture,  learning  transfer " , climate and perceived innovation in Jordanian organizations. International Journal of , Training and Development,vol 9 ,p 96–109.

  Burcu Kör & Ceyda Maden,(2013),” The Relationship between Knowledge Management and Innovation in Turkish Service and High-Tech Firms”, International Journal of Business and Social Science, Vol. 4 No. 4.

  Camison C & Beatriz, F (2008). “Knowledge absorptive capacity: New insights for its conceptualization and measurement”, Journal of Business Research.

  Carneiro, a. (2000), "how does knowledge management influence innovation and competitiveness?" journal of knowledge management, vol.4, no 2, pp.87-94.

  Chang, tin- chang & chuang, shu-hui.(2011). “performance implication of knowledge management processes: Examining the role of infrastructure capability and business strategy” . Journal of Expert systems with applications.

  Chen chuang-jet , huang jing-wen , Hsiao yung-chang (2010) , "knowledge management and innovativeness: the role of organizational climate and structure" ,international journal of manpower, vol.31, no.8.

  Cheung, C. K. K., & Lee, M. K. 0. (2007). Understanding user intention to continue sharing

  Cohen W. M. & Levintal D.A. (1999). ‘’Absorptive capacity: A new perspective on learning and innovation’’, Journal of administrative Science Quarterly, Vol 35, No 1.

  Cohen,W,M, and Levintal,D.A.(1990)"Apsorbtive capacity: a new perspective on  learning and innovation ", Administrative Science Quartly,vol.35,pp.128-52. European Commission, The Measurement of Scientific and Technological Activity: Oslo Manual, OECD (2005).

  Damanpour, F. and Gopalakrishnan, S. (2001) The dynamics of the adoption of product and process innovations in organizations. Journal of Management Studies

  Darroch jenny and rod mcnaughton(2002) , Examining the linkage between knowledge management practices and types of innovation, journal of intellectual capital, vol.3,no.3, pp 210_ 222.

  Davenport, T.H., & Prusak, L. (1998). Working knowledge: How organizations manage ,what they know. Boston: Harvard Business School Press.

  Dong Yang, (2011).The Effect of Knowledge Management on Product Innovation - Evidence from the Chinese Software Outsourcing Vendors, business,vol 3,pp 16-22 .

  Duffer .S, (2000),  "A  knowledge  portal  for Multi-Project Management", Master  thesis, University Karlsruhe.

  Gloat,m.and terziovski,m.(2004),"expioring the relationship between knowledge management practices and innovation performance", journal of manufacturing technology management , vol .15, no,5 ,pp.402-9.

  Henderson, R. M. and Clark, K. B.,1990, "Architectural Innovation: The Reconfigura - tion of ExistingProduct Technologies and the Failure of  Established Firms," Adminis-  trative Science Quarterly,no 35 (1990),pp 9-30.

  Holsapple, C.W. & Joshi, K.D.(2004), A Formal Knowledge Management Ontology: Conduct, Activities, Resources, and Influences, Journal of the American Society for Information Science and Technology, Vol. 55, pp. 593-612.

  Hsien liao ,& shu- & wub, chi-chuan.(2010). “system perspective of knowledge” ,journal of expert systems with application , http://www sciencedirect.com/scien    ce/article/ b6 v0 p-4f00 rvb.                                                                                

  Jaider Vega-Jurado, Antonio Guti´errez-Gracia, Ignacio Fern´andez-de-Lucio, Liney Manjarr´es-Henr´ıquez, (2008),” The effect of external and internal factors on firms’product innovation”, INGENIO (CSIC-UPV), Institute of Innovation and Knowledge Management, Ciudad Polit´ecnica de la Innovaci´on,vol 37,pp 616-632.

  Jing xu, remy houssin, Emmanuel caillaud and mickael gardni,(2010) “macro process of knowledge management for continuous innovantion “journal of knowledge management ,vol.14 no.2010,pp.573-591.

  Julia C. Naranjo-Valencia, Daniel Jiménez-Jiménez, Raquel Sanz-Valle, (2011),"Innovation or imitation? The role of organizational culture", Management Decision, Vol. 49 ,no1, pp. 55 – 72.

  knowledge in virtual communities. In The 15th European Conference on Information Systems.

  Li-An Ho,2011, "What affects organizational ,Behavior? The linking of learning and knowledge management , Department of Educational Technology Taking University, Tamsui, Taiwan" , Industrial Management ,Vol 108, No  9 , pp 1234-1254.

  Malhatra , yogesh ,(2000) , "knowledge management and virtual organization climate and contractual relationship for perceptions of support for innovantion " Management.

  Marra, Marianna & Ho, William & Edwards, john s .(2012). "supply chain knowledge management : a literature review" . expert systems with applications, no.39.

  Meso, P. & Smith, R. (2000), A Resource-Based View of Organizational Knowledge Management Systems, Journal of Knowledge Management, Vol. 4,pp224-234.

  Mone m.a , mckinley framework . acad manage rev , vol 23, no(1) :pp 115-32.

  Nelson OlyNdubisi ,Khurram . Iftikhar , (2012) ," Relationship between entrepreneurship , innovation and performance Comparing small and medium - size enterprises", Journal of Research in Marketing andEntrepreneurship ,Vol. 14  , No. 2 ,pp. 214-236.

  New York: John Wiley & Sons, Inc.

  Nicolas, lopez , Carolina & 1. Merono-cerdan,angel.(2011). "strategic knowledge management, innovation and performance" . international journal of information management .vol.31.

  Nika M & Igor P (2009). “Absorptive capacity, its determinants, and influence on innovation output”, Technovation Journal, vol 29, pp 859–872.

  Nonaka .1, and takeuchi, h.(1995), the knowledge creating company: how Japanese companies create the dynamics of innovation, oxford university press, new York.

  Nystrom ,h.(1990), technological and market innovation: strategies for product and company development, john wiley & sons , London .

  Ohme, kenichi: (1988), getting back to stratege , HBR., nov . dec.

  Ojasalo,Jukka.  (2008),  " Management  of  innovation  networks:  case  study  of  different approaches", European Journal of  Innovation Management, vol.11 No.1 pp.51-86.

  Patrice Gélinas & Lisa Baillargeon,(2013),” Innovation versus Imitation Choices amid Technological Turbulence and Intense Competition:( Evidence from a Canadian Historical Case)” International Journal of Business and Social Science, Vol. 4 No. 8.

  Plessis. M.D. (2007), "the role of knowledge management in innovantion" , journal of knowledge management , vol. 11 no .4, pp.20-29.

  Popadiuka, Silvia & choob , chun wei .(2006) .”innovation and knowledge creation : how are these concepts related ? “. International journal of information  management . vol26 ,2006 .pp.302-312.

  Proceedings of the 2009 international symposium on web information systems and applications, pp.355-358.

  Quaddus, mohammad & xu, jun (2005) .adoption and diffusion of knowledge management system: field studies of factors and variables. Knowledge-based systems,vol 18(2-3),pp107-115. Retrieved april 15,200.

   Raed Ismail Ababneh,(2013), “The Impact of Knowledge Management and Organization Learning on Organizational Innovation: The Case of the Greater Amman Municipality in Jordan”, Department of Public Administration Faculty of Economics and Administrative SciencesYarmouk University, Irbid- Jordan,www.ijbssnet.com.

  Ramachandran, sharimllah devi & siong choy, chon & hishamuddin,ismail .(2009), "a comparative study of public and private higher education institutions I Malaysia". The journal of information and knowledge management system ,vol. 39 no. 3, pp. 203-222.

  Sandhawalia , birinder singh & dalcher , Darren . (2010). " developing knowledge manajement  capabilities : a structured approach " . journal of knowledge manajement research news . vol. 15 no. 2,2011 .pp. 313-328.

  Sauberen ,tim and tshirky, hugo(2006) .” structured creativity formulationg an innovation strategy.” Newyork ny : palgrave mc Milan.

  Sinotte, m.(2004), " Exploration of the fild of knowledge management for the library and information professional" library, vol54 ,pp8-190.

  Stoner , j ., et .al ., (1996), management , prenticehall , india.

  Tseng s.m (2008). The effects of information technology on knowledge management systems. Expert systems with application ,vol 35 ,no(1-2), pp 150-160.

  Uhlaner, Lorraine &van stel, andre & meijaard, joris & folkeringa, mickey.(2007). "the relationship between knowledge management, innovantion and firm performance: evidence from dutch SMEs" . SCALES (scientific analusis of Enterpreneurship and SMEs. vol38 , no1,pp 45-65.

  Utterback, j.m. (1971), “ the process of technological innovantion within the firm”, academy of management journal, vol.14 no.1, pp.75-88.

  Volkel , max . (2009). " personal knowledge models for more productive knowledge worker " . location , voelkel@fzi.de

  Wasko, M. M., & Faraj, S. (2005). Why should I share? Examining social capital and knowledge contribution in electronic networks of practice. MIS Quarterly,vol 29,no1, pp 35-57.

  Whellan, Eoin &l. carcary, marian.(2011) . “integrating talent and knowledge management: where are the benefts? “ journal ofknowledge management , vol 15 no.4 pp.675-686.

  Xu, j .,li .,Y.(2009) , an empirical investigation of knowledge management and innovantive performance: the case of alliances, research policy ,vol 38,pp358-368.

  Zahra S.A. & George G. (2002). ‘’Absorptive capacity: A review, reconceptualization and extension’’, Academy of Management Review, Vol 12, No 2.

  Zaltman, G., Duncan, R. and Holbek, J. (1973) Innovations and organizations.

  Zheng, wei& yang, baiyin & n. mclean, gary. (2010). "linking organizational culture, structure , strategy, and organizational effectiveness:mediating role of knowledge management" . journal of business research.

  Bukowitz W. R., Williams R. L. The.(2002). "Knowledge Management Fieldbook", Pearson Education Limited: London.

  http://satim.tums.ac.ir

  www.oloomsara.com

  www.modiryar.com


تحقیق در مورد پایان نامه بررسی رابطه مدیریت دانش و نوآوری محصول در شرکت های صنعتی استان گیلان, مقاله در مورد پایان نامه بررسی رابطه مدیریت دانش و نوآوری محصول در شرکت های صنعتی استان گیلان, پروژه دانشجویی در مورد پایان نامه بررسی رابطه مدیریت دانش و نوآوری محصول در شرکت های صنعتی استان گیلان, پروپوزال در مورد پایان نامه بررسی رابطه مدیریت دانش و نوآوری محصول در شرکت های صنعتی استان گیلان, تز دکترا در مورد پایان نامه بررسی رابطه مدیریت دانش و نوآوری محصول در شرکت های صنعتی استان گیلان, تحقیقات دانشجویی درباره پایان نامه بررسی رابطه مدیریت دانش و نوآوری محصول در شرکت های صنعتی استان گیلان, مقالات دانشجویی درباره پایان نامه بررسی رابطه مدیریت دانش و نوآوری محصول در شرکت های صنعتی استان گیلان, پروژه درباره پایان نامه بررسی رابطه مدیریت دانش و نوآوری محصول در شرکت های صنعتی استان گیلان, گزارش سمینار در مورد پایان نامه بررسی رابطه مدیریت دانش و نوآوری محصول در شرکت های صنعتی استان گیلان, پروژه دانشجویی در مورد پایان نامه بررسی رابطه مدیریت دانش و نوآوری محصول در شرکت های صنعتی استان گیلان, تحقیق دانش آموزی در مورد پایان نامه بررسی رابطه مدیریت دانش و نوآوری محصول در شرکت های صنعتی استان گیلان, مقاله دانش آموزی در مورد پایان نامه بررسی رابطه مدیریت دانش و نوآوری محصول در شرکت های صنعتی استان گیلان, رساله دکترا در مورد پایان نامه بررسی رابطه مدیریت دانش و نوآوری محصول در شرکت های صنعتی استان گیلان

دانشکده مدیریت و حسابداری – گروه مدیریت بازرگانی پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (M.A ) فهرست مطالب چکیده 1 فصل اول: کلیات تحقیق 1-1-مقدمه. 3 1-2-بیان مسئله. 3 1-3-ضرورت انجام تحقیق.. 4 1-4- چارچوب نظری.. 5 1-5-سوالات تحقیق.. 6 1-5-1- سوال اصلی.. 6 1-5-2-سوالات فرعی.. 6 1-6- فرضیه های تحقیق.. 7 1-6-1-فرضیه اصلی.. 7 1-6-2-فرضیه های فرعی.. 7 1-7- اهداف تحقیق.. 7 1-7-1- ...

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (M.A) رشته : مدیریت صنعتی گرایش تولید چکیده: در عصر دانش، عدم استفاده از مزایای دانش می­تواند تاثیرات منفی بر روی عملکرد و نوآوری سازمان­های امروزی داشته باشد. هدف اصلی پژوهش حاضر بررسی تاثیر استراتژی­های مدیریت دانش بر روی کیفیت محصولات در شرکت­های دانایی محور می­باشد. روش پژوهش در تحقیق حاضر از نوع روش و ماهیت از نوع توصیفی – پیمایشی و ...

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته مدیریت صنعتی گرایش: مالی چکیده: امروزه سازمانهای کشور به مانند سایر سازمانهای جهان ناگزیرند تا با دیگر سازمانها چه در داخل و چه در خارج کشور به رقابت بپردازند تا بتوانند در محیط کسب و کار باقی بمانند. از این رو آنها باید بتوانند دست کم در یک زمینه برتر از رقبای خود بوده، به عبارت دیگر آنها چاره ای ندارند جز اینکه نوآور باشند. این ...

پايان نامه براي دريافت درجه کارشناسي ارشد(M.A) گرايش"تحول" پاييز93 چکيده پايان نامه (شامل خلاصه، اهداف، روش‌هاي اجرا و نتايج به دست آمده) : هدف پژوهش حاضر بررسي رابطه بين م

پايان نامه براي دريافت درجه کارشناسي ارشد مديريت صنعتي ( گرايش توليد) (مطالعه موردي دانشگاههاي استان هاي سمنان و گلستان)  تابستان 1391 چکيده: در سيستم اقتصادي جهان و رقابت روز افز

  پايان نامه براي دريافت درجه کارشناسي ارشد رشته مديريت کارآفريني 91شهريور  چکيده: بررسي­ها نشان مي دهد در سال­هاي اخير گرايش به کارآفريني و مباحث مربوط به آن در کشور

پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته: MBA (زمستان 1390) چکیده : امروزه دانش منبع اصلی قدرت بوده و کسب اقتدار در جهان امروز مرهون تولید علم و دانش و مدیریت آن است. در این میان، سازمان های دانشی همچون سازمان های تحقیقاتی نیز نیازمندند تا در این محیط متلاطم با بکارگیری ابزار مدیریت دانش به خلق نوآوری کمک نمایند. برای تحقق این هدف، این گونه سازمان ها با انبوهی از موضوعات مدیریت دانش ...

چکيده :               امروزه دانش منبع اصلي قدرت بوده و کسب اقتدار در جهان امروز مرهون توليد علم و دانش و مديريت آن است.  &

پایان‌نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (M.A) مدیریت بازرگانی گرایش تحول اداری چکیده امروزه دانشگاه‌ها علاوه بر پژوهش و آموزش به ایفای نقش در جهت مأموریت جدید مشارکت در توسعه اقتصادی جامعه نیز می‌پردازند. در پژوهش حاضر تلاش شده است با ارائه چارچوبی، فرآیند تجاری‌سازی و نتایج تحقیقات دانشگاهی را توضیح و عوامل مؤثر در تجاری‌سازی یافته‌های رشته مدیریت را در سطح دانشگاه‌های استان ...

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد(M.A) مدیریت دولتی چکیده هدف این تحقیق" بررسی نقش فرهنگ کیفیت در استقرار مدیریت دانش" می باشد. فرهنگ کیفیت که زیر مجموعه ی فرهنگ سازمانی است، به بهبود مستمر سازمان کمک می کند. فرهنگ کیفیت در سطح دانشگاه، به عنوان مجموعه ای از باورها، نگرش ها، ارزش ها و هنجارها تعریف می شود که اعضای دانشگاه، مدیران و روسای دانشگاه در آن سهیم شده و فعالیت ...

ثبت سفارش