پایان نامه بررسی رابطه ی بین سرمایه ی فکری و فرهنگ سازمانی در بانک مسکن شعب جنوب غرب تهران

word 1 MB 30676 143
1394 کارشناسی ارشد مدیریت
قیمت: ۱۸,۵۹۰ تومان
دانلود فایل
 • بخشی از محتوا
 • وضعیت فهرست و منابع
 • پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (M.A )

  چکیده:

  امروزه انسان در سازمان یک سرمایه گرانبها محسوب می گردد و این عنصرکلیدی تنها در بستری مساعد   می تواند بخوبی پویایی خویش و تعالی  سازمان را تضمین نماید.بر این اساس این تحقیق در پی یافتن رابطه سرمایه فکری وفرهنگ سازمانی است. بدین منظور این تحقیق تعداد361 نفر از کارکنان  بانک مسکن شعب جنوب غرب تهران را که با روش تصادفی ساده انتخاب شده اندبعنوان نمونه تحقیق از بین جامعه ی 2000 نفری کارکنان بانک مسکن شعب جنوب غرب شهر تهران، مدنظر قرار داده وباکمک مدل های بونتیس در سرمایه فکری ومدل دنیسون در فرهنگ سازمانی مورد ارزیابی قرار داده است .این تحقیق که از نوع توصیفی پیمایشی است ، از دو پرسشنامه که روایی آنها به طریق صوری وپایایی آنها با بدست آمدن آلفای کرونباخی برابر با 828%و834% به اثبات رسیده است،   برای جمع آوری اطلاعات بهره گرفته است وپس از اثبات غیرنرمال بودن داده ها از آزمون اسپیرمن برای بررسی فرضیات استفاده نموده است.یافته های پژوهش حاکی از وجود ارتباط مستحکم بین متغیرهای تحقیق است.شایان ذکر است ازبین ابعاد فرهنگ ، ماموریت بیشترین تاثیر و سازگاری کمترین تاثیر را بر سرمایه فکری دارد.

  واژگان کلیدی

  سرمایه فکری ،فرهنگ سازمانی، ساختار ، ماموریت ، مشارکت 

  مقدمه

  بی گمان اندیشه ی انسانها به عنوان سرمایه ای گرانبهاست.ودر جامعه ی سازمانی امروز بهره برداری از این سرمایه ی گرانبها ، به عنوان وجه تمایز و مزیت رقابتی سازمانهای گوناگون وحتی یکی از ملاکهای سنجش پیشرفت جوامع بشری شناخته می شود. مفهوم فرهنگ سازمانی به‌عنوان عامل مؤثر در بهره‌وری و عملکرد سازمان در نظر گرفته شده است و چنانچه فرهنگ مناسب کاری که به‌خوبی بین مدیریت و کارکنان گسترش یافته باشد به تحکیم تعهد سازمانی، ارتقاء اخلاقیات، عملکرد و بهره‌وری بالاتر منجر می‌گردد.،  وهمچنین  سرعت متناسب را در مواجه با تغییرات به دنبال خواهد داشت.در این میان آگاهی از آموزشهای مناسب و متناسب و ضروری و اجرای آنها  نقش بسیار مهمی در تحقق این وظیفه دارد(قلیچ،1389،11).

  سرمایه‌ی فکری، موضوع جدیدی است که به لحاظ نظری در چندساله‌ی اخیر در سطح جهانی مطرح شده‌است. اما از آن‌جایی‌که منبعی پر ارزش برای کشورها و سازمان‌ها به‌حساب می‌آید، میزان رشد و توسعه‌ی آن به سرعت در حال تبدیل‌شدن به شاخصی در توسعه‌یافتگی کشورها است. از سوی دیگر، این منبع نامشهود به‌عنوان‌‌ یکی از ارزش‌افزاترین منابع شرکت‌ها و سرمایه‌ای کلیدی در رشد کارآفرینی مطرح شده‌است(رابینز، 1378 ،34).

   امروزه ضرورت توسعه‌ و مدیریت سرمایه‌ی فکری، به یک الزام جدی در سطح کلان ملی و در عرصه‌ی کسب و کار تبدیل شده‌و با حرکت به سمت اقتصاد دانش‌پایه منجر به تغییر پارادایم حاکم اقتصاد صنعتی شده‌است. پژوهشگر امیدواراست با این تحقیق بتواند در هدایت سازمان‌های دولتی و خصوصی ایرانی به سوی مدیریت و سنجش سرمایه‌ی فکری، مفید واقع گردد(قلیچ،1389،14)..

  در این فصل از تحقیق ابتدا به بیان مسئله و اهمیت و ضرورت انجام تحقیق خواهیم پرداخت. سپس فرضیه‌های تحقیق، اهداف تحقیق، تعریف متغیرهای تحقیق و قلمرو تحقیق (موضوعی، مکانی و زمانی) آورده می شود، و در ادامه روش تحقیق، جامعه و نمونه آماری، روش های جمع‌آوری اطلاعات و روش‌های تجزیه و تحلیل داده‌ها بیان می گردد.

   

  فصل اول

  کلیات تحقیق

  مقدمه

  بی گمان اندیشه ی انسانها به عنوان سرمایه ای گرانبهاست.ودر جامعه ی سازمانی امروز بهره برداری از این سرمایه ی گرانبها ، به عنوان وجه تمایز و مزیت رقابتی سازمانهای گوناگون وحتی یکی از ملاکهای سنجش پیشرفت جوامع بشری شناخته می شود. مفهوم فرهنگ سازمانی به‌عنوان عامل مؤثر در بهره‌وری و عملکرد سازمان در نظر گرفته شده است و چنانچه فرهنگ مناسب کاری که به‌خوبی بین مدیریت و کارکنان گسترش یافته باشد به تحکیم تعهد سازمانی، ارتقاء اخلاقیات، عملکرد و بهره‌وری بالاتر منجر می‌گردد.،  وهمچنین  سرعت متناسب را در مواجه با تغییرات به دنبال خواهد داشت.در این میان آگاهی از آموزشهای مناسب و متناسب و ضروری و اجرای آنها  نقش بسیار مهمی در تحقق این وظیفه دارد(قلیچ،1389،11).

  سرمایه‌ی فکری، موضوع جدیدی است که به لحاظ نظری در چندساله‌ی اخیر در سطح جهانی مطرح شده‌است. اما از آن‌جایی‌که منبعی پر ارزش برای کشورها و سازمان‌ها به‌حساب می‌آید، میزان رشد و توسعه‌ی آن به سرعت در حال تبدیل‌شدن به شاخصی در توسعه‌یافتگی کشورها است. از سوی دیگر، این منبع نامشهود به‌عنوان‌‌ یکی از ارزش‌افزاترین منابع شرکت‌ها و سرمایه‌ای کلیدی در رشد کارآفرینی مطرح شده‌است(رابینز، 1378 ،34).

   امروزه ضرورت توسعه‌ و مدیریت سرمایه‌ی فکری، به یک الزام جدی در سطح کلان ملی و در عرصه‌ی کسب و کار تبدیل شده‌و با حرکت به سمت اقتصاد دانش‌پایه منجر به تغییر پارادایم حاکم اقتصاد صنعتی شده‌است. پژوهشگر امیدواراست با این تحقیق بتواند در هدایت سازمان‌های دولتی و خصوصی ایرانی به سوی مدیریت و سنجش سرمایه‌ی فکری، مفید واقع گردد(قلیچ،1389،14)..

  در این فصل از تحقیق ابتدا به بیان مسئله و اهمیت و ضرورت انجام تحقیق خواهیم پرداخت. سپس فرضیه‌های تحقیق، اهداف تحقیق، تعریف متغیرهای تحقیق و قلمرو تحقیق (موضوعی، مکانی و زمانی) آورده می شود، و در ادامه روش تحقیق، جامعه و نمونه آماری، روش های جمع‌آوری اطلاعات و روش‌های تجزیه و تحلیل داده‌ها بیان می گردد.

   

  بیان مسئله

  از دیرباز تفکر بشر به عنوان سرمایه ای ارزشمند در اختیار اوبوده است انسانها بابهره گیری از این سرمایه ی گرانبها توانسته اند تابه امروز نه تنها به فتح زمین خاکی خود،بلکه موفق به تسخیر کهکشانهای دور دست  گردند.با بزرگتر شدن جوامع بشری ورشد شهرها لزوم ایجاد سازمانها ولزوم زندگی بشر در جوامع سازمانی هرچه بیشتر رخ نمود(قلیچ،1389،17). در همین حین بشر با بهره برداری بیشتر وبیشتر از تفکر خویش توانست اندیشه ی خود را به عنوان سرمایه ای بزرگ در به دست آوردن هرآنچه می خواهد به کار برد تا جایی که بهره برداری از این سرمایه ی گرانبها امروزه به عنوان وجه تمایزومزیت رقابتی سازمانهای گوناگون وحتی یکی از ملاکهای سنجش پیشرفت جوامع بشری شناخته می شود.بیگمان این سرمایه امروزه در خدمت سازمانهاست زیرا امروزه انسانها دچار زندگی سازمانی شده اند وهمه چیز در جوامع امروزی در قالب سازمانی ویژه قابل تعریف است (رابینز، 1378 ،34). بیگمان سازمانها باهم متفاتند.راز پیچیدگی سازمانها در پیچیدگی ووسعت فرهنگ سازمانی پنهان است.فرهنگ مفهومی است که تعیین کننده ی رفتارهای انسانهای درون سازمان وحتی رفتار سازمانها با یکدیگر است. مساله ای اساسی که امروزه بانک مسکن به عنوان یک ارگان پولی ومالی بزرگ باآن دست به گریبان است, عدم همخوانی بستر فرهنگی سازمان با مدیریت سرمایه های فکری سازمان است .این موضوع آنجا بیشتر رخ می نماید که در بسیاری از سازمانها همچون  بانک مسکن علی رغم وجود افراد مستعد وتحصیل کرده، از سرمایه های گرانبهایشان در سازمان استفاده ای شایسته نمی گردد.در تلاش برای یافتن پاسخ، وجود ضعف وعدم پشتیبانی فرهنگ سازمانی به عنوان بستر لازم برای اجرای تلاشهای سازمانی این چنینی به عنوان یکی از مهمترین عوامل قابل بررسی، شناسایی گردید .

  حال پرسش اساسی که در اینجا مطرح است این است که:

  در این بانک رابطه  بین سرمایه ی فکری و فرهنگ سازمانی چگونه است؟

   

   

   

  1-3.اهمیت و ضرورت تحقیق

  سرمایه فکری در نوآروی، بهره وری، رشد و نمو، رقابت جویی تجاری و عملکرد اقتصادی از اهمیت اساسی و فزاینده ای برخوردار است(بونتیس ، ۲۰۰1، ۱۹۲). این دارایی ها فرصت های سازمان را افزایش می دهند(بونتیس، ۲۰۰۶، ۳۰۶). اندازه گیری سرمایه فکری گام مهمی است در تعیین این که چگونه بهبود بهره وری کلی سازمان اندازه گیری شود بدون اندازه گیری صحیح سرمایه فکری، شرکت یا سازمان به طور صحیحی اندازه گیری نمی شود و مدیریت قادر به تنظیم و تعیین استراتژی نیست(بونتیس ،2002، ۳۶).سرمایه فکری در تدوین و تنظیم استراتژی یک شرکت باید مورد توجه قرار گیرد و همچنین باید به عنوان یکی از منابع عمده و اساسی سودآوری شرکت ها به حساب آید(بونتیس، 1998، ۴۴۴). ناآگاهی از سرمایه فکری موجب عدم توجه کافی مدیریت به آن خواهد شد که این عدم بهره برداری کامل از ارزش افزوده قابلیت ها را در پی دارد(بونتیس ، ۲۰۰۱، ۴۵۷).

  امروزه مدیران  بانک مسکن نیزبه موضوع توجه ، پرورش ، حفظ ، نگهداری و بهره گیری بهینه از سرمایه ی ارزنده فکری کارکنان  پی برده اند زیرا با تکیه بر این دارایی نامشهود است که میتوانند بقای بلند مدت خود را در فضای رقابتی موجود در عرصه بانکداری کشور تثبیت نمایند.بی شک توجه به این سرمایه ارزنده بدون توجه به بستر مناسب رشد و شکوفایی و تعالی این سرمایه گرانبها امری ناممکن می نمایاند.چرا که فرهنگ سازمانی بعنوان زمینه رفتاری و ارتباطی هر سازمان ، امکان ظهور و ارزش افزوده ناشی از تلاش فکری کارکنان را فراهم می نماید و از این روست که کشف تاثرات متقابل  دو متغیر فرهنگ سازمانی و سرمایه فکری بعنوان موضوع یک پژوهش پیمایشی در بانک مسکن، موضوعی کاملا مهم و با اهمیت می باشد.کشف مولفه های موثر بر این رابطه میتواند مدیران بانک را بسوی حرکت بسمت ایجادیک بستر فرهنگی مناسب برای رشد و بهره گیری بهینه از سرمایه های فکری این بانک رهنمون سازد.

  اهمیت حمایت فرهنگ سازمانی به عنوان یک عامل تعیین کننده از مدیریت سرمایه ی فکری تا آنجاست که بسیاری از سازمانهای موفق وبزرگ مانند شرکت نیسان با ایجادفرهنگی پشتیبان در جهت مدیریت وبه کارگیری این سرمایه ی فکری توانسته است موفقیت های چشمگیری مسیررشد وتوسعه بدست آورد.در بررسی های به عمل آمده در شرکت بزرگ آی.بی.ام نیز این واقعیت رخ نمود که فرهنگ سازمانی به گونه ای با به کارگیری سرمایه های ارزنده ی فکری سازمان همخوانی یافت واین پیشرفتهای سازمانی به دست آمده در دهه ی اخیر،خود براهمیت وضرورت توجه به بستر فرهنگی سازمان تاکید می نماید.

  1-4.اهداف تحقیق

  هدف اصلی این تحقیق تعیین رابطه سرمایه ی فکری وفرهنگ سازمانی در بانک مسکن است ودرپی این هدف ، اهداف زیر دنبال می گردد :

  1. تعیین رابطه بین ویژگی مشارکت در کار وسرمایه ی فکری در بانک مسکن

  2.. تعیین رابطه بین ویژگی انطباق پذیری سازمانی وسرمایه ی فکری در بانک مسکن

  3.. تعیین رابطه بین ویژگی سازگاری سازمانی وسرمایه ی فکری در بانک مسکن

  4. تعیین رابطه بین ویژگی رسالت وسرمایه ی فکری در بانک مسکن

  5.اولویت بندی ابعاد فرهنگ سازمانی در بانک مسکن

  6.اولویت بندی ابعاد سرمایه فکری در بانک مسکن

  1-5 مدل تحقیق

  در این تحقیق از فرهنگ سازمانی دنیسون و سرمایه فکری بونتیس استفاده شده است .

  مشارکت در کار

  سازگاری

  رسالت

  انطباق پذیری

  سرمایه رابطه ای

  سرمایه ساختاری

  سرمایه انسانی

   

  فرهنگ سازمانی

   

  سرمایه فکری

   

   

   

   

   

            فرهنگ سازمانی(دنیسون، 2000)                          سرمایه فکری(بونتیس،2004 )   

   

  1-6 فرضیات تحقیق:

  فرضیه ی اصلی:

  بین فرهنگ سازمانی ومدیریت سرمایه فکری در بانک مسکن رابطه معنی داری وجود دارد.

  فرضیات فرعی:

  1-1 . بین ویژگی مشارکت در کار ومدیریت سرمایه فکری در بانک مسکن رابطه معنی داری وجوددارد.

  1-2 . بین ویژگی انطباق پذیری ومدیریت سرمایه فکری در بانک مسکن رابطه معنی داری وجود دارد.

  1-3 . بین ویژگی سازگاری ومدیریت سرمایه فکری در بانک مسکن رابطه معنی داری وجود دارد.

  1-4 . بین ویژگی مأموریت ومدیریت سرمایه فکری در بانک مسکن رابطه معنی داری وجود دارد.

   

  1-7.روش انجام تحقیق

  هدف از این تحقیق، توصیف شرایط و پدیده‌های مورد بررسی، به منظور شناخت بیشتر شرایط موجود می باشد، این تحقیق را بر اساس چگونگی به دست آوردن داده‌های مورد نظر یا ماهیت تحقیق، میتوان در زمره تحقیق توصیفی به شمار آورد. از بین دسته‌های متفاوت تحقیقات توصیفی(تحقیق پیمایشی، تحقیق همبستگی و اقدام پژوهی) نیز میتوان با توجه به ویژگی‌های تحقیق حاضر، آن را از نوع همبستگی به حساب آورد.

  تحقیق حاضر از نظر هدف، تحقیقی توسعه ای – کاربردی است. چراکه مشخصه‌های یک تحقیق توسعه‌ای که عبارتند از کسب معرفت‌های کلی در مورد ثبت و ضبط جامع و استفاده ترکیبی از روش‌هاست، که این تحقیق، یک تحقیق کاربردی است، به این دلیل که، الگوی پیشنهادی به صورت اجرایی و عملی در حوزه افزایش نوآوری سازمانی در بانک مسکن و سایر سازمان‌ها قابل استفاده خواهد بود.

  1-8.قلمرو ،جامعه و نمونه آماری

  الف: قلمرو موضوعی: قلمرو موضوعی، در حوزه منابع انسانی می باشد.

  ب: قلمرو زمانی: قلمرو زمانی تحقیق اسفندماه1393 همزمان با توزیع پرسشنامه ها می باشد.

  ج:قلمرو مکانی: قلمرو مکانی، دربانک مسکن شعب جنوب غرب  تهران  می باشد.

  جامعه آماری عبارتست از همه اعضای فرضی یا واقعی که علاقمندی به تعمیم یافته های پژوهش به آن ها وجود دارد (دلاور،1374،112). جامعه آماری یعنی کلیه افراد یا اشیایی که تحقیق بر روی آنها صورت می گیرد که در یک صفت مشترک باشند جامعه آماری این تحقیق شامل 5988 نفر از کارمندان دربانک مسکن شعب جنوب غرب  تهران  تهران است که از بین آنها تعداد361 نفر به عنوان نمونه مدنظر قرار می گیرد واز آنجا که جامعه تحقیق همگن اند،این تعداد با روش تصادفی ساده انتخاب می شوند. در این پژوهش برای تعیین حجم نمونه از فرمول زیر استفاده می شود:

        جامعه آماری N = 5988                                               

  احتمال وجود صفت مشترک P = 5/0                         عدم احتمال وجود صفت مشترک q = 5/0

  حدود اطمینان در سطح (96/1 = Z)                            خطای قابل قبول d  =  05/0

                                      

   

    1-9.ابزار جمع آوری اطلاعات

  ابزار لازم پرسشنامه است که شامل دوبخش فرهنگ سازمانی وسرمایه ی فکری است.در بخش نخست از پرسشنامه ی استاندارد دنیسون با60 پرسش برای سنجش فرهنگ ودر بخش دوم ازپرسشنامه ای با موضوع سرمایه فکری براساس مدل   بونتیس بهره برداری   می گردد.

  1-10.تعریف عملیاتی واژه‌ها و متغیر‌های تحقیق

   

  1-فرهنگ سازمانی: دنیسون برای به تصویرکشیدن فرهنگ سازمان از یک مدل استفاده نموده است. این مدل دربرگیرنده چهارویژگی اصلی فرهنگ سازمان است (منوریان وهمکاران ،1387 ،95).

  2-ویژگی  مشارکت در کار: فرهنگ سازمانی که ویژگی آن «مشارکت  بالای کارکنان درکار » باشد، به طوری قوی درگیری ومشارکت کارکنان درفعالیتهای مختلف سازمان مورد تشویق قرار می دهد وحس مالکیت ومسئولیت رادرآنها به وجود می آورد. حس مالکیت موجب ایجاد تعهد بیشتری به سازمان شده وقابلیتهای استقلال رادرکارکنان افزایش می دهد .دراین گونه فرهنگ ، کارکنان به سیستم های کنترل ضمنی وداوطلبانه تأکیددارندتابه سیستم های رسمی ، روشن وبوروکراتیک (منوریان وهمکاران ،1387 ،97).

  3-ویژگی انطباق پذیری :انطباق پذیری عبارت است از ارزش ها وسیستم هایی که مبنای یک فرهنگ قوی را تشکیل می دهند . سازمانهای یکپارچه به سبب برخورداری از یک فرهنگ باثبات ، هماهنگ ومنسجم گرایش بالایی به اثربخشی دارند .دراین گونه سازمانها رفتار اعضا ریشه درمجموعه ای از ارزشهای مرکزی دارد وپیروان آنان دارای مهارت بالایی برای دستیابی به توافق حتی برسرمسائل پیچیده هستند . (منوریان وهمکاران ،1387 ،96).

  4-ویژگی سازگاری: سازگاری عبارت است از توجه به الزامات محیط کاری درفعالیتها . سازمانهای سازگار دربرگیرنده سیستمی ازهنجارها واعتقاداتی هستند که قابلیت دریافت ، تفسیر واعمال علایم محیطی رادرتغییرات رفتاری درون سازمان افزایش می دهد وشانس بقاء رشد وتوسعه سازمان را بالا می برد . (منوریان وهمکاران ،1387 ،97).

  5-ویژگی رسالت :  رسالت شامل تعریف وتعیین جهت های طولانی مدت برای سازمان است . رسالت یک سازمان ارایه دهنده اهداف ، معانی ومفاهیمی از سازمان است که به وسیله تعریف نقش اجتماعی وتعریف اهداف بیرونی سازمان به دست آمده است . (منوریان وهمکاران ،1387 ،98).

  6-سرمایه فکری: سرمایه ی فکری عبارتست از تلاش برای استفاده ی موثر از دانش(بونتیس، 2004).

  7-سرمایه انسانی : سرمایه انسانی نشان دهنده موجودی دانش افراد یک سازمان است(بونتیس و دیگران به نقل از قلیچ لی و مشبکی، ۱۳۸۵، ۱۲۸).

  8-سرمایه ساختاری: سرمایه ساختاری شامل همه ذخایر غیرانسانی دانش در سازمان می شود(به نقل از قلیچ لی و مشبکی، ۱۳۸۵، ۱۲۹).

  9-سرمایه رابطه ای: سرمایه رابطه ای ارزشی است که مشتریان سازمان برای سازمان قائل اند(مک گیل، ۲۰۰۶، ۲۷).

   

  1-11.روش‌های تجزیه و تحلیل داده‌ها

  برای تجزیه و تحلیل داده ها از آمار توصیفی و استنباطی استفاده خواهد شد که با توجه به این که توزیع داده ها نرمال باشد یا نباشد از آمار پارامتریک یا آمار ناپارامتریک بهره گیری خواهد شد.برای تعیین نرمال یا غیر نرمال بودن از آزمون کلموگروف اسمیرینف استفاده می گردد..این تحقیق در تجزیه تحلیل داده ها از نرم افزار SPSS نسخه 17 استفاده خواهد کرد و برای آمار توصیفی نیزنرم افزار Excel استفاده خواهد شد.

  بخش اول : مبانی نظری تحقیق

   

   

  2-1  مروری بر ادبیات سرمایه فکری

  2-1-1 مقدمه

  سرمایه‌‌ی فکری، موضوع جدیدی است که به لحاظ نظری در چندساله‌‌ی اخیر در سطح جهانی مطرح شده‌‌است. اما از آن‌‌جایی‌‌که منبعی پر ارزش برای کشورها و سازمان‌‌ها به‌‌حساب می‌‌آید، میزان رشد و توسعه‌‌ی آن به سرعت در حال تبدیل‌‌شدن به شاخصی در توسعه‌‌یافتگی کشورها است. از سوی دیگر، این منبع نامشهود به‌‌عنوان‌‌‌‌ یکی از ارزش‌‌افزاترین منابع شرکت‌‌ها و سرمایه‌‌ای کلیدی در رشد کارآفرینی مطرح شده‌‌است. از این‌‌رو، امروزه ضرورت توسعه‌‌ و مدیریت سرمایه‌‌ی فکری، به یک الزام جدی در سطح کلان ملی و در عرصه‌‌ی کسب و کار تبدیل شده‌‌و با حرکت به سمت اقتصاد دانش‌‌پایه منجر به تغییر پارادایم حاکم اقتصاد صنعتی شده‌‌است. به گونه‌‌ای که می‌‌توان شاهد پدیداری اقتصادی مبتنی اطلاعات و دانش بود، که اساس و بنیان آن بر محور سرمایه‌‌ی فکری استوار است. به تعبیری ساده شاید بتوان سرمایه‌‌ی فکری را بسته‌‌ای دانشی تشکیل‌‌شده از مجموعه‌‌ منابعی نامشهود و پنهان، اصول، فرهنگ، الگوهای رفتاری، قابلیت، شایستگی‌‌ها، ساختارها، ارتباطات، فرآیندها و پردازش‌‌های منجر به/منتج از دانش، به‌‌حساب آورد. اساس دانش برپایه‌‌ی برداشت‌‌های ذهنی استوار است.برداشت‌‌های مختلف از پدیده‌‌های فیزیکی متمایز، منجر به بروز پدیده‌‌هایی ذهنی می‌‌شود(قلیچ،1391 ،15).

   در واقع پدیده‌‌های فیزیکی، تحت بازنمایی ذهنی در قالب رابطه‌‌ای شناختی به شکل پدیده‌‌هایی ذهنی بازنمود می‌‌یابند. این رابطه‌‌ی تبادلی شناختی، رابطه‌‌ای است که از قرن‌‌های گذشته برپایه‌‌ی رویکردهای فلسفی الگوهای تجربه‌‌گرای کلاسیک تا کانت، و از کانت تا فلسفه‌‌ی ذهن برنتانو، و از فلسفه‌‌ی ذهن و نظریه‌‌ی دانش برنتانو تا پدیدارشناسی هوسرل و یا رویکردهای پوزیتیویستی افرادی چون: فرگه، رایل، راسل، ویتگنشتاین و ...، مورد توجه قرار گرفته است. برای نمونه به باور کانت، ذهن از طریق فعالیت‌‌های ترکیب، تفسیر، استنتاج و داوری، دریافت، نظم و معنای خود را بر ماده‌‌ی خام اثرپذیری‌‌هایی حسی برجای می‌‌گذارد، که از این دریچه شناخت، آگاهی و در نهایت دانش شکل می‌‌گیرد. شناخت، آگاهی و دانشی که به‌‌عنوان مبنایی برای کنش‌‌های فردی و جمعی عمل کرده، و دوباره از خلال بازخوردهای دریافتی از کنش‌‌ها، در مسیر تفسیر، توسعه و تکامل قرار می‌‌گیرد. این مسیر، در بررسی تاریخی زندگانی بشری، از روایت هابیل و قابیل و یادگیری تدفین از کلاغ و اساطیر ابتدایی تا داستان قوم‌‌های مختلف در کتاب مقدس، شاهنامه و افسانه‌‌های منتقل‌‌شده در شکل‌‌های مختلف از نسلی به‌‌نسل بعدی، قابل شناسایی است. روندی که درمراحل بعدی، ضرورت به کارگیری ابتکاراتی جهت ثبت، کسب، توسعه‌‌ و انتقال دانش را به‌‌عنوان ضرورتی برای بقا و برتری‌‌جویی میان ملل مورد توجه قرار داد. ابتکاراتی که در قالب لوح‌‌های سومری، آثار مکتوب یونانی، ریاضیات هندی، فنآوری چینی، سیستم‌‌های اطلاعاتی و حسابداری پارسی و آثار به‌‌جامانده از زندگی سایر اقوام وملل، همگی نمایانگر جریان آرامی از به‌‌کارگیری دانش است(قلیچ، 1391 ،24).

      به مرور زمان با توسعه‌‌ی صورت‌‌های نخستین‌‌ ارتباطات و تجارت میان ملل، شناخت و دانش از محیط پیرامون به‌‌عنوان‌‌‌‌ منبعی برای ایجاد فرصت‌‌های جدید بهبود زندگی و تجارت به‌‌حساب آمد. از طب و فلسفه گرفته تا استخراج آهن و طلا، چوب‌‌بری و کشاورزی همگی در نتیجه‌‌ی توسعه‌‌ی دانش در این دوران رشدیافته و فرصت‌‌های جدیدی را برای بشر فرآهم آوردند. فرصت‌‌هایی که برای پایداری، بیش از پیش مستلزم انتقال و رسمی‌‌سازی دانش بودند. از این‌‌رو، در این دوران تلاش‌‌هایی در جهت رسمی‌‌سازی و نشر دانش در قالب علوم به‌‌ اشکال توسعه‌‌یافته‌‌ی کتابت و یا نمونه‌‌های نخستین دانشگاه‌‌ها بروز نموده و گسترش یافت. توجه پادشاهان به دانشمندان در این دوره و سعی در گردآوری آنها در مراکز حکومتی را شاید بتوان نخستین توجه‌‌ها به سرمایه‌‌ی انسانی به‌‌حساب آورد. در این دوران، اگرچه همچنان قطع درختان، استخراج منابع طبیعی و کشاورزی برای ایجاد ارزش مورد استفاده قرار می‌‌گرفت، اما در عین حال دانش به‌‌عنوان بستری برای کشف و گسترش فنون مختلف مورد استفاده قرار می‌‌گرفت. (محمدی، 1391 ،11).

      با آغاز رنسانس و توسعه‌‌ی اهمیت‌‌دهی به علوم و رشد رویکردهای انسان‌‌محور، به‌‌ مرور توجه به‌‌ دانش فردی از شکل گسترش یافته‌‌تری برخوردار شد. از سوی دیگر توجه به انسان در قالب رشد علم اقتصاد، تجارت و جامعه‌‌شناسی در سده‌‌های منتهی به انقلاب صنعتی، به‌‌‌‌بهبود نقش دانش در توسعه‌‌ی ابزار ایجاد ارزش کمک بیشتری نمود. برای نمونه، در اواخر قرن هفدهم نخستین تلاش‌‌ها در جهت محاسبه‌‌ی نیروی کار در ثروت ملی توسط ویلیام پتی انجام گرفت. این روند با آغاز انقلاب صنعتی در قرن هجدهم، از رشد افزون‌‌تری برخوردار شد. توجه به ارزش سرمایه‌‌ی انسانی و نیروی کار توسط آدام اسمیت و یا طرح روش‌‌های ارزش‌‌گذاری سرمایه‌‌ی انسانی توسط ویلیام فارر تا متد هزینه‌‌ی تولید انگل، را می‌‌توان نمونه‌‌هایی از بروز توجهات جدید به سرمایه‌‌ی انسانی و به‌‌‌‌تبع آن بسترسازی برای ایجاد مفهومی جدید به‌‌‌‌نام سرمایه‌‌ی فکری دانست.

      اما نیمه‌‌ی نخست قرن بیستم میلادی بیش از پیش بر تدبیر مفاهیم جدید اقتصادی و تجارت تاثیرگذار بوده‌‌است. چرا که به‌‌سبب‌‌‌‌ جنگ‌‌ جهانی و رکود اقتصادی، کشورها به فکر ایجاد چارچوب‌‌ها و راه‌‌کارهای جدید اقتصادی و توسعه‌‌ی ظرفیت‌‌های انسانی موجود، در جهت جبران خسارات ناشی از جنگ پرداختند. این موضوع منجر به رقابت شدید در دستیابی به منابع و بازارهای رقابتی شد. اما متناسب با افزایش تقاضا برای منابع فیزیکی و محدودیت منابع، میزان دسترسی سازمان‌‌ها به منابع فیزیکی نیز محدود بود. از این‌‌رو سازمان‌‌ها و پژوهش‌‌گران مختلف به فکر جایگزین نمودن منابع موجود با منابع جدید افتادند. نیمه‌‌ی دوم قرن بیستم را می‌‌توان نقطه‌‌ی عطف در تغییر رویکردهای سازمانی به‌‌حساب آورد. چرا که از یک‌‌سو با طرح نظریه‌‌های جدید سازمانی، سازمان‌‌هایی که در نیمه‌‌ی نخست قرن بیستم به‌‌‌‌دنبال راه‌‌کارهای جایگزین کسب و کاری می‌‌گشتند، به بنیان‌‌های نظری جدید دست‌‌یافتند. از سوی دیگر، نیازهای جدیدی در شکل خدمت بازارها ظاهر شد که ارزش‌‌افزوده‌‌ی بیشتری را برای سازمان‌‌ها به ارمغان می‌‌آورد. در واقع، اقتصاد علاوه بر صنعت وکشاورزی، بخش سومی را تجربه کرد که به‌‌‌‌زودی توانست برتری قابل توجهی نسبت به آن دو بخش سنتی پیدا کند. با طرح نظریه‌‌های جدید پیرامون نقش اطلاعات در سازمان، و به‌‌‌‌تبع آن گسترش توجه به فنآوری اطلاعات و شکل‌‌گیری اشکال جدید کارآفرینی دامنه‌‌ی دستیابی و فرصت‌‌های ایجاد ارزش برای سازمان‌‌ها توسعه‌‌ یافت. اشکال جدید خدمت‌‌رسانی درترکیب با اطلاعات، سازمان‌‌ها را به دو بخش فیزیکی و مجازی تقسیم نمود و پیوستاری از واقعیت فیزیکی مطلق تا واقعیت مجازی صد درصد را برای سازمان‌‌ها قابل تصور کرد. از این‌‌رو، آن‌‌چه که به‌‌عنوان منبع ثروت برای جوامع یا سازمان‌‌ها مطرح بود، دچار تغییر و تحول شده و این تغییر بنیادین منجر به تغییر در اصول اقتصادی و کسب و کار جوامع گردید. این موضوع به‌‌‌‌مرور منجر به بیشترشدن تفاوت میان ارزش دفتری و ارزش بازار شرکت‌‌ها شد، که بر ضرورت توجه به منابع نامشهودی موثر بر ایجاد ارزش‌‌افزوده‌‌‌‌ای فراتر از محاسبات معمول، بیش از گذشته افزود).  رمضان ، 1390،13) شاید بتوان مطالعات مچلاپ در اوایل دهه‌‌ی شصت میلادی پیرامون دانش را، از نخستین توجهات نظری به مفاهیم مرتبط با سرمایه‌‌ی فکری به‌‌حساب آورد. اما پیدایش عبارت سرمایه‌‌ی فکری داستان جالبی دارد. در اواخر دهه‌‌ی شصت میلادی، اقتصاددانی به‌‌‌‌نام گالبرایس در طی نامه‌‌نگاری با دوست اقتصاددان خود کالسکی، از دِین خود و دیگران به کالسکی به‌‌سبب‌‌‌‌ سرمایه‌‌ی فکری که توسط او در دهه‌‌ی شصت ایجاد شده، سخن به میان می‌‌آورد. از این‌‌رو است که امروزه، پیدایش عبارت سرمایه‌‌ی فکری به گالبرایس نسبت داده می‌‌شود. در دهه‌‌ی هفتاد میلادی، با بروز نگرش‌‌های جدید در حوزه‌‌ی علم اقتصاد، توجه صرف به منابع مشهود به‌‌عنوان‌‌‌‌ مواد نخستین ایجاد ارزش در سازمان‌‌ها، به مرور جای خود را به توجه هم‌‌زمان به تمامی داشته‌‌ها اعم از: منابع مالی و فیزیکی و منابع غیرفیزیکی و سرمایه‌‌ی انسانی داد. چرا که مدیران سازمان‌‌ها احساس کردند با کسب عناصر دانشی از خلال نوآوری و توجه به سرمایه‌‌ی انسانی می‌‌توانند به ارزش‌‌افزوده‌‌ی بیشتری دست‌‌ یابند. اما به طور روشن‌‌تر توجه به سرمایه‌‌ی فکری را می‌‌توان به تلاش‌‌های نظریه‌‌پردازان و پژوهش‌‌گران در دهه‌‌ی هشتاد میلادی نسبت داد. نخستین اثر نظری در حوزه‌‌ی دارایی‌‌های نامشهود در سال‌‌های نخستین دهه‌‌ی هشتاد توسط ایتامی در ژاپن منتشر شد. اما نکته‌‌ی جالب توجه این موضوع است که این اثر تا مدت‌‌ها به زبان‌‌‌‌های دیگر ترجمه نشد. اما از نیمه‌‌ی دوم دهه‌‌ی هشتاد توجه به دارایی‌‌های نامشهود و سرمایه‌‌ی فکری شکل جدی‌‌تری به خود گرفت. توجه به سرمایه‌‌ی دانشی، طرح طبقه‌‌بندی مولفه‌‌های سرمایه‌‌ی فکری، تجاری‌‌سازی نوآوری، توجه به ارزش سرمایه‌‌ی فکری و محاسبه‌‌ی ارزش برند و علامت‌‌های تجاری، از مهم‌‌ترین تلاش‌‌های حوزه‌‌ی پیدایش و اهمیت سرمایه‌‌ی فکری به حساب می‌‌آیند.

      دهه‌‌ی نود میلادی را می‌‌توان سرآغاز توجه گسترده‌‌تر به مفهوم سرمایه‌‌ی فکری به حساب آورد. در این دهه‌‌ با توسعه‌‌ی نظریه‌‌پردازی در حوزه‌‌ی سرمایه‌‌ی فکری، توجه سازمان‌‌ها نیز به به این موضوع جلب شد. طرح مباحث مدیریت سرمایه‌‌ی فکری و دانش، تعریف مولفه‌‌های جدید چون سرمایه‌‌ی مشتری، معرفی مدل‌‌های سنجش و گسترش توجه به موضوعاتی چون: مالکیت فکری، حقوق انحصار معنوی، امتیازات مالکیت فکری، برند، علامت‌‌های تجاری و ... از ویژگی‌‌های این دهه به شمار می‌‌روند. توجهات مالی و حسابداری به ارزش سرمایه‌‌ی فکری نیز در این دهه به شدت مورد توجه قرار گرفت. در دهه‌‌ی نود میلادی، توجهات ملی به سرمایه‌‌ی فکری و طرح چارچوب‌‌های محلی برای گزارش سرمایه‌‌ی فکری در برخی از کشورها در پیش گرفته شد. (دیفن باخ ،2006).

      با توجه به تحقیقات و تلاش‌‌هایی که در دهه‌‌های گذشته و دهه‌‌ی جاری صورت‌‌پذیرفته است، به نظر می‌‌رسد سال‌‌های پایانی این دهه و آغازین دهه‌‌ی آینده، سال‌‌های سرنوشت‌‌سازی برای کشورها و سازمان‌‌های مختلف در حوزه‌‌ی مدیریت سرمایه‌‌ی فکری باشد. چرا که مفاهیم سرمایه‌‌ی فکری امروزه دیگر مراحل نخستین آزمایشگاهی و تحقیقاتی خود را سپری نموده و به ضرورتی در مدیریت سازمان‌‌ها و در سطح گسترده‌‌تر، راهبری توسعه‌‌ی کشورها تبدیل شده‌‌است. از سوی دیگر، بازارهای مالی وسرمایه‌‌گذاری‌‌ها به شدت معطوف به سرمایه‌‌ی فکری شده و بسیاری از تنظیم‌‌کنندگان این بازارها بر ضرورت ایجاد چارچوب‌‌هایی برای گزارش سرمایه‌‌ی فکری شرکت‌‌ها، در کنار گزارش‌‌های مالی تاکید دارند. در واقع اگر تا سال‌‌های قبل، سرمایه‌‌ی فکری و سنجش آن، تنها موضوعی تحقیقاتی و محدود به کشورهای توسعه‌‌یافته بوده، امروزه عرصه‌‌ی رقابت جهانی، سرمایه‌‌ی فکری را به عنصری جهانی برای رقابت تبدیل نموده است. به‌‌طوری‌‌که سازمان‌‌های بین‌‌المللی ضمن تلاش برای طرح چارچوب‌‌های جهانی مدیریت سرمایه‌‌ی فکری برای کشورها، میزان رشد و توسعه‌‌ی این سرمایه را به‌‌عنوان‌‌‌‌ شاخصی از توسعه‌‌یافتگی کشورها در نظر می‌‌گیرند. لذا پایش، مدیریت و سنجش سرمایه‌‌ی فکری چه در سطح کلان و ملی آن، و چه در سطح سازمانی آن ضرورتی غیرقابل انکار است. بررسی‌‌ها نشان می‌‌دهد که ضعف مدیریت و سنجش سرمایه‌‌ی فکری منجر به از دست‌‌دادن پنجاه و گاه هفتاد درصدِ پتانسیل حقیقی ارزش شرکت‌‌ها می‌‌گردد. دور از ذهن نخواهد بود که در سال‌‌های آینده تهیه‌‌ی اظهارنامه‌‌ی(صورت) سرمایه‌‌ی فکری شرکت‌‌ها به‌‌عنوان‌‌‌‌ ضرورتی برای پذیرش و رقابت در بازارهای بین‌‌المللی و به‌‌عنوان‌‌‌‌ پیش‌‌شرطی برای سرمایه‌‌گذاری به‌‌حساب آید. از سوی دیگر، مدیریت و سنجش سرمایه‌‌ی فکری به‌‌عنوان‌‌‌‌ ضرورتی درون سازمانی نیز از اهمیت زیادی برخوردار است. روزگاری تنها داشتن دارایی‌‌های فیزیکی، و بعدترها کارکنانی حرفه‌‌ای و سپس بهره‌‌مندی از فنآوری‌‌های نوین و روزآمد به‌‌عنوان‌‌‌‌ ملاکی برای ارزش شرکت‌‌ها به حساب می‌‌آمد. اما امروزه به وضوح می‌‌توان گفت که دارایی‌‌های فیزیکی مستهلک می‌‌شوند، کارکنان حرفه‌‌ای سازمان‌‌ها را ترک می‌‌کنند و فنآوری‌‌ها همواره نسبت به فنآوری آینده ناکارآمدتر و عقب‌‌مانده به‌‌حساب می‌‌آیند. از این‌‌رو، هنر مدیریت و سنجش سرمایه‌‌ی فکری، هنر توسعه‌‌ی دارایی‌‌های نامشهود و فکری غیر قابل استهلاک و پر ارزش‌‌تر، توسعه‌‌ی ظرفیت ارزش‌‌افزایی دارایی‌‌های مالی فیزیکی، انتقال قابلیت‌‌های و دانش کارکنان حرفه‌‌ای و تبدیل آن به دانش سازمانی و یا دارایی‌‌های تحت مالکیت فکری سازمان، ایجاد فنآوری‌‌های درون‌‌زا یا توسعه‌‌ی قابلیت‌‌های به‌‌کارگیری فنآوری‌‌های خریداری‌‌شده و روزآمدسازی درونی آن‌‌ها است. و در نهایت ایجاد ارزش‌‌افزوده‌‌ی بیشتر و پایدارتر برای سازمان و ذینفعان آن، و ترغیب سرمایه‌‌گذاران به سرمایه‌‌گذاری در سازمان و بهبود اعتماد و اطمینان بازارهای مالی و سرمایه‌‌ای است. (رمضان ، مجید ،1390،52)

  Abstract:

   

   

  The aim of study was to investigate To determine the relationships between Organizational culture and Intellectual capital in the MASKAN bank. These descriptive study - a survey. Denison organizational culture that is fairly full order model is used. This model consists of four dimensions engaging in work, consistency, adaptability and mission is. To evaluate the relationship. Denison Organizational Culture Inventory and Inventory questionnaire that intellectual capital is Bontis.The reliability of the instrument was calculated using Cronbach's alpha respectively 828% and 834% of the Organizational Culture Inventory is intellectual capital. Using sampling, sample specify the number was 361. After distributing and collecting questionnaires, data were analyzed using spss software.Analysis of the results of KS showed the highest correlation with the adaptability and mission are the lowest correlation with intellectual capital.  and two questionnaires were used in this applied research which were validated by Kronbakh  0.82. Spearman & Fridman tested was used after proving that data were abnormal in analyzing data. Obtained results showed that the organization is in good condition and it with the help of human capital will achieve a good innovation.

  Keywords

  Intellectual capital, Organizational culture, Competition, Creativity.

   

 • فهرست:

   

  فصل اول : کلیات تحقیق ............................................................. 1

  مقدمه ..................................................................... 2

  بیان مسئله ............................................................... 3

  اهمیت و ضرورت تحقیق .............................................. 4

  اهداف تحقیق ............................................................ 5

  چارچوب نظری تحقیق.................................................. 5

  مدل تحقیق................................................................ 6

  فرضیه های تحقیق...................................................... 6

  روش انجام تحقیق ...................................................... 6

  1-9جامعه و نمونه اماری............................................... ......7              1-1-10ابزارگردآوری اطلاعات............................................... .....7

  1-11قلمرو تحقیق........................................................ ......8    

  1-12تعریف عملیاتی واژه هاو متغیرهای تحقیق.................... ......8

  1-13روشهای تجزیه وتحلیل داده ها............................................11

  فصل دوم:ادبیات تحقیق.........................................................................12

  بخش اول :مبانی نظری تحقیق........................................................13

  2-1سیر تاریخی سرمایه های فکری................................................16

  2-1-1جدول سیر تکاملی سرمایه های فکری....................................16

  2-1-2سازه هاومدلهای سرمایه فکری............................................17

  2-1-3سرمایه انسانی .................................................................17

  2-1-4سرمایه ساختاری .............................................................25

  2-1-5سرمایه ساختاری درونی ....................................................29

  2-1-6سرمایه ساختاری ارتباطی...................................................29

  2-1-7طبقه بندی و مدلهای مفهومی سرمایه های فکری ...................33

  2-1-8طبقه بندی روس و همکاران...............................................33

  2-1-9طبقه بندی استوارت .........................................................35

  2-1-10طبقه بندی لین...............................................................36

  2-1-11طبقه بندی بروکینگ.......................................................38

  2-1-12طبقه بندی بونفور ........................................................39

  2-1-13طبقه بندی بونتیس.........................................................40

  2-1-14طبقه بندی هانس و لاوندال..............................................41

  2-1-15طبقه بندیادوینسون و مالون.............................................42

  2-1-16الگوی سالیوان..............................................................45

  2-2  مروری برادبیات فرهنگ سازمانی..........................................14

  2-2-1مفهوم فرهنگ .................................................................15

  2-2-2تعریف فرهنگ .................................................................15

  2-2-3 ویژگیهای فرهنگ ............................................................15

  2-2-4تعریف سازمان.................................................................16

  2-2-5مفهوم فرهنگ سازمانی .....................................................16

  2-2-6تعریف فرهنگ سازمانی......................................................16

  2-2-7تاریخچه فرهنگ سازمانی ................................................18

  2-2-8منشاء و چگونگی شکل گیری فرهنگ سازمانی.....................19

  2-2-9اهمیت فرهنگ سازمانی....................................................21

  2-2-10ویژگیهای فرهنگ سازمانی.............................................22

  2-2-11عوامل و اجزاءفرهنگ سازمان........................................24

  2-2-12نقش فرهنگ سازمانی....................................................26

  2-2-13-1دسته بندی رابرت کویین ومایکل مک کارت.....................27

  2-2-13-2فرهنگ غالب و خرده فرهنگها......................................28

  2-2-13-3فرهنگ قوی و ضعیف ................................................30

  2-2-13-4دیدگاه جفری ساین فلد................................................30

  2-2-14سطوح فرهنگ سازمانی از دیدگاه ادگار شاین .....................32

  2-2-15الگوهای مختلف فرهنگ سازمانی ....................................34

  2-2-15-1الگوی پارسونز(AGIL)............................................35

  2-2-15-2الگوی ویلیام اوچی ...................................................36

  2-2-15-3الگوی لیت وین و استرینگر..........................................39

  2-2-15-4الگوی کرت لوین .......................................................40

  2-2-15-5الگوی هافستد ............................................................41

  2-2-15-6الگوی دنیسون در زمینه فرهنگ سازمانی .......................44

  2-2-15-7کارکردهای فرهنگ سازمانی ........................................49

  2-2-15-8عوامل موثر بر فرهنگ سازمان ...................................50

   

  بخش دوم:پیشینه تحقیق .............................................................63

  2-8سابقه تحقیق ها ومطالعات انجام گرفته داخلی ............................63

  2-9سابقه تحقیق ها و مطالعات انجام گرفته خارجی ..........................65

         سازمان مورد مطالعه ...........................................................67

  فصل سوم:روش شناسی تحقیق .....................................................68

  3-1روش تحقیق ........................................................................69

  3-2جامعه آماری .......................................................................69

  3-3نمونه آماری........................................................................70

  3-4ابزار جمع آوری اطلاعات ......................................................70

  3-5ساختار پرسشنامه ................................................................70

        جدول عوامل و پرسشهای مربوط به سنجش سرمایه فکری...........71

       جدول عوامل و پرسشهای مربوط به سنجش فرهنگ ....................71

  3-6پایایی و روایی پرسشنامه ......................................................72

   3-6-1روایی...........................................................................72

   3-6-2پایایی ..........................................................................73

        جدول نتایج مقدار آلفای کرونباخ ............................................74

  3-7روش های تجزیه و تحلیل داده های گردآوری شده......................75

   

  فصل چهارم:تجزیه و تحلیل داده های آماری................................................76

               4-1بخش توصیفی ..................................................................72

               4-2بخش استنباطی.................................................................80

               4-2-1آزمون فرضیه اصلی......................................................80

  4-2-2آزمون فرضیات فرعی1.............................................................83

  4-2-3آزمون فرضیات فرعی2.............................................................85

  4-2-4آزمون فرضیات فرعی3.............................................................87

  4-2-5آزمون فرضیات فرعی4.............................................................87

   

  فصل پنجم:نتیجه گیری و پیشنهادها

    5-1نتیجه گیری.............................................................................115

  5-2-1نتیجه گیری فرضیه اصلی .........................................................115

  5-2-2نتیجه گیری فرضیه فرعی1........................................................116

  5-2-3نتیجه گیری فرضیه فرعی2........................................................117

  5-2-4نتیجه گیری فرضیه فرعی3........................................................118

  5-2-5نتیجه گیری فرضیه فرعی4........................................................118

   

  5-3پیشنهادهایی برای تحقیقات بعدی....................................................90

  منابع و ماخذ.....................................................................................99

  منابع فارسی.....................................................................................130

  منابع انگلیسی..................................................................................131

  پیوست............................................................................................110                                             

  منبع:

  فهرست منابع فارسی

  1-آذر، عادل ومؤمنی ،منصور ،(1384)آمار وکاربردآن درمدیریت(جلداول ) ، چاپ دوازذهم، انتشارات سمت ، تهران.

  2-آذر، عادل ومؤمنی ،منصور(1384) ،آمار وکاربردآن درمدیریت (جلددوم ) ، چا پ دوازدهم، انتشارات سمت ، تهران.

  3-ابطحی ،سیدحسین وصلواتی ،عادل (1385) ، مدیریت دانش درسازمان  ،چاپ اول ، انتشارات پیوند نو ، تهران.

  4-احمدی ، مسعود (1386)، مدیریت رفتارسازمانی (اصول ، مبانی ، نظریه ها ،ومفاهیم کاربردی ) ،چاپ دوم، انتشارات کوهسار ، تهران.

  5-ارباب شیرانی، بهروز و عباسی، محمد حسن (1388)، تجزیه و تحلیل سرمایه‌های فکری دانشگاهها از دیدگاه مدیریت دانایی، نخستین کنفرانس بین المللی سرمایه فکری ایران.

  6-استونر ، جیمز.ای .اف وهمکاران (1379)، مدیریت ، ترجمه علی پارساییان وسیدمحمداعرابی ، (چاپ اول )دفتر پژوهش های فرهنگی ، تهران.

  7- اصغرنژاد امیری مهدی و مدهوشی مهرداد( 1388 ).سنجش سرمایه فکری و بررسی رابطه آن با بازده مالی شرکت ها.

  8-الوانی ، سیدمهدی ودانایی فرد ، حسن(1380) ، گفتارهایی درفلسفه تئوریهای سازمان دولتی ،چاپ اول ،انتشارات صفار ،تهران.

  9-ایران نژاد پاریزی  ، مهدی وساسان گهر ، پرویز(1382) ، سازمان ومدیریت از تئوری تاعمل ، چاپ هفتم ،انتشارات مؤسسه عالی بانکداری ایران ، تهران.

  10-بحرالعلوم (1381)،ارتباط بین فرهنگ سازمانی ورضایت شغلی کارشناسان تربیت بدنی شاغل در تهران، پایان نامه کارشناسی ارشد ،دانشگاه تهران.

  11-بوردیو ( 1380 ) نظریه کنش، دلایل عملی و انتخاب عقلانی ، ترجمه : مرتضی مردیها، ،نفش و نگار،تهران

  12-حسنوی ،رضا و رمضان ، مجید (1390) مروری بر سرمایه فکری،چاپ اول، انتشارات نگاه دانش،تهران

  13-دلاور، علی(1384) ، "روش های تحقیق" ، دانشگاه پیام نور، تهران

  14- رابینز، استیفن.(1378)رفتار سازمانی، ترجمه علی پارساییان و سید محمد اعرابی. دفتر پژوهشهای فرهنگی،تهران.

  15- رمضان ، حمد. مجید، احمدرضا ( 1390) بررسی ابعاد فرهنگی سازمانی چاپ اول ، دانشگاه شهید بهشتی، تهران.

  16-شاین، ادگار(1383)، فرهنگ سازمانی، ترجمه محمدابراهیم محجوب ، انتشارات فرا،تهران.

  17- طوسی، محمدعلی ( 1372 ) فرهنگ سازمانی، چاپ اول، مرکز آموزش مدیریت دولتی،تهران

  18-قلیچ، بهروز ( 1377 ) مدیریت دانش: فرآیند خلق، تسهیم و کاربرد سرمایه فکری در کسب و کار ،نشر مدیریت ص 32 و30

  19-گودرزی، اکرم و گمینیان، وجیهه(1381) اصول مبانی و نظریه های جو و فرهنگ سازمانی، چاپ اول انتشارات جهاد دانشگاهی اصفهان.

  20- مقیمی، سید محمد و رمضان، مجید (1390)، مجموعه کتاب‌های پژوهشنامه مدیریت (چاپ اول)، تهران: انتشارات نگاه دانش،تهران .

  21- منوریان ، عباس،بختایی ،امیر(1385) "شناخت فرهنگ سازمانی براساس مدل دنیسون"تهران ،چهارمین کنفرانس بین المللی مدیریت،تهران.

   

   

   

  منابع انگلیسی

   Ashton, R.H. (2005) “Intellectual capital and value creation: A review”, Journal of Accounting Literature, Vol. 24, pp. 53-134.

  Bontis, N. (2002) “Intellectual Capital Disclosure in Canadian Corporations”, Journal of Human Resource Costing and Accounting, Vol. 7, No. 1/2, pp. 9-20.

   Bontis, N. (1998) “Intellectual capital: an exploratory study that develops measures and models”, Management Decision, 36/2, pp. 63- 76.

  Bontis, N. (2001) “Assessing knowledge assets: A review of the models used to measure intellectual capital”, International Journal of Management Reviews, Vol. 3, No. 1, pp. 41-60.

  Burt, R.S. (1997) "The Contingent Value of Social Capital", Administrative Quarterly, 42 (9).

  Casta, J.-F., Escaffre, L. and Ramond, O. (2005), “Intangible investments and accounting numbers:Usefulness, informativeness and relevance, on the European stock markets”, working paper, available at: www.ssrn.com at:2004/03/04:20:09.

  Denison,Danaiel (2000) "Organizational Culture : Can it be a key lever for Driving Organizational Chang?":www.denisonconsulting.com

  Diefenbach, T. (2006) “Intangible resources: A categorical system of knowledge and other intangible assets”, Journal of Intellectual Capital, Vol. 7, No. 3, pp. 406-20.

  Edvinsson, L. and Malone, M. (1997) Intellectual Capital. Realizing your Company’s True Value by Finding its Hidden Brainpower, HarperCollins, New York.

  Goh, P.C. and Lim, K.P. (2004) “Disclosing intellectual capital in company annual reports Evidence from Malaysia”, Journal of Intellectual

  Marr, B. (2005) Perspectives on Intellectual Capital, Elsevier Butterworth- Heinemann, Oxford.

  Muchinsky, P.M. (2003). Psychology Applied to Work, Wadsworth, Belmont, CA.

  Roos, J., Roos, G., Dragonetti, N. and Edvinsson, L. (1997) Intellectual Capital: Navigating the New Business Landscape, Macmillan Business, London.

  Seibert, S. Kraimer. M; Linden, Robert (2001) "A Social Capital Theory of Career Success". Academy of Management Journal, Vol. 44, No. 2

  Schein, E.H. (1996) “Three cultures of management: The key to organizational learning”, Sloan Management Review

  Spreitzer, G. M. (2007) Taking stock: Are view of more than twenty years of research on empowerment at work, The Hand Book of Organizational Behavior, Sage Publication.

  Spreitzer, G. M. (1995) "Psychological empowerment in the workplace: dimensions, measurement and validation", Academy of Management Journal, Vol. 38, No. 5, pp. 1442-1465. Kaufmann, L. and Schneider, Y. (2004)" Intangibles A synthesis of current research", Journal of Intellectual Capital Vol. 5, No. 3, pp. 366-388.

  Stewart, T.A. (1997) Intellectual Capital: The New Wealth of Organizations, Doubleday, New York.Capital, Vol. 5, No. 3, pp. 500-510.

  22.Wetten. D. A.; Cameron, K. S. (1998), Developing Management Skills, New York: Addison- Wesley, Wheelan.


تحقیق در مورد پایان نامه بررسی رابطه ی بین سرمایه ی فکری و فرهنگ سازمانی در بانک مسکن شعب جنوب غرب تهران, مقاله در مورد پایان نامه بررسی رابطه ی بین سرمایه ی فکری و فرهنگ سازمانی در بانک مسکن شعب جنوب غرب تهران, پروژه دانشجویی در مورد پایان نامه بررسی رابطه ی بین سرمایه ی فکری و فرهنگ سازمانی در بانک مسکن شعب جنوب غرب تهران, پروپوزال در مورد پایان نامه بررسی رابطه ی بین سرمایه ی فکری و فرهنگ سازمانی در بانک مسکن شعب جنوب غرب تهران, تز دکترا در مورد پایان نامه بررسی رابطه ی بین سرمایه ی فکری و فرهنگ سازمانی در بانک مسکن شعب جنوب غرب تهران, تحقیقات دانشجویی درباره پایان نامه بررسی رابطه ی بین سرمایه ی فکری و فرهنگ سازمانی در بانک مسکن شعب جنوب غرب تهران, مقالات دانشجویی درباره پایان نامه بررسی رابطه ی بین سرمایه ی فکری و فرهنگ سازمانی در بانک مسکن شعب جنوب غرب تهران, پروژه درباره پایان نامه بررسی رابطه ی بین سرمایه ی فکری و فرهنگ سازمانی در بانک مسکن شعب جنوب غرب تهران, گزارش سمینار در مورد پایان نامه بررسی رابطه ی بین سرمایه ی فکری و فرهنگ سازمانی در بانک مسکن شعب جنوب غرب تهران, پروژه دانشجویی در مورد پایان نامه بررسی رابطه ی بین سرمایه ی فکری و فرهنگ سازمانی در بانک مسکن شعب جنوب غرب تهران, تحقیق دانش آموزی در مورد پایان نامه بررسی رابطه ی بین سرمایه ی فکری و فرهنگ سازمانی در بانک مسکن شعب جنوب غرب تهران, مقاله دانش آموزی در مورد پایان نامه بررسی رابطه ی بین سرمایه ی فکری و فرهنگ سازمانی در بانک مسکن شعب جنوب غرب تهران, رساله دکترا در مورد پایان نامه بررسی رابطه ی بین سرمایه ی فکری و فرهنگ سازمانی در بانک مسکن شعب جنوب غرب تهران

چکیده : این پژوهش با هدف بررسی رابطه میان هوش سازمانی و فرهنگ سازمانی با تعهد سازمانی کارکنان با در نظر گرفتن نقش واسطه ای سلامت روان انجام شده است. نمونه آماری این تحقیق شامل 306 نفر از پرسنل شرکت نفت زاگرس جنوبی را شامل می شود ، جهت بررسی این روابط پرسشنامه هایی استانداردی مورد استفاده قرار گرفت که روایی آنها مورد تایید بوده است و پایایی آنها توسط محاسبه ضریب آلفای کرونباخ ...

پایان‌نامه کارشناسی ارشد در رشته‏ ی مدیریت بازرگانی(بازاریابی) چکیده: پژوهش حاضر با هدف تعییین رابطه بین بازاریابی داخلی و رفتار شهروندی سازمانی با توجه به نقش تعدیل گر رهبری توزیعی در بانک ملت شعب استان ایلام انجام شده است. روش تحقیق مورد استفاده، توصیفی و از نوع تحلیلی- همبستگی می باشد. که با استفاده از روش تحلیل عاملی تاییدی رابطه بین بازاریابی داخلی و رفتار شهروندی سازمانی ...

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (M.A ) مدیریت دولتی گرایش : "مالی " بررسی عوامل چالشی سازمان به عنوان یکی از اقدامات مفید و اولیه شناسائی آسیب هاو نقاط ضعف فرایندهای سازمانی برای سازمان‌هایی که به تعالی می اندیشندمیباشد، لذا استفاده از الگوهایی که بتواند ضمن ارزیابی وضعیت موجود سازمانها و تشخیص نقاط قوت و نواحی قابل بهبود، مبنای صحیحی جهت برنامه‌ریزی استراتژیک ایجاد ...

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (M.A ) در رشته مدیریت آموزشی چکیده هدف ازتحقیق حاضر،بررسی رابطه مدیریت کیفیت فراگیروخلاقیت باتوانمندسازی دبیران زن مقطع متوسطه شهرداراب بوده است.روش تحقیق همبستگی بوده وجامعه آماری پژوهش 320نفرازدبیران زن مقطع متوسطه شهرداراب بوده است که 175نفربه روش نمونه گیری خوشه ای یک مرحله ای انتخاب گردید.جهت جمع آوری اطلاعات ازسه پرسشنامه مدیریت ...

پایان­نامه تحصیلی جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد رشته:مدیریت بازرگانی گرایش:مالی چکیده چگونگی ارتقاء سطح اثربخشی آموزشی برای تحقق اقتصاد دانایی محور به عنوان یکی از چالش‎های اساسی پیش روی مدیران و برنامه ریزان قرار داشته و در این خصوص سیاست های مختلفی به کار گرفته شده است که تغییر در سازوکارهای تأمین و تخصیص منابع مالی یکی از مهم ترین آنان به شمار می‌رود. امروزه تأمین مالی آموزشی بر ...

برای دریافت درجه کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی ( بازاریابی) چکیده: مدیریت دانش امکان دسترسی به تجربیات ، دانش و تخصص را فراهم می کند که این عمل توانائیهای جدیدی ایجاد می کند ، عملکر را بهبود می بخشد ، نوآوری را افزایش می دهد، اطلاعات و سرمایه های دانش موجود در سازمان را بکار می گیرد ، توزیع دانش و اطلاعات را در حوزه های مختلف سازمانی تسهیل می کند و اطلاعات دانش را در فرایندهای ...

پایان­نامه تحصیلی جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد رشته: مدیریت بازرگانی گرایش داخلی چکیده تا چندی پیش دانشمندان و پژوهشگران دانشگاه، از تجاری سازی پژوهش، امتناع می کردند و رسالت اصلی خود را صرفاً تولید دانش بدون عطف نظر به کاربرد آن در عرصه تولید، می دانستند. تا اینکه دانش به منشأ منحصر به ­فرد مزیت رقابتی تبدیل شد. امروزه دانشگاه ها تمایل فراوانی به تجاری سازی تحقیقات دانشگاهی از ...

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته MBA گرایش عمومی چکیده : سرنوشت مشترک انسانها، برنامه ریزی برای جهان را در جایگاهی ویژه قرار داده است که تفاوتهای ذاتی آن با برنامه ریزی برای شرکتها، موسسات غیر انتفاعی و سازمانهای بین مللی و جهانی، کنکاش بیشتر را ضروری کرده است. شناخت روند فعلی برنامه ریزی برای جهان، گام نخست در این مسیر بود که تحقیق حاضر(با توجه به کمبود نظریه ...

پایان نامه کارشناسی ارشد چکیده آموزش و پرورش به عنوان یکی از نهادهای اجتماعی، از نقش و جایگاه مهمی در جامعه برخوردار است. نقطه آغازین تحلیل‏های جامعه شناسی آموزش و پرورش، بررسی اجتماعی مدرسه متاثر ازنظریات پارسونز است. مدل کارکردهای چهارگانه نظام اجتماعی پارسونز، زمینه مناسب (از نظر جامعه شناسی)، برای تحلیل بهره‏وری نیروی انسانی مدارس و همچنین معلمان تربیت‏بدنی مدارس را فراهم می ...

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (.M.A ) گرایش: صنعتی و سازمانی چکیده : هدف اصلی این پ‍‍ژوهش پیش بینی توانمند سازی بر اساس ساختار سازمانی و مدیریت دانش در بین کارکنان اداره کل بیمه سلامت استان فارس بود.روش تحقیق توصیفی از نوع همبستگی بود. بدین منظور از بین کارکنان اداره کل بیمه سلامت استان فارس در سال 1393 ، تعداد 117نفر به روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شدند. نمونه ...

ثبت سفارش