پایان نامه تاثیر سرمایه اجتماعی بر عملکرد کارکنان از طریق نگرش آنها در شرکت سهامی آب منطقه ای گیلان

word 2 MB 30730 193
1393 کارشناسی ارشد مدیریت
قیمت قدیم:۲۵,۱۰۰ تومان
قیمت: ۲۰,۱۰۰ تومان
دانلود فایل
 • بخشی از محتوا
 • وضعیت فهرست و منابع
 • پایان­نامه تحصیلی جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد                                                                          رشته : مدیریت دولتی  گرایش نیروی انسانی 

  چکیده

  • اساسی که مدیران با آن روبه رو هستند بهبود عملکرد کارکنان برای افزایش بهره وری سازمان  و پرورش کارکنانی است که ، با طیب خاطر تمامی تجربیات ، توانایی ها و ظرفیت های خود را در جهت اعتلای اهداف سازمانی بکار گیرند. این امر میسر نخواهد شد، مگر آنکه سازمان ها به شناسایی عوامل مؤثر بر عملکرد شغلی و رفتار شهروندی سازمانی کارکنان  و هر آن چه که واسطه این تأثیر است پرداخته ،  تا از این طریق بتواند بستر های لازم را برای پیاده سازی این گونه رفتارها فراهم نمایند. لذا هدف از این پژوهش بررسی تاثیر سرمایه اجتماعی بر عملکرد شغلی و رفتار شهروندی سازمانی کارکنان  ، بررسی تاثیر سرمایه اجتماعی بر تعهد سازمانی و تعهد به کیفیت خدمات کارکنان  ، بررسی تاثیر سرمایه اجتماعی بر عملکرد شغلی و رفتار شهروندی سازمانی از طریق تعهد سازمانی و تعهد به کیفیت خدمات کارکنان  و آزمون کل مدل می باشد .

  این تحقیق  از نظر نوع کاربردی و از نظر روش توصیفی - همبستگی می باشد. جامعه آماری این تحقیق  شرکت سهامی آب منطقه ای گیلان بوده که دارای جمعیت  548  نفر می باشد اما از آنجا که فقط کارکنان این شرکت مد نظر بوده ، کارکنانی که هم قابلیت پاسخ گویی داشته باشند و هم  دارای  شرایط تحصیلی مورد نظر باشند 261  نفر بوده اند  که  129  نفر به روش نمونه گیری در  دسترس به عنوان نمونه برآورد شده  است ، جمع آوری  داده ها به  صورت میدانی  و ازطریق پرسشنامه  استاندارد  الینجر  و  همکارانش( Ellinger et al , 2013)  که  دارای روایی ظاهری  بوده و بعد از تحلیل عاملی تاییدی روایی سازه آن نیز تأیید و از نظر اساتید متخصص نیز مورد قبول  قرار گرفته و  سنجش پایایی آن نیز  توسط آلفای کرونباخ نیز  تأیید گردیده است ، انجام شده است. برای تجزیه و تحلیل داده های گردآوری شده ، از آمار توصیفی(جدول فراوانی ، نمودار ها ،  میانگین ،  انحراف معیار و واریانس ) و در تحلیل استنباطی داده ها از مدل یابی معادلات ساختاری به وسیلۀ نرم افزار SPSS18 و LISREL 8.53 استفاده شده است. نتایج نشان داده است که سرمایه اجتماعی بر تعهد سازمانی ، تعهد به کیفیت خدمات ، عملکرد شغلی و رفتار شهروندی سازمانی کارکنان شرکت سهامی آب منطقه ای گیلان تاثیر معنادار دارد ، هم چنین تعهد سازمانی بر عملکرد شغلی و تعهد به کیفیت خدمات بر عملکرد شغلی و رفتار شهروندی سازمانی کارکنان این شرکت تاثیر معناداری دارد در این میان فرضیه 4-ب  نشان داده است که ،  تعهد سازمانی بر رفتار شهروندی سازمانی کارکنان شرکت سهامی آب منطقه ای گیلان تاثیر معناداری ندارد.

  واژه های کلیدی : سرمایه اجتماعی ، عملکرد شغلی ، رفتار شهروندی سازمانی ، تعهد سازمانی ، تعهد به کیفیت خدمات ، شرکت سهامی آب منطقه ای گیلان

  مقدمه

  تلاش برای بهبود و استفاده مؤثر و کارآمد از منابع گوناگون چون نیروی کار ، سرمایه ، مواد ، انرژی و اطلاعات ، هدف تمامی مدیران سازمان های اقتصادی و واحدهای تولیدی صنعتی و موسسات خدماتی است . وجود ساختارسازمانی مناسب ، روش های اجرایی کارامد ، تجهیزات و ابزار کار سالم ، فضای کارمتعادل و از همه مهم تر نیروی انسانی واجد صلاحیت و شایسته از ضروریاتی می باشد که برای نیل به بهره وری مطلوب باید مورد توجه مدیران قرار بگیرد (طاهری ؛ 1386 : 231) . به همین دلیل امروزه عامل انسانی به عنوان کلیدی ترین و حساس ترین عنصر سازمانی محسوب می شود و بیشتر تئوری های جدید سازمان و مدیریت نیز به چنین عامل حساسی اشاره کرد ه اند) عسگریان ؛ 1370 :  11) زیرا که منابع انسانی توانا و کارآمد ، می تواند سازمان را  کارآمد نماید و مفید به حال جامعه باشد و کل کشور را شکوفا کند.  به همین دلیل از دیرباز کشورها و سازمان ها بر روی  این نیروی با ارزش سرمایه گذاری کرده و سعی در شکوفا کردن و بهسازی آن دارند (اسفندیار؛ فلاح جلودار ؛ درویش متولی ؛ 1390 : 24) و از آنجایی که عملکرد اشخاص در یک سازمان به عنوان یک متغیر مهم در این زمینه می باشد برای موفقیت و کارایی یک سازمان نیاز به کارکنان خبره و با مسئولیت بالا یک امر ضروری برای آن می باشد. در این راه شناسایی عواملی که بر عملکرد شغلی کارکنان تأثیر گذار می باشند و هم چنین موانعی که در این راه وجود دارد از اهمیت به سزایی برخوردار می باشد(Fang Chiang & Sheng Hsiesh ;  2012 : 181   ) لذا به منظور آگاهی از نتایج عملکرد نیروی انسانی ، در رابطه با بازده و کارایی مورد انتظار ، شاغلان در سازمان مورد ارزیابی قرار می گیرند . بدین گونه با شناخت نقطه ضعف های  مستخدم ، کمبودهای سازمان و نیروهای صدیق و باکیفیت ، اقدامات  لازم جهت بهسازی به عمل می آید) عسگریان ؛ 1370 : 11)

   از طرفی در دوران حاکمیت اندیشه مدیریت دولتی ( رویکرداولیه)  به دلیل تاکید بر جدایی سیاست از اداره ، پاسخگویی مدیران دولتی بر اساس سیستم سلسله مراتبی و در معرض سوء کارکردهای های بوروکراسی بود، بنابراین در محیط های خشک و بی روح سازمانی دوران مدرن اداره امورعملا ً در تقابل  با رفتارهای شهروندی سازمانی بود با ظهور اندیشه مدیریت دولتی نوین که خدمت به مشتری را مهم ترین نقش مدیر ان و خدمت به شهروندان را مهمترین نقش مدیران دولتی می دانست ، ارزش های دموکراتیک همچون آزادی ، مشارکت ، برابر ی و ... امکان رشد یافت و منجر به شکوفایی و شکل گیری رفتارهای مدنی و شهروندی درسازمان ها به تبع جامعه گردید لیکن در رویکردهای امروزین و پس از گذار از مفاهیم درآموزه های جدید مدیریت نقش دولت ها به خدمت گزار  تکامل یافته است. لذا می توان به تقویت رفتارهای شهروندی در سطح اجتماعی و سازمانی امیدوارانه تر نگریست ( احمدی و خدامی ؛ 1390 : 112).

  در این بخش به تشریح  بیان مسئله ، ضرورت ،  اهمیت و اهداف تحقیق ، تعاریف نظری و عملیاتی متغیر های تحقیق و قلمرو تحقیق از نظر موضوعی ، مکانی و زمانی می پردازیم .

   

   

   

    1-2 بیان  مسئله

   

  سازمان یک نهاد اجتماعی است که دارای هدف و نظامی است که به سبب داشتن یک ساختار آگاهانه ، فعالیت خاصی انجام می دهد و مرزهای شناخته شده ای دارد . برای تحقق اهداف هر سازمان ، منابع انسانی آن سازمان نقش مهمی را ایفا می کند.به نتیجه رساندن وظایف سازمان به عهده منابع انسانی آن و عملکرد این افراد ، همان عملکرد سازمان است (لندران اصفهانی ؛ کامکار ؛ راعی ؛ 1384 : 20 ). و از آنجا که معمولاً پایین بودن عملکرد کارکنان یکی از مشکلات سازمانها بوده (خردمند و ناظم ؛  1389  : 161 )  عملکرد شغلی به عنوان زیرمجموعه ای از عملکرد کلی کارکنان به عنوان رفتاری تلقی می شود که  هر سازمان را وادار می سازد ، که  برای نیل به حد مطلوب آن  و کارایی و بهره وری موثر در جستجوی راه هایی باشد تا محیط را برای کارکنان مساعد سازد تا به درجه ای ازتوانایی برسند که تاثیر گذاری بیشتری بر کارشان داشته باشند(نعیمی ؛ نظری ؛ ثنایی ذاکر ؛1391 :  58). بررسی و شناخت عوامل موثر بر عملکرد شغلی یکی از برنامه های مهم مدیریتی می باشد تا بر اساس آن بتوان در جذب و نگهداری و پیشرفت آنها اقدام کرد (حجازی و شمس ؛ 1384 : 32 ). از سویی سازمان های موفق نیازمند کارکنانی هستند که بیش از وظایف خود کار کرده و عملکردی فراتر از انتظارات سازمان داشته باشند رفتارهای شهروندی سازمانی اقداماتی را تشریح می کند که در آن کارکنان فراتر از نیازهای از پیش تعیین شده خود عمل می کنند واین امر سبب بالارفتن اثر بخشی سازمان می شود (میرسپاسی ؛ معمارزاده؛ قنبری ارباستان ؛ 1389 :  94) و از آنجا که افزایش اثربخشی همواره یکی از مسائل و دغده های مدیران است ، شناخت رفتارهای شهروند سازمانی و عوامل موثر بر آن می تواند  گام موثرو مفیدی در این مسیر باشد(حاج کریمی؛ طبرسا؛ رحیمی؛ 1387 :  104).

   امروزه توجه به  عملکرد شغلی کارکنان و ارزیابی مستمرآن موجب بدست آوردن اطلاعاتی می شود که در ارتقای مقام افراد و افزایش حقوق کارکنان و دادن پاداش و تنبیه و توبیخ  لازم نقش به سزایی دارد و از سویی عدم توجه به آن موجب جلوگیری از اقدامات به موقع مدیریت برای رفع نواقص عملکردی کارکنان و موجب ریشه دواندن عیب یا ضعف کاری کارکنان می شود(میرسپاسی و همکاران ؛  1389 : ص 94). زیرا که عملکرد شغلی یا "مجموعه ای از رفتارهایی که مربوط به اهداف سازمان و یا واحد سازمانی که در آن فرد کار می کند"   (Ferris  ;  Lian ;  Pang  ;  2010 :  561 )و یک مسئله مهم برای  هر  سازمان  است  و  اشاره  دارد  به اینکه آیا  یک کارمند کار خود را به خوبی انجام می  دهد یا نه( Mousavi Davoudi ;  allahyari ;  2013 :  137) به گفته لادبووآتواند[1] (2007) :  عملکرد شغلی ، وظایف و مسئولیت هایی است که ، به عنوان بخشی ازتکالیف شغلی فرد اعلام می شود( Tiraieyari &  Uli ;  2011 : 12898). عملکرد  شغلی از  طریق ابعادی چون میزان پاسخ دهی کارکنان  از نظر عملکرد نسبت به همکاران خود ، مقایسه کیفیت کار فرد در  مقابل کار دیگران و از طریق استاندارد های مهم سنجیده می شود .( Bobin &  Boles ;  1996 :  63 )

  الینجر [2] و همکاران در سال 2013 درتحقیقی با عنوان" تاثیر سرمایه گذاری در سرمایه اجتماعی بر تعهد و عملکرد کارکنان خدماتی" معتقدند که ، سرمایه اجتماعی به عنوان یک منبع نادر و کمیابی است که ، می­تواند محیط محل کار را ارتقادهد و پایه مفهوم سرمایه گذاری در سرمایه اجتماعی بر فرض هنجارهای رفتاری مدیریتی و فردی و نشان دادن افزایش ارتباطات و سرمایه گذاری روزانه در سرمایه اجتماعی است . هدف از سرمایه گذاری در سرمایه اجتماعی یک ابتکار عمل کلیدی برای مدیران برای افزایش مزیت رقابتی شرکت است. آنان معتقدند پیوند ارتباطی موثرمدیر با کارکنان موجب نگرش مثبت به کار و رفتارهایی مانند عملکرد شغلی و رفتارشهروندی سازمانی می شود(Ellinger ; Findley Musgrove ; Ellinger ;  Bachrach ;  Elmadağ Baş ;  2013 : 1125).

  امروزه سرمایه اجتماعی نقش بسیار مهم تری از سرمایه فیزیکی و انسانی در جوامع ایفا می کند و شبکه های روابط جمعی و گروهی انسجام بخش میان انسانها و سازمانهاست. ازاین رو در غیاب سرمایه اجتماعی سایر سرمایه ها اثربخشی خودرا از دست می دهند و بدون سرمایه اجتماعی پیمودن راههای توسعه و تکامل فرهنگی و اقتصادی ناهموار و دشوار می شود (الوانی ، شیروانی ،1383 ، ص 16). زیرا که سرمایه اجتماعی عبارت است از : "مجموعه ای از ارزش های غیر رسمی و هنجارهای مشترک اعضای یک گروه ، که اجازه همکاری با یکدیگر را دارند." مفهوم سرمایه اجتماعی در بر گیرنده ابعادی همچون  ایجاد ارتباطات ، توانایی اعتماد ، پرورش همکاری می­باشد(Ellinger ; Wang ; Elmadağ Baş ;  Ellinger ; Bachrach ;  2011 :  573).

  ای الینجرو همکارانش (2013) هم چنین معتقدند که ،  تعهد به شرکت به عنوان نگرش کارکنان و تعهد به کیفیت خدمات به عنوان هنجار کارکنان با سرمایه گذاری در سرمایه اجتماعی و عملکرد شغلی رابطه دارد . تعهد به شرکت یا همان تعهد سازمانی نگرشی است که بیان می کند اعضای سازمان به چه میزان خودشان را با سازمانی که در آن کار می کنند تعیین هویت می نمایند و به چه میزان خودرا درگیر آن می سازند و تعهد به کیفیت خدمات شامل هنجاری است که اعضای سازمان به دنبال بهبود مستمر در تعاملات و اعمال تلاش به نفع مشتریان هستند و خود را متعهد به شناخت و سازگاری با انتظارات مشتری می سازند( Ellinger et al. ;  2013 :  1127)  .

  شرکت سهامی آب منطقه ای گیلان در سایت مربوط به این شرکت(http://www.glrw.ir/fa/Menu1074.aspx ; 1392) در بیانه ای عنوان نموده است که ، رضایت و اطمینان مشتری از خدمات ارائه شده ، بهبود مستمر کیفیت در سیستم ، فرآیند و محصول و... را جزء ارزش های سازمانی خود می داند ،  با توجه به مشاهدات محقق در زمان کار آموزی ، این شرکت به عنوان یک شرکت خدماتی و با توجه به ارزش هایی که خواهان آن  است برای بدست آوردن این ارزش ها و در نهایت دست یابی به اهداف تعیین شده اش  نیازمند توجه به عملکرد کارکنان خود دارد  ،  تا از طریق توجه به عملکرد شغلی کارکنان بتواند به درک نارسایی های مهارتی افراد و اجرای برنامه های آموزشی لازم به پردازد  و هم چنین کارکنانی که شایستگی لازم برای ارتقا را دارا هستند کشف و موجبات تشویق و پیشرفت آنان فراهم کند  ، که هر دو این  موارد هم آموزش و هم تشویق برای رشد و تربیت کارکنانی مناسب که بتوانند این شرکت را در خدمات رسانی و اجرای رسالتش یاری رسانند یک امر حیاتی می باشد ، از طرفی شرایط  کاملاً متحول  ، افزایش رقابت ها  و لزوم اثربخشی این شرکت ، نیاز آنها را به نسلی ارزشمندی از  کارکنان آشکار می سازد ، نسلی که از آنها به عنوان سربازان سازمانی یاد می شود بی تردید این کارکنان با رفتارهاى داوطلبانه و خودجوش خود می توانند به  موفقیت سازمان کمک کنند و وجه ممیز سازمان اثربخش از غیر اثربخش  باشند . در نتیجه با توجه به گرایش ها و توجهات روز افزونی  که به روابط  انسانی در سازمان ها وجود دارد  و   با وجود این که در  سطح جامعه مورد مطالعه ، اهتمام به سرمایه اجتماعی از سوی مدیران سطوح عالی  و تلاش برای کیفی سازی عملکرد کارکنان سطوح عملیاتی همواره در دستور کار قرار داشته است و یکی از مهم ترین دغدغه های این شرکت  بهبود و تقویت عملکرد کارکنان و سازمان می باشد و  پذیرش این  واقعیت که عملکرد فردی در سازمان های اداری یا صنعتی کشور ما بسیار پایین تر از استانداردهای جهانی است ،  و با توجه به این که رفتارهای شهروندی سازمانی نیز  به موازات  عملکرد فردی و به عنوان مکمل آن مطرح می باشد ، ضرورت انجام تحقیقی در این مورد را دوچندان کرد . به همین منظور تحقیق حاضر با هدف دستیابی به میزان تأثیر سرمایه اجتماعی بر عملکرد کارکنان از طریق نگرش آنها در جامعه مورد مطالعه به انجام رسیده است و از آنجایی که این تحقیق تا به حال در این شرکت صورت نگرفته است و می تواند  نتایج قابل توجهی برای سازمان در پی داشته باشد ،  ضرورت انجام پژوهش حاضر ملموس می باشد.

  حال با توجه به مطالب مطرح شده سوال اصلی این است که :

  آیا سرمایه اجتماعی می تواند بر عملکرد و نگرش کارکنان شرکت سهامی آب منطقه ای گیلان تاثیر بگذارد ؟

   

  1-3 ضرورت و اهمیت تحقیق

  کارکنان سرمایه های با ارزش هر سازمان می باشند . دستیابی به هدف های هر سازمان در گرو مدیریت درست این منابع با ارزش است (طاهری ؛ 1386 :  189). برای اینکه سازمانی به اهدافش دسترسی پیدا کند ، کارکنان آن باید کارهایشان را در سطح قابل قبولی از کارایی انجام دهند . این مسأله برای سازمان های دولتی که عملکرد ضعیفشان زمینه را برای شکست در ارائه خدمات عمومی و همچنین برای شرکت های خصوصی که عملکرد ضعیف شان می تواند زمینه ورشکستگی  آنها را فراهم آورد مهم است. از دید اجتماعی بهترین نکته برای سازمان ها این است که کارکنانی داشته باشند که کارهایشان را به خوبی انجام دهند(Spector ;  2000 :  1007) .  ارزیابی عملکرد نه تنها اطلاعاتی معتبر و صحیح را در اختیار مدیران قرار می دهد بلکه اطلاعات مناسبی را در اختیار کارکنان نیز قرار می دهد و باعث می شود تا به نقاط قوت و ضعف عملکرد خود پی ببرند. این اطلاعات ، پایه مناسبی برای اصلاح و بهبود رفتارهای شغلی و رشد و پرورش شخصیت کارکنان خواهد بود( دعائی ؛ 1374 : 203).  در این راستا امروزه در اکثر سازمان های موجود ارزیابی از عملکرد شغلی کارکنان و کارشناسان از اهمیت به سزایی برخوردار است . گرچه متأسفانه در کشور ما به این امر که می تواند به عنوان یک ابزار قدرتمند برای شناخت نقاط قوت و ضعف افراد در سازمان ها مطرح شود و از طریق برنامه ها و اقدامات مناسب در جهت رفع نقاط ضعف و قوت اقدام گردد ، باز به دیده شک و تردید همراه ترس به آن نگریسته می شود و مورد بی توجهی قرار می گیرد ( رضایی و  رضوانفر ؛  1386 :  351)  اما باید این نکته مدنظر باشد که برای موفقیت و کارایی یک سازمان نیاز به کارکنان خبره و با مسئولیت بالا یک امر ضروری برای آن می باشد. در این  راه  در  نتیجه  شناسایی عواملی که بر عملکرد شغلی کارکنان تأثیر گذار می باشند و هم چنین موانعی که در این راه وجود دارد از اهمیت به سزایی  برخوردار  می­باشد(Fang Chiang & Sheng  Hsiesh ;  2012 : 181) .از سویی محققان رفتارسازمانی اهمیت رفتارهای مشارکتی ، غیر وظیفه ای و ماوراء نقشی را در ارتقاء اثربخشی سازمانی یادآور شدند و به رفتار شهروندی سازمانی به عنوان یکی از این نوع رفتارها اشاره کردند اهمیت رفتارهای مشارکتی از هر نوع آن بدان جهت است که ارائه این قبیل رفتارها این اجازه را به مدیران سازمان ها می دهد تا از هدر رفتن منابع با ارزش سازمان جلوگیری نموده و منابع مورد نیاز سازمان را برای ارائه محصولات و یا خدمات بهتر ، در دسترس همگان قرار دهند و از سوی دیگر با روغن کاری کردن قطعات و چرخ های اجتماعی سازمان ها ، سبب ارتقاء و بهبود عملکرد سازمانی شوند (دعائی ؛ مرتضوی  ؛   نوری ؛ 1388 :  69-68) در سازمانهای کشور ایران که به تازگی رفتارهای شهروندی را تمرین می کنند ، به خصوص در بخش دولتی که الگوسازی و پیاده نمودن مصادیق این گونه رفتارها می تواند راهکار مناسبی برای غلبه بر برخی از مشکلات موجود در آنها (همچون کم کاری ، نافرمانی ، مسئولیت گریزی ، عدم پاسخگویی و ...) باشد ( احمدی و خدامی؛ 1390 : 108 ).

  1-4 اهداف تحقیق

  سنجش میزان سرمایه اجتماعی، تعهد سازمانی ، تعهد به کیفیت خدمات ، عملکرد شغلی و رفتار شهروندی  سازمانی کارکنان شرکت سهامی آب منطقه ای گیلان.

  سنجش میزان تاثیر سرمایه اجتماعی بر تعهد سازمانی و تعهد به کیفیت خدمات کارکنان  شرکت سهامی آب منطقه ای گیلان.

  سنجش میزان تاثیر سرمایه اجتماعی بر عملکرد شغلی و رفتار شهروندی سازمانی کارکنان شرکت سهامی آب منطقه ای گیلان.

  سنجش میزان تاثیر سرمایه اجتماعی بر عملکرد شغلی و رفتار شهروندی سازمانی از طریق تعهد سازمانی و تعهد به کیفیت خدمات کارکنان شرکت سهامی آب منطقه ای گیلان.

  آزمون کل مدل

  1-5 چارچوب نظری

  در این مدل ترویج  سرمایه اجتماعی به عنوان  یک طرح توسعه سازمانی متغیر مستقل می باشد و تعهد سازمانی و تعهد به کیفیت خدمات به عنوان نگرش کارکنان متغیرهای میانجی  این مدل می باشند و عملکرد شغلی  و  رفتار  شهروندی سازمانی جزء رفتار کارکنان بیان شده است . الینجر[3] و همکارانش (2013) در  پیاده سازی   این  مدل  از  دو  تئوری  استفاده  نموده اند  : 1- سرمایه اجتماعی آدلر و کوان [4]  (2002) و ناهاپیت و گوشال[5] (1999) و 2- اقدام معقول  [6] فیش بین و آجزن [7] (1975). تئوری سرمایه اجتماعی بیش بینی کننده این است که ، با سرمایه گذاری در سرمایه اجتماعی می توان مستقیماً بر رفتار کارکنان تأثیر گذاشت در واقع هدف این است که رفتارهای مدیریتی با سرمایه گذاری در سرمایه اجتماعی سازگار شود  و تئوری اقدام معقول  بیان کننده این است که نگرش ها به عنوان نیت رفتاری می توانند  پیش بینی کننده رفتار و تسریع کننده  روند آن باشند. در واقع مدل زیر سرمایه اجتماعی را به عنوان کاتالیزوری برای شکل گیری نگرش کارکنان پیشنهاد می دهد و طبق تئوری سرمایه اجتماعی ،  پیش بینی می کند که سرمایه اجتماعی بر عملکرد شغلی و رفتار شهروندی سازمانی می تواند موثر باشد و طبق تئوری اقدام معقول  پیش بینی می کند که  تعهد سازمانی و تعهد به کیفیت خدمات می تواند موجبات رفتارهای عملکرد شغلی و رفتار شهروندی سازمانی شود و در نهایت مطابق با ادبیات پادساکوف ، آهیرنه و مکنزی[8] (1997) پیش بینی می کند عملکرد شغلی بر رفتارشهروندی سازمانی می تواند  تأثیر بگذارد

  شکل 1-1 )مدل مفهومی تحقیق Ellinger  et.al , 2013 , p 1126) )

  1-6 فرضیه ها

  1- سرمایه اجتماعی بر تعهدسازمانی کارکنان شرکت سهامی آب منطقه ای گیلان تاثیر معناداری دارد.

  2- سرمایه اجتماعی برتعهد به کیفیت خدمات کارکنان شرکت سهامی آب منطقه ای گیلان تاثیر معناداری دارد.

  3-الف- سرمایه اجتماعی بر عملکرد شغلی کارکنان شرکت سهامی آب منطقه ای گیلان تاثیر معناداری دارد.

  3-ب- سرمایه اجتماعی بر رفتار شهروندی سازمانی کارکنان شرکت سهامی آب منطقه ای گیلان تاثیر معناداری دارد.

  4-ب- تعهدسازمانی بر رفتار شهروندی سازمانی کارکنان شرکت سهامی آب منطقه ای گیلان تاثیر معناداری دا

  دارد.

  5-الف- تعهد به کیفیت خدمات بر عملکرد شغلی کارکنان شرکت سهامی آب منطقه ای گیلان تاثیر معناداری دارد.

  5-ب- تعهد به کیفیت  خدمات بر رفتار شهروندی سازمانی کارکنان شرکت سهامی آب منطقه ای گیلان تاثیر معناداری دارد.

  6- عملکرد شغلی بر رفتار شهروندی سازمانی کارکنان شرکت سهامی آب منطقه ای گیلان تاثیر معناداری دارد.

   

  1-7 تعریف نظری و عملیاتی متغیر مستقل

  1-7-1 تعریف نظری سرمایه اجتماعی

  فوکویاما[9] (1995 ) سرمایه اجتماعی را به عنوان " توانای افراد برای کار تعریف شده با هم و برای رسیدن به اهداف مشترک در گروه ها و سازمان ها می داند " Fu ;  2004 : 19)) .  بعدها فوکویاما  ) 1999) تعریف دیگری از سرمایه اجتماعی ارائه می دهد و می گوید : سرمایه اجتماعی را به سادگی می توان به عنوان وجود مجموعه معینی از هنجارها یا ارزشهای غیر رسمی تعریف کرد ( زمردیان و رستمی ؛  1389 : 51).

  1-7-2 تعریف عملیاتی سرمایه اجتماعی

  برای سنجش سرمایه اجتماعی از پرسشنامه مقاله  الینجر [10] (2011) استفاده شده که خود این مقاله پرسشنامه خود را از کوهن و پروساک [11] (2001 )  بر گرفته اند. این پرسشنامه در مورد سرمایه گذاری در سرمایه اجتماعی است و دارای 3 بعد زیر  می باشد :

   ایجاد ارتباطات : شامل هنجارهای رفتاری و ارزش هایی است که موجب تعمیق روابط با همکاران و ایجاد یک حس قوی در اجتماع می شود.

  توانایی اعتماد : شامل هنجارهای رفتاری و ارزش هایی است که به جای دادن دلایلی به کارکنان برای پاسخ دادن به سازمان ، دلیل اعتماد به نفس و دفاع از نمایندگی آنها در سازمان  است.

  پرورش همکاری : شامل هنجارهای رفتاری و ارزش هایی است که نسبت به تلاش فردی به پاداش های مشترک تشویق می کند :  573) (Ellinger et al. ;  2011 .

  آیتم های پرسشنامه این پایان نامه از شماره 7-1  برگرفته از سوالات پرسشنامه  مربوط به مقاله ای الینجر و همکاران   : 574) (Ellinger et al. ;  2011 می باشد که در طیف لیکرت 5 نقطه ای از کاملاً مخالفم تا کاملاً موافقم سنجیده می شود .

   

  1-8 تعریف نظری و عملیاتی متغیر های وابسته

  1-8-1 تعریف نظری عملکرد شغلی

  عملکرد عبارتست از به نتیجه رساندن وظایفی که از طرف سازمان بر عهده نیروی انسانی گذاشته است ( شریف زاده ؛ خیر اندیش ؛  1388 : 37) . عملکرد شغلی » در واقع به مجموع رفتارهایی که افراد ، در ارتباط با شغل از خود بروز می دهند یا به عبارتی میزان محصول ، پیامد و یا بازده ای است که به موجب اشتغال فرد در شغل خود، حاصل می شود ، تعریف می شود «  (مؤذن ؛ موحد محمدی؛ رضوانفر ؛ میرترابی ؛  1390  : 135).

  1-8-2   تعریف عملیاتی عملکرد شغلی

  برای سنجش عملکرد شغلی از پرسشنامه مقاله بابین و بولس [12](1996) استفاده شده است . این مقاله تمرکز به خودارزیابی عملکرد شغلی دارد ، در این مقاله بیان شده که کارکنان با در نظر گرفتن شرایط محیطی خود و مواردی چون انگیزه درونی ، تسهیل رهبری و پشتیبانی ، دوستی و گرمای کار گروهی و نقش استرس به ارزیابی این که چه میزان کار خود را خوب انجام می دهند می پردازند(   Bobin &  Boles ; 1996 : 58 )  سوالات این پرسشنامه تمرکز دارد بر میزان پاسخ دهی کارکنان  از نظر عملکرد نسبت به همکاران خود ، مقایسه کیفیت کار فرد در مقابل کار دیگران و ارائه استاندارد های مهم برای سنجش عملکرد(  Bobin & Boles ;  1996 : 63  )

  آیتم های پرسشنامه این پایان نامه از شماره 22-18 برگرفته از سوالات پرسشنامه  مربوط به مقاله  بابین و بولس  ( Bobin &  Boles ;  1996 : 72 ) می باشد که در طیف لیکرت 5 نقطه ای از کاملاً مخالفم تا کاملاً موافقم سنجیده می شود .

  1-8-3 تعریف نظری رفتار شهروندی سازمانی

   از دید ارگان [13]رفتار شهروندی سازمانی به عنوان اقدامات مثبت بخشی از کارکنان برای بهبود بهره وری و انسجام درمحیط کار ، فراتر یا ماوراء وظایف و الزامات شغلی و سازمانی تعریف شده است(Hodson ; 2002 : 70 ).

   

  1-8-4  تعریف عملیاتی  رفتار شهروندی سازمانی

  برای سنجش رفتار شهروندی سازمانی از پرسشنامه  مقاله ستتون و موسشولدر [14](2002) است ، این مقاله به رفتار شهروندی بین فردی که  نوع دیگری از رفتار شهروندی سازمانی است می پردازد  و آن را روابطی با کیفیت بالا که شامل یک نگرانی دو جانبه و حساسیت افزوده شده ای نسبت به احتیاجات دیگران  است می داند و برای آن ابعاد زیر را بیان نموده است :

  نوع دوستی :  کمک به همکاران و کارکنان برای انجام وظایف در شرایط غیر معمول .  

  کمک و همکاری با دیگران : کمک و همکاری با دیگران ، فعالیت هایی محتوایی است که به صورت داوطلبانه برای کمک در  انجام فعالیت های وظیفه که به طور صورت رسمی است ، می باشد و شامل فعالیت هایی مانند کمک کردن به همکاران و مشتریان ، جوانمردی ، نوع دوستی می باشد

  کمک بین فردی : کمک بین فردی شامل  کمک به همکاران به طور داوطلبانه  در مشکلات مربوط به کار  و همچنین  کمک  به کارمندان جدید برای  حل و فصل  مسائل کاری و خوشامد گویی به آنهابرای پیوستن به گروه و نشان دادن  نگرانی و حسن نیت  به هنگام برخورد همکاران با  موقعیت های سخت.

   

  1 – Ladebo & Awotunde

  2 –Ellinger

  3- Ellinger

  4- Adler & Kwon

  5- Nahapiet & Ghoshal

  6- The Theory of  Reasoned Action

  7- Fishbein & Ajzen

  8- Podsakoff, Ahearne, & MacKenzie

  9- Fukuyam

  10- Ellinger

  11- Cohen & Prusak

  12 – Bobin & Boles

  13 -  Organ

  14 – Settoon & Mossholder 

  Abstract

  One of the main issues  managers face with them is the employees' performance improvement to exceed organization development and culture the employees which employ all their experiences, abilities and capacities to meet organizational aims. This won't happen, if organizations identify effective issues on employees'  job performance and organizational citizenship behavior and what is the interface of this effect, to ready the necessary environment to do these kinds of behaviors. So the aim of this research is considering the effect of social capital on job performance and organizational citizenship behavior of employees, considering the effect of social capital on organizational commitment and commitment to employees' service quality, considering the effect of social capital on the job performance and organizational citizenship behavior of employees through organizational commitment and commitment to employees' service quality and testing the whole model.

  This research is correlated by the type of application and the descriptive manner. The statistical universe of this research  is  guilan regional water  share company  which has a population of 548 people, but since just the employees of this firm are considered, the Employees also have the ability to respond and educational conditions were 261 people which 129 people were estimated in the nonprobability sampling method, data gathering is done in a field method and through the questionnaire of  E. Ellinger et al in 2013 which has validity appearance, and it's factor fluency is accepted after factor analysis and is accepted by expert masters ideas and eventual analysis is determined by Cronbach's alpha. To analyze the gathered data, the descriptive statistics (table af frequency, graphs, mean, criteria deviation and variance) is used and structural equation modeling by SPSS18 & LISREL 8.53 Software is used to analyze data presumption. The results show that social capital has a significant impact on organizational commitment , commitment to service quality , job performance , organizational citizenship behavior of guilan regional water  share company employees, also The organizational commitment on job performance and commitment to service quality on job performance and organizational citizenship behavior has a significant impact on the company employees' , in there the 4-b hypothesis which the results showed that the organizational commitment doesn't have a meaningful effect on the employees' organizational citizenship behavior of guilan regional water  share company.

    Keywords: social capital, job performance, organizational citizenship behavior, organizational commitment, commitment to service quality , guilan regional water  share company.  

 • فهرست:

  فهرست مطالب

  عنوان.......................................................................................................................................................صفحه

   چکیده فارسی.................................................................................................................................................1

  فصل اول : کلیّات تحقیق

  مقدمه  .....................................................................................................................................................3

  بیان  مسئله...............................................................................................................................................4

  ضرورت و اهمیت تحقیق.........................................................................................................................6

  اهداف تحقیق...........................................................................................................................................7

  چارچوب نظری.......................................................................................................................................7

  فرضیه ها.................................................................................................................................................8

  تعریف نظری و عملیاتی متغیر مستقل......................................................................................................9

  1-7-1 تعریف نظری سرمایه اجتماعی........................................................................................................... 9

  1-7-2 تعریف عملیاتی سرمایه اجتماعی....................................................................................................... 9

  1-8 تعریف نظری و عملیاتی متغیر های وابسته........................................................................................... 10

  1-8-1 تعریف نظری عملکرد شغلی............................................................................................................ 10

  1-8-2   تعریف عملیاتی عملکرد شغلی...................................................................................................... 10

  1-8-3 تعریف نظری رفتار شهروندی سازمانی.............................................................................................10

  1-8-4  تعریف عملیاتی  رفتار شهروندی سازمانی.......................................................................................10

  1-9 تعریف نظری و عملیاتی متغیر های میانجی...........................................................................................11

  1-9-1 تعریف نظری تعهد سازمانی.............................................................................................................11

  1-9-2 تعریف عملیاتی  تعهد سازمانی.........................................................................................................12

  1-9-3 تعریف نظری تعهد به کیفیت خدمات................................................................................................12

  1-9-4 تعریف عملیاتی تعهد به کیفیت خدمات............................................................................................12

  1-10 قلمرو تحقیق.......................................................................................................................................13

  1-10-1  قلمرو موضوعی.............................................................................................................................13

  1-10-2  قلمرو مکانی..................................................................................................................................13

  1-10-3  قلمرو زمانی...................................................................................................................................13

  فصل دوم : ادبیات تحقیق

  2-1 مقدمه....................................................................................................................................................15

  2-1-1مفاهیم و تعاریف سرمایه اجتماعی....................................................................................................15

  2-1-1-1 تعریف سرمایه.............................................................................................................................15

  2-1-1-2 دلایل سرمایه بودن سرمایه اجتماعی.............................................................................................16

  2-1-1- 3  تعاریف سرمایه اجتماعی...........................................................................................................16

  2-1-2 اهمیت و ضرورت سرمایه اجتماعی..................................................................................................21

  2-1-3 مدل های سرمایه اجتماعی................................................................................................................22

  2-1-4 عوامل موثر بر سرمایه اجتماعی........................................................................................................24

  2-1-4-1 تاثیر دولت بر سرمایه اجتماعی.....................................................................................................24

  2-1-4-2 تأثیر نوع سازمان بر سرمایه اجتماعی............................................................................................25

  2-1-4-3 تاثیر ویژگی فردی بر سرمایه اجتماعی..........................................................................................26

  2-1-4-4 تاثیرات متقابل عوامل با سرمایه اجتماعی.....................................................................................28

  2-1-5 پیامد های مثبت سرمایه اجتماعی.....................................................................................................29

  2-1-6 پیامدهای منفی سرمایه اجتماعی.......................................................................................................30

  2-1-7جمع بندی.........................................................................................................................................30

  2-2 مقدمه....................................................................................................................................................31

  2-2-1  تعاریف و مفاهیم عملکرد................................................................................................................31

  2-2-2  اهمیت و ضرورت  عملکرد شغلی...................................................................................................36

  2-2-3  مدل های سنجش عملکرد شغلی.....................................................................................................37

  2-2-3-1  مدل سیستم عملکرد فردی فیشر..................................................................................................37

  2-2-3-2  مدل کمپل  و همکاران.................................................................................................................38

  2-2-3-3 مدل  اچیو ( ACHIEVE)...........................................................................................................38

  2-2-3-4  مدل  اینسورث و اسمیت ............................................................................................................39

  2-2-4  عوامل مؤثر بر عملکرد شغلی...........................................................................................................40

  2-2-5 پیامد های مثبت ارزیابی  عملکرد شغلی...........................................................................................41

  -2-6  پیامد های منفی  ارزیابی عملکرد شغلی...........................................................................................42

  2-2-7  جمع بندی.......................................................................................................................................43

  2-3مقدمه.....................................................................................................................................................44

  2-3-1  تعاریف رفتار شهروندی سازمانی....................................................................................................44

  2-3-2  اهمیت و ضرورت رفتار شهروندی سازمانی....................................................................................47

  2-3-3 مدل های  رفتار شهروندی سازمانی..................................................................................................48

  2-3-3-1 مدل ارگان....................................................................................................................................48

  2-3-3-2 مدل گراهام..................................................................................................................................49

  2-3-3-3 مدل  رفتارهای شهروندی پادساکف............................................................................................50

  2-3-4  عوامل موثر بر  رفتار شهروندی سازمانی..........................................................................................50

  2-3-5 پیامد های مثبت  رفتار شهروندی سازمانی........................................................................................52

  2-3-6  پیامد های منفی رفتار شهروندی سازمانی........................................................................................53

  2-3-7  جمع بندی.......................................................................................................................................54

  4-2 مقدمه....................................................................................................................................................55

  2-4-1 مفاهیم و تعاریف تعهد سازمانی........................................................................................................55

  2-4-2 اهمیت و ضرورت تعهد سازمانی......................................................................................................58

  2-4-3 مدل های تعهد سازمانی....................................................................................................................59

  2-4-3-1 تعهد سازمانی مفهوم یک بعدی یا چند بعدی ؟............................................................................59

  2-4-3-2  الگوهای چند بعدی.....................................................................................................................60

  2-4-4  عوامل موثر بر تعهد سازمانی.......................................................................................................... 62

  2-4-5  پیامد های مثبت تعهد سازمانی........................................................................................................63

  2-4-6  پیامد های منفی تعهد سازمانی.........................................................................................................64

  2-4-7 جمع بندی........................................................................................................................................65

  2-5 مقدمه....................................................................................................................................................66

  2-5-1  تعاریف و مفاهیم  تعهد به کیفیت خدمات.......................................................................................66

  2-5-2  اهمیت و ضرورت  تعهد به کیفیت خدمات......................................................................................70

  2-5-3  مدل های  تعهد  به کیفیت خدمات...................................................................................................71

  2-5-3-1  مدل تعهد به کیفیت خدمات........................................................................................................71

  2-5-3-2  مدل تعهد مدیریت  به کیفیت خدمات.........................................................................................73

  2-5-3-3  مدل پاراسورامان (Parasuraman)..............................................................................................74

  2-5-4  عوامل مؤثر بر  تعهد به کیفیت خدمات............................................................................................75

  2-5-4-1   تأثیر  نقش مدیریت  بر  تعهد  کارکنان  به  کیفیت  خدمات........................................................75

  2-5-4-2   تأثیر  رفتار شهروندی سازمانی بر  تعهد  کارکنان  به  کیفیت  خدمات........................................76

  2-5-5 پیامد های مثبت  تعهد به کیفیت خدمات..........................................................................................76

  2-5-6 پیامد های منفی (چالش های )  تعهد به کیفیت خدمات....................................................................77

  -5-7 جمع بندی........................................................................................................................................78

  2-6 پیشینه پژوهش.......................................................................................................................................79

  2-6-1 پیشینه خارجی..................................................................................................................................79

  2-6-2 پیشینه داخلی....................................................................................................................................80

  فصل سوم  :  روش اجرای تحقیق

  3-1 مقدمه....................................................................................................................................................83

  3-2 روش تحقیق..........................................................................................................................................83

  3-3 جامعه و نمونه آماری.............................................................................................................................84

  3-4 ابزار گرد آوری اطلاعات........................................................................................................................85

  3-5  روایی و پایایی......................................................................................................................................86

  3-6  روش تجزیه و تحلیل داده ها................................................................................................................88

  فصل 4 : تجزیه و تحلیل داده ها و یافته­های تحقیق

  4-1 مقدمه....................................................................................................................................................91

  4-2 توصیف متغیرهای جمعیت شناختی پاسخ دهندگان..............................................................................92

  4-3 توصیف متغیرهای تحقیق.....................................................................................................................97

  4-4  تحلیل عاملی تائیدی.........................................................................................................................102

  4-5  بررسی مدل تحقیق............................................................................................................................108

  4-5-1  بررسی مدل تحقیق در حالت استاندارد.........................................................................................108

  4-5-2  بررسی مدل تحقیق در حالت اعداد معنی داری.............................................................................109

  4-5-3  نتایج تحلیل مسیر.........................................................................................................................110

  4-5-4  بررسی شاخص های معنی داری و برازش مدل کلی تحقیق...........................................................111

  4-5-5  بررسی قدرت تبیین مدل...............................................................................................................112

  4-6  آزمون فرضیه ها................................................................................................................................113

  فصل پنجم : نتیجه گیری و پیشنهادات

  5-1  مقدمه.................................................................................................................................................116

  5-2 نتایج آمار توصیفی..............................................................................................................................116

  5-3 نتایج آمار استنباطی............................................................................................................................117

  5-4 پیشنهادات..........................................................................................................................................120

  5-6 محدودیت های تحقیق.......................................................................................................................124

  5-5 پیشنهاداتی برای تحقیقات آینده..........................................................................................................125

  فهرست منابع

  الف ) منابع فارسی......................................................................................................................................127

  ب ) منابع انگلیسی......................................................................................................................................137

  پیوست و ضمایم

  پرسشنامه تحقیق.........................................................................................................................................145

  خروجی Spss............................................................................................................................................148

  منبع:

  منابع

  الف ) منابع فارسی

  1-آرمسترانگ، مایکل  (1386)  مدیریت عملکرد ، راهبردهای اساسی و رهنمود های عملی ، ترجمه ناصر میرسپاسی ، اسماعیل کاووسی ، انتشارات ترمه .

  2-ابراهیم پور ،  حبیب ، خلیلی ، حسن ، حبیبیان ، سجاد ، سعادتمند ، محمد ( 1390 ) ، بررسی رابطه بین ویژگی های شغلی و رفتار شهروندی سازمانی در مرکز آموزش صدا و سیما ( با تأکید بر مدل هاکمن و اولدهام (  ، پژوهش نامه مدیریت تحول ، سال سوم، شماره 5 ، صص 124-90

   

  3-ابراهیم زاده ، مظاهر (1390) ، رفتار شهروندی سازمانی کارکنان ، مقالات بانک سپه  ، شماره 121 ، صص 25-22

  4-احمدی ، سید علی اکبر و  خدامی ، عبدالصمد (1390) ، مدلی برای مطالعه رفتار شهروندی عمومی ، معنویت و رفتارشهروندی سازمانی در بخش دولتی ایران (پژوهشی درشرکت سهامی بیمه ایران)  ، پژوهش های مدیریت عمومی ، سال چهارم ، شماره چهاردهم، صص 128-107

  5-احمدی ، سید علی اکبر  و  فیض آبادی ، حوریه (1390)  ، بررسی ارتقاء سرمایه اجتماعی بر بهبود عملکرد سازمان (نمونه ی موردی: سازمان های ستادی شهرداری تهران) ، مدیریت دولتی ، د وره 3 ، شماره 6 ، صص 54-35

  6-آذر ، عادل  و  مؤمنی ، منصور (1390)  ، آمار و کاربرد آن در مدیریت (جلد اول ) ، انتشارات سمت

  7-اسفندیار ، محمد ، فلاح جلودار ، مهدی ، درویش متولی ، محمد حسین (1390) ، طراحی مدل تلفیقی برای ارزیابی عملکرد کارکنان دانشگاه ها با استفاده از تحلیل پوششی داده ها و مجموعه های فازی ( مطالعه موردی )  ، فصلنامه مدیریت ، سال هشتم ، شماره 22 ، صص 35-24

  8-اسماعیلی ، کوروش ،  1380 ، ماهنامه تدبیر ، شماره 112 ، صص 69-66

  9-اصفهانی ، علی نصر ، انصاری ، محمد اسماعیل ، شائمی برزکی ، علی ، آقا حسینی ، حسین (1390) ، بررسی  سرمایه اجتماعی سازمانی  در سازمان های خدماتی استان اصفهان  )با رویکرد آموز ه های مدیریت در آثار سعدی( ، جامعه شناسی کاربردی ، سال بیست و دوم ، شماره پیاپی (41) ،  شماره اول ، صص 134-107

   

  10-اصلانپور جوکندان ، محمد ، شهبازی ، فاطمه ، ملکی ، رضا (1390) ، رابطه نیرومندى در کار با سلامت و عملکرد شغلی در کارکنان یک شرکت صنعتی اهواز ، یافته هاى نو در روان شناسی ، سال هفتم ، شماره 21 ، صص 131-65

  11-افجه ، سید علی اکبر  و  محمود زاده ، سید مجتبی (1390 ) ، الگوی اثر گذاری سرمایه اجتماعی بر عملکرد سازمان : شرکت های تابع گروه صنعتی ایران خودرو  ، پژوهش های مدیریت منابع سازمانی ، دوره 1 ، شماره 2 ، صص 22-1

  12-افجه ، سید علی اکبر و  میری ، عبدالرضا (1388) ، الگوی توانمندی برای ارتقای عملکرد کارکنان صنعت قطعه سازی خودرو در ایران ، فصلنامه علوم مدیریت ایران ، سال چهارم ، شماره 14 ، صص 169-149

  13-الوانی ، سیدمهدی و  شیروانی ، علیرضا (1383) ، سرمایه اجتماعی اصل محوری توسعه، ماهنامه تدبیر ، سال پانزدهم ، شماره 147، صص 22-16

  14-امامقلی ، فاطمه (1390) ، نقش سرمایه اجتماعی در عملکرد سازمانی  )مطالعه موردی : مدیریت شعب بانک تجارت استان قزوین( ، فصلنامه مدیریت توسعه و تحول   7 ، 67-59

  15-امامی ، مصطفی (1387) ، تعهد سازمانی و عوامل موثر بر آن ، راهبرد انجمن پردیس قم دانشگاه تهران ،  سال اول  ، صص 144-127

  16-امیران ، حیدر (1382) ، اندازه گیری عملکرد ، باید ها و نبایدها ، نشریه  تدبیر ، شماره 136 ، صص 77-83

  17-امیرخانی ، طیبه  و آغاز ، عسل (1390) ، توسعه سرمایه اجتماعی در پرتو سرمایه انسانی : شرکت ملی پتروشیمی ، مدرس علوم انسانی – پژوهش های مدیریت در ایران ، دوره 15 ، شماره 1 ،صص 50-31

  18-امین بیدختی ، علی اکبر و  نظری ، ماشاالله (1388)  ،  ارایه یک مدل نظری برای نهادینه سازی مؤلفه های سرمایه اجتماعی جهت بهبود عملکرد اقتصادی ، راهبرد یاس ، شماره 19 ، صص 75-55

  19-باقری ، مسلم و  تولایی ، روح اله (1389) ، بررسی تاثیر تعهد سازمانی بر عملکرد سازمان ها ، دو ماهنامه توسعه انسانی پلیس ، سال هفتم ، شماره 30 ، صص 96-73

  20-بزاز جزایری ، سید احمد ( 1385)  ، مدیریت بر مبنای توانمد سازی منابع انسانی ، ماهنامه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی ، شماره 181 ، پیاپی 270 ، صص 51-47

  21-بهاری فر ، علی ، جواهری کامل ، مهدی ، احمدی ، سید علی اکبر (1390) ،  رفتار اخلاقی و رفتار شهروندی سازمانی : تاثیر ارزش های اخلاقی ، عدالت و تعهد سازمانی ، پژوهش های مدیریت منابع سازمانی ، دوره 1 ، شماره 1، صص 42-23

   

  22-بهاری فر ، علی و جواهری کلام ، مهدی (1389) ، بررسی پیامد های ارزش های اخلاقی سازمان ( با مطالعه عدالت سازمانی ، تعهد سازمانی و رفتار شهروند سازمانی ) ، دو ماهنامه توسعه انسانی پلیس ، سال هفتم ، شماره 28 ، صص 118-95

  23-بهلولی زیناب ، نادر ، علوی متین ، یعقوب ، درخشان مهربانی ، عادل (1389)   ، بررسی تأثیر عدالت سازمانی بر رفتار شهروندی سازمانی کارکنان دانشگاه  آزاد اسلامی واحد تبریز ، فراسوی مدیریت ، سال چهارم ، شماره 14 ، صص  108-73

   

  24-بیک زاد ، جعفر ، حمد الهی ، مریم ، حمد الهی ، کبری  ( 1390)  ، بررسی تأثیر معنویت محیط کاری بر رفتار شهروندی سازمانی کارکنان آموزش و پرورش نواحی پنج گانه شهرتبریز ، فصلنامه رهبری و مدیریت آموزشی دانشگاه آزاد اسلامی واحدگرمسار ، سال پنجم ، شماره 4 ، صص  44-23

   

  25-تاج الدین ، محمد ، تقی ، محمد ، درویش ، مریم (1388) ، ارکان ارزیابی عملکرد منابع انسانی ،  مقالات تدبیر ، شماره 203 ، صص 47-41

  26-ترنس، آرمیچل (1376) ، مردم در سازمان ها زمینه رفتار سازمانی ، ترجمه حسین شکرکن ، انتشارات رشد

  پورسلطانی زرندی ، حسین  و امیرجی  نقندر ،  رامین (1392) ، ارتباط تعهد سازمانی با رفتار شهروندی سازمانی معلمان تربیت بدنی شهر م شهد در سال 1390 ، مدیریت ورزشی ، شماره 16 ، صص 147-127

  28-جاهد ، حسینعلی ، حسینی شاوون ، امین ، حسینی ، سید اسماء ، یاهک ، سجاد (1389)  ، روشهای آموزشی موثر در حفظ و توسعه سرمایه اجتماعی سازمانها ، دومین کنفرانس بین المللی مدیران آموزش (ایران – تهران ) ، صص 13-1

  29-جهانگیری ، جهانگیر و  شکری زاده ،  طاهره (1389) ،  بررسی تاثیر سرمایه ی اجتماعی بر عملکرد سازمان های غیردولتی زنان از دید اعضاء در شهر شیراز ، فصلنامه ی زن و جامعه ، سال اول ، شماره سوم ، صص 120-105

  30-حاج کریمی ،  عباسعلی ، طبرسا ، غلامعلی ، رحیمی ،  فرج الله (1387) ، بررسی تاثیرگذاری اقدامات منابع انسانی بر رفتار شهروندی سازمانی با لحاظ نمودن نقش تعهد سازمانی ، اندیشه مدیریت ، سال دوم ، شماره اول  ، صص 123-103

  31-حجازی ،  یوسف و  شمس ،  علی (1384) ، بررسی عوامل مؤثر بر عملکرد شغلی کارشناسان ترویج کشاورزی  ، دانش مدیریت ، شماره 68 ، صص 44-31

  32-حسینی ، میرزا حسن  و  قادری ،  سمیه (1389) ، مدل عوامل مؤثر بر کیفیت خدمات بانکی ، چشم انداز مدیریت بازرگانی ، شماره 3 ، پیاپی 36 ، صص 115-89

   

  33- حقیقت منفرد ، جلال ،  اوسط حضرتی ، علی ، میرزا زاده ، حجت (1389) ، تأثیر تعهد سازمانی بر عملکرد کارکنان ، فصلنامه مدیریت کسب و کار ، شماره  6،  سال دوم ،  صص 112-87

   

  34-حقیقی ، محمد علی ، احمدی ، ایمان ، رامین مهر ، حمید (1388) ،  بررسی تاثیر عدالت سازمانی بر عملکرد کارکنان ، مدیریت فرهنگ سازمانی ، سال هفتم ، شماره بیستم ، صص 101-79

  35-حقیقی ، محمد علی (1380)  ، مدیریت رفتار سازمانی ، تهران ، انتشارات ترمه

  36-خاکی، غلامرضا ( 1386)  ، آشنایی با مدیریت بهره­وری ، انتشارات دانشگاه آزاد اسلامی

  37-خاکی ، غلامرضا (1387)  ، روش تحقیق با رویکرد پایان نامه نویسی ، مرکز تحقیقات علمی کشور با همکاری کانون فرهنگی انتشارات درایت

  38-خردمند ، ابراهیم و  ناظم ، فتاح (1389)  ، بررسی رابطه بین فرهنگ سارمانی و عملکرد کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال   ، فراسوی مدیریت ، سال سوم ، شماره 12 ، صص 181-159

  39-خوش فر ، غلام رضا ،  کریمف ، موسی ، سرگزی ، حسینعلی (1390) ، تأثیر سرمایه اجتماعی در فرهنگ سازمانی در مراکز آموزش عالی دولتی و غیر دولتی ایران ) مورد استان گلستان(  ، جامعه پژوهی فرهنگی ، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی ، سال دوم ، شماره اول ، صص 78-51

  40-خنیفر ، حسین ، جندقی ، غلامرضا ، شریعتی ، فاطمه ، زروندی ، نفیسه (1388)  ،  بررسی نقش ارتباطی شنود مؤثر و تعهد سازمانی ، فصلنامه پژوهش های مدیریت منابع انسانی دانشگاه جامع امام حسین (ع) ، سال اول ، شماره 3 ، صص 170-147

  41-خورشید ، صدیقه ،  یزدانی ، حمیدرضا ، 1391 ،  مطالعه روابط میان اعتماد، تقابل و احساس تعلق سازمانی با ملاحظه اثر تعدیل گری تعهد سازمانی ، پژوهش نامه مدیریت تحول ، سال چهارم ، شماره 7 ، صص 90-61

   

  42-خورشید ، صدیقه (1391) ، مطالعه تاثیر سرمایه اجتماعی بر تعهد سازمانی کارکنان : بررسی موردی بانک های شهر کرمان ، فرایند مدیریت و توسعه ، دوره 25 ، شماره 1 ، صص 147-115

  43-درخشه ، جلال  و  ردادی ، محسن  (1390)  ، کژکارکردهای سرمایه اجتماعی و نقش دین در بهبود آن ، جستارهای سیاسی معاصر، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی ، سال دوم، شماره اول، صص 94-73

   

  -دعایی ، حبیب اله  و  عزیزی ، مرتضی  (1391)  ، بررسی تأثیر معنویت در کار بر رفتار شهروندی سازمانی  با تاکید بر نقش واسط تعهد سازمانی ، پژوهش نامه مدیریت تحول  ، سال چهارم ، شماره  8 ، صص 51-29

  45-دعائی ، حبیب اله ، مرتضوی ، سعید ، نوری ، علی (1388)  ، ارتقاء سطح کیفیت خدمات:  بررسی تأثیر رفتار شهروندی سازمانی (مورد مطالعه : هتل پارس مشهد( ، چشم انداز مدیریت ، شماره 30 ، صص 85-67

  46-دعائی ، حبیب اله ، 1374 ، مدیریت منابع انسانی ، انتشارات دانشگاه فردوسی مشهد

  47-دلاور ، علی (1385)  ، روشهای تحقیق در مدیریت ، تهران ، مرکز انتشارات علمی دانشگاه آزاد اسلامی

  48-دهقان ، نبی اله ، فتحی ، صمد ، گرجامی ، سمیه ، ولی وند زمانی ، حسین (1391) ، تأثیرتعهد مدیران بر تعهد سازمانی، رضایت شغلی و عملکرد کارکنان ، فصلنامه علمی پژوهشی مطالعات مدیریت )بهبود و تحول( ، سال بیست و دوم ، شماره 67 ، صص 128-97

  49-رامین مهر ، حمید ، هادیزاده مقدم ، اکرم ، احمدی ، ایمان (1388)  ، بررسی رابطه ی بین ادراک از عدالت سازمانی و رفتار شهروندی سازمانی مورد مطالعه:  (شرکت ملی پخش فراورد ههای نفتی ستاد تهران (  ، پژوهش نامه مدیریت تحول ،  سال اول، شماره 2 ، صص 89-65

  50-رجب بیگی ، مجتبی  و  امینی ، مجید  (1384)  ، نقش تعهد سازمانی در توسعه منابع انسانی مطالعه ی موردی وزارت کشور  ، فصلنامه تحول اداری – ویژه نامه توسعه منابع انسانی ، شماره 48 ، صص 166-157

   

  51-رضایی ، عبدالمطلب و رضوانفر ، احمد (1386) ، بررسی عوامل تاثیرگذار بر عملکرد شغلی کارشناسان ترویج (مطالعه موردی استان یزد ) ، مجله علوم کشاورزی ایران ،  دوره 38 ، شماره 2 ، صص 358-349

   

  52-رضایی ، علی محمد (1385) ، بالندگی سازمانی  و شاخصهای سنجش آن  ، دوماهنامه توسعه انسانی پلیس، سال سوم، شماره 7 ، صص 87-63

   

  53-رضاییان ، علی  (1373) ، مدیریت رفتار سازمانی ، مفاهیم ، نظریه و کاربردها ، تهران ، انتشارات دانشکده ی مدیریت تهران

  54-رضایی دیزگاه ،  مراد ، آزاده دل ، محمد رضا ، فرحبد ، فرزین ، قره داغی ، ساناز (1390)  ، بررسی رابطه رفتار شهروندی سازمانی با کیفیت خدمات در بیمارستان های استان گیلان ، مجله دانشگاه علوم پزشکی گیلان  ، دوره بیستم ، شماره 80 ، صص 15-10

  55-رضایی کلیدبری ، حمیدرضا ، باقر سلیمی ، سعید ، صالحی کردآبادی ، سجاد (1390) ، بررسی مسائل مدیریت دولتی ، تهران ، انتشارات کیاپاشا

  56-رضوانی ، محمد رضا (1388) ، تبیین ضرورت مدیریت سرمایه اجتماعی  ، مجموعه مقالات همایش ملی سرمایه اجتماعی و توسعه اقتصادی (ایران – سمنان ) ، صص 600-594

  57-رعنایی کردشولی  ، حبیب اله ،  شکر ، عبدالعلی ، پورمولا ، سید محمد هاشم ، شهیدیان ، زهرا سادات (1392) ، تبیین رفتارهای شهروندی سازمانی مبتنی بر آموزه های اسلامی ، دو فصلنامه علمی - پژوهشی مدیریت اسلامی ، سال 21 ، شماره 1 ، صص 82-45

  58-رنانی ، محسن  و  دلیری ، حسن  (1388) ، آیا سرمایه اجتماعی، واقعاً سرمایه است؟ ،  راهبرد یاس ، شماره 19 ،  صص17- 147

  59-زارعی ، بهروز  و  چاقویی ،  یحیی (2009) ، بررسی تاثیر فرآیندمحوری بر شکل گیری و تقویت سرمایه اجتماعی در سازمان ، کنفرانس بین المللی مدیریت سرمایه فکری ، صص 10-1

  60-زارعی متین ، حسن ، جندقی ، غلامرضا ، توره ، ناصر (1385) ، شناخت عوامل رفتار شهروندی سازمانی  و بررسی ارتباط آن با عملکرد سازمانی ، فرهنگ مدیریت ، سال چهارم ، شماره دوازدهم ، صص 63 -31

  61-زمردیان ، غلامرضا و  رستمی ، علی (1389) ، استقرار نظام مدیریت دانش مبتنی بر سرمایه اجتماعی ( مطالعه موردی : واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی منطقه 8) ، مجله حسابداری مدیریت ، سال سوم ، شماره پنجم ،  63-45

  62-سالک مقدم ، علیرضا (1391)  ،  چالش های مدیریت در کیفیت خدمات بانکی ، چهارمین کنفرانس بین المللی بازاریابی خدمات بانکی(تهران) ،  صص 8-1

  63-سکاران ، اوما (1390) ، روشهای تحقیق در مدیریت ، ترجمه محمد صائبی و محمود شیرازی ، تهران ، انتشارات مرکز آموزش مدیریت دولتی .

  64-سلاجقه ، سنجر  و سیستانی خنامان ،فاطمه (1389) ، بررسی رابطه میان اخلاق کار وکیفیت خدمات در سازمان های دولتی شهر کرمان ، همایش های ملی چالش های مدیریت و رهبری در سازمانهای ایرانی ( دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات اصفهان ) ، صص 11-1

  65-سلطانی ، شهره (1383)  ،  اهمیت و کاربرد سرمایه اجتماعی در ترویج کشاورزی ، جهاد ، سال بیست و چهارم ، شماره 264 ، صص 17-14

  66-سماواتی ،حسن و نجات ، سید امیر رضا (1388) ،  بررسی نظام ارزشیابی عملکرد کارکنان ناجا (تعرفه ن پ 2 ) از دیدگاه مدیران ، دو ماهنامه توسعه انسانی پلیس ، سال ششم ، شماره 22 ، صص  49- 19

  سیدجوادین ، سید رضا و  مشفق ،  مهدی (1387) ، بررسی تأثیر ارزیابی عملکرد کارکنان بر بهبود عملکرد در دانشگاه مورد مطالعه:  دانشگاه امام صادق (ع) ، اندیشه مدیریت ، سال دوم ، شماره دوم  ،  صص  122-95

  68-سیدجوادین، سیدرضا (1381)  ، مدیریت منابع انسانی و امور کارکنان ، تهران:  نگاه دانش.

  -شائمی برزکی ، علی و  اصغری ، ژیلا  (1389) ، رابطه  جامعه پذیری سازمانی و تعهد سازمانی  در شرکت گاز استان کردستان ، پژوهش نامه  مدیریت تحول ،  سال دوم ، شماره  3 ، صص 127-109

  70-شجاعی زند ، علیرضا (1384) ، مدلی برای سنجش دینداری ، مجله جامعه شناسی ایران ، دوره ششم ، شماره یک ، صص 66-34

  71-شریف زاده ، فتاح و خیر اندیش ، مهدی (1388) ، تجزیه و تحلیل رابطه بین کیفیت زندگی کاری (QWL)  عملکرد کارکنان در شرکت ایران خودرو دیزل  ، پژوهشهای مدیریت ، سال دوم ، شماره سوم ، صص  52-29

  72-شوشتریان ، زکیه ، عاملی ، فاطمه ، امین لاری ، محمود (1388) ، بررسی تاثیر هوش هیجانی بر نگرش و عملکرد شغلی نیروی کار ، فصلنامه کار سالم ، سال دوم ، شماره 7 ، صص 52-47

  73-شکسته بند ، غلامرضا (1388) ، کیفیت خدمات و رضایت مشتری (بررسی رابطه بین کیفیت خدمات بانک مسکن و رضایت مشتری ، با استفاده از مدل کیفیت خدمات (Servqual) در اهواز ، ویژه هفته بانکداری (بانک و اقتصاد) ، شماره 101 ، صص 64-60

  74-صنوبری ، محمد (1387) ، رفتار شهروندی سازمانی (مفاهیم، تعاریف، ابعاد و عوامل موثر بر آن) ، دو ماهنامه توسعه انسانی پلیس ، سال پنجم ، شماره 16 ،  صص 99-79

  75-صیدایی ، سید اسکندر ، احمدی شاپور آبادی ، محمدعلی ، معین آبادی ، حسین(1388) ، دیپاچه ای بر سرمایه اجتماعی و رابطه آن با مؤلفه های توسعه اجتماعی در ایران ، راهبردی یاس ، شماره 19 ، صص 225 – 188

  76-طالقانی ، محمد و  بابایی کسمایی ، رویا (1387) ، مدیریت سرمایۀ اجتماعی ؛ راهبرد توسعۀ منابع انسانی ، دومین کنفرانس توانمند سازی منابع انسانی ،  صص 12-1

   

  77-طاهری ، شهنام (1386) ، بهره وری و تجزیه و تحلیل آن در سازمانها ، نشر هستان  

   78-طبرسا ، غلامعلی و رامین مهر ، حمید(1389) ، ارائه مدل رفتار شهروندی سازمانی ، چشم انداز مدیریت دولتی ، شماره 3 ، صص 117-103

  79- عسگریان ، مصطفی (1370) ، مدیریت نیروی انسانی ، تهران : جهاد دانشگاهی (ماجد).

  80-فقیهی ، ابوالحسن و فیضی   ، طاهره (1384) ، سرمایه ی اجتماعی در سازمان ، فصلنامه پیک نور (علوم انسانی) ، سال سوم ، شماره 3 ، صص 21-11

  81-قاسمی ، بهروز (1391)  ، مدیریت رفتار سازمانی ، تهران ، انتشارات سپاهان

  82-قلاوندی ، حسن و سلطانزاده ، وحید (1390) ،  بررسی رابطه بین جامعه پذیری سازمانی و تعهد سازمانی در میان کارکنان دانشگاه ارومیه ، فرایند مدیریت و توسعه ، شماره 78 ، صص  111-94

  83-قلی پور ، آرین و حسنی کاخکی ، احمد (1386)  ، رفتار شهروندی سازمانی : گامی دیگر در جهت بهبود عملکرد سازمان در قبال مشتری ، فصلنامه پژوهشنامه بازرگانی ، شماره 45 ، صص 145-115

  84-قلیچ لی ، بهروز و  مشبکی ، اصغر (1385)  ،  نقش سرمایه اجتماعی در ایجاد سرمایه فکری سازمان (مطالعه دو شرکت خودرو ساز ایرانی ) ، فصلنامه دانش مدیریت ، سال  19 ، شماره  75 ، صص 147-125

  85-کتابی ، محمود ، گنجی ، محمد ، احمدی ، یعقوب ، معصومی ، رضا (1383) ، دین ،سرمایه اجتماعی و توسعه اجتماعی فرهنگی ، مجله پژوهشی دانشگاه اصفهان (علوم انسانی) ، جلد هفدهم ، شماره 2 ، صص 192-169

  86-کریمی ، داوود (1388) ، بررسی رابطه بین ویژگی های شخصیتی و عملکرد شغلی نیروهای پلیس  ، دو ماهنامه توسعه انسانی پلیس ، سال ششم ، شماره 24 ، صص 39-25

  87-گرجی ، محمد باقر ، صیامی ، سحر ، نورائی ، فرهاد (1389)  ، بررسی مقایسه ای وضعیت کیفیت خدمات در دانشگاه آزاد اسلامی ، فصلنامه تازه های روانشناسی صنعتی/سازمانی ، سال اول ، شماره چهارم ، صص 41-33

  88-گرجی ، محمد باقر   (1389)  ، ارزیابی تاثیر توانمندسازی بر عملکرد کارکنان ، (پژوهشگر) فصلنامه مدیریت ، سال هفتم  ، شماره 17 ، صص 48-38

   

  89-گریفین، مورهد ( 1375)  ، رفتار سازمانی ، ترجمه مهدی الوانی و غلامرضا معمارزاده ، تهران : مروارید ، چاپ دوم.

   

  0-گودرزوند چگینی ، مهرداد  و  امین رودپشتی ، زهرا (1391) ، رابطه بین جنسیت و تعهد سازمانی با توجه به سن ، فصلنامه علمی – پژوهشی زن و جامعه ، سال سوم ، شماره چهارم ، صص 68-43

  91-لندران اصفهانی ، سعید ، کامکار ، منوچهر ، راعی ، مرتضی (1384)  ،  رابطه بین عوامل مؤثر بر عملکرد کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی واحد مبارکه و رضایت دانشجویان از عملکرد کارکنان  ، دانش و پژوهش در روان شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان ( اصفهان ) ، شماره بستو چهارم ، صص 38-19.

  92-مبینی ، مهدی  (1384) ، سرمایه اجتماعی در سازمان ، ، دو ماهنامه حدیث زندگی ، شماره 27 ،  ص 56

  93-مرادی ، مرتضی ، جلیلیان ، حمیدرضا ، کریمی ،  داوود  (1389)  ، دو ماهنامه توسعه ی انسانی پلیس ، سال هفتم ، شماره 31 ، صص  108-95

  94-معمارباشی اول ،  مژگان ، صبری نظر زاده ، راشین ، عبدخدائی ، محمد سعید (1391) ، رابطه احساس انسجام و عزت نفس با عملکرد شغلی ، فصلنامه مشاوره شغلی و سازمانی ، دوره چهارم ، شماره 12 ، صص 78-66

  95-معمارزاده ، غلامرضا ، عطایی ، محمد ، اکبری ، احمد (1388)  ، بررسی نقش سرمایه اجتماعی بر بهبود عملکرد کارکنان ، مجله مدیریت توسعه و تحول 3 ، صص 15-9

  96-مؤذن ، زینب ، موحد محمدی ، حمید ، رضوانفر ، احمد ، میرترابی ، مهدیه السادات (1390) ، بررسی عوامل مؤثر بر عملکرد شغلی آموزشگران هنرستانهای کشاورزی استان تهران ، فصلنامه ی رهیافتی نو در مدیریت آموزشی   ، سال اول ، شماره 5 ، صص 134-115

  97-میرزا محمدی ، محمد حسن  و  عبدالملکی ، جمال (1387) ، بررسی رابطه تعهد سازمانی با کیفیت  ارائه خدمات در کارکنان اداری و آموزشی غیرهیأت علمی دانشگاه شاهد ، دو ماهنامه علمی – پژوهشی دانشور رفتار ، سال پانزدهم ، شماره 33 ، صص 84-67

  98-میرسپاسی ، ناصر ، معمارزاده ، غلامرضا، قنبری ارباستان ،  مژگان (1389) ، بررسی رابطه رفتار شهروند سازمانی و عملکرد شغلی کارکنان شهرداری(مطالعه موردی منطقه 1) ،  آموزش ،  سال یازدهم ، شماره 100، صص 109-93

  99-میرکمالی ، سید محمد و  جعفری ، نسرین (1391) ، بررسی رابطه سرمایه اجتماعی با سرمایه انسانی کارکنان دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی ، فصلنامه مطالعات رفتار سازمانی ، سال اول ، شماره 1 ، صص 36-23

  100-ناطق پور ، محمد جواد ، فیروز آبادی ، سید احمد ( 1385)  ، شکل گیری سرمایه اجتماعی و فراتحلیل عوامل مؤثر برآن ،  نامه ی علوم اجتماعی ، شماره 28 ،  صص 190-160

  101-ناظم ، فتاح و   حمودی ، جمیله  (1385) ، رابطه بین خلاقیت مدیران با بهبود عملکرد کارکنان آنها در سازمان های نفتی ، (پژوهشگر) فصلنامه علمی ترویجی مدیریت ، سال سوم ، شماره 2/7 ، صص 88-80

  102-نجات ، سید امیر رضا ، کوثرنشان ، محمد رضا ، میرزاده ، اکبر(1388) ، تاثیر رفتار شهروندی  سازمانی بر کیفیت خدمات (مطالعه موردی : آژانس های مسافرتی شهر تهران) ، بررسی های بازرگانی ، شماره 35 ، صص 84-72

  103-نصر اصفهانی ، مهدی ، نصر اصفهانی ، علی ، نوری ، ابوالقاسم(1390)  ، رابطه رهبری خدمتگزار با تعهد سازمانی و مؤلفه های آن در کارکنان سازمان بهزیستی استان اصفهان ، پژوهشهای مدیریت ، سال چهارم ، شماره یازدهم، صص 124-105

  104-نعمت اللهی ،  زهرا ، فرج الهی ، امیر حمزه ، میرجلیلی ، محمد حسین ، مومنی فرد ، حسین (1392) ، بررسی عوامل مؤثر بر سرمایه ی اجتماعی ( اعتماد ، انسجام و مشارکت اجتماعی ) ، فصلنامه علمی – پژوهشی مدیریت نظامی ، سال سیزدهم ،  شماره 50 ، صص 202-175

  105-نعیمی ، گیتا ، نظری ، علی محمد ، ثنایی ذاکر ، باقر (1391) ، بررسی رابطه بین کیفیت زندگی کاری و تعارض کار-خانواده با عملکرد شغلی کارکنان مرد متأهل ، فصلنامه مشاوره شغلی و سازمانی ، دوره چهارم ، شماره 10 ، صص 72-57

  106-نورالدینی ، عباس (1384) ، طرح کارانه و تاثیر آن و رضایت شغلی کارکنان سازمانهای دولتی شهر کرمان ، فصلنامه علمی تخصصی مدیریت ، سال دوم ،  شماره 3 ، صص  45-35

  107-هاشمی ، سید حامد و نوروزی ، محمدرضا (1388) ، مفهوم شناسی و بررسی تاثیر دولت بر سرمایه اجتماعی در جامعه ، مجموعه مقالات همایش ملی سرمایه اجتماعی و توسعه اقتصادی (ایران – سمنان ) ، صص 433-419

  108-هرسی ، پاول و کنت بلانچارد ( 1375) ، مدیریت رفتار سازمانی ، استفاده از منابع انسانی ، ترجمه ی قاسم کبیری ، تهران ،  انتشارات جهاد دانشگاهی

  109-هومن ، ح ( 1384) ، مدل یابی معادلات ساختاری با کاربرد نرم افزار لیزرل ، تهران ، سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت)

   

  110-وحیدا ، فریدون ، کلانتری ، صمد ، فاتحی ، ابوالقاسم (1382)  ، رابطه سرمایه اجتماعی با هویت اجتماعی دانشجویان ( مطالعه موردی یازده دانشگاه دولتی شهر تهران ) ، مجله پژوهشی دانشگاه اصفهان (علوم انسانی) ، جلد هفدهم ، شماره 2 ، صص 92-59

  111-وظیفه دوست ، حسین و  امیدزاده ، رضوان (1392)  ، بررسی تاثیر کیفیت خدمات اتوماتیک بر تعهد مشتریان در صنعت بانکداری ، مدیریت بازاریابی ، شماره 20 ، صص 84-67

  ب ) منابع انگلیسی

  1-Abdullah Hashim , Raemah &  Mahmood , Rosli ) 2011) , State of Commitment to Service Quality Among Academic Staffs’ at Malaysian Universities , Canadian Journal on Scientific and Industrial Research , Vol. 2 , No. 2 ,pp 47-58

   

  2-Adler , Paul &  Kwon , Seok (2002) , Social Capital : Prospects  for  a New Concept , Academy of  Management Review , 27 (1) , PP 17-40

  3-Ahmadi , Somayeh ,  Nami , Yaghoob ,  Barvarz , Rasoul (2014) , The Relationship Between Spirituality In The Workplace And Organizational Citizenship Behavior , Procedia - Social and Behavioral Sciences 114 , pp 262-264

   

  4-Arasli , Huseyin &  Baradarani , Sarvnaz  (2014) , Role of Job Satisfaction in the relationship of Business Excellence and OCB: Iranian Hospitality Industry , Procedia - Social and Behavioral Sciences 109 , pp : 1406 – 1415

  5-Arif , Amna &   Chohan , Aisha (2012)  , How  Job Satisfaction is  Influencing the Organizational   Citizenship Behavior (ocb) : a Study on Employees  Working in Banking Sector of Pakistan , Interdisciplinary Journal of Contemporary Research in Business , Vol 4 , No 8 , pp 74-88

   

  6-Armstrong , M (1994). Performance Management, Key Strategies and  Practical Guidlines. Great Britain: Kogan Page Limited.

   

  7-Azadehdel ,  MohammadReza ,  Goudarzvand Chegini ,  Mehrdad ,   Delshad ,Mahyar (2013) ,  Mediating Role of Effective Employee Involvement in the Relationship among Management Commitment to Service Quality and Organizational Outcomes in the Guilan Province Banks , Interdisciplinary Journal of Contemporary Research in Business , Vol 5, No 4 , pp 735-741

   

  8-Babaei Ahari , Mehdi ,  Mehrabi , Javad , Ramezani Far , Mehdi , Samangooei , Batool (2012) , Studying Management Commitment to Service Quality and its Organizational Consequences in Iranian Railways Company , Australian Journal of Basic and Applied Sciences , 6 (12) , pp 1-8

   

   

  9-Babakus , Emin , Yavas , Ugur , M. Karatepe , Osman , Avci  , Turgay (2003) , The Effect of Management  Commitment to Service Quality on Employees' Affective and Performance Outcomes , Journal of the Academy of Marketing Science , Volume 31 ,  No. 3 , pp 272-286

  10-Babin , B. J & Boles , J. S (1996) ,  The effects of perceived co-worker involvement and supervisor support on service provider role stress, performance and job satisfaction , Journal of Retailing , 72(1), pp 57–75

   

  11- DiPietro , Robin ,  Severt , Denver , Welsh , Dianne ,  Raven , Peter (2008) , Franchisee leadership traits vs. manager leadership traits an exploratory study comparing hope, leadership, commitment and service quality delivery , International Entrepreneurship and Management Journal , Volume 4, Issue 1, pp 63-78.

  12- Bienstock , C.Carol , Demoranville, W. Carol ,  Smith , K. Rachel (2003) ,

  Organizational citizenship behavior and service quality ,  journal of services marketing , Vol 17, No.4, pp. 357-378

   

  13-Bolino , Mark C, Turnley , William , Blood good , James (2002) , Citizenship behavior and the creation of social capital in organizations ,  Academy of Management Review ,Vol.27 , N0.4 , pp 505-522.

  14-Castro , Carmen Barroso , Armario , Enrique Martín , David Martín ,  Ruiz (  2004) , The influence of employee organizational citizenship behavior on customer loyalty  , International Journal of Service Industry Management , Vol 15 Iss: 1, pp.27 - 53

  15-Cho , Daeyeon ,  Jini Eum , WonSun , Ho Lee , Kyung (2013) , The impact of organizational learning capacity from the socio cognitive perspective on organizational commitment , Asia Pacific Educ. Rev , Volume 14 , Issue 4 , pp 511-522

   

  16-Cramer, D (1996) , Job Satisfaction and organizational Continuance Commitment : a Tow - Wave Panel Study”, Journal of Organizational Behavior , Vol 17 , No 4  , pp 389-400.

  17-Darcy , S , Maxwell , H , Edwards , M , Onyx , J ,  Sherker , S (2014) , More than a sport and volunteer organisation: Investigating social capital development in a sporting organisation , Sport Management Review , Contents lists available at ScienceDirect  , pp : 1-12  

  18-de Jong , Ad , de Ruyter , Ko , Lemmink , Jos (2001) , Team Commitment to Service Quality in Self-managed Service Groups: An Empirical Assessment of the Employee  and Customer Perspective , Maxx Working Paper Series( Maastricht Academic Center  ) , pp 1-37

  19- Di Pietro , Loredana  , Pantano , Eleonora  ,  Di Virgilio , Francesca  (2014) , Frontline employees' attitudes towards self-service technologies: Threats or opportunity for job performance? , Journal of Retailing and Consumer Services  , Contents lists available at ScienceDirect  , pp : 1-7

  20- Eklinder-Frick ,  Jens  ,  Torsten Eriksson , Lars ,  Hallén , Lars (2014) , Multidimensional social capital as a boost or a bar to innovativeness , Industrial Marketing Management ,  Contents lists available at ScienceDirect , pp : 1- 13

   

  21- Ellinger , Alexander , Findley Musgrove , Carolyn (Casey) , Ellinger , Andrea , Bachrach , Daniel , Elmadağ Baş , Ayşe Banu, Wang  , Yu-Lin (2013) , Influences of organizational investments in social capital on service employee commitment and performance , Journal of Business Research , 66,pp 1124-1133

  22- Ellinger , Alexander ,Wang , Yu-Lin , Elmadağ Baş , Ayşe Banu , Ellinger , Andrea , Bachrach , Daniel (2011) ,  Measurement of organizational investments in social capital : The service employee perspective , Journal of Business Research , 64 , pp 572-578

  23-Elmadag  , Ayse Banu , Ellinger ,  Alexander , Franke , George ( 2008 ) , Antecedents and Consequences of Frontline Service Employee Commitment to Service Quality , Journal of Marketing Theory and Practice, vol. 16, no. 2 , pp 95 -110

  24-Fairuz Hamid , Siti , Nordin , Norshidah , Anida Adnan  ,  Afni , Sirun , Norsiah (2013) , A study on primary school teachers’ organizational commitment  and psychological empowerment in the district of klang , Social and Behavioral Sciences 90 , pp  782 – 787

  25-Fang  Chiang  , Chun &  Sheng  Hsiesh , Tsung (2012) , The impact of perceived organizational support and psychological  empowerment  on job performance : the mediating effects of organizational citizenship  behavior , International  Journal of Hospitality  Management  , Volume 31 , PP 180-190

  26-Faruk ÜNAL , Ömer (2013) , Relationship Between the Facets of job Satisfaction and the Dimensions of Organizational Citizenship Behavior : Mediating Role of Organizational Commitment , The Journal of Faculty of Economics  and Administrative Sciences , Vol.18 , No.1 , pp 243-269

  27-Ferris , D. Lance , Huiwen , Lian , Pang , Fiona , Keeping , Lisa ( 2010) , Self-esteem and Job Performance: The Moderating Role of Self-esteem Contingencies , Personnel Psychology , 63 ,pp 561-593

  28- Fu , Qianhong (2004) , Trust, Social Capital, and Organizational Effectiveness , Blacksburg VA , 1-42

  29- Fu , Weihui &  Deshpande , Satish (2013) , The Impact of Caring Climate, Job Satisfaction, and Organizational Commitment on Job Performance of Employees in a China’s Insurance Company ,  Journal of Business Ethics , DOI 10.1007/s10551-013-1876-y , pp 1-11

   

  30- Utami , Ami ,  Bangun , Yuni , Lantu , Donald (2014) , Understanding the Role of Emotional Intelligence and Trust to the Relationship between Organizational Politics and Organizational Commitment , Procedia - Social and Behavioral Sciences 115 , pp 378 – 386

  31- Cheung , Millissa  &  To , W.M (2010) , Management commitment to service quality and organizational outcomes  , Managing Service Quality ,  Vol. 20 No. 3 , pp  259-272

  32-Gonczaryk ,  Beata Lopaciuk  (2011) , corporate social capital: results of empirical research in a financial institution , procedia  social and behavioral sciences 10  , PP 62-67 

  33-Gull , Shamaila &  Mubeen Ashraf , Sahar (2012) , Impact of Internal Branding on Service Employees’ Quality Commitment – Study  on Education Sector of Pakistan , International Journal of Business and Social Science ,Vol. 3 No. 14  , pp 302- 311

   

  34-Hartline , M. D &  Ferrell , O. C (1996) ,  The management of customer-contact service employees: An empirical investigation , Journal of Marketing , 60(4) , pp 52–70

  35-Hodson , R (2002) ,  Management citizenship behaviour and its consequence , Work and occupations , 29(1) ,pp  64-96

  36-Hsun Chuang , Chih , jer Chen , Shyh , Wen Chuang , Ching (2013) , Human resource management practices and organizational social capital: The role of industrial characteristics , Journal of Business Research 66 , pp 678–687

   37- Huang , Jiehua  &  Aaltio , Iiris  (2014) , Guanxi and social capital: Networking among women managers in China and Finland , International Journal of Intercultural Relations 39 , pp : 22–39

  38-Huang , Jiehua , Van Den Brink , H.MSSSSEN , Groot , W (2010) , A Meta-Analysis of the Effect  of Education on Social Capital  , Tier Working Paper Series , PP 1-29

   

  39-Ipek , Cemalettin (2012) , Predicting organizational commitment from culture in Turkish primary schools , Asia Pacific Educ , DOI 10.1007/s12564-010-9097-x ,   pp 371–385

  40-Jaworski , B. J &  Kohli , A. K (1993) , Market orientation: Antecedents and consequences ,  Journal of Marketing , 57, pp 53–70

   

  41- Ashil , Nicholas , Rod , Michel , Carruthers , Janet (2008) , The Effect of Management Commitment to Service Quality on Frontline Employees’ Job Attitudes, Turnover Intentions and Service Recovery Performance in a New Public Management Context , Journal of Strategic Marketing , Vol. 16, No. 5, pp 437–462

   

  42- Bell , Simon & Menguc , Bulent (2002) , The employee-organization relationship, organizational citizenship behaviors, and superior service quality , Journal of Retailing 78 , pp 131-146

  43-Koopman , R (2001) , The relationship perceived organizational justice and organizational cizizenship behaviours : a review literature, Applied Psychology, ms advised by Dr , Richard  tafall

   

  44-Koutsou , Stavriani ,  Partalidou , Maria ,   Ragkos , Athanasios ( 2014) , Young farmers’ social capital in Greece: Trust levels and collective actions ,  Journal of Rural Studies 34 , pp :  204-211

   

  45-Leana , Carrie R  &  Pil , Frits K (2006) , Social capital and organizational performance: Evidence from urban public  school , Organizational Science, Vol. 17, No. 3, pp 353-366

   

  46-Liewellyn , NICK & Armistead , COLIN (2000) , exploring social capital within processes , Business Process  Managemant , vol 11 , no 3 , pp 225-243

  47- Ho , Joanna , Wu , Anne , Wu , Steve (2013) , Performance measures, consensus on strategy implementation, and performance: Evidence from the operational-level of organizations , Accounting, Organizations and Society , Contents lists available at ScienceDirect ,  pp : 1-21

  48-Markoczy , livia  &  xin , Katherine (2004) ,  The virtues of omission in organizational citizenship behavior  , university of californial , vol 11(7) , pp 1-29

  49-Maurer , INDRE  &  Ebers , MARK (2006) , Dynamics of Social Capital and Their Performance  Implications : Lessons from Biotechnology Start-ups , by Johnson Graduate School  , Cornell University, PP 261-292  , Available On  http://www.sagepublications.com

  50-Mayer , R.C & Schoorman , D.F  (1998) , Differentiating Antecedents of Organizational Commitment: a Test of March and Simon’ Model , Journal of Organizational Behavior , Vol 19 , No 1  , pp 15–28

   

  51-Megdy atteya , Nermine (2011) , Testing the Impact of the Human Resource Management Practices on Job Performance: An Empirical Study in the Egyptian Joint Venture Petroleum Companies , International Journal of Business and Social Science ,  Vol. 3 No. 9 , pp  105-119

   

  52-Mehboob , Farhan &  A  Bhutto ,  Niaz (2012) , Job Satisfaction as a Predictor of Organizational Citizenship Behavior A Study of Faculty Members at Business­ Institutes , Interdisciplinary Journal of Contemporary Research in Business ,  Vol 3 ,  No 9 , pp 1447 – 1455

   

  53-Meyer , J.P & Herscovitch , L (2001) , Commitment in the Workplace, Toward a General Model , Human Resource Management Review, Vol 11, pp 299-326.

   

  54-Mousavi Davoudi , Seyed Mehdi &  Allahyari , Meysam (2013) , Effect of Job Organization on Job Performance among  Operating Staffs   Operating Staffs in Manufacturing Companies, American Journal of Industrial and Business Management , 3 , PP 136-139

  55-Mowday, R. T. , Steers , R. M ,  Porter , L. W) 1979) , The measurement of organizational commitment , Journal of Vocational  Behavior , 14 , pp 224–227.

   

  56-Mowday , R.T (1998) , Reflections on the Study and Relevance of Organizational Commitment , Human Resource Management Review, Vol 8 , No 4 , pp 387-401.

   

  57-Nahapit , J &  Ghoshal , S (1998) , social capital ,Intellectal capital , and organizational Advantage ,  Academy  of  Management Review , 23(2) , pp  242-261

   

  58-Niehoff, B. P., Moorman , R. H., Blakely, G  ,  Fuller , J (2001) , The influence of Empowerment and job enrichment on employee loyalty in a downsizing environment , Group & Organization Management, 26 , pp 93–112.

   

  59-Neininger , Alexandra , Willenbrock , Nale Lehmann , Kauffeld , Simone , Henschel , Angela (2010) ,  Effects of team and organizational commitment – A longitudinal study , Journal of Vocational Behavior 76 , pp 567–579

  60-Noor ,  Ayesha ( 2009) ,  Examining  Organizational Citizenship Behavior  as the Outcome of  Organizational Commitment : a Study of Universities Teachers of   Pakistan , Proceedings 2 CBRC, Lahore, Pakistan , pp 1-23

   

  61-Nopasand Asil , Seyed Mohammad , Azadehdel , Mohammad Reza , Rastgar , Alireza , Kiadei , Hassan (2013) ,  The Relationship between Organizational Citizenship Behavior and Social Capital in  Higher Education Centers (Public, Private and Azad) of Guilan Province , Interdisciplinary Journal of Contemporary Research in Business , Vol 5, No 4 , pp 431-436

   

  62-Peccei , Riccardo &  Rosenthal , Patrice (1997) , The antecedents of employee commitment to customer service : evidence from a UK service context , The international Journal of Human Resource Management  8 , pp 66-86

  63-Podsakoff, P. M. , MacKenzie, S. B. , Paine, J. B. , Bachrach , D. G (2000) , Organizational citizenship behaviors: A critical review of the theoretical and empirical literature and suggestions for future research , Journal of Management , 6(3) , pp  513-563 

   

  64- Prasad Adhikari , Krishna ,  Goldey ,  Patricia (2010) , Social Capital and its “Downside”: The Impact on Sustainability of Induced Community-Based Organizations in Nepal , World Development , Vol. 38, No. 2, pp. 184–194

  65-Qamar , Nida (2012) , Job Satisfaction and Organizational Commitment as Antecedents  of Organizational  Citizenship Behavior (ocb) , Interdisciplinary Journal  of  Contemporary Research in Business , Vol 4 , No 7 , pp 103- 122

   

  66- Jackson , Paul (2004) , Employee commitment to quality Its conceptualisation and measurement , International Journal of Quality &  Reliability Management , Vol. 21 No. 7, pp 714-730

  67-Selamat , Nurharani , Nordin , Norshidah , Anida Adnan , Afni (2013) , Rekindle Teacher’s Organizational Commitment: The Effect of Transformational Leadership Behavior ,  Procedia - Social and Behavioral Sciences 90 , pp    566 – 574

  68- Settoon , Randall , Mossholder , Kevin (2002) , Relationship Quality and Relationship Context as Antecedents of Person- and Task-Focused Interpersonal Citizenship Behavior , Journal of Applied Psychology , Vol. 87, No. 2, pp 255–267.

  69-Schenider , a. j (2009) , organizational social capital and nonprofit  , nonprofit and voluntary sector quareterly , vol .38, no .4 , pp  643-662        

  70-Shipilov , Andrew &  Danis , Wade (2006) , TMG  Social  Capital Strategic Choice  and Firm Performance  , European Management Journal  , Vol 24 , No 1 , PP 16-27  

   

  71-Shankar Pawar , Badrinarayan (2013) , A Proposed Model of Organizational Behavior Aspects for Employee Performance and Well-being , Applied Research Quality Life , DOI 10.1007/s11482-012-9193-7 , pp 339-359

  72-Sharma , Dheeraj , Borna , Shaheen , Stearns , James )2009) , An Investigation of the Effects of Corporate Ethical Values on Employee Commitment and Performance: Examining the Moderating Role of Perceived Fairness , Journal of Business Ethics , DOI 10.1007/s10551-008-9997-4 , pp  251-260

  73-Spector , P .I (2000) , Perceived control by employees: A meta-analysis of studies concerning autonomy and participation at work , Human  Relation , 39(4) , PP 1005-1018  

  74-Tang , Chuanyi  , Liu , Yongmei  , Oh , Hyunjoo  ,  Weitz , Barton (2013) , Socialization Tactics of New Retail Employees: A Pathway to Organizational Commitment , Journal of Retailing 499  , pp 1-12

  75-Tiraieyari , Neda &  Uli , Jegak , 2011 ,  Moderating effects of employee gender and organizational tenure in competency-performance relationships, African Journal of Business Management ,Vol. 5(33) , pp 12898 – 12903

   

  76-Torabi shahidi , Mir Hamid Reza , Shabankareh , Nasrollah , Momayez , Ayatollah (2013) , Investigating the impact of performance management on human resource performance across head offices of Agricultural bank branches in Tehran , International Journal of Academic Research in Business and Social Sciences , Vol. 3, No. 8 , pp  177- 188

   

  77-Wahyu Ariani , Dorothea ( 2012) , The Relationship between Social Capital , Organizational Citizenship Behaviors, and Individual Performance : An Empirical Study from Banking Industry in Indonesia , Journal of Management Research , Vol. 4 , No. 2 , pp 226-241

  78-Wang ,  Qian , Weng , Qingxiong ,  McElroy , James ,  Ashkanasy , Neal ,  Lievens , Filip (2014) ,   Organizational Career Growth and Subsequent Voice Behavior: The  Role of Affective Commitment and Gender, Journal of Vocational Behavior , doi: 10.1016/j.jvb.2014.03.004 ,   pp1-32

  79-Watson , G. w &   Papamarcos , S. D (2002) , Social capitl and organizational commitment ,  Journal  of  Business  and  Psychology , Vol.16 ,  NO.4 , pp 537-552.

   

  80- Ng , Thomas &  Feldman , Daniel (2011) , Affective organizational commitment and citizenship behavior: Linear and non-linear moderating effects of organizational tenure  , Journal of Vocational Behavior 79 , pp 528–537

   

  81-Yeh , Ying-Pin (2014) , Exploring the impacts of employee advocacy on job satisfaction and  organizational commitment: Case of Taiwanese airlines , Journal of Air Transport Management 36 , pp : 94-100

  82- Zehir , Cemal , Muceldili , Busra , Zehir , Songul (2012) , The Impact of Corporate Entrepreneurship on Organizational Citizenship Behavior and Organizational Commitment: Evidence from Turkey SMEs , Procedia - Social and Behavioral Sciences 58 , pp 924-933

  83-Zheng , Haichao  ,  Li , Dahui  ,   Wu , Jing  ,   Xu  , Yun  (2014) ,  The role of multidimensional social capital in crowdfunding: A comparative study in China and US , Information & Management 51 , pp :  488–496

  84-Zhengdong , Li (2011) , Social Capital and Public Image of Non-profit Organization , International Journal of Business and Social Science  , Vol.  2 ,  No. 13 , pp 230-235

  85-Zopiatis , Anastasios , Constanti , Panayiotis ,  L. Theocharous , Antonis (2014) , Job involvement, commitment, satisfaction and turnover: Evidence  from hotel employees in Cyprus , Tourism Management 41 , pp 129-140    


تحقیق در مورد پایان نامه تاثیر سرمایه اجتماعی بر عملکرد کارکنان از طریق نگرش آنها در شرکت سهامی آب منطقه ای گیلان , مقاله در مورد پایان نامه تاثیر سرمایه اجتماعی بر عملکرد کارکنان از طریق نگرش آنها در شرکت سهامی آب منطقه ای گیلان , پروژه دانشجویی در مورد پایان نامه تاثیر سرمایه اجتماعی بر عملکرد کارکنان از طریق نگرش آنها در شرکت سهامی آب منطقه ای گیلان , پروپوزال در مورد پایان نامه تاثیر سرمایه اجتماعی بر عملکرد کارکنان از طریق نگرش آنها در شرکت سهامی آب منطقه ای گیلان , تز دکترا در مورد پایان نامه تاثیر سرمایه اجتماعی بر عملکرد کارکنان از طریق نگرش آنها در شرکت سهامی آب منطقه ای گیلان , تحقیقات دانشجویی درباره پایان نامه تاثیر سرمایه اجتماعی بر عملکرد کارکنان از طریق نگرش آنها در شرکت سهامی آب منطقه ای گیلان , مقالات دانشجویی درباره پایان نامه تاثیر سرمایه اجتماعی بر عملکرد کارکنان از طریق نگرش آنها در شرکت سهامی آب منطقه ای گیلان , پروژه درباره پایان نامه تاثیر سرمایه اجتماعی بر عملکرد کارکنان از طریق نگرش آنها در شرکت سهامی آب منطقه ای گیلان , گزارش سمینار در مورد پایان نامه تاثیر سرمایه اجتماعی بر عملکرد کارکنان از طریق نگرش آنها در شرکت سهامی آب منطقه ای گیلان , پروژه دانشجویی در مورد پایان نامه تاثیر سرمایه اجتماعی بر عملکرد کارکنان از طریق نگرش آنها در شرکت سهامی آب منطقه ای گیلان , تحقیق دانش آموزی در مورد پایان نامه تاثیر سرمایه اجتماعی بر عملکرد کارکنان از طریق نگرش آنها در شرکت سهامی آب منطقه ای گیلان , مقاله دانش آموزی در مورد پایان نامه تاثیر سرمایه اجتماعی بر عملکرد کارکنان از طریق نگرش آنها در شرکت سهامی آب منطقه ای گیلان , رساله دکترا در مورد پایان نامه تاثیر سرمایه اجتماعی بر عملکرد کارکنان از طریق نگرش آنها در شرکت سهامی آب منطقه ای گیلان

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (M.A ) گرایش : صنعتی و سازمانی پیش بینی عملکرد شغلی کارکنان بر اساس توانمند سازی ، رفتار شهروندی سازمانی و سرمایه‌های روانشناختی چکیده : پژوهش حاضر با هدف بررسی نقش پیش بینی کنندگی توانمندسازی، رفتار شهروندی سازمانی و سرمایه‌های روانشناختی بر عملکرد شغلی کارکنان شرکت مخابرات به روش علّی – مقایسه‌ای انجام پذیرفت. بدین منظور از بین مدیران ...

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (M.A ) گرایش : صنعتی و سازمانی پیش بینی عملکرد شغلی کارکنان بر اساس توانمند سازی ، رفتار شهروندی سازمانی و سرمایه‌های روانشناختی چکیده : پژوهش حاضر با هدف بررسی نقش پیش بینی کنندگی توانمندسازی، رفتار شهروندی سازمانی و سرمایه‌های روانشناختی بر عملکرد شغلی کارکنان شرکت مخابرات به روش علّی – مقایسه‌ای انجام پذیرفت. بدین منظور از بین مدیران ...

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته مدیریت آموزشی چکیده: هدف از این تحقیق، بررسی رابطه بین هوش اجتماعی با رفتار شهروندی سازمانی و خلاقیت سازمانی کارکنان دانشگاه بوعلی سینا همدان در سال تحصیلی 93- 1392بود. جامعه آماری شامل کلیه کارکنان به تعداد 777 نفر (587 نفر مرد و 190 نفر زن) بود که بر اساس جدول کرجسی و مورگان 348 نفر( 211 نفرمرد و 137 نفر زن ) با استفاده از روش ...

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد "M.A" گرایش: بازرگانی داخلی چکیده هدف این پژوهش بررسی تأثیر عدالت سازمانی بر رفتار مدنی سازمانی در کارکنان شرکت های تعاونی تولیدی شهر خرم آباد بود. این دو بعد، مقوله مهم رفتاری هستند که امروزه در حوزه تئوری های مدیریت رفتارسازمانی از جایگاه ویژه ای برخوردارند. این دو مبحث دارای نقاط مشترک فراوانی هستند که به نظر می رسد بر هم تأثیرگذار ...

پایان نامه تحصیلی برای دریافت درجه کارشناسی ارشد«M.A.» گرایش : تحول چکیده: بررسی وشناسایی عوامل موثر بر رفتار شهروندی سازمانی می تواند دارای اهمیت فراوانی برای تمامی سازمان ها و شرکت ها واز جمله سازمان تامین اجتماعی باشد. دراین راستا تحقیق حاضر با هدف تعیین بررسی رابطه بین تعهد سازمانی و رفتار شهروندی سازمانی در سازمان تامین اجتماعی استان گیلان انجام شده است. روش تحقیق حاضر ...

پايان نامه براي دريافت درجه کارشناسي ارشد  رشته مديريت دولتي گرايش  منابع انساني زمستان 1391 هدف پژوهش حاضر بررسي رابطه‌ي بين کيفيت زندگي کاري با مديريت ارتباط با مشتري در

پایان نامه تحصیلی جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد رشته مدیریت دولتی-تحول چکیده تغییرات گسترده و جهانی شدن در دنیای امروز مستلزم سبک رهبری متفاوت و جدیدی است که با استفاده بهینه از منابع و دارایی های مادی و انسانی، اهداف سازمان را تحقق بخشیده و قادر به توسعه ظرفیت ها و استفاده از آن ها باشد. رهبرانی که با خلق چشم اندازهای نوین، تدوین و توسعه بینش ها و الهام بخشی، موجب تحول و نوآوری ...

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (M.A ) چکیده موفقیت سازمان های خدماتی در راستای فعالیتهای بازارگرایی مستلزم این است که تعهد کارکنان تضمین شود. یکی از راه های دستیابی به چنین تعهدی، اجرای برنامه های بازاریابی داخلی است. با توجه به اهمیت بازاریابی داخلی و بازارگرایی پژوهش حاضر تلاش دارد تا رابطه بین دو متغیر را با توجه به نقش واسطه ای تعهد و رفتار شهروندی سازمانی مورد ...

پايان نامه براي دريافت درجه کارشناسي ارشد (M.A) رشته مديريت اجرايي                       

رشته: مديريت اجرايي پائيز 91 چکيده: هدف تحقيق حاضر بررسي رابطه بين عدالت سازماني و عملکرد شغلي کارکنان شرکت گاز استان اردبيل است. عدالت سازماني نقش انصاف و مخصوصاً ادراک از انصاف در محيط

ثبت سفارش