پایان نامه تأثیر آموزش ضمن خدمت برسطح رضایت شغلی پرستاران بیمارستان های دولتی شهر رشت

word 636 KB 30744 141
مشخص نشده کارشناسی ارشد مدیریت
قیمت قدیم:۱۸,۳۰۰ تومان
قیمت: ۱۶,۵۰۰ تومان
دانلود فایل
 • بخشی از محتوا
 • وضعیت فهرست و منابع
 • پایان نامه کارشناسی ارشد رشته : مدیریت دولتی

  گرایش : منابع انسانی

  چکیده

  هدف پژوهش حاضر، بررسی تأثیر آموزش ضمن خدمت و ابعاد آن در سطح رضایت شغلی پرستاران بیمارستان های دولتی شهر رشت است. متغیر مستقل این پژوهش آموزش ضمن خدمت است. در این پژوهش از مدل چهار بعدی لطیف 2012 (رضایت از جلسه آموزش، رضایت از محتوای آموزش، رضایت از آموزش دهنده و انتقال یادگیری) استفاده شده است. متغیر وابسته این پژوهش رضایت شغلی است. جامعه آماری پژوهش، پرستاران بیمارستان های دولتی شهر رشت در سه گروه پورسینا، رازی و شفا با تعداد کل 900 نفر است. نمونه آماری پژوهش با توجه به فرمول کوکران جامعه محدود 165 نفر تخمین زده شده است. روش های جمع آوری اطلاعات شامل مطالعات کتابخانه ای و تحقیقات میدانی است. ابزار جمع آوری اطلاعات پرسشنامه است. در این پژوهش جهت تجزیه و تحلیل داده های جمع آوری شده از آمار توصیفی برای برآورد مشخصه های مرکزی و تنظیم جداول توزیع فراوانی آماری و به منظور بررسی تأثیر آموزش ضمن خدمت بر رضایت شغلی از آزمون رگرسیون برای تجزیه و تحلیل داده ها و از آزمون t-test سه نمونه ای جهت مقایسه تأثیر آموزش ضمن خدمت بر رضایت شغلی پرستاران در بین سه گروه از جامعه آماری استفاده شده است. یافته ها تمامی فرضیه های پژوهش را تأیید کرده و تأثیر آموزش ضمن خدمت و ابعاد آن بر رضایت شغلی را نشان داده است که نتایج این پژوهش با یافته های پژوهش لطیف 2012 همخوانی دارد. ضمناً بعد از مقایسه تطبیقی بین سه بیمارستان از طریق آزمون  t-test  سه نمونه ای مشاهده گردید در بیمارستان رازی تأثیر آموزش ضمن خدمت بر رضایت شغلی پرستاران بیشتر است.         

  مفاهیم کلیدی : آموزش ضمن خدمت، رضایت از جلسه آموزش، رضایت از محتوای آموزش، رضایت از آموزش دهنده، انتقال یادگیری، رضایت شغلی

  مقدمه

  درعصرحاضر، باگذشت زمان نیازهای مدیران و مجریان در عرصه های مختلف حرفه ای، تخصصی و دانشگری جدیدتر شده و اهمیت توجه به این موضوع نمایان تر می گردد. سازمانهای موفق با توجه به این نکته مهم، سعی دارند تا توانمندیهای منابع انسانی خود را در کلیه سطوح افزایش دهند و برای نیل به این هدف عالی باید هم در بعد خواستن(نظیر توجه به ضریب انگیزشی درک نیازها و علائق) و هم در بعد توانستن (توسعه مهارتها، تکنیک ها و روشهای علمی ) به صورت همه جانبه برنامه آموزش و بهسازی منابع انسانی را در دستور کارخود قرارداده اند.

  نگاهی تحلیلی-تاریخی به سیر تطور و مسیر حرکت آموزش های کارکنان، نشان دهنده وجود اصل اساسی به خدمت گرفته شدن فعالیت ها و فرآیندهای آموزشی در راستای رفع نیازهای سازمانی بوده و مقوله آموزش به نحو بارزی با مقوله نیازهای سازمانی در ارتباط می باشد. رفع چنین نیازهایی توسط فعالیت های آموزشی می تواند در سطح خرد و سطوح کلان مورد بحث و بررسی قرار گیرد بطوریکه در بسیاری از کشورها، بویژه جوامع صنعتی، آموزش در جهت برآورده سازی نیازهای اقتصادی و اجتماعی بطور ویژه مورد استفاده قرار می گیرد.

   در کلیه برنامه های سوم، چهارم و پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران به اهمیت و ضرورت آموزش ضمن خدمت پرداخته شده است پس ضروری است که آموزش ضمن خدمت به صورت برنامه ها و دوره های آموزشی سازماندهی شده و هماهنگ به مرحله اجرا درآید تا بتواند نتایج و پیامدهای مناسب، اثربخش و کارا داشته باشد. از جمله دوره هایی که نیاز به اجرای همسان آن در میان کلیه شاغلین یک دستگاه ضروری بوده و در آیین نامه ها و دستورالعمل ها نیز برگزاری آن مورد تاکید قرار گرفته است، دوره آموزشی توجیهی بدو خدمت می باشد. این دوره به دلیل نقش زیادی که در آشنا نمودن کارمند با محیط، قوانین و مقررات نظام اداری داراست شایسته توجه و اهتمام خاص می باشد  (مبارکی،1391).  

   

   

   

   

   

   

   

  1-2- بیان مسأله

  اهمیت ارضای شغلی از آنجا ناشی میشود که بیشتر افراد تقریبا نیمی از ساعات بیداری خود را در محیط کاری می گذرانند. از این رهاورد رضایت شغلی، احساسات مثبت یا لذت بخشی است که هر فرد از راه ارزیابی شغل خود یا تجربیات شغل خود بدان دست مییابد (مقیمی، 1390،ص383). همین طور رضایت شغلی احساس مطلوب، مثبت و خوشایندی است که افراد از شغل خود دارند(ساعتچی و همکاران، 1387،ص155) شناخت نیازها، خواسته ها، انگیزه ها، تأمین رضایت شغلی، بهبود روحیه و ارتقای بهداشت روانی کارکنان سازمان ها، باید بسیار مورد توجه قرار گیرد. توجه به این موارد به همراه ایجاد نگرش مطلوب در کارکنان نسبت به کار و مشتری و اتخاذ خط مشی های مناسب در ایجاد هماهنگی بین اهداف فردی (رضایت شغلی کارکنان) و اهداف سازمانی، مهم ترین گام در راستای کارایی و اثربخشی سازمان هاست. از این رو باید راه های مؤثر در رضایت شغلی کارکنان را شناخت تا با حرکت در راستای آن ها، انگیزه لازم در آنان ایجاد شود و ضمن احساس امنیت و آرامش از نهایت توان و تلاش، دانش و تخصص خود برای دستیابی به هدف های سازمان استفاده کنند     .(Spagnoli,2012,p611)

  از طرف دیگر مساله شناخت نیازها و عوامل انگیزشی افراد در سازمان به شرایط خاص آن سازمان بستگی دارد و باید توجه خاصی به آن مبذول داشت؛ به ویژه در محیط های بهداشتی و درمانی و بالاخص بیمارستان ها که نیروی انسانی با ارزش ترین دارایی سازمان به شمار می رود و عملکرد افراد مستقیماً با جان بیماران مرتبط است. با وجود این، در بیمارستان ها انگیزه های کاری، تشویق، تنبیه و ارج نهادن به کار خوب چندان مدنظر نیست. مدیران یا آنقدر خود را در مسائل مختلف گرفتار کرده اند که فرصتی برای این کار ندارند یا اصلاً توجهی به این موضوع نمی کنند(نصیری پور و همکاران،1392،ص355).

  افزایش رضایت با رشد کارکنان کاتالیزور نیرومندی در ایجاد رضایت شغلی می باشد. تحقیق شکوفایی  کارکنان را به عنوان عاملی احتمالی برای رضایت شغلی در نظر می گیرد. مقیاس های جدید می تواند به درک کمی روابط بین آموزش و تاثیرات آن بر شکوفایی کارکنان کمک کند که در نهایت می تواند به کارمندان متعهد تر و راضی تر منتهی شود Kauffeld, & Lehmann,2010)).

  منابع انسانی راضی و پر انگیزه در پیشبرد سیاستها و برنامه های تنظیمی نقش بسیار مهمی را ایفا می کنند. شناخت میزان رضایت شغلی کارکنان می تواند مدیران را در پیشرفت و بهبود بهره وری منابع انسانی یاری رساند. عوامل رضایت شغلی در هر سازمانی می تواند به اقتضای شرایط آن سازمان متفاوت باشد. در دستگاههای دولتی که به دنبال تأمین آسایش و آرامش مردم و تحقق آرمانهای سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مدون می باشند، رضایت منابع انسانی نقش بسزایی دارد. بی شک کارمندان راضی تر، اثربخشی بیشتری دارند و بهتر می توانند سازمان را در رسیدن به اهداف سازمانی یاری رسانند. هر چه کارکنان راضی تر باشند، با انگیزه بیشتری به فعالیتهای روزمره خود می پردازند. از همین روست که کارایی بیشتری نیز دارند (اشراقی،1391).

  آموزش کارکنان نه تنها به بهبود نتایج شغلی مربوط است بلکه عامل نیرومندی در شکل دادن به نگرش کارکنان می باشد. آموزش انگیزه ای برای افزایش رفتار اختیاری و رضایت از توسعه ی شغلی ایجاد می کند که در نهایت به افزایش انگیزه  رضایت شغلی  کاری منجر می شود. تحقیق حاضر به دنبال تشخیص و طراحی مکانیسمی درباره ی چگونگی اندازه گیری توانمند سازی های بالقوه ی آموزش موفق می باشد. مطالعه همچنین مقیاس اندازه گیری را تدوین می کند تا رضایت را با استفاده از مداخله ی" رشد کارکنان " سازمان اندازه بگیرد(Latif,2012,p212).

  آموزش ضمن خدمت، یکی از مؤثرترین روش های آموزشی در بهسازی پرستاران در جهت رشد حرفه ای و افزایش صلاحیت آنها است. اما باید توجه داشت برنامه های آموزشی در صورتی می تواند موجب به سازی و پیشرفت نیروی انسانی شود که صحیح، اصولی و مبتنی بر نیاز کارکنان ارائه گردد. از آنجایی که در ایران برنامه های آموزش ضمن خدمت پرستاران از سال 1335 آغاز گردیده و تا کنون به اشکال مختلف در بیمارستان ها به اجرا در آمده است، چنین انتظار می رود که کیفیت خدمات پرستاری هر ساله بهبود یافته و سیر صعودی را طی کرده باشد، اما متأسفانه، علی رغم سابقه طولانی اجرا و بکارگیری برنامه های آموزش ضمن خدمت و آموزش های مداوم برای پرستاران، نتوانسته ایم شاهد تأثیرات مثبت این آموزش ها بر عملکرد حرفه ای آنان و درنهایت، ارتقای کیفیت مراقبت های پرستاری باشیم شاید یکی از دلایل آن، عدم اجرای صحیح و اصولی برنامه های آموزشی پرسنل پرستاری باشد. بطوریکه براساس تحقیق انجام شده، برنامه های آموزشی پرستاران تنها پاسخگوی 18 درصد از نیازهای آموزشی آنان بوده و کیفیت ارائه برنامه ها در سطحی ضعیف قرار داشته اند. از طرفی، کمبودها و کاستی های فراوان در امکانات و تجهیزات آموزشی و همچنین کمبود نیروی انسانی متخصص برای اداره و سرپرستی این برنامه های آموزشی، امکان اجرای اصولی و صحیح آنها را فراهم ننموده است (امامزاده قاسمی، ونکی، معماریان، 1392، ص 13).

  از طرفی؛ مطالعات مرتبط با پرستاران ایرانی نشان داده است که شرایط کاری نامناسب (کمبود پرسنل، بار کاری زیاد، مشخص نبودن شرح شغل، کمبود تجهیزات، آزادی عمل بالینی محدود، تعارض با پزشکان، مسایل مدیریتی و فقدان شرایط کاری حمایت کننده) در میان پرستاران ایرانی منجر به نارضایتی شغلی می شود (باقری، کوشا، جنتی، 1391، ص 137).

   

  حال مسأله اصلی این است که اثربخشی دوره های آموزشی ضمن خدمت چه تاثیری بر رضایت شغلی پرستاران در بیمارستان های دولتی دارد؟

  ضرورت و اهمیت موضوع

  در ﻋﺼﺮ ﺣﺎﺿﺮ، ﺑﺎﮔﺬﺷﺖ زﻣﺎن ﻧﯿﺎزﻫﺎی ﻣﺪﯾﺮان و ﻣﺠﺮﯾﺎن در ﻋﺮﺻﻪ ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺣﺮﻓﻪای، ﺗﺨﺼﺼﯽ و داﻧﺸﮕﺮی ﺟﺪﯾﺪﺗﺮ ﺷﺪه و اﻫﻤﯿﺖ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﻧﻤﺎﯾﺎنﺗﺮ ﻣﯽﮔﺮدد. ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی ﻣﻮﻓﻖ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻦﻧﮑﺘﻪ ﻣﻬﻢ، ﺳﻌﯽ دارﻧﺪ ﺗﺎ ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪیﻫﺎی ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻧﺴﺎﻧﯽ ﺧﻮد را در ﮐﻠﯿﻪ ﺳﻄﻮح اﻓﺰاﯾﺶ دﻫﻨﺪ و ﺑﺮای ﻧﯿﻞ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻫﺪف ﻋﺎﻟﯽ ﻫﻢ در ﺑﻌﺪ ﺧﻮاﺳﺘﻦ (ﻧﻈﯿﺮ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺿﺮﯾﺐ اﻧﮕﯿﺰﺷﯽ درک ﻧﯿﺎزﻫﺎ و ﻋﻼﺋﻖ) و ﻫﻢ در ﺑﻌﺪ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻦ( ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﻬﺎرتﻫﺎ، ﺗﮑﻨﯿﮏﻫﺎ و روشﻫﺎی ﻋﻠﻤﯽ) ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻫﻤﻪ ﺟﺎﻧﺒﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ آﻣﻮزش و ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪﺳﺎزی ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻧﺴﺎﻧﯽ را در دﺳﺘﻮر ﮐﺎر ﺧﻮد ﻗﺮار داده اﻧﺪ. در ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﺳﻮم، ﭼﻬﺎرم و ﭘﻨﺠﻢ  ﺗﻮﺳﻌﻪ اﻗﺘﺼﺎدی، اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان ﺑﻪ اﻫﻤﯿﺖ و ﺿﺮورت آﻣﻮزش ﺿﻤﻦ  ﺧﺪﻣﺖ ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ ﭘﺲ ﺿﺮوری اﺳﺖ ﮐﻪ آﻣﻮزش ﺿﻤﻦ ﺧﺪﻣﺖ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎ و دورهﻫﺎی آﻣﻮزﺷﯽ ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪﻫﯽ ﺷﺪه و ﻫﻤﺎﻫﻨﮓ ﺑﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪ اﺟﺮا درآﯾﺪ ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﻧﺘﺎﯾﺞ و ﭘﯿﺎﻣﺪﻫﺎی ﻣﻨﺎﺳﺐ، اﺛﺮ ﺑﺨﺶ و ﮐﺎرا داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ. از ﺟﻤﻠﻪ دورهﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻧﯿﺎز ﺑﻪ اﺟﺮای ﻫﻤﺴﺎن آن در ﻣﯿﺎن ﮐﻠﯿﻪ ﺷﺎﻏﻠﯿﻦ ﯾﮏ دﺳﺘﮕﺎه ﺿﺮوری ﺑﻮده و در آﯾﯿﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎ و دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞﻫﺎ ﻧﯿﺰ ﺑﺮﮔﺰاری آن ﻣﻮرد ﺗﺎﮐﯿﺪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ، دوره آﻣﻮزﺷﯽ ﺗﻮﺟﯿﻬﯽ ﺑﺪو ﺧﺪﻣﺖ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ. اﯾﻦ دوره ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻧﻘﺶ ﺑﺴﺰای آن ﮐﻪ در آﺷﻨﺎ ﻧﻤﻮدن ﮐﺎرﻣﻨﺪ ﺑﺎ ﻣﺤﯿﻂ، ﻗﻮاﻧﯿﻦ و ﻣﻘﺮرات ﻧﻈﺎم اداری، ﺷﺎﯾﺴﺘﻪ ﺗﻮﺟﻪ و اﻫﺘﻤﺎم ﺧﺎص ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ. ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ در ﺑﺮﮔﺰاری  دوره ﺑﺎ ﻣﺤﺘﻮای ﯾﮑﺴﺎن ﺑﺎﻋﺚ ﻋﺮﺿﻪ اﻃﻼﻋﺎت ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز و ﻫﻤﺴﺎن ﺑﻪ ﺷﺎﻏﻠﯿﻦ ﻣﯽﺷﻮد(مبارکی،1391).

  بهسازی نیروی انسانی در پرستاری، یکی از مسؤولیت های مهم مدیران پرستاری بوده و شامل فعالیت هایی است که برای ارتقای سطح صلاحیت و افزایش دانش و آگاهی و ایجاد مهارت پرستاران برای ارائه خدمات بالینی بهتر به مورد اجرا گذاشته می شود. آموزش ضمن خدمت نیز یکی از روش های بهسازی نیروی انسانی است و شامل تمام آموزش های شغلی است که برای ارتقای کیفیت عملکرد افراد به آنها داده می شود. طراحی الگویی مؤثر برای برنامه های آموزشی پرسنل پرستاری و امکان اجرای این آموزش ها با شرایط و امکانات بیمارستانی کشور، ضروری به نظر می رسد تا بتوان در جهت رفع نیازهای آموزشی پرستاران و به دنبال آن ارتقای کیفیت مراقبت های پرستاری گام برداشت. برای نیل به این هدف، بکارگیری روش های مناسب در برنامه ریزی آموزشی دوره های بازآموزی و آموزش ضمن خدمت پرستاران و توجه به نیازهای آموزشی آنان از موارد با اهمیت و ضروری بوده و باید مد نظر قرار گیرد(امامزاده قاسمی، ونکی، معماریان، 1392، ص 15).

  در سال 1375 ، قانون آموزش مداوم جامعه پزشکی کشور به تصویب رسید و به موجب این قانون، کلیه اقشار پرستاری بالاتر از فوق دیپلم برای ارتقا و ارزشیابی، موظف به شرکت در دوره های خاص آموزش مداوم شدند و شرط ارتقا و ارزشیابی آنان منوط به ارائه گواهی شرکت در این دوره ها گردید. طراحی الگویی مؤثر برای برنامه های آموزشی پرسنل پرستاری و امکان اجرای این آموزش ها با شرایط و امکانات بیمارستانی کشور، ضروری به نظر می رسد تا بتوان در جهت رفع نیازهای آموزشی پرستاران و به دنبال آن ارتقای کیفیت مراقبت های پرستاری گام برداشت. برای نیل به این هدف، بکارگیری روش های مناسب در برنامه ریزی آموزشی دوره های بازآموزی و آموزش ضمن خدمت پرستاران و توجه به نیازهای آموزشی آنان از موارد با اهمیت و ضروری بوده و باید مد نظر قرار گیرد (محمدی، دادخواه، 1391، ص272).

  از آنجایی که داشتن رضایت شغلی در پرستاران از موارد مهمی است که به بهتر شدن خدمات ارائه شده؛ خصوصاً در بیمارستان های دولتی که نسبت به مردم و بیماران تعهد دارند، می انجامد، از طریق تأثیرگذاری آموزش ضمن خدمت می توان سطح رضایت شغلی این قشر مهم و تأثیر گذار را افزایش داد و از دیدگاه رضایت شغلی، پرستاران قادر باشند کار پرستاری و مراقبت از بیماران را بخوبی انجام دهند.

  اهداف پژوهش

  1-4-1- اهدف اصلی

  سنجش میزان تأثیر آموزش ضمن خدمت برسطح رضایت شغلی پرستاران بیمارستان های دولتی شهر رشت

  1-4-2- اهداف فرعی

  سنجش میزان تأثیر رضایت از جلسات آموزش بر سطح رضایت شغلی پرستاران بیمارستان های دولتی شهر رشت

  سنجش میزان تأثیر رضایت از محتوای آموزشی برسطح رضایت شغلی پرستاران بیمارستان های دولتی شهررشت

  سنجش میزان تأثیر رضایت از آموزش دهنده برسطح رضایت شغلی پرستاران بیمارستان های دولتی شهر رشت

  سنجش میزان تأثیر انتقال یادگیری برسطح رضایت شغلی پرستاران بیمارستان های دولتی شهر رشت

   

  1-5- سؤالات پژوهش

  1- آیا آموزش ضمن خدمت بر سطح رضایت شغلی پرستاران بیمارستان های دولتی شهر رشت تأثیرگذار است؟

  2- آیا رضایت از جلسات آموزش بر سطح رضایت شغلی پرستاران بیمارستان های دولتی شهر رشت تأثیرگذار است؟

  3- آیا رضایت از محتوای آموزش بر سطح رضایت شغلی پرستاران بیمارستان های دولتی شهر رشت تأثیرگذار است؟

  4- آیا رضایت از آموزش دهنده بر سطح رضایت شغلی پرستاران بیمارستان های دولتی شهر رشت تأثیرگذار است؟

  5- آیا انتقال یادگیری بر سطح رضایت شغلی پرستاران بیمارستان های دولتی شهر رشت تأثیرگذار است؟

  1-6- فرضیه های پژوهش

  1-6-1- فرضیه اصلی

  آموزش ضمن خدمت برسطح رضایت شغلی پرستاران بیمارستان های دولتی شهر رشت تأثیرگذار است

  1-6-2- فرضیه های فرعی

  1- رضایت از جلسات آموزش برسطح رضایت شغلی پرستاران بیمارستان های دولتی شهررشت تأثیرگذار است.

  رضایت از محتوای آموزشی برسطح رضایت شغلی پرستاران بیمارستان های دولتی شهررشت تأثیرگذار است.

  رضایت از آموزش دهنده برسطح رضایت شغلی پرستاران بیمارستان های دولتی شهررشت تأثیرگذار است.

  انتقال یادگیری برسطح رضایت شغلی پرستاران بیمارستان های دولتی شهر رشت تأثیرگذار است.

  1-7- قلمرو تحقیق

  قلمرو موضوعی :

  قلمرو موضوعی تحقیق؛ در حوزه منابع انسانی با موضوع تأثیر آموزش ضمن خدمت بر رضایت شغلی می باشد.

  قلمرو زمانی :

  محدوده ی زمانی تحقیق سه ماهه آخر سال 1392 و نیمه اول سال 1393 می باشد.

  قلمرو مکانی :

  قلمرو مکانی تحقیق پرستاران بیمارستان های دولتی شهر رشت می باشد.

  1-8- واژگان پژوهش

  1- آموزش ضمن خدمت[1] :

  تعریف مفهومی: به کلیه آموزش هایی که افراد در طول دوران خدمت در سازمان و حتی در برداشت گسترده تر برای دوران بازنشستگی طی می نمایند، اطلاق می گردد (فیروزی و دیگران، 1393، ص 38).

  تعریف  عملیاتی : تعریف عملیاتی متغیر آموزش ضمن خدمت بر اساس شاخص اندازه گیری ابعاد آموزش ضمن خدمت (رضایت از جلسه آموزش، رضایت از محتوای آموزش، رضایت از آموزش دهنده، انتقال یادگیری) تعریف شده است. (Latif,2012,p213).

  رضایت از جلسه آموزش

  تعریف مفهومی: موفقیت در فعالیتهای آموزشی با توجه به دستیابی به اهداف مورد علاقه تأکید دارد(فیروزی و دیگران، 1393، ص 38).

  تعریف عملیاتی: عبارت است از میزان سنجش، اهداف آموزش به درستی بیان شود، اجرا شدن اهداف آموزش به درستی، منفعت از برنامه آموزش، نفع استفاده از برنامه آموزش موجب تعهد شده، اشکال بازخورد بر اساس واکنش فردی فاعلانه نسبت به تجربۀ آموزشی جمع آوری شده از فراگیران، در اختیار داشتن منابع برای اجرای یادگیری از جلسه آموزش(Latif,2012,p213).

  رضایت از محتوای آموزش

  تعریف مفهومی: میزانی که فراگیران بر اساس آن احساس می کنند که محتوای آموزشی بازتاب الزامات شغلی آنان است(فیروزی و دیگران، 1393، ص 38).

  تعریف عملیاتی: عبارت است از میزان سنجش؛ افزایش درک موضوع از جلسه آموزش، ارتباط محتوی آموزشی به کاری که انجام می شود، کمک به وظائف از طریق مهارتهای کسب شده از آموزش، افزایش توانایی در مهارتهای کسب شده از طریق برنامه ارتقاء آموزش، ارزش افزوده آموزش با فراهم کردن فرصتی برای توسعه مهارتها  و دانش(Latif,2012,p214).

  رضایت از آموزش دهنده

  تعریف مفهومی: تاثیرگذاری معلمان آموزش در بازگشت نهایی سرمایه گذاری بر آموزش تعریف می شود(فیروزی و دیگران، 1393، ص 38).

  تعریف عملیاتی: عبارت است از میزان سنجش؛ مفید بودن آموزگار، آماده بودن آموزگار، یاد دادن آموزش تشویق و انگیزه دادن به فراگیران، بکاربردن روش های یادگیری متفاوت برای انواع مختلف فراگیران، جلسه آموزش مشارکتی و بحث با آموزگار (Latif,2012,p214).

   

  انتقال یادگیری

  تعریف مفهومی: حفظ یادگیری از جلسات آموزش در شغل بکار گرفته شده در افزایش عملکرد و قدرت تولید، تعریف می شود(فیروزی و دیگران، 1393، ص 38).

  تعریف عملیاتی: حمایت مدیر از یاد دهنده به دلیل انتقال آموزش به کار، قادر بودن انتقال یادگیری از آموزش به کار، اجرای یادگیری بصورت کنترل شده می باشد، بهره بردن از یادگیری بدلیل اشتباهاتی که در طی انتقال یادگیری اتفاق می افتد، افزایش کنترل بر شغل از طریق یادگیری، افزایش کارایی و تأثیرگذاری شغلی از طریق آموزش (Latif,2012,p214).

  2- رضایت شغلی[2] :

  تعریف مفهومی: رضایت شغلی به احساسات، ادراک مثبت یا منفی اشاره دارد که یک فرد درباره شغل خود دارد(Polit,2010).

  تعریف عملیاتی: عبارت است از میزان سنجش؛ پیشرفت در هدف های تعیین شده، افزایش انتظار از زندگی بابت شغل، مراحل سازمانی برای رشد کارکنان همچون آموزش تأثیر مثبت بر کار دارد، فرصت انجام کار در شغل بدلیل بهتر بودن، پاداش بدلیل انجام کارهای مؤثر، تعهد نسبت به وظائف، فرصت پیشرفت در شغل فعلی، از اجرای سیاست های شرکت خوشحال بودن، شغل مورد نظر راه های جدید یادگیری را فراهم می کند، از کار کردن در سازمان به خود افتخار کردن و کار کردن در سازمان به مدت طولانی .(Latif,2012,p215

   

  [1] On-Job train

  [2] Job satisfaction

  Abstract

  The purpose of the  present study is  investigation the effect of in-service training and dimensions of job satisfaction of nurses in governmental  hospitals in Rasht. In this study the independent variable is in-service training. In this study, is used four-dimensional model of Latif 2012 (satisfaction with the training session, training content satisfaction, satisfaction with the trainer,and transfer of learning). The dependent variable is job satisfaction. The population of the study, is three groups of nurses in governmental  hospitals in Rasht Poursina, Razi and Shafa with a total of 900 people. Due to Cochran formula research sample was estimated limited  population of 165 people. Methods of data collection included library studies and field research. collection tools of data is questionnaire.  In this study in order to analyze the collected data is used descriptive statistics for estimate central characteristics and Setting  the statistical frequency distribution tables  and also  to evaluate the effect of in-service training on job satisfaction is used regression  azmoon for analysis of data and three sample  T-test azmoon  to compare the effect of in-service training on job satisfaction of nurse among the three groups of statistically community. Result  has confirmed all the  study hypotheses and has shown  the effect of in-service training on job satisfaction that the results of this study are consistent with findings Latif 2012. Meanwhile, after a comparative between the three hospitals through three sample t-test azmoon  observed the effect of in-service training of nurses' job satisfaction is higher in Razi hospital.

  Key concepts: job training, training session satisfaction, satisfaction with the content of the training, satisfaction with training, transfer of learning, job satisfaction

 • فهرست:

  فهرست مطالب

  عنوان...................................................................................................................................................................... صفحه

  چکیده....................................................................................................................................................................... 1

  فصل اول :  کلیات تحقیق

  1-1-  مقدمه............................................................................................................................................................ 3

  1-2- بیان مسأله....................................................................................................................................................... 4

  1-3- ضرورت و اهمیت موضوع............................................................................................................................. 6

  1-4- اهداف پژوهش .............................................................................................................................................. 7

  1-5- سؤالات پژوهش............................................................................................................................................. 7

  1-6- فرضیه های پژوهش....................................................................................................................................... 8

  1-6-1- فرضیه اصلی .............................................................................................................................................8

  1-6-2-فرضیه های فرعی ......................................................................................................................................8

  1-7- قلمرو تحقیق................................................................................................................................................... 8

  1-8- واژگان پژوهش............................................................................................................................................... 9

  فصل دوم : ادبیات تحقیق

  بخش اول : آموزش ضمن خدمت.................................................................................................................................... 12

  2-1- 1- مقدمه........................................................................................................................................................ 12

  2-1-2- مفهوم آموزش........................................................................................................................................... 13

  2-1-3- ضرورت آموزش....................................................................................................................................... 16

  2-1-4- آموزش کارکنان.......................................................................................................................................... 17

  2-1-5- ضرورت آموزش کارکنان در سازمان........................................................................................................ 17

  2-1-6- تاریخچه آموزش کارکنان.......................................................................................................................... 21

  2-1-7- ویژگی ها و اصول اساسی آموزش در سازمان......................................................................................... 22

  2-1-8- مزایای آموزش کارکنان............................................................................................................................. 25

  2-1-9- انواع آموزش............................................................................................................................................. 27

  2-1-10- آموزش ضمن خدمت............................................................................................................................ 28

  2-1-11- روش های آموزش ضمن خدمت.......................................................................................................... 29

  2-1-12- برنامه ریزی دوره های آموزشی............................................................................................................. 32

  2-1-13- تاریخچه آموزش ضمن خدمت در جهان.............................................................................................. 32

  2-1-14- تاریخچه آموزش کارکنان در ایران.......................................................................................................... 34

  2-1-15- ماهیت آموزش ضمن خدمت.................................................................................................................. 35

  2-1-16- ویژگی ها و اصول آموزش ضمن خدمت............................................................................................... 36

  2-1-17- اهداف آموزش ضمن خدمت.................................................................................................................. 37

  2-1-18- سودمندی های آموزش ضمن خدمت.....................................................................................................38

  2-1-19- برنامه ریزی آموزش ضمن خدمت......................................................................................................... 38

  2-1-20- مراحل برنامه ریزی آموزش های ضمن خدمت..................................................................................... 39

  2-1-21- تعیین نیازهای آموزشی کارکنان.............................................................................................................. 41

  2-1-22- اهمیت و ضرورت آموزش ضمن خدمت............................................................................................... 43

  2-1-23- فرآیند آموزش نیروی انسانی.................................................................................................................. 45

  2-1-24- اهداف نیازسنجی.................................................................................................................................... 46

  2-1-25- منابع نیازهای آموزشی ضمن خدمت...................................................................................................... 47

  2-1-26- روش های نیازسنجی.............................................................................................................................. 47

  2-1-27- ارزشیابی برنامه های آموزش ضمن خدمت  ......................................................................................... 48

  2-1-28- مراحل ارزشیابی دوره های آموزشی...................................................................................................... 49

  2-1-29- ضرورت انجام ارزشیابی......................................................................................................................... 50

  2-1-30- مبانی قانونی آموزش کارکنان دولت........................................................................................................ 50

  بخش دوم : رضایت شغلی....................................................................................................................................... 52

  2-2-1- مقدمه.......................................................................................................................................................... 52

  2-2-2- مفهوم رضایت شغلی................................................................................................................................. 54

  2-2-3- اهمیت رضایت شغلی................................................................................................................................ 58

  2-2-4- مدل رضایت شغلی.................................................................................................................................... 59

  2-2-5- پیامدهای رضایت شغلی............................................................................................................................ 61

  2-2-6- ارتباط بین رضایت کارکنان و مشتری....................................................................................................... 63

  2-2-7- عوامل مؤثر بر رضایت شغلی پرستاران.................................................................................................... 65

  بخش سوم : رابطه بین آموزش ضمن خدمت و رضایت شغلی ..............................................................................73

  2-3-1- جنبه آموزشی کارکنان در رضایت شغلی ..................................................................................................73 

  بخش چهارم : پیشینه تحقیق.................................................................................................................................... 75

  2-4-1- مروری بر پیشینه و مبانی نظری پژوهش در ایران.................................................................................... .75

  2-4-2- مروری بر پیشینه و مبانی نظری پژوهش در جهان.....................................................................................76

  چارچوب نظری تحقیق............................................................................................................................................ 79

  فصل سوم : روش تحقیق

  3-1- مقدمه.............................................................................................................................................................. 81

  3-2- روش تحقیق................................................................................................................................................... 81

  3-3- جامعه و نمونه آماری...................................................................................................................................... 81

  3-4- روش ها و ابزار جمع آوری اطلاعات............................................................................................................ 82

  3-5- روایی و پایایی ابزار گردآوری اطلاعات........................................................................................................ 85

  3-6- روش تجزیه و تحلیل داده ها و اطلاعات...................................................................................................... 86

  فصل چهارم :تجزیه و تحلیل داده ها و اطلاعات تحقیق

  4-1- مقدمه.............................................................................................................................................................. 88

  4-2- توصیف متغیر های جمعیت شناختی پاسخ دهندگان................................................................................... 88

  4-3- توصیف متغیرهای تحقیق............................................................................................................................... 92

  4-4- آزمون نرمالیته................................................................................................................................................. 96

  4-5- آزمون فرضیه ها............................................................................................................................................. 97

  فصل پنجم : نتیجه گیری و پیشنهادات تحقیق

  5-1- مقدمه............................................................................................................................................................... 102

  5-2- نتایج بررسی توصیفی جمعیت شناختی پاسخ دهندگان............................................................................... 102

  5-3- توصیف متغیرهای تحقیق............................................................................................................................... 102

  5-4- نتایج آمار استنباطی........................................................................................................................................ 103

  5-5- آزمون t-test سه نمونه ای ........................................................................................................................105

  5-6- پیشنهادات بر اساس فرضیه های تحقیق........................................................................................................ 105

  5-7- پیشنهادات برای تحقیقات آینده..................................................................................................................... 108

  5-8- محدویت های تحقیق ..................................................................................................................................108

  منابع و مآخذ............................................................................................................................................................. 110

  ضمائم....................................................................................................................................................................... 120

   

   

   

  عنوان...................................................................................................................................................................... صفحه

  فهرست جداول

  جدول 2-1- تمایز آموزش کارکنان از آموزش و پرورش عمومی........................................................................... 24

  جدول 2-2- پژوهش های انجام شده در ایران و جهان ........................................................................................77

  جدول 3-1- سوالات پرسشنامه به تفکیک ابعاد و شاخصها .................................................................................83

  جدول 3-2- پایایی متغیرهای تحقیق....................................................................................................................... 85

  جدول 4-1- توصیف متغیر جنسیت پاسخ دهندگان.............................................................................................. 88

  جدول 4-2- توصیف سن پاسخ دهندگان............................................................................................................... 89

  جدول 4-3- توصیف وضعیت تأهل پاسخ دهندگان............................................................................................... 90

  جدول 4-4- توصیف تحصیلات پاسخ دهندگان....................................................................................................90

  جدول 4-5- توصیف سابقه کار پاسخ دهندگان...................................................................................................... 91

  جدول 4-6- توصیف متغیر رضایت شغلی............................................................................................................. 92

  جدول4-7- توصیف متغیر آموزش ضمن خدمت................................................................................................... 92

  جدول4-8- توصیف متغیر رضایت از جلسه آموزش............................................................................................. 93

  جدول4-9- توصیف متغیر رضایت از محتوای آموزش.......................................................................................... 94

  جدول4-10- توصیف متغیر رضایت از آموزش دهنده........................................................................................... 94

  جدول4-11- توصیف متغیر انتقال یادگیری........................................................................................................... 95

  جدول4-12- آزمون کولوموگروف-اسمیرنف......................................................................................................... 96

  جدول4-13- آزمون رگرسیون تأثیر آموزش ضمن خدمت بر رضایت شغلی....................................................... 97

  جدول4-14- آزمون رگرسیون تأثیر رضایت ازجلسات آموزش بر رضایت شغلی................................................ 97

  جدول4-15- آزمون رگرسیون تأثیر رضایت از محتوای آموزش بر رضایت شغلی............................................... 98

  جدول4-16- آزمون رگرسیون تأثیر رضایت از آموزش دهنده بر رضایت شغلی.................................................. 99

  جدول4-17- آزمون رگرسیون تأثیر انتقال یادگیری بر رضایت شغلی.................................................................. 99

  جدول 4-18- آزمون t-test سه نمونه ای مقایسه تطبیقی بین سه بیمارستان ....................................................100

   

   

   

   

   

   

   

  عنوان...................................................................................................................................................................... صفحه

  فهرست نمودارها

  نمودار 2-1- مدل مفهومی تحقیق............................................................................................................................ .79

  نمودار4-1- نمودار میله ای جنسیت پاسخ دهندگان.............................................................................................. .88

  نمودار4-2- نمودار میله ای سن پاسخ دهندگان..................................................................................................... .89

  نمودار4-3- نمودار میله ای وضعیت تأهل پاسخ دهندگان..................................................................................... .90

  نمودار4-4- نمودار میله ای میزان تحصیلات پاسخ دهندگان................................................................................ .91

  نمودار4-5- نمودار میله ای میزان سابقه کار پاسخ دهندگان.................................................................................. .91

  نمودار4-6- هیستوگرام  متغیر رضایت شغلی........................................................................................................ .92

  نمودار4-7- هیستوگرام  متغیر آموزش ضمن خدمت............................................................................................ .93

  نمودار4-8- هیستوگرام  متغیر رضایت از جلسه آموزش....................................................................................... .93

  نمودار4-9- هیستوگرام  متغیر رضایت از محتوای آموزش.................................................................................... .94

  نمودار4-10- هیستوگرام  متغیر رضایت از آموزش دهنده.................................................................................... .95

  نمودار4-11- هیستوگرام  متغیر انتقال یادگیری..................................................................................................... .95

  منبع:

  منابع و مآخذ

  منابع فارسی

  1- اصغری، فرهاد؛ جلیلیان، حمیدرضا، (1393)، «بررسی تأثیر آموزش ضمن خدمت کارکنان بر بهره وری آنان در جمعیت هلال احمر استان کرمانشاه»، فصلنامه علمی امداد و نجات، سال پنجم، شماره 5، صص 76-59

  2- افراسیابی، حسین؛ جمشیدی سلوکلو، بهنام؛ قدرتی، حسین؛ (1392)، «مطالعه رضایت شغلی در ارتباط با مشارکت و بیگانگی در میان کارکنان شرکت برق منطقه ای فارس»، جامعه شناسی کاربردی، سال بیست و چهارم، شماره اول، صص 190-177

  3- افضل خانی، مریم؛ نجابت، سمیه، (1393)، «بررسی راهکارهای کیفیت بخشی به دوره های آموزش ضمن خدمت معلمان و کارکنان اداره آموزش و پرورش شهرستان سمنان»، فصلنامه علمی-پژوهشی رهیافتی نو در مدیریت آموزشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت»، سال چهارم، شماره 7، صص 98-83

  4- اکبری عمروآبادی، احمدرضا؛ رجایی پور، سعید، (1392)، «تأثیر شیوه های مختلف تدریس در افزایش کیفیت دوره های آموزش ضمن خدمت دبیران شیمی دوره متوسطه»، برنامه ریزی درسی-دانش و پژوهش در علوم تربیتی، شماره 30، صص 100-81

  5- امامزاده قاسمی، حرمت السادات؛ ونکی، زهره؛ معماریان، ربابه؛ (1392)، «تأثیر بکارگیری الگوی اجرایی آموزش ضمن خدمت پرستاران بر کیفیت مراقبت های پرستاری در بخش اجرایی»، مجله ایرانی آموزش در علوم پزشکی، دوره چهارم، شماره 12، صص 21-13

  6- باقری، شکوفه؛ کوشا، احمد؛ جنتی، علی، (1391)، «بررسی نظام مند عوامل مؤثر بر رضایت شغلی پرستاران»، مجله پژوهشی حکیم، دوره پانزدهم، شماره دوم، صص 139-130

  7- حاجی میررحیمی، سیدداوود، (1389)، «بررسی مؤلفه های برنامه ریزی آموزشی در نظام آموزش ضمن خدمت کوتاه مدت کارکنان وزارت جهاد کشاورزی»، نشریه پژوهش و سازندگی، سال بیست و سوم، شماره 5، صص 71-55

  8- حسنی، محمد؛ حیدری زاده، زهرا؛ قاسم زاده علیشاهی، ابوالفضل، (1391)، «بررسی نقش و تأثیر اخلاق اسلامی کار و فرهنگ سازمانی بر رضایت شغلی و تعهد سازمانی کارکنان دانشگاه شهید چمران اهواز»، دو فصلنامه علمی-پژوهشی مدیریت اسلامی، سال بیستم، شماره 2، صص 32-9

  9- حسینی نسب، سید داوود؛ فرنیا، محمدعلی؛ مولانا، فیروزه؛ (1391)، «بررسی رابطه بین سبک های رهبری (بر اساس نظریه لیکرت) مدیران مدارس با رضایت شغلی دبیران مقطع متوسطه شهرستان پارس آباد در سال تحصیلی 89-88»، فصلنامه علوم تربیتی، سال پنجم، شماره 20، صص 32-13

  10- دانش فرد، کرم الله؛ رشیدی، ذوالفقار، (1392)، «اعتبارسنجی مراکز آموزش ضمن خدمت کارکنان منطقه ده دانشگاه آزاد اسلامی»، فصلنامه علمی-پژوهشی تحقیقات مدیریت آموزشی، شماره چهارم، صص 54-27

  11- ذوالفقاری، ریحانه، (1388)، «بررسی تأثیر آموزش های ضمن خدمت بر خلاقیت و نوآوری کارکنان»، دانشکده علوم تربیتی و مشاوره، دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن

  12- رضایی، اکبر، (1387)، «بررسی تأثیر آموزش های ضمن خدمت بر عملکرد کارکنان شرکت بیمه ایران»، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی، دانشگاه علامه طباطبایی تهران

  13- روحی، قنبر؛ آسایش، حمید؛ رحمانی، حسین؛ عباسی، علی؛ (1390)، «ارتباط رضایت شغلی و تعهد سازمانی در پرستاران شاغل در بیمارستان های دانشگاه علوم پزشکی گلستان»، فصلنامه پایش، سال دهم، شماره دوم، صص 292-285

  14- سادات، سیدمهدی، (1387)، «بررسی تأثیر آموزش ضمن خدمت بر میزان موفقیت و کارایی فرد»، دفتر مطالعات و آموزش نیروی انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تربت جام

  15- ساعتچی، محمود؛ قاسمی، نوشاد؛ نمازی، سمیه، (1387)، «بررسی رابطه میان انگیزه شغلی مدیران، رضایت شغلی و تعهد سازمانی کارکنان (دبیران) مقطع متوسطه شهرستان مرودشت»، فصلنامه رهیافتی نو در مدیریت آموزشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت، سال اول، شماره دوم، صص 168-147

  16- ساکی، رضا؛ حمیدی، فریده؛ محب زاده، زینب؛ موحدی نسب، عباس، (1392)، «رابطه بین تبادل رهبر-عضو و رضایت شغلی معلمان مدارس متوسطه شهر یزد»، فصلنامه علمی-پژوهشی رهیافتی نو در مدیریت آموزشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت، سال چهارم، شماره 2، صص 50-29

  17- سپهری، محمدرضا،(1383)، « نقش راهنمایی و مشاوره در رضایت شغلی»، روزنامه همشهری.

  18- سعادتمند، زهره؛ سنیایی فر، ایوب؛ (1391)، «نیازسنجی دوره های آموزش ضمن خدمت دبیران ادبیات فارسی از دیدگاه مدیران، کارشناسان و دبیران دوره ی راهنمایی شهرستان ایذه»، فصلنامه رهبری و مدیریت آموزشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمسار، سال سوم، شماره 2، صص 124-107

  19- شفیع آبادی، عبدالله؛ خلج اسدی، شدیده، (1389)، «بررسی رابطه بین رضایت شغلی با سلامت روانی کارکنان شاغل دانشگاه»، فصلنامه تازه های روان شناسی صنعتی، سازمانی، سال اول، شماره 2، صص 33-27

  20- شفیع آبادی، عبدالله،(1381)، «نظریه های راهنمایی و مشاوره شغلی و حرفه ای و نظریه های انتخاب شغل»، تهران ، انتشارات رشد

  21- شهرزادی، لیلا؛ مجیری، شهین، (1392)، «نیازسنجی دوره های آموزش ضمن خدمت کتابداران کتابخانه های دانشگاه های دولتی شهر اصفهان»، مدیریت اطلاعات سلامت، ویژه نامه شماره 7، صص 576-566

  22- ضیاء پور، آرش؛ (1392)، «بررسی میزان رضایت شغلی و عوامل مرتبط با آن در نزد پرستاران شاغل بیمارستان های شهرستان کرمانشگاه»، مجله علوم پیراپزشکی و توانبخشی مشهد، دوره 2، شماره 2، صص 44-27

  23- عبدی، اکبر؛ علی پور، محمدرضا؛ عبداللهی، جواد، (1388)، «سنجش اثربخشی دوره های آموزشی ضمن خدمت»، ماهنامه تدبیر، سال نوزدهم، شماره 200، صص 47-23

  24- علوی، سیده شهره، شریعتی، محمد، (1389)، «رضایت کارکنان دانشگاه علوم پزشکی تهران از دوره های آموزش ضمن خدمت الکترونیکی»، مجله ایرانی آموزش در علوم پزشکی،  دوره دهم، شماره 3، صص 210-200

  25- علوی، سیده شهره؛ مکارم، جلیل؛ نمازی، علیرضا، (1392)، «به کارگیری آموزش ضمن خدمت الکترونیکی : نظر مدیران و کارکنان دانشگاه علوم پزشکی تهران»، مجله راهبردهای آموزش، دوره 3، شماره 4، صص 63-47

  26- علوی، سیده شهره؛ ابراهیم زاده، عیسی؛ کریم زادگان مقدم، داوود؛ عطاران، محمد؛ مهرداد، رامین؛ گلستان، بنفشه؛ (1391)، «مقایسه دو رویکرد یادگیری الکترونیکی سریع و یادگیری الکترونیکی مرسوم در آموزش ضمن خدمت دانشگاه علوم پزشکی تهران»، فصلنامه دانش و تندرستی، دوره هفتم، شماره 3، صص 33-16

  27- علوی، سیده شهره؛ (1391)، «رضایت کارکنان دانشگاه علوم پزشکی تهران از دوره های آموزش ضمن خدمت»، مجله ایرانی آموزش در علوم پزشکی، دوره دوازدهم، شماره 5، صص 210-200

  28- فروغی ابری، احمدعلی؛ نادی، محمدعلی؛ ابراهیم پور، علیرضا، (1390)، «عوامل مؤثر بر ارتقای کیفیت آموزش ضمن خدمت کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان»، دانش و پژوهش در علوم تربیتی-برنامه ریزی درسی، شماره بیست و هفتم، صص 78-61

  29- فیروزی، زهرا؛ کرمی، مرتضی؛ کارشکی، حسین؛ سعیدی رضوانی، محمود؛ (1393)، «تأثیر کاربست الگوی جاناسن در یادگیری مبتنی بر مسأله بر نگرش، رضایت و یادگیری در برنامه های آموزش ضمن خدمت کارکنان»، پژوهش در برنامه ریزی درسی، سال یازدهم، دوره سوم، شماره 13، صص 52-36

  30- کاظم پور، اسماعیل؛ غفاری، خلیل، (1393)، «امکان سنجی استقرار نظام آموزش ضمن خدمت مجازی در دانشگاه آزاد اسلامی»، فصلنامه رهیافتی نو در مدیریت آموزشی، سال چهارم، شماره 7، صص 193-167

  31- کولائیان، فردین، (1390)، «بررسی نظرات یادگیرندگان و مدرسین در مورد دوره های آموزش ضمن خدمت کتابداری و اطلاع رسانی مرکز اطلاعات و مدارک علمی کشاورزی»، فصلنامه علمی-پژوهشی پژوهشگاه اطلاعات و مدارک علمی ایران، دوره 26، شماره 5، صص 116-97

  32- کورمن، آبراهام، (1378)، «روانشناسی صنعتی و سازمانی»، ترجمه : شکرکن، حسین، تهران: انتشارات رشد

  33- مبارکی، حسین، (1391)، «کمیته آموزش و توانمندسازی منابع انسانی دانشگاه علوم پزشکی کردستان»، اﻧﺘﺸﺎرات زﯾﻮﯾﻪ، چاپ اول، صص1-107

  34- متانی، مهرداد؛ حسن زاده، رمضان، (1390)، «بررسی اثربخشی دوره های آموزش ضمن خدمت بر عملکرد کارکنان»، پژوهشنامه تربیتی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بجنورد، سال چهارم، شماره 16، صص 179-159

  35- محمد هادی، فریبرز؛ فتحی واجارگاه، کورش؛ پرداختچی، محمدحسن؛ ابواقاسمی، محمود؛ (1392)، «تحلیل رضایتمندی فراگیران از دوره های آموزش ضمن خدمت بر مبنای مدل تحلیل اهمیت-عملکرد»، دو فصلنامه مدیریت و برنامه ریزی در نظام های آموزشی، دوره هفتم، شماره 9، صص 53-32

  36- محمدی، محمدعلی؛ دادخواه، بهروز؛ (1391)، «ارزیابی فرآیند آموزش مداوم از نظر پرسنل پرستاری شاغل در بیمارستان های اردبیل»، مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی اردبیل، دوره پنجم، شماره 3، صص 277-271

  37- معتمدی نیا، زهره؛ پاپ زن، عبدالحمید؛ مهدی زاده، حسین؛ ناصری راد، هوشنگ؛ (1393)، «تأثیر ابعاد دوره های آموزش ضمن خدمت بر حل مسائل سازمانی»، مجله پژوهش های ترویج و آموزش کشاورزی، سال هفتم، شماره 5، صص 118-107

  38- مقیمی، سیدمحمد، (1390)، «سازمان و مدیریت رویکردی پژوهشی»، تهران، انتشارات ترمه، چاپ هشتم

  39- منجمد، زهرا، قربانی، طاهره، (1383)، «میزان رضایت شغلی گروه پرستاری مراکز بهداشتی، درمانی و آموزشی سراسر کشور»، فصلنامه حیات، دوره دهم، شماره 23، صص 38-29.

  40- موسوی تبار، سید یاسر؛ رحمانی، رمضان؛ سیرتی نیر؛ مسعود؛ عباس زاده، زینب، (1392)، «بررسی عوامل مؤثر در رضایت شغلی پرستاران شاغل در بیمارستان های منتخب نظامی و دولتی شهر تهران در سال 1392»، فصلنامه پرستار و پزشک در رزم، شماره 24-23، صص 45-34

  41- میرزابیگی، غضنفر؛ سالمی، صدیقه؛ سنجری، مهناز؛ شیرازی، فاطمه؛ حیدری، شیوا؛ ملکی، صدیقه، (1388)، «رضایت شغلی پرستاران ایران»، مجله دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی تهران (حیات)، دوره 15، شماره 1، صص 59-49

  42- میرزامحمدی، محدحسن؛ قاضی زاده، مصطفی، (1390)، «بررسی نگرش معلمان در زمینه عوامل مؤثر بر گرایش آنها به تحصیل در دوره های آموزش ضمن خدمت»، اندیشه های نوین تربیتی، دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی دانشگاه الزهرا (س)»، دوره هشتم، شماره 7، صص 208-193

  43- نادی، محمدعلی؛ سجادیان، ایلناز، (1389)، «اثربخشی و کارایی دوره های کوتاه مدت آموزش ضمن خدمت : مورد کاوی آموزش و پرورش»، ارایه شده در همایش الگوهای بهسازی منابع انسانی منطقه چهار، دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان

  44- نصیریپور، امیراشکان، دلگشایی، بهرام، کلهر، روح الله، کیایی، محمدزکریا، شاه بهرامی، الهام، (1392)، «عوامل مؤثر بر رضایت شغلی کارکنان بر اساس نظریه هرزبرگ در بیمارستان های آموزشی قزوین»، مجله دانشکده پیراپزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران (پیاورد سلامت)، دوره 7 ،شماره 4، صص354 -365

  45- نویدیان، علی؛ صابر، سامان؛ رضوانی امین، مهدی؛ کیانیان، تکتم، (1393)، «همبستگی کیفیت زندگی کاری و رضایت شغلی در پرستاران شاغل در بیمارستان های دانشگاه علوم پزشکی کرمان»، مدیریت ارتقای سلامت، دوره 3، شماره 2، صص 27-7

  46- یغمایی سابق، مهسا، (1392)، «تأثیر آموزش ضمن خدمت بر مهارتهای شغلی کارکنان کتابخانه های عمومی شهر تبریز»، فصلنامه دانش شناسی (علوم کتابداری و اطلاع رسانی و فناوری اطلاعات)، سال هفتم، شماره 18، صص 116-105

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  منابع لاتین

  47- Barnett, R. and Bradley, L. (2007), ‘‘The impact of organizational support for career development oncareer satisfaction’’, Career Development International, Vol. 12 No. 7, pp. 617-36.

  48- Choo, S. and Bowley, C. (2007), ‘‘Using training and development to affect job satisfaction within franchising’’, Journal of Small Business and Enterprise Development, Vol. 14 No. 2, pp. 339-52.  

  49- Eidi, A. Navehebrahim, A. (2013). Transition Quasi-real Training needs Assessment to Assessment. (case study). Quarterly Journal of New Approaches in Educational Administration. IAU Marrdasht Branch. Vol.5, No.7, pp 77-96                                                  

  50- Georgellis, Y., T. LANGE, V. Tabvuma, (2012), The Impact of Life eventson Job Satisfaction, Journal of Vocational Behavior, 80(2), pp 464-473                                                

  51- Hatami, H. (2013), Evaluation of efficiency in-service training of manpower studies section in promotion management, Faculties & staff IAU, Quarterly Journal of New Approach in Educational Management, IAU Marrdasht Branch. Vol.2, No.5, pp 77-100                          

  52- Hayes B, Bonner A, Pryor J. (2010), Factors Contributing to Nurse Job Satisfaction in the acute hospital setting : areview of recent Literature. J Nurs Manage, 18(7), pp 804-814

  53- Head, B., J. Myers, A. Cambon, (2012), Differences in Certified and Non-Certified Hospice and Palliative Nursing Assistants Related to Job Satisfaction and Career Outlook, Journal of Pain and Symptom Management, 43(2), pp 318-351                                                  

  54- Hussain, I. (2011). A Study of Students Attitude towards Virtual education in Pakistan. Turkish online Journal of distance education-Tojde, Vol.18, No. 8, pp 69-82                          

  55- Jamil, A. Atta, M.A. Ali, U. Baloch, J.R. Ayaz, M. (2011). Effects of Inservice training in Meliorating teachers performance at Secondary Level. International Journal of Academic Research, Vol.3, No.2, pp 624-637                                                                                               

  56- Karimi, M. (2011). Effectiveness of Problem Based Approach in Industrial Training Journal of Curriculum Studies, Vol.5, No.19, PP 89-113                                                             

  57- Kauffeld, S. and Lehmann-Willenbrock, N. (2010), ‘‘Sales training: effects of spaced practice on training transfer’’, Journal of European Industrial Training, Vol. 34 No. 1, pp. 23-37.

  58-Latif, Khawaja Fawad. (2012), ‘‘An integrated model of training effectiveness and satisfaction with employee development interventions’’, Industrial and Commercial traninig, Vol. 44 No. 4, pp. 211-222.

  59- Lent, R.W., et al, (2011), Predicting the job and Life Satisfaction of Italian teacher : Test of a Social Cognitive model, Journal of Vocational Behavior, 79(1), pp 91-97           

  60- Lu, H., et al., (2012), Job Satisfaction among hospital Nurses revisited : A Systematic review. International Journal of Nursing Studies, 49(8), pp 1017-1038                      

  61- Mansouri, A. Pashootanizadeh, M. (2010), In-Service Education for Librarians in the new age. Book Quarterly, Vol.18, No.2, pp 13-24                                                                               

  62- Mittal, M. (2011). Evaluating Perceptions on Effectiveness of e-Learning Programs in Indian Banks : Identifying Areas for Improvement, Dev Learn Org, Vol.22, No.2, pp 4-12    

  63- Michael, C. and Combs, G. (2008), ‘‘Entrepreneurial failure:the case of franchisees’’, Journal of SmallnBusiness Management, Vol. 46 No. 1, pp. 73-90.

  64- Mirkamali ,Seyed-Mohammad.(2010). educational leadership & administration ,Tehran: Yastaroon Publication.

  65- Namvar, U. Naderi, E. Shariatmadari, A. Naraghi, M. (2011). The Impact of web-Based Learning With a problem-solving Approach on Reflective Thinking Development in English Leanguage Student of Islamic Azad University of Ardabil Research in Curriculum Planing, Vol.8, No. 1,2, pp 84-95                                                                                                               

  66- Nasiri, F. Fathi Vajargah, K. (2009). Feasibility Study of establishment of Virtual In-service training System in Ministry of education. Quarterly Journal of educational Innovations, Vol.7, No.15, pp 105-123                                                                                        

  67- Orangi, A. Gholtash, A. (2013). Effectiveness of In-service Education on Staff and teachers in Shiraz. Quarterly Journal of new Approaches in Education Administration. Vol.4, No.7, pp 95-114                                                                                                                            

  68- Pollitt, D. (2010), ‘‘Paul UK rises to the training challenge: employee development supports baker’s plans for growth’’, Human Resource Management International Digest, Vol. 18 No. 5, pp. 11-13.

  69-Rasooli ,R & Shahai ,B.(2009). Effects of Leader – Member Exchange Theory on Tehran social security Branch employees „Job satisfaction. Management Perspective, No. 33 ,pp. 67-84.

  70- Reynolds, J. Hancock, D. (2010). Problem-Based Learning in a higher education environmental biotechnology Cours, Innovations in Education and Teaching International, Vol. 47, No.2, pp 175-186                                                                                                            

  71- Rowold, J. (2008), ‘‘Multiple effects of human resource development interventions’’, Journal of European Industrial, Vol. 32 No. 1, pp. 32-44.

  72- sarmad. Gh, Dehnavi, Z. (2011).The Impact of using In-service Training on Promotion the Teaching Learning process in IAU Students. Quarterly Journal of Educational Management. IAU Garmsar Branch. Vol.3, No.3, PP 63-80                                                        

  73- Samieei, Z. M. (2011). Methods of Improvement and completion in Service Education of teachers. Journal of Education Innovation, Vol.10, No.39, pp 151-177                                  

  74-Sahinidis, A. and Bouris,J.(2008),‘‘Employee perceived training     effectiveness relationship to employee attitudes’’, Journal of European Industrial Training, Vol. 32 No.1, pp. 63-76.         

  75- Shafi‟Abadi ,A .(2011). Job and Career Guidance and Counseling and Job Choice Theory. Tehran:roshd. (in Persian)

  76- Spagnoli, P., A. Caetano, S.C. Santos. , 2012, Satisfaction with job aspects: Do patterns change over time? Journal of Business Research. 65(5): 609-616.

  77- Talebzadeh, Mohsen. Husseini, Seyed Ali. (2012). Distance Education : The New Approach in Iranian Education. Quarterly Journal of Educational Innovations. Vol.6, No.19, pp 73-92                                                                                                                                        

  78- Tavakoli, S. (2010). Necessity of Assessment In-service education in libraries : an approach for effective Human Resource Management, The electronic Journal of organizations of Museums and Libraries and documentation for Education Centers of Razavi, Vol.1, No.4, pp 78-91                                                                                                                                        

  79- Valcke, M. (2011). ICT Teacher Training : Evaluation Of The Curriculum and Training Approach Flanders, Journal of Teaching and Teacher Education, Vol.23, pp 795-808         

  80- Vianen, V., Dalhoeven, B. and De Pater, I. (2011), Aging and Training and Development Willingness : employee and Supervisor mindsets, Journal of Organizational Behaviour, Vol.32, No.2 , pp : 226-248                                                                                                          

   


تحقیق در مورد پایان نامه تأثیر آموزش ضمن خدمت برسطح رضایت شغلی پرستاران بیمارستان های دولتی شهر رشت, مقاله در مورد پایان نامه تأثیر آموزش ضمن خدمت برسطح رضایت شغلی پرستاران بیمارستان های دولتی شهر رشت, پروژه دانشجویی در مورد پایان نامه تأثیر آموزش ضمن خدمت برسطح رضایت شغلی پرستاران بیمارستان های دولتی شهر رشت, پروپوزال در مورد پایان نامه تأثیر آموزش ضمن خدمت برسطح رضایت شغلی پرستاران بیمارستان های دولتی شهر رشت, تز دکترا در مورد پایان نامه تأثیر آموزش ضمن خدمت برسطح رضایت شغلی پرستاران بیمارستان های دولتی شهر رشت, تحقیقات دانشجویی درباره پایان نامه تأثیر آموزش ضمن خدمت برسطح رضایت شغلی پرستاران بیمارستان های دولتی شهر رشت, مقالات دانشجویی درباره پایان نامه تأثیر آموزش ضمن خدمت برسطح رضایت شغلی پرستاران بیمارستان های دولتی شهر رشت, پروژه درباره پایان نامه تأثیر آموزش ضمن خدمت برسطح رضایت شغلی پرستاران بیمارستان های دولتی شهر رشت, گزارش سمینار در مورد پایان نامه تأثیر آموزش ضمن خدمت برسطح رضایت شغلی پرستاران بیمارستان های دولتی شهر رشت, پروژه دانشجویی در مورد پایان نامه تأثیر آموزش ضمن خدمت برسطح رضایت شغلی پرستاران بیمارستان های دولتی شهر رشت, تحقیق دانش آموزی در مورد پایان نامه تأثیر آموزش ضمن خدمت برسطح رضایت شغلی پرستاران بیمارستان های دولتی شهر رشت, مقاله دانش آموزی در مورد پایان نامه تأثیر آموزش ضمن خدمت برسطح رضایت شغلی پرستاران بیمارستان های دولتی شهر رشت, رساله دکترا در مورد پایان نامه تأثیر آموزش ضمن خدمت برسطح رضایت شغلی پرستاران بیمارستان های دولتی شهر رشت

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (M.A) گرایش: برنامه ریزی درسی چکیده پایان نامه (شامل خلاصه، اهداف، روش های اجرا و نتایج به دست آمده) : هدف اصلی انجام پژوهش بررسی رابطه رضایت از آموزش ضمن خدمت به شیوه مجازی بر بهره وری سازمان صدا و سیما است. جامعه آماری شامل کلیه کارکنان اداری صدا و سیمای شهر تهران تشکیل داده است ، که در مجموع 9000 نفر هستند و نمونه مورد مطالعه 368 نفر ...

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته : مدیریت دولتی گرایش : منابع انسانی چکیده : توجه به موضوع رهبری خدمتگزار درسالهای اخیر، افزایش پیدا کرده است و انواع سازمان های تجاری، غیر انتفاعی، آموزشی و نیز سازمانهای دولتی برای اداره سازمان خود اصول رهبری خدمتگزار را مورد استفاده قرار داده اند.هدف اصلی در این تحقیق، میزان سنجش رهبری خدمتگزار بر تعهد سازمانی با نقش میانجی اعتماد در مدیران اداره ...

پايان نامه دوره کارشناسي ارشد رشته برنامه ريزي درسي نيمسال تحصيلي: 94-93    فصل اول: کليات -1. مقدمه: معلمان به عنوان يکي از اثرگزارترين عناصر در آموزش و پرورش نياز به

پایان‌نامه برای دریافت کارشناسی ارشد در رشته تحقیقات آموزشی چکیده هدف پژوهش حاضر عبارت بود از بررسی اثر بخشی اهداف آموزشی دوره‎های آموزشی ضمن خدمت بانک رفاه در استان هرمزگان، که نمونه آن را 150 نفر از کارکنان شعب بانک رفاه استان هرمزگان تشکیل دادند. دو ابزار مورد استفاده در این پژوهش شامل الف)پرسش نامه 50 سؤالی ویژگی های محیط، کارآموزان و دوره آموزشی و ب) پرسش نامه 24 سؤالی برای ...

پایان نامه جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد رشته مدیریت آموزشی چکیده هدف از پژوهش حاضر بررسی نقش نوع یادگیری ، سبک رهبری و فرهنگ یادگیری سازمانی بر عملکرد شغلی کارکنان دانشگاه ارومیه در سال 1394 بوده است . با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی ساده 215 نفر از کارکنان دانشگاه ارومیه به عنوان نمونه انتخاب شدند. روش تحقیق در این پژوهش توصیفی و همبستگی بوده است. برای گردآوری اطلاعات از ...

جهت دريافت درجه کارشناسي ارشد رشته علوم تربيتي (M.A.) گرايش: مديريّت آموزشي پاييز 1392 چکيده هدف اصلي انجام اين پژوهش، تعيين رابطه ي بين فرهنگ سازماني و بهره وري منابع انساني در اداره ي آ

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته: علوم تربیتی(M.A) گرایش: مدیریت آموزشی چکیده هدف این تحقیق بررسی رابطه بین تسهیم دانش و خلاقیت سازمانی با رفتار شهروندی در کارکنان ادارات آموزش و پرورش شهرستان بندرعباس می باشد. این تحقیق از لحاظ هدف، کاربردی و از نظر ماهیت و روش، از نوع همبستگی می باشد. جامعه آماری این تحقیق عبارت است از کلیه کارکنان ادارات آموزش و پرورش بندرعباس که تعداد آنها در ...

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مددکاری اجتماعی چکیده: هدف: هدف این پژوهش تعیین اثربخشی آموزش مهارت­ های ارتباط مؤثر و جرأتمندی بر سازگاری اجتماعی دانشجویان ورودی جدید دانشگاه علوم پزشکی کردستان بود. روش: روش این تحقیق نیمه آزمایشی از نوع پیش‌آزمون- پس‌آزمون و پیگیری با گروه های آزمایش و گواه استفاده شده است.جامعه آماری: این پژوهش120 دانشجوی ورودی نیمسال دوم تحصیلی بودند. نمونه ...

پایان نامه تحصیلی جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد رشته: مدیریت بازرگانی گرایش: بیمه چکیده: امروزه اجرای اتوماسیون اداری مزایای بسیاری را برای سازمان ها از جمله مشتریان شان فراهم نموده است. سرعت، دقت، ایمنی و ... از این مزایای اند. هدف تحقیق حاضر بررسی اثر اتوماسیون اداری بر رضایت مشتریان سازمان تامین اجتماعی استان گیلان است. روش تحقیق از نوع توصیفی- پیمایشی از نوع همبستگی است. جامعه ...

پایان نامه برای در یافت در جه کار شناسی ارشد رشته مدیریت صنعتی چکیده بر اساس مطالعات صورت گرفته استان خوزستان به دلیل برخورداری از مراکز متعدد ساخت و تولید انواع کالاهای صنعتی در 7 گروه فلزی، کانی غیرفلزی، شیمیایی، سلولزی، غذایی، برق و الکترونیک، نساجی و دسترسی به مواد اولیه و همچنین دیگر منابع، در کشور حائز اهمیت می­باشد لیکن به دلیل وجود مشکلات متعدد از جمله عدم انطباق با ...

ثبت سفارش