پایان نامه رابطه بین سرمایه گذاری در فن آوری اطلاعات با عملکرد مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

word 559 KB 30813 157
1393 کارشناسی ارشد مدیریت
قیمت قدیم:۲۰,۴۰۰ تومان
قیمت: ۱۷,۳۰۰ تومان
دانلود فایل
 • بخشی از محتوا
 • وضعیت فهرست و منابع
 • پایان­نامه تحصیلی جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد رشته: مدیریت بازرگانی گرایش مالی

  چکیده:

  فن آوری اطلاعات با به میدان آوردن تجارت الکترونیک[1] باعث بروز نوعی تحول اساسی در مبادله کمی اطلاعات بازرگانی و محصولات و خدمات مورد نیاز شده است.از اهدافی که فن آوری اطلاعات دنبال می کند،کاهش هزینه ها، هوشمندی رقابتی[2]، پاسخگویی سریع نسبت به محیط و رقبا و توانایی این که مشاغل مختص یک شغل را به یکدیگر مرتبط نماید. فن آوری اطلاعات اخیراً به عنوان یکی از منابع تولید در تابع بهره وری قرار گرفته و نقش آن درعملکرد مالی بنگاه ها و صنایع مورد بررسی قرار می گیرد. امروزه شرکت ها تلاش های بسیاری برای ارایه عملکرد بهتر در بازار از خود نشان داده و می کوشند تا با استفاده از تکنیک ها و ابزارهای متعددی به این مهم دست یابند در این تحقیق سعی شده است رابطه بین سرمایه گذاری در فن آوری اطلاعات وعملکرد مالی شرکت ها نشان داده شود. جامعه مورد بررسی در این تحقیق ،کلیه شرکت هایی است که عضو بورس اوراق بهادار تهران بوده اند و سال مالی آن ها منتهی به اسفند هر سال باشد.روش نمونه گیری در این تحقیق ،از نوع تصادفی ساده می باشد به طوری که تعداد 135 شرکت به عنوان نمونه انتخاب شده اند.در تحقیق حاضر برای جمع آوری اطلاعات از روش میدانی(پرسشنامه) و مطالعه اسناد موجود در کتابخانه بورس اوراق بهادار تهران استفاده شده است .جهت آزمون فرضیه ها نیز از روش معادلات ساختاری استفاده شده است. پس از انجام آزمون ها از بین دوازده فرضیه، تنها روابط بین سیستم گزارشات مدیریت با رشد سودآوری شرکت و منابع انسانی پشتیبان با رشد فروش شرکت تایید نشدند. پس از اعمال اندازه شرکت در مدل تحقیق شرکت های مورد مطالعه به دو دسته شرکت های بزرگ و کوچک تقسیم شدند که نهایتا در شرکت های کوچک روابط بین اتوماسیون اداری با رشد فروش، اتوماسیون اداری با رشد سود آوری، سیستم گزارشات مدیریت با رشد فروش، منابع انسانی پشتیبان با رشد فروش ، رشد فروش با بازده سهام و رشد سودآوری با بازده سهام شرکت تایید شدند اما در شرکت های بزرگ روابط بین زیرساخت و رشد فروش، زیرساخت و رشد سودآوری، اتوماسیون بارشد فروش،شبکه با رشد فروش، شبکه با رشد سودآوری، منابع انسانی با رشد فروش، رشد فروش با بازده سهام و هم چنین رشد سودآوری با بازده سهام  پذیرفته شدند.                                                                 

  کلمات کلیدی : فن آوری اطلاعات ، زیر ساخت، شبکه، اتوماسیون اداری، منابع انسانی، عملکرد مالی

  [1]. E Comerce

  [2]. Competitive Inteligece

  مقدمه

  امروزه جهان شاهد تحولاتی دراقتصاد جهانی[1] است و با سرعت بالایی رو به جلوست.این تحولات نا شی از تغییر اقتصاد مبتنی بر تولید به اقتصاد مبتنی بر اطلاعات[2] است.ازسوی دیگر جهانی شدن تجارت در بین کشورها به سرعت در حال گسترش است. بازارهای ملی کشورها توسط شرکت های خارجی و بین المللی (چند ملیتی )[3]تحت نفوذ در آمده است. شرکت های تجاری که در تلاش برای حفظ بقا و رقابت با سایر کشورها و شرکت ها هستند، باید تفکرات و ابزارهای تجاری خود را جهانی کنند. یکی از این عرصه های رقابت استفاده از فن آوری اطلاعات[4] است. بی شک مدیران در سرنوشت سازمان ها و شرکت ها نقش اساسی ایفا می کنند،در این امر اطلاعات تاثیر بسزایی در موفقیت امور مدیران و عملکرد سازمان ها[5] دارد. اطلاعاتی که صحیح به موقع و به روز باشد، توسعه جهانی اینترنت[6] این اطلاعات را قابل دسترس ساخته است،و فن آوری را برای گرد آوری و انتشار اطلاعات بکار می برد. فن آوری شامل تمام ابزارهای پیشرفته برای اصلاح بهبود وبهینه سازی[7]،تحول عملکرد امور می گردد. فن آوری بایستی به عنوان بخش مهم سازمان ها برای به  روز بودن تفکرمدیران در جهت پیشرفت عملکرد سازمان ها در نظر گرفته شود. در جهان امروز اطلاعات عامل اصلی و زیربنای توسعه اقتصادی و اجتماعی[8] کشورها محسوب شده و زندگی انسان و روابط بین آن ها دچار دگرگونی اساسی شده است. فن آوری یکی از عوامل کلیدی تاثیرگذار بر بهره وری[9] است و فن آوری اطلاعات به عنوان یکی از فن آوری های نوین تاثیر تعیین کننده ای در این خصوص دارد. از عمر فن آوری اطلاعات در جهان شاید بیش از سه دهه نمی گذرد و هرچه آشنایی وتسلط ملت ها نسبت به این پدیده بیشتر می شود، درجه اهمیت آن بیشتر هویدا می گردد. فن آوری اطلاعات نیز خود در حوزه ی فن آوری قرار دارد اما تفاوت آن با فن آوری های عصر صنعت، سرعت در تغییر و انعطاف پذیری آن است. کشورها بدون توجه به این ویژگی نه تنها نمی توانند از مزیت های عصر اطلاعات استفاده کنند بلکه روزبه روز تحت فشار تغییرات فن آوری و جریان سریع اطلاعات مجبور به پذیرش خواسته هایی خواهند بود که شاید سال ها برای رسیدن به آن هزینه های گزافی را پرداخت کرده اند. بنابراین قبل از آن که این پدیده به ابزار منفی تبدیل شود با بها دادن به سرمایه های انسانی و        برنامه ریزی صحیح ،می توان از آن در راستای منافع ملی، اقتصادی کردن امور، افزایش مزیت رقابتی[10]، اصلاح سیستم ها، سرعت دهی به فرایندهای کار، کاهش بورکراسی[11]، کنترل هزینه ها و غیره استفاده کرد. به هرحال آنچه واضح به نظر می رسد این که فن آوری اطلاعات  با ایجاد یک شبکه گسترده اطلاعاتی که کوچک ترین اتفاقات و اطلاعات را در خود ثبت خواهد کرد به مدیران تصمیم گیرنده کمک می کند که با تجزیه و تحلیل داده های به روز موجود در این شبکه، تصمیماتی اتخاذ و برنامه ریزی هایی را انجام دهند که آینده روشنی را پیش روی آنان و سازمان شان قرار دهند. فن آوری اطلاعات این امکان را برای مدیران فراهم می سازد که با پردازش سریع اطلاعات کنترل و هماهنگی بین عملکرد سازمان و مدیریت با انسجام و بازخورد سریع صورت پذیرد.

  در این فصل ابتدا مختصرا به بیان مسأله تحقیق ، سپس به ضرورت و اهمیت ، اهداف و چهارچوب نظری تحقیق ، تعریف مفهومی و عملیاتی متغیرها پرداخته شده و در نهایت قلمرو موضوعی ، مکانی و زمانی تحقیق معرفی شدند.

  1-2 ) بیان مسأله

  عملکرد مالی[12] شرکت یکی از موضوعات مهم سهامداران و مدیران موسسات انتفاعی است. مدیران با بکارگیری روش های جدید تلاش می کنند تا عملکرد مطلوبی در این زمینه ارایه کنند. عوامل متعددی بر عملکرد مالی شرکت ها تاثیر گذار است و هر شرکتی سعی  می کند مجموعه ای از روش های کارا و موثر را برای بهبود فرآیندهای تجاری انتخاب کند.(lee& Kim, 2006, p 44). باید توجه داشت بخشی از شاخص های عملکرد سازمانی، شاخص های مالی هستند. در کل عملکرد مالی عبارت است از درجه یا میزانی که شرکت به اهداف مالی سهامداران در راستای افزایش ثروت آنان نایل می آید. اهداف عملیاتی که مدیرعامل شرکت در راستای دست یابی به هدف اصلی یعنی افزایش ثروت سهامداران دنبال می کند دربرگیرنده شاخص ها و معیارهایی است که بر مبنای آن می توان عملکرد مالی یک شرکت انتفاعی را اندازه گیری کرد(خداداد حسینی و همکاران،1385،ص68).

  امروزه شرکت های ایرانی تلاش های بسیاری برای ارایه عملکرد بهتر در بازار از خود نشان داده و می کوشند تا با استفاده از تکنیک ها و ابزارهای متعددی به این مهم دست یابند. با بررسی عملکرد شرکت های ایرانی می توان شاهد روند پر نوسان و بحث انگیز رشد و بازده سرمایه گذاری طی ده سال گذشته بود و این در حالی است که کارشناسان، پتانسیل شرکت های حاضر در بازار سرمایه ای ایران را از لحاظ عملکرد بهتر و بیش از این می دانند(رجب زاده،ملک اخلاق،1390،ص 17).برای عملکرد بهتر شرکت ها معمولا در جنبه های مختلفی سرمایه گذاری می کنند که یکی از این جنبه ها، فن آوری اطلاعات است.روند رو به رشد توسعه فن آوری اطلاعات مستلزم برنامه ریزی دقیق و علمی برای کاربری اقتصادی آن است.با توجه به شرایط ضعیف اقتصادی در بسیاری از کشورهای در حال توسعه، لزوم توجه به کاربردهای اقتصادی آن موضوع ویژه ای است که مورد توجه صاحب نظران و مجریان برنامه های توسعه قرار دارد. از طرفی با توجه به نقش شاخص بازده سرمایه گذاری[13] در تصمیم گیری های مالی، اثربخشی مالی فن آوری اطلاعات موضوع مهمی است که می تواند نقش موثری در نگرش و تمایل بنگاه های اقتصادی برای توسعه آن داشته باشد (خداداد حسینی و همکاران،1385،ص62). بررسی ها نشان می دهند بین سرمایه گذاری فن آوری اطلاعات و بازده شرکت ها ارتباط دوسویه مثبتی وجود دارد. فن آوری اطلاعات منجر به افزایش توانایی سازمان ها و در نتیجه، افزایش تنوع محصولات و بهبود کیفیت و جلب رضایت مشتری می گردد. (Turban, 2004 , p42)  بنابر این می توان انتظار داشت که عملکرد شرکت در اقتصاد الکترونیکی[14] امروز به طور فزاینده ای به فن آوری اطلاعات وابسته شود و از آن تاثیر بگیرد (Floyd , 1999 , p53). به کمک فن آوری اطلاعات می توان در سریع ترین زمان اطلاعات مناسب را با کمترین هزینه درباره وجود مشتریان در بازارهای خارجی ، محصولات شرکت های رقیب ، قیمت مواد خام در سراسر جهان برای تصمیم گیری تامین کرد. بنابراین شرکت ها می توانند رویه های تصمیم گیری خود را به طور روزانه بهبود بخشند(کردستانی و هادیلو،1390،ص166). باید توجه داشت که حوزه های سرمایه گذاری در فن آوری اطلاعات در چند بخش تقسیم می شود (کردستانی و هادیلو،1390،ص171)؛ ( مقیم تیرگر،1391،ص174)

  زیرساخت

  اتوماسیون اداری

   شبکه و امکانات ارتباطی

  سیستم گزارشات مدیریت

  منابع انسانی پشتیبان

  با توجه به مطالب بیان شده، محور اصلی این تحقیق متمرکز بر شناسایی عوامل سرمایه گذاری در فن آوری اطلاعات و رابطه آن با  عملکرد مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد.

   

  1-3)اهمیت وضرورت موضوع تحقیق

  به نظر بسیاری از صاحب نظران فن آوری اطلاعات به سرعت درحال گسترش و تکامل است و درتمامی جنبه ها وصنایع مختلف درحال نفوذ است،تا کنون اطلاعات به تنهایی به عنوان سرمایه سازمانی تصور نمی شد، فرآیند مدیریت هنری فردی تصور می شد، نه به عنوان فرآیند هماهنگی وسیع جهانی گسترده.اما امروزه اهمیت و ضرورت سیستم های اطلاعاتی درک شده است،زیرا بیشتر سازمان ها برای موفقیت خود به این سیستم ها نیاز دارند.فن آوری اطلاعات اخیراً به عنوان یکی از منابع تولید در تابع بهره وری قرار گرفته ونقش آن درعملکرد اقتصادی بنگاه ها، کشورها و صنایع مورد بررسی قرار می گیرد .هدف ازاین بررسی،تحلیل موشکافانه یکی از دلایلی است که سبب می شود برخی بنگاه ها دراستفاده از این فن آوری به اندازه کافی اثربخشی نداشته باشند(خادمی،1386،ص47).

  استفاده از فن آوری اطلاعات در حال حاضر به عنوان یک اصل اساسی برای  کسب مزیت رقابتی و رقابت در بازارهای رقابتی امروزی است. برای این که یک شرکت بتواند با رقبای داخلی وخارجی روبرو شود نیاز به تجهیزاتی دارد که موجب سرعت و بهبود معاملات و مبادلات شرکت شود.استفاده فن آوری اطلاعات در شرکت ها می تواند در سودآوری[15]، بهره وری و سرعت عملکرد آن ها تاثیر بگذارد.انجام این تحقیق میتواند به گسترش نظام مند شرکت ها وتشویق مدیران برای استفاده از فن آوری اطلاعات کمک کند.به نظر      می رسد برای آن که شرکت ها از حالت ایستا خارج و به گردش مستمر دارایی های خود بپردازند لازم است هماهنگی هایی میان محصول ومصرف کننده خود ایجاد نمایند تا بتواند سرمایه های گران قیمت خود را تحرک بخشیده و از طریق گردش سریع تر سرمایه حاشیه سود خود را منطقی تر کنند. چنین شرکت هایی باید بتوانند  اطلاعات مصرف کنندگان را بدست آورند و به مراحل تولید و تدارک مواد انتقال دهند تا تولید را با توجه به اطلاعات کافی برنامه ریزی نمایند(رفیعی،1383،ص5).

  با توجه به این که شرکت ها به دنبال سود آوری در فضای رقابتی حال حاضر هستند و از طرفی فن آوری اطلاعات و نقش آن در شرکت های انتفاعی روز به روز در حال پر رنگ تر شدن است ، تحقیق پیرامون این مسأله که سرمایه گذاری در بخش فن آوری اطلاعات چگونه و تا چه میزان بر عملکرد مالی شرکت ها موثر است ، ضرورت پیدامی کند. هدف اکثر شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران افزایش ثروت سهامداران است و برای دستیابی به این هدف از ابزارها ( تصمیمات مدیریتی ) مختلفی بهره می برند که یکی از آن ها سرمایه گذاری در بخش فن آوری اطلاعات است. نتایج تحقیق حاضر میتواند به میزان زیادی برای ارزیابی عملکرد مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و طراحی استراتژی های بهبود آن حائز اهمیت باشد.

  1-4)اهداف تحقیق

  اهداف این تحقیق را می توان به دو قسمت علمی وکاربردی طبقه بندی نمود که عبارت است:

  الف)اهداف علمی- در اینجا هدف اصلی پاسخ به سوال اصلی تحقیق بوده که می توان در قالب موارد زیر آن را بیان نمود:

  توصیف متغیرهای تحقیق شامل زیرساخت ها، اتوماسیون اداری، شبکه و امکانات ارتباطی، سیستم گزارشات مدیریت، منابع انسانی پشتیبان، رشد فروش، رشد سودآوری و نرخ بازده سهام

  تعیین ارتباط بین متغیر های تحقیق در قالب مدل ارایه شده

  آزمون فرضیه های تحقیق

  ب)اهداف کاربردی- هدف کاربردی این تحقیق در شناخت ابعاد مختلف فن آوری اطلاعات است که مدیران بر اساس ساختار،کاربرد و منابع انسانی بتوانند به کارگیری IT در شرکت ها را برنامه ریزی و کنترل نمایند و نیز بتوانند در راستای بهبود عملکرد از IT استفاده نمایند.

  1-5 )چهارچوب نظری تحقیق

  چهارچوب نظری بنیادی است که تمامی تحقیق بر آن استوار می شود.این چهارچوب شبکه ای است منطقی،توصیفی و پرورده ،مشتمل بر روابط موجود میان متغیرهایی که در پی اجرای فرایندهایی چون مصاحبه،مشاهده و بررسی پیشینه شده اند.این متغیرها ناگزیر با مسآله تحقیق مرتبط هستند.پس از شناسایی متغیرهای مناسب باید شبکه ای از روابط میان متغیرها تدوین شود تا بتوان فرضیه های مرتبط با آن ها را پدید آورد و سپس آزمود. نتایج آزمون فرضیه ها (که متضمن تائید یا عدم تائید است)،درجه حل شدن مشکل به یاری یافته های تحقیق آشکار می شود. به این ترتیب چهارچوب نظری گام مهمی در فرایند تحقیق به شمار می آید(سکاران،1381،ص94). در این راستا بررسی متون اخیر نشان می دهد که محققان مختلفی تاثیر فن آوری اطلاعات بر عملکرد مالی را مورد بررسی قرارداده اند.با توجه به مدل ها و تحقیقات انجام شده در گذشته مدل این تحقیق طراحی شده و در نمودار(1-1)به تصویر کشیده شده است. که تاثیر مستقیم عوامل سرمایه گذاری در فن آوری اطلاعات را بر عملکرد مالی مورد آزمون قرار می دهد:

   

  عملکرد مالی

  سرمایه گذاری در فن آوری اطلاعات

  اندازه شرکت

   

  نمودار (1-1) مدل تحقیق

  1-6) فرضیه ها

  با توجه به مدل تحقیق، فرضیه های این تحقیق به قرار زیر است:

  1.بین زیرساخت های فن آوری اطلاعات و رشد فروش شرکت رابطه مثبت وجود دارد.

  2.بین زیرساخت های فن آوری اطلاعات و رشد سودآوری شرکت رابطه مثبت وجود دارد.

  3.بین اتوماسیون اداری و رشد فروش شرکت رابطه مثبت وجود دارد.

  4.بین اتوماسیون اداری و رشد سودآوری شرکت رابطه مثبت وجود دارد.

  5.بین شبکه و امکانات ارتباطی با رشد فروش شرکت رابطه مثبت وجود دارد.

  6.بین شبکه و امکانات ارتباطی با رشد سود شرکت رابطه مثبت وجود دارد.

  7.بین سیستم گزارشات مدیریت و رشد فروش شرکت رابطه مثبت وجود دارد.

  8.بین سیستم گزارشات مدیریت و رشد سودآوری شرکت رابطه مثبت وجود دارد.

  9.بین منابع انسانی پشتیبان و رشد فروش شرکت رابطه مثبت وجود دارد.

  10.بین منابع انسانی پشتیبان و رشد سود شرکت رابطه مثبت وجود دارد.

  11.بین رشد فروش شرکت و بازده سهام رابطه مثبت وجود دارد.

  12.بین رشد سود شرکت و بازده سهام رابطه مثبت وجود دارد.

  ضمنا اندازه شرکت به عنوان متغیر تعدیل گر در تمام روابط فوق در نظر گرفته شده است.

  1-7)تعریف عملیاتی و مفهومی متغیرهای تحقیق:

  تعاریف عملیاتی، سطح مفهومی(نظری) را با سطح تجربی مشاهده پیوند می زند و محقق را قادر می سازد که با استفاده داده های اولیه ای که همواره به صورت واقعیت های مشاهده پذیر قابل اندازه گیری در اختیار اوست تا بتواند تحقیق را اجرا کند(خاکی ،1387،ص62) تعریف عملیاتی متغیرهای تحقیق به شرح زیر   می باشد:

  الف) سرمایه گذاری فن آوری اطلاعات[16]: فناور ی اطلاعات شاخه ای از فن آوری است که با استفاده از سخت افزار،نرم افزار،شبکه افزار،مطالعه و کاربرد داده و پردازش آن را در زمینه های ذخیره سازی،دستکاری،انتقال ،مدیریت،کنترل،داده آمایی خودکار امکان پذیر می سازد(فتحیان و مهدوی نور،1383ص71).مجموعه ماشین ها،دانش فنی،روش ها ومهار ت های استفاده ازآن ها در تولید، پردازش،انباشت و بازیافت، جابجایی، انتقال و مصرف اطلاعات است،از ساده ترین تا پیچیده ترین و از اولی ترین تا پیشرفته ترین مراحل اطلاعاتی است(خادمی ، 1387). اصطلاح سرمایه گذاری در اطلاعات هم میزان دارا بودن مولفه های فن آوری اطلاعات است. اندازه گیری میزان اجرایی شدن IT توسط مولفه های زیر قابل دستیابی است:

   

   

  زیرساخت[17]-این متغیر به معنای تمامی اجزای سخت افزاری و نرم افزاری موجود در شرکت است(مبارکی و همکار،1383،ص2).در این تحقیق اندازه گیری این متغیر از طریق سازه هایی نظیر تعداد کامپیوترها، قابلیت های کامپیوترها،تعداد چاپگرها، بسته های نرم افزاری، به روز بودن داده ها و اطلاعات می باشد که به وسیله پرسشنامه از مدیران وکارشناسان شرکت ها سوال خواهد شد.

  اتوماسیون اداری[18]- این متغیر مشتمل بر تمام سیستم های الکترونیکی رسمی و غیررسمی بوده که به برقراری ارتباط اطلاعات بین اشخاص در داخل و خارج موسسه و بالعکس مربوط              می شود(محمدی و همکاران، 1390، ص 142).اندازه گیری این متغیر از طریق سازه هایی مانند کارتابل الکترونیک، بایگانی الکترونیک مکاتبات، پست الکترونیک، ارجاع الکترونیک صدور الکترونیک شماره اندیکاتور،اسکن مکاتبات و مکاتبات وارده وصادره الکترونیک صورت می گیرد که از طریق پرسشنامه از کارشناسان شرکت ها سوال خواهد شد.

  شبکه[19] و امکانات ارتباطی- شبکه‌های کامپیوتری برای به اشتراک گذاشتن به کار می روند. شبکه یک سیستم ارتباطی بین کامپیوترها و وسایل جانبی از قبیل کامپیوترها ، چاپگرها، فاکس ها ، مودم ها و غیره در جهت به اشتراک گذاشتن اطلاعات است (جهانگیری، 1386، ص 8). در این تحقیق این متغیر از طریق سازه هایی مانند ویدیو کنفرانس، ایمیل، اینترنت، اکسترانت،وب سایت و چت اندازه گیری می شود به وسیله ابزار پرسشنامه از مدیران و کارشناسان شرکت ها سوال خواهد شد.

  سیستم گزارشات مدیریت (MRS)[20]-این سیستم بیشتر نیازهای اطلاعات روزانه مدیران را برای تصمیم گیری تأمین می کند. این سیستم گزارشات متنوعی تهیه کرده و در اختیار مدیران قرار می دهد. محتوی این گزارشات پیشاپیش توسط مدیران مشخص می شود و بنابر این کاملاً با نیازهای آن ها تطابق دارد(حسین نخعی، 1391، ص 2). در این تحقیق این متغیر از طریق سازه هایی مانند گزارشات برنامه ای، گزارشات درخواستی، گزارشات خاص، گزارشات تفصیلی و گزارشات شاخص اندازه گیری می شود که به وسیله پرسشنامه از مدیران و کارشناسان شرکت ها سوال خواهد شد.

  منابع انسانی پشتیبان[21]-عبارت است از تمامی کارکنان شرکت که در امر ذخیره سازی، پردازش و توزیع اطلاعات مشغول به کار هستند و با سخت افزارها و نرم افزارها کار می کنند(مبارکی و همکار،1383، ص 2). در این تحقیق،این متغیر از طریق سازه های دانش بکارگیری، میزان آموزش، مهارت در استفاده،انگیزه استفاده، سرعت استفاده و رضایت استفاده اندازه گیری می شود که به وسیله پرسشنامه از مدیران و کارشناسان شرکت ها سوال خواهد شد.

  ب) عملکرد مالی- این متغیر به عنوان یکی از مهم ترین سنجه های اثربخشی سازمانی است و با توجه به اهداف عملیاتی که در عملکرد مالی مورد توجه قرار می گیرد، عملکرد مالی درجه یا میزانی است که شرکت به هدف های مالی سهامداران در راستای افزایش ثروت آنان نائل می آید.(فتحی و همکاران،1386،ص68). مولفه های اندازه گیری عملکرد مالی در این تحقیق شامل رشد فروش، رشد سودآوری و  بازده سهام است که به صورت زیر تعریف می شوند.

  رشد فروش(SG)[22]-میزان افزایش فروش در یک سال را رشد فروش می گویند(کردستانی و همکار،1390،ص174) نرخ رشد فروش از رابطه زیر قابل محاسبه است:

                                                                                     

  که در آن S بیان کننده میزان فروش است و منظور از t ، سال t و t-1 سال ماقبل سال t می باشد.

  رشد سودآوری-سودآوری توانایی شرکت در به دست آوردن درآمدوسود است(اسماعیل پور و همکار،1390،ص47)، که رشد سالیانه آن معیار خواهد بود. رشد سودآوری از طریق فرمول زیر محاسبه می گردد:

                                                                                         

  که در آن I بیان کننده میزان سودآوری است و منظور از t ، سال t و t-1 سال ماقبل سال t می باشد.

  بازده سهام[23] -معمولا بازده سهام در یک دوره معین شامل هرگونه وجوه نقدی دریافتی به اضافه تغییرات قیمت دارایی در طول دوره تقسیم بر قیمت اوراق یا دارایی در زمان خرید است و برابر است با :

                                                                                         

  که در آن r نرخ بازده سهام ، P قیمت سهام و D منافع حاصل از مالکیت می باشد.

  اندازه شرکت[24]: این متغیر تعیین کننده حجم و گستردگی فعالیت شرکت است(توکلی و همکاران،1388، ص50) در این تحقیق حجم فروش شرکت ها معیار خواهد بود و از طریق لگاریتم فروش به دست می آید.

   

  1-8)قلمرو تحقیق:

  گستره این تحقیق در سه قلمرو موضوعی،زمانی،مکانی قرار می گیرد که عبارتند از:

  قلمرو موضوعی- موضوع این تحقیق متمرکز بر عملکرد مالی شرکت های عضو بورس اوراق بهادار تهران است که  ارتباط میان سرمایه گذاری در فن آوری اطلاعات و عملکرد مالی شرکت ها مورد بررسی قرار می گیرد.

  قلمرو مکانی- قلمرو مکانی این تحقیق نیز شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشند.

  قلمرو زمانی- داده ها و اطلاعات این تحقیق در سه ماهه اول سال 93 جمع آوری شده اند .

   

  [1] Global Economy

  [2] Information

  [3]. Multinational

  [4].IT

  [5].Organitionalz

  [6].Internet

  [7].Optimizational

  [8] Social and Economic Development

  [9] Productivity

  [10] Competitive Advantage

  [11] Bureaucracy

  [12] Financial Performance

  [13] Investing

  [14] Electronic Economy

  [15]. Profitabler

  [16] .Information technologhy Investing

  [17] Infrastructure

  [18] Office automation

  [19] Network

  [20] Management Report System (MRS)

  [21] Back up Human Resource

  [22] Sales growth

  [23] Return on Stock

  [24] Firm Size

  Abstract:

  In the third millennium, the Information Technology approved as a main axis of the world development .and the gains arising from it ,has been so incorporated with peoples life that the rejection of it make a great confusion in the society and welfare and comfort of the people. The current ear of Information age have been titled. This name is perhaps because of that ,today human life has become an integral component.

  The development of information technology and creating an information society ,alters the pattern of competitive conditions ,change the way we work plan , change the market needs , change in the nature of organization , change in laws and regulation and…..

  The Information Technology has changed the way business is done and including bringing E. Commerce into the field, causes a fundamental change in the quantity exchanged of commercial information and products and services required. Pursuing the goals of IT is reduce costs, competitive intelligence , rapid response to the environment and competitors, and the ability to work together for a job related to.

  Today, information technology is rapidly expanding evolution and in all aspects , and industry is in the middle. Information technology recently set as one of the sources of the productivity function and the role of it examined in the economic performance of firms , countries and industry.

  In this study , we tried to shown , the relationship between investment in information technology and corporate financial performance.

  Population examined in this study, is the all companies that are members of the stock exchange of Tehran and financial year ending of them is in march , each year .

  The sampling method in this study, is a systematic elimination, so that 135 companies were selected as the samples. In this study for collection of information used the field method and questionnaire and the study the documents are in the library exchange of Tehran. to test the hypothesis also used from the structural equation method. after tests from the twelve theory , ten of them were accepted.

  After participating in the research model, the companies studied were divided in to two groups , small and large companies that finally in the small companies six theories and in large companies eight theories were accepted.

  Key word: Information Technology, Infrastructure, Network, Automation, Human Resources, Financial Performance

 • فهرست:

  عنوان                                                                                                            صفحه                          

  چکیده 1

  فصل اول : کلیات تحقیق

  11)مقدمه. 3

  1-2)بیان مساله. 4

  1-3)ضرورت و اهمیت موضوع تحقیق.. 6

  1-4 )اهداف تحقیق.. 7

  1-5 )چهارچوب نظری تحقیق.. 7

  1-6) فرضیه ها 8

  1-7) تعریف مفهومی و عملیاتی متغیرهای تحقیق.. 9

  1-8) قلمروتحقیق.....................................................................................................................................12

  فصل دوم:مروری بر ادبیات موضوعی تحقیق(بررسی متون)

  بخش اول:فن آوری اطلاعات... 14

  2-1-1) مقدمه. 15

  2-1-2) تاریخچه فن آوری اطلاعات... 16

  2-1-3) تشریح مفهوم فن آوری اطلاعات... 17

  2-1-4)ویژگی های اطلاعات... 22

  2-1-5) انواع اطلاعات... 23

  2-1-6) سیستم های اطلاعاتی.. 24

  2-1-6-1)عوامل انسانی موثر بر استقرار سیستم های اطلاعات مدیریت... 25

  2-1-7) انواع سیستم ها ی اطلاعاتی.. 26

  2-1-8) سیستم های اطلاعاتی ارتباطات الکترونیکی.. 28

  2-1-8-1)آشنایی با اینترنت... 28

  2-1-9)شبکه های ارتباطی.. 30

  2-1-9-1)کاربردهای شبکه. 31

  2-1-9-2)توپولوژی شبکه. 31

  2-1-9-3)شبکه ها از لحاظ جغرافیایی.. 32

  2-1-10) کاربرد فن آوری اطلاعات... 35

  2-1-11) اهمیت فن آوری اطلاعات... 36

  2-1-12) مزایای فن آوری اطلاعات... 37

  2-1-13) اثرات به کارگیری فن آوری اطلاعات در سازمان. 39

  2-1-14) پیاده سازی فن آوری اطلاعات در سازمان ها 40

  2-1-14-1) دیدگاه های اساسی در اجرای فن آوری اطلاعات... 40

  2-1-15) برنامه جامع توسعه فن آوری اطلاعات... 42

  2-1-15-1) گام های مورد نیاز برای توسعه کاربری های فن آوری اطلاعات در سازمان ها 43

  2-1-15-2) موضوعات مهم برنامه جامع توسعه فن آوری اطلاعات... 43

  2-1-16) برنامه ریزی فن آوری اطلاعات... 44

  2-1-16-1)سطوح برنامه ریزی فن آوری اطلاعات... 45

  2-1-17) مدل های سنجش فن آوری اطلاعات... 46

  2-1-17-1)مراحل رشد «نولان» 46

  2-1-17-2)استراتژی ارتباط «پارسونز» 46

  2-1-18) محدودیت های فن آوری اطلاعات... 50

  2-1-18-1)موانع به کارگیری فن آوری اطلاعات در سازمان ها 50

  2-1-18-2)مشکلات برنامه ریزی فن آوری اطلاعات... 51

  2-1-19) مدیران و فن آوری اطلاعات... 53

  2-1-20) تصمیم گیری در مورد فن آوری اطلاعات... 55

  2-1-20-1)انواع تصمیمات از نظر سایمن.. 56

  2-1-20-2)تصمیم گیری و سطوح مدیریت... 56

  2-1-21) وضعیت فن آوری اطلاعات در ایران و جهان. 57

  2-1-22) سیاست ها و برنامه های فن آوری اطلاعات در ایران. 58

  بخش دوم:عملکرد مالی.. 61

  2-2-1) مقدمه. 62

  2-2-2)تشریح مفهوم عملکرد مالی.. 62

  2-2-3) اندازه گیری عملکرد. 63

  2-2-4) فرآیند ارزیابی عملکرد. 65

  2-2-5 ) عملکرد شرکت از دیدگاه بازارهای عوامل.. 68

  2-2-6) عملکرد مالی.. 71

  2-2-7) الگوهای تبیین عملکرد مالی.. 72

  بخش سوم:پیشینه تحقیق.. 75

  2-3-1)مقدمه. 76

  2-3-1-1)تحقیقات خارجی.. 76

  2-3-1-2)تحقیقات داخلی.. 81

  فصل سوم:روش تحقیق

  3-1)مقدمه. 86

  3-2)روش تحقیق.. 86

  3-3) جامعه و نمونه آماری.. 87

  3 -4)روش ها وابزار گردآوری داده ها 88

  3-4-1)کتابخانه ای.. 88

  3-4-2)پرسشنامه. 89

  3-5) روایی وپایایی پرسشنامه. 90

  3-5-1) روایی 90

  3-5-2) پایایی.. 91

  3-6)روش ها و ابزار تجزیه وتحلیل داده ها 92

   

  فصل چهارم:تجزیه تحلیل وبیان نتایج حاصل از تحقیق

  4-1)مقدمه. 95

  4-2 )توصیف متغیرهای تحقیق.. 95

  4-3) بررسی مدل تحقیق و آزمون فرضیات... 104

  فصل پنجم: بحث نتیجه گیری و پیشنهادات

  5-1) مقدمه. 111

  5 2) نتیجه گیری.. 111

  521) نتایج آمار توصیفی.. 111

  522)نتایج آمار استنباطی.. 115

  5-3) پیشنهادهای  تحقیق.. 119

  5 4) پیشنهادهایی  برای تحقیق های آینده 122

  5-5)محدودیت های تحقیق.. 122

  منابع.. 123

  پیوست الف) پرسشنامه. 129

  پیوست ب)پایایی پرسش های مربوط به متغیرها 134

  پیوست ج)توصیف متغیرها 138

  پیوست د)توصیف فضای تعریف متغیرها 141

   

   

  فهرست جداول

  عنوان                                                                                                            صفحه                          

  جدول (2-1) استراتژی های عمومی فن آوری اطلاعات... 49

  جدول (2-2) ادراک مدیران از فن آوری اطلاعات... 55

  جدول(2-3) شاخص های اندازه‌گیری عملکرد مالی.. 74

  جدول(3-1)طیف پاسخی پرسشنامه. 90

  جدول 3-2) ضریب آلفای کرونباخ مربوط به پایایی سوالات پرسشنامه. 92

  جدول(4-1) توصیف متغیر زیرساخت... 96

  جدول(4-2) توصیف متغیر اتوماسیون اداری.. 97

  جدول (43) توصیف متغیر شبکه و امکانات ارتباطی.. 98

  جدول(44)توصیف متغیر سیستم گزارشات مدیریت... 99

  جدول(4-5)توصیف متغیر منابع انسانی پشتیبان. 100

  جدول (4-6) توصیف متغیر رشد فروش... 101

  جدول(4- 7 ) توصیف متغیر رشد سودآوری.. 102

  جدول(4-8) توصیف متغیر بازده سهام. 103

  جدول(4- 9 ) بررسی مدل تحقیق بدون در نظر گرفتن اندازه شرکت... 106

  جدول(4- 10 ) بررسی مدل تحقیق با درنظر گرفتن اندازه شرکت... 109

  جدول(5-1) توصیف نظام اندازه گیری مربوط به متغیر زیرساخت... 111

  جدول(5-2) توصیف نظام اندازه گیری مربوط به متغیر اتوماسیون اداری.. 112

  جدول(5-3) توصیف نظام اندازه گیری مربوط به متغیر شبکه و امکانات ارتباطی.. 113

  جدول(5-4) توصیف نظام اندازه گیری مربوط به متغیر سیستم گزارشات مدیریت... 113

  جدول(5-5) توصیف نظام اندازه گیری مربوط به متغیر منابع انسانی پشتیبان. 114

  جدول(5-6) نرخ رشد فروش سالیانه. 114

  جدول(5-7) نرخ رشد سود سالیانه. 115

  جدول(5-8) نرخ رشد بازده سهام سالیانه  115

  منبع:

  - آرمسترانگ ، مایکل(1385)، "مدیریت عملکرد وراهبردهای کلیدی وراهنمای عملی " ترجمه دکتر سعید صفری وامیر وهابیان، تهران انتشارات جهاد دانشگاهی.

  2- آرمسترانگ، مایکل(1386)، "مدیریت عملکرد وراهبردهای کلیدی وراهنمای عملی " ترجمه دکتر  ناصر میرسپاسی، تهران انتشارات امیر.

  3- احمدی، علی ، علیرضا ابراهیمی، سلیمان ملکان (1383) "برنامه ریزی استراتژیک فن آوری اطلاعات و ارتباطات" تهران انتشارات تولید دانش.

  4- اسمعیلی کاکرودی، علی اکبر، (1389)"ارزیابی عملکرد شعب بانک صادرات استان مازندران"" پایان نامه کارشناسی ارشد – دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت.

  5- اسدی شوکتی ،فیض اله(1388)،بررسی نقش عوامل ارتباطی موثر بر عملکرد کارکنان ادارات امور مالیاتی استان گیلان" پایان نامه کارشناسی ارشد – دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت.

  6- بشکول، سجاد(1389)،"رابطه بین اصول مدیریت کیفیت جامع وعملکرد بازرگانی شرکت های عضو بورس اوراق بهادار تهران" پایان نامه کارشناسی ارشد – دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت .

  7- بهشتی،محمدباقر، (1380)،معرفی تاکسونومی عددی،روشی بر ای گروه بندی،  درجه بندی ،و تعیین درجه و اهداف توسعه، تبریز – انتشارات سازمان برنامه و بودجه.

  8- بهشتیان، مهدی،ابولحسنی،حسین، (1387)سیستم های اطلاعاتی مدیریت ،تهران، انتشارات پردیس.

  9- تهرانی ، رضا(1385) ، مدیریت مالی،تهران،انتشارات نگاه دانش.

  10- جهانخانی،علی و همکار(1383)ٰ" مدیریت مالی"  تهران، انتشارات سمت.

  11- چشم انداز بازار سرمایه ایران،8 اردیبهشت1387،سایت [www.aftab.ir]

  12- خاکی غلامرضا،(1382)،"روش تحقیق در مدیریت "،مرکز انتشارات علمی دانشگاه آزاد اسلامی".

  13- خادمی ، عبداله (1387) ،“ بررسی  تأثیر فن آوری اطلاعات بر عملکرد شر کت های بورس اوراق بهاردار ایران  ” ، پایان نامه کارشناسی ارشد ، دانشگاه شهید چمران اهواز.

  14- خوارزمی، شهیندخت (1381) "ایران وانقلاب دیجیتال"فصلنامه رسانه سال 13شماره .4

  15- خداداد حسینی ، سید حمید ، سعید فتحی ، شعبان الهی (1385)،“طراحی الگوی تأثیر فن آوری اطلاعات بر سنجه های عملکرد مالی با رویکرد فرا تحلیل” ، فصلنامه بررسی های حسابداری و حسابرسی ، شماره 46.

  16- رابینزاستیفن پی،"(1387)،"رفتار سازمانی:مفاهیم،نظریه ها وکاربردها"،ترجمه علی پارساییان وسید محمد اعرابی ،جلد اول ،تهران،دفتر پزهشهای فرهنگی.

  17- رفیع پور،فرامرز(1381) "کندوکارها وپنداشته ها، مقدمه ای برروش های شناخت جامعه و تحقیقات اجتماعی"، چاپ چهارم ،تهران،نشر شرکت سهامی انتشار.

  18- رفیعی ، مهدی (1383)، “ آثار فن آوری اطلاعات بر وجوه مختلف عملیات شرکت ها “.

  سرمد،مرتضی ودیگران(1380)، "روشهای تحقیق در علوم رفتاری" ، تهران نشر آگاه. 19-

  20- سعادت ،اسفندیار"(1389) "مدیریت منابع انسانی" سازمان مطالعه وتدوین کتب علوم انسانی دانشگاه.

  21- سایمونز، رابرت،(1385) ،"سیستم های کنترل وسنجش عملکرد برای اجرای استراتژی " ترجمه مجتبی اسدی ،گروه صنعتی آریا.

  23- سکاران، اوما ،(1385)، روش های تحقیق در مدیریت ،مرکز انتشارات علمی دانشگاه آزاد اسلامی.

  24- صرافی زاده،  اصغر(1388) "فن آوری اطلاعات در سازمان(مفاهیم وکاربردها)"چاپ سوم، انتشارات امیر.

  25- صرافی زاده ، اصغر(1383) "فن آوری اطلاعات در سازمان ، انتشارات امیر.

  26- طالقانی، محمد،(1384) "مباحثی از فن آوری اطلاعات (مفاهیم وکاربردها)، انتشارات سازمان مدیریت وبرنامه ریزی.

  ظهوری، قاسم، (1387) ، کاربرد روش های تحقیق علوم اجتماعی در مدیریت ، تهران نشر میر._27 

  28- عبدی، صفرعلی(1389)"تاثیر سطوح بکارگیری فن آوری اطلاعات بر بهبود تصمیم گیری مدیران در شرکت مخابرات استان گیلان" پایان نامه کارشناسی ارشد – دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت.

  29- عظیمی، سید حمید(1389) "بررسی نقش سطوح مختلف فن آوری اطلاعات بر بهره وری سازمان های دولتی "  پایان نامه کارشناسی ارشد – دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت.

  30- عفتی داریانی محمدعلی ،(1386)،"مدیریت عملکرد با نگاهی به ارزیابی عملکرد دستگاه های اجرایی"، موسسه توسعه وبهبود مدیریت.

  31- فتحی ، سعید (1386)، “ تببین الگوی عوامل مؤثر بر اندازه گیری  ارتباط بین فن آوری اطلاعات و عملکرد مالی ، شرکت های تجاری” ، رویکردی فرا تحلیلی رساله دکتری ، دانشگاه تربیت مدرس .

  32- فتحی ، سعید ، حسن ولی بیگی (1389)،“ رویکرد فرا تحلیل در بررسی ارتباط توسعه اقتصادی و بازده سرمایه گذاری بنگاه ها در فن آوری اطلاعات ” چشم انداز مدیریت بازرگانی. شماره 3؛ص ص 88-75.

  33- فتحیان، محمد، مهدوی نور،حاتم(1383) " مبانی و مدیریت فن آوری اطلاعات"،انتشارات دانشگاه علم وصنعت ،چاپ ششم.

  34- لاودن، کنت سی ،لاودن ، جین پی (1380) " فن آوری اطلاعات" ترجمه حمید محسنی ، تهران ، نشر کتابدار.

  35- موسویان ،سید جواد (1387)"تاثیر سطوح مختلف ابعاد مدیریت کیفیت فراگیر بر عملکرد شرکت های بیمه استان گیلان" پایان نامه کارشناسی ارشد – دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت.

  36- مومنی ،هوشنگ(1372)، "مدیریت منابع اطلاعات" ،تهران ،نشر اتحاد.

  37- مومنی ،هوشنگ(1380)، "مدیریت برنامه ریزی اطلاعات وارتباطات" ،تهران ،مرکز نشر دانشگاهی.

  38- مشایخی ،علینقی و دیگران ، (1384) "بررسی عوامل موثر بر کاربرد فن آوری اطلاعات در سازمان های دولتی ایران :کاربرد روش دلفی" ،ص ص 133-190.

  39- محمدیان روشن، صائمه(1389 )" بررسی رابطه بین فن آوری اطلاعات بر ابعاد ساختار سازمانی در مخابرات " پایان نامه کارشناسی ارشد – دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت.

  40- موحدی ،محمد مهدی و همکار (1390)" بررسی نقش فن آوری اطلاعات بر عملکرد شرکت ارتباطات سیار"فصلنامه مدیریت شماره 21.

  41- مانیان،امیر و ابراهیمی خوسفی،حسن،بررسی اثرات سیستمهای اطلاعات مدیریت بر بهره وری ،دانشگاه تهران،1380.

  42- نورانی ، محمد(1387) " بررسی تاثیر تاکتیک های بازاریابی ارتباطی برروی رفتار خرید با توجه به ویژگی های شخصیتی مصرف کننده در فروشگاه های زنجیره ای استان تهران" پایان نامه کارشناسی ارشد دانشگاه شهید چمران اهواز.  

  43- یوسفی ،مریم (1385)،“تجزیه و تحلیل مدل جامع جهت تبیین عملکرد بازار شرکت های تولیدی متوسط و بزرگ استان گیلان ” پایان نامه کارشناسی ارشد – دانشگاه آزاد اسلامی  واحد رشت.

  44- Beaumaster Suzanne, (1999), "Information Technology Implementation

  Issues: An Analysis", Virginia, Blacksburg, Ph.D. Thesis, March 24.

  45-Berndt Carsten Stahl, (2002), "Information Technology, Responsibility,

  and Anthropology", Proceedings of the 35th Hawaii International

  Conference on System Sciences.

  46-Brynjolfsson Erik, Shinkyu Yang, (1996), "Information Technology and

  Productivity: A Review of the Literature", Advances in Computers,

  Academic Press, Vol. 43.10. Daniel Elizabeth (2003), "An

  47-Brumbrach, GB,(1998),“Some ileac , issues and perdition about information  management  ”, public personal manual management  , winter , pp387-402.

  48-Byr; Terry Anthony, Lewis;Brruce& Lewis; Bryan ;Robert ,"The leveraging influence of strategic alignment on investment ",Information & management ,43(2006) 308-321                                                                                              

  49-Neil,B.M.and senior, f.(2003),Information Technique and productivity :  Recent  finding , s ,Institute  for  International  Economics  senior  Advisor  to  Neckinsoy  and  company  ,  IIE , presented at  Jan .AEA meeting   in  Washington  D.C.

  50-  lai;Fung,Zhao;Xiande&Wang;Qiang,The impact of information Technology on competitive adventage of logistics firmsin china,Industrial Management&DataSestems,106(2006)1249-1271.

  51-lie ; mingfang ; Ye ; Richard ,” Information technology and firm performance “, Information & Management , 35 ( 1999) 43-51.

  52-  lim jee Hae , Rechardson;Vernon & Roberts;Tom,” Information technology investment and firm performance: A meta Analyse”, proceeding of 37th Hevaii international conference on system sciences-2004.               

  53- L.M.J , Vernon  J ,  Richardson , T.L , and  Roberts  M.(20  information Technology  investment  and  firm performance.A Mate-Analysis  , In  proceedings   of  the  37  the   how all  international  conference  on   system  sciences . Intel ton Waikoloa will ago. Island   of how all   international conference   on   system sciences. Intel   ton Waikoloa will ago. Island   of how all, 5-8 January 2004.

  54-Sriram;Ven & Stump;Rodney,”Information technology investment in purchasing “, The international journal of management science ,32 (2003)41-55

  55-Zang; Man&Mc cullough; James, Effect of Learning and Information Technology Capability on Bisiness Performance, Washington State University, 1999.

  56-Shelly G.B, M.E.cash man .(2004).Discovering computers: A Gateway to information web Enhanced , “ Thomson course technology  Boss to , U.K. 39:74-78.      

   


تحقیق در مورد پایان نامه رابطه بین سرمایه گذاری در فن آوری اطلاعات با عملکرد مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران, مقاله در مورد پایان نامه رابطه بین سرمایه گذاری در فن آوری اطلاعات با عملکرد مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران, پروژه دانشجویی در مورد پایان نامه رابطه بین سرمایه گذاری در فن آوری اطلاعات با عملکرد مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران, پروپوزال در مورد پایان نامه رابطه بین سرمایه گذاری در فن آوری اطلاعات با عملکرد مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران, تز دکترا در مورد پایان نامه رابطه بین سرمایه گذاری در فن آوری اطلاعات با عملکرد مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران, تحقیقات دانشجویی درباره پایان نامه رابطه بین سرمایه گذاری در فن آوری اطلاعات با عملکرد مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران, مقالات دانشجویی درباره پایان نامه رابطه بین سرمایه گذاری در فن آوری اطلاعات با عملکرد مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران, پروژه درباره پایان نامه رابطه بین سرمایه گذاری در فن آوری اطلاعات با عملکرد مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران, گزارش سمینار در مورد پایان نامه رابطه بین سرمایه گذاری در فن آوری اطلاعات با عملکرد مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران, پروژه دانشجویی در مورد پایان نامه رابطه بین سرمایه گذاری در فن آوری اطلاعات با عملکرد مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران, تحقیق دانش آموزی در مورد پایان نامه رابطه بین سرمایه گذاری در فن آوری اطلاعات با عملکرد مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران, مقاله دانش آموزی در مورد پایان نامه رابطه بین سرمایه گذاری در فن آوری اطلاعات با عملکرد مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران, رساله دکترا در مورد پایان نامه رابطه بین سرمایه گذاری در فن آوری اطلاعات با عملکرد مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

پايان نامه جهت اخذ کارشناسي ارشد رشته مديريت آموزشي تابستان 1392 چکيده: پژوهش حاضر با هدف بررسي رابطه بکارگيري فناوري اطلاعات با رضايتمندي دانشجويان دانشکده کشاورزي دانشگاه اروميه انجام گرفت

پایان نامه تحصیلی جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد رشته: مدیریت بازرگانی گرایش: بیمه چکیده: امروزه اجرای اتوماسیون اداری مزایای بسیاری را برای سازمان ها از جمله مشتریان شان فراهم نموده است. سرعت، دقت، ایمنی و ... از این مزایای اند. هدف تحقیق حاضر بررسی اثر اتوماسیون اداری بر رضایت مشتریان سازمان تامین اجتماعی استان گیلان است. روش تحقیق از نوع توصیفی- پیمایشی از نوع همبستگی است. جامعه ...

پایان نامه جهت دریافت درجه کارشناسی ارشد ((M.A )) گرایش: منابع انسانی چکیده این تحقیق اهدافی را دنبال می‌کند که عبارتند از: بررسی نقش زیر ساخت های لازم در پیاده سازی سیستم اتوماسیون اداری(گردش مکانیزه مکاتبات)درمدارس شهرستان آستارا. برای دستیابی به این اهداف چهار فرضیه مطرح کردیم که عبارتند از: 1- فرهنگ سازمانی مناسب در اجراوپیاده سازی سیستم اتوماسیون اداری تاثیر مثبت دارد. 2- ...

کلیات تحقیق مقدمه امروزه منابع انسانی، سرمایه اصلی سازمان محسوب می­شوند. سازمان­ها با وجود داشتن نیروی انسانی شایسته و لایق نیازمند توانمندی لازم در استفاده از این منابع می­باشند. در حقیقت با اتکا بر عملکرد کارکنان و مدیریت سرمایه انسانی و ارائه روش­های علمی و کاربردی، سازمان­ها به دنبال افزایش کارآمدی و اثربخشی خود هستند. وظایف مدیریت منابع انسانی به عنوان یکی از مهم­ترین ...

پايان نامه براي دريافت درجه کارشناسي ارشد ( (M.A مديريت دولتي گرايش مديريت مالي زمستان 1391 چکيده: هدف اين تحقيق، بررسي تاثير کاربرد فناوري اطلاعات بر عملکرد مديريت منابع انساني و عملکرد

پایان نامه جهت اخذ مدرک کارشناسی ارشد مدیریت صنعتی گرایش مالی موضوع: بررسی رابطه بین مدیریت ریسک اعتباری با مطالبات معوق بانک ملت چکیده هدف مطالعه حاضر بررسی رابطه بین مدیریت ریسک اعتباری با مطالبات معوق بانک ملت به صورت یک مطالعه مطالعه موردی درمدیریت شعب بانک ملت استان سمنان بوده است. جامعه آماری تحقیق حاضر بانک ملت استان سمنان بوده است. نمونه آماری تحقیق حاضر در مدیریت شعب ...

رشته تحصیلی: مدیریت اجرایی گرایش : بازاریابی مقدمه با گسترش فناوری اطلاعات تمامی ابعاد زندگی بشر دچار تحولی بنیادین شده به طوری که دنیای کنونی را در جریان یک دگرگونی کامل قرار داده است شاید بتوان گفت که دنیای صنعتی کنونی چاره ای جز انتخاب این تحول ندارد و سکون موجب بروز اختلال در روابط اجتماعی، سیاسی و اقتصادی افراد یک جامعه و حتی در روابط بین الملل خواهد شد . توسعه یا عدم توسعه ...

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته مدیریت صنعتی گرایش مالی چکیده : از آنجا که عوامل متعددی وجود دارند که در موفقیت موسسات مالی و خدماتی از جمله بانکها نقش تعیین کننده ای دارند و جذب منابع ، سپرده ها و مشتریان از اصلی ترین و مهمترین مسئله هایی است که یک نظام بانکی با آن مواجه می باشد ، لذا هدف از انجام این تحقیق شناسایی و اولویت بندی عوامل موثر بر جذب مشتریان شعب ...

پايان نامه مقطع کارشناسي رشته مديريت بازرگاني چکيده: مادرعصري زندگي مي کنيم که عصرشگفت انگيز دانش و اطلاعات ، عصرشتاب غيرقابل باور فناوري و خلاقيت است .با عموميت يافتن سريع دسترسي به کامپيوت

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (M.A( گرایش مدیریت بازرگانی-مدیریت تحول چکیده یکی از عواملی که نقش مهمی در افزایش بهره­وری ایفا می­کند، فن­آوری اطلاعات است. از عمده دلایل کاربرد تکنولوژی اطلاعاتی در محیط­های اداری، افزایش بهره­وری کسانی است که در این ادارات کار می­کنند. اتوماسیون اداری، ایده نویین است که عمر آن در ایران به بیش از یک دهه نمی­رسد. سیستم اتوماسیون اداری، ...

ثبت سفارش