پایان نامه بررسی تاثیر ساختار سرمایه بر نقد شوندگی سهام شرکت های موجود در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 88-84

word 1000 KB 31117 95
1392 کارشناسی ارشد اقتصاد
قیمت قبل:۶۳,۸۰۰ تومان
قیمت با تخفیف: ۲۴,۲۰۰ تومان
دانلود فایل
 • بخشی از محتوا
 • وضعیت فهرست و منابع
 • پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد(M.A)

  گرایش:"تولید"

  چکیده:

  روش اجرا در این پژوهش که از نظر هدف کاربردی و از نظر ماهیت توصیفی- تحلیلی است، فرضیه­های تحقیق که در دو قالب آمار توصیفی و مدل رگرسیونی بیان شدند و از spss جهت محاسبات استفاده شده است.

  هدف اصلی این تحقیق، بررسی تاثیر ساختار سرمایه بر نقدشوندگی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می‌باشد. و در این راستا فرضیه‌های تحقیق بدین صورت است.

  فرضیه‌ی اصلی: «ساختار سرمایه بر نقدشوندگی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران تاثیر دارد».

  با آزمون فرضیه‌های مربوط به صنعت فلزات اساسی، سیمان و صنعت خودرو و قطعات نتیجه گرفته می‌شود که ارتباط مثبت و معناداری بین ساختار سرمایه و نقدشوندگی در شرکت‌های فلزات اساسی، سیمان و صنعت خودرو و قطعات پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار وجود ندارد و بنابراین می‌توان ادعا نمود که ساختار سرمایه بر نقدشوندگی شرکت‌های پذیرفته شده در صنعت فلزات اساسی، سیمان و صنعت خودرو و قطعات بورس اوراق بهادار تهران تأثیر ندارد

  لذا بر اساس یافته‌های فرضیه‌ها می‌توان ادعا نمود که در طول دوره تحقیق، بین ساختار سرمایه و نقدشوندگی شرکتهای پذیرفته شده در صنایع سیمان، خودرو و قطعات و فلزات اساسی بورس اوراق بهادار تهران رابطه مثبت وجود ندارد، پس می‌توان ادعا کرد که ساختار سرمایه بر نقدشوندگی شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهرای طی دوره 1384 تا 1388 تاثیر ندارد. با توجه به رد شانزده فرضیه فرعی و تایید دو فرضیه فرعی مطرح شده برای این فرضیه، می‌توان اینگونه به این فرضیه پاسخ داد که اطمینان 70% ساختار سرمایه بر نقدشوندگی شرکت‌های پذیرفته شده در بورس  اوراق بهادار تهران طی سالهای تحقیق 1384 تا 1388 تاثیر نداشته است. بنابراین نتایج این پژوهش با نتایج پژوهش رسائیان و صلواتی و پژوهش مایرز و راجان (1998) و مورلک و اروان (2001) که بیانگر عدم وجود رابطه بین ساختار سرمایه و نقدشوندگی است همخوانی دارد

   

  فصل اول

  بیان کلیات

   

   

   

  1-1) مقدمه

  ساختار سرمایه به عنوان مهم ترین پارامتر مؤثر بر ارزش گذاری شرکت ها و برای جهت­گیری آنان در بازارهای سرمایه مطرح گردیده است. (داگلاس، 2001). شرکت ها برای رشد و پیشرفت نیاز به سرمایه دارند بخشی از سرمایه در داخل شرکت از طریق سود انباشته که در نتیجه سودآوری شرکت به وجود آمده و بین سهامداران تقسیم نشده است، تامین می‌شود و مابقی می‌تواند از طریق بازارهای مالی سرمایه یا استقراض ایجاد گردد. شرکتی که هیچ‌گونه بدهی نداشته باشد، ساختار سرمایه آن را حقوق صاحبان سرمایه تشکیل می‌دهد و از آنجایی که ساختار سرمایه بیشتر شرکت ها، همراه با بدهی و سرمایه است، از این رو مدیران مالی به دریافت وام اثرات ‌آن و حداکثر کردن ثروت سهامداران، بسیار حساس و دقیق هستند. و با توجه به اینکه سرمایه‌گذاران بر اساس معیارهای مختلف، ضمن مقایسه­ی انواع سهام، در سهام خاصی سرمایه‌گذاری می‌کنند، قیمت سهام شرکت ها یکی از بارزترین معیارهای سرمایه‌گذاری است که مبین اعتبار شرکت برای سرمایه‌گذاری است که در واقع اعتبار شرکت برای سرمایه‌گذاری است. بنابراین مقایسه اعتبار شرکت یکی از روش های بهبود سرمایه‌گذاری سرمایه‌گذاران با شناخت عوامل موثر بر قیمت سهام شرکت ها روند تغییرات قیمت و تغییرات ارزش شرکت را پیش‌بینی می‌کنند و بر اساس آن، تصمیمات لازم برای خرید یا عدم خرید سهام اتخاذ می‌‌کنند (پورحیدری، امید، 1374).

  1-2) بیان مساله

  از جمله مسائل و موضوعاتی که شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار با آن مواجه­ هستند ساختار سرمایه میباشد. اینکه چه حجمی از ساختار سرمایه بدهی باشد و چه حجمی از آن را حقوق صاحبان سهام تشکیل دهد،‌ تا در نهایت به عنوان (ساختار سرمایه بهینه) موجب حداقل نمودن (هزینه تامین مالی)‌یا (هزینه سرمایه) و به تبع آن افزایش ارزش بازار سهام شرکت ها گردد، از دیرباز به عنوان یک مسأله عمده و مهم مطرح بوده است. محیطی که شرکت ها در‌آن فعالیت می‌کنند محیطی بسیار رقابتی است. پژوهش در زمینه ساختار سرمایه نشان داده است ساختار بهینه سرمایه می‌تواند، توان رقابتی شرکت را در بازار افزایش دهد. هم چنین افزایش توان رقابتی، موجب ورود جریانات نقدی عملیاتی به داخل واحد تجاری شده و در نتیجه نیاز به استقراض کاهش یافته واز این رو ساختار سرمایه شرکت نیز بهبود می‌‌یابد. (اسمیت و دیگران، 2008).

  تصمیمات تامین مالی و سرمایه‌گذاری در شرکت ها، تصمیم‌هایی هستند که هر دو با آینده‌نگری اتخاذ می‌شوند. در تصمیمات مالی، شرکت وجوه مورد نظر را در حال حاضر به کار می‌گیرد تا در آینده بتواند به تعهدات خود در قبال تامین‌کنندگان منابع مالی عمل کند. منابع تامین مالی شرکت ها براساس سیاست تامین مالی آنها، به دو بخش «منابع مالی درونی» و «منابع مالی بیرونی» شرکت تقسیم می‌شود. در منابع مالی درونی، شرکت از محل سود کسب شده اقدام به تامین مالی می‌کند، یعنی به جای تقسیم سود بین سهامداران، سود را در فعالیتهای عمدتا عملیاتی شرکت برای کسب بازده بیشتر به کار می‌گیرد و در منابع مالی بیرونی از محل بدهی‌ها و سهام، اقدام به تامین مالی می‌کند.

  1-3) بیان ضرورت و اهمیت موضوع

  به طور کلی ساختار سرمایه‌ی شرکت ها از دو بخش تشکیل گردیده است: نخست میزان سرمایه‌ی مورد نیاز و دوم ترکیب منابع تأمین مالی. به طور کلی وام و سهام دو گروه‌های اصلی شکل‌دهنده­ی ساختار سرمایه محسوب می‌شوند. با توجه به منابع تأمین مالی، شرکت ها دارای بازده و ریسک متفاوتی در عرصه‌ی بازارهای تأمین سرمایه هستند. بنابراین تصمیمات مربوط به ساختار سرمایه نقش مؤثری در کارایی و اعتبار شرکت ها نزد مؤسسات تأمین سرمایه خواهد داشت. محیطی که شرکت ها امروزه در آن فعالیت می‌کنند محیطی است در حال رشد و بسیار رقابتی و شرکت ها برای ادامه حیات مجبور به رقابت با عوامل متعددی در سطح ملی و بین‌المللی و بسط فعالیت های خود از طریق سرمایه‌گذاری جدید هستند و شرکت ها برای سرمایه‌گذاری احتیاج به منابع مالی دارند، اما منابع مالی و استفاده از آنها باید به خوبی تعیین شود تا شرکت بتواند سودآور باشد و این وظیفه مدیر مالی است که منابع تأمین مالی و نحوه استفاده از آنها را تعیین کند. اما مدیر مالی باید همیشه مواظب باشد که روش تامین مالی با نوع سرمایه‌گذاری شرکت سازگار باشد و همچنین از اهرم در حد معقول آن استفاده کند تا هم ارزش شرکت حداکثر شود و هم از پیامدهای نامطلوب ریسک مالی به واسطه استفاده از بدهی، جلوگیری کند.

  از دیدگاه مدیریت مالی، ساختار سرمایه یکی از مهمترین موضوعاتی است که در دو دهه اخیر به آن پرداخته شده است. امروزه درجه‌بندی شرکت ها از لحاظ اعتباری تا حدود زیادی به ساختار سرمایه آنان وابسته است و در واقع مبنای تولید و ارائه خدمات، به نحوه تامین و مصرف وجوه مالی مربوط می‌شود. ساختار سرمایه هر شرکت، هشدار اولیه‌ای در ارتباط با میزان مضیقه مالی شرکت است و لازم است در برنامه‌ریزی استراتژیک شرکتها، تعیین عوامل مؤثر بر کارایی تامین مالی آنان مورد توجه جدی باشد. از سوی دیگر نقش اصلی موفقیت در تجارت را توان رقابتی تعیین می‌کند و شرکت ها به رقابت می‌پردازند تا بازگشت سرمایه خود را افزایش دهند و جایگاه خود را در بازار تحکیم بخشند و رقبای خود را از دور خارج کنند و قدرت بازار را در دست گیرند. (اسمیت و دیگران، 2008)

  معمای ساختار سرمایه از مهمترین مسائل مدیریت مالی شمرده می‌شود و حتی از معمای سود سهام نیز پیچیده‌تر است (عبدالله‌زاده، 1373). زیرا اطلاعات مدیران در زمینه‌ی ساختار سرمایه بسیار اندک است و هنوز معلوم نیست شرکت ها بر چه اساسی اوراق بهادار متضمن بدهی، مالکیت و یا مختلط را منتشر می‌کنند. ساختار سرمایه به عنوان مهمترین پارامتر مؤثر بر ارزشگذاری و جهت­گیری بنگاههای اقتصادی در بازارهای سرمایه مطرح شده است. محیط متحول و متغیر کنونی، درجه‌بندی شرکت ها را از لحاظ اعتباری نیز تا حدودی به ساختار سرمایه آنان منوط ساخته و برنامه‌ریزی استراتژیک آنان را به منظور انتخاب منابع موثر برای دستیابی به هدف «حداکثر سازی ثروت سهامداران» ضروری کرده است.

   

  1-4) هدف تحقیق

  1-4-1) هدف اصلی

  شناخت رابطه بین ساختار سرمایه و نقدشوندگی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران.

  1-4-2) اهداف فرعی

  1 شناخت رابطه بین ساختار سرمایه و نقدشوندگی شرکت های سیمان پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران.

  2 شناخت رابطه بین ساختار سرمایه و نقدشوندگی خودرو و قطعات پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران.

  3 شناخت رابطه بین ساختار سرمایه و نقدشوندگی فلزات اساسی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران.

  1-5) سوالات تحقیق

  1-5-1) سوال اصلی

  آیا ساختار سرمایه بر نقدشوندگی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران تأثیر دارد؟

  1-5-2) سوالات فرعی

  1 ‌آیا ساختار سرمایه بر نقدشوندگی شرکت های سیمان پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران تاثیری دارد؟

  2 آیا ساختار سرمایه بر نقدشوندگی شرکت های خودرو و قطعات پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران تاثیر دارد؟

  3 آیا ساختار سرمایه بر نقدشوندگی شرکت های فلزات اساسی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران تاثیری دارد؟

   

   

  1-6) فرضیه‌های تحقیق

  1-6-1) فرضیه اصلی

  بین ساختار سرمایه و نقدشوندگی شرکت های پذیرفته در بورس رابطه معنی‌داری وجود دارد.

  1-6-2) فرضیه‌های فرعی

  1 بین ساختار سرمایه و نقدشوندگی شرکت های سیمان پذیرفته در بورس رابطه معناداری وجود دارد.

  2 بین ساختار سرمایه و نقدشوندگی شرکت های خودرو و قطعات پذیرفته در بورس رابطه معناداری وجود دارد.

  3 بین ساختار سرمایه و نقدشوندگی شرکت های فلزات اساسی پذیرفته در بورس رابطه معناداری وجود دارد.

  1-7) قلمرو تحقیق

  1-7-1) فلمرو زمانی تحقیق

  قلمرو زمانی تحقیق از سال 1384 تا سال 1388 می‌باشد.

  1-7-2) قلمرو مکانی تحقیق

  قلمرو مکانی تحقیق، کلیه شرکت های پذیرفته شده در سه صنعت سیمان، خودرو قطعات و فلزات اساسی بورس اوراق بهادار تهران است.

  1-7-3) قلمرو موضوعی

  قلمرو موضوعی تحقیق حاضر، بررسی تاثیر معیارهای مختلف ساختار سرمایه بر نقدشوندگی سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سالهای 1384 تا 1388 است.

  1-8) تعاریف مفهومی و عملیاتی متغیرها

  1-8-1)‌ شکاف قیمتی نسبی (تعریف مفهومی)

  شکاف قیمتی نسبی (اختلاف قیمت پیشنهادی خرید و فروش) مطلق یا واقعی سهام عبارت است از قیمت پیشنهادی فروش منهای قیمت پیشنهادی خرید سهام. قیمتی که یک معامله‌گر برای خرید اوراق بهادار پیشنهاد می‌کند را قیمت پیشنهادی خرید و قیمتی که برای فروش اوراق بهادار پیشنهاد می‌کند را قیمت پیشنهادی فروش اوراق بهادار می‌گویند. اختلاف بین این دو قیمت پیشنهادی نیز اختلاف قیمت پیشنهادی خرید و فروش اوراق بهادار نامیده می‌شود. اختلاف قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام از سه جز هزینه تشکیل می‌شود. هزینه‌های اجرای سفارش، هزینه‌‌های نگهداری موجودی و هزینه‌های انتخاب نادرست. هزینه‌های انتخاب نادرست که جزء بسیار با اهمیت اختلاف قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام هستند ناشی از عدم تقارن اطلاعات در مورد سهام شرکت هستند. عدم تقارن اطلاعات در بازار، هزینه‌‌‌های انتخاب نادرست را افزایش و از این طریق اختلاف قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام را تحت تاثیر قرار می‌دهد.

  1-8-2) شکاف قیمتی نسبی (تعریف عملیاتی)

  شکاف قیمتی نسبی دارای کیفیت بالایی برای سنجش نقدشوندگی می‌باشد. اختلاف قیمت پیشنهادی خرید و فروش نسبی سهام که در این پژوهش مورد استفاده قرار گرفته است با استفاده از فرمول زیر که در پژوهش ریان امیهاد و مندلسون، هاسبروک و برخی از پژوهش های داخلی همچون احمدپور و رسائیان، رضازاده و آزاد صلواتی و رسائیان، هاشمی و رسائیان به کار گرفته شده است، به صورت زیر محاسبه می‌شود:

  Abstract:

  Procedure:

  In this research described as descriptive and analytic, concerning its nature and applicability goal, research theories are explained in two forms of descriptive statistic and regression model. Moreover SPSS is used in calculations.

  Main Goal:

  ''Studying the effect of capital structure on realization of firms admitted by Tehran Stock Exchange''

   In this regard, research theories are as follows:

  Main Theory:

  '' Capital structure has an effect on realization of firms admitted by Tehran Stock Exchange.''

  By examining the theories related to principal metals, cement, parts and car industries, it is concluded that there is no positive and meaningful relation between capital structure and realization on principal metals, cement, parts and car firms admitted by Tehran Stocks Exchange, therefore it is claimed that capital structure has no effect on realization of the firms at principal metals, cement, parts and car industries and Stock Exchange.

   According to the findings of the theories, it can be claimed that in the term length of the research, there is no positive relation between capital structure and realization of firms admitted by principal metals, cement, parts and car industries in Tehran Stock Exchange. So it is concluded that capital structure had no effect on realization of firms admitted by Tehran Stock Exchange during 1384-1388. Considering sixteen rejected subordinate theories and approving two main theories introduced for this theory, it gives the answer that 70 percent of capital structure had no effect on firms admitted by Tehran Stocks Exchange during 1384-1388.

  Consequently the results of this research are similar to those of Resa'eiyan ,Salavatii , Mayers and Rajan (1998) , Morlek and Ervan (2001), indicating the lack of relation between capital structure and realization.

   

 • فهرست:

  فصل اول : بیان کلیات..........................................................................................1

  1-1) مقدمه 3

  1-2) بیان مساله 3

  1-3) بیان ضرورت و اهمیت موضوع. 4

  1-4) هدف تحقیق. 5

  1-4-1) هدف اصلی. 5

  1-4-2) اهداف فرعی. 5

  1-5) سوالات تحقیق. 5

  1-5-1) سوال اصلی. 5

  1-5-2) سوالات فرعی. 5

  1-6) فرضیه‌های تحقیق. 6

  1-6-1) فرضیه اصلی. 6

  1-6-2) فرضیه‌های فرعی. 6

  1-7) قلمرو تحقیق. 6

  1-7-1) فلمرو زمانی تحقیق. 6

  1-7-2) قلمرو مکانی تحقیق. 6

  1-7-3) قلمرو موضوعی. 6

  1-8) تعاریف مفهومی و عملیاتی متغیرها 6

  1-8-1)‌ شکاف قیمتی نسبی (تعریف مفهومی) 6

  1-8-2) شکاف قیمتی نسبی (تعریف عملیاتی) 7

  1-8-3) تعداد دفعات گردش سهام (تعریف مفهومی) 7

  1-8-4) تعداد دفعات گردش سهام (تعریف عملیاتی) 7

  1-8-5) نسبت بدهی کوتاه‌مدت (نوو، 1373) 7

  1-8-6) نسبت بدهی بلندمدت (نوو، 1373) 7

  1-8-7) نسبت حقوق صاحبان سهام (نوو، 1373) 8

  1-9) محدودیت‌های تحقیق. 8

  1-10) ‌ساختار پایان‌نامه 8

  فصل دوم: مبانی نظری تحقیق. 9

  2-1) مقدمه 10

  2 2) ساختار سرمایه 10

  2-2-1) اهمیت ساختار سرمایه 11

  2-2-2) تعاریف ساختار سرمایه 11

  2-2-3) نظریه ساختار سرمایه 12

  2-2-4) تعریف مدیریت مالی. 13

  2-2-5) ساختار مطلوب و بهینه سرمایه 13

  2-2-6) معیارهای ساختار سرمایه 15

  2-2-7) عوامل موثر بر ساختار سرمایه: 15

  2-2-8) انواع ساختار سرمایه 17

  2-2-9) تئوری ساختار سرمایه 17

  2-2-10) عوامل موثر بر تصمیمات ساختار سرمایه 26

  2-2-11)ساختار سرمایه و هزینه سرمایه 29

  2-2-12) نحوه اندازه‌گیری ساختار سرمایه 32

  2-3) نقدشوندگی..........................................................................................................42

  2-3-1)  اندازه‌گیری‌های مختلف نقدشوندگی. 34

  2-3-2) عوامل تاثیرگذار بر نقدشوندگی. 35

  2-4) ارتباط بین ساختار سرمایه و نقدشوندگی. 40

  2-4-1) تاثیر مثبت نقدشوندگی دارایی بر اهرم 40

  2-4-2) تاثیرات منفی و کم اهمیت 41

  2-4-3) عدم تقارن در تاثیر نقدشوندگی دارایی بر اهرم 42

  2-5) پیشینه تجربی تحقیق. 43

  2-5-1) پژوهشهای داخلی. 43

  2-5-2) پژوهشهای خارجی. 44

  فصل سوم: روش شناسی پژوهش.. 47

  3-1) مقدمه 48

  3-2)‌ مدل تحقیق. 48

  3-3) روش تحقیق. 49

  3-4) فرضیه‌های تحقیق. 50

  3-4-1) فرضیه اصلی. 50

  3-4-2) فرضیه‌های فرعی. 50

  3-5) جامعه آماری و نمونه 50

  3-6) قلمرو تحقیق (موضوعی، زمانی، مکانی) 51

  3-6-1) قلمرو موضوعی: 51

  3-6-2) قلمرو زمانی: 51

  3-6-3) قلمرو مکانی: 51

  3-7) روش و ابزار گردآوری داده‌ها 51

  3-8) روش تجزیه و تحلیل داده‌ها 51

  3-8-1) آمار توصیفی. 51

  3-8-2) آمار استنباطی. 51

  3-8-3) مقیاس متغیرهای تحقیق. 52

  فصل چهارم: تحلیل یافته ها 54

  4-1) مقدمه 55

  4-2) یافته‌های توصیفی متغیرهای تحقیق. 55

  4-3) آزمونهای مربوط به تحقیق. 56

  4-3-1)‌ آزمون کولموگوروف اسمیرنوف.. 57

  4-3-2) آزمون دوربین واتسون. 57

  4-3-3) آزمون فرضیه‌ها 59

  4-4) خلاصه و جمع‌بندی نتایج حاصل از آزمون فرضیه‌ها 74

  فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات.. 79

  5-1) مقدمه 80

  5-2) مروری بر نتایج کلی تحقیق. 80

  5-3) یافته‌های تحقیق. 80

  5-4) بحث و نتیجه‌گیری. 81

  5-5) پیشنهادات مبتنی بر نتایج. 81

  5-6) پیشنهاد برای تحقیقات آتی. 82

  5-7) محدودیتهای تحقیق. 82

  منابع و ماخذ 83

   

   

  منبع:

  منابع فارسی

  حقیقات و پژوهش­های داخلی

  آبر تاثیر ساختار سرمایه بر سودآوری شرکت ها در سال­های 1998 تا 2002 در شرکت های کشور غنا

  آگارول و همکاران بررسی ساختار سرمایه در شرکت های چند ملیتی

  آنتونیو و همکاران عوامل تعیین کننده ساختار سرمایه شرکت ها

  اربابیان و صفری گرایلی تاثیر نسبت بدهی کوتاه مدت و نسبت کل بدهی به داراییها و سودآوری شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

  اریوتیز 2007 عوامل تاثیر گذار بر نقدشوندگی در بازارهای نوظهور

  بروتولوتی (2006) تامین سرمایه از طریق انتشار سهام به عنوان منبع اصلی نقدشوندگی در بازار

  تحقیقات و پژوهش­های خارجی

  جزپدز و همکاران رابطه بین ساختار سرمایه و مالکیت در هفت کشور آمریکای لاتین

  حسن‌جانی،( 1386) میزان نقدشوندگی سهام مورد معامله شرکت ها بر کارایی بورس اوراق بهادار

  خرمدین، 1387 بررسی میزان نقدشوندگی سهام شرکت ها در بورس اوراق بهادار و تاثیر آن بر ساختار سرمایه

  راجان و زینگ سس (1995) بررسی تاثیر  بین نسبت بدهی و سودآوری سرمایه در شرکت های آمریکایی

  ردن ولولن بررسی تصمیمات ساختار سرمایه شرکت های آمریکایی طی سال­های 1981 تا 1990 که از طریق اوراق قرضه تامین مالی کرده­اند.

  سی­بیکلف (2009) اثر نقد شوندگی داراییها بر ساختار سرمایه در شرکت های آمریکایی

  شلیقر و همکاران (1992) بررسی تاثیر نقدشوندگی دارایی بر هزینه­های بحرانی ساختار سرمایه

  صلواتی و رسائیان (1388) رابطه اهرم مالی و نقدشوندگی داراییها در بورس اوراق بهادار تهران

  فرندولانگ بررسی ساختار سرمایه در 984 شرکت آمریکایی طی سالهای 1979 تا 1983

  فریدر و مارتل بررسی اثر متقابل نقدشوندگی سهام و ساختار سرمایه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار نیویورک طی سال­های 1988 تا 1998

  قباپور،(1373) بررسی تامین مالی شرکت ها از طریق انتشار سهام شرکت

  قدیری مقدم و اسدیان بررسی تاثیر آنی و نسبت پوشش بهره با ساختار سرمایه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

  کستر (1986) و مرند ولانگ (1988) بررسی تاثیر  بین نسبت بدهی و سودآوری سرمایه

  کارادنیز و همکاران بررسی عوامل تعیین کننده ساختار سرمایه در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار استانبول در سال­های 1994 تا 2005

  لارا و مسکوتیتا بررسی ارتباط بین ساختار سرمایه و سودآوری در سال­های 1995 تا 2001

  مایرز و راجان (1998) هزینه­های موجود که بر نقد شوندگی ساختار سرمایه برروی شرکت ها تاثیر گذار است.

  مایزر، استوارت ( معمای ساختار سرمایه)، تجمه فهاد عبدالله زاده،فصلنامه تحقیقات مالی، سال اول شماره دوم 1373 ص 71- 90

  ملکی­پور غربی (1387) تاثیر استفاده از اهرم مالی بر بازده هر سهم شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

  مورلک و اروان (2001) تاثیر نقدشوندگی دارایی­ها بر ظرفیت استقراض شرکت ها

  نجار و تیلور(2008) بررسی رابطه بین ساختار مالکیت و ساختارسرمایه در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

  نمازی و شیرزاده (1385) بورس رابطه بین ساختر سرمایه و سودآوری شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

  والد (1999) بررسی تاثیر  بین نسبت بدهی و سودآوری سرمایه در شرکت های ژاپن و بریتانیا

  هادوک و جیمز بررسی روش تامین مالی سرمایه در شرکت های آمریکایی طی سال­های 1980 تا 1993

  هریس و همکاران(1990) تاثیر ارزش نهایی یا ارزش تصفیه و اهرم بر نقد شوندگی در بازارهای جهانی

   

  سایت­ مورد استفاده:

  سایت رسمی بورس اوراق بهادار تهران

   

   

   

   

  منابع لاتین

  1. Durand David. Cos of Debtand Equity Funds For Business. Trends and problem of Measurements in the managmentof Corporate Capital.E Solomon (ed). New York 1959. PP.91-116

  2. Vanhorn. J. G financial Management and policy prentice – Hell. 1992.pp. 271-272

   


موضوع پایان نامه بررسی تاثیر ساختار سرمایه بر نقد شوندگی سهام شرکت های موجود در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 88-84, نمونه پایان نامه بررسی تاثیر ساختار سرمایه بر نقد شوندگی سهام شرکت های موجود در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 88-84, جستجوی پایان نامه بررسی تاثیر ساختار سرمایه بر نقد شوندگی سهام شرکت های موجود در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 88-84, فایل Word پایان نامه بررسی تاثیر ساختار سرمایه بر نقد شوندگی سهام شرکت های موجود در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 88-84, دانلود پایان نامه بررسی تاثیر ساختار سرمایه بر نقد شوندگی سهام شرکت های موجود در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 88-84, فایل PDF پایان نامه بررسی تاثیر ساختار سرمایه بر نقد شوندگی سهام شرکت های موجود در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 88-84, تحقیق در مورد پایان نامه بررسی تاثیر ساختار سرمایه بر نقد شوندگی سهام شرکت های موجود در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 88-84, مقاله در مورد پایان نامه بررسی تاثیر ساختار سرمایه بر نقد شوندگی سهام شرکت های موجود در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 88-84, پروژه در مورد پایان نامه بررسی تاثیر ساختار سرمایه بر نقد شوندگی سهام شرکت های موجود در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 88-84, پروپوزال در مورد پایان نامه بررسی تاثیر ساختار سرمایه بر نقد شوندگی سهام شرکت های موجود در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 88-84, تز دکترا در مورد پایان نامه بررسی تاثیر ساختار سرمایه بر نقد شوندگی سهام شرکت های موجود در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 88-84, تحقیقات دانشجویی درباره پایان نامه بررسی تاثیر ساختار سرمایه بر نقد شوندگی سهام شرکت های موجود در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 88-84, مقالات دانشجویی درباره پایان نامه بررسی تاثیر ساختار سرمایه بر نقد شوندگی سهام شرکت های موجود در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 88-84, پروژه درباره پایان نامه بررسی تاثیر ساختار سرمایه بر نقد شوندگی سهام شرکت های موجود در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 88-84, گزارش سمینار در مورد پایان نامه بررسی تاثیر ساختار سرمایه بر نقد شوندگی سهام شرکت های موجود در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 88-84, پروژه دانشجویی در مورد پایان نامه بررسی تاثیر ساختار سرمایه بر نقد شوندگی سهام شرکت های موجود در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 88-84, تحقیق دانش آموزی در مورد پایان نامه بررسی تاثیر ساختار سرمایه بر نقد شوندگی سهام شرکت های موجود در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 88-84, مقاله دانش آموزی در مورد پایان نامه بررسی تاثیر ساختار سرمایه بر نقد شوندگی سهام شرکت های موجود در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 88-84, رساله دکترا در مورد پایان نامه بررسی تاثیر ساختار سرمایه بر نقد شوندگی سهام شرکت های موجود در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 88-84

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد گرایش: حسابداری چکیده: یکی از مباحثی که در ادبیات مالی مورد تحقیق و بحث و بررسی قرار گرفته است بررسی رابطه بین اختلاف قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام به عنوان معیار نقدشوندگی سهام و ساختار سرمایه می باشد در این تحقیق اختلاف قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام به عنوان متغیر مستقل واهرم مالی به عنوان وابسته و شاخص نرخ بدهی، هزینه تحقیق و ...

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (M.A ) گرایش : حسابداری چکیده رقابت در بازار محصول تاثیر قابل توجهی در سرمایه گذاری بنگاه ها و تصمیم گیری های عملیاتی دارد و به لحاظ نظری نشان دهنده حد بالا و پایین سرمایه گذاری در بنگاه اقتصادی است. این مورد پیامدهای نامطلوبی از قبیل کاهش کارایی بازار، افزایش هزینه­های معاملاتی، ضعف بازار، نقد شوندگی پایین و بطور کلی، کاهش سود حاصل از ...

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد گرایش: حسابداری چکیده: بنابر تئوری بازار کارآ یکی از خصوصیات بازار کارآ و ایده آل عدم وجود هزینه های معاملاتی و در نتیجه قابلیت نقدشوندگی بالاست . با افزایش نقدشوندگی هزینه معاملات به شکل چشمگیری پائین خواهد آمد . نقدشوندگی همچنین نقش مهمی را در فرآیند کشف قیمت بازی می کند . با توجه به اهمیت نقدشوندگی شناخت عوامل موثر بر آن می تواند به ...

پایان نامه تحصیلی جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد رشته :حسابداری در این فصل ابتدا به تبیین مسئله اصلی تحقیق پرداخته شده و سپس اهمیت و ضرورت موضوع تحقیق، تشریح می گردد، زیرا ایجاد نقدشوندگی برای اوراق بهادار یکی از مهم ترین کارکردهای بازارهای سرمایه به شمار می رود. در واقع، نقدشوندگی مهمترین شاخصه توسعه یک بازار سرمایه را تشکیل میدهد. به همین دلیل، هنگام رتبه بندی میزان توسعه یافتگی ...

پایان­نامه تحصیلی جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد رشته: مدیریت بازرگانی گرایش مالی چکیده: فن آوری اطلاعات با به میدان آوردن تجارت الکترونیک[1] باعث بروز نوعی تحول اساسی در مبادله کمی اطلاعات بازرگانی و محصولات و خدمات مورد نیاز شده است.از اهدافی که فن آوری اطلاعات دنبال می کند،کاهش هزینه ها، هوشمندی رقابتی[2]، پاسخگویی سریع نسبت به محیط و رقبا و توانایی این که مشاغل مختص یک شغل را به ...

پایان نامه درجه کارشناسی ارشد (MA) دانشکده مدیریت و مدیریت کسب و کار روند: مدیریت مالی امروزه شرکتها با رقابت قویتری نسبت به گذشته مواجه اند و عملکرد مالی هدف اصلی هر نهادی است. پس هر سازمانی می خواهد با روشهای مختلف عملکرد مالی خود را افزایش دهد. استفاده کنندگان صورت های مالی باید از میزان سرمایه فکری شرکت آگاهی داشته باشند تا بتوانند آینده شرکت را پیش بینی و تصمیمات آگاهانه ای ...

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد گرایش: حسابداری چکیده: با توجه به اهمیت نقد شوندگی سهام شرکتها در بازار سرمایه ، تحقیق حاضر در پی بررسی عوامل موثر بر نقد شوندگی است . در این راستا تاثیر سیاست های تقسیم سود سهام بر نقد شوندگی سهام شرکتها مورد آزمون قرار گرفته است . در این تحقیق از رگرسیون خطی چند گانه برای کلیه اطلاعات استفاده شده است . کلیه فرضیه ها بر روی 185 عضو ...

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد گرایش: حسابداری چکیده: با توجه به اهمیت نقد شوندگی سهام شرکتها در بازار سرمایه ، تحقیق حاضر در پی بررسی عوامل موثر بر نقد شوندگی است . در این راستا تاثیر سیاست های تقسیم سود سهام بر نقد شوندگی سهام شرکتها مورد آزمون قرار گرفته است . در این تحقیق از رگرسیون خطی چند گانه برای کلیه اطلاعات استفاده شده است . کلیه فرضیه ها بر روی 185 عضو ...

پایان‌نامه تحصیلی جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد «M.A.» رشته: مدیریت بازرگانی گرایش مالی چکیده: مدیریت سرمایه در گردش نقش مهمی را در عملکرد بهتر شرکت‌ها بازی می‌کند. لذا تعیین سیاست‌های مناسب در این جهت می‌تواند تأثیر بیشتر و بسزائی داشته باشد. چراکه هرچه عملکرد شرکت‌ها بهتر گردد ارزش آن‌ها نیز افزایش می‌یابد. از این رو می‌تواند گفت ثروت سهامداران نیز افزایش پیدا خواهد کرد. تحقیق ...

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد(M.Sc) گرایش: حسابداری چکیده هدف اصلی این تحقیق بررسی ارتباط بین نقدشوندگی سهام و مدیریت سود واقعی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. جامعه آماری تحقیق حاضر شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1382 تا 1391 بوده که حجم نمونه با توجه به روش غربالگری و پس از حذف مشاهدات پرت برابر با 96 شرکت می ...

ثبت سفارش