پایان نامه بررسی رابطه اخلاق ، ‬کار و هوش سازمانی ؛ با در نظر گرفتن متغییر میانجی رفتار شهروندی سازمانی در کارکنان اداری دانشگاه شیراز

word 571 KB 31150 198
1392 کارشناسی ارشد مدیریت
قیمت: ۲۵,۷۴۰ تومان
دانلود فایل
 • بخشی از محتوا
 • وضعیت فهرست و منابع
 • پایاننامه ی کارشناسی ارشد در رشته مدیریت صنعتی گرایش (تولید و عملیات)

   

  چکیده:

   

  بررسی رابطه اخلاقکار و هوش سازمانی؛ با در نظر گرفتن متغیر میانجی رفتار شهروندی سازمانی در کارکنان اداری دانشگاه شیراز

   

  دنیای امروز، دنیای سازمان هایی است که متولیان آن انسانها هستند. نیروی انسانی با قابلیت و توانمندی بالقوه خود چنانچه به خوبی مورد توجه قرار گیرد می­تواند نقش مهم و حساسی را در راستای نیل به توسعه و رشد اقتصادی ایفا نماید. لازمه رسیدن به این مهم، توجه به کارایی و اثربخشی سازمانها با اهمیت دادن به خصوصیات و ویژگیهای متغیرهای رفتار سازمانی از جمله اخلاق­کار و هوش سازمانی در افراد و کارکنان است. هدف اصلی تحقیق حاضر بررسی نحوه ارتباط میان اخلاقکار و هوش سازمانی با در نظر گرفتن متغیر میانجی رفتار شهروندی سازمانی است.

  جامعه آماری پژوهش شامل کلیه کارکنان رسمی اداری دانشگاه شیراز (540 نفر) می­باشند. نمونه­گیری بر اساس روش تصادفی ساده و با استفاده از فرمول کوکران انجام گرفت. جهت سنجش متغیرهای تحقیق از ابزار پرسشنامه استفاده شد که شامل 30 سؤال اخلاق­کار، 25 سؤال هوش سازمانی و 10 سؤال رفتار شهروندی سازمانی بود. داده­های حاصل از پژوهش پس از جمع­آوری جهت تعیین ارتباط میان متغیرها توسط نرم­افزار آماری لیزرل مورد تحلیل و بررسی قرار گرفتند.

  نتایج حاصل از تحقیق حاکی از آن است که، متغیر رفتار شهروندی سازمانی دارای رابطه معنی­دار با متغیرهای اخلاق­کار و هوش سازمانی است. بدین معنی که با افزایش رفتار شهروندی سازمانی در کارکنان اخلاق­کاری و همچنین هوش سازمانی آنها نیز افزایش خواهد یافت. با در نظر گرفتن متغیر رفتار شهروندی سازمانی به عنوان متغیر میانجی میان متغیرهای اخلاق­کار و هوش سازمانی ارتباط غیرمستقیم این متغیرها نیز تأیید می­گردد. امّا، بر اساس همین نتایج متغیرهای اخلاق­کار و هوش سازمانی دارای رابطه معنی­دار نبوده و ارتباط میان آنها تأیید نمی­شود. بنابراین رابطه مستقیمی نیز میان آنها قابل تصور نیست.

  کلید واژه­: اخلاق، اخلاق­کار، هوش سازمانی، رفتار شهروندی سازمانی.

  فصل اول

  کلیات تحقیق

   

  مقدمه

  در یک نگاه کلی تحقیق حاضر بر آن است تا ضمن بررسی وضعیت رفتارهای مناسب در محیط کار که سبب بالارفتن کارایی و اثربخشی سازمانی میگردد؛ از قبیل درجه مناسب اخلاقکار، هوش سازمانی و رفتار شهروندی سازمانی؛ ارتباط میان این رفتارها را مورد تحلیل و بررسی قرار دهد. بدیهی است شناخت اینگونه عوامل، که مدیریت را در کنترل و اداره نیروی انسانی سازمان یاری میرساند، به تحقق اهداف سازمانی و متعاقباً رشد و توسعه اجتماعی تسریع خواهد بخشید و نه تنها برای سازمان نافع بوده بلکه برای عمومیت جامعه نیز  مفید واقع خواهد شد.

  به طور کلی در این فصل به تحریر کلّیات تحقیق در قالب موضوعات مختلف پرداخته میشود؛ ترتیب ارائه موضوعات بدین صورت است که در ابتدا مسأله تحقیق و اهمیت و ضرورت آن بیان میشود؛ سپس اهداف، روش، محدودیتها، قلمرو و فرضیه های تحقیق بیان میگردد. در انتها نیز تعاریف عملیاتی واژه­های تحقیق ارائه میشوند.

  1-1) مسأله تحقیق

  انسان، به عنوان اشرف مخلوقات الهی صاحب اخلاقها و منشهای متفاوتی است، آنگونه که نه تنها در محیط و شرایط مختلف خُلقیات گوناگونی دارد، بلکه در یک محیط نیز ممکن است رفتارهای متفاوتی از خود ابراز نماید. خُلق و خوی انسان برگرفته از روح اوست. آن آفریدهای که حضرت حق در وصفش فرمود:

  وَ یَسئَلوُنَکَ عَنِ الرُّوحُ قُلِ الرّوُحُ مِن اَمرِ رَبّی وَ ما اوُتیتُم مِنَ العِلمِ اِلاّ قَلیلا [1]

  (سوره مبارکه بنی اسرائیل، آیهی 85)

  روح انسان تحت تأثیر شرایط مختلف و پیچیده ای قرار دارد که بسیاری از آنها مطابق فرموده خداوند ناشناخته مانده است. امّا امروزه مبرهن است که از جمله عوامل مؤثر بر روح انسان ویژگی ها و شرایط محیطی است که با تغییر و تحول آن، روحیات و متعاقباً شرایط روحی و رفتار انسان نیز تحولاتی میپذیرد و پس خلق و خو، یا به عبارتی رفتار او در هر شرایطی، به نحوی خاص شکل می گیرد. مدیریت ضمن باور و اعتقاد به انسان به عنوان یکی از منابع پر قدر و ارزش، به دنبال راهی برای اداره و پرورش این منبع، به منظور بهرهگیری بهینه از توانمندیهای خدادادی اوست؛ بنابراین مدیریت بر انسان، مستلزم مدیریت رفتار اوست.

  فرهنگ اسلام نیز همواره مملو از مکارم اخلاقی، برگرفته از آموخته های عملی و سیرهی نبوی و علوی است. در روایات وارده از نبی گرامی اسلام و ائمه علیهمالسلام در مورد کار و کمیت و کیفیت آن و همچنین امور اخلاقی و رفتاری در روابط همه جانبه کارکنان با یکدیگر، با زیردست و مافوق حقوقی مشخص شده است که با التزام به آن دستورات زمینههای توفیق دنیوی و اخروی فراهم خواهد گشت. از جمله امیرالمؤمنین علی (ع) در نامه 53 به مالک اشتر ضمن بیان توصیههای مدیریتی به عمّال خویش در بلاد اسلامی همواره به ایشان در توجه و رسیدگی به امور نیروی کار و زیردستان توصیه داشته و آنها را همانند یگانه عامل موفقیت در امور اداره مملکت معرفی نمودهاند همانطور که امروزه نیز از کارکنان خبره به عنوان یگانه عامل مزیت رقابتی یاد شده است. حضرت زین العابدین امام سجاد (ع) نیز در رسالهی حقوق خویش؛ صحیفه سجادیه به کیفیت روابط بین همکاران و مدیران با کارکنان خود بطور کامل توجه داشتهاند.

  اینگونه مسائل که امروزه با نام، مدیریت رفتار انسانی و توجه به منابع انسانی شناخته میشوند، در طی دهههای اخیر تجربیات گوناگون و گستردهای را پشت سر نهاده و بسیاری از اصول و ضوابط قدیمی را به بایگانی تاریخ سپردهاند. اکنون ضوابط کلاسیک گذشته، جای خود را به اندیشههای نوینی در ارتباط با این مباحث و ضوابط تازه و اندیشمندانه دادهاند که در جوامع مورد توجه و استفاده قرار میگیرد.

  یکی از این مسائل، بحث اخلاقکار است که امروزه محققان و نویسندگان زیادی این بحث را به عنوان ابزار ارتقای محیط اخلاقی در سازمانها ضروری دانستهاند. اخلاقکار یکی از جنبههای مهم فرهنگ در سازمان است و به سمتی پیش میرود که به بخشی از راهبرد یک سازمان تبدیل گردد. درک مفهوم اخلاق به طور کلی و در معنای خاص آن زیربنای ایجاد و حفظ یک نظام اخلاقی در جامعه و به تبع آن در سازمانهاست.

  انسانها در بعد فردی و شخصیتی دارای ویژگیهای خاص اخلاقی هستند که پندار، گفتار و رفتار آنها را شکل میدهد. ممکن است همین افراد وقتی در یک جایگاه و پست سازمانی قرار میگیرند عواملی موجب شود که پندار، گفتار و رفتار متفاوتی از بعد فردی سر بزند که این ویژگیهای انسانی بر روی میزان کارایی و اثربخشی سازمان تأثیر بگذارد. از طرفی اخلاقی بودن یا نبودن رفتارها و عملکرد میتواند موجب بروز پیامدهای مثبت یا منفی در سطح سازمان گردد (تولایی،1388: 14).

  علاوه بر اخلاق­کار، عامل دیگری که موجب کارایی و اثربخشی سازمان می­گردد؛ هوش سازمانی است. در سازمان­های جدید به جای قدرت بازو، قدرت ذهن حاکمیت دارد و اثربخشی سازمان­ها وابسته به توانایی دانشی آنهاست. پس ارتقاء هوش سازمانی می­تواند باعث ارتقاء سازمان و باعث افزایش هوشمندی، بهره­وری و تکامل سازمان شود (خسروی،1389: 2). افزایش هوش سازمانی موجب می­شود تا سازمان­ها داده­های محیط پیرامون خود را سریع­تر و با دقتی بیش­تر تجزیه و تحلیل کرده و نتایج بدست آمده را از راه­های سودمند ذخیره و در مواقع مقتضی در دسترس تصمیم­گیرندگان قرار دهند (زهرایی و رجایی­پور،1390: 156).

  از سوی دیگر، رفتارهایی که از سوی کارکنان به صورت داوطلبانه و بدون اجبار سازمان صورت می­گیرد، سبب کارایی بالاتری در سازمان خواهد شد. مقوله تلاشهای داوطلبانه کارکنان در کمک به همکاران، مشتریان و بقای سازمان؛ رفتار شهروندی سازمانی نام دارد. بدین ترتیب در رفتار شهروندی سازمانی به طور کلی آن دسته از رفتارهایی مورد توجه قرار می­گیرد که اگرچه اجباری از سوی سازمان برای انجام آنها وجود ندارد، در سایه انجام آنها از جانب کارکنان، برای سازمان منفعت­هایی ایجاد می­شود (طاهری دمنه؛ زنجیرچی و قاسمیه،1390: 32).

  در این زمینه دانشگاه نیز به عنوان یکی از مهمترین و مؤثرترین مراکز تربیت افراد جامعه باید با در نظر گرفتن اخلاقکار در تمامی زمینهها بتواند اصول اخلاقی را رعایت نماید، همچنین زمینه بروز و استفاده مناسب از اطلاعات سازمان برای افزایش هوش سازمانی را فراهم کرده و مهمتر از همه رفتارهای کارکنان خود را به سمت و سوی، رفتارهای مناسب و کارای داوطلبانه از سوی آنان سوق دهد و حتی تا جایی پیش رود که اینگونه مسائل در سازمان نهادینه شود. دنیای رقابتی امروز در محیط دانشگاهی نیز بی­تأثیر نبودهاست. تلاش دانشگاههای معتبر برای جذب دانشجو سبب گشته تا مسئولین آموزشی امکانات و تسهیلات لازم را در این راستا فراهم آورند. با توجه به این مسائل هر مرکزی که بتواند ارتباط مناسبتر و بهتری با ارباب رجوع (پذیرفتهشدگان) برقرار نماید گام مؤثرتری در جهت سیاست جذب بر میدارد. بنابراین رفتار کارکنان در حیطه دانشگاهی تأثیر بسزایی در مقوله پذیرش دانشجویان و حتی در اعتبار دانشگاه مربوطه خواهد داشت. علاوه بر بررسی ارتباط میان مسائل مطرح شده، مسأله اصلی این پژوهش سنجش وضعیت اخلاقکار، هوش سازمانی و رفتار شهروندی سازمانی در دانشگاه شیراز است.

  2-1) اهمیت و ضرورت انجام تحقیق

  بی­شک، دنیای امروز دنیای سازمان­هاست و متولیان این سازمان­ها انسان­ها هستند. به عبارت دیگر، فلسفه­ی وجودی سازمان متکی به حیات انسان است. انسان­ها در کالبد سازمان­ها روح می­دمند؛ آن­ها را به حرکت در می­آورند و اداره می­کنند. سازمان­ها بدون انسان­ها نه تنها مفهوم نخواهند داشت، بلکه اداره آنها نیز میسر نخواهد بود (قربانی­زاده و کریمان،1389: 48).

  بر همین اساس، مقوله رفتار سازمانی مسئله­ای پیچیده و در عین حال مقوله­ای تأثیرگذار و بسیار مهم در موفقیت و سرنوشت سازمان­هاست، به نحوی که به جرأت میتوان اذعان نمود تحقق تمامی اهداف سازمانی متأثر و در گرو میزان توجه سازمان به این مقوله و تأثیرات شگرف آن بر منابع انسانی به عنوان منبعی خطیر و ارزشمند است. امروزه نیز بسیاری از سازمانها به این مهم دست یافته­اند که یگانه عامل مزیت رقابتی خود را بایست در نیروی انسانی خبره و توانمند جستجو کنند تا بتوانند به اهداف مالی و غیر مالی خود اعم از سودآوری، بقا و پیشرفت دست یابند از این جهت توجه اندیشمندان و محققان به مسائلی که نیروی کار سازمان­ها را تحت تأثیر و تحول قرار می­دهد جلب شده تا بتوانند راهکارهایی برای توانمندسازی و بهره­گیری بهینه از منابع انسانی موجود خود را داشته باشند.

  نیروی انسانی با قابلیت­ها و توانمندی­های بالقوۀ خود چنانچه به خوبی مورد توجه قرار گیرد می­تواند نقش مهم و حساسی را در راستای نیل به رشد و توسعه اقتصادی ایفا نماید. بدین منظور مطالعه رفتار کارکنان از دیر زمان مورد توجه اندیشمندان و محققان علوم رفتاری و اجتماعی بوده و وقت و بودجه قابل توجهی را به خود اختصاص داده است. از اینرو مطالعات فراوانی توسط محققان در بررسی رفتار و عوامل مؤثر بر آن انجام گرفته و تئوری­پردازان نیز تئوری­های متفاوتی در این مقوله بیان داشته­اند. از جمله عوامل تأثیرگذار بر رفتار کارکنان میزان و درجه اخلاقی بودن کار آنهاست.

  بررسی های کارشناسان مسائل اجتماعی ایران، مدیران، نخبگان فرهنگی و سیاسی و جامعه شناسان نشان میدهد که اخلاق و فرهنگکار در ایران در مقایسه با سایر کشورها و جوامع صنعتی در سطح پایینتری قرار دارد. این مسئله در نتایج سمینار "تکامل فرهنگکار" که در سال 1375 شمسی به شکل مجموعه مقالاتی از طرف وزارت کار و امور اجتماعی چاپ و منتشر شده است، نیز تأیید شده و اکثر کارشناسان، این مطلب را متذکر شدند که، اخلاقکار در ایران ضعیف است (معیدفر،1386: 6). بنابراین لازم است، فقدان اخلاقکار مناسب در جامعه به عنوان یک معضل اقتصادی و اجتماعی تلقی شود و برای شناسایی بهتر وضع موجود از نظر اخلاقکار و عوامل مؤثر بر آن مطالعاتی از طرف اندیشمندان و آگاهان به مسائل اجتماعی کشور صورت گیرد.

  همانطور که در دنیای انسانی انسانهایی موفقتر خواهند بود که درجه هوشی بالاتری داشته باشند و بتوانند از این ضریب هوشی به خوبی استفاده کنند؛ در دنیای سازمانی نیز سازمانهایی موفقتر هستند که ضریب هوشی بالاتری برای خود ایجاد نموده و با مدیریت بهینه آن بالاترین بهرهوری را از نیروی انسانی و سایر منابع کسب کنند (خسروی،1389: 3). بر این اساس، نظریه هوش سازمانی به دنبال آن است که با سنجش وضعیت هوشمندی سازمانها، تواناییها و ضعفها را شناسایی و بر اساس نتایج به دست آمده، راهکارهای لازم را برای بهبود هوش سازمانی و در نهایت بهبود عملکرد سازمان ارائه نماید (جعفری و فقیهی،1388 :48). بر همین اساس، با انجام مطالعاتی از این قبیل میتوان وضعیت سازمان خود را از لحاظ میزان هوشمندی یعنی توانایی سازگاری و قابلیت انطباق با محیط، چشماندازها، یادگیری و بهکارگیری دانش، ساختار و عملکرد سازمانی، روحیه، فناوری اطلاعات و ارتباطات و حافظه سازمانی شناسایی و با تمرکز بر تواناییها و برنامهریزی برای برطرف نمودن ضعفها، کارایی و اثربخشی سازمان را ارتقا بخشید.

  با توجه به اینکه نظام های آموزشی به طور اعم و دانشگاهها به طور اخص با محیطی متلاطم و ناآرام و از لحاظ تحولات علمی و فنآوری با محیط پیچیدهای روبهرو هستند، تهدیدهای محیطی از هر سو حیات و بقای این سازمانها را به خطر میاندازد، از این رو دانشگاهها باید جایگاه فعلی خود را بشناسند، نقاط قوت و ضعف خود را به طور دقیق تحلیل کنند، با تکیه بر نقاط قوت از فرصتها استفاده نمایند و خود را برای مقابله با تهدیدها آماده سازند (کیوانآرا و همکاران،1390 :674). بدین ترتیب، در نهادی همچون دانشگاه با توجه به اینکه اعضای سازمان دارای ارزش ها و باورهای متفاوتی بوده و نوع کارها نیز به مهارتها و دیدگاههای گوناگون نیاز دارد، این مسائل ارزش و اهمیت بیشتری پیدا میکنند. دانشگاه با استفاده از افراد زبده و متخصص میتواند زمینه رقابت مؤثر و کارایی بالاتر را فراهم نموده و از تمام تواناییها و استعدادهای افراد نخبه نهایت استفاده را ببرد.

  با توجه به مسائل گفته شده و همچنین مطالعات صورت گرفته، محقق با در نظر گرفتن اهمیت مسأله اخلاقکار و هوش سازمانی در مکانی همچون دانشگاه که نهاد اصلی تعلیم و تربیت نخبگان در جامعه میباشد؛ درصدد است؛ تا ارتباط میان اخلاقکار و هوش سازمانی و رابطه آنها با رفتار شهروندی سازمانی را در کارکنان اداری دانشگاه شیراز شناسایی نموده و راهکارهایی برای ارتقاء آن ارائه نماید.

  3-1) اهداف تحقیق

  اهداف در نظرگرفته شده با توجه به موضوع تحقیق شامل چهار هدف اصلی و شش هدف فرعی به شرح ذیل میباشد:

  اهداف اصلی از انجام پژوهش عبارتند از:

  بررسی رابطه اخلاقکار و هوش سازمانی با استفاده از متغیر میانجی رفتار شهروندی سازمانی در کارکنان اداری دانشگاه شیراز

  بررسی وضعیت اخلاقکار کارکنان اداری دانشگاه شیراز

  بررسی وضعیت هوش سازمانی کارکنان اداری دانشگاه شیراز

  بررسی وضعیت رفتار شهروندی سازمانی کارکنان اداری دانشگاه شیراز

  همچنین با توجه به ابعاد چهارگانه اخلاقکار (دلبستگی و علاقه به کار، پشتکار و جدیت در کار، روابط سالم و انسانی در محل کار و روح جمعی و مشارکت در کار)؛ ابعاد هفتگانه هوش سازمانی (چشم­انداز راهبردی، سرنوشت مشترک، فشار عملکرد، دانش کاربردی، روحیه، میل به تغییر، اتحاد و توافق) و ابعاد پنج­گانه رفتار شهروندی سازمانی (نوع دوستی یا رفتار یاری­دهنده، رفتار مؤدبانه کاری، وظیفه شناسی و وجدان کاری، جوانمردی و مروت، اخلاق اجتماعی) اهداف فرعی زیر در نظر گرفته شد:

  بررسی وضعیت ابعاد مختلف اخلاقکار کارکنان اداری دانشگاه شیراز

  بررسی وضعیت ابعاد مختلف هوش سازمانی کارکنان اداری دانشگاه شیراز

  بررسی وضعیت ابعاد مختلف رفتار شهروندی سازمانی کارکنان اداری دانشگاه شیراز

  بررسی ارتباط میان هر یک از ابعاد اخلاقکار با هر یک از ابعاد رفتار شهروندی سازمانی کارکنان اداری دانشگاه شیراز

  بررسی ارتباط میان هر یک از ابعاد رفتار شهروندی سازمانی با هر یک از ابعاد هوش سازمانی کارکنان اداری دانشگاه شیراز

  بررسی ارتباط میان هر یک از ابعاد اخلاقکار با هر یک از ابعاد هوش سازمانی کارکنان اداری دانشگاه شیراز

  بررسی ارتباط میان ابعاد هوش سازمانی کارکنان اداری دانشگاه شیراز

  بررسی ارتباط میان ابعاد اخلاقکار کارکنان اداری دانشگاه شیراز

  بررسی ارتباط میان ابعاد رفتار شهروندی سازمانی کارکنان اداری دانشگاه شیراز

  ضمناً با انجام تحقیق مورد نظر تأثیر عوامل جمعیتشناختی (سن، جنسیت و تحصیلات) را نیز بر میزان رعایت اخلاقکار، هوش سازمانی و رفتار شهروندی سازمانی کارکنان بررسی گردید.

  4-1) قلمرو تحقیق

  قلمرو تحقیق حاضر در سه بخش قلمرو موضوعی شامل کلیت موضوع، قلمرو مکانی اعم از مکان مورد تحقیق و قلمرو زمانی که بیانگر محدوده زمانی تحقیق است به شرح ذیل بیان میگردد.

  1-4-1) قلمرو موضوعی

  از نظر موضوعی، قلمرو این تحقیق به طور اعم در محدوده رفتار سازمانی و منابع انسانی در سازمانها و در سطح کارکنان قلمداد میگردد که در بطن اخلاقکار، هوش سازمانی و رفتار شهروندی سازمانی، به بررسی نحوه ارتباط این متغیرها از منظر کارکنان می­پردازد.

   

  1- ای پیامبر ما از تو از حقیقت روح خواهند پرسید بگو؛ روح از عالم امر پروردگار من است و جز اندکی از علم آن عالم را به شما نداده است.

  The Survey of the Relation between Organizational Intelligence and Work Ethics; Considering the Mediator Organizational Citizenship Behavior within Shiraz University Administrative Personnel


           today’s world, the world of organizations that humans are its custodians. Necessary to achieve this, the efficiency and effectiveness of organizations by giving   characteristics of organizational behavior variables such as work ethic and intelligence organizational and individual employees. The main objective of this study is to investigate the relationship between ethics and organizational intelligence  mediator with regard to the OCB.

  The study sample included all administrative employees of Shiraz University (540 people) to be.  Samples based on random sampling and measurements were performed using Cochran formula. A questionnaire was used to measure the variables of which 30 questions of ethics works, 25 questions of organizational intelligence and 10 questions of organizational citizenship behavior. The study gathered data from statistical software program provided by LISREL to determine the relationship between variables were analyzed.

  The results of the study indicate that the variable OCB has a significant relationship with variables work ethic and organizational intelligence. This means that the increase in employees' organizational citizenship behavior and work ethic organizational intelligence will increase. With regard OCB as a mediator variable between variables indirectly related to organizational intelligence work ethic these variables can also be verified. However, based on the outcome variables of organizational intelligence and work ethic relation not confirm the relationship between them is not significant. Thus, the direct relationship between them is inconceivable.
  Keyword: Ethics Work, Organizational Intelligence, Organizational Citizenship Behavior.

 • فهرست:

  فصل اول: کلیات تحقیق

  مقدمه. 2

  1-1) مسأله تحقیق.. 2

  2-1) اهمیت و ضرورت انجام تحقیق.. 5

  3-1) اهداف تحقیق.. 8

  4-1) قلمرو تحقیق.. 9

  1-4-1) قلمرو موضوعی.. 9

  2-4-1) قلمرو مکانی.. 10

  3-4-1) قلمرو زمانی.. 10

  5-1) فرضیههای تحقیق.. 10

  6-1) تعریف واژهها و اصطلاحهای تخصصی تحقیق.. 11

  فصل دوم: ادبیات موضوع و پیشینه تحقیق

  مقدمه. 15

  2-1) بخش اول: مبانی نظری.. 15

  2-1-1) اخلاق.. 15

  2-1-1-1) تعریف اخلاق.. 16

  2-1-1-2) انواع اخلاق در سازمانها 20

  2-1-2) کار 26

  2-1-2-1) تعریف کار 27

  2-1-2-2) تفاوت کار و حرفه. 28

  2-1-3) اخلاق­کار 29

  2-1-3-1)تعریف اخلاقکار 29

  2-1-3-2) ابعاد اخلاقکار 31

  2-1-3-3) اهمیت و ضرورت پرداختن به اخلاقکار 34

  2-1-3-4) عوامل مؤثر بر رعایت اخلاق­کاری.. 36

  2-1-3-5) اخلاقکار در ایران.. 40

  2-2-1) هوش... 42

  2-2-1-1) تعریف هوش... 42

  2-2-1-2) انواع هوش در سازمانها 43

  2-2-3) تعریف هوش سازمانی.. 47

  فهرست مطالب (ادامه)

  عنوان صفحه

  2-2-3-1) ابعاد هوش سازمانی.. 48

  2-2-3-2) عناصر هوش سازمانی.. 51

  2-2-3-3) توانمندسازهای کلیدی هوش سازمانی.. 52

  2-2-3-4) اهمیت و ضرورت استفاده از هوش سازمانی.. 53

  2-3-1) رفتار شهروندی سازمانی.. 55

  2-3-1-1) تعریف رفتار شهروندی سازمانی.. 55

  2-3-1-2) ابعاد رفتار شهروندی سازمانی.. 57

  2-3-1-3) عوامل تأثیرگذار بر رفتار شهروندی سازمانی.. 58

  2-2) بخش دوم: سوابق تحقیق.. 60

  2-2-1) تحقیقات داخلی.. 60

  2-2-1-1) تحقیقات داخلی پیرامون اخلاقکار 60

  2-2-1-2) تحقیقات داخلی پیرامون هوش سازمانی.. 65

  2-2-1-3) تحقیقات داخلی پیرامون رابطه رفتار شهروندی سازمانی با اخلاق­کار و هوش سازمانی.. 67

  2-2-2) تحقیقات خارجی.. 68

  2-2-2-1) تحقیقات خارجی پیرامون اخلاق­کار 68

  2-2-2-2) تحقیقات خارجی پیرامون هوش سازمانی.. 72

  2-2-2-3) تحقیقات خارجی پیرامون رابطه رفتار شهروندی سازمانی با اخلاق­کار و هوش سازمانی.. 75

  2-3) بخش سوم: چارچوب نظری و مدل مفهومی تحقیق.. 85

  فصل سوم: روش­ها و ابزار تحقیق

  مقدمه. 88

  3-1) روش تحقیق.. 88

  3-2) جامعه آماری.. 89

  3-3) حجم نمونه و روش نمونهگیری.. 90

  3-4) ابزار جمع­آوری داده 91

  3-4-1) روایی.. 93

  3-4-2) پایایی.. 93

  3-5) روش گردآوری داده 95

  3-6) ابزار و روش تجزیه و تحلیل داده­ها 95

  فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده­ها

  مقدمه. 97

  فهرست مطالب (ادامه)

  عنوان صفحه

  4-1) ویژگی­های جمعیت­شناختی افراد جامعه. 97

  4-1-1) توزیع فراوانی و درصد جنسیت افراد نسبت به کل آمار 97

  4-1-2) توزیع فراوانی و درصد تحصیلات افراد نسبت به کل آمار 98

  4-1-3) توزیع فراوانی و درصد گروه­های سنی افراد نسبت به کل آمار 100

  4-2) تحلیل توصیفی ویژگیهای افراد مورد بررسی.. 101

  4-2-1) شاخص­های آمار توصیفی متغیرهای پژوهش.... 101

  4-3) تحلیل استنباطی فرضیههای پژوهش.... 102

  4-3-1) بررسی وضعیت اخلاقکار، هوش سازمانی و رفتار شهروندی سازمانی.. 102

  4-3-2) بررسی وضعیت ابعاد اخلاق­کار، هوش سازمانی و رفتار شهروندی سازمانی.. 103

  4-3-2-1) بررسی وضعیت ابعاد اخلاق­کار 103

  4-3-2-2) بررسی وضعیت ابعاد هوش سازمانی.. 104

  4-3-2-3) بررسی وضعیت ابعاد رفتار شهروندی سازمانی.. 105

  4-3-3) بررسی نحوه ارتباط متغیرهای پژوهش.... 105

  4-3-4) بررسی ارتباط میان ابعاد متغیرهای پژوهش.... 106

  4-3-4-1) بررسی ارتباط میان ابعاد اخلاق­کار 107

  4-3-4-2) بررسی ارتباط میان ابعاد هوش سازمانی.. 108

  4-3-4-3) بررسی ارتباط میان ابعاد رفتار شهروندی سازمانی.. 109

  4-3-4-4) بررسی ارتباط میان ابعاد اخلاق­کار و رفتار شهروندی سازمانی.. 110

  4-3-4-5) بررسی ارتباط میان ابعاد رفتار شهروندی سازمانی و هوش سازمانی.. 110

  4-3-4-6) بررسی ارتباط میان ابعاد اخلاق­کار و هوش سازمانی.. 112

  4-3-5)ترسیم مدل اصلی تحقیق و نیکویی برازش مدل.. 114

  4-3-6) بررسی میزان تأثیر ویژگی­های جمعیت شناختی.. 121

  4-3-6-1) تأثیر ویژگی جنسیت بر متغیرهای مورد مطالعه. 121

  4-3-6-2) تأثیر ویژگی سن بر متغیرهای مورد مطالعه. 122

  4-3-6-3) تأثیر ویژگی تحصیلات بر متغیرهای مورد مطالعه. 122

  4-4) یافتههای جانبی.. 124

  4-4-1) بررسی میزان تأثیر ابعاد متغیرها 124

  4-4-1-1) بررسی میزان تأثیر مستقیم و غیرمستقیم ابعاد چهارگانه متغیر اخلاق­کار 124

  4-4-1-2) بررسی میزان تأثیر مستقیم و غیرمستقیم ابعاد هفتگانه متغیر هوش سازمانی.. 128

  4-4-1-3) بررسی میزان تأثیر مستقیم و غیرمستقیم ابعاد پنجگانه متغیر رفتار شهروندی سازمانی.. 131

  فصل پنجم: نتیجه­گیری و پیشنهادات

  فهرست مطالب (ادامه)

  عنوان صفحه

  مقدمه. 136

  5-1)خلاصه تحقیق.. 137

  5-2) نتیجه­گیری.. 138

  5-2-1) وضعیت اخلاق­کار، هوش سازمانی و رفتار شهروندی سازمانی در کارکنان اداری دانشگاه شیراز 139

  5-2-2) نحوه ارتباط اخلاق­کار و هوش سازمانی.. 140

  5-2-3) نحوه ارتباط ابعاد اخلاق­کار، هوش سازمانی و رفتار شهروندی سازمانی.. 141

  5-2-4) تفسیر مدل اصلی تحقیق.. 142

  5-2-5) تأثیر ویژگی­های جمعیت­شناختی بر اخلاق­کار، هوش سازمانی و رفتار شهروندی سازمانی.. 142

  5-3) محدودیت­های تحقیق.. 143

  5-4) پیشنهادهای تحقیق.. 144

  5-4-1) پیشنهادهای عمومی تحقیق.. 144

  5-4-2) پیشنهادهایی به محقّقین و پژوهشگران آینده 147

  منابع و مآخذ. 149

  الف) منابع فارسی.. 149

  ب) منابع غیرفارسی.. 157

  پیوست­ها 165

   

   

  منبع:

  الف) منابع فارسی

  آذر، عادل؛ ربیعه، مسعود و فاطمه قیطاسی(1387)"اخلاق در علم مدیریت"، اخلاق در علوم و فناوری، شماره 1و2، 1-10.

  ابراهیم­زاده، مظاهر(1390)"رفتار شهروندی سازمانی کارکنان"، بانک سپه، شماره 121، 22-32.

  احمدی، سیروس(1391)"بررسی فرهنگ کار و عوامل اجتماعی مؤثر بر آن"، جامعه شناسی کاربردی، شماره 46(2)، 21-40.

  اسدی،منصور؛ علیرضا کریمی(1387)"روابط انسانی"، ماهنامه نفت، شماره 28، 12.

  الوانی، مهدی؛ حسنپور، اکبر و علی داوری(1389)"تحلیل اخلاق سازمانی کارکنان با استفاده از الگوی دایره اخلاق"، فصلنامه اخلاق در علوم و فناوری، سال پنجم، شمارههای 3و4، 25-34.

  الوانی، مهدی؛ دیوانداری، علی؛ مجتبوی­دلوئی، آذرمیدخت و مجتبی کیانی(1388)"مطالعه اخلاق سازمانی کارکنان بانک ملت با استفاده از الگوی دایره اخلاق"، کنفرانس پنجم منابع انسانی، 405-426.

  الهیان، علی؛ محمدابراهیم زواری(1388)"هوش سازمانی؛ خاستگاه هوش کسب و کار"، تدبیر، شماره 208، 49-52.

  امیرکبیری، علیرضا؛ سهیلا داروئیان(1390)"برداشتهای اخلاق حرفهای مدیران در کسب و کارهای کوچک و متوسط"، فصلنامه اخلاق در علوم و فناوری، شماره 1، 84-93.

  امینی­فسخودی،عباس(1387)"پویایی اخلاق تجاری: تابعی از فرهنگ و زمان (نمونه­ها و الگوها)"،فصلنامه اخلاق در علوم و فناوری، سال سوم، شماره­های 3و4، 97- 105.

  انصاری، محمداسماعیل(1389)"مشارکت انسانی"، نشریه فرهنگ عمومی و وفاق اجتماعی، شماره 24، 26-29.

  انصاری، محمداسماعیل؛ استادی، حسین و مریم­ خلیفه­ سلطانی(1389)"بررسی عوامل مؤثر بر افزایش رفتار شهروندی سازمانی"، همایش ملی چالشهای مدیریت و رهبری در سازمانهای ایرانی، 1-19.

  باباصفریرنانی، محبوبه (1389)"بررسی اخلاق حرفهای اساتید دانشگاه شیراز از دیدگاه دانشجویان کارشناسی­ارشد"، پایاننامه کارشناسی­ارشد، رشته مدیریت آموزشی، دانشگاه شیراز.

  باقی، مجتبی و علیرضا شیروانی(1391)"تحلیلی بر نقش ابعاد هوش سازمانی در افزایش سطح عملکرد کارکنان در شرکت توزیع برق استان اصفهان"، کنفرانس منطقه­ای سیرد، 1-5.

  برادبری، تراویس و جین گریوز(1388)"هوش هیجانی (مهارت­ها و آزمون­ها)"، ترجمه: مهدی گنجی، تهران، نشر ساوالان.

  بشیر، حسن؛ محمدرضا هراتینیک(1390)"الگو مفهومی ارزیابی فرهنگی- اخلاقی راهحلهای فناوری اطلاعات"، اخلاق در علوم و فناوری، شماره 1، 25-34.

  بهرامینژاد، زهرا؛ رستم پوررشیدی(1390)"سازمان باهوش؛ گشودن پنجره در امتداد افق یادگیری فراگیر"، توسعه مدیریت، شماره 90، 17-22.

  بهشتیفر، ملیکه؛ محمود نکوئیمقدم(1389)"رابطه رفتار اخلاقی مدیران با رضایت شغلی کارکنان"، فصلنامه اخلاق در علوم و فناوری، سال پنجم، شماره 1و2، 67-79.

  بیکزاده، جعفر؛ علائی، محمدباقر و کریم اسگندری(1389)"بررسی رابطه هوش سازمانی مدیران با عملکرد آنان در سازمانهای دولتی استان آذربایجانشرقی"، پژوهشهای مدیریت، شماره 8، 143-163.

  پوریوسفی، حمید؛ فتحی، سروش و محمدعلی پوریوسفی(1391)"بررسی عوامل مؤثر بر فرهنگ کار در بین کارگران زن بخش صنعت"، فصلنامه جامعه­شناسی زنان، شماره 1، 135-152.

  تسلیمی، محمدسعید؛ قلی­پور، آرین؛ وردی­نژاد، فریدون و میترا من­آل­آقا(1388)"ارائه راهکارهایی برای ارتقاء هوش فرهنگی مدیران دولتی در امور بین­المللی"، پژوهشهای مدیریت، سال 2، 29-57.

  توسلی، غلامعباس؛ مریم نجارنهاوندی(1387)"مطالعه اخلاق کار با تأکید بر جنسیت"، پژوهش زنان، دوره 6، شماره 3، 39-48.

  تولایی، روحالله(1388)"عوامل تأثیرگذار بر رفتار اخلاقی کارکنان در سازمان"، ماهنامه توسعه انسانی پلیس، شماره 25، 14-18.

  توماس، دیوید و کر اینکسون(1387)"هوش فرهنگی: مهارت­های انسانی برای کسب و کارهای تجاری"، ترجمه: میرسپاسی و همکاران، تهران: میثاق همکاران.

  جعفری، پریوش؛ علیرضا فقیهی(1388)"میزان مؤلفههای هوش سازمانی در سازمان پژوهش و برنامهریزی آموزشی"، دانش و پژوهش در علوم تربیتی، شماره 23، 45-66.

  جمال­زاده، محمد؛ غلامی، یونس و محمدحسن سیف(1388)"بررسی رابطه هوش سازمانی و یادگیری سازمانی در بین کارکنان و اعضای هیأت علمی منطقه یک دانشگاه آزاد اسلامی و ارائه الگویی جهت ارتقاء یادگیری سازمانی"، فصلنامه رهبری و مدیریت آموزشی، شماره 2، 63-86.

  حافظ­نیا، محمدرضا(1386)"مقدمه­ای بر روش تحقیق در علوم انسانی"،تهران: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه­ها (سمت).

  حمیدیه، بهزاد(1381)"اخلاق حرفهای"، رسالت، 8.

  خانیجزنی،جمال(1387)"اخلاق کار و وجدان کاری"، فصلنامه اخلاق در علوم و فناوری، سال سوم، شماره 3و4، 91-96.

  خسروی، آرش(1389)"ضرورت بکارگیری هوش سازمانی در سازمانها"، مرکز تحقیقات علوم اسلامی، 1-10.

  دادگر، یداله(1385)"اخلاق بازرگانی (وکسب و کار) از منظر اقتصاد و اقتصاد اسلامی"، پژوهشنامه بازرگانی، شماره 38، 87-120.

  دفت، ریچاردال(1385)"تئوری و طراحی سازمان"، جلد دوم، تهران، انتشارات دفتر پژوهشهای فرهنگی.

  ربیعی، اکبر(1387)"دلبستگی شغلی"، نشریه رشد، جلد 2، 14.

  رونقی، محمدحسین و کامران فیضی(1390)"ارائه الگوی اخلاق­کاری کارکنان بانکهای خصوصی ایران"، فصلنامه اخلاق در علوم و فناوری، شماره 2، 40-46.

  زارع، حمید(1383)"نقش رفتار شهروندی سازمانی در عملکرد سازمان"، فرهنگ مدیریت، شماره 6، 151-169.

  زارع­خلیلی، مجتبی؛ چوپانی، حیدر و علی­اصغر حیات(1389)"هوش سازمانی؛ ضرورت، زیرساخت­ها و پیامدها"، اولین همایش هوش سازمانی و هوش کسب و کار، 1-10.

  زهرایی، محمد؛ سعید رجایی­پور(1390)"بررسی رابطه میان هوش و سلامت سازمانی در دانشگاههای شهر اصفهان در سال تحصیلی 89-1388"، فصلنامه علمی – پژوهشی رهیافتی نو در مدیریت آموزشی، شماره 2، 155-174.

  ساجدی، اکبر و علی نعمتی(1391)"تبلیغات بازرگانی در بستر اخلاق حرفه­ای"، پژوهش­نامه اخلاق، شماره 15، 57-76.

  سرمد، زهره؛ بازرگان، عباس و الهه حجازی(1388)"روشهای تحقیق در علوم رفتاری"، چاپ هجدهم، تهران، نشر آگاه.

  سلاجقه، سنجر؛ فاطمه سیستانیخنامان(1389)"بررسی رابطه میان اخلاقکار و کیفیت خدمات در سازمانهای دولتی شهر کرمان"، همایش ملی چالشهای مدیریت و رهبری در سازمانهای ایرانی، 1-11.

  سلاسل، ماهان؛ کامکار، منوچهر و محسن گلپرور(1388)"رابطه هوش سازمانی و مؤلفههای آن با رفتارهای شهروندی سازمانی کارکنان شرکت احیاءگستران اسپادان"، دانش و پژوهش در روانشناسی کاربردی، شماره 40، 26-37.

  سلیمانی، نادر؛ عباسزاده، ناصر و بهروز نیازآذری(1391)"رابطه اخلاقکار با رضایت شغلی و استرس شغلی کارکنان در سازمان آموزش فنی و حرفهای شهر تهران"، فصلنامه علمی پژوهشی رهیافتی نو در مدیریت آموزشی، شماره 1، 31-38.

  سهرابی، فرامرز(1387)"مبانی هوش معنوی"، فصلنامه سلامت روان، شماره 1، 14-18.

  سیادت، علی و مرضیه مختاری­پور(1388)"مدیریت با هوش اخلاقی"، تدبیر، شماره 205، 29-33.

  سیدعلوی، بلال؛ حمید عربلو(1390)"تعیین سطح هوش سازمانی کتابداران کتابخانه مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی"، فصلنامه رسالت مدیریت دولتی، شماره 1، 99-119.

  شیخی، محمدحسین(1390)"عوامل مؤثر بر سلامت نظام اداری و رشد ارزش­های اخلاقی در آن"، اسلام و پژوهش­های مدیریتی، شماره 2، 99-126.

  صنوبری، محمد(1387)"رفتار شهروندی سازمانی (مفاهیم، تعاریف، ابعاد و عوامل مؤثر بر آن)"، دوماهنامه توسعه انسانی پلیس،شماره 16، 79-99.

  طاهری­دمنه، محسن؛ زنجیرچی، محمود و مجید نجاتیان­قاسمیه(1390)"نقش اخلاقکاری در ارتقای رفتار شهروندی سازمانی­"، فصلنامه اخلاق در علوم و فناوری، شماره 2، 30-39.

  طاهریگودرزی، حجت؛ قنواتی، اکبر و محمود آقاحسینعلیشیرازی(1390)"رابطه زیرسیستم تحول سازمانی در سازمان یادگیرنده با هوش سازمانی در شرکت مخابرات استان خوزستان"، فراسوی مدیریت، شماره 18، 7-24.

  طبرسا، غلامعلی و حمید رامین­مهر(1389)"ارائه مدل رفتار شهروندی سازمانی"، چشم­انداز مدیریت دولتی، شماره 3، 103-117.

  طبرسا، غلامعلی؛ حاتمی، سکینه و رقیه ابدالی(1391)"تبیین ارتباط هوش سازمانی و خلق دانش (مورد مطالعه: کارکنان یک شرکت صنعتی)"، پژوهش نامه مدیریت تحول، شماره 7، 110-132.

  طبرسا، غلامعلی؛ هادیزاده، اکرم و  عبدالعلی کشته­گر(1389)"ارائه مدلی برای تبیین عوامل مؤثر بر رفتار شهروندی سازمانی"، چشم­انداز مدیریت دولتی، شماره 1، 101-114.

  عاملی، منیژه(1388)"رویکرد نظری به دانش اخلاق حرفه­ای"، پژوهش­نامه اخلاق، شماره 4، 113-148.

  عاملی، منیژه(1387)"رویکرد نظری به دانش اخلاق حرفه­ای"، همایش بین المللی اخلاق اسلامی در دانشگاهها، شماره 12، 1-15.

  عرفانی­خانقاهی، معصومه و پریوش جعفری(1389)"هوش سازمانی و ارتقای آن در دانشگاه"، تهران، فراشناختی اندیشه.

  غفاری­آشتیانی، پیمان و رضوان چوبندیان(1389)"هوش سازمانی، پارادایم هزاره سوم"، ماهنامه اطلاعات سیاسی – اقتصادی، شماره 3 و 4 (پیاپی 280)، 226-232.

  فرامرزی، حسن(1385)" اخلاق کار"، روزنامه ایران، 8.

  فرهادی، مرتضی(1376)"صنعت بر فراز سنت و یا در برابر آن"، فرهنگ، شماره 22 و 23، 1-21.

  فقیهی، ابوالحسن؛ بهروز رضاییمنش(1384)"اخلاق اداری: سیری در گذشته و حال"، فصلنامه مطالعات مدیریت، شماره 47، 25-50.

  قادری،اسماعیل(1388)"رهبری تحول­آفرین رکن اصلی در توسعه و ارتقای هوش سازمانی"، عصر مدیریت، شماره 12 و 13، 86-91.

  قاسمی، وحید؛ وحیدا، فریدون و گیسو یزدخواستی(1389)"تحلیلی بر هوش فرهنگی و الگوهای تقویت آن"، فصلنامه تخصصی علوم اجتماعی دانشگاه آزاد اسلامی - واحد شوشتر، سال 4، 33-50.

  قراملکی، فرامرز(1382)اخلاق حرفه­ای، تهران، انتشارات مؤلف، چاپ اول.

  قربانی­زاده، وجه­اله؛ مریم کریمان(1389)"عوامل درون­سازمانی مؤثر بر اخلاق­کاری کارکنان"، فصلنامه پژوهش­های مدیریت منابع انسانی، شماره 4، 47-65.

  کامیابی،محمد(1389)"کارآفرینی"، نشریه رشد، شماره 20، 12.

  کاوسی، اسماعیل؛ هادی رزقیشیرسوار(1389)"تعیین سطح هوش سازمانی دانشجویان رشته مدیریت شهری دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات"، مطالعات مدیریت شهری، شماره 2، 128-144.

  کاویان،بهنام(1384)"بررسی اخلاق در بخش دولتی و خصوصی"، ماهنامه تدبیر، شماره 165، 45-48.

  کلهر، منوچهر(1383)"مقدمات رفتار اداری"، انتشارات حدیث امروز.

  کیاروچی، ژوزف؛ فورگاس، ژوزف و جان مایر(1383)"هوش عاطفی در زندگی روزمره"، ترجمه: نوری­امامزاده­ای و نصیری، اصفهان، نوشته.

  کیانی، اردشیر؛ نوابینژاد، شکوه و خدابخش احمدی(1387)"ویژگیهای شخصیتی و رعایت اخلاقحرفهای در مشاوران و روانشناسان"، اندیشه و رفتار، شماره 8، 79-90.

  کیوانآرا، محمود؛ یزدخواستی، علی؛ بهرامی، سوسن و یوسف مسعودیان(1390)"رابطهی مؤلفههای مدیریت دانش و هوش سازمانی در دانشکدههای دانشگاه علوم پزشکی اصفهان"، مدیریت سلامت، شماره 5، 673-680.

  گنجی، حمزه(1382) "روانشناسی عمومی"، تهران، نشر ساوالان.

  مان، نورمن لسلی(1378)"اصول روانشناسی «اصول سازگاری آدمی»"، ترجمه و اقتباس محمود ساعتچی، تهران، امیرکبیر.

  مبینی، مهدی؛ همتی، محمد و علینقی امیری(1389)"اخلاق حرفهای؛ ضرورتی برای سازمان"، معرفت اخلاقی، شماره 4، 137-160.

  محسنی، منوچهر(1379)"بررسی آگاهی­ها، نگرش­ها و رفتارهای اجتماعی - فرهنگی در ایران"، تهران، دبیرخانه شورای فرهنگ عمومی.

  محیطی، فرشته(1390)"نگاه ارزشی به اهمیت کار، تلاش و اخلاق­کار"، کار و جامعه، شماره 132 و 133، 127-132.

  مختاری­پور، مرضیه و ایرج کاظمی(1389)"بررسی و مقایسه بین هوش سازمانی با هوش اخلاقی مدیران آموزشی و غیرآموزشی دانشگاه­های دولتی اصفهان"، نامه آموزش عالی، شماره 12، 35-51.

  مطهری، مرتضی(1370)"تعلیم و تربیت در اسلام"، تهران، انتشارات صدرا.

  معیدفر، سعید(1378)"بررسی میزان اخلاقکار و عوامل فردی و اجتماعی مؤثر بر آن در واحدهای تولید صنعتی استان تهران"، تهران، مؤسسه کار و تأمین اجتماعی.

  معیدفر، سعید (1382)"اخلاقکار و عوامل مؤثر بر آن در میان کارکنان ادارات دولتی"، فصلنامه علمی پژوهشی رفاه اجتماعی، شماره 23، 321- 341.

  معیدفر، سعید(1386)"اخلاق کار به عنوان یک مسئله اجتماعی"، ماهنامه مهندسی فرهنگی، سال دوم، شماره 14، 6-18.

  معیدفر، سعید(1380)"فرهنگ و اخلاق­کار در ایران (نگرش به کار در متون دینی ایران پیش و پس از دوره اسلامی)"، کار و جامعه، شماره 42، 35-40.

  مقیمی، محمد(1384)"رفتار شهروندی سازمانی از تئوری تا عمل"، فرهنگ مدیریت، شماره 11، 19-48.

  ملکشاهی، علیرضا؛ پریناز بنیسی(1389)"بررسی رابطهی بین مؤلفههای هوش سازمانی با سازمان یادگیرنده در دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن"، علوم تربیتی، شماره 11، 131-142.

  منتقمی، فروغ مصطفی(1389)"درآمدی بر اخلاق کسب و کار و تبلیغات در تجارت الکترونیک از منظر حمایت از حقوق مصرف­کنندگان"، بررسی­های بازرگانی، شماره 40، 21-39.

  موسوی، حسین؛ طالب­زاده­نوبریان، محسن و غلامرضا شمس­مورکانی(1390)"بررسی رابطه هوش معنوی و رفتار شهروندی سازمانی معلمان دبیرستان­های شهرستان زنجان"، فصلنامه روان­شناسی تربیتی، شماره 22، 65-94.

  مهدیه، امید و علی­اکبر سنگری(1387)"شناخت علل بروز رفتارهای غیراخلاقی در محیط کار"، فصلنامه مدیریت و منابع انسانی در صنعت نفت، شماره 5، 79-105.

  مهربان­سرآسیاب، زینب(1390)"تأثیر کیفیت زندگی شغلی و معناداری کار بر اخلاق­کاری (مطالعه موردی: شرکت­های زیر مجموعه وزارت نیرو در استان فارس)"، پایان­نامه کارشناسی­ارشد، رشته مدیریت صنعتی، دانشگاه شیراز.

  میرموسوی، فرید(1390)"ارتقای اخلاق­کار، شرط توسعه و پیشرفت"،روزنامه جام جم، شماره 3173، 1-20.

  واثقی، قاسم(1380)"درسهایی از اخلاق مدیریت"، تهران، انتشارات سازمان تبلیغات اسلامی.

  واثقی، قاسم(1384)"اخلاق مدیریت"، تهران، انتشارات امیرکبیر، چاپ دوم.

  وارنوک،مری(1380)"فلسفه­ی اخلاق در قرن بیستم"،ترجمه­ی فنایی، قم، بوستان کتاب.

  ویلیامز، برنارد(1382)"نظریه­های اخلاقی"، ترجمه­ی ابراهیم دیانتی­نسب، فلسفه، کلام و اخلاق، شماره 3، 12-15.

  هسمر، ال تی(1382)"اخلاق در مدیریت"،ترجمه­ی محمد اعرابی و داود ایزدی، تهران، انتشارات دفتر پژوهشهای فرهنگی.

   

   

  ب) منابع غیرفارسی

  Albrechet, Karl (2003), "Organizational Intelligence survey", Australian Institute of Management, available at:

  www.KarlAlbrecht.com).

  Albrechet, Karl (2003),"Organizational Intelligence & knowledge management: thinking outside the silos", 1-17, available at: (www.KarlAlbrecht.com).

  Bakhshian A.; Hamidi F., Ezati M. (2011), "Relationship between Organizational Intelligence and Entrepreneurship among University Educational Managers", the Journal of Mathematics and Computer Science, V. 3, No.4, 413 – 421.

   Batemun, T. S. & Organ, D. W. (1983), "Job Satisfaction and the Good Soldier; the Relationship between Affect and Employee Citizenship", Academy of Management Journal, V.26, 587-595.

  Berit, groven (2010), "Professional Ethics as a Part of Professional Competence of Supporting Professions", Book of proceedings of the international scientific conference of the international project NIL-II-022-d, 22-23rd, 41-47.

  Bolino, M. C., & Turnley, W. H. (2003), "Going the Extra Mile: Cultivating and Managing Employee Citizenship Behavior", Academy of Management Executive, V.17, N.3, 60–71.

  Borba M. (2001), "The Step-by-Step Plan to Building Moral Intelligence", Available at:

  Božović, Jelena (2007), "Business Ethics in Banking", Economics and Organization, V. 4, N. 2, 173 – 182.

  Bukhari, Zirgham ullah and Ali, Umair (2009), "Relationship between Organizational Citizenship Behavior & Counterproductive Work Behavior in The Geographical Context of Pakistan", International Journal of Business and Management, V. 4, N. 1, 85-92.

  Cardy, R L. and Selvarajan, T. (2006), "Assessing ethical behavior: the impact of outcomes on judgment bias", Journal of Managerial Psychology, V. 21, N. 1, 52 – 72.

  Castro, C. B., Armario, E. M., and Ruiz, D. M. (2004), "The Influence of Employee Organizational Citizenship Behavior on Customer Loyalty", International Journal of Service Industry Management, V. 15(1), 27-53.

  Conaock .M and Johns .L (1998), "TQM and its Humanistic orientation towards Organizational Analysis", The TQM magazine, N. 10(4), 26-31.

  Cooper AK, Ittmann HW, Stylianides T & Schmitz PMU (2009), "Ethical Issues in Tracking Cellular Telephones at an Event", Omega 37, 1063-1072.

  De George, Richard T. (2005), "A History of Business", from the website of the Markkula Center for Applied Ethics, available at: 

  http://www.scu.edu/ethics/practicing/focusareas/business/conference/presentations/business-ethics-history.html)

  Diggins, C. (2004), "Emotional Intelligence: The Key to Effective Performance and to Staying Ahead of the Pack at Times of Organizational Change", Human Resource Management International Digest, V. 12, N. 1, 5-33.

  Einer, A (2010), "Organizational Ethics – Through Mutual Discourse towards Mutual Solution", Book of proceedings of the international scientific conference of the international project NIL-II-022-d, 22-23rd, 7-13.

   Emmons, R. A. (2000), "Is Spirituality Intelligence? Motivation, Cognition, and the Psychology of Ultimate Concern", the International Journal for the Psychology of Religion, V. 10(1), 3-26.

   Ercetin, S; Cetin, B and Potas N (2007), "Multi-Dimensional Organizational Intelligence Scale (Muldimorins)", World Applied Sciences Journal, N. 2, 151-157.

   Fassin, Yvas; Rossem, Annick Van and Marc Buelens (2011), "Small-Business Owner-Managers’ Perceptions of Business Ethics and CSR-Related Concepts", Journal of Business Ethics, N. 98, 425-453.

   Fouts, Susan Fowler. (2004), "Differences in Work Ethic among Jobseekers Grouped by Employment Status and Age and Gender", A dissertation submitted to the Graduate Faculty of North Carolina State University in partial fulfillment of the requirements for the Degree of Doctor of Education, North Carolina State University.

  Ghalambaz, Soodabeh and Ghalambaz, Sepideh (2012), "Investigating the Relationship between Ethics Values and Organizational Commitment among Telecommunication Managers in Isfahan Province", International Journal of Multidisciplinary Sciences and Engineering, V. 3, N. 7, 38-41.

   Ghahremani, Jafar and Nader GholiGhourchian (2012), "Investigating Effective Factors on the Teacher's Work Ethics of Three Educational Levels to Represent a Model", American Journal of Scientific Research, N. 54, 101-110.

   Halal .William E (2006), "Organizational Intelligence: What is it and How can manager Use it?" available at: www.strategy-bussiness.com

   Hershey H. Friedman, Joshua Fogel & Linda Weiser Friedman (2005), "Student Perceptions of the Ethics of Professors", Electronic Journal of Business Ethics and Organization Studies, V.10, N.2, 10-15.

   James F. Keenan (2011), "the lack of professional ethics in the academy", Louvain studies 35, 98-116.

   Jung, Younghan (2009), "An Approach to Organizational Intelligence Management (A Framework for Analyzing Organizational Intelligence Within the Construction Process)", PhD Thesis, Environmental Design and Planning, the Virginia Polytechnic Institute and State University.

   Kennedy, Sheila s and malatesta, Deanna (2010), "Safeguarding the Public Trust: Can Administrative Ethics Be Taught?", National Association of Schools of Public Affairs and Administration, V. 16, N. 2, 161-180.

   Kum-Lung, Choe and Teck-Chai, Lau (2010), "Attitude towards Business Ethics: Examining the Influence of Religiosity, Gender and Education Levels, International Journal of Marketing Studies, V. 2, N. 1, 225-232.

   Lefter. V. & Prejmerean. M & Vasilache. S (2008), "The Dimension of Organizational Intelligence Romanian Companies-A human capital perspective", Theoretical and Applied Economics journal, N.527, 39-52.

   Mailler, Emma (2006), "For love or money? Perceptions and Conceptions of the work ethic held by a group of preserves teachers in Queensland", a thesis submitted in fulfillment of the requirements for the degree of Doctor of Philosophy, school of Brisbane, Australia.

   Maleki, Rasoul; Bahrololoum, Hasan and Hasani, Ali (2012), "The Relationship between Organizational Intelligence and Organizational Citizenship Behavior in Sport Organizations (Case Study: Sport and Youth Administration of Golestan Province)", International Journal of Academic Research in Economics and Management Sciences, V. 1, N. 4, 67-76.

   Marjani A B. and  Soheilipour M (2012), "The Relationship between Organizational Intelligence and Staff Performance Based on the Model of Karl Albrecht (The case of Iran Branch, China National Petroleum Company)", International Journal of Business and Social Science, V. 3, N. 4, 152-158.

   Murtezan Ismaili, Dëshira Imeri, Merxhivan Ismaili, Mentor Hamiti (2011), "Perceptions of ethics at education in university level", Proscenia Social and Behavioral Sciences 15, 1125-1129.

  Organ, D W (1997), "Organizational Citizenship Behavior: it is Construct clean-up Time", Human Performance, 10(2), 85-97.

  Petty, Gregory C. & Hill, Roger B. (1995), "A New Look at Selected Employability Skills: A Factor Analysis of the Occupational Work Ethic", Journal of Vocational Education Research, V. 20, N. 4, 59-73.

   Petty, Gregory C. (1995), "Occupational Work Ethic Inventory", available at: http://workethic.coe.uga.edu/cgi-bin/new

   Podsakoff, P.M., MacKenzie, S.B., Paine, J.B. & Bachrach, D.G. (2000),  "Organizational Citizenship Behaviors: A Critical Review of the Theoretical and Empirical Literature and Suggestions for Future Research", Journal of Management. V.26, N. 51, 513-563.

   Porter G (2010), "Work Ethic and Ethical Work: Distortions in the American Dream", Journal of Business Ethics, N. 96, 535-550.

   Prejnerean M, Vasilache S. (2007), "A universities Organizational Intelligence, Strategies, Standards and Debouches", Available from: URL:

  http/www.papers,sssrn.com.                            

   Reybold, L. Earle, Halx. Mark D; Jimenez, Anne L. (2008), "Professional Integrity in Higher Education: A Study of Administrative Staff Ethics in Student Affairs", Journal of College Student Development, V.49, N.2, 110-124.

   Reymond, K; Kimberly, M; Cheryl, B and Charles F (2010), "Work Ethic: Do New Employees Mean New Work Values?", Journal of Managerial Issues, 22 (1), 10-34.

   Roger B. Hill, Susan Fouts (2005), "Work Ethic and Employment Status: A Study of Jobseekers", Journal of Industrial Teacher Education, N.3, 48-65.

   Ryan, John J. (2002), "Work Values and Organizational Citizenship Behaviors: Values that Work For Employees and Organizations", Journal of Business and Psychology, V. 17, N. 1, 123-132.

   Salovey, P. & Grewal, D. (2005), "The Science of Emotional Intelligence", Current Directions in Psychological Science, V. 14, N. 6, 281-285.

   Sharma, J P, Bajpai N and Holani U (2011), "Organizational Citizenship Behavior in Public and Private Sector and Its Impact on Job Satisfaction: A Comparative Study in Indian Perspective", International Journal of Business and Management, V. 6, N. 1, 67-75.

   Sheehy, J. W. (1990), "New work ethic is frightening". Personnel Journal. 69(6), 28-36.

   Simic, Ivana (2005), "Organizational Learning as A Component of Organizational Intelligence", Information and Marketing Aspect of the Economically Development of the Balkan Countries Journal, 189-196, available at:

   Solomon .R C (1994), "Above the Bottom Line: an Introduction to Business Ethics", 2nd ed., Harcourt Brace, Fort Worth, TX.

   Staškevičiūte, I. and Čiutiene, R. (2008), "Processes of University Organizational Intelligence: Empirical Research", the Economic Conditions of Enterprise Functioning, N. 5 (60), 65-71.

   Stys, Y. and Brown, Sh. L. (2004), "A Review of the Emotional Intelligence Literature and Implications for Corrections", Research Branch Correctional Service of Canada, Available at:

   Svensson .G & Wood .G (2003), "The dynamics of business ethics: a function of time and culture - cases and models", Management Decision, 41(4): 350-361.

   Svensson .G & Wood .G (2004), " Codes of ethics best practice in the Swedish public sector: a PUBSEC-scale", International journal of public sector management, V. 17, N. 2, 178-195.

  Turner N. and barling J (2002), "Transformational Leadership and Moral reasoning", Journal of Applied Psychology, N. 87(2), 304-311.

   Turnipseed, David L. (2002), "Are good soldiers good? Exploring the link between organization citizenship behavior and Personal ethics", Journal of Business Research, 55, 1– 15.

   Uygur, A. and Ulusoy G. (2013), "Manager and Employee Perceptions on Organizational Intelligence's Effects on Performance in Enterprises. An Application", International Journal of Humanities and Social Science, V. 3, N. 2,108-124.

   Veryard, R (2000), "On Intelligence", Component-Based Business Background Material, 1-13.

  Vimba, C M (2011), "the Role of Leadership Work Ethic for Improved Organizational Performance", Thesis for the Doctor of Philosophy, University of Johannesburg.

   

   


تحقیق در مورد پایان نامه بررسی رابطه اخلاق ، ‬کار و هوش سازمانی ؛ با در نظر گرفتن متغییر میانجی رفتار شهروندی سازمانی در کارکنان اداری دانشگاه شیراز , مقاله در مورد پایان نامه بررسی رابطه اخلاق ، ‬کار و هوش سازمانی ؛ با در نظر گرفتن متغییر میانجی رفتار شهروندی سازمانی در کارکنان اداری دانشگاه شیراز , پروژه دانشجویی در مورد پایان نامه بررسی رابطه اخلاق ، ‬کار و هوش سازمانی ؛ با در نظر گرفتن متغییر میانجی رفتار شهروندی سازمانی در کارکنان اداری دانشگاه شیراز , پروپوزال در مورد پایان نامه بررسی رابطه اخلاق ، ‬کار و هوش سازمانی ؛ با در نظر گرفتن متغییر میانجی رفتار شهروندی سازمانی در کارکنان اداری دانشگاه شیراز , تز دکترا در مورد پایان نامه بررسی رابطه اخلاق ، ‬کار و هوش سازمانی ؛ با در نظر گرفتن متغییر میانجی رفتار شهروندی سازمانی در کارکنان اداری دانشگاه شیراز , تحقیقات دانشجویی درباره پایان نامه بررسی رابطه اخلاق ، ‬کار و هوش سازمانی ؛ با در نظر گرفتن متغییر میانجی رفتار شهروندی سازمانی در کارکنان اداری دانشگاه شیراز , مقالات دانشجویی درباره پایان نامه بررسی رابطه اخلاق ، ‬کار و هوش سازمانی ؛ با در نظر گرفتن متغییر میانجی رفتار شهروندی سازمانی در کارکنان اداری دانشگاه شیراز , پروژه درباره پایان نامه بررسی رابطه اخلاق ، ‬کار و هوش سازمانی ؛ با در نظر گرفتن متغییر میانجی رفتار شهروندی سازمانی در کارکنان اداری دانشگاه شیراز , گزارش سمینار در مورد پایان نامه بررسی رابطه اخلاق ، ‬کار و هوش سازمانی ؛ با در نظر گرفتن متغییر میانجی رفتار شهروندی سازمانی در کارکنان اداری دانشگاه شیراز , پروژه دانشجویی در مورد پایان نامه بررسی رابطه اخلاق ، ‬کار و هوش سازمانی ؛ با در نظر گرفتن متغییر میانجی رفتار شهروندی سازمانی در کارکنان اداری دانشگاه شیراز , تحقیق دانش آموزی در مورد پایان نامه بررسی رابطه اخلاق ، ‬کار و هوش سازمانی ؛ با در نظر گرفتن متغییر میانجی رفتار شهروندی سازمانی در کارکنان اداری دانشگاه شیراز , مقاله دانش آموزی در مورد پایان نامه بررسی رابطه اخلاق ، ‬کار و هوش سازمانی ؛ با در نظر گرفتن متغییر میانجی رفتار شهروندی سازمانی در کارکنان اداری دانشگاه شیراز , رساله دکترا در مورد پایان نامه بررسی رابطه اخلاق ، ‬کار و هوش سازمانی ؛ با در نظر گرفتن متغییر میانجی رفتار شهروندی سازمانی در کارکنان اداری دانشگاه شیراز

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (M.A ) گرایش: " استراتژیک " چکیده پایان نامه (شامل خلاصه، اهداف، روش های اجرا و نتایج به دست آمده) : در طول تاریخ یکی از آرزوهای اساسی انسان اجرای عدالت و تحقق آن در جامعه بوده است. اجرای عدالت در جامعه و به خصوص سازمان ها موجب می شود که افراد با آرامش خاطر بیشتری به وظایف خود عمل کنند و بروز رفتار شهروندی سازمانی تحقق یابد. پژوهش حاضر ...

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (M.A.) گرایش: صنعتی و سازمانی رابطه هوش هیجانی و رضایت شغلی با رفتار شهروندی سازمانی کارکنان امور مالی دانشگاه علوم پزشکی فارس چکیده در این تحقیق به بررسی تاثیر رفتار شهروندی سازمانی، هوش هیجانی بر رضایت شغلی کارکنان امور مالی دانشگاه علوم پزشکی فارس پرداخته و به نتایجی دست یافت. به منظور بررسی این متغیرها تحقیقی به روش توصیفی از نوع ...

پایان نامه کارشناسی ارشد (رشته آموزش و بهسازی منابع انسانی) چکیده: در عصر حاضر اهمیت شهروندان به عنوان یکی از منابع بسیار مهم سازمان درک شده است، رفتار آنها هم بسیار با اهمیت تلقی می شود. از این روست که محققان زیادی به تجزیه و تحلیل رفتار شهروندی پرداخته اند و از طرف دیگر محیط کاری به عنوان یکی از عواملی است که در رفتار شهروندی سازمانی نقش دارد. هدف از این پژوهش، بررسی رابطه بین ...

پایان نامه تحصیلی جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد چکیده در دنیای پر رقابت کنونی، سازمان ها پیوسته در جستجوی شیوه های جدیدی برای حداکثر کردن عملکرد و تلاش کارکنانشان هستند. رفتار شهروندی سازمانی رفتارهای فرانقشی و خودجوشی است که، کارکنان را در وضعیتی قرار می دهد که به صورت داوطلبانه فراتر از انتظارات وظیفه و شرح شغل خود عمل نمایند. در این میان ادراک کارکنان از منصفانه بودن پرداخت ها و ...

پایان نامه جهت دریافت درجه کارشناسی ارشد(.M.A) گرایش: صنعتی و سازمانی رابطه بین هوش معنوی و شادکامی با رفتار شهروندی سازمانی کارکنان کارخانه قند اقلید چکیده هدف از انجام پژوهش حاضر بررسی رابطه بین هوش معنوی و شادکامی با رفتار شهروندی سازمانی در کارکنان کارخانه قند شهرستان اقلید بود. نمونه این پژوهش شامل170 نفر از کارکنان بودند که به صورت تصادفی ساده از بین کلیه کارکنان انتخاب و ...

پايان نامه دوره کارشناسي ارشد MBA تابستان 1391 چکيده: هدف از انجام اين پژوهش بررسي رابطه ميان هوش معنوي، رضايت شغلي و تعهد سازماني بين کارکنان بانک ملي استان مازندران مي‌باشد. جامعه آما

پایان نامه جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد در رشته مدیریت آموزشی چکیده فارسی هدف اصلی این پژوهش بررسی رابطه بین عواطف منفی با رفتار شهروندی سازمانی در میان کارکنان دانشگاه رازی کرمانشاه می باشد. جامعه آماری مورد مطالعه این پژوهش کلیه اعضای هکارکنان دانشگاه رازی کرمانشاه بوده که در سال تحصیلی 1392-1391 در خدمت دانشگاه بودند که از بین آنان 225 نفر به عنوان نمونه آماری پژوهش و با روش ...

جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد(M.A.) رشته تحصیلی: مدیریت دولتی گرایش نیروی انسانی چکیده تحقیق حاضر با هدف مطالعه تاثیرارتباطات سازمانی در رضایت شغلی و تعهد سازمانی کارکنان بانک مسکن استان گیلان انجام شده است .روش انجام پژوهش حاضر از نوع توصیفی است . با توجه به قلمرو مکانی و زمانی، جامعه آماری پژوهش شامل440 نفر از کارکنان شعب بانک مسکن استان گیلان می‌باشد. نمونه آماری تحقیق حاضر با ...

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (M.A.) رشته مدیریت دولتی با گرایش نیروی انسانی چکیده عدالت از زیباترین، مقدس ترین و عالی ترین واژه ها در قاموس تمدن بشری محسوب می شود و رعایت آن از دیدگاه هر انسان سلیم الفطره ای، از ضروری ترین امور به شمار می آید. در حقیقت عدالت از مفاهیمی است که عقل جمعی همه ی افراد بشر آن را مستحسن و نیکو می شمرد. امروزه بخش مهمی از زندگی انسان ها در ...

پایان نامه جهت دریافت پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد چکیده پایان نامه (شامل خلاصه، اهداف، روش های اجرا و نتایج به دست آمده) امروزه رفتارهای مثبت فراتر از نقش، تحت عنوان "رفتار شهروندی سازمانی (OCB)" مورد توجه قرار گرفته است، در تحقیقات متغیرهای متعددی از قبیل رضایت شغلی، عدالت سازمانی، فرهنگ سازمانی، سبک رهبری و...، در احتمال بروز رفتار شهروندی سازمانی شناسائی شده اند که در مقاله ...

ثبت سفارش