پایان نامه شناسایی عوامل موثر بر شیفتگی به برند (مورد مطالعه برند آدیداس)

word 1008 KB 31287 228
1392 کارشناسی ارشد مدیریت
قیمت قبل:۴۴,۳۰۰ تومان
قیمت با تخفیف: ۳۶,۲۰۰ تومان
دانلود فایل
 • بخشی از محتوا
 • وضعیت فهرست و منابع
 • پایان‌نامه کارشناسی ارشد رشته مدیریت بازرگانی – گرایش بازاریابی

  چکیده

  هدف از پژوهش حاضر مطالعه و شناسایی عوامل موثر بر شیفتگی به برند به عنوان یکی از مهمترین متغیرها در قلمرو ارتباطات مصرف‌کننده-برند است. در حوزه برندینگ، ارتباطات مصرف‌کننده-برند بیان می‌کند که برندها می‌توانند به عنوان یک شریک فعال در رابطه با مصرف‌کنندگان‌ خود تعریف شوند و بر این اساس واجد خصوصیاتی باشند که افراد در روابط میان‌ فردی‌شان تجربه می‌کنند. شیفتگی به برندبه عنوان یکی از جدیدترین مفاهیم در حوزه بازاریابی، در برگیرنده نوعی اشتیاق و وابستگی عاطفی است که یک مصرف‌کننده راضی می‌تواند نسبت به برند مورد علاقه‌اش احساس ‌کند. این شیفتگی می‌تواند متغیرهای بازاریابی بااهمیتی چون وفاداری واقعی به برند، دفاع از برند و تبلیغات توصیه‌ای مثبت را تحت‌تاثیر قرار دهد. توجه به این متغیرها برای شرکت فروش و سود بیشتر و مشتریان وفادارتر را به دنبال خواهد داشت و این خود نشان‌دهنده ماهیت پویای شیفتگی به برند برای توسعه چشم‌انداز استراتژیک شرکت از مرحله معرفی برند به بازار تا رشد و بلوغ آن است. در پژوهش حاضر با استفاده از یکی از جامع‌ترین مدل‌های مفهومی موجود که براساس رویکرد نظریه‌ای پایه‌ای استخراج شده به بررسی عوامل موثر بر شیفتگی به برند با تمرکز بر برند آدیداس که یکی از شناخته‌شده‌ترین و محبوب‌ترین برندهای موجود در صنعت پوشاک و لوازم ورزشی است پرداخته‌ایم. از نظر کاربرد هدف این تحقیق کمک به تولید‌کننده پوشاک ایرانی برای شیفته‌کردن هر چه بیشتر مصرف‌کنندگان به برند خود در بازار بسیار رقابتی امروز است.ادبیات علمی و مطالعه‌ای این تحقیق و نیز نتایج حاصل از آن برای تولیدکننده ایرانی راهکارهای بااهمیتی را از نظر مدیریت و ارتقاء برند و نیز چگونگی درک احساسات مشتریان فراهم می‌کند و با توجه به وجود ظرفیت‌های مساعد داخلی زمینه مناسبی را برای بهبود کیفیت و رقابت با بازار برند های خارجی ایجاد می‌نماید.

  این تحقیق از لحاظ  نحوه جمع‌آوری داده‌ها از نوع پیمایشی و از لحاظ روش تحقیق توصیفی است. جامعه آماری این تحقیق را مصرف‌کنندگان برند آدیداس در شهر تهران تشکیل می‌دهند و نمونه‌گیری آن به صورت خوشه‌ای در دسترس و با انتخاب تصادفی چند نمایندگی از کل نمایندگی‌های این برند و توزیع پرسشنامه میان 384 نفر از خریداران این فروشگا‌ه‌ها انجام شده است.  برای تجزیه‌و تحلیل داده‌ها و آزمون فرضیات و مدل تحقیق از نرم‌افزارهای لیزرل و PLS با به‌کارگیری آزمو‌‌ن‌های مدل‌سازی معادلات ساختاری (SEM) و تحلیل عاملی تائیدی (CFA)استفاده شده است.

  نتایج تحقیق حاکی از تاثیر‌گذار بودن متغیرهای "رفتارهای مبتنی بر اشتیاق"، "یکپارچگی خود-برند"، "پیوند عاطفی مثبت"، "رابطه درازمدت"، "اندوه ناشی از احتمال جدایی از برند"،"نگرش کلی"، "اعتماد به برند" بر شیفتگی به برند است. لازم به ذکر است که متغیر "حس تعلق به جامعه برند" اثر معنی‌داری بر روی شیفتگی به برند نداشته است.

  واژگان کلیدی :  برند، شیفتگی به برند، ارتباطات مصرف‌کننده-برند، آدیداس، مدل معادلات ساختاری

  Abstract

  The purpose of this research is to studying and identifying the factors influencing the feeling of love toward a brand, as the one of most important variables in the field of consumer-brand relationships. Consumer-brand relationships define a brand as an active partner in relation with consumers that can comprise some characteristics similar to which they experience in their interpersonal relationships. Brand love as a new construct in the field of marketing includes a kind of passion and attachment that a satisfied consumer can feel toward his favorite brand. This feeling of love can influence important marketing variables like real loyalty to a brand, defense a brand and positive word of mouth. Paying attention to these concepts brings more sales and profits and also more loyal customers for the companyand moreover shows the inherently dynamic nature of the construct of brand love for the development of a strategic perspective on brand management from introduction to growth and maturity.

  The current research, tries to identify the factors influencing brand love with the use of one of the most comprehensive models based on a grounded theory approach. The selective brand as a case for study is “adidas” which is one of the most historic and favorable brands in the field of clothing and sport accessories. The practical aim of this research is to help the Iranian producer to increase the feeling of love toward his brand within the consumers in today’s competitive market. The scientific literature of this research and its results provide significant approaches for Iranian producer to manage and promote the brand and also understands the consumer’s emotions.With a consideration of favorable domestic capacities, this research helps to beget a suitable basis for improving the product quality and compete with foreign brands.

  In the case of data gathering this research uses the survey method and its methodology is descriptive. The population contains consumers of adidas brand in the city of Tehran. The sample comprises 384 people which chosen through a random cluster method and the questionnaire distributes within the consumers of selective adidas agencies. For data analysis, hypothesis and model testing we use the structural equation modeling and confirmatory factor analysis through Lisrel and PLS statistical software.

  The results show that “passion driven behaviors”, “self-brand integration”, “positive emotional connection”, “long-term relationship”, “positive overall attitude valence”, “certainty/confidence”  and “anticipated separation distress” have significant positive effect on brand love. In contrast the “sense of community” variable there is no significant effect on brand love.

   

  Keywords: Brand, Brand Love, Consumer-brand Relationships, adidas, Structural Equation Modeling

   

 • فهرست:

  فصل اول: کلیات تحقیق

  بخش اول

  1-1- مقدمه................................................................................................................................. 1

  2-1- بیان مسئله......................................................................................................................... 2

  3-1- اهداف تحقیق..................................................................................................................... 3

  1-3-1- هدف نظری................................................................................................................... 3

  2-3-1- هدف کاربردی............................................................................................................... 3

  4-1- اهمیت و ضرورت تحقیق.................................................................................................. 4

  5-1- سؤالات تحقیق.................................................................................................................. 5

  1-5-1- سؤال اصلی.................................................................................................................... 5

  2-5-1- سؤالات فرعی................................................................................................................ 5

  6-1- مدل مفهومی تحقیق......................................................................................................... 6

  7-1- فرضیات تحقیق................................................................................................................. 7

  8-1- متغیرهای تحقیق.............................................................................................................. 8

  9-1- روش شناسی تحقیق ....................................................................................................... 8

  1-9-1- روش انجام تحقیق........................................................................................................ 8

  2-9-1- روش‌های گردآوری اطلاعات و ایزار مورد استفاده ..................................................... 8

  3-9-1- جامعه آماری تحقیق.................................................................................................... 9

  4-9-1- روش نمونه‌گیری.......................................................................................................... 9

   

  5-9-1- حجم نمونه................................................................................................................... 9

  6-9-1- مقیاس مورد استفاده ................................................................................................... 9

  7-9-1- روش‌های تجزیه و تحلیل داده‌ها................................................................................. 10

  10-1- قلمرو تحقیق................................................................................................................... 10

  1-10-1- قلمرو موضوعی تحقیق.............................................................................................. 10

  2-10-1- قلمرو مکانی تحقیق.................................................................................................. 10

  3-10-1- قلمرو زمانی تحقیق................................................................................................... 10

  11-1- شرح واژه‌ها و اصطلاحات تخصصی تحقیق.................................................................. 11

  بخش دوم

  12-1- معرفی آدیداس............................................................................................................... 13

  فصل دوم: پیشینه و مبانی نظری تحقیق

  1-2- مقدمه................................................................................................................................. 15

  2-2- مبانی نظری....................................................................................................................... 15

  1-2-2- برند................................................................................................................................ 15

  1-1-2-2- تاریخچه و نحوه شکل‌گیری برند............................................................................ 15

  2-1-2-2- تعریف برند............................................................................................................... 17

  4-1-2-2- مدیریت برند............................................................................................................ 21

  5-1-2-2- برندینگ (برندسازی).............................................................................................. 21

   

   

  6-1-2-2- چرخه عمر برند....................................................................................................... 22

  2-2-2- ارتباطات مصرف کننده-برند........................................................................................ 24

  1-2-2-2- شیفتگی به برند...................................................................................................... 26

  2-2-2-2- یکپارچگی خود-‌برند............................................................................................... 33

  3-2-2-2- رفتارهای مبتنی بر اشتیاق..................................................................................... 42

  1-3-2-2-2- اشتیاق................................................................................................................. 42

  2-3-2-2-2- درگیری با برند.................................................................................................... 43

  3-3-2-2-2- تمایل به سرمایه‌گذاری منابع............................................................................ 46

  4-2-2-2- پیوند احساسی مثبت.............................................................................................. 48

  5-2-2-2- رابطه طولانی مدت با برند...................................................................................... 54

  6-2-2-2- نگرش کلی............................................................................................................... 63

  7-2-2-2- اعتماد/اطمینان به برند........................................................................................... 67

  8-2-2-2- اندوه ناشی از احتمال جدایی از برند...................................................................... 73

  9-2-2-2- حس تعلق به جامعه برند....................................................................................... 80

  3-2- پیشینه تحقیق................................................................................................................... 87

  1-3-2- مدل تامسون و همکاران (2005).............................................................................. 87

  2-3-2- مدل لارس برکویست و بچ لارسن (2010)............................................................. 89

  3-3-2- مدل گریساف و نوگین (2011)................................................................................. 90

   

   

  4-3-2- مدل لانگ – تولبرت و گاموه (2012) ..................................................................... 91

  5-3-2- مدل آلبرت و همکاران (2012)................................................................................. 93

  6-3-2- مدل راجه اسمعیل و اسپیتلی (2012)..................................................................... 94

  7-3-2- مدل باترا و همکاران (2012).................................................................................... 95

  8-3-2- نتیجه‌گیری .................................................................................................................. 97

  فصل سوم: روش‌شناسی تحقیق

  1-3- مقدمه ................................................................................................................................ 98

  2-3- روش پژوهش .................................................................................................................... 98

  1-2-3- هدف تحقیق................................................................................................................. 99

  1-1-2-3- تحقیقات بنیادی .................................................................................................... 99

  2-1-2-3- تحقیقات کاربردی................................................................................................... 99

  2-2-3- نحوه گردآوری داده‌ها.................................................................................................... 99

  1-2-2-3- تحقیق توصیفی (غیر آزمایشی)............................................................................. 99

  2-2-2-3- تحقیق آزمایشی...................................................................................................... 100

  3-2-3- محیط پژوهش.............................................................................................................. 100

  3-3- جامعه و نمونه آماری......................................................................................................... 100

  1-3-3- جامعه آماری................................................................................................................. 100

  2-3-3- نمونه آماری.................................................................................................................. 101

   

   

  3-3-3- روش نمونه‌گیری.......................................................................................................... 101

  4-3-3- حجم نمونه................................................................................................................... 102

  4-3- منابع جمع‌آوری داده‌ها..................................................................................................... 103

  5-3- پرسشنامه........................................................................................................................... 103

  1-5-3- روایی پرسشنامه........................................................................................................... 104

  2-5-3- تعیین پایایی................................................................................................................ 105

  3-5-3- متغیرهای تحقیق......................................................................................................... 107

  1-3-5-3- تعریف متغیرها......................................................................................................... 108

  2-3-5-3- تعریف عملیاتی متغیرها......................................................................................... 108

  6-3- روش‌های تحلیل داده‌ها و آزمون فرضیات........................................................................ 109

  فصل چهارم – تحلیل داده‌های تحقیق

  1-4- مقدمه................................................................................................................................. 110

  2-4- بررسی ویژگی‌های دموگرافیک پاسخ‌دهندگان................................................................ 110

  3-4- تحلیل استنباطی یافته‌ها.................................................................................................. 115

  4-4- مدل معادلات ساختاری.................................................................................................... 116

  5-4- آزمون نرمال بودن مؤلفه‌های الگو..................................................................................... 116

  6-4- اعتبار سنجی مدل تحقیق با استفاده از تحلیل عاملی تاییدی و معادلات ساختاری       117

  7-4- بررسی ضرایب روایی و ماتریس همبستگی..................................................................... 121

   

   

  8-4- تفسیر و تعبیر مدل........................................................................................................... 123

  9-4- تحلیل فرضیه‌های تحقیق................................................................................................. 124

  فصل پنجم – نتیجه‌گیری و پیشنهادات

  1-5- مقدمه................................................................................................................................. 130

  2-5- بررسی اجمالی نتایج تحقیق............................................................................................ 130

  3-5- مدل نهایی مبتنی بر یافته‌های تحقیق............................................................................ 132

  4-5- پیشنهادات تحقیق............................................................................................................ 135

  1-4-5- پیشنهادات به مدیران بازاریابی برمبنای نتایج تحقیق............................................... 135

  5-5- محدودیت‌های تحقیق....................................................................................................... 145

  6-5- پیشنهادات برای تحقیقات آتی........................................................................................ 145

                     پیوست‌ها

   

   

  منبع:

  ندارد.


تحقیق در مورد پایان نامه شناسایی عوامل موثر بر شیفتگی به برند (مورد مطالعه برند آدیداس), مقاله در مورد پایان نامه شناسایی عوامل موثر بر شیفتگی به برند (مورد مطالعه برند آدیداس), پروژه دانشجویی در مورد پایان نامه شناسایی عوامل موثر بر شیفتگی به برند (مورد مطالعه برند آدیداس), پروپوزال در مورد پایان نامه شناسایی عوامل موثر بر شیفتگی به برند (مورد مطالعه برند آدیداس), تز دکترا در مورد پایان نامه شناسایی عوامل موثر بر شیفتگی به برند (مورد مطالعه برند آدیداس), تحقیقات دانشجویی درباره پایان نامه شناسایی عوامل موثر بر شیفتگی به برند (مورد مطالعه برند آدیداس), مقالات دانشجویی درباره پایان نامه شناسایی عوامل موثر بر شیفتگی به برند (مورد مطالعه برند آدیداس), پروژه درباره پایان نامه شناسایی عوامل موثر بر شیفتگی به برند (مورد مطالعه برند آدیداس), گزارش سمینار در مورد پایان نامه شناسایی عوامل موثر بر شیفتگی به برند (مورد مطالعه برند آدیداس), پروژه دانشجویی در مورد پایان نامه شناسایی عوامل موثر بر شیفتگی به برند (مورد مطالعه برند آدیداس), تحقیق دانش آموزی در مورد پایان نامه شناسایی عوامل موثر بر شیفتگی به برند (مورد مطالعه برند آدیداس), مقاله دانش آموزی در مورد پایان نامه شناسایی عوامل موثر بر شیفتگی به برند (مورد مطالعه برند آدیداس), رساله دکترا در مورد پایان نامه شناسایی عوامل موثر بر شیفتگی به برند (مورد مطالعه برند آدیداس)

پایان‌نامه تحصیلی جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد رشته: مدیریت بازرگانی گرایش: مدیریت تحول چکیده یکی از با ارزش ترین دارایی های هر شرکت، ارزش ویژه برند است. شرکت هایی که از نظر ارز ش ویژه برند جایگاه بالایی در ذهن مصرف کنندگان دارند، به راحتی می‎توان ند درمیان دیگرشرکت ها درصنعت مربوط به خودشان، سود آورتر تلقی گردند. (حسینی و دیگران، 1388) این تحقیق با هدف بررسی تأثیر آمیخته ...

پایان­نامه تحصیلی جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد رشته: مدیریت بازرگانی گرایش بازرگانی بین الملل چکیده صنعت بیمه بعنوان یکی از صنایع رو به رشد جامعه حاضر جهان و ایران می باشد. با توجه به افزایش تعداد شرکت های مختلف و طبع آن؛ افزایش رقابت در بازار، نیازمند انجام تحقیقات متنوع و کسب نتایج روابط متغیر هایی است که پیشرفت در این بازار رقابتی و البته پر تحول را با اتخاذ استراتژی ها و ...

پایان نامه تحصیلی جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد(M.A.) رشته: مدیریت بازرگانی چکیده پس از آغاز به کار فعالیت بانکهای خصوصی و گسترش رقابت میان بانکها و مؤسسات مالی دولتی و خصوصی بر سر جذب منابع از بازار پولی و همچنین جذب و حفظ مشتری،گسترش پیدا کرده است.از آنجایی که یکی از عوامل اصلی در انتخاب بانک به وسیله مشتری روابط خوب و برخورد مناسب کارکنان است،بنابر این تا زمانی که کارکنان بانک ...

پایان نامه جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد رشته: مدیریت بازرگانی، گرایش بازاریابی بین الملل چکیده: با افزایش پیچیدگی و عدم اطمینان در محیط بازارهای فوق رقابتی امروز ، شرکت ها برای حفظ بقا و سودآوری خود ، به سمت تکنیک های تعمیم نام تجاری روی آورده اند.شرکت محصولات غذایی چیکا ، به عنوان یکی از برندهای پیش رو در امر تولید مواد غذایی و برند شناخته شده نزد مردم ، با تامل و تعمق بیشتری به ...

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد رشته مدیریت بازرگانی چکیده: در این پروژه عنوان تحقیق ارزش ویژه نام ونشان تجاری بر رفتار خرید مصرف کنندگان مواد غذایی(مطالعه موردی: ماکارونی مانا در استان البرز) می باشد که ابعاد ارزش نام و نشان تجاری مشتری بر مشتری گرایی آکر از لحاظ کیفیت ادراکی ،ارزش ادراکی هزینه، منحصربه فرد بودن و تمایل جهت پرداخت هزینه اضافی برای مصرف کنندگان ...

پایان­نامه تحصیلی جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد رشته: مدیریت بازرگانی گرایش: بازرگانی بین الملل چکیده افزایش رقابت در بخش صنعت و افزایش سطح دانش و آگاهی مشتریان باعث توجه بیشتر به حفظ مشتریان شده است. موضوع وفاداری و اعتماد مشتری به برند و عوامل موثر بر آن از اهمیت ویژه ای برخوردار است، و یکی از عوامل ایجاد و افزایش وفاداری و اعتماد مشتری تداعی برندی است که در ذهن مشتری ایجاد ...

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی- بازاریابی چکیده از جمله با ارزش­ترین دارایی­های هر شرکت اعتبار، پرستیژ و تصویر برند آن شرکت می­باشد. هرچه تاثیرگذاری این عوامل در ذهن مصرف­کنندگان بیشتر باشد تمایل به خرید محصولات شرکت افزایش یافته و شرکت می­تواند به منافع بیشتری دست­یابد. هدف این تحقیق، مطالعه اثر پرستیژ، اعتبار و تصویر برند بر قصد­ خرید مجدد می­باشد. ...

پایان نامه تحصیلی جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد رشته: مدیریت بازرگانی گرایش: بازرگانی بین الملل\ چکیده هدف این مطالعه بررسی رابطه بین ارزش ویژه برند، رضایت مشتریان و وفاداری به برند می باشد. پژوهش حاضر از نوع توصیفی است و به لحاظ هدف کاربردی است. ازنظر جمع آوری داده ها نیز میدانی تلقی می شود. ابزار گردآوری داده ها در این پژوهش پرسشنامه می باشد که شامل 21 سوال برای سنجش کل متغیرهای ...

پایان نامه تحصیلی برای دریافت درجه کارشناسی ارشد رشته: مدیریت بازرگانی گرایش: داخلی چکیده عملکرد برند موفقیت یک برند در بازار را نشان می دهد و از راه های متعدد و دیدگاه های متفاوتی اندازه‎گیری شده است. مطالعات موجود نشان می دهد، در حدود 70 درصد از درآمدهای شرکت قابل انتساب به برند است. بنابراین عملکرد سازمانی و عملکرد برند ارتباط بسیار بالایی با یکدیگر دارند در این راستا هدف از ...

پايان نامه مقطع کارشناسي ارشد رشته تحصيلي:    MBA سال 1391 چکيده فارسي بسياري از مديران کسب و کار، بازاريابي را به معني فروش يا تبليغات مي دانند ، در حالي که مفهوم بازار

ثبت سفارش