پایان نامه ارزیابی عملکرد مدل های هوشمند نروفازی و شبکه های عصبی مصنوعی در پیش بینی و شبیه سازی پارامتر کیفی TDS رودخانه ها (مطالعه موردی رودخانه آب شیرین)

word 33 MB 31317 117
1391 کارشناسی ارشد مهندسی عمران
قیمت: ۱۵,۲۱۰ تومان
دانلود فایل
 • بخشی از محتوا
 • وضعیت فهرست و منابع
 • پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مهندسی عمران –  سازه‌ های هیدرولیکی

  چکیده:

  رودخانه‌ ها از مهم‌ترین و متداول‌ترین منابع تأمین آب آشامیدنی، کشاورزی و صنعتی به شمار می‌آیند. این منابع به علت عبور از بسترهای مختلف و ارتباط مستقیم با محیط پیرامون خود نوسانات کیفی زیادی دارند. از اینرو پیش‌بینی کیفیت جریان رودخانه‌ها که پدیده‌ای غیر قطعی، تصادفی و تأثیرپذیر از برخی عوامل طبیعی و غیر طبیعی می‌باشد، نقش مهمی در مدیریت کیفی منابع آب ایفا می‌نماید. با توجه به نواقص موجود در داده‌های آماری می‌توان از نتایج مدل‌های شبیه‌سازی به منظور کشف نواقص، اصلاح یا تکمیل داده‌ها استفاده نمود. در راستای بررسی وضعیت کیفی یک منبع آبی، شاخص‌هایی برای کنترل کیفیت منابع آب در نظر گرفته می‌شود. جهت تحقق این امر، غلظت مواد جامد محلول (TDS) و هدایت الکتریکی (EC) ایستگاه هیدرومتری گراب واقع در رودخانه آب شیرین، برای پیش‌بینی و شبیه‌سازی تغییرات شوری مورد ارزیابی قرار گرفته است. در مدل‌های پیش‌بینی، با حفظ پیوستگی زمانی از ورودی‌های تأخیری ماهانه کل جامدات محلول برای تخمین شوری استفاده شده است و در مدل‌های شبیه‌سازی به دلیل عدم لزوم حفظ پیوستگی زمانی و کاهش خطای مدلسازی‌ها، ترکیب تصادفی مجموع آنیون‌ها و کاتیون‌ها به عنوان ورودی مدل مورد استفاده قرار گرفته است. در این مطالعه الگوریتم‌های هوشمند شبکه‌های عصبی مصنوعی و فازی-عصبی، برای مدل‌سازی سری‌های زمانی که شرایطی از قبیل ایستایی را برای به‌کارگیری تکنیک‌های کلاسیک ندارند، مورد استفاده قرار گرفته‌اند. نتایج، حاکی از عملکرد تقریبا مشابه دو روش فوق با دقت قابل قبولی در مدل‌سازی پارامترهای کیفی حوضه مطالعاتی می‌باشد. در پایان با توجه به نتایج بدست آمده، مدل نروفازی در مقایسه با شبکه عصبی دارای عدم قطعیت کمتری در مقادیر خروجی می‌باشد؛ به طوری که در عرض محدوده‌ی اطمینان اکثر مدلسازی‌ها، عملکرد بهتری از خود نشان می‌دهد.

  واژه‌های کلیدی: پارامتر های کیفی، پیش‌بینی، رودخانه آب شیرین، شبکه‌های عصبی مصنوعی، شبیه‌سازی، عصبی-فازی.

  فصل اول: مفاهیم اولیه

   

   

   

   

  1-1       مقدمه

  یکی از مهم‌ترین عوامل توسعه هر منطقه در دسترس بودن منابع آب با کیفیت است. شناخت وضعیت آلودگی رودخانه‌ها سبب گردیده است، برنامه‌ریزی‌های مدیریتی به منظور کنترل کیفیت آب رودخانه‌ها در آینده از اهمیت بیشتری برخوردار ­گردد. پیش‌بینی کیفیت جریان رودخانه‌ها در بازه‌های زمانی آینده، با وجود تاثیرپذیری از برخی عوامل طبیعی و غیر طبیعی، نقش مهمی در مدیریت کیفیت منابع آب ایفا می‌نماید.

  با پیش‌بینی نمودن کیفیت جریان رودخانه‌ها علاوه بر مدیریت بهره‌برداری منابع آب به منظور تأمین نیاز، و اجازه‌ی برداشت‌های کشاورزی و صنعتی بیشتر در بازه‌های زمانی که رودخانه از آلودگی بیشتری برخوردار است می‌توان با استفاده از مسیرهای انحرافی از ورود جریان‌های با بار آلودگی بالا که تأثیر نامطلوبی بر کیفیت آب مخازن دارد جلوگیری به عمل آورد. همچنین به دلیل وجود نقص داده‌های آماری در داده‌های کمی و کیفی ایستگاه‌های هیدرومتری می‌توان از نتایج مدل‌ شبیه‌سازی پارامترهای کیفی به منظور صحت، کشف نواقص، اصلاح یا تکمیل داده‌ها استفاده نمود. مدل‌های تجربی که بدون توجه به پارامترهای مورد استفاده، سعی در ایجاد رابطه‌ای بین داده‌های ورودی و خروجی دارند به مدل‌های هوشمند مشهور هستند. در واقع منطق فازی، محاسبات عصبی و الگوریتم‌های ژنتیک شالوده‌های علم محاسبات نرم را تشکیل می‌دهند. بر خلاف محاسبات سخت[1]، محاسبات نرم[2] با عدم قطعیت موجود در دنیای واقعی سازگار می‌باشد. می‌توان اصول پایه در محاسبات نرم را در قالب یک جمله و به صورت زیر بیان نمود:

  «بهره برداری از تلورانس نادرستی، عدم قطعیت و حقیقت جزئی[3] در راستای رسیدن به یک راه حل انعطاف پذیر، محکم و کم هزینه»[63]

  در پیش‌بینی پارامترهای کیفی می‌توان از تاخیرهای زمانی همان پارامتر، به دلیل فراوانی و دسترسی بیشتر نسبت به سایر پارامترها از جمله دبی، دما، رنگ و ... به عنوان ورودی‌های مدل استفاده کرد. در واقع یکی از روش‌های پیش‌بینی فرایندهای طبیعی و غیر طبیعی از جمله آلودگی، استفاده از سری‌های زمانی تاخیری همان پارامتر به عنوان پیش‌بینی کننده می‌باشد. 1- هدف اصلی در این تحقیق استفاده از مدل‌های هوشمند شبکه عصبی و فازی-عصبی در تخمین شوری یک گام زمانی آینده با بررسی تاثیر سری های زمانی تاخیری ماهانه، در منطقه مورد مطالعه می‌باشد.

  2- در ادامه مسئله شبیه‌سازی TDS با استفاده از غلظت یون‌های مختلف موجود در آب، PH و دبی به عنوان ورودی مدل‌ها مورد بررسی و تحلیل قرار گرفته است. تغییرات TDS با دیگر پارامترهای کیفی در رودخانه‌های مختلف محاسبه شده که در بین این پارامترها مجموع آنیون و مجموع کاتیون به عنوان ورودی‌های مدل شبیه‌سازی انتخاب شده است و نتایج مربوط به هر کدام از مدل‌ها مورد بحث و بررسی قرار گرفته است.

   

  1-2       پیش بینی هیدرولوژیکی

  پیش‌بینی[4] در هیدرولوژی به معنی تخمین شرایط هیدرولوژیکی و هواشناسی در یک بازه زمانی خاص می‌باشد. پیش‌بینی‌های هیدرولوژیکی را می‌توان به دو دسته کوتاه مدت و بلند مدت تقسیم نمود. پیش‌بینی‌های کوتاه مدت اغلب دارای افق زمانی در حد چند روز می‌باشند و به منظور هشدار و بهره‌برداری زمان واقعی سیستم‌های منابع آب به کار می‌روند. در مقابل پیش‌بینی‌های بلند مدت، دارای افق زمانی بیش از یک هفته تا یک سال می‌باشند و برای مدیریت منابع آب مانند تخصیص آب برای آبیاری و کاهش اثرات خشکسالی از طریق مدیریت منابع آب به کار می‌روند.

  پیش‌بینی کوتاه مدت معمولاً از دقت بیشتری برخوردار بوده و آسان‌تر به دست می‌آید. روابط ریاضی و فیزیکی برای این پیش‌بینی‌ها بیشتر مورد توجه قرار گرفته و قابلیت شبیه‌سازی بهتری دارند. در مقابل پیش‌بینی‌های بلند مدت به علل مختلف دارای خطای بیشتری بوده و از پیچیدگی‌های بیشتری در مدل‌سازی و شبیه‌سازی برخوردارند. به همین اندازه اهمیت آن‌ها برای یک سیستم مدیریت منابع آب بسیار زیاد می‌باشد به طوری که افزایش میزان اندکی از دقت در این پیش‌بینی‌ها فواید زیادی را عاید سیستم بهره برداری خواهد نمود. نخستین و بدیهی‌ترین فایده حاصل از پیش‌بینی‌ها با افق‌های زمانی بلند مدت، پویاتر شدن تصمیم گیری‌های مبتنی بر ذخیره و آزاد سازی آب می‌باشد [14].

  از این رو پیش‌بینی‌های ماهانه و فصلی مربوط به پارامترهای کیفی رودخانه‌ها و تغییرات شوری جزء پیش‌بینی‌های بلند مدت محسوب می‌شود و نتایج حاصل از این پیش‌بینی‌ها در مدیریت کیفیت منابع آب اهمیت بسزایی دارد.

  1-2-1مدل‌سازی برای پیش‌بینی

  فرآیند مدل‌سازی برای پیش بینی شامل مراحل زیر است:

  تعیین پیش‌بینی کننده مناسب

  تعیین مدل پیش‌بینی مناسب

  کالبیراسیون مدل

  صحت‌سنجی مدل

  1-2-1-1    تعیین پیش بینی کننده مناسب

  اولین گام در مدل‌سازی برای پیش‌بینی، استفاده از پیش‌بینی کننده مناسب می‌باشد. استفاده از پیش‌بینی کننده‌های مناسب بستگی به شرایط فیزیکی حاکم بر منطقه و حوزۀ مورد مطالعه دارد.

  متغیرهای شاخصی که برای پیش‌بینی کیفیت جریان به کار می‌روند شامل:

  دبی جریان در بازه‌های زمانی گذشته، هدایت الکتریکی EC و کل جامدات محلول TDS می‌باشد و همچنین بقیه پارامترهای کیفی اندازه‌گیری شده جریان را در برمی‌گیرد.

  شکل کلی معادلاتی که بر اساس این متغیرها به دست می‌آیند به صورت زیر است:

  Q = f (X1 , X2 , X3 , … , Xn )

  که در آن Xi، iامین متغیر شاخص از بین n متغیر است و Q نیز کیفیت جریان یا پارامتر شوری جریان در دوره زمانی دلخواه پیش‌بینی است.

  1-2-1-2     تعیین مدل مناسب

  مدل‌های مختلف آماری و مفهومی برای پیش‌بینی و مدل‌سازی متغیرهای هیدرولوژیکی مورد استفاده قرار می‌گیرند.

  سه روش مدل‌سازی پدیده‌های هیدرولوژیکی[19]

  بررسی و تحلیل پدیده‌های مختلف در حوزۀ مهندسی آب و محیط زیست مانند مدیریت کیفی منابع آب را بنابر مقتضیات طرح (اهمیت، دقت مورد نظر، امکانات و زمان) می‌توان در قالب سه روش کلی زیر انجام داد:

  روش‌های عددی

  روش‌های تجربی (آزمایشگاهی و میدانی)

  روش‌های یادگیری بر اساس نمونه (هوش مصنوعی یا داده کاوی)

  در دهه‌های اخیر ابزار محاسبات نرم و سیستم‌های هوشمند به عنوان روش‌های جدید مدل‌سازی سیستم‌های پیچیده مهندسی معرفی شده‌اند. پایۀ و اساس این روش، در دو مقوله‌ی آمار و هوش مصنوعی خلاصه می‌گردد که روش‌های هوش مصنوعی به عنوان روش‌های یادگیری ماشین در نظر گرفته می‌شوند. این روش‌ها در واقع رابطۀ بین پارامترهای وابسته و مستقل را تعیین نموده و به نوعی مناسب‌ترین تابع را بر روی آن‌ها برازش می‌دهند و قادر به تقریب هر تابع غیر خطی می‌باشند [11]، [‎47].

  1-2-1-3    واسنجی

  واسنجی[5] مدل شامل فرآیندی است که طی آن پارامترهای یک مدل بر اساس اطلاعات مشاهده شده مسئله مورد نظر، مشخص می‌گردند. نحوه تعیین و مشخص کردن پارامترهای مدل بستگی به نوع مدل مورد استفاده دارد اما در تمام مدل‌ها داشتن اطلاعات کافی از پیش‌بینی کننده‌ها و مقادیر متناظر متغیر وابسته و مشاهده شده لازم است[‎47].

  1-2-1-4    صحت سنجی مدل[6]

  خطا های موجود در پیش‌بینی‌ها از عوامل زیر ناشی می‌شود:

  خطای مدل: که به عدم ایجاد ارتباط صحیح بین متغیرهای مستقل و وابسته اطلاق می‌گردد.

  خطای اطلاعات: که ناشی از اطلاعات غلط به عنوان ورودی به مدل است.

  خطای پیش‌بینی شوری: که به خطا در پیش‌بینی کیفیت جریان در دوره زمانی دلخواه در پیش‌بینی اطلاق می‌گردد و معمولاً برای مدل‌های که بر اساس شبیه‌سازی مفهومی به کار گرفته می‌شوند به وجود می‌آید.

  صرف نظر از نوع خطا در مدل پیش‌بینی، همواره استفاده از مدلی ترجیح داده می‌شود که خطای کمتری تولید کند. صحت سنجی مدل‌های پیش‌بینی به منظور سنجش دقت مدل‌ها در انجام پیش بینی انجام می‌گردد [14].

   

  1-3       تحلیل سری‌ های زمانی 

  به علت پیچیدگی و عدم دانش کافی در مورد فرآیندهای فیزیکی در چرخه هیدرولوژیکی، ساخت مدل‌های آماری و گسترش آن‌ها برای فرآیندها، همیشه مورد توجه مهندسین بوده است. اساس بسیاری از تصمیم گیری‌ها در فرآیندهای هیدرولوژیکی و تصمیمات بهره‌برداری از منابع آب بر پایه پیش‌بینی و تحلیل سری‌های زمانی می‌باشد. به عنوان مثال بهره‌برداری در زمان واقعی از مخازن سدها نیازمند آگاهی از آورد جریان ورودی به مخزن در آینده می‌باشد که این امر به وسیله پیش‌بینی سری زمانی جریان رودخانه امکان پذیر است. به عنوان مثالی دیگر برای کاهش ورودی جریان‌های با آلودگی بالا به مخازن و به منظور کاهش آلودگی رودخانه‌ها و مخازن سدها، نیازمند آگاهی از کیفیت جریان ورودی به مخزن در آینده می‌باشد؛ که این امر به وسیله پیش‌بینی سری زمانی کیفیت جریان رودخانه امکان پذیر است. به منظور کاهش بار آلودگی رودخانه‌ها و کاهش آلودگی ورودی به مخازن سدها، می‌توان با انحراف جریان‌ و همچنین اجازه‌ی برداشت‌های بیشتر کشاورزی و صنعتی در بازه‌های زمانی با آلودگی بالا نسبت به کاهش بار آلودگی رودخانه اقدام نمود.

  از سوی دیگر کمبود اطلاعات در بسیاری از زمینه‌ها و تحلیل‌ فرآیندهای هیدرولوژیکی، منجر به ارائه روش‌هایی جهت تولید اطلاعات مصنوعی از روی اطلاعات مشاهداتی شده است. در سال‌های اخیر ترکیب فرآیندهای فیزیکی به صورت مدل‌های مفهومی با مدل‌های آماری اساس بسیاری از روش‌های جدید پیش‌بینی و تحلیل سری‌های هیدرولوژیکی بوده است. کاربرد متغیرهای تصادفی در زمینه هیدرولوژی و منابع آب از اوایل قرن بیستم آغاز شده است. تلاش‌های انجام شده در زمینه تحلیل و پیش‌بینی سری‌های زمانی هیدرولوژیکی، به دسته‌بندی‌های زیر قابل تقسیم می‌باشد:

  بررسی و شناخت طبیعت غیر قطعی متغیرها و عوامل موثر بر تغییرات آن‌ها

  روش‌های مدل‌سازی سری‌های زمانی

  ارزیابی مدل‌ها

  مجموعه‌ای از اطلاعات اندازه‌گیری شده یک پدیده و یا کمیت قابل اندازه گیری، متغیر نامیده می‌شود. کمیت‌های قابل اندازه گیری پدیده‌های مختلفی که چرخه آبی را تشکیل می‌دهند را متغیرهای هیدرولوژیکی می‌نامند. متغیرهای هیدرولوژیکی عموماً با مکان و زمان تغییر می‌کنند. توالی این متغیرها به ترتیب وقوع آن‌ها در زمان، سری‌های زمانی متغیرهای هیدرولوژیکی نامیده می‌شود. در ریاضیات توصیف رفتار یک پدیده در بعد مکان و زمان را یک فرآیند[7] می‌نامند. اگر یک فرآیند شامل ترکیبات تصادفی باشد این فرایند یک فرآیند غیر قطعی نامیده می‌شود. اکثر سری‌های زمانی متغیرهای هیدرولوژیکی از یک فرایند غیر قطعی تبعیت می‌کنند [14].

  1-3-1   بررسی فرایندهای غیر قطعی

  اغلب فرایندهای فیزیکی در طبیعت، رفتاری متغیر دارند. به عنوان مثال شدت بارش، بزرگی سیلاب، آلودگی رودخانه تغییرات زیادی در یک منطقه دارد. جهت آگاهی از تغییرات این پدیده‌ها در رخدادهای آتی، تغییرات رفتاری آن‌ها در دوره ثبت اطلاعات، تحت عنوان بررسی فرآیند غیر قطعی مورد بررسی قرار می‌گیرد.

  1-3-2   مدل‌های پیش‌بینی مفهومی

  مدل‌های مفهومی نیز همانند مدل‌های آماری، نگاشتی بین مقادیر مستقل و متغیر پیش‌بینی برقرار می‌سازند. تفاوت اصلی این مدل‌ها، در مقایسه با مدل‌های آماری این است که مرحله کالیبراسیون آن‌ها با استفاده از روابط آماری یا فیزیکی انجام نمی‌پذیرد، بلکه با استفاده از اطلاعات مبتنی بر تجربیات و مشاهدات قوی به دست می‌آید. هدف استفاده از مدل‌های مفهومی تهیه و تدوین ابزاری برای شبیه‌سازی روابط درونی و معادلات فیزیکی با استفاده از ورودی‌ها و خروجی‌های (مشاهدات) یک سیستم است. روش‌های کالیبراسیون این مدل‌ها نیز عموماً بر اساس روش‌های تجربی یا روش‌های نوین مبتنی بر هوش مصنوعی انجام می گردنند. از معروف‌ترین و پرکاربردترین روش‌های موجود در این زمینه، شبکه‌های عصبی هستند که به خصوص در دهه اخیر کاربرد فراوانی در تخمین متغیرها در مسائل مختلف داشته‌اند.

   

  1-4       کیفیت آب

  یکی از موضوعات بسیار مهم در هیدرولوژی کاربردی کیفیت آب است. زیرا عمده فعالیت‌های آب شناسی در جهت تأمین آب برای مصارف کشاورزی و یا شرب و صنعت می‌باشد که هر کدام به لحاظ کیفی می‌بایست دارای ویژگی‌های کیفی و معیارهای مشخصی باشند و اگر تأمین چنان آبی مقدور نباشد این فعالیت‌ها بلااثر می‌باشد. امروزه بررسی‌های کیفی آب دامنۀ گسترده‌تری پیدا کرده و مسائل مربوط به آلودگی آب‌های سطحی و زیرزمینی را شامل می‌گردد. موضوع آلودگی نه تنها در کشورهای صنعتی بلکه در کشورهای کشاورزی و در حال توسعه مطرح می‌باشد.

  شوری از معیارهای مهم کیفیت آب برای مصارف کشاورزی و شرب است. شوری برخلاف آنچه از نام آن تداعی می‌شود تنها مربوط به نمک طعام نیست بلکه کلیۀ نمک‌های محلول در آب را که باعث افزایش فشار اسمزی می‌گردد شامل می‌شود [10].

  1-4-1کل مواد جامد محلول (TDS)  

  کل مواد جامد محلول در آب به استثنای رسوبات معلق، مواد کلوئیدی و گازهای محلول را TDS گویند و بر حسب میلی گرم بر لیتر نمایش می‌دهند. دو راه برای محاسبه آن وجود دارد:

  مجموع تمامی یون‌های موجود در یک لیتر آب را بر حسب mg/l محاسبه می‌نمایند.

  باقی‌مانده حاصل از تبخیر یک لیتر آب در دمای180 oC یا بینoC  110- 105 را بر حسب mg محاسبه می‌نمایند.

  TDS در برگیرنده نمک‌های غیر آلی نظیر کلسیم، منگنز، پتاسیم، سدیم، بیکربنات، کلرید، سولفات و همین‌طور برخی مواد آلی موجود در آب به مقدار کمتر می‌باشد. TDS در آب شرب از منابع طبیعی، فاضلاب، رواناب شهری و فاضلاب‌های صنعتی سرچشمه می‌گیرد.

  1-4-2   هدایت الکتریکی(EC)

  مقاومت الکتریکی ویژه هر جسم بنا به تعریف ، مقاومت مکعبی از آن جسم است به ضلع یک سانتیمتر و در مورد آب مقاومت ویژه ، مقاومت ستونی از آب مورد آزمایش به بلندی یک سانتیمتر است که بین دو الکترود فلزی به سطح یک سانتیمتر مربع محصور شده است.

  واحد مقاومت ویژهOhm.cm  و یاOhm.cm2/cm  است و نظر به اینکه واحد بزرگی است ، یک میلیونیوم آنرا که μ–ohm.cm باشد واحد مقاومت الکتریکی آب انتخاب شده است.

  هدایت الکتریکی ویژه[8] آب عکس مقاومت ویژه می‌باشد و آن استعدادی است که آب جهت هدایت جریان الکتریکی از خود نشان می دهد.

  رابطه C=1/R بین هدایت ویژه و مقاومت ویژه بر قرار خواهد بود، که در آن : Cهدایت ویژه و R  مقاومت الکتریکی است.

  واحد هدایت ویژه  μmhos/cm است که عکس مقاومت واحد الکتریکی است. غلظت و نوع املاح محلول و حرارت آب در هدایت الکتریکی ویژه موثر واقع می شود و هدایت الکتریکی آب طبق استاندارد آمریکائی در 25 درجه سانتیگراد و عطف به استاندارد فرانسوی درֹ18 درجه سانتیگراد اندازه گیری می‌شود. هدایت الکتریکی غالب آبهای شیرین که مناسب استفاده جهت شرب تشخیص داده شده بین 50 تا 500 میکروموس بر سانتیمتر است و در فاضلاب‌های شهری رقم هدایت الکتریکی نزدیک به رقم هدایت الکتریکی آبی است که در شهر توزیع شده است مگر اینکه اختلاط فاضلاب با پس آب صنعتی هدایت الکتریکی را تغییر دهد و در این صورت ممکن است هدایت الکتریکی تا 10000 میکروموس نیز برسد [16].

   

 • فهرست:

  فصل اول: مفاهیم اولیه. 8

  1-1          مقدمه  8

  1-2          پیش بینی هیدرولوژیکی.. 9

  1-2-1        مدل‌سازی برای پیش‌بینی. 10

  1-2-1-1    تعیین پیش بینی کننده مناسب.. 10

  1-2-1-2    تعیین مدل مناسب.. 11

  1-2-1-3    واسنجی   11

  1-2-1-4    صحت سنجی مدل. 11

  1-3          تحلیل سری‌های زمانی.. 12

  1-3-1        بررسی فرایندهای غیر قطعی. 13

  1-3-2        مدل‌های پیش‌بینی مفهومی. 13

  1-4          کیفیت آب.. 14

  1-4-1        کل مواد جامد محلول (TDS) 14

  1-4-2        هدایت الکتریکی(EC) 15

  1-5          کلیات تحقیق. 15

  1-5-1        هدف از انجام پروژه 15

  1-5-2        چهارچوب کلی پایان نامه 16

  فصل دوم: مروری بر تحقیقات و مطالعات انجام شده 18

  2-1          مقدمه  18

  2-2          مروری بر ادبیات موضوع. 19

  2-2-1        شبکه‌های عصبی مصنوعی در هیدرولوژی.. 19

  2-2-2        تحقیقات انجام شده در زمینه‌ی مدلسازی پارامترهای کیفی رودخانه‌ها 20

  2-2-3        تحقیقات انجام شده در زمینه‌ی سیستم استنتاج عصبی- فازی.. 25

  2-2-4        تحقیقات انجام شده در زمینه‌ی مدل‌های هیبرید. 27

  فصل سوم: مدل هوشمند شبکه‌های عصبی مصنوعی.. 31

  3-1          مقدمه  31

  3-1-1        تاریخچه شبکه‌های عصبی. 32

  3-1-2        دلایل استفاده از شبکه‌های عصبی مصنوعی. 33

  3-1-2-1    قابلیت یادگیری: 33

  3-1-2-2    پراکندگی اطلاعات «پردازش اطلاعات به صورت متن» 34

  3-1-2-3    قابلیت تعمیم  34

  3-1-2-4    پردازش موازی.. 34

  3-1-2-5    مقاوم بودن  35

  3-2          توابع انتقال. 35

  3-2-1        خواص توابع سیگموئیدی.. 35

  3-2-2        تابع تانژانت هیپربولیک tansig. 35

  3-3          معماری شبکه‌های عصبی.. 37

  3-3-1        نورون با یک بردار به عنوان ورودی.. 37

  3-3-2        شبکه یک لایه 38

  3-4          قوانین یادگیری.. 38

  3-4-1        شبکه‌های پس انتشار. 39

  3-4-2        شبکه‌های Feedforward. 40

  3-4-3        آموزش شبکه 40

  3-4-3-1    الگوریتم پس انتشار. 41

  3-4-3-2    الگوریتم Levenberg- Marquardt 41

  3-4-3-3    توقف زودرس... 42

  3-4-3-4    محدودیت‌های شبکه‌های پس انتشار. 42

  فصل چهارم:منطق فازی و مدل ترکیبی عصبی-فازی (ANFIS) 43

  4-1          مقدمه  43

  4-1-1        سیستم‌های فازی.. 43

  4-1-2        تاریخچه 44

  4-2          منطق فازی چیست؟. 45

  4-2-1        توصیف منطق فازی.. 45

  4-2-2        دلایل استفاده از منطق فازی.. 46

  4-2-3        هدف منطق فازی.. 47

  4-3          اصول در منطق فازی.. 48

  4-3-1        مجموعه‌های فازی.. 48

  4-3-2        توابع عضویت در منطق فازی.. 49

  4-3-3        عملیات منطقی. 50

  4-3-4        قواعد if – then. 51

  4-4          سیستم‌های استنتاج فازی.. 53

  4-4-1        تعریف سیستم‌های استنتاج فازی.. 53

  4-4-2        استنتاج فازی به روش سوگنو. 54

  4-4-3        مقایسه روش‌های ممدانی و سوگنو. 54

  4-5          ANFIS  55

  4-5-1        ANFIS چیست؟. 55

  4-5-2        یادگیری مدل و استنتاج از طریق ANFIS. 55

  4-5-3        ساختار FIS و تنظیم پارامتر. 55

  4-5-4        شبکه های یادگیرنده تطابقی عصبی فازی ANFIS. 56

  4-5-5        معتبرسازی مدل با استفاده از مجموعه داده‌های آزمایشی و داده‌های وارسی. 58

  4-5-6        محدودیت‌های ANFIS. 59

  4-5-7        ساختار و نحوه‌ی ایجاد مدل نروفازی.. 59

  4-5-7-1    افراز شبکه‌ای   60

  4-5-7-2    کلاسترینگ تفاضلی.. 60

  4-5-7-3    C – Means فازی.. 61

  فصل پنجم: تدوین مدل‌های هوشمند شبیه‌سازی و پیش‌بینی پارامترهای کیفی.. 63

  5-1          مقدمه  63

  5-1-1        مدل‌های مورد استفاده 65

  5-1-2        مشخصات حوزه رودخانه و ایستگاه مورد مطالعه 65

  5-1-3        بررسی سازگاری داده‌ها 68

  5-2          انتخاب ورودی.. 69

  5-2-1        انتخاب ورودی مدل‌ها برای شبیه‌سازی پارامترهای کیفی. 69

  5-2-2        انتخاب ورودی مدل‌ها برای پیش‌بینی پارامترهای کیفی. 70

  5-3          طراحی شبکه عصبی.. 72

  5-3-1        تعداد لایه‌های مخفی مورد نیاز. 72

  5-3-2        تعداد نورون‌های مورد نیاز لایۀ مخفی. 73

  5-3-3        نوع توابع انتقال مورد استفاده 73

  5-3-3-1    نرمال سازی داده‌ها 74

  5-3-4        انتخاب توابع آموزش شبکه 74

  5-3-5        ساختار شبکه عصبی مورد استفاده 76

  5-3-6        الگوریتم شبکه عصبی طراحی شده برای شبیه‌سازی و پیش‌بینی تغیرات شوری.. 76

  5-4          ارزیابی مدل‌ها 78

  5-4-1        ریشه میانگین مربعات خطا 78

  5-4-2        میانگین درصد خطای مطلق. 78

  5-4-3        ضریب کارایی شبکه 78

  5-4-4        میانگین خطای مطلق. 79

  5-4-5        مجذور ضریب همبستگی. 79

  5-5          نتایج پیش‌بینی پارامترهای کیفی رودخانه آب‌شیرین-ایستگاه گرآب.. 79

  5-5-1        نروفازی  (ANFIS) 79

  5-5-1-1    نروفازی در پیش‌بینیEC  با ساختار genfis2. 80

  5-5-1-2    نروفازی در پیش‌بینیEC  با ساختار genfis3. 82

  5-5-2        شبکه‌های عصبی در پیش‌بینی EC گام زمانی آینده ایستگاه گراب.. 85

  5-6          نتایج شبیه‌سازی پارامترهای کیفی رودخانه آب‌شیرین-ایستگاه گرآب.. 89

  5-6-1        شیبه‌سازی TDS با نروفازی genfis1. 89

  5-6-2        شیبه‌سازی TDS با نروفازی genfis2. 90

  5-6-3        شبکه‌های عصبی در شبیه‌سازی TDS ایستگاه گراب.. 91

  5-6-4        مقایسه نتایج شبیه‌سازی مدل‌های شبکه عصبی و نروفازی.. 94

  5-7          مدلسازی مربوط به رودخانه رود زرد (ایستگاه ماشین) 95

  5-7-1 منطقه مورد مطالعه 95

  5-7-1        نتایج پیش‌بینی پارامتر کیفیTDS  رودخانه رود زرد. 96

  5-7-2-1    نروفازی در پیش‌بینیTDS گام زمانی آینده رودخانه رود زرد-ایستگاه ماشین.. 96

  5-7-2-2    شبکه‌های عصبی در پیش‌بینی TDS گام زمانی آینده رودخانه رود زرد-ایستگاه ماشین.. 97

  5-7-2-3    مقایسه نتایج پیش‌بینی مدل‌های شبکه عصبی و نروفازی.. 98

  5-7-2 نتایج شبیه‌سازی پارامتر کیفی  TDSرودخانه رود زرد. 98

  5-7-3-1     نروفازی در شبیه‌سازی TDS  رودخانه رود زرد-ایستگاه ماشین.. 98

  5-7-3-2    شبکه‌های عصبی در شبیه‌سازی TDS گام زمانی آینده رودخانه رود زرد-ایستگاه ماشین.. 99

  5-7-3-3    مقایسه نتایج شبیه‌سازی مدل‌های شبکه عصبی و نروفازی رودخانه رود زرد. 99

  فصل ششم: نتایج و پیشنهادات.. 101

  6-1          کلیات   101

  6-2          مزایای پارامترهای کیفی مدلسازی شده 102

  6-3          بهبود نتایج در تحقیقات آتی.. 104

  منابع و مراجع: 106

  الف: منابع فارسی. 106

  ب: منابع لاتین  107

  پیوست الف : Genfis1  110

  پیوست ب   : Genfis2  110

  پیوست ت   : Genfis3  111

   

  منبع:

  الف: منابع فارسی

  1.         بختیاری، م.، کاشفی‌پور، م.، عزیری مبصر، ج.، «استفاده از شبکه‌های عصبی در ارزیابی کیفی رودخانه کرخه». ششمین کنفرانس هیدرولیک ایران، 1386.

  2.         تکلیفی، آ.، «استفاده از روش شبکه عصبی مصنوعی در پیش‌بینی مقادیر TDS بر رودخانه تلخه رود». پایان نامه کارشناسی ارشد مهندسی عمران گرایش محیط زیست، دانشگاه تربیت معلم تهران. دی ماه، 1387.

  3.         خلقی، م.؛ اشرف‌زاده، افشین. و مالمیر، م.، «پیش‌بینی کم آبی ماهانه با استفاده از یک مدل استوکستیک و سیستم استنتاج فازی مبتنی بر شبکه‌ی تطبیقی». تحقیقات منابع آب ایران، سال پنجم، شماره 2، پاییز، 1388.

  4.         دستورانی، م. ت.؛ شریفی دارانی، ح.؛ طالبی، ع. و مقدم نیا، ع.، «کارایی شبکه های عصبی مصنوعی و سیستم استنتاج عصبی- فازی تطبیقی در مدل سازی بارش-رواناب در حوضه آبخیز سد زاینده رود». آب و فاضلاب، شماره 4، 1390.

  5.         رجایی، ط.؛ میرباقری، ا. و بوداقپور، س.، «مدل PH رودخانه‌ها با استفاده از شبکه‌های عصبی مصنوعی». اولین کنفرانس ملی مهندسی و مدیریت زیر ساخت‌ها، دانشگاه تهران، تهران، 1388.

  6.         زارع زاده مهریزی، م.؛ بزرگ حداد، ا.، «شبیه‌سازی و پیش‌بینی آبدهی با استفاده از الگوریتم ترکیبی ANN-GA». نشریه آب و خاک، جلد 24، شماره 5، ص 942-954، 1389.

  7.         سازمان مدیریت منابع آب استان کرمانشاه، «گزارش و دستور کار آزمایشگاه»، 1390.

  8.         صفوی، ح. ر.، «پیش‌بینی کیفی رودخانه‌ها با استفاده از سیستم استنتاج فازی- عصبی تطبیقی». محیط شناسی، دوره: ۳۶، شماره: ۱، 1389.

  9.         عراقی‌نژاد، ش.؛ کارآموز، م.، «پیش‌بینی بلند مدت رواناب با استفاده از شبکه‌های عصبی مصنوعی و سیستم استنتاج فازی». تحقیقات منابع آب ایران، سال یکم، شماره 2، تابستان، 1384.

  10.     علیزاده، ا.، «اصول هیدرولوژی کاربردی». انتشارات آستان قدس رضوی، چاپ نوزدهم، مشهد، ص 18 و 763 و 766، 1385.

  11.     غضنفری، م.؛ علیزاده، س.و تیمورپور، ب.، «داده‌کاوی و کشف دانش». مرکز انتشارات دانشگاه علم و صنعت ایران، چاپ اول، 1387.

  12.     فرخ‌نیا، ا.؛ مرید، س.، «تحلیل عدم قطعیت مدل‌های شبکه عصبی و نروفازی در پیش‌بینی جریان رودخانه». سال پنجم، شماره 3، زمستان، 1388.

  13.     فلاح قالهری، غ. ع.؛ موسوی بایگی، س. م. و نوخندان، م. ح.، «مقایسه نتایج بدست آمده از کاربرد سیستم استنباط فازی ممدانی و شبکه‌های عصبی مصنوعی در پیش‌بینی بارش فصلی، مطالعه موردی: منطقه خراسان». سال پنجم، شماره 2، پاییز، 1388.

  14.     کارآموز، م.؛ عراقی‌نژاد، ش.، «هیدرولوژی پیشرفته». انتشارات دانشگاه صنعتی امیرکبیر، چاپ دوم، تهران، ص 18 و 314 و 320-340، 1389.

  15.     کرمی، م.، کاشفی‌پور، م.، معاضد، ه.، فروغی، ح.، «پیش‌بینی کیفیت آب رودخانه کارون با استفاده از شبکه‌های عصبی مصنوعی». هفتمین سمینار بین‌المللی مهندسی رودخانه‌ها، 1385.

  16.     کریمی کردستانی، ج.، «بررسی ضرورت اندازه‌گیری مستمر غلظت نیترات در آزمایشگاه‌های مطالعات منابع آب کشور». شرکت سهامی آب منطقه‌ای کردستان کمیته تحقیقات، سازمان مجری: معاونت پژوهشی دانشگاه کردستان، کدپروژه: KRE- 86003، 1388.  

  17.     کنعانی، ش.، «تخمین مقادیر شوری حوضه آبریز رودخانه‌ها به روش شبکه عصبی مصنوعی مطالعه موردی: حوضه‌ی آبریز رودخانه آجی‌چای». پایان نامه کارشناسی ارشد مهندسی عمران، دانشگاه تربیت معلم تهران، کرج، تیرماه، 1386.

  18.     کیا، س. م.، «محاسبات نرم در MATLAB ». انتشارات کیان رایانه سبز، چاپ اول، تهران، 1389.

  19.     محجوبی، ع.، «کاربرد ابزارهای داده کاوی در پیش‌بینی تغییرات شوری و تخمین میزان تبخیر». پایان نامه کارشناسی ارشد گرایش مهندسی محیط زیست، دانشکده مهندسی عمران دانشگاه صنعتی شریف، آبان ماه، 1389.

  20.     محجوبی، ع.؛ تجریشی، م.، «مقایسه عملکرد الگوریتم های شبکه عصبی مصنوعی و درختان تصمیم گیری در پیش بینی تغییرات شوری آب رودخانه‌ها - مطالعه موردی: رودخانه کارون». چهارمین همایش و نمایشگاه تخصصی مهندسی محیط زیست، تهران-آبان ماه، 1389.

  21.     منهاج، م. ب.، «مبانی شبکه‌های عصبی (هوش محاسباتی)». انتشارات دانشگاه صنعتی امیرکبیر، چاپ هفتم، جلد اول، تهران، ص 30-37، 1389.

  22.     میثاقی، ف.، محمدی، ک.، «پیش‌بینی تغییرات کیفیت آب رودخانه زاینده رودبا استفاده از شبکه‌های عصبی مصنوعی». دومین کنفرانس ملی دانشجویی منابع آب و خاک، 1383.

  23.     نوشادی، م. و همکاران.، «شبیه‌سازی و پیش‌بینی کلسیم، منیزیم، سدیم، پتاسیم، سولفات در رودخانه زاینده رود با استفاده از شبکه‌های عصبی مصنوعی». چهارمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران مدیریت حوزه‌های آبخیز، دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تهران، کرج، 1386.

  ب: منابع لاتین

  24.  Asadollahfardi, G., A. Taklify & A. Ghanbari. “Application of artificial neural network to predict TDS in Talkheh Rud River”. Journal of Irrigation and Drainage Engineering. ASCE,Vol.138, No.4,363-370, (2012).

  25.  ASCE Task Committee on Application of Artificial Neural Networks in Hydrology. “Artificial Neural Networks in Hydrology: Preliminary Concepts”, Part I, J. Hydrologic Engrg., ASCE, 5 (2) : 115-123, (2000a).

  26.  ASCE Task Committee on Application of Artificial Neural Networks in Hydrology. “Artificial Neural Networks in Hydrology: Preliminary Concepts”, Part II, J. Hydrologic Engrg., ASCE, 5 (2) : 124-137, (2000b).

  27.  Bezdec, J.C., “Pattern Recognition with Fuzzy Objective Function Algorithms”, Plenum Press, New York, (1981).

  28.  Bowden, G. J., Dandy, G. C. and Maier, H. R., “Input determination for neural network models in water resources applications. Part 1—background and methodology”, Journal of Hydrology, 301, pp. 75-92, (2005).

  29.  Chau, K.W., “A review on integration of artificial intelligence into water quality modeling”. Marine Pollution Bulletin 52, 726-733, (2006).

  30.  Chen, Y.H. and Chang, F.J., “Evolutionary Artificial Neural Networks for Hydrological Systems Forecasting”. Journal of Hydrology, 367, 125-137,(2009).

  31.  Chiu, S. L., “Fuzzy Model Identification Based on Cluster Estimation”, Journal of Intelligent and Fuzzy Systems, 2(3), pp. 267-278, (1994).

  32.  Hornik, K., Stinchcombe, M., White, H., “Multilayer feedforward networks are universal approximators”, Neural Networks 2(5) , 359-366, (1989).

  33.  Huang, W., Foo, S., “Neural network modeling of salinity variation in Apalachicola River”. water research, Elsevier, (2002).

  34.  Jang, J. S. R. and Sun, C. T., “Neuro-Fuzzy Modeling and Control”, Proceedings of the IEEE, 83, pp. 378-406, (1995).

  35.  Jang, J.-S. R. and C.-T. Sun., “Neuro-Fuzzy and Soft Computing: A Computational Approach to Learning and Machine Intelligence”. Prentice Hall, (1997).

  36.  Jang, J.-S., May, R., “ANFIS: Adaptive-Network-based Fuzzy Inference Systems”. IEEE Transactions on Systems, Man, and Cybernetics, Vol. 23, No. 3, pp. 665-685, (1993).

  37.  Kabsch, K.M., M.Kutylowska. ”use of artificial intelligence in predicting the turbidity retention coefficient during ultrafiltration of water”. Environment Protection Engineering, Vol37, No. 2, (2011).

  38.  Kanani, S., G. Asadollahfardi & A. Ghanbari. “Application of Artificial Neural Network to Predict Total Dissolved Solid in Achechay River Basin”. World Applied Sciences Journal 4 (5) : 646-654, (2008).

  39.  Kavianpour, M. R., Rajabi, E., “Application of Neural Network for Flow Aeration downstream of Outlet Leaf Gates”. Iran-Water Resources Research, Volume 1, No. 3, Fall (2005) (IR-WRR).

  40.  Kisi, O., “Evolutionary fuzzy models for river suspended sediment concentration estimation”. Hydrol. Sci. J. 372 ,PP 68–79, (2009).

  41.  Kisi, O., “River suspended sediment concentration modeling using a neural differential evolution approach”. Hydrol. Sci. J. 389 ,PP 227–235, (2010).

  42.  Kisi, O., Ozkan, C., Akay, B., “Modeling discharge–sediment relationship using neural networks with artificial bee colony algorithm“. Hydrol. Sci. J. 428–429,pp 94–103, (2012).

  43.  Maier, H.R., Dandy, G.C., “Determinig inputs for neural network models of multivariate time series”.  Micro computers in civil engineering, pages 353-368, (2000).

  44.  Maier, H.R., Dandy, G.C., “The Use of Artificial Neural Networks For The Prediction of Water Quality Parameters”. Water Resources, research, (1996).

  45.  Mamdani, E.H. and S. Assilian., "An experiment in linguistic synthesis with a fuzzy logic controller". International Journal of Man-Machine Studies, Vol.7, No. 1, pp. 1-13, (1975).

  46.  Membership Functions. The MathWorks, Inc. protected by U.S. International patents. see www.mathworks.com . (Copyright 1984-2011).

  47.  Mitchell T. M.,”Machine Learning”. McGraw-Hill, (1997).

  48.  Nash, J. E., and J. V. Sutcliffe., “River flow forecasting through conceptual models”. I, A discussion of principles, J. Hydrol.,10,282–290, (1970).

  49.  Neural Network Toolbox Softwar. The MathWorks, Inc. protected by U.S. International patents. see www.mathworks.com . (Copyright 1984-2011).

  50.  Overview,If-Then Rules. The MathWorks, Inc. protected by U.S. International patents. see www.mathworks.com . (Copyright 1984-2011).

  51.  Rajaee, T. “Wavelet and ANN combination model for prediction of daily suspended sediment load in rivers”. Sci Total Environ; 409: 2917–2928, (2011).

  52.  Rajaee, T., Mirbagheri, S. A., Nourani, V., Alikhani, A., “Prediction of daily suspended sediment load using wavelet and neurofuzzy combined model”. Int. J. Environ. Sci. Tech., 7(1) , 93-110, (2010).

  53.  Rajaee, T., Mirbagheri, S.A., Kermani, M.Z., Nourani, V., “Daily suspended sediment concentration simulation using ANN and nero-fuzzy models”. Sci Total environ; 407: 4916- 4927, (2009).

  54.  Sarani, N., J. Soltani & A. Moasheri. “Comparison of Artificial Neural Network and Multivariate Linear Regression Model to Predict Sodium adsorption ratio (SAR) (Case Study: Sistan River, Iran)”. International Conference on Chemical, Ecology and Environmental Sciences(ICEES'2012) march 17-18, Bangkok, (2012).

  55.  Sugeno, M., ” Industrial applications of fuzzy control”. Elsevier Science Pub. Co., (1985).

  56.  Sugeno-Type Fuzzy Inference. The MathWorks, Inc. protected by U.S. International patents. see www.mathworks.com . (Copyright 1984-2011).

  57.  Vogl, T.P., J.K. Mangis, A.K. Rigler, W.T. Zink, and D.L. Alkon., “Accelerating the convergence of the backpropagation method”, Biological Cybernetics, Vol. 59, pp. 257–263, (1988).

  58.  Yager, R. and Filev, D., “Generation of fuzzy rules by mountain clustering.” Journal of Intelligent and Fuzzy Systems, 2(3), pp. 209-219, (1994).

  59.  Yonaba, H., F.Anctil, & V. Fortin. “Comparing Sigmoid Transfer Functions for Neural Network Multistep Ahead Streamflow Forecasting”, Journal of Hydrologic Engineering ©ASCE, 275, (2010).

  60.  Zadeh, L.A., "Outline of a new approach to the analysis of complex systems and decision processes," IEEE Transactions on Systems, Man, and Cybernetics, Vol. 3, No. 1, pp. 28-44, Jan. (1973).

  61.  Zare, A.H., Bayat, V.M., and Daneshkare, A.P., “Forecasting nitrate concentration in groundwater using artificial neural network and linear regression models”. Int. Agrophys. 25, 187-192, (2011).

  62.  Zealand, C. M., Burn, D. H. and Simonovic, S. P., “Short term streamflow forecasting using artificial neural network”, Journal of Hydrology, 214, pp. 32-48, (1999).

  63.  Fuzzy Logic Toolbox Softwar. The MathWorks, Inc. protected by U.S. International patents. see www.mathworks.com . (Copyright 1984-2011).


تحقیق در مورد پایان نامه ارزیابی عملکرد مدل های هوشمند نروفازی و شبکه های عصبی مصنوعی در پیش بینی و شبیه سازی پارامتر کیفی TDS رودخانه ها (مطالعه موردی رودخانه آب شیرین), مقاله در مورد پایان نامه ارزیابی عملکرد مدل های هوشمند نروفازی و شبکه های عصبی مصنوعی در پیش بینی و شبیه سازی پارامتر کیفی TDS رودخانه ها (مطالعه موردی رودخانه آب شیرین), پروژه دانشجویی در مورد پایان نامه ارزیابی عملکرد مدل های هوشمند نروفازی و شبکه های عصبی مصنوعی در پیش بینی و شبیه سازی پارامتر کیفی TDS رودخانه ها (مطالعه موردی رودخانه آب شیرین), پروپوزال در مورد پایان نامه ارزیابی عملکرد مدل های هوشمند نروفازی و شبکه های عصبی مصنوعی در پیش بینی و شبیه سازی پارامتر کیفی TDS رودخانه ها (مطالعه موردی رودخانه آب شیرین), تز دکترا در مورد پایان نامه ارزیابی عملکرد مدل های هوشمند نروفازی و شبکه های عصبی مصنوعی در پیش بینی و شبیه سازی پارامتر کیفی TDS رودخانه ها (مطالعه موردی رودخانه آب شیرین), تحقیقات دانشجویی درباره پایان نامه ارزیابی عملکرد مدل های هوشمند نروفازی و شبکه های عصبی مصنوعی در پیش بینی و شبیه سازی پارامتر کیفی TDS رودخانه ها (مطالعه موردی رودخانه آب شیرین), مقالات دانشجویی درباره پایان نامه ارزیابی عملکرد مدل های هوشمند نروفازی و شبکه های عصبی مصنوعی در پیش بینی و شبیه سازی پارامتر کیفی TDS رودخانه ها (مطالعه موردی رودخانه آب شیرین), پروژه درباره پایان نامه ارزیابی عملکرد مدل های هوشمند نروفازی و شبکه های عصبی مصنوعی در پیش بینی و شبیه سازی پارامتر کیفی TDS رودخانه ها (مطالعه موردی رودخانه آب شیرین), گزارش سمینار در مورد پایان نامه ارزیابی عملکرد مدل های هوشمند نروفازی و شبکه های عصبی مصنوعی در پیش بینی و شبیه سازی پارامتر کیفی TDS رودخانه ها (مطالعه موردی رودخانه آب شیرین), پروژه دانشجویی در مورد پایان نامه ارزیابی عملکرد مدل های هوشمند نروفازی و شبکه های عصبی مصنوعی در پیش بینی و شبیه سازی پارامتر کیفی TDS رودخانه ها (مطالعه موردی رودخانه آب شیرین), تحقیق دانش آموزی در مورد پایان نامه ارزیابی عملکرد مدل های هوشمند نروفازی و شبکه های عصبی مصنوعی در پیش بینی و شبیه سازی پارامتر کیفی TDS رودخانه ها (مطالعه موردی رودخانه آب شیرین), مقاله دانش آموزی در مورد پایان نامه ارزیابی عملکرد مدل های هوشمند نروفازی و شبکه های عصبی مصنوعی در پیش بینی و شبیه سازی پارامتر کیفی TDS رودخانه ها (مطالعه موردی رودخانه آب شیرین), رساله دکترا در مورد پایان نامه ارزیابی عملکرد مدل های هوشمند نروفازی و شبکه های عصبی مصنوعی در پیش بینی و شبیه سازی پارامتر کیفی TDS رودخانه ها (مطالعه موردی رودخانه آب شیرین)

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد(M.Sc.) بررسی کاربرد روش شبکه عصبی مصنوعی در برآورد رواناب سالانه حوزه‌های آبخیز (مطالعه موردی: حوزه آبخیز کل، استان فارس) به وسیله: جلال زارعی چکیده: اهمیت و جایگاه آب در زندگی بشر به ویژه در دنیای پیشرفته و پر جمعیت کنونی بر کسی پوشیده نیست و زندگی صنعتی و شهری مصرف سرانه آب را نسبت به شرایط زندگی سنتی چندین برابر نموده است. امروزه این ...

پايان‌نام? کارشناسي ارشد رشت?‌: مهندسي عمران ( M.S.C) گرايش: سازه هاي هيدروليکي سال تحصيلي 1392 -1391 چکيده رودخانه ميناب مهمترين رودخان? آب شيرين استان هرمزگان مي باشد. اين رود

پایان‌نامه دوره کارشناسی ارشد در رشته مهندسی شیمی گرایش ترموسینیتیک و کاتالیست چکیده هدف از این پژوهش تخمین هدایت الکتریکی آب­های طبیعی بر اساس روش­های نوین ریاضی می­باشد که برای دستیابی به این مهم، آب رودخانه­ها­ی کرج و جاجرود به عنوان موردهای خاص در نظر گرفته شده اند. بدین منظور تعداد 20 ایستگاه نمونه­گیری انتخاب گردیده و آزمایش­های مربوط به پارامتر­های درجه حرارت، قلیائیت ...

پايان­نامه براي دريافت درجه کارشناسي ارشد در رشته مهندسي عمران گرايش مکانيک خاک و پي شهريور    1393  چکيده سدها همواره از سازه ­هاي زير بنايي شمرده مي‌شون

پایان­نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته مهندسی عمران گرایش مکانیک خاک و پی چکیده سدها همواره از سازه­ های زیر بنایی شمرده می‌شوند و دارای ارزش حیاتی می­باشند. در گذشته ایجاد سد عمدتاً با اهداف تأمین آب آشامیدنی و آبیاری مزارع کشاورزی بوده ولی امروز به دلیل نیاز به انرژی برق آبی و اهداف دیگر توسعه بیشتری یافته است. برآورد میزان ۲۰ میلیارد متر مکعب برداشت از آب‌های شیرین ...

چکیده تغییر پارامترهای موجود در یک فرآیند صنعتی باعث آن می­گردد که فرآیند از نقطه کار مطلوب خود خارج گردد. این تغییر به­نوبه­ی خود کاهش کارایی کنترل­کننده­های حلقه بسته­ای را که برای نقطه کار مطلوب سیستم طراحی شده­اند را به­دنبال خواهد داشت. لذا نیاز است که ابتدا این تغییرات به­صورت یک عیب تشخیص و شناسایی شود و سپس با تغییر پارامترهای فرآیند یا ساختار کنترل­کننده برحسب نیاز نسبت ...

پایان نامه کارشناسی ارشد در رشته مهندسی شیمی (گرایش مهندسی گاز) در سالهای اخیر، چاه­های افقی زیادی در اطراف جهان حفر شده­است. دلیل عمده­ی آن توانایی افزایش سطح مخزن در تماس با چاه است که باعث افزایش بهره بری از چاه می­شود. از چاه­آزمایی برای شناخت مدل­های مخازن هیدروکربوری و تشخیص پارامترهای مربوط به آن­ها استفاده می­شود. چاه­آزمایی بر مبنای ایجاد اختلال در جریان و ثبت فشار ته ...

پايان نامه کارشناسي ارشد رشته مديريت فناوري اطلاعات (M.Sc) سال تحصيلي 1390- 1389   چکيده به منظور بررسي و پيش‌بيني الگوي پراکنش کفزيان مهم اقتصادي، داده‌هاي صيد 10 گونه

پايان نامه مقطع کارشناسي رشته مهندسي مکانيک سال 1386 چکيده: در اين پروژه، ورودي‌ها و خروجي‌هاي يک سيستم چند ورودي و چند خروجي غير خطي، براي ايجاد يک مدل ديناميکيِ هوشمند، استفاد

پایان­نامه تحصیلی جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد رشته: کامپیوتر گرایش نرم افزار چکیده در یک شبکه حسگر که یک سیستم توزیع شده فراگیر است، یکی از موارد مورد بحث همگام‌سازی ارتباطات است. یکی از عمده وظایف همگام‌سازی فرآیند‌ها، انحصار متقابل است. الگوریتم‌های جدید ارایه شده در مقایسه با الگوریتم‌ های قدیمی با عدالت بیشتری عمل می‌نمایند. در این پایان‌نامه یک مدل با استفاده از شبکه‌های ...

ثبت سفارش