پایان نامه تحلیل خطر لرزه ای ایالت قم

word 11 MB 31466 220
1392 کارشناسی ارشد مهندسی عمران
قیمت قبل:۷۳,۱۰۰ تومان
قیمت با تخفیف: ۲۴,۸۵۰ تومان
دانلود فایل
 • بخشی از محتوا
 • وضعیت فهرست و منابع
 • پایان نامه

  مقطع کارشناسی ارشد

  رشته :عمران سازه

  چکیده

  افزایش آسیب‌ پذیری ناشی از زلزله  وتعداد زیاد تلفات زلزله ناشی از سازه‌ ها و خانه‌هایی که از نظر ساخت و ساز ضعیف می‌باشند بشر را وادار به مطالعاتی برای کاهش این خطرات و آسیب ها می کند. مطالعاتی از قبیل جنبش شدید زمین و خطرات لرزه‌ای مرتبط با آن نقش مهمی را برای توسعه جوامع در مناطق زلزله خیز ایفا می‌کند. با استفاده از تحلیل خطر، می توان در مورد صدمات مالی و جانی ناشی از زمین‌لرزه ها و آسیب‌پذیری سازه‌ها، تاسیسات، برآوردهای احتمالاتی انجام داد ودر نتیجه قبل از ساخت سازه ها محل مناسب را انتخاب نمود و یا طراحی سازه از لحاظ مقاومت را متناسب با محل انجام داد. مشاهده و ثبت جنبش شدید زمین، توالی پس‌لرزه‌ها به همراه بررسی تخریب‌های ناشی از این زلزله‌ها علوم زلزله‌شناسی و مهندسی زلزله را همراه با داده‌های با ارزش و آموزنده، تجربیات مهم بنیان می‌نهند. سرزمین ایران، به عنوان بخشی از زون فعال زمین‎ساختی آلپ– هیمالیا، طرح پیچیده‎ای از مجموعه پوسته‎ها، قطعات زمین‎ساخت و زون‎های متفاوت زمینساختی است که از نگاه نوزمین‎ساختی و لرزه‎زمین‎ساختی، ویژگی‎های خاص دارد. با استفاده از تعیین چشمه های لرزه ای و پارامترهای حرکت نیرومند زمین برای دوره بازگشت های مختلف می توان به تحلیل خطر لرزه ای پرداخت. در تحقیق حاضر با استفاده از دو روش قطعی واحتمالاتی به پهنه بندی خطر لرزه ای در استان قم که در ایالت های ایران مرکزی قرار دارد و در منطقه‌ای به وسعت حدود 14000 کیلومتر مربع در محدوده‌ای به طول جغرافیایی49 درجه و 40 دقیقه تا 52 درجه و 40 دقیقه خاوری و به عرض جغرافیایی 33 درجه و 40دقیقه تا 35 درجه و 50 دقیقه شمالی قرار دارد پرداخته شد و منحنی تحلیل خطر منطقه را توسط برنامه Hazard Risk Analysis و نقشه تحلیل خطر منطقه را توسط برنامه surfer به دست آوردیم که نتایج بدست آمده نشان از بالا بودن ریسک لرزه ای در منطقه دارد و در نتیجه نیاز به چنین مطالعاتی را قبل از شروع هر ساخت وسازی آشکار میسازد. منحنی تحلیل خطر به دست آمده از روش احتمالاتی برای دوره های بازگشت 475 ساله برای 10% احتمال افزایش در 50 سال و برای دوره های بازگشت 50 ساله برای 63% احتمال افزایش در 50 سال محاسبه گردیده و نقشه پهنه بندی خطر لرزه ای ارائه شده است. مطالعه حاضر حاکی از اینست که با افزایش دوره بازگشت مقدار شتاب افزایش می یابد. بر طبق نتایج حاصله، برای دوره بازگشت 475 ساله بیشینه شتای افقی g0.35 و برای دوره بازگشت 50 ساله g0.18 محاسبه شده است.

  کلید واژه ها: لرزه خیزی، پهنه بندی خطر لرزه ای ، جنبش نیرومند زمین، دوره بازگشت، روش احتمالاتی، روش قطعی، قم

  فصل1: ساختار زمین

  1-1- عوامل موثر در جنبش نیرومند زمین :

  بصورت کلی عوامل موثر در جنبش نیرومند زمین در اثر رویداد زمین لرزه را می توان در دو بخش مورد بررسی قرار داد، این دو بخش شامل ویژگی های چشمه لرزه زا، و شرایط ژئوتکنیک لرزه ای ساختگاه سازه ها می باشد. بنابراین هریک از بخش ها و نقش آنها در جنبش نیرومند زمین باید مورد بررسی قرار گیرد تا ویژگی های جنبش نیرومند زمین در شالوده سازه ها و بهینه کردن معیارهای طراحی سازه ها در برابر زمین لرزه تخمین و در محاسبات مورد استفاده قرار گیرد .{1}

   

   

  (تصاویر در فایل اصلی موجود است)

   

  1-1-1- ویژگیهای چشمه های لرزه زا :

  رویداد زمین لرزه ها در بخش پوسته زمین ناشی از نیروهای زمین ساختی است که برپایه تئوری زمین ساخت ورقه ای از سال ١٩٦٠ مطرح گردید در این تئوری بیان می شود که سنگ کره از تعداد زیادی بلوکها بصورت ورقه تشکیل شده است که این ورقه ها نسبت به یکدیگر در حال حرکت می باشند.  مرز این بلوکها همواره با رویداد زمین لرزه های بزرگ روبرو است. معتبرترین تشریح برای علت ایجاد حرکت ورقه ها برپایه تعادل ترمودینامیک مواد تشکیل دهنده زمین استوار است. بخش فوقانی گوشته در تماس با پوسته سرد می باشد، درحالیکه بخش تحتانی در تماس با هسته داغ زمین است. بدیهی است که بایستی یک گرادیان دما در گوشته برقرار باشد.

  شکل 1: نمای جانبی زمین

  تئوری زمین ساخت ورقه ای حرکت نسبی ورقه ها را با توجه به سه نوع مرز (ورق های فرورانشی، گسترش جانبی و گسترش انتقالی)، به سادگی توصیف و تعیین می نماید. در دیگر موارد نیز ممکن است در اثر گسترش، لبه ورقه ها شکسته و سبب تشکیل ورقه کوچک تر یا خرد ورقه محصور بین ورقه های بزرگتر شود. حرکت بین دو بخش از پوسته سبب انقطاع جدید یا پیشروی خطوط شکست موجود در ساختار زمین شناسی پوسته می شود که به آن گسل می گویند. گسل ها بسته به نوع حرکتشان به سه گروه اصلی دسته بندی می شوند که عبارتند از:  گسلهای شیب لغز، امتداد لغز و یا ترکیبی از آنها می باشد.

  شکل 2: نوع حرکت گسل ها

  تئوری بازگشت الاستیک بیان می کند که وقوع زمین لرزه ها موجب آزادی تنش در امتداد بخشی از گسل می شود و تا زمانی که تنش ها فرصت کافی برای ذخیره شدن مجدد را داشته باشند گسیختگی بعدی و یا به عبارت دیگر زمین لرزه بعدی اتفاق خواهد افتاد. از آنجائیکه زمین لرزه ها موجب رهاسازی انرژی جمع شده برروی گسل می شوند، وقوع آنها در محدوده ای که فعالیت لرزه ای برای مدتی کم و یا اصلا اتفاق نیفتاده است محتمل تر است . با شناسایی حرکات گسل در طی لرز ه خیزی گذشته و در امتداد آن می توان به نبود فعالیت لرزه ای در پاره ای از مکانهای آن پی برد.

  با مطالعات لرزه زمین ساخت می توان از شکستگی ساختارهای زمین شناسی و هندسه آنها پیرامون ساختگاه سازه ها مطلع شد و نهایتا می توان مدل لرزه زمین ساختی یا درعمق برش لرزه زمین ساختی از آنها تهیه نمود و مخاطرات احتمالی گسلش زمین و یا رویداد احتمالی زمین لرزه برروی آنها را برای تخمین رویداد زمین لرزه های آتی و چگونگی ویژگیهای آنها پیش بینی نمود.

  هندسه گسلها، زون خرد شده، نوع و سازوکار آنها می تواند در برآورد پتانسیل حداکثر زمین لرزه محتمل برروی آنها ما را کمک نماید و این امر در مطالعات زمین ساخت و لرزه زمین ساخت صورت می پذیرد. سن گسلها از عوامل مهم در رویداد زمین لرزه برروی آنهاست بطوریکه گسل های جوان از اهمیت بیشتری برخوردار هستند و مطالعات نو زمین ساخت می تواند کمک زیادی در کلاس بندی گسل ها از دیدگاه فعالیت لرزه ای داشته باشند.

  معمولا روابط تجربی در پیوند با هندسه گسل، حداکثر توان لرزه زایی و میزان بیشینه جابجایی برروی آن وجود دارد که تا حدودی در تخمین رویدادهای زمین لرزه ای آتی منطقه می تواند موثر واقع شود . بزرگای ز مینلرزه رابطه مستقیم با انرژی آزاد شده توسط زمین لرزه دارد.

  یکی از ویژگی های چشمه لرزه زا ژرفای کانونی زمین لرزه ها می باشد. تحقیقات و پژوهشهای زیادی برروی ژرفای کانونی زمین لرزه ها انجام شده است.  بصورت کلی ژرفای زمین لرزه ایی که در پیوند با حرکت فرورانش ایجاد می شود نسبتا عمیق و ژرف می باشد که تا عمق ٨٠٠ کیلومتری سطح زمین نیز گزارش شده است، ولی ژرفای کانونی زمین لرزه ایی که در پیوند با گسترش جانبی اقیانوسی مشاهده شده کم عمق بوده و ژرفای آنها کمتر از ٢٠ کیلومتر می باشد و ژرفای کانونی زمین لرزه هایی که با گسترش انتقالی در پوسته قاره ای مشاهده شده اند دارای ژرفای کمتر از پوسته زمین می باشند یعنی کمتر از ٦٠ کیلومتر . رویداد زمین لرزه های ایران بسیار سطحی بوده است و به جز منطقه مکران، تقریبا در تمام ایران کمتر از ٢٠ کیلومتر برآورد شده است و به همین دلیل لایه لرزه زا درفلات ایران را می توان بین ژرفای ١٠ تا ٢٠ کیلومتر درنظر گرفت.

  1-1-2- ویژگیهای شرایط ژئوتکنیک لرزه ای ساختگاهی برجنبش نیرومند زمین :

  شرایط ژئوتکنیک لرزه ای ساختگاهی برکلیه پارامترهای مهم جنبش نیرومند زمین نظیر دامنه، محتوی فرکانسی و مدت دوام لرزش اثر قابل ملاحظه ای می گذارد. میزان تاثیر، تابع هندسه، خواص مصالح لایه های زیر سطحی، توپوگرافی ساختگاه و ویژگیهای امواج لرزه ای که از چشمه لرزه زا تولید و از لایه های سنگی مختلف عبور نموده تا به پی سنگ ساختگاه وارد شود، میباشد.

  طبیعت اثرات ژئوتکنیک لرزه ای ساختگاهی بر تقویت جنبش نیرومند زمین را می توان با بهره گیری از روشهای مختلف مانند تحلیل ساده تئوری پاسخ زمین، اندازه گیریهای جنبش واقعی سطحی و زیرسطحی در همان ساختگاه و اندازه گیری جنبش نیرومند سطح زمین در ساختگاه هایی با شرایط متفاوت از ساختگاه موردنظر تشریح نمود.

  اثرات هندسی سنگ بستر برروی جنبش نیرومند زمین تاثیر پذیر می باشد. گرچه بی قاعدگیهای توپوگرافی سنگ بستر موجب پراکنده ساختن امواج زمینلرزه شده و الگوهای پیچیده ای از تقویت یا کاهیدگی جنبش نیرومند زمین را ایجاد می کنند لیکن به هرحال جنبش نیرومند زمین در بالای ارتفاعات معمولا تقویت و تشدید می شوند.

  1-2-  ساختار تکتونیکی صفحات و لرزه خیزی منطقه

  1-2-1- تکتونیک صفحات

  اساس تئوری تکتونیک صفحات این است که تقریبا 12 صفحه اصلی سازنده لایه 70 تا 150 کیلومتری خارجی زمین هستند که به عنوان پوسته یا لیتو سفر شناخته می شوند. علاوه بر این می دانیم که این صفحات حرکت آرامی دارند و نیروی محرک آنها به طور کامل شناخته نمی شود. فرض می شود که موادی که زیر پوسته واقع شده اند و به عنوان آستنوسفر شناخته شده اند بدلیل اختلاف دمایی که در عمقشان وجود دارد حرکت می کنند. حرکت نسبی لایه های مجاور منجر به تغییر شکل و کرنش سنگ ها می شود، سنگ تغییر شکل یافته در نهایت شکسته و جایجا می شود که منجر به ایجاد زمین لرزه می شود. این گونه لرزه ها، لرزه های تکنونیکی هستند که می تواند در مرز صفحات یا داخل صفحات اتفاق افتد. {5}

  1-2-2- ایالتهای لرزه زمینساختی ایران

  ایالت لرزه زمینساختی، پهنه ای است که تحت رژیمهای ژئودینامیکی کن ونی، دارای جایگاه تکتونیکی همانند و الگوی لرز هخیزی یکسان باشد (یی ١و همکاران، ١٩٩٥ ). با توجه به این مفهوم، میرزایی و همکاران (١٩٩٨) ایران را به پنج ایالت لرزه زمینساختی عمده : ١- البرز – آذربایجان ٢- کپه داغ  ٣- زاگرس ٤- ایران مرکزی و شرق ایران و ٥- مکران، تقسیم کرده اند که خصوصیات عمده آنها به اختصار به صورت زیر است. {5}

  1-2-3- ایالت لرزه زمینساختی البرز- آذربایجان

  این ایالت پهنه ای لرزه خیز است که بخشهای شمال و شمال غربی ایران را در بر میگیرد رشته کوه البرز از شمال به فرونشست دریای خزر و از جنوب به فلات ایران مرکزی منتهی می گردد. البرز، بخش مرکزی منطقه کوهزایی گسترده تری را تشکیل می دهد که حدود آن از نظر محققین مختلف، متفاوت است.

  در تعیین ایالت لرزه زمین ساختی البرز  آذربایجان، حد شمالی البرز در امتداد بلوک جنوبی دریای خزر  قرار می گیرد. بلوک جنوبی دریای خزر در حال حاضر دارای نرخ کرنش پایین و نحوه رفتار آن در برابر عوامل تغییر شکل دهنده، با بقیه ایران متفاوت است (جکسون ٥ و همکاران، ١٩٩٥). بسیاری از محققین خصوصیات بلوک جنوبی دریای خزر را همانند ویژگیهای پوسته اقیانوسی می دانند. از دیدگاه زمین شناسی، حد جنوبی ایالت لرزه زمینساختی البرز-آذربایجان بخوبی مشخص نیست، اما بر اساس مطالعات نوزمینساخت(نئوتکتونیک) مرز جنوبی این ایالت لرزه زمینساختی بر روی گسل های فعال قرار می گیرد. مهمتر ین این گسل ها عبارتند از: گسل شمال تبریز، گسل ایپک و گسل ترود. مرز شرقی ایالت لرزه زمینساختی البرز-آذربایجان با ایالت لرزه زمینساختی کپه داغ واضح نیست و مرز بین این دو ایالت عمدا بر اساس اطلاعات مربوط به فعالیت لرزه ای و تغییر روند ساختاری ساختهای زمین شناسی تعیین شده است. کوتاه شدگی قاره ای ناشی از همگرایی صفحه های اوراسیا و عربستان که با نرخ همگرایی ٣٠ میلی متر در سال (جکسون، ١٩٩٢ ) صورت می گیرد. با ضخیم شدن پوسته قاره ای و رانده شدن جانبی پوسته در منطقه برخورد تکمیل و تعدیل می شود. سازوکار زمینلرزه ها در شرق ترکیه و ناحیه قفقاز نشان دهنده گسلش تراستی و امتدادلغز می باشند. {5}

 • فهرست:

  فصل1: ساختار زمین.. 14

  1-1- عوامل موثر در جنبش نیرومند زمین   14

  1-1-1- ویژگیهای چشمه های لرزه زا 15

  1-1-2- ویژگیهای شرایط ژئوتکنیک لرزه ای ساختگاهی برجنبش نیرومند زمین.. 17

  1-2- ساختار تکتونیکی صفحات و لرزه خیزی منطقه. 18

  1-2-1- تکتونیک صفحات.. 18

  1-2-2- ایالتهای لرزه زمینساختی ایران. 18

  1-2-3- ایالت لرزه زمینساختی البرز- آذربایجان. 20

  1-2-4- ایالت لرزه زمینساختی کپه داغ. 22

  1-2-5- ایالت زمین لرزه ساختی زاگرس... 23

  1-2-6- ایالت لرزه زمینساختی ایران مرکزی  شرق ایران. 24

   1-2-7- ایالت لرزه زمین ساختی مکران. 24

  فصل2: مبانی تحلیل خطر زلزله. 27

  2-1- مقدمه. 27

   2-2- زلزله. 28

  2-3- هدف گزارش... 28

  2-4- محاسبه قدرت زمین لرزه 28

   2-5- تفاوت  Earthquake Risk و Earthquake Hazard. 29

   2-5-1- واژه Earthquake Hazard. 29

   2-5-2- واژه ریسک Earthquake Risk. 30

  2-6- مدل های چشمه های لرزه ای.. 30

  2-6-1- چشمه نقطه ای.. 30

  2-6-2- چشمه خطی.. 31

  2-6-3-چشمه پهنه ای یا سطحی.. 31

   2-7- گسل ها 31

   2-8- تحلیل خطر زمین لرزه( Earthquake Hazard Analysis ) 33

  2-8-1- تعریف تحلیل خطر لرزه ای: 33

  2-8-2- سطوح خطر زلزله. 33

  2-8-3- مطالعات لرزه زمین ساخت : 34

  2-8-4- برآورد پارامترهای لرزه خیزی : 35

   2-8-5- برآورد پارامترهای جنبش نیرومند زمین : 35

   2-8-6- خطرزائی.. 37

  فصل3: پهنه بندی لرزه ای.. 39

  3-1- پهنه بندی لرزه ای : 39

  3-2- بررسی عوامل موثر در وقوع زمین لغزش ها 41

  3-3- اولویت بندی عوامل موثر. 41

  3-4- تهیه نقشه پراکنش زمین لغزش ها 41

  3-5- تهیه نقشه های عوامل موثر. 42

   3-6- روش های پهنه بندی لرزه ای.. 42

  3-7- پهنه بندی لرزه ای به روش تعینی (Deterministic Approach): 43

  3-7-1- داده های قرن بیستم. 43

  3-7-2-داده های تاریخی.. 44

  3-7-3-محاسبه بزرگای پتانسیل چشمه از طریق روابط ارائه شده که براساس طول موثر گسل می باشد. 44

  3-7-4- شناسائی چشمه های لرزه زا 46

  3-7-5- تعیین زمین لرزه کنترلی برای پارامترهای جنبش زمین.. 47

   3-7-6-انتخاب روابط کاهندگی برای پارامترهای جنبش زمین.. 49

  3-7-7- محاسبه پارامترهای طراحی جنبش زمین.. 61

  3-8- پهنه بندی لرزه ای به روش احتمالاتی (Probabilistic Approach): 62

  3-8-1- شناسایی منابع لرزه ای و بررسی لرزه خیزی منطقه. 62

  3-8-2- محاسبه رابطه بین فراوانی زلزله ها و بزرگای آنها ( توزیع بزرگا و محاسبه متوسط میزان رخ داد زمین لرزه ها)، محاسبه چگالی و توزیع احتمال. 63

  3-8-3- انتخاب رابطه کاهندگی  (تخمین حرکت زمین ) 63

  3-8-4- محاسبه و بدست آوردن منحنی خطر لرزه ای سایت مورد نظر. 64

  3-8-5- فرضیات در روش PSHA.. 64

  3-8-6- نقشه های خطر زلزله. 66

   3-9- برآورد خطر زمینلرزه به روش احتمالاتی تصحیح شده 67

  3-10- تعیین سرچشمه های لرزه زا 69

  3-10-1- عدم قطعیت فاصله ای.. 69

  3-10-2- عدم قطعیت در اندازه 71

  3-11- تعیین پارامترهای لرزهخیزی.. 72

  3-11-1- انواع مختلف بزرگاهای زلزله. 72

  3-11-2- یکنواخت سازی فهرست نامه زمین لرزه ها 74

  3-12- ضریب لرزه خیزی.. 75

  3-12-1- خط برازش گوتنبرگ – ریشتر(آمار مناسب) :(Gutenberg – Richter b – line) 75

  3-12-2-روش تخمین بزرگترین احتمال (MLE) (آمار کم)( روش kijko sellevol,1992 ) 75

   3-12-3- روش  Kijko  (آمار کم) 76

  3-12-4- تخمین β به روش کیجکو:( آهنگ لرزه خیزی) 77

  3-12-5- تخمین  (آهنگ رویداد سالیانه برای بزرگای سطحی) 79

   3-12-6- تخمین  )حداکثر بزرگای قابل انتظار از نظرآماری) 80

  3-13- پارامتر های لرزه خیزی در چشمه های بالقوه زمینلرزه 80

  3-13-1- نرخ رویداد متوسط سالانه زمینلرزه ها در چشمه های بالقوه زمینلرزه 81

   3-13-2- تابع توزیع احتمال زمین لرزه ها: 81

   3-13-3- محاسبه پارامتر لرزه خیزی v یا میزان متوسط رخ داد زمین لرزه 82

   3-13-4-  دوره بازگشت، احتمال سالیانه وقوع و عدم وقوع زلزله. 83

   3-13-5- مفهوم ریسک وقوع زلزله. 83

  3-14- تابع توزیع فضایی.. 84

  3-14-1- عوامل کنترل کننده موثر. 85

  3-14-2- میزان اطمینان از چشمه بالقوه زمینلرزه تعیین شده 85

   3-14-3- جایگاه تکنونیکی چشمه بالقوه زمینلرزه 85

  3-14-4-عناصر ساختاری.. 85

   3-14-5-خصوصیات فعالیت لرزه ای.. 86

  فصل4: تحلیل خطر منطقه قم. 88

  4-1- چکیده 88

  4-2- مقدمه. 89

   4-3- هدف از اجراء : 91

   4-4- توجیه ضرورت انجام طرح. 91

  4-5- زمین ‌ریخت ‌شناختی.. 92

  4-6- چینه شناسی واحدهای سنگی منطقه مورد مطالعه. 94

  4-7- وضعیت خطرپذیزی لرزه ای استان قم. 95

  4-8- ساختارهای منطقه مورد مطالعه. 95

   4-9- گسلهای فعال اصلی منطقه. 96

   4-10- مشخصات گسل های فعال منطقه: 112

  4-10-1- بررسی بزرگای زلزله. 113

  4-10-2- تخمین شدت زلزله براساس طول گسل.. 114

  4-10-3- تخمین ماکزیمم شتاب زمین.. 116

  4-11- پارامترهای اندازه گیری Parameters Scaling. 118

  4-11-1- گزارش زمینلرزه های مهم رخ داده 118

  4-11-2- زمینلرزههای دستگاهی.. 119

  4-11-3- توزیع سطحی رومرکز زلزله. 119

  4-11-4- چگونگی توزیع زمانی زمینلرزهها 120

  4-11-5- توزیع بزرگای زمینلرزهها 121

  4-11-6- محاسبه بزرگی و فراوانی زمینلرزه ها به روش گوتنبرگ – ریشتر. 122

  4-11-7- محاسبه بزرگی و فراوانی زمینلرزه ها به روش کیجکو -  سلول. 123

   4-11-8-  برآورد دوره بازگشت زمین به روش کیجکو. 124

  4-11-9- محاسبه، دوره بازگشت، احتمال سالیانه وقوع و عدم وقوع زلزله. 125

  4-11-10- محاسبه دوره بازگشت بر اساس درصد خطر و عمر مفید سازه 125

  4-11-11- محاسبه دوره بازگشت زلزله در استان. 127

  4-12- تحلیل خطر قم به روش احتمالاتی (PSHA) 128

   4-12-1- نمودار مربوط به حداکثر شتاب زمین (PGA) 128

  4- -13بر آورد خطر زمینلرزه به روش احتمالاتی تصحیح شده 130

  4-13-1- مشخصات گسل های فعال منطقه: 130

  4-13-2- بررسی بزرگای زلزله. 132

  4-13-3- تخمین شدت زلزله براساس طول چشمه و ماکزیمم شتاب زمین.. 133

   4-13-4- نقشه های مربوط به حداکثر شتاب زمین (PGA) 135

  4-14- مقایسه نتایج. 136

  4-15- احتمال وقوع زلزله بر حسب دوره بازگشت در استان. 138

  4-16- پهنه بندی خطر زمین لغزش محدوده قم به روش قضاوت مهندسی.. 144

  4-16-1- چکیده 144

  4-16-2- مقدمه. 144

   4-16-3- خصوصیات عمومی منطقه مورد مطالعه از نظر وجود عوامل زمین لغزش... 145

  4-16-4-  مطالعات انجام شده 146

  4-16-5- روش تهیه نقشه پهنه بندی خطر زمین لغزش... 147

  فصل5: نتیجه گیری.. 154

   

   

  منبع:

  منابع فارسی :

  آقانباتی، ع، (1383)." زمین شناسی ایران". چاپ وزارت صنایع و معادن، سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور.

  آیین نامه طراحی ساختمان ها در برابر زلزله:استاندارد 2800( ویرایش دوم)، 1381، مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن.

  امبرسیز، ن.ن. ملویل، چ.پ. (1370). "تاریخ زمین لرزه­های ایران". ترجمه ی ابوالحسن رده، انتشارات آگاه.

  پورکرمانی، م. و آرین، م(1376)." سایزموتکتونیک". شرکت مهندسین مشاور دز آب.

  درویش زاده، علی،(1370). "زمین شناسی ایران". انتشارات نشر دانش آموز.

  کمیته ملی سدهای بلند ایران "رابطه میان Ms و Mb " گزارش داخلی، تهران، ایران،1994.

  معین فر، ع.، مهدویان، ع.، و مالکی، ا.، (1373). " مجموعه اطلاعات پایه زلزله­های ایران" مهندسین مشاور مهاب قدس، تهران، ایران.

  میرزایی، نوربخش، و همکاران، (1381). "پارامترهای مبنایی زمین لرزه­های ایران". انتشارات دانش نگار.

  نقشه زمین شناسی غرب ایران، مقیاس 1:1000000 ، انتشارات شرکت ملی نفت.

  10- نقشه گسل­های فعال ایران، مقیاس1:2.500.000 انتشارات پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی.

  11-زارع "مبانی تحلیل خطر زمین لرزه" چاپ پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله

   

  ◊◊◊◊◊◊◊

  References:

  12- Alavi, M., (1980). "Tectonostratigraphic evolution of the Zagrosides of Iran". Geology, 8, 144-149.

  13-Alavi, M., (1994). "Tectonics of the Zagros orogenic belt of Iran". new data and 14-interpretations, Tectono-physics, 229, 211-238.

  15-Ambraseys, N. N., and Melville, C. P.,( 1982). “A history of Persian earthquakes”. Cambridge University Press, Cambridgw, Britain.

   

  16-Berberian, M., (1995). '' Master blind thrust faults hidden under the Zagros folds:active basement tectonics and surface morphotectonics". Tectonophysics, 241, 193-224.

   

  17-Kijko, A., and Sellevoll, M. A., (1992)."Estimation of earthquake hazard parameters from incomplete data files. Part ΙΙ, Incorporation of magnitude heterogeneity". BSSA 82(1), 120-134.

   

  18-Knopoff, L. and Gardner, J.K. (1969). "Homogeneous catalogs of earthquakes". Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 63(4), 1051-1054.

   

  19-Mirzaei, N., Gao, M., Chen, Y. T., (1998)." Seismic source regionalization for seismic zoning of Iran: major seismotectonic provinces". J. Earthquake prediction Research, 7, 465-495.

   

  20-Nanjo, K., and Nagahama, H., (2004)." Fractal properties of spatial distributions of aftershocks and active faults". Chaos Soliton Fract., 19, 387-397.

   

  21-Priestley, K., Baker, C. and Jackson, J., (1994)." Implications of earthquake focal mechanism data for the active tectonics of the south Caspian basin and surrounding regions". Geophys. J. Inter., 118, 111-141.

   

  22-Rezapour, M. (2005). "Magnitude scale in the Tabriz seismic network".Earth & Space Physics, 31(1), 13-21.

   

  23-Snyder, D. B. and Barazangi, M., (1986)." Deep crustal structure and flexure of the Arabian plate beneath the Zagros collisional mountain belt as inferred from gravity observation". Tectonics, 5, 361-373.

   

  24-Ye, H.,Chen, G. and Zhou, Q., (1995). Study on the intraplate potential seismic sources, in: Proc. Fifth International Conf. Seismic Zonation, Nice, France, 2, 1424-1430.


موضوع پایان نامه تحلیل خطر لرزه ای ایالت قم , نمونه پایان نامه تحلیل خطر لرزه ای ایالت قم , جستجوی پایان نامه تحلیل خطر لرزه ای ایالت قم , فایل Word پایان نامه تحلیل خطر لرزه ای ایالت قم , دانلود پایان نامه تحلیل خطر لرزه ای ایالت قم , فایل PDF پایان نامه تحلیل خطر لرزه ای ایالت قم , تحقیق در مورد پایان نامه تحلیل خطر لرزه ای ایالت قم , مقاله در مورد پایان نامه تحلیل خطر لرزه ای ایالت قم , پروژه در مورد پایان نامه تحلیل خطر لرزه ای ایالت قم , پروپوزال در مورد پایان نامه تحلیل خطر لرزه ای ایالت قم , تز دکترا در مورد پایان نامه تحلیل خطر لرزه ای ایالت قم , تحقیقات دانشجویی درباره پایان نامه تحلیل خطر لرزه ای ایالت قم , مقالات دانشجویی درباره پایان نامه تحلیل خطر لرزه ای ایالت قم , پروژه درباره پایان نامه تحلیل خطر لرزه ای ایالت قم , گزارش سمینار در مورد پایان نامه تحلیل خطر لرزه ای ایالت قم , پروژه دانشجویی در مورد پایان نامه تحلیل خطر لرزه ای ایالت قم , تحقیق دانش آموزی در مورد پایان نامه تحلیل خطر لرزه ای ایالت قم , مقاله دانش آموزی در مورد پایان نامه تحلیل خطر لرزه ای ایالت قم , رساله دکترا در مورد پایان نامه تحلیل خطر لرزه ای ایالت قم

پايان نامه کارشناسي ارشد ژئوفيزيک – زلزله شناسي 1389 مقدمه نقشه هاي شتاب طيفي به روش احتمالي براي ايران در محدوده  44 - 54 طول جغرافيايي و 5/26 - 40 عرض جغرافيايي بر اساس تحليل

پایان نامه جهت دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته مهندسی عمران- مهندسی زلزله چکیده شهر بیرجند به عنوان مرکز استان خراسان جنوبی، در زون ساختاری سیستان واقع شده است که به علت نزدیکی به گسلهای لرزه زا و بنیادی (گسلهای نه خاوری و باختری در جنوب، گسل اردکول در شمال شرق، گسل نوزاد در شرق و گسل دشت بیاض در شمال) که با زمین لرزه های بزرگ و مخرب در سده اخیر همراه بوده اند از حساسیت خاصی ...

پايان نامه-کارشناسي ارشد ژئوفيزيک- زلزله شناسي 1392 چکيده تخمين خطرلرزه اي براي محاسبه سطح مشخصي از خسارت و آسيب پذيري در طراحي سازه ها از مهمترين مباحث و اصول مهندسي زلزله مي باشد، اما و

پايان‌نامه براي دريافت درجه کارشناسي‌ارشد در رشته مهندسي عمران – زلزله زمستان1393 چکيده زلزله هاي نزديک گسل به دليل داشتن حرکت پالس گونه با پريود بلند در ابتداي رکورد، اعم

پایان نامه جهت دریافت درجه کارشناسی ارشد(M.A)در جغرافیای طبیعی گرایش : اقلیم شناسی در برنامه ریزی محیطی چکیده : حوادث طبیعی مهمترین عامل نگرانی انسان در هر زمانی بوده است . یکی از مهمترین حادثه طبیعی ، لغزش زمین بوده که هر ساله خسارتهای مالی و جانی فراوانی را به ارمغان می آورد که این امر مشکلاتی را در اجرای طرحهای عمرانی ایجاد می کند . این پژوهش جهت بررسی عوامل موثر در ایجاد ...

پايان نامه کارشناسي ارشد مهندسي عمران - مهندسي زلزله   اسفند 1392 چکيده خاک مسلح مصالحي ويژه است که از ترکيب خاک و عضو مسلح کننده بوجود مي آيد. مسلح کننده اجزاء مقاوم در برابر ن

  پايان‌نامه براي دريافت درجه کارشناسي ارشد در رشته مهندسي عمران گرايش سازه بهمن ماه   1393  چکيده: در سال هاي اخير پيشرفت هاي چشمگيري در زمينه بهسازي و مقاوم

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته مهندسی عمران- سازه های دریائی چکیده در این تحقیق ضمن به کاربردن نتایج آزمایشات SPTو CPTانجام شده در 4نقطه مختلف از سایت پروژه طرح توسعه بندر شهید رجائی و استفاده از روشهای سید ادریس و رابرتسون راید به ارزیابی پتانسیل روانگرائی منطقه پرداخته می شود.در این ارزیابی مقادیر بزرگی و شتاب زلزله را به ترتیب 7و 0/37g در نظر گرفتیم .با ...

پایان‌نامه برای دریافت درجه­ی کارشناسی ارشد در رشته ­ی مهندسی عمران گرایش زلزله چکیده وارد آمدن خسارت ساز ه­ای با مفهوم رفتار غیر ارتجاعی و درنتیجه انرژی هیسترزیس نزدیکی بسیاری دارند. لذا می­توان گفت که انرژی هیسترزیس در این سطوح، معیاری قابل‌توجه جهت طراحی و یا کنترل سازه می­تواند باشد. بستگی زیاد انرژی هیسترزیس به خسارت ساز ه­ای موجب شده تا این مفهوم و روش­های نوین طراحی ...

پایان نامه جهت دریافت درجه کارشناسی ارشد رشته عمران گرایش سازه چکیده امروزه به دلیل محدودیت روزافزون فضا و صرفه جویی های اقتصادی برای جلوگیری از طولانی تر شدن مسیر و افزایش ایمنی راه استفاده از پل های مورب اجتناب ناپذیر است. موضوع مورب بودن پل باعث ایجاد رفتار متفاوت و بعضاً پیچیده در پل تحت اثر نیروهای وارد برآن خواهد شد و با توجه به بحث وقوع زلزله در دهه های اخیر که باب جدیدی ...

ثبت سفارش