پایان نامه بررسی تصویرگری طلوع و غروب خورشید در خمسۀ نظامی گنجوی

word 447 KB 31531 123
1393 کارشناسی ارشد ادبیات فارسی
قیمت: ۱۵,۹۹۰ تومان
دانلود فایل
 • بخشی از محتوا
 • وضعیت فهرست و منابع
 • پایان نامه تحصیلی جهت اخذ کارشناسی ارشد

  رشته زبان و ادبیات فارسی

  چکیده :

        طبیعت با جلوه‌های زیبا، همیشه همه انسانها بویژه شاعران و نویسندگان را تحت تاثیر قرار داده و پیوسته ستایش و توصیف شده و بازتاب گسترده ای در آثار آنان داشته است. در این میان خورشید، به عنوان یک پدیدۀ نجومی و تصاویر مربوط به آن زمینۀ ساخت مضامین و معانی بلند ادبی شده است و بیشترین سهم را در مجسّم کردن خیالات شاعران در متون مختلف ادب فارسی داشته است. هدف از تحقیق حاضر بررسی تصویرگری طلوع و غروب خورشید و چگونگی استفاده از صور خیال در خمسۀ نظامی است. نتایج تحقیق نشان داد که نظامی در مثنوی خمسه (پنج گنج) می‌کوشد تا با زبان هنر سخن بگوید. او توانسته است با تصویرسازی‌های بی‌نظیر و با تلفیق عرفان، شرع، حکمت، زهد و عشق زیبایی منظومه‌های خویش را جاودانه سازد. و در این میان او به میزان قابل توجه ای در تصویرگری طلوع و غروب خورشید از صور خیال استفاده کرده است که بخش اعظم آن به کارگیری صور خیال نظامی در پنج گنج استعاره از نوع مصرّحه می باشد. وهمچنین به میزان بسیار زیادی نظامی در تصویر گری طلوع و غروب خورشید از عبارات و مضامین و قصص واحادیث قرآنی استفاده کرده است‌ که از اعتقادات مذهبی و اطلاعات سرشار او در این زمینه نشأت گرفته است.

  کلید واژه :  طلوع، غروب، تصویرگری، صور خیال، پنج گنج، نظامی گنجوی

  فصل اول (کلیات تحقیق)

  1 – 1     مقدمه :

  نظامی یکی ازشاعران بزرگ در تاریخ ادب فارسی است که در ایجاد تصاویر بکر و بدیع هنرنمایی های بسیار زیبایی داشته است. از جمله تصویر آفرینی های نظامی می توان به تصاویر طلوع وغروب خورشید اشاره کرد که به کرّات در شعر خود به کار برده است، عمومأ تصویر سازی های شاعرانه تنها در عصر و زمانه ی آفرینش شعر تازگی خاصی دارد امّا با گذشت زمان گرد رخوت بر آن نشسته و تازگی خود را از دست می دهد امّا شعر حکیم سخن نظامی از این نقیصه مبرّاست، به گونه ای که خواننده با خواندن شعر او و درک تصاویر او احساس کهنگی نمی کند که این امر به جهت زیبایی و بدیع بودن تصاویر شعری نظامی است که اجازه کهنگی به آن نداده است.

          هدف و انگیزه این تحقیق بررسی تصویرگری طلوع و غروب خورشید در آثار نظامی بوده است تا هنرنمایی این شاعر بزرگ را در معرض نمایش بگذارد و از آنجایی که این موضوع در آثار شاعران بزرگی همچون فردوسی و خاقانی مورد بررسی و تحقیق قرار گرفته است بررسی این موضوع در آثار شاعر بزرگی چون نظامی نیز خالی از فایده نخواهد بود از اینرو تصمیم گرفتم با بضاعت اندک خود به بررسی این موضوع بپردازم.

  در این پایان نامه سعی شده است با تعمق و تأمل بیشتر در پنج گنج هنرنمایی نظامی در زمینه تصویر سازی ها ی طلوع و غروب خورشید بررسی شود و چگونگی استفاده وی از صور خیال مورد تجزبه و تحلیل قرار گیرد .

  از مشکلات عمده ای که در این تحقیق با آن مواجه گردیدم نبودن منابع و کتب مرجع و جامع با ویرایش جدید بود که کمبود آن موجب کندی روند جمع آوری مطالب و عدم پیشرفت سریع تحقیق گردید. تحقیق حاضر از نوع پژوهش های توصیفی _ تحلیلی است. ابزار جمع آوری اطلاعات در این تحقیق فیش برداری است. این پژوهش در پنج فصل به نگارش درآمده در فصل نخست به کلیات پژوهش اشاره شده است. در فصل دوم به مبانی نظری پژوهش پرداخته شده است. در فصل سوم به معرفی زندگی نامه و آثار شاعر قرن ششم نظامی گنجوی پرداخته شده است. در فصل چهارم  به بررسی تصویرگری طلوع و غروب خورشید با استفاده از صور خیال "تشبیه، استعاره، کنایه و مجاز" پرداخته شده است و درفصل پنجم به نتایج تحقیق پرداخته شده است.

  1 – 2   بیان مسأله   

         «شناخت فرهنگ و تمدن ایران زمین از مهمترین مواردی است که جوانان این کهن بوم و بر باید بدان توجه بیش تری نمایند و تلاش کنند پیشینه ی فرهنگی این سرزمین را با مطالعه و بررسی آثار به جا مانده از فرهیختگان و اندیشمندان پیشین بهتر بشناسند. به زبان دیگر مطالعه ی زندگی ، اندیشه و آثار هنرمندان و اندیشه وران بزرگ این کشور که بر تارک جهان خوش نشسته اند و رخشان و درخشان اند امری است ضروری و اجتناب ناپذیر است».(علی پور،1383 :6)

          اگر بخواهیم در ادب کهن فارسی به شاعران موفق و برتری که در زمینه ی داستان های اساطیری و عاشقانه قلم فرسایی نموده اند اشاره کنیم بی گمان نام حکیم نظامی گنجه ای به ذهن ها خطور می کند او شاعر قرن ششم هجری است ، که زندگی او مصادف با دوره ی دوم حکومت غزنویان است این دوره  اوج عزّت و ذلّت سلجوقیان و حکومت خونریز خوارزمشاهیان است. در آغاز جوانی به تحصیل ادب و تاریخ همت گماشت. وی با اصول عرفان آشنا بود و عملا نیز به زهد و تصوف می پرداخت و پادشاهان نیز رعایت مقام او را می کردند و در حضور وی از می و مطرب پرهیز می کردند.

         در بررسی اشعار نظامی مشاهده می شود که او  در انتخاب الفاظ و کلمات  مناسب و ایجاد ترکیبات خاص و ابداع معانی و مضامین نو و توصیف طبیعت در شمار کسانی است که بعد از خود نظیری نیافته است. او در خمسه ستاره‌ها، ماه، خورشید، چشمه، آب، باغ، درختان، گل‌ها، سبزه‌ها، نسیم، باد، هوا، خاک را به نظم کشیده است. وی از هیچ‌ یک از مظاهر طبیعت به اندازه شب و روز تصاویر بدیع و بکر نساخته است تصاویری که در آن تکرار وجود ندارد.

         نظامی قصاید متعددی دارد که به پیروی از سنایی در وعظ و حکمت سروده است. نظامی چنان که از اشعارش بر می آید، میراث دار شعرای بارز قصیده سرا و حماسه سرا است .

         نظامی علاوه بر قصاید و دیوان غزلیات که دولتشاه عدد ابیات آن را بیست هزار بیت نوشته و اکنون مقداری ازآن در دست است او پنج مثنوی مشهور به نام پنج گنج دارد که آن ها را خمسۀ ی نظامی می گویند.

          مثنوی اول، مخزن الاسرار در سال(570-568) سروده شده است که مشتمل بر حدود 2260 بیت است و شاعر آن را به نام فخرالدین بهرام شاه بن داوود، پادشاه ارزنگان نامیده است که این کتاب دارای چهل مقاله است. در دو بخش کاملا جدا و متمایز از هم  که موضوع، مضمون، و محتوا  و حتّی نحوه بیان وترکیبات و هدف هر دو متفاوت است.

         مثنوی دوم، منظومه خسرو و شیرین در سال (571) پس از مخزن الاسرار سروده شده است که مشتمل بر 6500 بیت می باشد.

         مثنوی سوم، منظومه لیلی و مجنون در سال (584) مشتمل بر 4700 بیت  در مدت کمتر از چهار ماه

   سروده شده است. و آن را به اختان شاه تقدیم کرده است .

      مثنوی چهارم، بهرام نامه یا هفت پیکر یا هفت گنبد در سال (593)، مشتمل بر5136 بیت ساخته شده است. و آن را به علاء الدین ارسلان، حاکم مراغه اهدا کرده است.

         مثنوی پنجم، پنج گنج اسکندر نامه است. این کتاب مجموعا در10500 بیت سروده شده شامل دو قسمت است که نظامی نخستین را، شرفنامه و دومین را اقبالنامه نامیده است.

        هر چند که تفاوت سبک بیان نظامی و جهان بینی، دانشها و فلسفه ی زندگی او تصویری به نسبت متفاوت از موضوعات مشترک او و پیشینیان (سنایی و فردوسی) را ارائه می کند.اَمّا ساختار عرفانی و مواعظ مخزن الاسرار و ساختار عاشقانه خسرو و شیرین و لیلی و مجنون، با بن مایه های تاریخی اسطوره ای درباره ی اسکندر و بهرام که در اسکندرنامه و هفت پیکر به آنها پرداخته شده است حاکی از آن است که نظامی به آثاری  همچون حدیقه سنایی و شاهنامه فردوسی نظر داشته و آثار خود را همسوی آنها قرار داده است.

       طبیعت با جلوه‌های زیبا، دل‌انگیز و رنگارنگ خود، همیشه همه انسانها و به خصوص شاعران را تحت تاثیر قرار داده و پیوسته مورد ستایش و توصیف قرار گرفته، یکی از جلوه‌های خیال‌انگیز و جان پرور طبیعت، همانا منظره طلوع و غروب خورشید، شب، ماه و ستارگان و... می‌باشد وصف این مناظر با توجه به  نگرش و اعتقادات، محیط و حتی شغل و در همه زمانها و همه اقوام و ملل، یکسان نبوده است برای نمونه  در بررسی آثار منظوم ادب فارسی ارائه تصاویر زیبای هر شاعر از طلوع و غروب خورشید و وصف شب و روز و موضوع‌های وابسته بدان در بیان آنها با بیان شاعران پیشین باید تفاوت داشته باشد.

         در مطاله اشعار شاعران دوران سامانی و سلجوقی، شب و روز و طلوع و غروب خورشید  بیشتر جنبه حسی و طبیعی دارد. آنان چون نقاشانی زبردست، شب، صبح و روز را آن چنان که دیده اند با زبان شاعرانه وصف کرده اند. از میان آنان، توصیف های فردوسی، بیشتر جنبه حماسی دارد. در قرن پنجم تنها شاعر مهمی که به شب و روز جنبه مذهبی داده و در توصیف ها، تشبیه ها و استعاره های او در این مورد رنگ دینی و اعتقادی راه یافته ناصرخسرو قبادیانی است. در میان شاعران مورد بحث، حافظ شاعری است که شب و روز را هم از دید حسی و طبیعی نگریسته و هم از دیدگاه عرفانی. وی به شیوه عارفان، شب را زمان راز و نیاز و تجلی حق بر دل و ارتباط قلبی با معبود و حالاتی دیگر ازاین دست دانسته است. از دید خاقانی شروانی طلوع آفتاب و شکل هلال و جلوه‏های شب و صبح و شفق، با شکوه و خیال انگیز بیان شده است اَمّا   از دیدگاه  نظامی تصاویر زمان، صبح و شب، طلوع و غروب خورشید، از جلوه های بدیع و آفرینش خود میدانی فراخ  می طلبد و همین تنوع و جلای جادویی بیان نظامی است که نمی گذارد خواننده از تکرار مضمون احساس ملال کند و هر بار حس می کند سخنی تازه می شنود.   

  1 – 3   اهمیت و ضرورت انجام تحقیق   

         با نگاهی به نحوه استفاده و میزان و کاربرد تصویرگری طلوع و غروب خورشید در خمسۀ نظامی در می یابیم که نظامی در اشعارش برای تصویرگری از طلوع و غروب خورشید بسیار بهره گرفته و به زیبایی آن را به تصویر کشیده است اگر چه شاعران بزرگ قبل و بعد از نظامی نیز در این موضوع طبع آزمایی نموده اند اَمّا از آن جایی که نظامی در تمام تصویرگری های خود در زمینه طلوع و غروب از تصاویر بکر و تازه ای استفاده نموده و به زیبایی تمام موضوعات و حکایات مختلف این موضوع را به تصویر کشیده است و از تکرار و دوباره گویی خودداری کرده است از امتیاز خاصّی برخوردار است. اهمیت این تحقیق از آنجا ناشی می شود که تاکنون تحقیقاتی کمی پیرامون تصویرگری طلوع و غروب خورشید در خمسۀ نظامی انجام شده است و اگر بتوان با انجام تحقیقات مستقل به معرفی هر چه بیشتر این موضوع همت گمارد بدون تردید امری ارزشمند است. از سوی دیگر اهمیّت و ضرورت انجام این تحقیق از آنجا ناشی می شود که در این زمینه با خلاِ تحقیقاتی مواجه هستیم انجام این پایان نامه می تواند بخشی از این نقصان را جبران سازد.

   

  Abstract :

  Nature  with beautiful effects has always affected everyone, especially poets and writers and always been praised and described and reflected  in their works. In this regard , the sun as an astronomical phenomenon , and the images of sunrise and sunset had an underlying effect on constructing  high  literary  themes  themes  and  had  the most contribution in imaging poets

  dreams in Persian literal texts.

  The purpose of present study is to investigate  the illustration of sunrise and sunset and how imagery is used in Nizami Khamse . the results of the study revealed that Nizami in Mathnavi khamse (five treasures ) tried  to speak with art language .He managed to use unique illustration and combine mystical ,reliogion ,wisdom, piety , love and  beauty make his verses durable .He greatly used imagery in illustrating sunrise and sunset which is mostly used in a (five Treasures) and includes direct metaphor. And also Nizami in illustrating sunrise and sunset widely used Quranic terms and thems  and stories and hadith which originated from his

  religions belifs and extensive knolege.  

  Keywords : Sunrise , Sunset , Illustrations , Imagery, Five Treasures , Nizami  

 • فهرست:

   

  فصل اول : کلیات تحقیق  ........................................................................................................................1

        1 - 1   مقدمه تحقیق ..........................................................................................................................2

  1 – 2   بیان مسأله...............................................................................................................................3

  1 – 3   اهمیت و ضرورت انجام تحقیق.............................................................................................5  

  1 – 4   پیشینه تحقیق..........................................................................................................................6 

  1 – 5   اهداف تحقیق.........................................................................................................................6  

  1 – 6   پرسش های تحقیق (مسأله تحقیق)........................................................................................7

  1 – 7   فرضیه های تحقیق..................................................................................................................7 

  1 – 8   جنبه نوآوری و جدید بودن تحقیق.........................................................................................7 

  1 – 9   روش و نوع تحقیق.................................................................................................................7  

  1 – 10   روش گردآوری اطلاعات.....................................................................................................7   

  1 – 11   ابزارگردآوری اطلاعات.........................................................................................................8   

  1 – 12   روش تجزیه و تحلیل  اطلاعات...........................................................................................8   

  فصل دوم : بنیاد نظری تحقیق (تعاریف تصویرگری طلوع و غروب)......................................................9

  2-1  " شب و روز" دو آیت الهی..............................................................................................................10   

  2-2  تصویرگری خورشید..........................................................................................................................11   

  2-3  توجه شاعران و نویسندگان به طلوع وغروب خورشید......................................................................12 

  2-4  تصویر در شعر....................................................................................................................................13   

  2-4-1  نقش ادوات تشبیه در تصویر................................................................................................13   

  2-4-2  تصویر در شعر از دیدگاه  نویسندگان  خارجی....................................................................13   

  2-4-3  اصول ساختن تصویر............................................................................................................14

  2-5  صور خیال...........................................................................................................................................16 

  2-5-1  تشبیه..... ....................................................................................................................16

  2-5-2  استعاره ......................................................................................................................17

  2-5-3  کنایه ..........................................................................................................................18

  2-5-4  حقیقت و مجاز...........................................................................................................19

  2-6   عناصر طبیعت درصور خیال.............................................................................................................20

  2-7   ادوار شعر فارسی تا دوره نظامی.......................................................................................................24

  2-8  بررسی سبک های شعری تا قرن ششم .............................................................................................24

  2-8-1  سبک خراسانی یا ترکستانی.................................................................................................24

  2-8-2  مختصات تاریخی دوره سبک خراسانی یا ترکستانی...........................................................24

  2-8-2-1  دوره طاهریان و صفاریان........................................................................................24

  2-8-2-2  دوره سامانیان...........................................................................................................25

  2-8-2-3  دوره غزنویان...........................................................................................................25

  2-8-2-4  پیدا شدن سلجوقیان در دهه سوم قرن پنجم............................................................26

  2-8-3  مختصات سبک شعرخراسانی...............................................................................................26

  2-9  شعر قرن ششم در عصر نظامی...........................................................................................................27

  2-10  سبک آذربایجانی..............................................................................................................................27

  2-11  مختصات شعر قرن ششم.................................................................................................................28

  2-12  بررسی قالب شعری و صور خیال در انواع شعر فارسی.................................................................30

  فصل سوم : شرح احوال و آثار نظامی گنجوی.......................................................................................32

  3-1  زندگی نامه ی نظامی.........................................................................................................................33  

  3-1-1   معرفی نظامی......................................................................................................................33

  3-1-2   والدین و انساب.................................................................................................................33

  3-1-3   شهر گنجه..........................................................................................................................34

  3-1-4   همسر و فرزندان................................................................................................................34  

  3-1-5   مذهب نظامی.....................................................................................................................35

  3-1-6   نظامی و افکار صوفیانه......................................................................................................35

  3-1-7   نظامی و دانش های زمان...................................................................................................35

  3-1-8   نظامی و معاصران...............................................................................................................37

  3-1-9   شیوه ی شاعری.................................................................................................................37

  3-2  آثار نظامی..........................................................................................................................................38

  3-2-1  مخزن الاسرار......................................................................................................................38

  3-2-2  خسرو و شیرین...................................................................................................................39

  3-2-3  لیلی و مجنون....................................................................................................................40

  3-2-4  هفت پیکر..........................................................................................................................41

  3-2-5  اسکندر نامه.......................................................................................................................41

  فصل چهارم : بررسی تصویرگری طلوع و غروب خورشید در خمسه نظامی.....................................43

  4-1  تصویرگری طلوع و غروب خورشید در خمسه نظامی....................................................................44

          4-1-1  تصویرگری طلوع..............................................................................................................44

  4-1-2  تصویرگری غروب............................................................................................................52

  4-2  صور خیال طلوع و غروب خورشید در خمسه نظامی.....................................................................57

  4-2-1  تشبیه..................................................................................................................................57

  4-2-1-1  تشبیه از خورشید- صبح- روز.....................................................................58

  4-2-1-2  تشبیه از ماه- شب........................................................................................80

  4-2-2  استعاره وانواع آن...............................................................................................................92

            4-2-2- 1  استعاره مصرّحه...........................................................................................92

  4-2-2-1-1  استعاره مصرّحه از خورشید- صبح- روز.........................................92

  4-2-2-1-2  استعاره مصرّحه از ماه- شب............................................................114

            4 -2-2- 2  استعاره مکنیّه (تشخیص)............................................................................122

  4 -2-2- 2-1  استعاره مکنیّه (تشخیص) از خورشید- صبح- روز........................123

  4 -2-2- 2-2  استعاره مکنیّه (تشخیص) از ماه- شب...........................................130

  4-2-3  کنایه....................................................................................................................................136

  4-2-3-1  کنایه از خورشید- صبح- روز......................................................................136

  4-2-3-2  کنایه از ماه- شب..........................................................................................147

  4-2-4  مجاز...................................................................................................................................153

            4-2-5  طلوع و غروب با توجه به اعتقادات مذهبی نظامی........................................................... 157

  فصل پنجم : نتیجه گیری..........................................................................................................................160

  نتیجه گیری.................................................................................................................................................161

  جدول ها و نمودارها..................................................................................................................................163

  فهرست منابع..............................................................................................................................................165

  Abstract ................................................................................................................................................منبع:

  منبع:

  1 - آیتی، عبدالمحمد (1372). گزیده اسکندرنامه. تهران:انتشارات و آموزش انقلاب اسلامی،(چاپ اول).

  2 - (1370). گزیده خسرو و شیرین. تهران:انتشارات و آموزش انقلاب اسلامی،(چاپ دوم).

  3 - (1370). گزیده لیلی و مجنون. تهران:انتشارات و آموزش انقلاب اسلامی،(چاپ اول).

  4 - (1381). گزیده مخزن الاسرار. تهران:انتشارات علمی و فرهنگی،(چاپ نهم).

  5 - (1373). گزیده هفت پیکر. تهران:انتشارات علمی و فرهنگی،(چاپ اول).

  6 - ثروتیان، بهروز (1382). گزیده آیینه اسکندر. تهران:موسسه فرهنگی اهل قلم،(چاپ دوم).

  7 - (1381). گزیده خسرو و شیرین. تهران:موسسه فرهنگی اهل قلم،(چاپ اول).

  8 - (1372). گزیده مخزن الاسرار. تهران:انتشارات توس،(چاپ اول).

  9 - حافظ، شمس الدین محمد(1371). دیوان حافظ. تهران:انتشارات فخر رازی،(چاپ پنجم).

  10 - زنجانی، برات(1381). خلاصه داستان خسرو و شیرین. تهران:موسسه انتشارات امیرکبیر،(چاپ ششم).

  11 - (1372). احوال و آثار و شرح مخزن الاسرار نظامی گنجوی. تهران:موسسه انتشارات و چاپ دانشگاه تهران،(چاپ سوم).

  12 - (1377). صورخیال در خمسۀ نظامی. تهران:موسسه انتشارات امیرکبیر،(چاپ اول).

  13 –  شفیعی کدکنی، محمد رضا(1375). صور خیال در شعر فارسی. تهران:موسسه انتشارات آگاه،(چاپ ششم).

  14 - شمیسا،سیروس(1370). بیان. تهران:انتشارات فردوس،(چاپ اول).

  15 - (1385). سبک شناسی شعر. تهران:نشر میترا،(چاپ دوم).

  16 - شیمل،آنه ماری(1367). شکوه شمس،ترجمه حسن لاهوتی. تهران: شرکت انتشارات علمی و فرهنگى،(چاپ اول).

  17 – صفا،ذبیح اله(1369). تاریخ ادبیات ایران،(جلد دوم). تهران:انتشارات فردوس،(چاپ دهم).

  18 - عفیفی، رحیم(1369). فرهنگنامه شعری .تهران:انتشارات صداوسیما(سروش)،(چاپ اول).

  19 – علی پور،منوچهر(1383). هفت شهر عشق.تهران:انتشارات تیرگان،(چاپ چهارم)

  20 - عوفی،محمد(1324). لباب الالباب، به کوشش ادوارد براون. انگلستان، کمبریج.

  21 - غفوری،عبدالعلی(1388). لیلی و مجنون و خسرو و شیرین. تهران:انتظار سبز،(چاپ اول).

  22 - فرخی سیستانی(1380). دیوان اشعار،به کوشش محمد دبیر سیاقی.  تهران:انتشارات زوّار،(چاپ ششم).

  23 - ماحوزی،مهدی(1374). شرح مخزن الاسرار نظامی گنجوی. تهران:انتشارات اساطیر،(چاپ اول).

  24 - منوچهری دامغانی(1385). دیوان اشعار. اصفهان : مرکز رایانه ای قائمیۀ.

  25 - مولوی،جلال الدین محمد(1376). دیوان شمس، به قلم بدیع الزمان فروزانفر. تهران:انتشارات امیرکبیر،(چاپ چهاردهم).

  26 - میلر،هنری(1348).تولد شعر،ترجمه منوچهر کاشف،مرکز سپهر. تهران،(چاپ اول).

  27 - نظامی،الیاس(1368). شرفنامه،با تصحیح و مقدمه بهروز ثروتیان. تهران:انتشارات توس،(چاپ اول).

  28 - (1364). لیلی و مجنون(جلد سوم)،با تصحیح و مقدمه بهروز ثروتیان. تهران:انتشارات توس،(چاپ اول)

  29 - (1389). هفت پیکر(جلد چهارم)،با تصحیح و مقدمه بهروز ثروتیان. تهران:موسسه انتشارات امیرکبیر،(چاپ دوم).

  30 - (1376). اقبالنامه،با تصحیح و حواشی وحید دستگردی (به کوشش سعید حمیدیان). تهران:نشر قطره،(چاپ دوم).

  31 - (1366). خسرو و شیرین،با تصحیح و مقدمه بهروز ثروتیان. تهران:انتشارات توس،(چاپ اول).

  32 - (1376). شرفنامه،با تصحیح و حواشی وحید دستگردی (به کوشش سعید حمیدیان). تهران:نشر قطره،(چاپ اول).

  33 - (1335). شرفنامه،با تصحیح و حواشی وحید دستگردی. تهران:چاپخانه شرق،(چاپ دوم).

  34 - (1390). کلیات خمسۀ نظامی،براساس چاپ مسکو- باکو: انتشارات هرمس،(چاپ سوم).     

  35 - (1376). کلیات خمسۀ نظامی،(جلد اول)، با تصحیح و حواشی وحید دستگردی،(به اهتمام پرویزبابایی). تهران:موسسه انتشارات نگاه- انتشارات علم،(چاپ دوم).

  36 - (1388). کلیات خمسۀ نظامی،(جلد اوّل)، با تصحیح وحواشی وحید دستگردی. تهران:انتشارات زوّار،(چاپ دوم).

  37 - (1376). کلیات خمسۀ نظامی،(جلد دوم)، با تصحیح وحواشی وحید دستگردی،(به اهتمام پرویز بابایی). تهران:موسسه انتشارات نگاه- انتشارات علم،(چاپ دوم).

  38 - (1388). کلیات خمسۀ نظامی،(جلد دوم)، با تصحیح و حواشی وحید دستگردی. تهران:انتشارات زوّار،(چاپ دوم).

  39 - (1376). گنجینه، با تصحیح و حواشی وحید دستگردی (به کوشش سعید حمیدیان). تهران،نشر قطره،(چاپ اول).

  40 - (1376). لیلی و مجنون، با تصحیح و حواشی وحید دستگردی (به کوشش سعید حمیدیان). تهران:نشر قطره،(چاپ دوم).

  41 - (1376). هفت پیکر،با تصحیح و حواشی وحید دستگردی (به کوشش سعید حمیدیان). تهران:نشر قطره،(چاپ دوم).

    42 - نوری علاء،اسماعیل(1348). صور و اسباب در شعر امروز ایران. تهران:سازمان انتشارات بامداد،(چاپ اول).

  43 - همایی،جلال الدین(1389). فنون بلاغت و صناعات ادبی. تهران:انتشارات اهورا،(چاپ اول).

  44 - یاحقی،محمد جعفر(1389).  فرهنگ اساطیر و داستان‌واره‌ها در ادبیات فارسی. تهران:فرهنگ معاصر،(چاپ سوم).


تحقیق در مورد پایان نامه بررسی تصویرگری طلوع و غروب خورشید در خمسۀ نظامی گنجوی, مقاله در مورد پایان نامه بررسی تصویرگری طلوع و غروب خورشید در خمسۀ نظامی گنجوی, پروژه دانشجویی در مورد پایان نامه بررسی تصویرگری طلوع و غروب خورشید در خمسۀ نظامی گنجوی, پروپوزال در مورد پایان نامه بررسی تصویرگری طلوع و غروب خورشید در خمسۀ نظامی گنجوی, تز دکترا در مورد پایان نامه بررسی تصویرگری طلوع و غروب خورشید در خمسۀ نظامی گنجوی, تحقیقات دانشجویی درباره پایان نامه بررسی تصویرگری طلوع و غروب خورشید در خمسۀ نظامی گنجوی, مقالات دانشجویی درباره پایان نامه بررسی تصویرگری طلوع و غروب خورشید در خمسۀ نظامی گنجوی, پروژه درباره پایان نامه بررسی تصویرگری طلوع و غروب خورشید در خمسۀ نظامی گنجوی, گزارش سمینار در مورد پایان نامه بررسی تصویرگری طلوع و غروب خورشید در خمسۀ نظامی گنجوی, پروژه دانشجویی در مورد پایان نامه بررسی تصویرگری طلوع و غروب خورشید در خمسۀ نظامی گنجوی, تحقیق دانش آموزی در مورد پایان نامه بررسی تصویرگری طلوع و غروب خورشید در خمسۀ نظامی گنجوی, مقاله دانش آموزی در مورد پایان نامه بررسی تصویرگری طلوع و غروب خورشید در خمسۀ نظامی گنجوی, رساله دکترا در مورد پایان نامه بررسی تصویرگری طلوع و غروب خورشید در خمسۀ نظامی گنجوی

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد"M.A" چکیده طبیعت به عنوان یکی از بهترین عناصر تصویر‌ساز همواره مورد توجه هنرمندان و شاعران بوده ،اگر چه شیوۀ استفاده ازآن در دوره های مختلف با هم تفاوت داشته است ، ارتباطی که شاعران با طبیعت اطراف خود برقرار می کنند تصاویری که نشان دهندۀ هنر شاعر است را موجب می شود ، نظامی نیز یکی از شاعرانی است که طبیعت جزء مهم­ترین عناصر تصویرساز در ...

پایان­ نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد گرایش: زبان و ادبیات فارسی چکیده: پژوهش حاضر با هدف بررسی انواع تشبیه در شرف نامه­ی نظامی گنجوی شاعر قرن ششم صورت پذیرفته است. روش تحقیق در این پایان نامه تحلیلی می­باشدو با استناد به منابعی که اختصاص به زندگی و سبک شاعر داشته با رویکردی به تشبیهات موجود در شرف نامه نظامی مورد بررسی قرار گرفته است و با طبقه بندی اطلاعات موجود توانسته ...

پایان نامه برای دریافت درجۀ کارشناسی ارشد رشته: زبان و ادبیات فارسی چکیده: موسیقی ترکیب اصوات به صورت گوش نواز است . قدمت موسیقی ایران با پیدایش نژاد آریایی گره خورده است کلمات دلنشین و آهنگین به تدریج صورت شعر و ترانه پیدا کرده و به ابداع نغمه و موسیقی منجر شده است. موسیقی و ادبیات به عنوان دو فصل جدا نشدنی از دیرباز مورد توجه خاص قرار گرفته اند با نگاهی به ادبیات کلاسیک ایران ...

دانشکده تحصیلات تکمیلی – گروه ادبیات فارسی پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (M.A ) چکیده معراج حضرت محمد (ص) از وقایع اعجازی حیات پربرکت ایشان است که اندکی پیش از هجرت رخ داده. این سفر آسمانی که در شبی از شبهای رمضان اتفاق افتاده ، از شگفت ترین رویداد های حیات رسول پاک خداوند و تاریخ بشر است و از همان زمان تاکنون همواره مورد بحث و تحلیل بوده است و در تفسیرهای مختلف قرآن ...

پایان نامه : جهت دریافت درجه کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی چکیده در پایان نامه ی پیش رو ،عشق و وابسته های آن در دیوان صائب تبریزی شاعر نام آور سبک هندی ، مورد بررسی قرار گرفته است . بدین سبب ابتدا ابیاتی که واژه ی عشق به طور مستقیم در آن موجود بوده است ، از دیوان شاعر استخراج شد .سپس مفاهیم عشق که در برخی ابیات یافت شد، جمع آوری گردید .سپس بعد از طبقه بندی به استنباط آنها ...

پايان نامه براي دريافت درجه ي کارشناسي ارشد (M.A)  گرايش: تحقيقات آموزشي پاييز 1392 چکيده ماهواره از دهه هفتاد تا امروز در ايران ، همچنان در حال نفوذ و رسوخ در اجتماع و خانواده بوده

مقدمه زن در فرهنگ و ادبیات ایران از دیرباز تا کنون جایگان بالایی داشته است به نظر می رسد در ایران باستان نظامی مادرسالاری برجوامع بشری حاکم بوده است و برخی معتقد بودند نه نظام مادرسالاری و نه نظام پدر سالاری حاکم بوده بلکه زن و مرد همکار و مکمل هم بودند ، زیرا زن و مرد هر یک قدرت توانایی کار خاصی را داشته اند. زرتشت معتقد بود که زن و مرد با هم برابرند و از یک نژاد هستند و زن در ...

پایان نامه جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد رشته زبان و ادبیات فارسی چکیده نوستالژی، اصطلاحی است که از روان شناسی وارد ادبیات شده است و آن را به معنی حسرت و دل تنگی بر گذشته تعریف کرده‌اند. مهدی اخوان ثالث، محمدحسین شهریار و فروغ فرخ‌زاد، شاعرانی هستند که اشعارشان سرشار از مفاهیم نوستالژیک است؛اما در عین حال تفاوت‌هایی هم بین آنان وجود دارد و هریک از این شاعران به یک جنبه از نوستالژی ...

ن نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته تحصیل سنجش از دور و GIS چکیده بهره گیری از داده های سنجش از دور منجر به شناخت و بررسی جامع پهنه های جغرافیایی در مدت زمان کوتاه و با هزینه پایین می گردد. بهره گیری از تکنیک های تجزیه و تحلیل داده های ماهواره ای منجر به استفاده بهینه از این داده ها جهت شناخت هر چه کامل تر منطقه مطالعاتی و پدیده ها و عوارض جغرافیایی موجود در آن می ...

مقدّمه زبان محمل تداوم فرهنگی و مهم‌ترین ابزار برقراری ارتباط میان ما و گذشتگان و نیز آیندگان است امّا زبان زنده از گذر ایّام تأثیر می‌پذیرد و به مرور زمان تغییراتی می‌کند و گاه برخی از واژگان و اصطلاحات قدیمی آن چنان متروک می‌افتند که درک معنای سخن پیشینیان را برای اهل امروزی زبان دشوار یا حتّی ناممکن می‌کند، در چنین مواقعی است که پژوهشگر ادبیات به عنوان پاسدار گنجینه‌های کهن ...

ثبت سفارش