پایان نامه بلاغت در اشعار حافظ (غزل 101تا200)

word 668 KB 31550 181
1392 کارشناسی ارشد ادبیات فارسی
قیمت قبل:۶۷,۴۰۰ تومان
قیمت با تخفیف: ۲۴,۸۵۰ تومان
دانلود فایل
 • بخشی از محتوا
 • وضعیت فهرست و منابع
 • پایان نامه جهت اخذ درجه ی کارشناسی ارشد (M.A)

  چکیده

  شامل خلاصه اهداف و روش های اجرا ونتایج بدست آمده.

  هدف پژوهش حاضربلاغت درصدغزل حافظ است. دراین پژوهش به بررسی صدغزل حافظ پراخته شده است عنوان پایان نامه حاضربلاغت دردیوان حافظ(ازغزل 101تا 200)است .

  در تدوین این پژوهش از کتابهای چون دکتر کزازی،دیوان حافظ،سیروس شمیسا،بهاءالدین خرمشاهی و....بهره برده ام. وصنایع ادبی هریک ازغزلیات رامطرح کرده ام. ودر پنج فصل تدوین نموده ام

  فصل اول:این فصل شامل کلیات ،بیان مسئله،اهمیت تحقیق و اهداف تحقیق می باشد .

  فصل دوم: این فصل شامل پیشینه و سوالات و فرضیات مربوط به پایان نامه می باشد.

  فصل سوم :این فصل شامل روش تحقیق می باشد. دراین فصل روش پژوهش مطرح شده است که به صورت کتابخانه ای است.

  فصل چهارم:شامل یافته ها است دراین فصل ابتدا به زندگینامه حافظ اشاره شده است ودرادامه به بررسی صدغزل حلفظ پرداخته شده است.

  فصل پنجم:این فصل شامل نتیجه گیری است

  کلیدواژه: حافظ ، بلاغت، بدیع ، معانی و بیان

  پیشگفتار

  الهی از دودعوی به زینهارم و زهردو به فضل تو فریاد خواهم:ازآن که پندارم که با خود چیزی دارم یاپندارم که بر تو حقی دارم.

  با حمد و سپاس بر ذات لایزال خداوندکه به بندگانش درس معرفت و سپاس گزاری آموخت وباگشودن درهای دانش وبینش ،زمینه رابرای رهایی ورستگاری آنان فراهم نمود .

  حرفهای تازه، مضمونهای بی سابقه، و اندیشه هایی که رنگ اصالت و ابتکار دارد در کلام حافظ همه جا موج می زند. حتی عادی ترین اندیشه ها نیز در بیان او رنگ تازگی دارد. این تازگی بیان، در بعضی موارد نتیجه ی یک نوع صنعتگری مخفی است. مناسبات لفظی البته شعر وی را رنگ ادیبانه می دهد و آشنایی با لغت و علوم بلاغت وی را در این کار قدرت بیشتر می بخشد. مراعات نظیر هم لطف و ظرافتی به کلام او می افزاید. وقتی بخاطر می آورد که زلف معشوق را عبث رها کرده است، این را یک دیوانگی می بیند و حس می کند که با چنین دیوانگی هیچ چیز برای او از حلقه ی زنجیر مناسبتر نیست. با چه قدرت و مهارتی این الفاظ را در یک بیت آورده است! جایی که از دانه ی اشک خویش سخن می گوید به یاد مرغ وصل می افتد، و آرزو می کند که کاش این مرغ بهشتی به دام وی افتد. یک جا در خلوت یک وصل بهشتی از معاشران می خواهد، گره از زلف یار باز کنند و به مناسبت زلف یار که در تیرگی و پریشانی رازناک خود به یک قصه می ماند

  هرچند فراوان دربارۀ حافظ سخن گفته اند ،ولی هنوز ناگفته ها ی بسیار درپرده است وهیچ کس آن گونه که شایسته است، به طور کامل نتوانسته به عمق اندیشه های شاعرانه وعرفانی اودست یابد وازآن رند مست لا ابالی جزبی نشانی ،نشانی به دست دهد؛کسی که با اندیشه های آسمانی والهامات غیبی خود چنان بادۀ عشقی ازمیخانه الهی به عاشقان وروندگان کوی دوست چشاند که علم بی خبر افتادوعقل بی حس شد.دربارۀ زندگی خانوادگی حافظ اطلاعات محدودی دردست است.چنان که دربارۀ عشق اوبه دختر ی به نام شاخ نبات افسانه هایی رایج است که براساس همان داستان ها حافظ آن دختر رابه عقد مزاوجت خود درآورد.

  غزل حافظ شعری است لطیف ،صاف ،تراش خورده وجلا یافته که درآن گاهی اوضاع زمانه منعکس می شود وگاه احوال وسرگذشت شاعر.منبع عمدۀ اندیشه های حافظ غیر از دل حساس وذوق آفریننده شاعر ،مطالعه کتاب است .لطف بیان وایجاز وایهام را از قرآن وتفاسیر آن آموخته است وباریک اندیشی ودقت نظر را از آثار حکما ومتکلفان .

  ازاین روی برتلاش برآمدم تابه توفیق الهی وبامددگرفتن ازاستادارجمندجناب آقای دکتراسفندیارپورموضوع بلاغت درصدغزل حافظ رابرگزینم .پس ازتصویب موضوع وباراهنمایی های استاد بزگوار وبا شوق فراوان به گردآوری مطالب پرداختم .روش وکاراین پژوهش به صورت مطالعات کتابخانه ای می باشد.ابتدا دیوان حافظ راتهیه کرده وسپس غزلیات راازشماره صدتادویست انتخاب کرده وصناعات ادبی هریک ازغزلیات رامعرفی کردم .دراین زمینه ازکتابهای اندیشمندانی چون:فنون وبلاغت جلال الدین همایی ،معانی وبیان محمدعلوی مقدم،بیان ومعانی سیروس شمیسا،زیباشناسی سخن ازمیرجلال الدین کزازی ،دیوان حافظ تصحیح قاسم غنی وحافظ نامه بهاالدین خرمشاهی بهره برده ام .

  به طورکلی پژوهش حاضردرپنج فصل.تدوین شده است.

  فصل اول:این فصل شامل کلیات ،بیان مسئله،اهمیت تحقیق و اهداف تحقیق می باشد .

  فصل دوم: این فصل شامل پیشینه و سوالات و فرضیات مربوط به پایان نامه می باشد.

  فصل سوم :این فصل شامل روش تحقیق می باشد.

  فصل چهارم:شامل یافته ها است

  فصل پنجم:این فصل شامل نتیجه گیری است

   

                         

  فصل اول

  کلیات تحقیق

   

  1-1)درآمد

  1-2)بیان مسأله

  دراین پژوهش به دنبال آن هستیم که مشخص نمائیم تاچه اندازه حافظ درغزلیات خویش به آرایه های ادبی توجه کرده وازآن بهره برده است.

  مهمترین پرسش های مطرح شده دراین پژوهش عبارتنداز:

  1-آیاحافظ دردیوان خویش به صنایع ادبی توجه کرده است؟

  2-آیاحافظ تنهابه صنایع لفظی دردیوانش توجه کرده ویاچشم اندازی به صنایع معنوی نیز داشته است؟

  این پژوهش مشخص خواهدکردکه حافظ تاچه میزان به صناعات ادبی دردیوانش پرداخته است.

  1-3)اهمیت و اهداف تحقیق

   هدف دراین پژوهش بررسی بلاغت درصدغزل ازدیوان حافظ می باشد.وهمچنین مشخص نمودن صناعات ادبی درغزلیات می باشد.اازمنابع مهمی چون فنون بلاغت وصناعت ادبی ازجلال همائی،معانی وبیان علوی مقدم و.....بهره برده ام.هدف جلال همایی از تدوین کتاب فنون بلاغت و صناعات ادبی این است که دانشجویان با فن بیان و معانی آشنا شوند به همین منظور کتاب را چندان ساده و قابل فهم وخالی ازحشو وزواید نوشته است که دانشجویان رشته ادبیات از آن استفاده نمایند و همچنین سایر طبقات و اصناف اهل خط و سواد فارسی،قابل استفاده باشد و عموم کسانی که بر حسب ذوق و استعداد فطری طالب آموختن فنون ادبی باشد و هر کدام به قدر استعداد و حدود معلومات خود بتوانند از آن استفاده نمایند.

  هدف کلی دراین پژوهش زیباشناسی غزلیات دیوان حافظ است.

   

   

   

  1-5)فرضیه

  1-اولین فرضیه درباره دیوان حافظ این است که حافظ در دیوانش صرفا یک شاعر است به تمام معنى کلمه شعر و شاعر، یعنى یک هنرمند است ؛ حافظ در دیوان خودش هیچ هدفى نداشته جز اینکه مى خواسته است یک شاهکار هنرى به وجود بیاورد. هنرمند وقتى که مى خواهد یک شاهکار هنرى به وجود بیاورد تمام همتش این است که از چه موادى و براى چه هدفى یک شاهکار بهتر مى شود به وجود آورد.

  2-حافظ صرفا یک هنرمند بوده است. یعنی هدف حافظ از سرودن دیوانش تنها هنرنمایی بوده و بس. چرا که شعر خودش هنر است.

  3-حافظ شاعری مداح بوده ویابه زیباشناسی ادبی توجه داشته است.

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  فصل دوم پیشینه وادبیات تحقیق

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  2-1)تاریخچه علم بلاغت

  «علم بلاغت آمیخته با نقد ادبی از دیر باز در میان ملل متمدن رواج داشته است.به شهادت جاحظ ایرانیان در ادوار قبل از اسلام کتابهایی در باب بلاغت داشته‌اند.

  با وجود این که هیچ اثر بلاغی از ایرانیان پیش از اسلام باقی نمانده است ولی بر اساس موزونیت بخشهایی از اوستا و شعر گونگی «درخت آسوریک»و«یادگار زریران»و پاره‌ای «فهلویات»می‌توان به خوبی دریافت که در کنار شعر اصول آن نیز-چون نقد و بلاغت-موجود بوده است. حتی یونانیان به خاطر ارتباط با ایران از سیطره نفوذ فرهنگی و معنوی ایرانیان به دور نبوده‌اند.

  در یونان باستان، از زمان سقراط بازار مباحثه و نقد ادبی گرم بوده است.افلاطون در رساله‌های خود به نقد نظریات استاد خود-سقراط-پرداخته و ارسطو نیز آراء و نظریات معلم خود«افلاطون»را در کتاب معروف«فن شعر»درباره زیباشناسی، نقد بررسی کرده است. ارسطو در بخشی از کتاب «انواع اسم»بحثی دستوری-بلاغی دارد که در ضمن آن به بحث مجاز و انواع آن پرداخته است، سپس گفتاری در باب فصاحت دارد که احتراز از رکاکت و ابتذال وکلمات وحشی و بیگانه را لازمه سخن فصیج می‌شمارد»(علوی مقدم ،1386:ص8).

  این فن ادبی حتی در قرون بعد از میلاد تا پایان قرون وسطی و شروع عصر رنسانس به همان شکل ارسطوئی خود پا برجا بوده و طرفداران مکتب کلاسیسم نیز در قرن هیجدهم از آن پیروی می‌کرده‌اند ولی با ظهور«مکتب رمانتیسم»-که یکی از اصول آن فرو ریختن دیوار تقلید از آثار کهن و سر پیچی از قواعد«کلاسیسم»بود و به قول آنها شور و احساس واقعی را تباه میکرد-

  اساس آن متزلزل شد و شاخه‌های تازه‌ای پیدا کرد که هر یک به صورت علم جدیدی در پهنه ادبیات جهان ظاهر شد.مانند معنی‌شناسی، آواشناسی، سبک‌شناسی (و نقد ادبی خاص به معنای)Literary criticism)-Stylis

   

   

  Abstract

  Summary of results obtained from implementing the goals and methods.

  The purpose of this section is Hazrblaght Drsdghzl. In this study section Sdghzl paid

  Thesis is Hazrblaght Drdyvan Hafiz (Azghzl 101 to 200) is

  In writing this book because the doctor tetanus, Hafez, Cyrus Shamisa, Baha 'Sale and have taken advantage of Literary Industries Ramtrh have any Azghzlyat.

  In five seasons have codified Chapter One: This chapter includes an overview, the issue is the importance of research and research purposes.

  . Season Two: This chapter includes background questions and assumptions relating to the letter.

  . Chapter: This chapter is research. The study presented in this chapter is that the library is.

  Chapter IV contains the findings in this chapter is the first biography of Hafez Vdradamh Sdghzl Hlfz has been examined

  Chapter Five: This chapter concludes

  Keyword: Hafez, eloquence, exquisite, meaning and expression

 • فهرست:

  پیشگفتار........................................................................................................................................1                                                                                                                    

  فصل اول:کلیات

  1-1)درآمد .................................................................................................................................4

  1-2)بیان‌سأله.................................................................................................................................4                                                                                                            

  1-3)اهمیت‌وضرورت‌تحقیق ........................................................................................................4 

  1-4)فرضیات................................................................................................................................5

  فصل‌دوم:پیشینه‌وادبیات تحقیق

  2-1)تاریخچه ...............................................................................................................................7

  2-2)بلاغت‌درادبیات‌عرب.............................................................................................................7

  فصل سوم  :روش تحقیق...........................................................................................................50

  فصل چهارم: یافته ها...............................................................................................................51

  4-1)درآمد................................................................................................................................52

  4-2)تحلیل صنایع بدیعی حافظ..................................................................................................53

  4-3)جدول و نمودار    .............................................................................................................225

  فصل پنج  نتیجه گیری...............................................................................................................227

  چکیده.......................................................................................................................................230

  منابع..........................................................................................................................................231

  منبع:

  اسفندیارپور ،هوشمند :عروسان سخن ،چاپ اول ، انتشارات فردوس ،تهران 1383.

  .بامداد،محمد علی:حافظ شناسی یا الهامات خواجه،چاپخانه فارس ایران،1348.

  برزگرخالقی،محمدرضا:شاخ نبات حافظ،چاپ اول،انتشارات زوار،تهران 1382.

  حافظ ،دیوان ،به کوشش علامه قزوینی وقاسم غنی ، چاپ سی ششم انتشارات زوار ،تهران 1382.

  خرمشاهی ،بهاءالدین :حافظ نامه ،دوبخش، چاپ دوم ،انتشارات سروش ،تهران 1367.

  رستگار فسائی،منصور:مقالاتی درباره شعر و زندگی حافظ،چاپ چهارم،تهران:نشر جامی، 1367.

  ستوده،حسینقلی:تاریخ آل مظفر،جلد اول،تهران،انتشارات دانشگاه تهران،1346

  شفیعی کدکنی،محمد رضا: صور خیال در شعر فارسی،چاپ هفتم،انتشارات آگه،تهران 1378.

  شمیسا ، سیروس : بیان و معانی ، چاپ هشتم ، انتشارات فردوسی ، تهران 1383.

  شمیسا،سیروس:سیر غزل در شعر فارسی، چاپ سوم، انتشارات فردوسی، تهران1370.

  ...........،........:نگاهی تازه به بدیع ،چاپ پنجم ،تهران 1381 .

  صفا،ذبیح الله: تاریخ ادبیات ایران، چاپ هشتم ، انتشارات زوار ، سال 1379.

  صوفی،لیلی:زندگینامه شاعران ایران،تهران:جاجرمی،1355

  علوی مقدم ،محمد:معانی وبیان ، چاپ دوازدهم ،انتشارات سمت ،تهران  1386 .

  کزازی،میر جلال الدین: زیبا شناسی سخن پارسی، چاپ اول، انتشارات مرکز، تهران1368.

  نیاز کرمانی ،سعید:حافظ شناسی ،ج2 ،چاپ سوم ،انتشارات پاژنگ ،تهران 1367.

  همایی ، جلال الدین : فنون بلاغت و صناعات ادبی ، چاپ بیست و هفتم ، انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ایران ، تهران 1386.


موضوع پایان نامه بلاغت در اشعار حافظ (غزل 101تا200), نمونه پایان نامه بلاغت در اشعار حافظ (غزل 101تا200), جستجوی پایان نامه بلاغت در اشعار حافظ (غزل 101تا200), فایل Word پایان نامه بلاغت در اشعار حافظ (غزل 101تا200), دانلود پایان نامه بلاغت در اشعار حافظ (غزل 101تا200), فایل PDF پایان نامه بلاغت در اشعار حافظ (غزل 101تا200), تحقیق در مورد پایان نامه بلاغت در اشعار حافظ (غزل 101تا200), مقاله در مورد پایان نامه بلاغت در اشعار حافظ (غزل 101تا200), پروژه در مورد پایان نامه بلاغت در اشعار حافظ (غزل 101تا200), پروپوزال در مورد پایان نامه بلاغت در اشعار حافظ (غزل 101تا200), تز دکترا در مورد پایان نامه بلاغت در اشعار حافظ (غزل 101تا200), تحقیقات دانشجویی درباره پایان نامه بلاغت در اشعار حافظ (غزل 101تا200), مقالات دانشجویی درباره پایان نامه بلاغت در اشعار حافظ (غزل 101تا200), پروژه درباره پایان نامه بلاغت در اشعار حافظ (غزل 101تا200), گزارش سمینار در مورد پایان نامه بلاغت در اشعار حافظ (غزل 101تا200), پروژه دانشجویی در مورد پایان نامه بلاغت در اشعار حافظ (غزل 101تا200), تحقیق دانش آموزی در مورد پایان نامه بلاغت در اشعار حافظ (غزل 101تا200), مقاله دانش آموزی در مورد پایان نامه بلاغت در اشعار حافظ (غزل 101تا200), رساله دکترا در مورد پایان نامه بلاغت در اشعار حافظ (غزل 101تا200)

پایان نامه جهت دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته زبان و ادبیات فارسی چکیده: این پایان نامه پژوهشی در مورد « بررسی و تحلیل موسیقی شعر در غزلیات خواجوی کرمانی» است که برای دستیابی به این هدف موسیقی شعر خواجو وچگونگی استفاده از ظرفیت ها و آفرینش های هنری و امکانات ادبی به کار رفته در غزلیات وی مورد بررسی قرارگرفته است. خواجو دارای934 غزل است که با استفاده از روش سیستماتیک تعداد 100 ...

پایان نامه برای درجه کارشناسی ارشد«M.A» چکیده خواجو شاعر بزرگ کرمانی از جمله اولین کسانی است که به خمسه سرایی پرداخته است و اگر بخواهیم دقیق تر بگوییم بعد از نظامی و امیرخسرو دهلوی سومین نفری است که این کار را انجام داده، خواجو مثنویهای خود را با استادی خاص سروده است و صناعات بدیعی را در مثنویهایش به وفور به کار برده و بسامد این صنایع در مثنویهای خواجو زیاد می باشد که این امر ...

چکیده موسیقی، عنصر برجسته ی زبان شعری و عامل اصلی تمایز شعر از زبان روزمره و گفتار عادی بوده، همچنین رابطه ی عاطفی میان خالق اثر و مخاطب و خواننده ایجاد می کند. در واقع شاعر با سرودن شعر مخاطب را در فضای عاطفی قرار می دهد و بدین وسیله حالات مختلف روحی و عاطفی را بر می‌‌انگیزاند. خیال، عاطفه، اندیشه، شکل و موسیقی، عناصر پنج گانه ی تشکیل دهنده ی شعر به شمار می روند. موسیقی در شعر، ...

پایان نامه برای دریافت درجه ی کارشناسی ارشد (M.A.) گرایش : زبان وادبیّات فارسی بررسی تشبیه در پانصد غزل آغازین دیوان وصال شیرازی چکیده: تشبیه یکی از عناصر اصلی صور خیال می باشد که شاعران و نویسندگان برای هر چه زیباتر بیان کردن تصویرهای ذهنی خود از آن بهره برده اند. در این پژوهش به بیان زیبای های تصویرسازی وصال در زمینه تشبیه در پانصد غزل آغازین دیوان وی پرداخته شده است. ابتدا ...

پایان نامه تحصیلی جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد رشته : زبان و ادبیات فارسی چکیده هرمنوتیک دانشی است که به فهم یک اثر می پردازد و با نقد فهم روش شناختی می کوشد تا راهی برای فهم بهتر اثر ارایه کند . شلایرماخر ، پدر الهیات مدرن پروتستان ، شکل نوینی از تفسیر شهودی بر پایه تجربیات دینی از عهدین را در غرب پایه گذاری کرد. به دلیل عمق اندیشه ، گستردگی مضامین بلند عرفانی دیوان حافظ و ...

پایان نامه برای دریافت درجۀ کارشناسی ارشد رشته: زبان و ادبیات فارسی چکیده: موسیقی ترکیب اصوات به صورت گوش نواز است . قدمت موسیقی ایران با پیدایش نژاد آریایی گره خورده است کلمات دلنشین و آهنگین به تدریج صورت شعر و ترانه پیدا کرده و به ابداع نغمه و موسیقی منجر شده است. موسیقی و ادبیات به عنوان دو فصل جدا نشدنی از دیرباز مورد توجه خاص قرار گرفته اند با نگاهی به ادبیات کلاسیک ایران ...

مقدّمه زبان محمل تداوم فرهنگی و مهم‌ترین ابزار برقراری ارتباط میان ما و گذشتگان و نیز آیندگان است امّا زبان زنده از گذر ایّام تأثیر می‌پذیرد و به مرور زمان تغییراتی می‌کند و گاه برخی از واژگان و اصطلاحات قدیمی آن چنان متروک می‌افتند که درک معنای سخن پیشینیان را برای اهل امروزی زبان دشوار یا حتّی ناممکن می‌کند، در چنین مواقعی است که پژوهشگر ادبیات به عنوان پاسدار گنجینه‌های کهن ...

پایان نامه تحصیلی جهت اخذ کارشناسی ارشد رشته زبان و ادبیات فارسی چکیده : طبیعت با جلوه‌های زیبا، همیشه همه انسانها بویژه شاعران و نویسندگان را تحت تاثیر قرار داده و پیوسته ستایش و توصیف شده و بازتاب گسترده ای در آثار آنان داشته است. در این میان خورشید، به عنوان یک پدیدۀ نجومی و تصاویر مربوط به آن زمینۀ ساخت مضامین و معانی بلند ادبی شده است و بیشترین سهم را در مجسّم کردن خیالات ...

پایان نامه برای دریافت درجه­ی کارشناسی ارشد«M.A» چکیده منوچهرآتشی ازنسل شاعران پس ازنیماست،زمان نیما را درک کرده است وازادبیّات گذشتۀ فارسی کوله باری ازتجربه با خوددارد،بااین وجودنویسندگانونقّادان درمورد اوحقّ مطلب راادانکردهاند.اشعاراودرجبهۀ اجتماع نفوذ چندانی نداردامّااین مسأله هرگزمنکر زیبایی وجذّابیت شعراونیست،بلکه به تأکیدمی توان گفتآتشی شاعری صاحب سبک است.لذابرای بنده ...

پایان نامه ، جهت دریافت درجه کارشناسی ارشد(M.A) در رشته زبان و ادبیات فارسی چکیده شعر و ادب پارسی از دیر باز با صور خیال در آمیخته و آشنا بوده است. صور بلاغی شامل تشبیه ، استعاره، مجاز و کنایه است و بیش از هزار سال است که شاعران فارسی زبان را در شعر، با خود ، آشنا و مأنوس ساخته است. در همه‌ی سبک‌های شعر کهن و معاصر، بسامد بالای کاربرد صور خیال را می‌توان مشاهده نمود. در سبک ...

ثبت سفارش