پایان نامه صور خیال در غزلیّات شاه نعمت الله ولی

word 1 MB 31560 311
1393 کارشناسی ارشد ادبیات فارسی
قیمت قبل:۸۸,۱۰۰ تومان
قیمت با تخفیف: ۲۴,۸۵۰ تومان
دانلود فایل
 • بخشی از محتوا
 • وضعیت فهرست و منابع
 • پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد زبان و ادبیّات فارسی«M.A.»

  چکیده

          شاه نعمت الله ولی که به شاه ولی در بین شاعران و اهل ادب معروف است از عرفای بزرگ و شاعران قرن هشتم و اوایل قرن نهم هجری است. وی قطب سلسله ی نعمت اللهی ست و به کثرت آثار بویژه آثار منثور معروف است. اشعار او بیشتر در قالب غزل سروده شده است و در به کار بردن اصطلاحات و ترکیبات عرفانی و بویژه انواع صور خیالی از تشبیه و استعاره و مجاز و کنایه و قدرت طبع و ذوق و قریحه ی خود را نشان داده است.

          وی به غزل های شاعران عارف و غیر عارف پیش از خود طبعاً نظر داشته و از اصطلاحات و تعبیرات و گاه از صور خیال آنان در بسط و توضیح مسائل و مباحث عرفانی برای هواخواهان و مریدان خود، سود جسته است.

           در به کارگیری انواع صور خیال بویژه انواع تشبیه از محسوس و معقول و تشبیه مفرد و مرکّب و انواع استعاره بویژه استعاره ی مصرّحه و انواع آن مخصوصا استعاره ی مجرّده و نیز از استعاره ی مکنیّه و صنعت تشخیص که خود تبلور استعاره ی مکنیّه است، سود جسته است.

          در ساخت و پرداخت صور خیال یاد شده از آیات و احادیث عرفانی و نیز برخی از تمثیلات که بیشتر از نوع تشبیه تمثیل است، بهره برده و با ذوق و قریحه ی توانای خود، مباحث عرفانی را برای مریدان خویش بیان نموده است.

          وی با بکارگیری انواع مجاز بویژه مجاز به علاقه‌ی جزء و کل و کل و جزء و علاقه‌ی ملازمت و حال و محل و ظرف و مظروف و نیز با بهره جویی از انواع کنایات بویژه کنایات قریب که بیشتر ایماء نامیده می شود و بعضا رنگ و بوی ذهنیّت ها و تفکرات خاص شاه ولی را نشان می دهد به کلام خویش طراوت و تازگی بخشیده است.

          نگارنده با ارائه ی انواع صور خیال در غزلیّات این شاعر، که موضوع این پایان نامه است کوشیده است  با استناد به اشعار این عارف، قدرت وی را در ارائه انواع صور خیال به خوبی نشان دهد.

  واژگان کلّیدی: شاه ولی، صور خیال، تشبیه، استعاره، مجاز، کنایه، بیان.          

   

  فصل اوّل

  کلّیات تحقیق

   

  مقدمه

  موضوع پایان نامه ی فراروی "صور خیال در غزلیّات شاه نعمت الله ولی" است. قبل از پرداختن به مقدمه ی صور خیال و بلاغی در غزلیّات این شاعر، لازم است که به اختصار، زندگی و آثار این شاعر و عارف بزرگ بازنموده شود، پس به هنر او در آفرینش صور خیال و بلاغت در شعر او بپردازیم.

  از جمله ی شاعران معروف متصوفه در قرن هشتم و نهم هجری، سیّد نورالدین شاه نعمت الله ولی ماهانی کرمانی ست که در رجب 730 در کوهبنان کرمان متولد شد.

  وی اصلا اهل حلب بوده و نیاکانش در آن شهر می زیسته اند. پدرش میرعبدالله از بزرگان عرب و مرشدان روزگار خود بوده، سپس به مکران مهاجرت کرده و پس از مدتی به جهت خویشاوندی با ملوک شبانکاره ی فارس شهرتی یافته و در کوهبنان کرمان اقامت گزیده است. شاه ولی بعدها درباره اقامت خود در ایران چنین گفته است :

  مدّتی هستم مجاور در عجم                                                       گرچه اصلم باشد از ملک عرب

  (شاه ولی، 1389 : 162)

  نسب شاه ولی به حضرت رسول اکرم (ص) می رسد، چنانکه خود او گوید :

  نوزدهم جدّ من رسول خداست                                                                  آشکار است، نیست پنهانی

  (همان : 596)

  وی اوایل عمر در عراق می زیسته و علوم مقدماتی را نزد شیخ رکن الدین شیرازی یادگرفته و علم بلاغت را خدمت شیخ شمس الدین مکّی آموخته و حکمت را نزد سید جلال الدّین خوارزمی و اصول فقه را نزد کافی عضدالدین ایجی فراگرفته و در همین روزگار "مرصاد العباد" نجم الدین رازی و "اشارات" بو علی سینا را آموخته و به یادگیری فصوص الحکم :محیی الدین عربی، اهتمام ورزیده است. پس برای تهذیب نفس، سال ها به ریاضت و تصفیه و تزکیّه ی باطن مشغول گردیده و در پی مراد به سیر و سفر پرداخته تا در 24 سالگی در مکّه دست ارادت به شیخ عبدالله یافعی داده است.

   

   

   

  و هفت سال در خدمت او بوده چنانکه در اشعارش مکرر از او یاد کرده است :

  شیخ ما بود در حرم محرم                                                                         قطب وقت و یگانه ی عالم

  زدمش مرده می شدی زنده                                                           نفسش همچو عیسی مریم                                                  

  نعمت الله، مرید حضرت اوست                                                        شیخ عبدالله است او، فافهم

  (شاه ولی، 1389 : 404)

  سلسله ای که مشایخ شیخ عبدالله یافعی به آن وابسته و منسوب بودند، پس از درگذشت صوفی اهل بغداد به نام معروف کرخی بنام سلسله ی معروفیه مشهور بود و اکثر سلسله های صوفیه از آن نسبت گرفته اند به گونه ای که به جهت تمرکز و توجّه اقطاب صوفیه به آن، آن را "ام السلاسل" نامیده اند. پس از جناب شاه ولی، این سلسله به نام "نعمت اللهی" معروف شد و تاکنون نیز به همین نام مشهور است.

  شاه ولی به کثرت مسافرت در میان اقطاب صوفیه معروف است و خود او در دیوانش به مسافرتهای پی در پی خود اشاره کرده است و می گوید :

  هر کجا شهری ست اقطاع من است                                             گه به ایران گه به توران می روم

  صد هزاران ترک دارم در ضمیر                                                 هر کجا خواهم چو سلطان می روم

  (شاه ولی، 1389 : 532)

  سفرهای او ابتدا به مصر بود و پس از مصر به ماوراءالنهر آمد و مدتی در نزدیکی سمرقند در "شهر سبز" اقامت جست و در همین جا بود که با امیر تیمور ملاقات کرد. این عادت ملاقات با تیمور را چندان پسندیده نیافت و به هرات رفت. اتفاقا در هرات با نوه ی دختری امیر حسّینی هروی که شیخ محمود شبستری را با پرسشهای خود به سرودن "گلشن راز" واداشته بود. ملاقات کرد و با او ازدواج نمود و ثمره ی این ازدواج برهان الدین خلیل الله (متولد 755 ه.ق) بود که پس از شاه ولی، مقام ارشد سلسله ی نعمت اللهی را برعهده گرفت.

  شاه ولی چندی در مشهد و یزد و کوهبنان و کرمان زیست و سرانجام در قصبه ی ماهان کرمان، اقامت گزید و 25 سال پایان عمر خویش را در آن حوالی به سر برد و به ارشاد و دستگیری از فقرای نعمت اللهی پرداخت، چنانکه خود گوید :

  هرچند که با پرورده ی این آب و گلیم                                             از روی کریمان دُر عالم خجلیم

  در روی زمین نیست چو کرمان جایی                                         کرمان دل عالم است و ما اهل دلیم

  (همان : 759)

  شاه ولی به جهت نرم خویی و حسن سلوک با عام و و خاص و عالی و دانی و عارف و عامی محبوب قلوب مردم شد و از اطراف و اکناف عالم به خدمت او می آمدند و دست ارادت به او می دادند و بزرگان برایش هدیه ها می فرستادند و طلب همت می کردند سلاطین بهمنی دکن، بسیار به وی علاقه بودند و شاهرخ میرزای تیموری در سفر شاه نعمت الله به هرات او را تکریم بسیار کرد. به همین جهت است که رضاقلی خان هدایت در تذکره ی ریاض العارفین در باره ی حسن سلوک این عارف با مردم و پذیرش انواع مریدان با هر خلق و خوی و دریغ نورزیدن در تربیت باطنی و تهذیب اخلاق آنان و نشان دادن تحمل و بردباری دربرابر نقص و کمبود استعداد سلوک مریدان چنین گوید :

  قطب اقطاب نعمت الله شاه                                                                      گفت بر اعتماد و فضل الله

  هر مریدی که در ره مقصود                                                          مرشدان جمله را بود مردود

  درپذیرم به فقر و مست کنم                                                      آنچه شایسته ی وی است کنم

  (هدایت، 1351 : 296)

  مهم ترین وجه تمایز طریقت و سلوک او با سایر فرق که باعث توانمندی سلسله ی او و مقبول خاص و عام گشتن او، شده، تبعیّت او از شریعت است تا آنجا که شخصا در مساجد حضور می یافته و امام جماعت می شده و به دستورات شرع مقدس، سخت پای بند بوده است :

  دانستن علم دین شریعت باشد                                                       گر در عمل آوری طریقت باشد

  ور جمع کنی علم و عمل با اخلاص                                                از بهر رضای حقّ، حقّیقت باشد

  (شاه ولی، 289 : 742)

  شاه ولی افزون بر سرودن اشعار در قالب قصیده، مثنوی و قطعه و رباعی و سایر قالبهای شعری، مقالات متعددی در حکمت و عرفان به قلم توانای خویش نوشته است و معلومات او در حکمت و فلسفه و عرفان با نیاز از توصیف است و اغلب، او را بر نورالدین عبدالرحمن جامی، شاعر و عارف معاصر او و نیز بر سایر حکمای معاصر او بهره داشتن از علوم گوناگون از حکمت و فلسفه و تفسیر و نیز تسلط بر علوم غریبه چون جفر و علم اعداد و کیمیا و ... برتر و بالاتر می دانستند و قدرت قلم و نگارش او در شرح و بسط مسائل و مطالب حکمی و عرفانی با مطالعه و مشاهده ی مقامش، بی نیاز از توصیف و تعریف است.

  شاه ولی در اشعار خویش "سیّد" و زمانی "نعمت الله" تخلص کرده است. دیوان اشعارش مشتمل بر قصاید، غزلیّات، ترجیحات، مثنویات، قطعات، رباعیات و دو بیتی ها، چندین بار به چاپ رسیده است. دیوان غزلیّاتی که نگارنده براساس آن و با استناد به اشعار آن، صور بلاغی و بیانی آن را پژوهش کرده است چاپ 1389 است.

  شاه ولی را در سرودن اقسام قالبهای شعری می توان پس از شاعرانی چون خواجوی کرمانی و سلمان ساوجی قرار داد. گرچه در فصاحت، اشعارش به پای بزرگان سبک عراقی نمی رسد، اما لطافت و عذوبت و صفایی که در اشعار او هست، این نقیصه را جبران می کند.

  شاه ولی در مطلع غزلی چنین می گوید:

  ما خاک راه را به نظر کیمیا کنیم                                       صد درد را به گوشه ی چشمی دوا کنیم

  (شاه ولی، 1389 : 583)

  حافظ نیز از روی طنز و کنایه با توجّه به این غزل وی چنین می گوید:

  آنان که خاک را به نظر کیمیا کنند                                    آیا بود که گوشه ی چشمی به ماکنند؟

  دردم نهفته به که طبیبان مدعی                                             باشد که از خزانه ی غیبم دوا کنند

  (حافظ، 1389 : 183)

  و نیز در رباعی ذیل، گویا مقصود شاه ولی، طعنه ای بر حافظ باشد :

  گر معنی تنزیل بداند حافظ                                                      تنزیل به عشق دل بخواند حافظ

  او کرد نزول، ما ترقی کردیم                                                       تحقّیق کجا چنین تواند حافظ؟

  شاه ولی به طول عمر معروف است و گویا در سن 104 سالگی وفات یافته است

  نود و هفت سال عمر خوشی                                                                بنده را داد حی پاینده

  گرچه امسال هست سال قران                                                              تا چه زاید ز سال آینده

  قرب صد سال عمر من بگذشت                                                      روح و جانم به اوست تابنده

  (شاه ولی، 1389 : 637)

  سال وفات او را 832 نوشته اند. آرامگاه با شکوه وی در ماهان کرمان، مزار اهل دل و مطاف سالکان و عارفان مقبل است.

  حال با توجّه به شرح حال و زندگی و آثار این عارف و شاعر نامدار، اجمالاً، مقدمه را در رابطه با "بیان" در غزلیّات شاه ولی پی میگیریم. تا خواننده و علاقه مند به اشعار شاه ولی نخست، از منظر دانش بیان با سروده های این عارف آشنایی اجمالی پیدا کند و به چند و چون و حال و وضع شعر کهن و سبک عراقی در روزگار این شاعر عارف، آشنا شود و به جایگاه ادبی و بلاغی وی به عنوان مقدمه ی ورود به مباحث اصلی، آشنا گردد.

  گرچه همه ی علوم ادبی علاقه مندان خاص خود را داشته و دارد و از دیرباز، فرهیختگان و هواخواهان و دوست داران علوم ادبی به هر زحمتی که بوده و با تحمل هر سفر و رنج و مشقتی هر چند سفر به دیارها و سرزمین های نسبتا دور از مسقط الراس و مولد خود برای پیدا کردن و جستن و به دست آوردن یک کتاب، با کشتی یا شتر راهی سرزمینهای دور در دریا و یا در خشکی می شدند و کتابهای دست نویسی از روزگار قدیم داریم که در پایان آنها نوشته شده است : اگر در شیرازه و یا صفحات این کتاب، آشفتگی می بینید و یا در خطوط صفحات نشانه ی آب دیدن و خیس خوردن را مشاهده می کنید از مسامحه و بطالت صاحب کتاب ندانید، از رنج سفر بدانید که از بس کتابها دربارها در فراز و نشیب تپه ها و سنگها و در توبره بر پشت آدمها ضربه و گاه عرق بدن دیده اند به این روز و روزگار افتاده اند.

   

  Abstract

  Shah-Nemat-Allah Vali known as Shah vali was one of the great poets and theopists of the 8th to the beginning of the 9th century. He was the center of Nemat-Allahi Family. His fame was because of the number of his works, especially the prose ones. The rimed poets of him were mostly sonnets. He has shown the muses and his literary sense by using mystical expressions and collocations, especially various literary expressions, such as: simile, metaphor, metonymy, irony, and the kinds of each in mentioned sonnets. He also considered the sonnets of mystical and ordinary poets before himself naturally; benefited of their collocations and sometimes their literary expressions in order to expand and explain the mystical subjects to his followers. He was the fan of United Being, Presented the comments of Mohiy-Adin Arabi. Sadr-Adin Ghounavi, and Moulavi in his sonnets carefully and by the use of literary figures; also he was about explaining and advertising the mentioned thoughts.

  In the use of literary figures, especially simile od concrete, reasonable; compound and simple simile, and types of metaphors typically Mosarahe metaphor and its subcategories especially Mojaradeh metaphor; also he benefited of Makniyye metaphor and the personification which itself was the manifestation of Makniyye metaphor. He benefited of the mystical verses, the sacred quotes, and some of the allegories which were mostly in the kind of simile in the rhyme and design of literary expressions; by the muses of himself, he expressed the mystical matters for his followers. Shah Vali freshed his own expressions by the use of various types of metonymy especially the tendency of part to whole and vice versa, the tendency of dependency, situation and place, adverb and its reference; also by the use of various paradoxes especially ironies, which are mostly called Imma, and sometimes applying the sense and color of specific thoughts of himself. The author of this thesis attentively tried to show Shah Vali's tactful ability in demonstrating various categories of literary figures by presenting the figures verities, which is the title of the thesis, and referring to the theosophistical poems.

  Key words: Shah Vali, Literary Figures, Simile, Metaphor, Metonymy, Irony 

 • فهرست:

  فصل اوّل : کلّیات تحقّیق.............................................................................................1

  مقدمه.......................................................................................................................................................9-2

  بیان مساله............................................................................................................................................14-10

  اهمیت و ضرورت تحقّیق..................................................................................................................16-15

  اهداف تحقّیق.......................................................................................................................................17-16

  اهداف کلّی...........................................................................................................................................17

  اهداف اختصاصی................................................................................................................................19-17

  پیشینه تحقّیق...................................................................................................................................21-20

  روش تحقّیق.......................................................................................................................................22

  تحقّیق توصیفی و تحلیلی...............................................................................................................24-23

  اسناد عمده مورد استفاده در این تحقّیق....................................................................................24

  ابزار گردآوری مطالب......................................................................................................................24

  فصل دوّم  : تشبیه................................................................................................25

  تشبیه.................................................................................................................................................29-26

  تشبیه محسوس به محسوس.....................................................................................................49-30

  تشبیه معقول به معقول..............................................................................................................52-50

  تشبیه محسوس به معقول.......................................................................................................... 54-52

  تشبیه معقول به محسوس..........................................................................................................75-54

  تشبیه مفرد به مفرد....................................................................................................................89-75

  تشبیه مقیّد....................................................................................................................................97-89

  تشبیه مرکّب و مضمر...................................................................................................................98

  تشبیه مضمر...................................................................................................................................102-98

  تشبیه جمع....................................................................................................................................104-102

  تشبیه ملفوف................................................................................................................................106-104

  تشبیه مفروق................................................................................................................................111-106

  تشبیه تفضیل...............................................................................................................................114-111

  تشبیه خیالی................................................................................................................................114

  تشبیه وهمی................................................................................................................................115-114

  اضافه ی تشبیهی......................................................................................................................... 125-115

  تشبیه بلیغ....................................................................................................................................134-125

  تشبیه فشرده................................................................................................................................144-134

  تشبیه تمثیل.................................................................................................................................145-144

  تشبیه با دو وجه شبه جداگانه..................................................................................................146

  تشبیه با مشبّه مرکّب.................................................................................................................146

  تشبیه مرسل و مفرد مقیّد........................................................................................................148-146

  تشبیه مرکّب............................................................................................................................... 156-149

  فصل سوم: استعاره.................................................................................................................160-156

  استعاره ی مصرّحه مجرّده........................................................................................................191-160

  استعاره ی مصرّحه مرشّحه......................................................................................................192-191

  استعاره ی مصرّحه مطلقه....................................................................................................... 194-192

  استعاره ی مکنیّه تخییلیه......................................................................................................219-194

  استعاره ی اصلیّه....................................................................................................................... 221-219

  استعاره ی تبعیّه........................................................................................................................ 227-221

  استعاره و کنایه..........................................................................................................................235-227

  فصل چهارم: مجاز و کنایه.................................................................................................236

  مجاز.............................................................................................................................................242-237

  مجاز به علاقه جزء به کل.......................................................................................................243-242

  مجازبه علاقه ی کل به جزء....................................................................................................343

  مجاز به علاقه ی ظرف و مظروف.........................................................................................245-243

  مجاز به علاقه ی حال و محل................................................................................................245

  مجازبه علاقه ی حال و محل و ملازمت...............................................................................246

  مجاز به علاقه ی جنسیّت و استعاره ی تبعیّه وصفی.......................................................246

  مجاز به علاقه ی آلیه...............................................................................................................247-246

  مجاز به علاقه ی ماکان...........................................................................................................248-247

  مجاز به علاقه ی مایکون و کنایه..........................................................................................248

  مجاز براساس علاقه ی مسامحه.............................................................................................249

  مجاز به علاقه ی عدم تکرار و استعاره ی اصلیّه، تشبیه...................................................250-249

  مجاز به علاقه ی ملازمت........................................................................................................254-250

  مجاز و کنایه و استعاره............................................................................................................254

  مجاز و تشبیه توام....................................................................................................................255-254

  مجاز به علاقه ی علّت به معلول...........................................................................................257-255

  مجاز به علاقه ی عرف..............................................................................................................257

  مجاز به علاقه ی عام به خاص.................................................................................................257

  مجاز و کنایه................................................................................................................................ 258-257

  مجاز و استعاره.............................................................................................................................258

  ایهام و مجاز ملازمت................................................................................................................. 259-258

  کنایه..............................................................................................................................................262-260

  کنایه ی قریب.............................................................................................................................. 270-262

  کنایه ی بعید...............................................................................................................................277-270

  ایهام و کنایه قریب..................................................................................................................... 279-277

  کنایه با ساختار جمله.................................................................................................................280-279

  کنایه  و تشبیه مرکّب.................................................................................................................283-280

  کنایه و استعاره............................................................................................................................290-283

  فصل پنجم : نتیجه گیری .................................................................................291

  نتیجه گیری.................................................................................................................................293-292

  منابع و مآخذ................................................................................................................................297-295

  چکیده انگلیسی...........................................................................................................................298

  مشخّصات انگلیسی.....................................................................................................................299

   

  منبع:

  اتابکی، پرویز، 1353، کلّیات عبید زاکانی، چاپ نخست، تهران مصوّر

  2- استعلامی، محمد، شرح مثنوی مولوی، 1384، انتشارات مهتاب: تهران

  3- استعلامی، محمود، 1384، شرح مثنوی، چاپ ششم، انتشارات امیرکبیر: تهران

  4- اسفندیارپور، هوشمند، 1388، عروسان سخن، چاپ سوم، انتشارات فردوس، تهران

  5- اشراقی، عزّالدین، 1359، تفسیرالمیزان، سید محمدحسین طباطبایی، نشر فرهنگ اسلام : قم

  6- آشتیانی، جلال، 1366، رسائل و مقالات شاه ولی، چاپ دوّم، انتشارات صفی علیشاه:تهران

  7- آهنی، غلامحسین، 1360، معانی و بیان، چاپ دوّم، انتشارات توس:تهران

  8- باستانی پاریزی، محمد ابراهیم، 1377، حضورستان، مقاله ی جامی و شاه ولی، چاپ سوم، نشر قطره:تهران

  9- باقری، حسین، رسائل خواجه عبدالله انصاری، 1362، انتشارات پرتو:تهران

  10- بهار، محمدتقی، 1355، سبک شناسی، چاپ چهارم، انتشارات افق: تهران

  11- بهمنیار، احمد، 1355، سوانح، احمد غزّالی، انتشارات علمی : تهران

  12- تجربه کار، محمدحسین، نفایس الفنون، 1381، انتشارات مهر: تهران

  13- جهانگرد، بهروز، روش های علوم انسانی، 1375، انتشارات مهتاب: تهران

  14- خطیب رهبر، غزلیّات سعدی، 1381، انتشارات مهر: تهران

  15- خطیب رهبر، محمّد، 1368، تاریخ بیهقی، انتشارات امیر کبیر : تهران

  16- خطیب رهبر، محمّد، 1377، شرح مرزبان نامه، سعدالدین وراوینی، انتشارات شرق : تهران

  17- دبیر سیاقی، دیوان منوچهری، 1370، چاپ ششم، انتشارات مهر: تهران

  18- دبیر سیاقی، محمّد، 1368، سفرنامه ناصرخسرو، انتشارات امیرکبیر : تهران

  19- دولت آبادی محمود، کلیدر، 1381، انتشارات چشمه: تهران

  20- دهخدا، علی اکبر، 1366، لغت نامه ی دهخدا، انتشارات امیرکبیر:تهران

  21- روشن، محمّد، 1380، وایس و رامین، فخرالدین اسعد گرگانی، انتشارات افق : تهران

  22- شریعت، محمدجواد، 1379، دیوان ظهیر فاریابی، نشر سهیل : تهران

  23- شفیعی کدکنی، 1377، صور خیال در شعر فارسی، چاپ نهم، انتشارات صفی علیشاه: تهران

  24- شفیعی کدکنی، محمّد، 1370، دیوان اشعار سنایی غزنوی، انتشارات سحر : تهران

  25- شمیسا، سیروس، 1371، سیر غزل در شعر فارسی، چاپ پنجم، انتشارات آفتاب رامین: تهران

  26- شمیسا، سیروس، 1381، معانی و بیان، چاپ پنجم، انتشارات فردوس: تهران

  27- شهریار، محمدحسین، 1363، دیوان اشعار، انتشارات ستارخان : تبریز

  28- شهیدی، سید جعفر و دستیاران، 1370، لغت نامه دهخدا، انتشارات امیرکبیر : تهران

  29- شهیدی، سید جعفر، 1370، گلشن راز، شیخ محمود شبستری، انتشارات بهمن : تهران

  30- صادقی، عبدالحسین، 1382، کافی، محمدصادق کلینی، انتشارات فرهنگ اسلام : قم

  31- صافی، عبدالعلی، 1353، رسائل خواجه عبدالله انصاری، انتشارات علمی : تهران

  32- صفا، ذبیح الله، 1356، تاریخ ادبیات در ایران، انتشارات امیرکبیر : تهران

  33- طباطبایی، محمدحسین، 1364، تفسیرالمیزان، چاپ نهم، انتشارات قم

  34- ظلّ الهی، مسعود، 1379، قبسات، میرداماد، چاپ فرّخ : تهران

  35- عابدی، زین الدین، داراب نامه طرسوسی، 1370، انتشارات پایدار: تهران

  36- علمی، محمود، 1389، دیوان غزلیّات شاه نعمت الله ولی کرمانی، چاپ دوّم، انتشارات جاویدان: تهران

  37- علوی مقدم و اشرف زاده، محمدرضا، 1384، معانی و بیان، چاپ هفتم، انتشارات مروارید: تهران

  38- فرزام، حمید، 1368، مسافرت های شاه نعمت الله ولی، چاپ دوّم، انتشارات مشعل: اصفهان

  39- کاشفی، پرویز، 1382، نفایس الفنون، شمس الدین محمّد آملی، انتشارات فرهنگ : تهران

  40- گلشیری، هوشنگ، 1355، بوف کور، صادق هدایت، انتشارات پرستو : تهران

  41- محقّق، مهدی، دیوان ناصرخسرو، 1373، چاپ سوم، انتشارات امیرکبیر: تهران

  42- مزارعی، فخرالدین، 1364، دیوان فخرالدین مزارعی، چاپ ققنوس : تهران

  43- مظهری، حمید، 1389، دیوان حافظ، انتشارات امیرکبیر: تهران

  44- معین، محمد، 1373، فرهنگ فارسی معین، چاپ نوزدهم، دفتر نشر معارف فرهنگ اسلام

  45- مکارم شیرازی، ناصر، 1388، قران، انتشارات قم

  46- نادری، حسین، دیوان هاتف اصفهانی، 1363، انتشارات مهرآئین: اصفهان

  47- ناصری، سادات، 1366، دیوان عطار نیشابوری، انتشارات شفق : تهران

  48- ناصری، سادات، 1367، اخلاق ناصری، خواجه نصیرالدین طوسی، انتشارات امیرکبیر : تهران

  49- نوربخش، محمّد، 1374، دیوان عراقی، انتشارات صفی علیشاه : تهران

  50- نوربخش، محمّدعلی، 1353، دیوان صفی علیشاه، انتشارات صفی علیشاه : تهران

  51- نوربخش، مقالات شاه ولی، 1366، انتشارات صفی علیشاه: تهران

  52- همایی، جلال الدین، 1370، فنون بلاغت و صناعات ادبی، چاپ دوازدهم، انتشارات امیرکبیر: تهران

  53- یسوعی، معطوف لویس، 1364، المنجد فی اللغه العرب، نشر و فرهنگ اسلام : قم


موضوع پایان نامه صور خیال در غزلیّات شاه نعمت الله ولی, نمونه پایان نامه صور خیال در غزلیّات شاه نعمت الله ولی, جستجوی پایان نامه صور خیال در غزلیّات شاه نعمت الله ولی, فایل Word پایان نامه صور خیال در غزلیّات شاه نعمت الله ولی, دانلود پایان نامه صور خیال در غزلیّات شاه نعمت الله ولی, فایل PDF پایان نامه صور خیال در غزلیّات شاه نعمت الله ولی, تحقیق در مورد پایان نامه صور خیال در غزلیّات شاه نعمت الله ولی, مقاله در مورد پایان نامه صور خیال در غزلیّات شاه نعمت الله ولی, پروژه در مورد پایان نامه صور خیال در غزلیّات شاه نعمت الله ولی, پروپوزال در مورد پایان نامه صور خیال در غزلیّات شاه نعمت الله ولی, تز دکترا در مورد پایان نامه صور خیال در غزلیّات شاه نعمت الله ولی, تحقیقات دانشجویی درباره پایان نامه صور خیال در غزلیّات شاه نعمت الله ولی, مقالات دانشجویی درباره پایان نامه صور خیال در غزلیّات شاه نعمت الله ولی, پروژه درباره پایان نامه صور خیال در غزلیّات شاه نعمت الله ولی, گزارش سمینار در مورد پایان نامه صور خیال در غزلیّات شاه نعمت الله ولی, پروژه دانشجویی در مورد پایان نامه صور خیال در غزلیّات شاه نعمت الله ولی, تحقیق دانش آموزی در مورد پایان نامه صور خیال در غزلیّات شاه نعمت الله ولی, مقاله دانش آموزی در مورد پایان نامه صور خیال در غزلیّات شاه نعمت الله ولی, رساله دکترا در مورد پایان نامه صور خیال در غزلیّات شاه نعمت الله ولی

پایان نامه ، جهت دریافت درجه کارشناسی ارشد(M.A) در رشته زبان و ادبیات فارسی چکیده شعر و ادب پارسی از دیر باز با صور خیال در آمیخته و آشنا بوده است. صور بلاغی شامل تشبیه ، استعاره، مجاز و کنایه است و بیش از هزار سال است که شاعران فارسی زبان را در شعر، با خود ، آشنا و مأنوس ساخته است. در همه‌ی سبک‌های شعر کهن و معاصر، بسامد بالای کاربرد صور خیال را می‌توان مشاهده نمود. در سبک ...

پایان نامه ، جهت دریافت درجه کارشناسی ارشد(M.A) در رشته زبان و ادبیات فارسی چکیده شعر و ادب پارسی از دیر باز با صور خیال در آمیخته و آشنا بوده است. صور بلاغی شامل تشبیه ، استعاره، مجاز و کنایه است و بیش از هزار سال است که شاعران فارسی زبان را در شعر، با خود ، آشنا و مأنوس ساخته است. در همه‌ی سبک‌های شعر کهن و معاصر، بسامد بالای کاربرد صور خیال را می‌توان مشاهده نمود. در سبک ...

پایان نامه برای دریافت درجه ی کارشناسی ارشد (M.A.) گرایش : زبان وادبیّات فارسی بررسی تشبیه در پانصد غزل آغازین دیوان وصال شیرازی چکیده: تشبیه یکی از عناصر اصلی صور خیال می باشد که شاعران و نویسندگان برای هر چه زیباتر بیان کردن تصویرهای ذهنی خود از آن بهره برده اند. در این پژوهش به بیان زیبای های تصویرسازی وصال در زمینه تشبیه در پانصد غزل آغازین دیوان وی پرداخته شده است. ابتدا ...

مقدمه بديع چيست؟ بديع چنانکه قدما گفته اند علمي است که از وجوه تعيين کلام بحث مي کند و از ما بديع مجموعه شگردهايي است (با بحث از فنوني) است که کلام عادي را کم و بيش تبديل به کلام ادبي مي کند و

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی«M.A.» چکیده پژوهش حاضر به بررسی عناصر فرهنگ عامّه در مرزبان نامه می­پردازد. فرهنگ عامّه، مجموعه­ی تجربیات و تفکرات بشر در طی قرون و اعصار است. همین تجربیات و سنت­های مرسوم یک جامعه است که به آنجامعه، شخصیت و هویت می­بخشد. «وان ژنیب» فرانسوی (متوفی 1975) یکی از محققان فرهنگ عامّه معتقد است : هر چیزی که عادت آدمی است ...

پایان­نامه دوره­ی کارشناسی ارشد در رشته­ی زبان و ادبیات فارسی چکیده ادبیات را آیینه ی بازتاب موضوعات اجتماعی می­دانند و برای بررسی تحولات و دگرگونی­های یک سرزمین در ادوار مختلف، آثار ادبی آن ملت را یکی از منابع مهم به شمار می آورند؛ زیرا یکی از ابعاد شخصیتی شاعران و نویسندگان را می­توان هنرمندان مورخ دانست و بخش­هایی از آثارشان را هنر تاریخی یا تاریخ به زبان هنر به شمار آورد که ...

پایان­ نامه دوره­ ی کارشناسی ارشد در رشته ­ی زبان و ادبیات فارسی چکیده ادبیات را آیینه ی بازتاب موضوعات اجتماعی می­دانند و برای بررسی تحولات و دگرگونی­های یک سرزمین در ادوار مختلف، آثار ادبی آن ملت را یکی از منابع مهم به شمار می آورند؛ زیرا یکی از ابعاد شخصیتی شاعران و نویسندگان را می­توان هنرمندان مورخ دانست و بخش­هایی از آثارشان را هنر تاریخی یا تاریخ به زبان هنر به شمار آورد ...

پایان نامه­ی کارشناسی ارشد رشته­ ی زبان و ادبیات فارسی چکیده: گرشاسب­نامه اثر اسدی طوسی در بین آثار حماسی ایران در مقام دوم بعد از شاهنامه فردوسی قرار دارد. این اثر که در باره­ی زندگی و دلاوری­های گرشاسب است در جغرافیای وسیعی که شامل تمام کشورهای بزرگ آن روزگاران می­باشد اتفاق افتاده است. بیان عجایب عالم رنگ و بویی خاص به این اثر حماسی داده است. هنرنمایی اسدی طوسی در استفاده­ی ...

پایان نامه جهت اخذ درجه ی کارشناسی ارشد (M.A. ) گرایش: زبان و ادبیات فارسی چکیده پند و اندرز یکی از موضوعات بسیار مهم شعری است. استفاده از این شیوه و ابزار در ادب پارسی و ادب جهانی سابقه ی دیرینه دارد. شاعران برای بیان پند و اندرز از شیوه های مختلفی می توانند استفاده کنند. سعدی از جمله شاعرانی است که در به کار گیری پند و اندرز در آثار خود، هنرمندی و ظرافتی خاص از خویش نشان داده ...

پایان نامه برای کسب درجه کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی «M.A» چکیده صور خیال در شعر نو در آثار نیما یوشیج، سهراب سپهری، مهدی اخوان ثالث و احمد شاملو سحر سعید شعر و ادب پارسی از دیرباز با صور خیال در آمیخته و آشنا بوده است. صور خیال از تشبیه و استعاره و مجاز و کنایه بیش از هزار سال است که شاعران فارسی زبان را در شعر با خود آشنا و مأنوس ساخته است. در همۀ سبکهای شعر کهن بسامد ...

ثبت سفارش