پایان نامه بررسی مضامین اشعار در شکل‌ گیری فضا سازیِ شاهنامه‌ های بایسنقری و طهماسبی

word 50 MB 31590 144
1392 کارشناسی ارشد ادبیات فارسی
قیمت قبل:۶۳,۵۰۰ تومان
قیمت با تخفیف: ۲۹,۰۰۰ تومان
دانلود فایل
 • بخشی از محتوا
 • وضعیت فهرست و منابع
 • پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (M.A.)

  گرایش :‌ نقاشی

  چکیده

  این پژوهش معرفِ مضامین اشعار شاهنامه فردوسی، در شکل‌گیری ساختار و ترکیب‌بندی نگاره‌های شاهنامه‌ یِ بایسنقری در مکتب هرات‌ (دوره تیموری) و همچنین شاهنامه‌ یِ طهماسبی در مکتب تبریز (دوره صفوی) می‌باشد.

  از آنجایی که همواره نگارگری با ادبیات همگام بوده است، نگاره‌ها نیز در بر‌دارنده‌ی مضامین، مفاهیم و نقل قول‌هایی هستند که سرمشق نگاریدن واقع شده‌اند؛ از این جمله، مضامین شعری فردوسی می‌باشد که شاهنامه را رقم زده و مورد پژوهش این رساله قرار گرفته است؛ اشعاری که واقع‌گرایی را در حماسه آفرینی به مرتبه‌ی فرا‌زمینی می‌برند، سبب تصویرسازی گشته و با این بینشِ نگارگر که در عالم خیال نقش می‌زند، همزاد می‌شود؛ این تعامل باعث شده نگاره و ابیات، مکمل یکدیگر گردند. که با این دید، تحقیق پیش می‌رود. فردوسی که به خوبی در ابیات خود با تشبیهات، استعارات و عناصر ادبی دیگر، حرکت و جهش به معانی می‌داده، همواره در صدد نشان دادن تقابل خیر و شر، نیکی و بدی؛ همینطور بدتربینی اهریمنیان دنیوی بوده است که آن را در قالب حماسه‌ای در عین پرمایگی و تداوم بیان داشته و این روح را نگارگر با بکارگیری عناصر بصری در تصویرسازیِ روایات نگارده است. و در نتیجه‌یِ این پژوهش که به صورت نظری، و بر پایه‌ی استدلال‌ها و تحلیل‌های عقلانی انجام گرفت، با مطالعه‌ی کتابها، مجلات و پایانامه‌های مرتبط، این نمود را در شاهنامه‌هایِ بایسنقری و طهماسبی بازیافت؛ که علاوه بر حفظ سنت تصویری در ترکیب‌بندی نگاره‌ها، فضاسازیی مطابق با مضامینِ روایت دارد، به طوری که همواره باعث تأمل و فکر به ورای جهان مادی در بیینده شده است و در این هدف با فردوسی همراه می‌گردد. این همگامی و همنشینی در عناصر بیانیِ شاهنامه و در نگاره‌های دو شاهنامه مذکور مورد ارزیابی قرار گرفته شده است.

  مقدمه

  به نام خداوند جان خرد             کزین برتر اندیشه بر نگذرد

  خداوند نام و خدای جای               خداوند روزی ده و رهنمای

  خداوند کیهان و گردان سپهر                     فروزنده ماه و ناهید و مهر

  ز نام و نشان گمان برتر است                       نگارنده بر شده گوهر است

  به بینندگان آفریننده را                     نبینی مرنجان دو بیننده را

  نیابد بدو نیز اندیشه راه                     که او برتر از نام و جایگاه

  سخن هرچه زن گوهران بگذرند                        نیابد بدو راه جان و‌ خرد

  خرد گر سخن بر گزیند همی                        همی را‌ گزیند که بیند همی

  ستودن نداند کس او را مه هست                      میان بندگی را ببایدت بست

  توانا بود هر که دانا بود                       ز‌دانش دل پیر برنا بود

  در طول هزار سالی که از سرایش شاهنامه فردوسی می‌گذرد، ادیبان و هنرمندان بسیاری از این حماسه ملی تأثیر پذیرفتند. شاهنامه افزون بر حوزه زبان، ادب و فرهنگ ایران، بر هنرهای ایرانی نیز تأثیرگذار بوده است، هنرمندان و صنعت کاران ایرانی با الهام از داستان‌ها و مضامین شاهنامه، هنرهای فاخری از خود به یادگار گذاشتند. گویی متن و مضمون شاهنامه، با نفوذ در ذهن و ضمیر هنرمندان ایرانی، سبب می‌شود که آنان با رویکرد و نگرشی حماسی و اسطوره‌ای، آثار خود را خلق کنند.

  پرداخت و توصیف دقیق روایت‌های اساطیری و حماسی شاهنامه و قابلیت‌های تصویری آن، بسیاری از نگارگران را برآن داشت تا براساس صحنه‌های آن به آفرینش نگاره‌هایی مبادرت ورزند که زینت‌بخش نسخه‌های خطی شاهنامه در دوره‌های مختلف شده است. در این میان، از نسخه‌های مصور معروف، دو شاهنامه بایسنقری و شاهنامه شاه تهماسبی است که مورد تحلیل قرار خواهد گرفت.

  نقاش ایرانی، بیشتر تمایل داشت که دنیای آمال و تصورات خویش را تصویر کند؛ در حقیقت رابطه محسوسی بین ادبیات با فضای نگارگری را می‌توان شاهد بود، که با بینش نگارگر همزاد بوده و بستری مناسب برای مصور کردن دنیای خود را با حضور مضامین برای نگاریدن می‌یابد؛ که این مضمونهای حماسی شاهنامه از این نوع پیوندهها می‌باشد؛ به طوری که این بیان رمزآمیز و استعاری اشعار و روایات در نگارگری بیان تجسمی پیدا می‌کنند.

  حال آنکه نقاشی ایران در سراسر تاریخ با فرهنگهای بیگانه و سنتهای ناهمگون شرقی و غربی برخورد کرده که نتیجتاً در فضای تصویری آن تاثیر گذاشته است. اما نکته شایان توجه در این است که نگاه نگارگر همواره معطوف به آفریدن فضایی آرمانی با کسب اقتباسات سنجیده و تحول آن در راستای بیان خود بوده است. این نمود را در بهترین نگاره‌ها و در اینجا در دو شاهنامه‌ی مذکور در دوره تیموری و صفوی می‌توان بازیافت، در دوره‌ای که شاهد اوج هنر نگارگری اصیل ایرانی هستیم.

  بدین رو است که در این رساله ابتدا برای بیان تحلیلی موضوع به بررسی فضاسازی و مکاتب هنری در دو دوره نام برده یعنی مکاتب هرات و تبریز پرداخته می‌شود و برای نیل به این موضوع به مفهوم فضا و همچنین ترکیب‌بندی اشاره خواهد شد. و در فصل بعدی با توجه به بررسی مضمون‌های شاهنامه ابتدا به شناخت شاعر گرانقدر آن پرداخته و به همین ترتیب این اثر فاخرش را که به یادگار گذاشته است را باز می‌شناسیم. همانگونه که می‌دانیم تاثیر فردوسی بر حفظ فرهنگ ایرانی بی‌تردید است و تاثیر آن بر ادبیات پارسی ما از بهترین یادگارهای اوست که این ارزش را در تاریخ قدر دانسته‌اند که چنین نگاره‌هایی را از این اثر گرانقدر در دست داریم. در همین راستا در بخش بعدی این فصل ادبیات حماسی و آنگاه تاثیرات آن بر نگارگری مورد ارزیابی قرار خواهد گرفت. زیرا همانگونه که می‌دانیم اشعار شاهنامه بر 3 بخش اساطیری، تاریخی، حماسی است که روح کلی آن را، حماسه، است که در بر دارد. همچنین در بخش بعدی پی جوی مضامین اشعار در شکل‌گیری عناصر تصویری شاهنامه‌ها خواهیم شد که ترکیب‌بندی و یا نوع حرکت و رنگها در نگاره‌های حماسی را بررسی کرده و با آوردن برخی نگاره‌های دو شاهنامه بایسنقری و طهماسبی عنوان خواهد شد که چگونه با وجود بکارگیری ویژگی مکاتب خود توانسته‌اند روح روایات شاهنامه را در پیوند با خوشنویسی اشعار که اغلب در نگاره‌ها حضور دارند، حفظ کنند و بدین ترتیب است که کتیبه‌ها در دو شاهنامه هم از نظر می‌گذرانیم، چرا که بر ساختار و انتقال مفهوم تصاویر شاهنامه بی‌تأثیر نخواهند بود که خود به عنوان عنصری در فضاسازی نگاره‌ها باعث سرعت انتقال و زیبایی در فضاسازی خواهند شد. و در نهایت در فصل آخر به نتیجه‌گیری در این رساله خواهیم رسید.

   

    فصل اول:

      کلیّات طرح                    

  1-1 بیان مساله:

  این تحقیق با توجه به موضوع انتخابی به این اصل توجه داشته که جایگاه نوشتار و بیان تصویریِ مضمون‌های اشعار شاهنامه فردوسی در دوره تیموری به طور خاص، شاهنامه بایسنقری و در دوره صفوی، شاهنامه طهماسبی، را ارزیابی کند که دریابد بر چه ساختاری استوار می‌باشد. از آنجایی که ادبیات در شکل‌گیری فرهنگ ایران نقش اصلی و عمده‌ای داشته است، با نگاهی به جایگاه ادبیات در هنر نگارگری می‌توان به نحوی به ارتباط این همگامی دو هنر پی برد. و می‌توان تأثیر مستقیم شعر و ادبیات فارسی بر نگارگری را به عنوان یکی از هنرهای اصیل ایرانی، در تمام ادوار تاریخی و به ویژه در اوج درخشش این هنر در دوره تیموری و صفوی دید.

  به این ترتیب این سوال مطرح می‌شود که مضمون اشعار در شاهنامه‌ی بایسنقری (دوران تیموری) به چه صورت به بیانی تصویری در آمده که فضای نگاره‌ها در این شاهنامه را متصور شده است؟! و در این راستا با توجه به آنکه شیوه‌های بیانی متفاوتی به لحاظ تأثیرات گوناگون و یا عوامل مختلف در هر دوره و یا هر مکتب، ترکیبی خاص‌تر را برای نگاره‌ها موجب می‌شده است؛ این پرسش به وجود می‌آید که بیان تصویری در این شاهنامه با چه ویژگی‌هایِ تصویری (مثل: حالات پیکره‌ها و ...) و ساختار و یا همان فضاسازی که عناصر مختلف تصویر را تشکیل می‌دهند، همراه می‌شود و مفهوم اشعار در اینجا به چه صورت بیان شده است؟ ویژگی‌های بصری و مضمونی نگاره‌ها چیست؟ و چه میزان متأثر از شعر شاهنامه بوده است؟

  و همینطور این بحث‌ها در این جهت گام بر می‌دارد تا به این پرسش پاسخ دهد که در دوره‌ی بعد یعنی در زمان حکومت صفویان با توجه به نگاه و دیدی دیگر در نگاره‌های شاهنامه طهماسبی چه ویژگی ِتصویریی اشعار شاهنامه پیدا می‌کند که آن را بدین لحاظ‌ها با آنچه در شاهنامه بایسنقری به بررسی گذاشته می‌شود مطابق یا متفاوت می‌گرداند. و وجود عنصر کتیبه‌های اشعار و نوشتار که در بتن نگاره‌ها حضور دارند چه جایگاهی در ترکیب‌بندی نگاره‌های دو شاهنامه‌ی نام برده داشته است؟

  1-2 هدفهای تحقیق:

  این تحقیق قدمی کوچک است در این جهت که می‌کوشم به مدد اطلاعات موجود، تصویر کلی و فشرده‌ای از بیان مضمونی فضاسازی‌ها در نگاره‌هایی که اشعار فردوسی بر آن تأثیر گذاشته (چه به لحاظ بیان چه به لحاظ نوشتار) ارائه کنم. اشعاری که سرچشمه‌ی نگاره‌هایِ بی نظیری در مکاتب مختلف بوده و توانسته به عنوان یکی از شاخص‌ها، نگارگریِ دوران تیموری و صفوی را به عنوان بهترین دوره نقاشی ایرانی به تاریخ معرفی کند.

  از آن جهت که مضمون‌ها در نگارگری‌های شاهنامه، (در این تحقیق شاهنامه بایسنقری و طهماسبی) یکی می‌باشد؛ اما نحوه‌ی اجرا نگاره‌ها به لحاظ تأثیرات و یا مستقل شدن دارای فضاسازی‌هایی هستند که آنها را قابل قیاس کرده تا در بررسی این پژوهش به این هدف رسیده شود که مفهوم و ترکیبات کلمات این اشعار در هر دوره به چه ترکیب‌بندی و مفهومی به زبان تصویر نقاشی شده است. و جایگاه خودِ عنصر ابیات هر نگاره در ساختار فضایی با چه ترکیب‌بندی حضور دارد و اینکه چه تأثیری در این فضاسازی و القای مفهوم متّحدانه‌ی خود با نگاره دارد.

   

  Abstract

  Present research was studying the contents of the poetries of SHahnameh of Ferdowsi in formation of painting structure and composition of the paintings of SHahnameh of Baisonghori in Herat school (Teymori period) and SHahnameh of Tahmasebi in Tabriz school (Safavi period) too.

  Since painting has been synchronous whit literature; paintings contain concepts, contents and paraphrases that are the pattern of painting.

  Such as the contents of poetry of Ferdowsi that have created SHahnameh and it has been focused in present study.

  The poetries that take the realism in epopee creating in imagination due to illustration and matching whit intuition of painter in imaginary space. This synchrony will due to complementarily between painting and verses.   

  As regards Ferdowsi makes concepts more dynamic using his imageries, metaphors and other literary elements in verses; he always figures on to show the contrast of weal and goodness with evil and wickedness. He also has blazoned worse the secular demons.

  He expresses it epic, wise and continuous. Finally the painter painted this feature using the visual elements in narratives illustration.

  This aspect is clear in Baisonghori and Tahmasebi'S SHahnameh that not only the illustration tradition in painting composition was kept but also they have the structure correspondent whit narratives contents. This matter always causes that the viewer thinks to preternatural and attends with Ferdowsi in this aim.

  This synchronization and companion in recitation elements of SHahnameh also in the paintings of two SHahnameh that mentioned is studied.

  The method of research was theoretically based on logical analysis whit studying linked books, magazines and thesis. 

 • فهرست:

  مقدمه..........................................................................................................................        1

  فصل اول:   کلیات طرح

  بیان مساله............................................................................................................     4

  هدفهای تحقیق....................................................................................................     5 

  اهمیت موضوع تحقیق و  دلایل انتخاب آن........................................................     5

  سوالات یا فرضیه های تحقیق.............................................................................     6

  مدل های تحقیق...................................................................................................    6

  تعاریف عملیاتی متغیر ها و واژهای کلیدی..........................................................   6

  روش تحقیق.........................................................................................................   6

  قلمرو  تحقیق.......................................................................................................   7

  جامعه وحجم تحقیق............................................................................................   7

  فصل دوم:  مطالعات نظری

  مقدمه............................................................................................................................    10

  2-1   فضاسازی در نگارگری........................................................................................   11

  2-2   ترکیب بندی........................................................................................................   11

  2-3   مفهوم فضا...........................................................................................................               12

  2-4   چگونگی نمایش فضا در نگارگری.....................................................................   15

  2-5   فضاسازی در دوره تیموری (مکتب هرات)........................................................   24

  2-6   فضاسازی در دوره صفوی ( مکتب تبریز)..........................................................   29

  فصل سوم:   تجزیه و تحلیل یافته های تحقیق

  مقدمه............................................................................................................................    37

  3-1   حکیم ابواقاسم فردوسی......................................................................................         38

  3-2   نقش فردوسی بر فرهنگ و ادبیات ایرا................................................................        40

  3-3   شاهنامه................................................................................................................  43

  3-3-1   پیشینه داستانهای شاهنامه.................................................................................  44

  3-3-2 حماسه..............................................................................................................  45

  3-4   تأثیر ادبیات حماسی بر نگارگری........................................................................  46

  فضایل اخلاقی قهرمانان..................................................................................  48

  3-4-2 جاودانگی.........................................................................................................  49

  3-4-2 خیر وشر..........................................................................................................  50

  بحر و وزن......................................................................................................  51

  بیان داستانها یا موضوعات هم زمان................................................................  52

  اغراق شاعرانه.................................................................................................   53

  حرکت در شاهنامه........................................................................................  55       

  رنگ در شاهنامه............................................................................................  59

  3-5   مضامین در عناصر تصویری شاهنامه‌ی بایسنقری و شاهنامه طهماسبی............  65

  ترکیب بندی در نگاره های حماسی.............................................................. 70

  نماد پردازی تصویری در نگاره های حماسی...............................................  72

  رنگ در نگاره های حماسی.........................................................................  73

  بافت در نگاره های حماسی.........................................................................  74

  عناصر طبیعت و نحوه استقرار آنها در نگاره های حماسی............................  74

  بایسنقر..........................................................................................................  76

  شاهنامه بایسنقری.........................................................................................  78

  نگاره‌های شاهنامه بایسنقری........................................................................  83

  شاهنامه طهماسبی.......................................................................................  104

   نگاره‌های شاهنامه طهماسبی.....................................................................  107     

  جایگاه و تاثیر کتیبه، در فضاسازی نگاره‌های شاهنامه‌های بایسنغری و

  طهماسبی..................................................................................................................  137

  3-6-1 نگاره، نگاریدن، کتیبه ..................................................................................  139

  3-6-2 کتیبه در شاهنامه بایسنقری...........................................................................  142

  3-6-3 کتیبه در شاهنامه طهماسبی.........................................................................   154

  فصل چهارم: نتیحه گیری و پیشنهادات

  مقدمه......................................................................................................................  161

  4-1   نیجه گیری....................................................................................................  162

  فهرست منابع و مأخذ..............................................................................................  164

  فهرست متابع و مأخذ تصاویر ................................................................................  169

  چکیده انگلیسی.......................................................................................................  171   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  فهرست تصاویر

  عنوان...............................................................................................................   صفحه

  2-1 ملاقات رستم و اسفندیار..................................................................................   13

  2-2 نگاره ای از معراج نامه.....................................................................................   14

  2-3 معراج حضرت رسول اکرم (ص)....................................................................   14

  2-4 کشته شدن ارجاسب در رویین دژ، به دست اسفندیار.....................................   16

  2-5 آشنایی فردوسی با شاعران دربار سلطان محمد غزنوی...................................   18

  2-6 شاهزاده و گدا..................................................................................................  20

  2-7 منظره پاییزی....................................................................................................  22

  2-8 شکارچیان در یک منظره زمستانی....................................................................  22

  2-9 مجلس گلنار وارد اردشیر.................................................................................  25

  2-10رخش شیر را از پا درمی آورد........................................................................  30

  2-11 بارگاه کیومرث ، منسوب به سلطان...............................................................  31

  2-12 شیرین خسرو را مشاهده می کند................................................................... 32

  2-13 همای و همایون، گلچین اسکندر سلطان........................................................ 32

  2-14 مجنون در زنجیر به خیمه لیلی......................................................................  33

  2-15 آموختن جمشید هنرها را به مردم.................................................................  33

  3-1 جنگ رستم با کاموس.....................................................................................  48

  3-2 کشته شدن خسرو پرویز.................................................................................  53

  3-3  دیده شدن زال توسط کاروانیان.....................................................................  54

  3-4 : ملاقات گلنار و اردشیر.................................................................................  67

  3-5 جنگ قارن با بارمان......................................................................................... 71

  3-6  ااف-سهراب رستم را به زمین می کوبد......................................................... 71

  3-6 ب: بخشی از نگاره سهراب رستم را به زمین می کوبد................................... 71

  3-7  بخشی از نگاره جنگ هوشنگ با دیوان......................................................... 73

  3-8  بخشی از نگاره جنگ رستم با کاموس.......................................................... 74

  3-9  بخشی از نگاره رهام دست جادو را قطع می کند........................................ 75

  3-10 بخشی از نگاره بارگاه کیومرث.................................................................... 75

  3-11 تذهیب نخستین شاهنامه بایسنقری.............................................................. 80

  3-12 دو ترنج مدور زرین صفحات ۵ و ۶، شاهنامه بایسنغری............................ 81

  3-13 اسامی پادشاهان، صفحه ۲۳ و ۲۴ شاهنامه بایسنغری................................. 82

  3-14 شکارگاه....................................................................................................... 85

  3-15 ملاقات فردوسی با شعرا،............................................................................. 86

  3-16 پادشاهی جمشید،......................................................................................... 87

  3-17 دیدار زال و رودابه....................................................................................... 88

  3-18 نیوشیدن کیکاوس سرود رامشگر دیو را در ستایش مازندران...................... 89

  3-19: نبرد رستم و دیو سفید................................................................................ 91

  3-20: سوگ سیاوش............................................................................................ 93

  3-21: بر تخت نشستن لهراسب........................................................................... 95

  3-22: کشته شدن گرگها به دست اسفندیار.......................................................... 96

  3-24: کشته شدن ارجاسب به دست اسفندیار در رویین دژ................................ 98

  3-25: رزم کیخسرو و افراسیاب........................................................................... 99

  3-26: سوگ سیاوش............................................................................................ 99

  3-27: سوگواری فرامرز بر تابوت پدرش............................................................. 99

  3-28: نبرد رستم با خاقان چین............................................................................ 99

  3-29: پاسخ دادن اسفندیار به رستم................................................................... 100

  3-30: بر تخت نشستن کیکاووس..................................................................... 100

  3-31: فردوسی و شعرای غزنه،......................................................................... 101

  3-32  منذر، شطرنج را در حضور انوشیروان می آموزد.................................... 101

  3-33 نبرد تن به تن رستم با برزو..................................................................... 101

  3-34 آموختن جمشید هنرها را به مردم............................................................ 108

  3-35 دیدار زال و رودابه................................................................................... 108

  3-36 الف- بارگاه کیومرث.............................................................................. 111

  3-36 ب: بخشی از تصویر بارگاه کیومرث....................................................... 111

  3-37 جشن سده، شاهنامه................................................................................ 113

  3-38 کابوس ضحاک....................................................................................... 114

  3-39 دیده شدن زال توسط کاروانیان.............................................................. 116

  3-40 طهمورث دیوان را شکست می دهد...................................................... 118

  3-41: هفت واد و کرم، منسوب به دوست محمد........................................... 119

  3-42  فریدون سر تور را دریافت می‌کند........................................................ 119

  3-43 موافقت کردن شاه با ازدواج زال............................................................ 120

  3-44 : نبرد رستم با دیو.................................................................................. 120

  3-45 نفرد چنگش با رستم..............................................................................120

  3-46 رستم و سیاوش بلخ را تصرف می‌کند...................................................121

  3- 47: رستم قلعه بیداد را خراب می..............................................................121

   3- 48: سهراب رستم را به زمین می‌کوبد...................................................... 122

   3- 49: آمدن فریدون نزد  سلم و تور............................................................122

   3- 50: رستم با شکیبایی درباره مرگ و سرنوشت سخن می‌گوید................122

   3- 51: پسران فریدون و دختران سرو در بارگاه شاه یمن.............................123

   3- 52: حمله ضحاک به قصر فریدون.......................................................... 123

   3- 53: کشته شدن کهار کشانی به دست رستم.............................................123

   3- 54: نبرد رستم با کاموس.........................................................................124

  3- 55: دیدار سیاوش و افراسیاب.................................................................124

  3- 56: فرود اسب گشسو را به زمین می زند...............................................124

  3- 57: کشته شدن شیده به دست کیخسرو..................................................125

  3- 58: پیدایش مار بر دوش ضحاک............................................................125

  3- 59: دوره سوم اسفندیار، کشتار اژدها......................................................125

  3- 60 : به بند کشیدن ضحاک در کوه دماوند،..............................................126

  3-61 : به بند کشیدن ضحاک در کوه دماوند............................................... 127

  - 62، پانزده نگاره در یک نگاه......................................................................144

  3- 63: کتیبه در نگاره ها...............................................................................145

  ٣ – 64 : مجلس هفت، شاهنامه بایسنغری....................................................146

  3-65: این نمونه از کتیبه‌ها............................................................................147

  3-66: مجلس 9 ، ساهنامه بایسنقری............................................................ 148

  3-67: تأثیر ترکیب بندی.............................................................................. 148

  3-68: مجلس چهارده و بیست و یک.......................................................... 149

  3-69: مجلس شش و هفده.شاهنامه بایسنقری.............................................150

  3- 70:  امتداد برگ‌ها...................................................................................152

  3- 71: فضای معمول اطراف نگاره..............................................................153

  3-72: آنالیز نگاره بیژن در شکار گرازان،.................................................... 156

  3-73: آنالیز نگاره نبرد رستم و شنگل......................................................... 157

  3- 74: آنالیز نگاره فریدون در کنار دریا..................................................... 158

  3- 75: آنالیز نگاره مرگ مرداس................................................................. 158

  منبع:

  ابراهیم ناغایی، حسین. جایگاه ترکیب بندی در نگارگری، تابستان 1384، دو فصل‌نامه مطالعات هنر اسلامی، شماره 2.

  ارسطو، فن شعر، 1385، ترجمه عبدالحسین زرین کوب، تهران، انتشارات امیر کبیر.

  اشرفی، مقدم. همگامی نقاشی با ادبیات در ایران، 1367، ترجمه ی رویین پاکباز، چاپ اول، تهران، انتشارات نگاه.

  آژند، یعقوب. تاریخ تیموری، 1379، جلد اول، تهران، انتشارات جامی.

  آژند، یعقوب. مکتب نگارگری تبریز و «قزوین_مشهد».1384، چاپ اول، تهران، انتشارات فرهنگستان هنر.

  آژند، یعقوب. شاه طوبی (مجموعه مقالات نخستین همایش بین المللی نقاشی جهان اسلام)، 1379، تهران، انتشارات فرهنگستان هنر.

  آیت اللهی، حبیب. جلوه ناب هنر ایرانی در میناتورهای شاه طهماسبی، 1374، فصلنامه هنر، شماره 28.

  اصفهانی، میرزا حبیب. تذکره خط و خطاطان، رحیم چاوش اکبری، 1369، چاپ اول، تهران‏، انتشارات کتابخانه مستوفی.

  امامی،کریم. داستان بازگشت یک شاهنامه‌ی نفیس، ۱۳۷۴، فصلنامه‌ی هنر، شماره ۲۹.

  خلج امیر حسینی، مرتضی. رموز نهفته در نگارگری، 1384، چاپ دوم، تهران، انتشارات کتاب آبان.

  بلر، شیلا. هنر و معماری اسلامی، 1381، اردشیر اشراقی، تهران، انتشارات سروش.

  بیانی، مهدی. آثار و احوال خوشنویسان ایران، 1358، جلد چهارم، تهران، انتشارات دانشگاه تهران.

  بینیون، لورنس. ج.و.س ویلکنسون، ترجمه بازیل‌گری، سیر تاریخ نقاشی ایرانی، 1383،  محمد ایرانمنش، چاپ سوم ، تهران، موسسه انتشارات امیر کبیر.

  پاکباز، رویین. دایره المعارف هنر، 1387، چاپ چهارم، تهران، انتشارات فرهنگ معاصر.

  پاکباز، رویین. نقاشی ایرانی از دیرباز تا امروز، 1384، چاپ چهارم، تهران، انتشارات زرین و سیمین.

  تجویدی، اکبر. نگاهی به هنر نقاشی ایران، 1375، چاپ دوم، تهران، انتشارات فرهنگ و‌هنر.

  تقوی، علی و رادفر، ابوالقاسم. تأثیر و حضور شاهنامه در برخی از هنرهای ایرانی، پاییز و زمستان 1389، که ماهنامه ادب پارسی، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی سال اول، شماره دوم.

  جودی نعمتی، اکرم. تناسب رنگ‌ها در صورخیال و هسته روایی شاهنامه، پاییز و زمستان 1387، دو فصلنامه علمی  پژوهشی « پژوهش زبان و ا دبیات فارسی»، شماره 11.

  حسن لی، کاووس و احمدیان، لیلا. کارکرد رنگ در شاهنامه فردوسی (با تکیه بر سیاه و سفید)، تابستان 1386، ادب پژوهی، شماره 2.

  حسینی، مهدی. ارزشهای جاویدان شاهنامه بایسنقری، بهار 1374، نشریه فرهنگ و هنر، شماره 28.

  حسینی، مهدی. ارزشهای جاویدان شاهنامه بایسنقری، بهار1374، نشریه فرهنگ وهنر، شماره‌28.

  دهقانی، زهرا و خوش‌نظر، رحیم. زاهد غارنشین _ تجلی یک کهن ااگو در نگارگری (بررسی نماد غار در فرهنگ و هنرایران)، تیر 1390، کتاب ماه هنر، شماره 154.

  ذابح، ابوالفضل. خوشنویسی در جهان اسلام، بهار تابستان 1364، فصلنامه هنر،  شماره 8 .

  ریاضی، حشمت الله. برگردان روایت گونه داستانها و پیامهای شاهنامه فردوسی به نثر، 1384، تهران، نشر اوحدی.

  سود آور، ابوالعلاء، نگارگری در دوران صفویه، 1374، فصلنامه هنر، شماره 29.

  شاد قزوینی، پریسا، بررسی پالت رنگ در 5 نگاره شاهنامه شاه طهماسب، 1382، نشریه‌ی فرهنگ و هنر، جلوه هنر، شماره 23.

  شریف زاده، سید عبد المجید ، نامور نامه ، 1370، چاپ اول، تهران ، انتشارات سازمان میراث فرهنگی کشور.

  شریف زاده، سید عبدالمجید. تاریخ نگارگری ایران، 1377، کتاب ماه هنر شماره 6.

  شریف زاده، سید عبدالمجید. تاریخ نگارگری در ایران، 1375، تهران، انتشارات سوره.

  شفق، اسماعیل و جهان رمضان، سمیرا. مضامین حرکت در شاهنامه، زمستان 1390، نشریه پژوهشنامه‌ی زبان و ادب فارسی ( گوهر گویا)، شماره 4.

  شکری، یدالله. عالم آرای صفوی، 1350، تهران، انتشارات بنیاد فرهنگ ایران.

  شیرازی، علی‌اصغر. بررسی فرش‌های بازتاب یافته بر نگاره‌های شاهنامه‌ی بایسنقری، پاییز 1388، فصلنامه گلجام، شماره 14.

  صداقت، فاطمه. شاهنامه شاه تهماسبی شاهکار مصورسازی مکتب تبریز، 1385، دو فصلنامه مطالعات هنر اسلامی، شماره 5.

  صداقت، فاطمه. شاهنامه شاه طهماسبی شاهکار مصورسازی مکتب تبریز، 1385، دو فصلنامه هنر اسلامی، شماره 5.

  صفا، ذبیح اله. تاریخ ادبیات ایران، 1379، جلد سوم، تهران، انتشارات فردوسی.

  عالی افندی، مصطفی. مناقب هنروران، دکتر توفیق .سبحانی، 1369، تهران، انتشارات سروش.

  عصمتی، حسین و رجبی، محمد علی. بررسی تطبیقی عناصر بصری نگاره‌های حماسی و عرفانی، زمستان 1390، فصلنامه نگره،  شماره 20.

  عصمتی، حسین، تأثیر ادبیات حماسی بر نگارگری، بهار 1388، گلستان هنر، شماره 15.

  فردوسی، ابوالقاسم. شاهنامه فردوسی، از روی نسخه خطی بایسنغری (که در کتابخانه سلطنتی کاخ گلستان نگاهداری می‌شود)، 1371، تهران.

  فرید، امیر و خلیلی، زهرا، جایگاه و تاثیر کتیبه در نگاره‌های شاهنامه بایسنغری، بهار 1389، فصلنامه نگره، شماره 14.

  فضائلی، حبیب الله. تعلیم خط، 1376، تهران، انتشارات سروش.

  فلسفی، نصرالله، زندگانی شاه عباس اول، 1375، چاپ ششم، تهران، انتشارات علمی.

  قاسمی، حمیده، شاهنامه شاه تهماسب شیوه صفحه آرایی، 1388، کتاب ماه هنر، شماره 133.

  کاشفی، جلال الدین. مینیاتورهای ایرانی و هنر انتزاعی، 1379، فصلنامه هنر، شماره 45.

  کریم‌زاده تبریزی، محمد‌علی. احوال و آثار نقاشان قدیم ایران، 1369، جلد دوم، لندن، انتشارات ساتراپ.

  کریم‌زاده تبریزی، محمدعلی. احوال و آثار نقاشان قدیم ایران و برخی از مشاهیر نگارگر هند و عثمانی ،13631370،  لندن .

  کن‌بای، شیلا، نقاشی ایرانی، ترجمه مهدی حسینی، چاپ دوم، انتشارات دانشگاه هنر، 1382، تهران.

  گری، بازیل، نقاشی ایرانی، 1385، ترجمه عربعلی شروه، چاپ دوم، تهران، نشر دنیای نو.

  مایل هروی، نجیب، کتاب آرایی در تمدن اسلامی، انتشارات آستان قدس رضوی، 1373، مشهد.

  مختاری، محمد، اسطوره زال، 1369، تهران، انتشارات آگاه.

  معین، محمد، فرهنگ فارسی، چاپ پانزدهم، انتشارات امیر کبیر، 1379، تهران.

  مقبلی، آناهیتا. تحول تخیل در شاهنامه‌نگاری (در منتخبی از نگاره‌های سه شاهنامه بزرگ ایلخانی و بایسنقری و طهماسبی، با تکیه بر عناصر بصری)، زمستان 1386، رهپویه هنر، پیش شماره 4.

  منشی‌قمی، قاضی احمد. گلستان هنر (به تصحیح احمد سهیلی خوانساری)، 1359، چاپ دوم ، تهران، ناشر کتابخانه منوچهری.

  نجف پور، مجید؛ کتاب ماه تاریخ و جغرافیا، فروردین و اردیبهشت 1382.

  ندرلو، مصطفی. تجسمی خلاق از فضا در نقاشی ایرانی (مروری بر یک نگاره از شاهنامه بایسنقری)، تیر 1387، کتاب ماه هنر، شماره 118.

  نفیسی، نوشین‌دخت. چشم‌انداز طبیعت در نگارگری ایران، کتاب تخصصی هنرهای تجسمی: خیال شرقی، انتشارات فرهنگستان هنر، کتاب دوم.

  همتی وینه، مسعود. بررسی تطبیقی تصاویر شاهنامه بایسنقری با ادبیات حماسی شاهنامه، تابستان 1389، دو فصلنامه نقش مایه، سال سوم، شماره 5.

  یزدان‌پناه، مریم و حاتم، غلامعلی و سلطانی، سید حسن. بررسی مکتب نگارگری تبریز صفوی با استفاده از نگاره‌های شاه تهماسب، 1389، کتاب ماه هنر، شماره 143.

  یساولی، جواد. مرقع شاهنامه شاه تهماسبی به مناسبت هزاره تدوین شاهنامه، 1369، کرامت‌الله افسر، تهران، انتشارات تابان فر.

  یلنا آرتیموونا پولیاکووا؛ زد.ای. رحیمووا؛ مترجم: زهره فیضی- انتشارات روزنه – چاپ اول- سال 1382.


موضوع پایان نامه بررسی مضامین اشعار در شکل‌ گیری فضا سازیِ شاهنامه‌ های بایسنقری و طهماسبی, نمونه پایان نامه بررسی مضامین اشعار در شکل‌ گیری فضا سازیِ شاهنامه‌ های بایسنقری و طهماسبی, جستجوی پایان نامه بررسی مضامین اشعار در شکل‌ گیری فضا سازیِ شاهنامه‌ های بایسنقری و طهماسبی, فایل Word پایان نامه بررسی مضامین اشعار در شکل‌ گیری فضا سازیِ شاهنامه‌ های بایسنقری و طهماسبی, دانلود پایان نامه بررسی مضامین اشعار در شکل‌ گیری فضا سازیِ شاهنامه‌ های بایسنقری و طهماسبی, فایل PDF پایان نامه بررسی مضامین اشعار در شکل‌ گیری فضا سازیِ شاهنامه‌ های بایسنقری و طهماسبی, تحقیق در مورد پایان نامه بررسی مضامین اشعار در شکل‌ گیری فضا سازیِ شاهنامه‌ های بایسنقری و طهماسبی, مقاله در مورد پایان نامه بررسی مضامین اشعار در شکل‌ گیری فضا سازیِ شاهنامه‌ های بایسنقری و طهماسبی, پروژه در مورد پایان نامه بررسی مضامین اشعار در شکل‌ گیری فضا سازیِ شاهنامه‌ های بایسنقری و طهماسبی, پروپوزال در مورد پایان نامه بررسی مضامین اشعار در شکل‌ گیری فضا سازیِ شاهنامه‌ های بایسنقری و طهماسبی, تز دکترا در مورد پایان نامه بررسی مضامین اشعار در شکل‌ گیری فضا سازیِ شاهنامه‌ های بایسنقری و طهماسبی, تحقیقات دانشجویی درباره پایان نامه بررسی مضامین اشعار در شکل‌ گیری فضا سازیِ شاهنامه‌ های بایسنقری و طهماسبی, مقالات دانشجویی درباره پایان نامه بررسی مضامین اشعار در شکل‌ گیری فضا سازیِ شاهنامه‌ های بایسنقری و طهماسبی, پروژه درباره پایان نامه بررسی مضامین اشعار در شکل‌ گیری فضا سازیِ شاهنامه‌ های بایسنقری و طهماسبی, گزارش سمینار در مورد پایان نامه بررسی مضامین اشعار در شکل‌ گیری فضا سازیِ شاهنامه‌ های بایسنقری و طهماسبی, پروژه دانشجویی در مورد پایان نامه بررسی مضامین اشعار در شکل‌ گیری فضا سازیِ شاهنامه‌ های بایسنقری و طهماسبی, تحقیق دانش آموزی در مورد پایان نامه بررسی مضامین اشعار در شکل‌ گیری فضا سازیِ شاهنامه‌ های بایسنقری و طهماسبی, مقاله دانش آموزی در مورد پایان نامه بررسی مضامین اشعار در شکل‌ گیری فضا سازیِ شاهنامه‌ های بایسنقری و طهماسبی, رساله دکترا در مورد پایان نامه بررسی مضامین اشعار در شکل‌ گیری فضا سازیِ شاهنامه‌ های بایسنقری و طهماسبی

پايان نامه جهت اخذ درجه کارشناسي ارشد رشته نقاشي بهمن ماه ???? چکيده شاهنامه مدحي، شاهنامه­اي است که در نيمه‌ي اول سده هفدهم ميلادي توسط هنرمندان عثماني تهيه شده است. معرفي اين ک

پایان نامه تحصیلی در مقطع کارشناسی ارشد رشته صنایع دستی گرایش پژوهش هنر های سنتی چکیده: برخی از آفریده­های بلند مرتبه خداوند، که در شرایط عادی توسط انسان­ها قابل مشاهده نیستند، مَلََک نام دارند. قرآن کریم بیشتر از کتاب­های آسمانی دیگر به موضوع ملائک پرداخته و از این جهت منبعی غنی برای شناخت این موجودات غیبی به حساب می­آید. در آیات مختلف قرآن کریم به ویژگی­ها، وظایف، خصوصیات، نوع ...

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ازشد «M.A» گرایش : زبان و ادبیات فارسی چکیده حضرت علی (علیه السلام) پیشوای شیعیان است و نهج البلاغه گزیده­ای از حکمتها، نامه­هاو خطبه­های آن حضرت است که سید شریف رضی در قرن چهارم با ذوق ادبی خود آن را گردآوری کرد که شعرا و نویسندگان به روش­های مختلف از آن بهره می­برند. مولانا جلاالدین محمد بلخی شاعر و عارف قرن هفتم هجری قمری است که در بین ...

پایان نامه تحصیلی جهت اخذ کارشناسی ارشد رشته زبان و ادبیات فارسی چکیده : طبیعت با جلوه‌های زیبا، همیشه همه انسانها بویژه شاعران و نویسندگان را تحت تاثیر قرار داده و پیوسته ستایش و توصیف شده و بازتاب گسترده ای در آثار آنان داشته است. در این میان خورشید، به عنوان یک پدیدۀ نجومی و تصاویر مربوط به آن زمینۀ ساخت مضامین و معانی بلند ادبی شده است و بیشترین سهم را در مجسّم کردن خیالات ...

پایان­نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (M.A) گرایش: زبان و ادبیات فارسی بررسی عناصر حماسی در قصاید سبک خراسانی چکیده حماسه داستانی است از تاریخ تخیلی یک ملت که با قهرمانی ها و حوادث خارق العاده در می آمیزد وپر از رویدادهای غیرطبیعی است.قرن چهارم وپنجم اوج تفکرات حماسی در عرصه زبان وادبیات فارسی است. یکی از درون مایه های غالب درشعر اکثر شاعران قصیده سرای قرن چهارم وپنجم حماسه ...

پایان­ نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد(M.A) مقدمه زبان ابزار بیان مفاهیم و ارتباط میان انسان­هاست.نخستین و اساسی­ترین نقش زبان نیز همین می­باشد زیرا بشر ناگزیر است که در ارتباط با دیگران در اجتماع تجربه­اش را منتقل کند و تجربه دیگران را دریابد.بنابراین در مطالعه و توصیف آن باید صور و اشکال زبانی مرتبط با این نقش زبان را مورد بررسی قرار داد.شاخه­ای در زبان­شناسی با عنوان ...

پایان‌نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد علوم اجتماعی (M.A) چکیده موضوع پژوهش حاضر «تحلیل محتوای دیوان اشعار فارسی استاد شهریار از حیث توجه به ابعاد اجتماعی دین» می‌باشد. چهارچوب نظری تحقیق را نظریه‌های دورکیم، کارل مارکس، ماکس وبر، اسپنسر و یینگر درمورد دین تشکیل می‌دهند. به عقیده دورکیم دین عامل همبستگی و ثبات اجتماعی و پایداری جامعه و مظهر قدرت جامعه است و نقش مثبت دین در حل ...

پايان نامه کارشناسي ارشد دانشکده هنر و معماري اردکان شهريور1393   در دوران صفويه شاه اسماعيل مذهب شيعه را به عنوان مذهب رسمي سلسله صفوي اعلام کرد. تداوم و عمر طولاني اين سلسله و استحکام

مقدّمه زبان محمل تداوم فرهنگی و مهم‌ترین ابزار برقراری ارتباط میان ما و گذشتگان و نیز آیندگان است امّا زبان زنده از گذر ایّام تأثیر می‌پذیرد و به مرور زمان تغییراتی می‌کند و گاه برخی از واژگان و اصطلاحات قدیمی آن چنان متروک می‌افتند که درک معنای سخن پیشینیان را برای اهل امروزی زبان دشوار یا حتّی ناممکن می‌کند، در چنین مواقعی است که پژوهشگر ادبیات به عنوان پاسدار گنجینه‌های کهن ...

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد رشته زبان و ادبیات فارسی چکیده ادبیات داستانی به روایت منثوری گفته می شود که حوادث خارق العاده آن بر واقعیت غلبه دارد. قصه پاره ای از فکر و تخیل انسانی است که در هر مللی به گونه ای متفاوت روایت شده است و نوع ادبی قصه در ادبیات ما پیشینه ی طولانی دارد و بخشی از ادبیات ما را تشکیل می دهد. از جمله می توان به قصه های عامیانه اشاره کرد که ...

ثبت سفارش