پایان نامه مقایسه 8 هفته تمرین آمادگی جسمانی بر خود پنداره جسمانی دختران نوجوان کم تحرک دیررس و زودرس

word 307 KB 31603 131
1392 کارشناسی ارشد تربیت بدنی و ورزش
قیمت: ۱۷,۰۳۰ تومان
دانلود فایل
 • بخشی از محتوا
 • وضعیت فهرست و منابع
 • پایان­نامه کارشناسی ارشد رشته تربیت بدنی و علوم ورزشی

  (گرایش رفتار حرکتی)

   

  چکیده

         هدف تحقیق حاضر مقایسه 8 هفته تمرین آمادگی جسمانی بر خودپنداره جسمانی دختران نوجوان کم تحرک دیررس و زودرس می­باشد. بدین منظور 80 دختر نوجوان کم تحرک 13- 15 سال  بر اساس سن شروع قاعدگی در دو گروه زودرس و دیررس انتخاب شده و هر گروه به­طور تصادفی در  دو گروه تجربی و کنترل قرار گرفتند و در یک طرح تحقیق دو عاملی شرکت کردند. سطح فعالیت بدنی و خودپنداره جسمانی هرکدام به ترتیب با پرسشنامه بین المللی فعالیت بدنی کودکان و نوجوانان و فرم کوتاه پرسشنامه خودتوصیفی جسمانی (PSDQ- S) اندازه­گیری شد. گروه های تجربی به مدت 8 هفته، هر هفته 3 جلسه و هر جلسه 60 دقیقه به تمرینات آمادگی جسمانی پرداختند. نتایج تحلیل کوواریانس 2 (تمرین) در 2 (بالیدگی)  8 هفته برنامه آمادگی جسمانی بر خودتوصیفی جسمانی دختران نوجوان کم تحرک دیررس و زودرس افزایش معناداری نشان داد که این اثر افزایشی در آن­ها متفاوت بود به این ترتیب که اثر تمرینات بر خودتوصیفی جسمانی دختران نوجوان کم تحرک زودرس، بیشتر بود. این نتایج، نیاز به برنامه­های مداخله­ای برای افزایش خودپنداره جسمانی با در نظر گرفتن بالیدگی را نشان می­دهد.  

   

  واژگان کلیدی: بالیدگی، خود توصیفی جسمانی، سطح فعالیت بدنی، سن شروع قاعدگی

  مقدمه

  امروزه تحرک و فعالیت ورزشی نوجوانان نسبت به دوران گذشته رو به افول گذاشته است به طوری­که فقر حرکتی و اضافه وزن از مشکلات عمده دانش آموزان است. شرکت افراد جوان در فعالیت­های ورزشی، علاوه بر تقویت قوای جسمانی، در افزایش اعتماد به­نفس و ارتقای سایر جنبه­های سلامت روانی نیز موثر است. شناسایی عوامل بیولوژیکی، محیطی، اجتماعی و روانی اثرگذار بر فعالیت بدنی، ایده اساسی برای ترویج فعالیت بدنی در نوجوانان است (40).

  اخیراً در کشور ما نوجوانان به شیوع بیماری­های ناشی از فقر حرکتی، بیشتر گرفتار می­شوند. فقر حرکتی عامل بسیاری از بیماری­های جان­فرسا مانند چاقی، ضعف دستگاه­های قلبی عروقی و تنفسی است و سلامتی روانی را نیز به طور مستقیم و غیر مستقیم به خطر می­اندازد. یکی از مشکلات عمده نوجوانان وابستگی و اعتیاد به تلویزیون و تکنولوژی­های مشابه آن است که باعث کم تحرکی بیشتری می­شود اما در نظر گرفتن برنامه­های فعالیت بدنی می­تواند راهبرد موثری برای مبارزه با این مشکلات باشد. زیرا ورزش و فعالیت بدنی بخش مهمی از برنامه آموزشی مدرسه و فرایند تربیت و پرورش کودکان، نوجوانان و جوانان را تشکیل می­دهد (10 و 15).

  نوجوانی یک دوره مهم از زندگی است که ادراک از خود به طور عمیق تغییر می­کند. مطالعات نشان­داده­است که این دوره یک دوره مهم برای «خود» و ساختارهای عصبی حمایت کننده­اش است (35). یکی از ابعاد «خود»، خودپنداره[1] می­باشد، خودپنداره، آگاهی شخصی از محدودیت­ها، ویژگی­ها و خصوصیات شخصی و خصوصیاتی که ممکن است شخص در آن­ها با بقیه مشابه یا متفاوت باشد. در واقع خودپنداره ادراکی است که شخص از خودش بدون قضاوت یا مقایسه شخصی زودگذر با دیگران دارد (51).

  بر اساس نظر وینبرگ و گولد (1999) نباید خودپنداره را تنها به عنوان یک واژه کلی تلقی کرد بلکه باید آن را به عناصری مانند خودپنداره اجتماعی، خودپنداره تحصیلی و خودپنداره جسمانی تفکیک کرد (51). خودپنداره جسمانی هم شامل نحوه نگرش فرد نسبت به خود است و هم شامل شیوه­ای است که فرد توسط آن بدن خود را ادراک می­کند و نگرش فرد را نسبت به ابعاد بدنی، توانایی­ها و مهارت­های بدنی­اش نشان می­دهد (78). از طرفی بالیدگی در شکل­دهی خودپنداره فرد نقش بسزایی دارد (51). افراد نوجوان در سنین متنوعی به مرحله نوجوانی وارد می­شوند و به وضعیت بالیدگی می­رسند. بالیدگی به عنوان فرایندی از بالیده شدن یا پیشروی به طرف وضعیت بالیده تعریف می­شود. لذا در یک گروه از کودکان با جنس و سن تقویمی همانند، در سن زیستی یا سطح بالیدگی زیست شناختی کسب شده، پراکندگی وجود دارد (65). رشد خودپنداره، یک جنبه مسلط در کودکی و نوجوانی است و اغلب تحت تاثیر سطح بالیدگی قرار می­گیرد (مثلا تاخیر یا پیشرفت در بالیدگی). در این سنین از یک طرف رشد اجتماعی، شخصی و عاطفی و از طرف دیگر نیز جابجایی زمانی بالیدگی (تاخیر یا پیشرفت) وجود دارد که این جابجایی میتواند بر رشد خودپنداره فرد اثر بگذارد (51).

  هم­چنین شرکت افراد جوان در فعالیت­های ورزشی، علاوه بر تقویت قوای جسمانی در افزایش اعتماد به­نفس و ارتقای سایر جنبه­های سلامت روانی نیز موثر است و یکی از ابعادی که فعالیت بدنی و به­خصوص آمادگی جسمانی می­تواند تاثیر بسیار زیادی روی آن داشته باشد خودپنداره است (51).

  در این راستا این تحقیق در نظر دارد اثر یک دوره تمرین آمادگی جسمانی را بر خودپنداره جسمانی دختران نوجوان دیررس و زودرس کم تحرک بررسی و مقایسه  کند. 

  1-2 بیان مسئله

  سلامتی انسان ابعاد مختلفی اعم از بدنی، روانی، عاطفی و اجتماعی دارد که لازم است به همه آن­ها توجه شود. یکی از موضوعات مهمی که درباره سلامت روانی مطرح می­شود عزت نفس و ادراک فرد از خودش است. ادراک فرد از خود تحت تاثیر عوامل مختلفی قرار می­گیرد که فعالیت بدنی و شرکت در ورزش سازمان یافته یکی ازین عوامل است (34).

  در جامعه­ای که اهمیت زیادی برای موفقیت در فعالیت­های ورزشی قائل هستند، طبیعی است که تصور شود خودپنداره به میزان زیادی افزایش خواهدیافت. یک خود پنداره منفی می­تواند آثار مخربی بر تمام جنبه­های زندگی فرد داشته باشد. مربیان و والدین باید نحوه به­کارگیری فعالیت­های حرکتی کودکان و نوجوانان را که باعث تشکیل خودپنداره­های مثبت و باثبات می­شوند، مشخص کنند (51).

  خودپنداره جسمانی شامل نحوه نگرش فرد نسبت به خود است و هم شامل شیوه­ای است که فرد توسط آن بدن خود را ادراک می­کند و نگرش فرد را نسبت به ابعاد بدنی، توانایی­ها  و مهارت­های بدنی­اش نشان می­دهد. از طرفی بالیدگی در شکل­دهی خودپنداره فرد نقش بسزایی دارد (51 و 78). افراد نوجوان در سنین متنوعی به مرحله نوجوانی وارد می شوند و به وضعیت بالیدگی می­رسند. بالیدگی به عنوان فرایندی از بالیده شدن یا پیشروی به طرف وضعیت بالیده تعریف می­شود. لذا در یک گروه از کودکان با جنس و سن تقویمی همانند، در سن زیستی یا سطح بالیدگی زیست شناختی کسب شده، پراکندگی وجود دارد (65). رشد خودپنداره، یک جنبه مسلط در کودکی و نوجوانی است و اغلب تحت تاثیر سطح بالیدگی قرار می­گیرد (مثلا تاخیر یا پیشرفت در بالیدگی). در این سنین از یک طرف رشد اجتماعی، شخصی و عاطفی و از طرف دیگر نیز جابجایی زمانی بالیدگی (تاخیر یا پیشرفت) وجود دارد که این جابجایی میتواند بر رشد خودپنداره کودک اثر بگذارد (51).

  تغییرات جسمانی که در طی بلوغ در دختران رخ می­دهد (22% افزایش توده چربی) با افزایش توده عضلانی یا بافت اسکلتی همراه نیست (78)، از این رو با توجه به تغییرات در اندازه، شکل و ترکیب بدنی، شرکت در فعالیت بدنی کاهش می­یابد. بنابراین تغییرات جسمانی زمان بلوغ و بالیدگی زودرس دختران نوجوان ممکن است به طور مستقیم روی توانایی دختران برای شرکت در فعالیت جسمانی تاثیر داشته باشد. به عنوان مثال، رشد سینه ممکن است به طور مستقیم، شرکت در فعالیت جسمانی خودانگیخته را به دلیل نیاز به لباس مناسب کاهش دهد (28).

  از طرفی نوجوانی به عنوان دوره خطر کاهش فعالیت بدنی به ویژه بین دختران نوجوان  زودرس[2] شناخته شده است و این کاهش فعالیت کاهش خودارزشمندی جسمانی را نیز در پی دارد (54). تغییر در انگیزه، نگرش نسبت به عملکرد و تغییر در تصویر بدنی در خلال دوره نوجوانی ممکن است از عوامل تاثیرگذار بر کاهش فعالیت باشد (78).

  منابع زیادی این کاهش را در دختران نوجوان مشخص کرده­اند و نشان داده­اند که درصد شرکت در فعالیت بدنی از %58 در سن 11-12 سالگی، به %41 در سن 13-15 سالگی کاهش می­یابد، این افت در فعالیت بدنی همزمان با بلوغ است که معمولا در سن 12-13 سالگی اتفاق می­افتد (26).

  مطالعات انجام شده نشان می دهد که ورزش هم در درازمدت و هم در کوتاه مدت، تقویت روانی و بهبود تغییرات نورولوژیک در قشرکودکان، نوجوانان، بزرگسالان و حتی سالخوردگان را به همراه دارد. از طرفی آمادگی جسمانی وسیله ای ساده، کم هزینه و قابل دسترس برای همگان ازجمله نوجوانان است (34).

  یکی از این مداخلات موثر ومهم اثر فعالیت بدنی روی خودپنداره است چراکه خودپنداره جنبه مهمی از رشد عاطفی فرد است. تحرک و فعالیت جسمانی تسهیل کننده­های مهمی برای خودپنداره مثبت محسوب می­شوند (69،  90 و 98). اگرچه تحرک تنها یک روش تسریع­کننده رشد خودپنداره است اما برای نوجوانان از اهمیت خاصی برخوردار است (51) . به ویژه این تاثیر را می­توان در دختران با بالیدگی زودرس مشاهده کرد چراکه دختران با بالیدگی زودرس در مقایسه با همسالانشان از سطوح فعالیت بدنی و خودادراکی پایینی برخوردارند (28، 29 و 41).

  مطالعه روی بررسی خودپنداره در طول نوجوانی تا حدودی پراکنده است و شواهد اندکی درباره بلوغ و فعالیت جسمانی در دختران نوجوان وجود دارد و همچنین در برخی مطالعات مقدار مداخله کم بوده­است (39 و 98).

  از این­رو آگاهی از تاثیرات برنامه­های مداخله­ای باعث توسعه نظریه­های رفتاری و متعاقبا باعث ایجاد برنامه­های موثر برای پیشرفت سلامتی خواهد شد (90 و 98). نتایج نشان می­دهد که مداخلات در محیط مدرسه می­تواند به طور مثبت روی خودپنداره دانش آموزان تاثیر بگذارد اما در برخی مطالعات مقدار مداخله کم بوده است (35 و 92).

  کمبود شواهدی راجع به اثر فعالیت بدنی روی خودپنداره جسمانی دختران با بالیدگی­های متفاوت به­طور متمایز، و همچنین کم بودن مقدار مداخلات پیشین، نیاز به تحقیق بیشتر را برای کارهای مداخله ای روی خودادراکی و خودپنداره جسمانی را مشخص می­کند. بنابراین با درنظر گرفتن ویژگی­های نوجوانی و اینکه بالیدگی در سنین حساسی صورت می­گیرد و همچنین با توجه به اینکه این تحقیق روی نوجوانان کم تحرک دختر انجام خواهدشد، محقق در پی پاسخ به این سوال است که آیا برنامه تمرینی آمادگی جسمانی اثرات متفاوتی بر خودپنداره جسمانی دختران نوجوان کم تحرک زودرس و دیررس دارد؟

  از این رو این تحقیق در نظر دارد که پیامدهای یک دوره 8 هفته­ای تمرینات آمادگی جسمانی را برخودپنداره جسمانی نوجوانان دختری که از نظر بالیدگی دیررس و زودرس هستند، بسنجد و نحوه تاثیر این تمرینات را بر آن­ها بررسی و مقایسه کند.

  1-3 ضرورت

  آگاهی از تاثیرات برنامه­های مداخله ای باعث توسعه نظریه­های رفتاری و متعاقبا باعث ایجاد برنامه­های موثر برای پیشرفت سلامتی خواهد شد. این نتایج نشان می­دهد که مداخلات در محیط مدرسه می تواند به­طور مثبت روی خودپنداره دانش آموزان تاثیر بگذارد (35).

  همچنین، دختران در سن بلوغ خودارزشی پایین­تری دارند و لزوم برنامه­هایی برای افزایش فعالیت بدنی در میان دختران نوجوانی که نارضایتی نسبت به بدنشان را در مدت بلوغ تجربه می­کنند، مشهود است، بنابراین با توجه به اینکه برخی تحقیقات ذکر شده نشان داده­اند خودپنداره­ی جسمانی دختران در سن بلوغ کمتر است، ضرورت برنامه­های فعالیت بدنی برای این گروه، محسوس­تر است (28، 25 و 41).

   

  Abstract

   

  The aim of this study is the comparison of 8 weeks of physical fitness exercises on sedentary early and late maturing female adolescent girls’ physical self-concept. In order to this study, 80 adolescent sedentary girls 13-15 years old were chosen according to age at menarche in early and late maturing groups and placed in two groups (experiment and control) randomly and took place in a tw- factor research method. The level of physical education and physical self concept were evaluated with physical activity international questionnaire for children and adolescents and physical self description questionnaire- short form respectively. Experiment groups exercised three times a week, for 8 week span, each session lasted 60 minutes. Acoording to 2 (practice) *2 (maturation) ANCOVA, 8 weeks of physical fitness program had significant increase on physical self description, this increase effect was different among them and was more effective on sedentary early maturing female adolescent girls. These results indicate the demand of interventions programe for increasing physical self- concept with attention maturation.

  Key Words: Maturation, physical self description, Physical activity level, Age at menarche

 • فهرست:

  فصل اول: طرح پژوهش

  مقدمه------------------------------------------------------------------------------------- 2

  بیان مسئله--------------------------------------------------------------------------------- 3

  ضرورت------------------------------------------------------------------------------------ 5

  اهمیت------------------------------------------------------------------------------------- 6

  اهداف پژوهش------------------------------------------------------------------------------- 6

  فرضیات پژوهش----------------------------------------------------------------------------- 7

  قلمرو و محدودیت­های پژوهش----------------------------------------------------------------- 8

  واژه­های کلیدی------------------------------------------------------------------------------ 8

  فصل دوم: مبانی نظری و کلیات پژوهش

  2-1 مقدمه----------------------------------------------------------------------------------- 11

  2-2-1 مفهوم خود----------------------------------------------------------------------------- 11

  2-2-2 خودپنداره------------------------------------------------------------------------------ 11

  2-2-3 مدل­های ساختاری خودپنداره-------------------------------------------------------------- 14

  2-2-4 تقسیم بندی خودپنداره------------------------------------------------------------------- 15

  2-2-5 خودپنداره جسمانی----------------------------------------------------------------------- 16

  2-2-6 ابزارهای چندگانه خودپنداره---------------------------------------------------------------- 17

  2-2-7 عوامل موثر بر خودپنداره جسمانی----------------------------------------------------------- 19

  2-2-7-1 بالیدگی و خودپنداره جسمانی----------------------------------------------------------- 19

  2-2-7-2 فعالیت بدنی و خودپنداره جسمانی-------------------------------------------------------- 24

  2-2-7-2-1 مدل­های تاثیر فعالیت بدنی بر خودپنداره جسمانی----------------------------------------- 26

  2-2-7-3 شاخص توده بدنی و خودپنداره جسمانی--------------------------------------------------- 31

  2-2-7-4 وضعیت اجتماعی- اقتصادی و خودپنداره جسمانی-------------------------------------------- 31

  2-3 پیشینه تحقیقی---------------------------------------------------------------------------- 33

  2-3-1 تحقیقات مربوط به رابطه فعالیت بدنی و خودپنداره جسمانی------------------------------------- 33

  2-3-2 تحقیقات مربوط به بالیدگی و خودپنداره جسمانی---------------------------------------------- 39

  2-3-3 جمع­بندی------------------------------------------------------------------------------ 42

  فصل سوم: روش شناسی

  3-1 مقدمه----------------------------------------------------------------------------------- 44

  3-2 روش و طرح تحقیق------------------------------------------------------------------------- 44

  3-3 جامعه آماری------------------------------------------------------------------------------ 44

  3-4 نمونه آماری، روش نمونه­گیری و حجم نمونه----------------------------------------------------- 44

  3-5 متغیرهای تحقیق--------------------------------------------------------------------------- 45

  3-6 ابزار تحقیق-------------------------------------------------------------------------------- 45

  3-6-1 پرسشنامه جمعیت شناختی---------------------------------------------------------------- 45

  3-6-2 فرم کوتاه پرسشنامه خودتوصیفی جسمانی---------------------------------------------------- 45

  3-6-3 پرسشنامه بین­المللی فعالیت بدنی کودکان و نوجوانان------------------------------------------- 47

  3-6-4 تمرین جسمانی-------------------------------------------------------------------------- 48

  3-7 شیوه اجرا--------------------------------------------------------------------------------- 48

  3-6 روش تحلیل آماری------------------------------------------------------------------------- 49

  فصل چهارم: یافته­های پژوهش

  4-1 مقدمه----------------------------------------------------------------------------------- 51

  4-2 توصیف خصوصیات آزمودنی­ها---------------------------------------------------------------- 51

  4-3 بررسی پیش فرض­ها------------------------------------------------------------------------ 54

  4-4 تحلیل کواریانس مربوط به متغیر خودپنداره ظاهر بدنی-------------------------------------------- 56

  4-4-1 آماره­های توصیفی------------------------------------------------------------------------ 56

  4-4-2 بررسی پیش فرض­ها---------------------------------------------------------------------- 58

  4-4-3 نتایج آزمون­های اثرات بین شرکت کنندگان--------------------------------------------------- 59

  4-4-4 بررسی فرضیه­های اول، دوم و سوم----------------------------------------------------------- 62

  4-5 تحلیل کواریانس مربوط به متغیر خودپنداره توانایی بدنی------------------------------------------- 64

  4-5-1 آماره­های توصیفی------------------------------------------------------------------------ 64

  4-5-2 بررسی پیش فرض­ها---------------------------------------------------------------------- 65

  4-5-3 نتایج آزمون­های اثرات بین شرکت کنندگان--------------------------------------------------- 66

  4-5-4 بررسی فرضیه­های چهارم، پنجم و ششم------------------------------------------------------ 70

  4-6 تحلیل کواریانس مربوط به متغیر خودتوصیفی جسمانی-------------------------------------------- 71

  4-6-1 آماره­های توصیفی------------------------------------------------------------------------ 72

  4-6-2 بررسی پیش فرض­ها---------------------------------------------------------------------- 73

  4-6-3 نتایج آزمون­های اثرات بین آزمودنی­ها-------------------------------------------------------- 74

  4-6-4 بررسی فرضیه­های هفتم، هشتم ونهم--------------------------------------------------------- 77

  فصل پنجم: بحث و نتیجه­گیری

  5-1 مقدمه----------------------------------------------------------------------------------- 80

  5-2 خلاصه تحقیق----------------------------------------------------------------------------- 80

  5-2-1 خلاصه یافته­های تحقیق------------------------------------------------------------------- 80

  5-3 بحث------------------------------------------------------------------------------------ 81

  5-3-1 بحث فرضیه اول------------------------------------------------------------------------- 81

  5-3-2 بحث فرضیه دوم------------------------------------------------------------------------- 81

  5-3-3 بحث فرضیه سوم------------------------------------------------------------------------ 82

  5-3-4 بحث فرضیه چهارم----------------------------------------------------------------------- 84

  5-3-5 بحث فرضیه پنجم----------------------------------------------------------------------- 84

  5-3-6 بحث فرضیه ششم------------------------------------------------------------------------ 85

  5-3-7 بحث فرضیه هفتم------------------------------------------------------------------------ 86

  5-3-8 بحث فرضیه هشتم----------------------------------------------------------------------- 86

  5-3-9 بحث فرضیه نهم------------------------------------------------------------------------- 87

  5-4 نتیجه گیری------------------------------------------------------------------------------ 89

  5-5 پیشنهادها-------------------------------------------------------------------------------- 90

  فهرست منابع---------------------------------------------------------------------------------- 91

  پیوست­ها------------------------------------------------------------------------------------- 98

  منبع:

  احمدی، س. ا. (1373) روانشناسی نوجوانان و جوانان، تهران، انتشارات مهرداد.

  اسلامی نسب، ع. (1373). روانشناسی اعتماد به نفس. انتشارات مهرداد، فصل ششم.

   افتخاری، ف. (1385) اثر شرکت در کلاس­های ورزشی تابستان بر برخی عوامل آمادگی جسمانی و حرکتی، ترکیب بدنی و خودپنداره بدنی دختران نوجوان. پایاین نامه کارشناسی ارشد، دانشکده تربیت بدنی، دانشگاه تربیت معلم تهران.

  ایرانی. ه، (1372) بررسی خودپنداره با جنسیت و پیشرفت تحصیلی. پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشکده تربیت بدنی، دانشگاه تربیت معلم تهران.

  برزگری. آ. (1384) . تعیین سن منارک و ارتباط آن با شاخص توده بدنی در دختران 12- 14 ساله شهر یزد، پایان نامه دکتری عمومی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی شهید صدوقی یزد.

  بقاییان، م. (1383) مقایسه جنسیت در خودپنداره بدنی دانش­آموزان دوره راهنمایی منطقه 15 تهران و ارتباط آن با منتخبی از ویژگی­های فردی و خانوادگی. پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشکده تربیت بدنی، دانشگاه تربیت معلم تهران.

  بهرام، ع و شفیع زاده، م. (1383) تعیین اعتبار و پایایی پرسشنامه خودپنداره بدنی و بررسی عوامل موثر بر آن در دانش­آموزان مقاطع مختلف تحصیلی شهر تهران، پژوهشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی.

  بهرام، ع.، شفیع زاده، م و صنعتکارن، ز (1381) مقایسه خرده مقیاس­های تصویر بدنی بزرگسالان فعال و غیرفعال و رابطه آن با ترکیب بدنی و نوع پیکیر، پژوهش در علوم ورزشی تابستان، 1(2)، 13- 28.

  بهرام، ع.، صالح صادق پور، ب. و عبدالملکی،ز. (1391) روانسنجی فرم کوتاه پرسشنامه خودتوصیفی بدنی در دانش­آموزان شهر تهران، پزوهشکده تربیت بدنی.

  بیات، ح.، فرخی، ا.، گایینی، ع. (1387). مقایسه ادراک شایستگی­های جسمانی دانشجویان فعال و غیرفعال: نقش جنسیت و ترکیب بدنی. المپیک، 16، شماره 2 صفحه 44.

  پورحسین، ر. (1383). روانشناسی خود. تهران، انتشارات امیر کبیر. چاپ اول.

  سازمان بهداشت کرج، 1392 (http://mohme.gov.ir/index.aspx?page=6&nday=23&nmonth=12&nyear=1390&siteid=1&pageid=33169&cat=)

  سعیدی، س.، (1378) رابطه بین خودپنداره و ترتیب تولد در دانش­آموزان دختر سال سوم متوسطه ریاضی و تجربی نظام جدید در سال تحصیلی 78- 77 در شهر مشهد، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه تربیت معلم.

  شعاری نژاد، علی اکبر.، (1378)،  نقش فعالیت­های فوق برنامه در تربیت جوانان، چاپ پنجم، تهران، انتشارات اطلاعات، صفحه 155.

  شعاری­نژاد. علی اکبر (1376.)، فلسفه آموزش و پرورش، امیرکبیر، چاپ چهارم.

  شهرآرای، م. (1384) روانشناسی رشد نوجوان (دیدگاه تحولی)، انتشارات چاوشگران نقش.

  صادقیان، ب. (1381) تعیین رابطه همبستگی بین خودپنداره بدنی با منتخبی از عوامل آمادگی جسمانی و سطح فعالیت بدنی دانشجویان دختر دانشگاه اصفهان، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشکده تربیت بدنی، دانشگاه تربیت معلم تهران.

  صالح زاده، ک.، فتحی رضایی، ز.، زمانی ثانی، س.، صدر حقیقی، خ. (1390) خودپنداشت جسمانی، شاخص توده بدنی و سطح فعالیت جسمانی در دانشجویان، مجله روانشناسی تحولی، روانشناسان ایرانی، 7 (29).

  عبدالملکی، ز. (1389) رابطه ساختاری بین وضعیت اجتماعی- اقتصادی و بالیدگی با خودپنداره بدنی دختران نوجوان. پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشکده تربیت بدنی، دانشگاه تربیت معلم تهران.

  عمیدی، م.، غفران پور، ف. ا. و حسینی، ر. (1385). رابطه نارضایتی از تصویر بدنی ذهنی و نمایه توده بدنی در دختران نوجوان، فصلنامه تحقیقات علوم رفتاری، 4(2).

  مومنی، م. (1387). تحلیل­های آماری با استفاده از SPSS. چاپ دوم، تهران، انتشارات کتاب نو.

  نیسی شوشتری. ع، (1380) بررسی و مقایسه عزت نفس دانشجویان ورزشکار و غیر ورزشکار دانشگاه شهید چمران اهواز، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه تهران.

   

  Ackard, M and Peterson, B, (2001) Association between puberty and disordered eating, body image and other psychological variables, J eat disord vol, 29: 187- 194.

  Aleksandra. Luszczynska, Charles. Abraham. (2012). Reciprocal relationships between three aspects of physical self-concept, vigorous physical activity, and lung function: A longitudinal study among late adolescents, Psychology of Sport and Exercise 13, 640-648.

  Annison, B., Muller, M. (2003). Effect of sport camp exercise on the physical self- concepts of boys and girls in Colombia.

  Ann-Marie Knowles. (2009). A longitudinal examination of the influence of maturation on physical self-perceptions and the relationship with physical activity in early adolescent girls. Journal of Adolescence 32, 555-566.

  Asc. F Hulya. The effect of physical fitness training on trait anxiety and physical self-concept of female university students, Psychology of Sport and Exercise 4 (2003), 255-164.

  Baker, B. L., Birch, L. L., Trost, S. G., & Davison, K. K. (2007). Advanced pubertal status at age 11 and lower physical activity in adolescent girls. Journal of Pediatrics, 151(5), 488–493.

  Beck, P., Stward, D., William S. H. (2000) Adolescence and puberty, assessment of the basic relationships. P (787).

  Beunen, G., & Malina, R. M. (2006). Growth and biologic maturation: relevance to athletic performance growth, maturation, and physical performance.

  Blyth, D. A., Simmons, t. R. G., & Zakin, D. F. (1985) Satisfaction with body image for early adolescent females: the imact of [uberal timing within different school environments. Journal of youth and adolescence, 14(3), 207- 225.

  Bocatler, S., Dalher, P. (2002) Teenagers growth and development, descriptive study, p(188).

  Burgess, G., Groan, S., and Burwitz, L. (2006). Effect of a 6-week aerobic dance intervention on body image and physical self perception in adolescent girls, Body Image, volume 3, Issue 1, and March pages 57-66.

  Cashmore, E. (1990). Making Sense of Sport (2nd Ed), New York, Routledge C.

  Catherine Sebastian, Stephanie Burnett and Sarah-Jayne Blakemore,(2008), Development of the self-concept during adolescence, UCL Institute of Cognitive Neuroscience, 17 Queen Square, London WC1N 3AR, UK.

  CC.Yu., RY., S., KT. (2008). The effect of diet and strength training on obese children`s physical self concept. Sports medicine and Physical fitness, 48 (1), 76-82.

  Crocker, P. R. E., Bailey, D. A., Faulkner, R. A., Kowalksi, K. C., & McGrath, R. (1997). Measuring general levels of physical activity: preliminary evidence for the physical activity questionnaire for older children. Medicine & science in sports & exercise, 29 (10), 1344-1349.

  Crocker, P. R. E., Eklund, R.C., & Kowalski, K. C. (2000). Children`s physical activity and physical self- perception. Journal of sport sciences, 18, 348- 394.

  Crocker, P. R. E., Sabiston, C. M., Kowalski, K. C., McDonough, M. H., & Kowalski, N. (2006). Longitudinal assessment of the relationship between physical self-concept and health-related behavior and emotion in adolescent girls. Journal of applied Sport Psychology, 18(3), 185–200.

  Cross, Neville & Lyle, I. (1999). The Coaching Process. Buttern worth, Heinman.

  Davison, K. K., Werder, J. L., Trost, S. G., Baker, B. L., & Birch, L. L. (2007).Why are early maturing girls less active? Links between pubertal development, psychological well-being, and physical activity among girls at ages 11 and 13. Social Science and Medicine, 64(12), 2391e2404

  Dembo, M. H. (1996). Applying educational psychology. By longman publishing group.

  Dishman. Rod K,, Derek P, Hales, Karin A, Pfeiffer, Gwen Felton, Ruth Saunders, Dianne S, Ward, Marsha Dowda and Russell R, Pate (2006), Physical self concept and self esteem mediate cross-sectional relations of physical activity and sport participation with depression symptoms among adolescent girls, Health psychology, volume 25. Issue 3, P 369-407.

  Duncan. M. J., Al- Nakeeb.J., & Nevill. A. M. (2009). Effects of a 6-week circuit training intervention on body esteem and body mass index in British primary school children. Journal of body image, 6, 216-220.

  Dunton, G. F., Schneider, M., Graham, D. J., & Cooper, D. M. (2006). Physical activity, fitness, and physical self concept in adolescent females pediatric exercise science, 18(2), 240- 251.

  Edwards, S. D,. Ngcbbo, H. S., Edwards, D. J., & Palavar, K. (2005). Exploring the relationship between physical activity, psychological well- being and physical self- perception in different exercise groups. South African Journal for research in sport, physical education and recreation,. 27(1): 75- 90.

  Ekelund, U., Poortvliet, E., Nilsoon, A., Yngve, A., Holmberg, A., & Sjostrom, M. (2001). Physical activity in relation to aerobic fitness and body fat in 14 to 15- year- old boys and girls. European journal of applied physiology, 85(3), 195- 201.

  Faghihimani, Z, Nourian, m, Nikkar, AM., et al. (2010). Validiation of the child and adolescent Intermediational Physical Activity Questionnaire in Iranian Children and Adolescents, ARYA Atherosclerosis Journal, 5 (4): 163-166.

  Fox, K. R. (1997). The influence of physical activity on mental well- being. Public health nutrition 1999: 2(30): 411- 418. (Pubmed: 10610081).

  Fox, K. R. (1997). The physical self: From motivation to well-being. Illinois: Human Kinetics publisher.

  Gallahue. D, Ozmon, 2011. Understanding motor development. 6th ed. Boston(MA): McGraw-Hill

  George Mc Glynn.( 2005), Dynamics of Fitness, A Practical Approach, Human Kinetics.

  Gortmaker, S. L., Must, a., Perrin, J. M., Sobol, A. M., & Dietz, W. H. (1993). Social and economic consequences of overweight in adolescence an young adulthood. New England journal of medicine, 329(14), 1008- 1012.

  Grunbaum, J., Kann, L., Kinchen, S., Ross, J., Hawkins, J., & Lowry, R. (2004). Youth risk behavior surveillance. United States, Morbidity and Mortality Weekly, 53(SS-2), 1 96.

  Guerier, A. M. (2009). Physical activity, academic performance, and physical self- description in adolescence females. Department of exercise and sport science, university and medical center institutional review board east Carolina University.

  Guni, A., Zulaika. (2000). Relationships between physical education classes and the enhancement of fifth grade pupils self- concept. Perceptual and motor skills, 91(9): 246- 250.

  Haywood, K. M., & Getchel, N. (2005). Lifespan motor development. Champaign: Human Kinetics.

  Hos. A.T. (2005). The effect of guided systematic aerobic program on the self- esteem of adults, kinesiology, 37 (2), 141- 150.

  Jackson, L., Cumming, S., Drenowatz, C., Standage, M., Sherar, L., Malina, R. (2013). Biological maturation and physical activity in adolescent British females: The roles of physical self-concept and perceived parental support. Psychology of Sport and Exercise, Volume 14, Issue 4, 447- 454.

  Karter, Karon, (2009), The Ultimate Body Shaping Bible, USA, Fair Winds publisher.

  Kelly, H., (2004) The relationship between physical self- concept, body image dissatisfaction and competition anxiety in female “aesthetic” and “non- athletic” collegiate athletes. Thesis for degree of Master of Science, Florida state university college of education.

  Knowes, M., Niven, G., Fawkner, G., and Heretty, M., (2008) A longitudinal examination of the influence of maturation on physical self- perceptions and relationship with physical activity in early adolescent girl.

  Kowalski, K. C., Crocker, R. E., Donen, R. M. (2004). The Physical Activity Questionnaire for older children and adolescents. College of kinesiology, university of Saskatchewan, 87 Capus Drive, Saskatoun, SK, Canada.

  Lindwall. M., & Lindegren. E. C. (2005). The effects of a 6 –month exercise intervention program on physical self perceptions and social physique anxiety in non- physically active adolescent Swedish girls. Psychology of sport and exercise, 6 (6), 648- 658.

  Malina, R. M., Bouchard, C., & Bar-Or, O. (2004). Growth maturation and physical activity. Champaign, IL: Human Kinetics.

  Manberg, J. Puberty and adulthood. (2000), P (35).

  Mansma, V. (2008). Puberty and physical self- perceptions of competitive female figure skaters II: maturational timing skating context, and ability status. Research quarterly for exercise and sport. PP. 270- 283.

  Mansma, V., Malina, M., and Feltz, L., (2006). Puberty and physical self- perceptions of competitive female figure skaters: an interdisciplinary approach. Research quarterly for exercise and sport, vol 77, NO. 2, PP. 158-166.

  Margaret Schneider, Genevieve Fridlund Dunton, Dan M, Cooper, (2008), Physical activity and physical self-concept among sedentary adolescent females: An intervention study, Psychology of Sport and Exercise 9, 1–14.

  Marsh, H. W. (1996). Construct validity of physical self description questionnaire: relations to external criteria. Journal of sport & exercise psychology, 18(2), 111- 131.

  Marsh, H. W. (1996). Physical self- description questionnaire, stability and discriminant validity research quarterly for exercise and sport, 67, 249- 264.

  Marsh, H. W. and Redmayne. R, (1996) A Multidimensional Physical Self-Concept and Its Relations to Multiple Components of Physical Fitness, Journal of Sport and Exercise Psychology, 16, pp: 43-55.

  Marsh, H. W., & Redmyne, R. S. (1994). A multidimensional physical self- concept and its relations to multiple components of physical fitness. Journal of sport & exersice psychology, 16(1), 43- 55.

  Marsh, H. W., Martin , A. J., & Jackson., S. (2010). Introducting a short version of the physical self- description questionnaire: new strategies, short- form evaluative criteria, and applications of factor analyses. Journal of sport & exercise psychology. 32, 438- 482.

  Marsh, H. W., Roch, L. (1995) Multidimensional self- concept of elite athletes: how do they differ from the general population, Journal of sport and exercise psychology, 17, PP: 77- 83.

  Marsh, H.W. (1993). Physical fitness self- concept: relations of fitness to field and technical indicators for boys and girls aged 9- 15. Journal of sport and exercise psychology, 15(2), 184- 206.

  Marsh. H. W and Peart. N. D, (1988), Competitive and Cooperative Physical Fitness Training Program for Girls: Effect on Physical Fitness and Multidimensional Self-concept, Journal of Exercise Psychology, 10, PP: 390-407.

  Marsh. H. W., (1997), The Measurement of Physical Self-Concept: A Construct Validation Approach. Ink. R Fox (ED), The Physical Self-concept: From Motivation to Well-being, Illinois, Human Kinetics Publisher, PP: 27-35.

  Martin Ginis, K. A., Mcewan, D., Josse, A. R., & Phillips, S. M. (2012). Body image change in obese and overweight women enrolled in a weight- loss intervention: The importance of perceived versus actual physical changes. Body image, 9(3), 311- 317.

  Martin, J. J., & Whalen, L. (2012). Self- consept and physical activity in athletes with physical disabilities. Disability and health journal, 5(3), 197- 200.

  Mazlow, C., (1996) Evaluation of the puberty as a development period. William wilknis publishers. P (1115).

  Meghan, L., Jennie, S. (2012). Unravelling the relation between physical activity, self-esteem and depressive symptoms among early and late adolescents: A mediation analysis. Mental Health and Physical Activity, 43- 49.

  Moore, J. B., Mitchell, N. G., Bibeau, W. S., & Bartholomew, J. B. (2011). Effects of a 12- week resistance exercise program on physical self- perceptions in college students research quarterly for exercise and sport, 82(11), 291- 301.

  Mota. J., Fidalgo, F.,Silva, R., Riberio, J. C., Santos, R., Carvalho, J., & Santos, M. P. (2008). Relations between physical activity, obesity and meal frequency in adolescents. Annals of human biology, 35(1), 1- 10.

  Murdey, I. D., Cameron, N., Biddle, S. J. H., Marshall, S. J., & Gorely, T. (2004). Puberal development and sedentary behavior during adolescence. Annals of human biology, 31(2), 75- 86.

  Muris, P., Meesters, C., van de Blom, W., & Mayer, B. (2005). Biological, psychological, and sociocultural correlates of body change strategies and eating problems in adolescent boys and girls. Eating behaviors, 6(1), 11- 22.

  Must, A., Naumova, E., Philips, S., Blum, M., Dawson- Hughes, B., & Rand. W. (2005). Childhood overweight and maturational timing in the development of adult overweight, 116(3), 620-627.

  Myers, D.G. (1999).Social psychology: 6  edition .McGraw-Hill College

  Nigg, R., Norman, J., Rossi, S., and Benisovich, V. (2001). Examining the structure of physical self- description using an American university sample. Research quarterly for exercise and sport. vol, 72, NO. 1, PP. 78- 83.

  Oliver J. Webb, Charlotte C. Benjamin, Catherine Gammon, Heather C. McKee, Stuart J.H. Biddle,( 2012), Physical activity, sedentary ehavior and physical self-perceptions in adolescent girls: A mediation analysis, Mental Health and Physical Activity xxx, 1-6.

  Parfit, G. Eston RG. (2005). The relationship between children`s habitual activity level and psychological well- being, Acta peadiatr, Des; 94 (12).

  Peter, R. E. Crocker and Catherine M. Sabiston (2006), Longitudinal Assessment of the Relationship Between Physical Self-Concept and Health-Related Behavior and Emotion in Adolescent Girls, Journal of applied sport psychology, 18: 185–200.

  Sallis, J. F., Saelens, B. E. (2000). Assessment of physical activity by self- report: status, limitations, and future direction. Research quarterly for exercise and sport, 71, 1- 14.

  Thomas. Jerry R, Nelson. Jack K. (2001). Research Methods in Physical Activity. Vol: 1 & 2.

  Van Vorst. J. G., Buckworth. J., & Mattern. C. (2002). Physical self concept and strength changes in college weight training classes, Research quarterly for exercise and sport, 7(1), 113- 117.

  Weily. F., Wong. T, (2001). Self- concept and maturity. W. P. W. Publisher.

  Wiliams. M and Currie, (2000), Self-esteem and physical development in early adolescence: pubertal timing and body image. The journal of early adolescence, 20, 129.

  Yolanda Demetriou, Oliver Höner, Physical activity interventions in the school setting: A systematic review, Psychology of Sport and Exercise 13 (2012) 186-196.

  .


تحقیق در مورد پایان نامه مقایسه 8 هفته تمرین آمادگی جسمانی بر خود پنداره جسمانی دختران نوجوان کم تحرک دیررس و زودرس, مقاله در مورد پایان نامه مقایسه 8 هفته تمرین آمادگی جسمانی بر خود پنداره جسمانی دختران نوجوان کم تحرک دیررس و زودرس, پروژه دانشجویی در مورد پایان نامه مقایسه 8 هفته تمرین آمادگی جسمانی بر خود پنداره جسمانی دختران نوجوان کم تحرک دیررس و زودرس, پروپوزال در مورد پایان نامه مقایسه 8 هفته تمرین آمادگی جسمانی بر خود پنداره جسمانی دختران نوجوان کم تحرک دیررس و زودرس, تز دکترا در مورد پایان نامه مقایسه 8 هفته تمرین آمادگی جسمانی بر خود پنداره جسمانی دختران نوجوان کم تحرک دیررس و زودرس, تحقیقات دانشجویی درباره پایان نامه مقایسه 8 هفته تمرین آمادگی جسمانی بر خود پنداره جسمانی دختران نوجوان کم تحرک دیررس و زودرس, مقالات دانشجویی درباره پایان نامه مقایسه 8 هفته تمرین آمادگی جسمانی بر خود پنداره جسمانی دختران نوجوان کم تحرک دیررس و زودرس, پروژه درباره پایان نامه مقایسه 8 هفته تمرین آمادگی جسمانی بر خود پنداره جسمانی دختران نوجوان کم تحرک دیررس و زودرس, گزارش سمینار در مورد پایان نامه مقایسه 8 هفته تمرین آمادگی جسمانی بر خود پنداره جسمانی دختران نوجوان کم تحرک دیررس و زودرس, پروژه دانشجویی در مورد پایان نامه مقایسه 8 هفته تمرین آمادگی جسمانی بر خود پنداره جسمانی دختران نوجوان کم تحرک دیررس و زودرس, تحقیق دانش آموزی در مورد پایان نامه مقایسه 8 هفته تمرین آمادگی جسمانی بر خود پنداره جسمانی دختران نوجوان کم تحرک دیررس و زودرس, مقاله دانش آموزی در مورد پایان نامه مقایسه 8 هفته تمرین آمادگی جسمانی بر خود پنداره جسمانی دختران نوجوان کم تحرک دیررس و زودرس, رساله دکترا در مورد پایان نامه مقایسه 8 هفته تمرین آمادگی جسمانی بر خود پنداره جسمانی دختران نوجوان کم تحرک دیررس و زودرس

گروه رفتار حرکتی پایان نامه تحصیلی برای دریافت درجه کارشناسی ارشدگرایش رفتار حرکتی چکیده: احساس فرد از شایستگی خود در انجام کارها (شایستگی ادراک شده)از عوامل مهم در رشد خودپنداره است. شایستگی جسمانی و حرکتی ادراک شده نقش بسزایی در اندیشه مشارکت در فعالیت های جسمانی دارد. از طرفی موفقیت در انجام مهارت های حرکتی بنیادی (شایستگی حرکتی واقعی) می تواند شایستگی حرکتی ادراک شده و ...

ا چکیده هدف ازپژوهش حاضر نحوه ی گذراندن اوقات فراغت معلمان شهریزد با تاکید بر فعالیت های ورزشی و ارتباط آن با فرسودگی شغلی در سال تحصیلی 93-92 می باشد. این پژوهش از نوع توصیفی بیانی بوده و شیوه ی جمع آوری داده ها و اطلاعات، مطالعات اسنادی و کتابخانه ای و مطالعات میدانی و همچنین ابزار جمع آوری داده ها، پرسشنامه ای، شامل دو بخش که بخش اول شامل پرسشنامه ی چندگزینه ای محقق ساخته ...

برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته تربیت بدنی(گرایش فیزیولوژی ورزش) چکیده هدف این تحقیق تعیین ارتباط بین متغیرهای آمادگی­جسمانی با BMI و WHR، کیفیت­زندگی و میزان اضطراب دانش­آموزان دختر 12 تا 14ساله شهرستان لاهیجان در سال تحصیلی 94-1393 بوده است. تحقیق حاضر از نوع توصیفی- همبستگی بود که به روش میدانی انجام شده است. به همین منظور 300 نفر از دانش­­آموزان دختر دوره­ی اول متوسطه ...

پایان نامه تحصیلی جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد رشته تربیت بدنی و علوم ورزشی گرایش : فیزیولوژی ورزشی چکیده هدف از انجام پژوهش جاری مقایسه ی رابطه ی سطح آمادگی جسمانی با ترکیب بدن بین مدارس دولتی و غیرانتفاعی درشهر رشت می باشد.جامعه ی آماری پزوهش حاضرتعداد 10080 دانش آموزان دختر 10 تا 12 سال بودند که در سال تحصیلی 92 – 93 در مقطع ابتدایی مشغول به تحصیل بودند.نمونه ی آماری پزوهش که ...

پایان نامه جهت دریافت مدرک کارشناسی ارشد آموزش پرستاری (گرایش بهداشت جامعه) چکیده مقدمه: فعالیت جسمانی یکی از مهمترین مولفه های سبک زندگی سالم می باشد و شناسایی متغیرهای مختلف روانی اجتماعی تاثیرگذار بر روی فعالیت جسمانی از اهمیت ویژه ای برخوردار است. هدف: این مطالعه با هدف تعیین میزان فعالیت جسمانی و عوامل مرتبط با آن براساس مدل مراحل تغییر در سالمندان عضو کانون بازنشستگان شهر ...

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (M.A.) گرایش: عمومی بررسی اثر بخشی ورزش بر میزان عزت نفس ، شادکامی و کیفیت زندگی جوانان چکیده هدف پژوهش حاضر بررسی اثر بخشی ورزش بر میزان عزت نفس ، شادکامی و کیفیت زندگی جوانان بود. بدین منظور از بین ورزشکاران مبتدی مراجعه کننده به باشگاه بدنسازی شهرستان داراب در تابستان 1392 ،60 نفر به صورت در دسترس و 60 نفر نیز از افراد عادی انتخاب و ...

-1-1 مقدمه رشد فرایندی پیچیده است که از لحظه تشکیل نطفه تا پایان عمر ادامه دارد در واقع رشد شامل نمو و بالیدگی است که نموحاصل تغییرات کمی (هایپرتروفی و هایپرپلازی) است و بالیدگی تغییرات کیفی در کارکرد بافت­ها و دستگاه­های بدن را در برمی­گیرد. به طور کلی منحنی رشد بافت­های مختلف بدن S شکل است؟ با این حال برخی زودتر (سیستم لنفاوی در 9 سالگی) و برخی دیرتر (سیستم تناسلی در 18 سالگی) ...

کارشناسی ارشد رشته تربیت بدنی و علوم ورزشی (گرایش رفتار حرکتی) چکیده هدف و زمینه تحقیق: خودکارآمدی تمرین عاملی است که نقش بسزایی در موفقیت ورزشی داشته و به عنوان عاملی بازدارنده، در رفع عواقب نامطلوب منتج از رقابت ورزشی اهمیت دارد. لذا هدف این مطالعه، مقایسه سازه کارآمدی در رشته های انفرادی و تیمی است. مواد و روش ها: روش تحقیق از نوع پس رویدادی با طرح علی – مقایسه ای است. جامعه ...

پایان نامه تحصیلی جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد(M.A) رشته تربیت بدنی و علوم ورزشی _ گرایش فیزیولوژی ورزشی چکیده هدف از این پژوهش بررسی رابطه‌ی بین فعالیت بدنی با BMI و تصویر­­ بدن در دانش‌آموزان دختر دوره متوسطه بود. بدین منظور 370 دانش‌آموز دختر مقطع متوسطه ناحیه‌ی یک رشت در دامنه‌ی سنی 14 تا 18 سال، با روش نمونه‌گیری خوشه‌ای- تصادفی، انتخاب شده و مورد مطالعه قرار گرفتند. ...

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (M.A) در رشته تربیت بدنی و علوم ورزشی - گرایش فیزیولوژی ورزشی چکیده هدف از انجام این پژوهش، بررسی آمادگی جسمانی پرسنل اداره حفاظت سازمان مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی و مقایسه آن با نورمهای استاندارد جهانی بود. جامعه آماری شامل کلیه پرسنل اداره حفاظت سازمان مرکزی بودند و تعداد آنها 87 نفر بود. نسبت میزان دور کمر به دور باسن(WHR)، شاخص توده ...

ثبت سفارش