پایان نامه بررسی تاثیر یک جلسه فعالیت وامانده ساز مقاومتی بر پاسخ هورمون رشد در مردان ورزشکار و غیر ورزشکار

word 445 KB 31626 93
مشخص نشده کارشناسی ارشد تربیت بدنی و ورزش
قیمت: ۱۲,۰۹۰ تومان
دانلود فایل
 • بخشی از محتوا
 • وضعیت فهرست و منابع
 • پایان نامه جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد رشته فیزیولوژی ورزشی

   

  چکیده

  پروتئین های پیوندی هورمون رشد با جذب بالا توسط مکانیسم های مختلفی بسته به گونه ها تبدیل می شود.

  هدف از این پژوهش بررسی تأثیر یک جلسه فعالیت وامانده ساز مقاومتی بر پاسخ هورمون رشد در مردان ورزشکار و غیر ورزشکار می باشد.

  تحقیق حاضر از نوع نیمه تجربی و به صورت پیش آزمون، پس آزمون می باشد.

  آزمودنی های شامل 10 نفر ورزشکار و 10 نفر غیر ورزشکار مرد در رده سنی 25-35 سال بوده اند که این جامعه آماری از شهرستان سنندج جمع آوری شده اند، در این تحقیق از چهار نوع برنامه تمرینی که شامل پرس سینه- باز کردن زانو- زیر بغل پارویی و خم کردن زانو استفاده شد. همچینن از نرم افزار SPSS18جهت جمع آوری داده استفاده شد. یافته های نشان داد که بین میزان هورمون رشد ورزشکاران طی پریودهای مختلف زمانی تفاوت معنادار وجود دارد بدین ترتیب که میزان هورمون رشد در وهله های بلافاصله، 20 دقیقه، 40 دقیقه، 60 دقیقه بعد تمرین نسبت به پیش آزمون به صورت معناداری در پاسخ به تمرین مقاومتی افزایش یافت. این یافته ها در مورد غیر ورزشکاران نیز صادق است.

   

  1-1مقدمه

  هورمون رشد [1](سوماتوتروپین) بوسیله سوماتوتروفها ترشح می شود که قسمت عمده ای از ساختمان هیپوفیز قدامی را شامل میگردد. هورمون رشد در انسان از یک زنجیره پلی پپتیدی با 191 آمینواسید به همراه دو پیوند دی سولفید درون زنجیره ای است. نیمه عمر هورمون GH در پلاسما 20 الی 30 دقیقه است. این هورمون بصورت فورانی یا ضربانی و 4 الی 8 فوران در بدن ترشح میگردد. زمان ترشح این هورمون پس از تغذیه و در هنگام ورزش و خواب میباشد. هورمون GH در زمان رشد و بلوغ به طور قابل ملاحظه ای افزایش یافته و در دوران بزرگسالی نیز این افزایش ترشح ادامه می یابد. کمبود GH در بدن باعث کوتاهی قد میشود و افزایش آن نیز باعث غول آسایی می گردد. نکته مهم این است که GH بطور مستقیم بر رشد اثر نمی گذارد بلکه با تحریک تشکیل سایر هورمونها عمل می نماید. هورمونهای اصلی متاثر از GH فاکتورهای رشد شبه انسولین ( IGF[2]) نام دارند و IGF-1 مهمترین سوماتومدین در دوران رشد پس از نوزادی است. نیمه عمر IGF-1 در بدن به واسطه وجود پروتئینهای اتصالی بین 3 الی 18 ساعت میباشد. ساختمان IGF-1 شبیه به پروانسولین است و از این جهت شبه انسولین نامیده می شود. ترشح IGF-1 با سوء تغذیه در بدن کاهش می یابد. برخی از آمینواسیدها مانند آرژینین محرکهای قوی ترشح GH در بدن میباشند و در مقابل افزایش قند خون باعث مهار ترشح GH میگردد. عموماً کمبود GH باعث چاقی در کودکان می گردد و چربی را در افراد بزرگسال افزایش میدهد. نحوه آزاد شدن هورمون رشد در بررسی فیزیولوژیکی، بسیار پیچیده و گمراه کننده است. برای مثال افزایش IGF-1 ترشح GH را مهار میکند، افزایش قند نیز همین اثر را دارد. 1- آنچه مسلم است محرکهای آزادی GH در بدن شامل، گالانین و هیپوگلیسمی انسولینی میباشند که از طریق بتا بلوکرهای آدرنرژیک عمل میکنند و اثر تحریکی بر تقویت GH دارند. 2- جالب است بدانید که بعضی بلوکرهای آلفا2- آدرنرژیک مانند یوهیمبین باعث کاهش ترشح طبیعی GH میگردند. 3- بعضی از مهارگرهای استیل کولین استراز نیز آزادی GH را تسهیل میکند که ناشی از مهار آزادی سوماتوستاتین است.

   4- خواب، ورزش، آرژینین و گلوکاگن ترشح GH را افزایش می دهد، اما آتروپین یکی از موثرترین بلوکرهای GH است. 5- مواد آندروژنیک در پسران نا بالغ باعث آزادی GH می گردد. استروژن نیز غلظت GH را افزایش میدهد، اما با وقفه در تولید IGF-1 اثر بیولوژیک هورمون را کاهش میدهد. 6- کمبود ACTH و TSH نیز باعث کمبود GH میگردد( 1).

  هورمون رشد جدای از تاثیرات مهمی که در رشد استخوان های دراز دارد، تنظیم کننده اصلی و نهایی قد می باشد. رشد بافت های خالص از قبیل عضلات و تاندون ها را نیز کنترل می کند و متابولیسم مواد سه گانه (قندها، چربی ها و پروتئین ها) را نیز تحت تاثیر قرار می دهد. بدین ترتیب ترکیب بدن را در جهت افزایش وزن خالص (LBM)[3] سوق میدهد. مهمترین فعالیت متابولیکی GH تحریک روند پروتئین سازی است (1،4و7). این هورمون با تاثیر بر مراحل ریبوزومی پروتئین سازی و نیز از راه تولید RNA (در دراز مدت) میزان تولید پروتئین ها را در سلول های هدف افزایش میدهد. هر چند آزمایشی که مستقیما استروئیدهای آنابولیک و هورمون رشد را مقایسه کرده باشد انجام نشده، ولی اندازه اثر هورمون رشد بر پروتئین سازی چند برابر اثر استروئیدهای آنابولیک است (4و12).

  1-2بیان مساله

  خواب و ورزش را از جمله اصلی ترین محرک های فیزیولوژیکی ترشح GH ذکر کرده اند. اولین پژوهش هایی که پاسخ های هورمون رشد به ورزش را مورد بررسی قرار دادند در سال 1963 توسط " روث"[4] انجام شد (12). بررسی های گسترده بعدی به ویژه در بررسی " شفارد و سیدنی" [5]در اواسط دهه هشتاد نشان داد که ورزش و فعالیت بدنی محرکی قوی برای ترشح هورمون رشد است. آنها بدنبال بررسی خود اعلام کردند که سطوح هورمون رشد سرم در جریان ورزش افزایش می یابد و این افزایش با فعالیت های شدیدتر زودتر شروع می شود. نظر به عمل قوی GH در برداشت اسیدهای آمینه توسط سلول های عضلانی چنین نتیجه گیری شد که هورمون رشد از راه افزایش اندازه و کارایی عضله می تواند اجرای ورزشی را بهبود بخشد. کسانی که قادر به تولید هورمون رشد نیستند توده عضلانی آنها کاهش می یابد و قادر به ورزش کردن با کارایی طبیعی و دستیابی به عملکردهای عادی ورزشی نیستند. زمانی که GH حتی در مقادیر کم به این افراد داده میشود هم توده عضله آنها به حد طبیعی بر میگردد و هم کارایی عضله آنهاهنگام ورزش به وضع اول بر میگردد. GH این عمل را بوسیله تحریک مستقیمی که بر رشد عضلات دارد انجام می دهد(4،8،10و 12).انتظار میرود مصرف اضافی GH و یک برنامه تمرینی فعال اجرای ورزش را بیش از اندازه ای که یک تمرین ورزشی به تنهایی به ارمغان می آورد افزایش دهد. در این میان تمرینات مقاومتی تاثیر بسزایی بر پاسخ GH دارد و تغییرات ناشی از اینگونه تمرینات بستگی به عوامل زیر دارد

  مقدار بار تمرینی

  حجم تمرین یا کل کار انجام گرفته

  تعداد ست های تمرینی

  مدت زمان استراحت بین ست ها

  توده عضلات بکار گرفته

  سطح آمادگی بدنی

  آستانه تحریک برای ترشح GH بستگی به ترکیب خاصی از این عوامل ذکر شده بالا ست. از سوی دیگر تحقیقات نشان میدهند که ترشح هورمون رشد با افزایش سن و همچنین افزایش توده چربی کاهش می یابد. بدین ترتیب به نظر میرسد برای حفظ ترکیب بدنی و کارایی بدنی مناسب یافتن تمریناتی که بتواند دستیابی به این فاکتورهای سلامتی و تندرستی را به دنبال داشته باشد حائز اهمیت است. علیرغم نتایج پژوهش های پیشین مبنی بر اینکه افراد تمرین کرده در مقایسه با تمرین نکرده ها ترشح GH بیشتری خواهند داشت مع هذا پاسخ هورمون رشد به تمرین های ورزشی قطعیت پیدا نکرده است (7،8،13،15). پژوهش های محدودی نیز نشان میدهد که سطوح استراحتی GH توسط تمرین و فعالیت بدنی تحت تاثیر قرار نمی گیرد و برخی شواهد وجود دارد که افراد تمرین نکرده هنگام ورزش از سطوح GH کمتری در خون برخوردارند. به همین دلیل اکثر پژوهشگران پیشنهاد میدهند تا تحقیقات در این زمینه تا رسیدن به پاسخ ابهامات ادامه یابد. بدین منظور در این پژوهش تلاش بر این بود تا تاثیر تمرینات مقاومتی بر پاسخ GH در مردان 25 تا 35 ساله که در آنها فرایند بلوغ به اتمام رسیده مورد بررسی قرار گیرد.

  1-3ضرورت و اهمیت تحقیق

  غلظت هورمون رشد در بافت هیپوفیزی ۱۵ - ۵ میلیگرم بر گرم یعنی بیشتر از غلظت سایر هورمونهای هیپوفیزی است. وزن مولکولی این هورمون ۲۲هزار دالتون است. همانند بیشتر هورمونهای هیپوفیزی ترشح هورمون رشد، حالت یک جریان دائمی و یکنواخت را ندارد، بلکه به صورت جریانات ضربانی[6]انجاممی‌پذیرد. میزان ترشح این هورمون تحت تاثیر تحریکات عصبی و خواب و بیداری می‌باشد. بطوریکه غلظت پلاسمایی این هورمون، ممکن است در ظرف چند دقیقه ۱۰ برابر شود. بیشترین افزایش هورمون در پلاسما مدت کوتاهی پس از به خواب رفتن رخمی‌دهد.

  عوامل موثر در ترشح هورمون رشد عبارتند از

  شوک وتنشهای عصبی، درد،سرما، عمل جراحی، گرسنگی، هیپوگلسیمی، ورزش، خوردن غذاهای پروتئینی و بالاخره اسیدآمینه آرژینین. شوکهای عصبی از طریق تاثیر کوتاکولامینها بر روی هیپوتالاموس موجبزیاد شدن ترشح هورمون می‌گردند. اثرات کلیه عوامل نامبرده شده با توجه به خاصیت فیزیولوژیک بسیار مهم هورمون رشد که همواره از مصرف گلوکز در بدن جلوگیری می‌کند،توجیه پذیر است.

  زیرا به هنگام وقوع شوک عصبی، هیپوگلیسمی، گرسنگی و خواب،هورمون رشد از یک سو با بکار انداختن واکنشهای لیپولیز مقدار بیشتری اسیدهای چرب آزاد را به سلول می‌رساند و از سوی دیگر ورود اسیدهای آمینه به داخل سلول را زیادمی‌کند (واکنشهای نوسازی گلوکز)، تا به این ترتیب از مصرف گلوکز جلوگیری نموده و آنرا برای نیازهای سلولهای مغزی حفظ کند(9).

  اغلب چنین تصور می شود که با پایان یافتن رشد طولی استخوان ها نقش هورمون رشد نیز خاتمه می یابد و ادامه ترشح ان برای افراد بزرگسال لزومی ندارد ولی اکنون روشن شده است که هورمون رشد در افراد بزرگسال نیز اعمال بسیار مهمی انجام میدهد که از میان آنها سه نقش که به ورزش نیز مربوط میشود عبارتند از (4و12)

  حفظ ترکیب بدنی    

  تحریک سنتز پروتئین و متابولیزم

  حفظ کیفیت بالای زندگی

   

  Abstract:

  Link proteins of growth hormone with high suction converting by different mechanism. Purpose of this paper is survey effect of one resistance session and preparing on growth hormone answer (GH) in sportsman and un-sportsman. This paper is semi tentative and pre-test and past-test.

  There are 10 sportsman persons and 10 un-sportsman persons in 25 to 35 age range that collected from Sanandaj city. In this paper we used 4 type exercise programs namely chest pressing, knee opening, oar armpit and knee bending. Also we used SPSS 18 for data collecting and results showed there is a meaningful relation between growth hormone in different periods. So growth hormones increased 20 minutes, 40 minutes and 60 minutes after practicing and these results is true about un-sportsman.

 • فهرست:

  فصل اول کلیات... 1

  1-1مقدمه. 2

  1-2بیان مساله. 3

  1-3ضرورت و اهمیت تحقیق... 4

  1-4اهداف تحقیق... 5

  1-5اهداف اختصاصی... 5

  1-6فرضیه های تحقیق... 5

  1-7قلمرو تحقیق... 5

  1-8محدودیت های تحقیق... 5

  1-9تعریف واژه. 5

  فصل دوم پیشینه و ادبیات تحقیق... 7

  2-1مقدمه. 8

  2-2دید کلی... 8

  2-3نحوه عملکرد هیپوتالاموس و هیپوفیز قدامی... 8

  2-4نحوه تنظیم سنتز و ترشح هورمون رشد.. 8

  2-5اثر غلظت گلوکز در ترشح هورمون رشد.. 9

  2-6اثر آرژینین در ترشح هورمون رشد.. 9

  2-7اثر سایر مواد و هورمونها بر ترشح هورمون رشد.. 9

  2-8خواص فیزیولوژیک و بیوشیمیایی... 10

  2-8-1رشد بدن.. 10

  2-8-2متابولیسم پروتئینها 10

  2-8-3متابولیسم کربوهیدراتها 10

  2-8-4متابولیسم چربیها 10

  2-8-5متابولیزم مواد معدنی... 10

  2-9بیماریهای ناشی از اختلال در ترشح هورمون رشد.. 11

  2-10پروتئین های پیوندی هورمون رشد.. 11

  2-11تاریخچه. 11

  2-12ماهیت وویژگی های شیمیایی... 12

  2-13تولید و منابع بافت ها 13

  2-14پروتئین های پیوندی هورمون رشد در سیالات بیولوژیکی... 15

  2-15جوانب عملکردی... 15

  2-17پروتئین پیوندی هورمون رشد و بیماری... 18

  2-18آزمایش پروتئین پیوندی هورمون رشد.. 20

  2-19تأثیر پروتئین پیوندی هورمون رشد با جذب بالا بر روی سنجش هورمون رشد در خونابه. 21

  2-19-1نتیجه گیری... 21

  2-20مقدمه ای بر سیستم علامت دهی عامل رشد مشابه آنسولین... 22

  2-20-1مقدمه. 22

  2-21مؤلفه های سیستم عامل رشد مشابه آنسولین... 22

  2-21-1 ساختارIGF-I و IGF-II 22

  2-21-2تعریفI IGF-I و IGF-I 23

  2-22گیرندگان عامل رشد مشابه انسولین... 23

  2-23گیرندگان هیبرید و گیرنده مربوطه به گیرنده انسولین... 24

  2-24پروتئین های پیوندی عامل رشد مشابه انسولین... 25

  2-25گیرنده IGF-I و مسیرهای علامت دهی گیرنده انسولین... 26

  2-26نقش سیستم عامل رشد مشابه انسولین در رشد و پیشرفت.... 27

  2-27شواهد بدست آمده از حیوانات ترانسترنی... 27

  2-27-1رشد پیش از تولد (رشد ذاتی). 27

  2-27-2رشد پس جنینی... 28

  2-28تأثیرات سیستم عامل رشد مشابه انسولین در انسانها 28

  2-29انسان های کوتاه قد EFE.. 29

  2-30جهش های انسانی تأثیرگذار بر ژن های IGF-I و IGF-IR.. 29

  2-31تأثیرات بالقوه تمرین بر علامت دهی و فعالیت عامل رشد مشابه انسولین... 29

  2-32نتیجه گیری... 30

  2-33گونه های هورمون رشد و فعالیت های انسانی... 30

  2-33-1مقدمه. 30

  2-33-2اندازه گیری هورمون رشد انسانی... 31

  2-34بایوآسای های هورمون رشد.. 31

  2-34-1چشم اندازهایی از متون قدیمی... 31

  2-35بایوآسای های هورمون رشد.. 32

  2-35-1چشم اندازهای جدید.. 32

  2-36ساختار پایه ای هورمون رشد پیوندی انسانی ونقاط برجسته مولکولی هم پیوند آن.. 32

  2-37مقایسه ی آسای ها 34

  2-38آرایه ی وسیع ترکیبات هورمون رشد در خون.. 34

  2-39اشکال گوناگون هورمون رشد.. 36

  2-40پیچیدگی سیستم سلولی غده ی هیپوفیز پیشین... 39

  2-41آسای خط تیبیا و واکنش های ورزش و فعالیت.... 40

  2-42مطالعات بر روی انسان در حین استراحت.... 41

  2-43ورزش پایدارتغییرات حاد و مزمن در غلظت هورمون رشد.. 44

  2-43-1مقدمه. 44

  2-44آزادسازی و کنترلهورمون رشد.. 44

  2-45الگوهای آزادسازی هورمون رشد.. 46

  2-46ترشح هورمون رشد.. 46

  2-47تغییرات ورزش کنترل شده پایدار در غلظت های هورمون رشد. 47

  2-47-1تأثیر سن... 49

  2-47-2سازش های تمرین و آموزش.... 50

  2-47-3تاثیر جنسیت.... 50

  2-47-4اختصاصی بودن ورزش.... 51

  2-47-5تاثیرات فیزیولوژیکی... 51

  2-47-6خلاصه. 52

  2-48واکنش هورمون رشد به تمرین شدید (حاد) و مزمن هوازی... 53

  2-49تمرین هوازی شدید و ترشح هورمون رشد.. 54

  2-50تاثیر یک ورزش انفرادی برهورمن رشد.. 54

  2-51تاثیر تمرین ورزشی برروی محور GH-IGF-I 56

  2-52اجرائیات عملی ممکن برای ورزشکار و مربی... 61

  فصل سوم روش تحقیق... 64

  3-1مقدمه. 65

  3-2روش تحقیق... 65

  3-3نمونه های آماری... 65

  3-4متغیرهای تحقیق... 65

  3-4-1متغیر مستقل... 65

  3-4-2متغیروابسته. 65

  3-5طرح تحقیق... 65

  3-6ابزارهای اندازه گیری... 66

  3-7شیوه اجرای تحقیق و گردآوری اطلاعات... 66

  3-8برنامه تمرینی 4 برنامه تمرین منتخب عبارت بودند از ؛ 66

  3-9روش آماری... 67

  فصل چهارم نتایج و یافته ها 68

  4-1مقدمه. 69

  4-2 تجزیه و تحلیل توصیفی... 69

  4-3 متغیرهای تحقیق... 70

  4-4 آزمون فرضیه ها 71

  4-4-1 فرضیه اول.. 71

  4-4-2 فرضیه دوم. 72

  4-4-3فرضیه سوم. 73

  فصل پنجم بحث و بررسی... 76

  765-1 خلاصه تحقیق... 77

  5-2 بحث و بررسی... 77

  پیشنهادات تحقیقی... 79

  منابع.. 80

   

  منبع:

  روند، تامس،فیزیولوژی ورزش دوران رشد،ترجمه عباسعلی گایینی، انتشارات دانش افروز. چاپ اول. 1379.

  ادینگتون، دی دبلیو. بیولوژی فعالیت بدنی. ترجمه حجت الله نیکبخت. انتشارات سمت چاپ چهارم. 1382.

  زمانی، مرتضی. احسانی، عبدالوهاب. بیوشیمی برای پرستار. انتشارات چهر. 1379.

  گایتون. فیزیولوژی پزشکی. ترجمه فرخ شادان. انتشارات چهر. 1379.

  مارک هارگریوس. ورزش و متابولیسم. مترجمان عباسعلی گایینی، فرزاد ناظم. انتشارات دانشگاه تهران. چاپ اول. 1378.

  برایان شارکی. استیون گسکیل. فیزیولوژی ورزش برای مربیان. مترجمان فرهاد رحمانی نیا، مریم بخشی. انتشارات بامداد. 1387.

  ناهید، بیژه. بررسی اثر تمرینات با وزنه بر روی میزان ترشح هورمون رشد سرم در دختران غیرورزشکار دانشجوی دانشگاه فردوسی مشهد. پایان نامه کارشناسی ارشد. دانشگاه تربیت مدرس. 1383.

  صادقی بروجردی، سعید. رحیمی، رحمان. واکنش هورمون های GHو IGF-1 نسبت به دو برنامه مقاومتی شدید هم حجم با استراحت های متفاوت بین ست ها. فصلنامه المپیک؛ شماره 1(پیاپی 45). 1388.

  کارگرفرد، مهدی. امیری، احسان. مرادیان، کیوان. مقایسه چهار پروتکل تمرین مقاومتی بر میزان ترشح هورمون رشد در ورزشکاران مرد مبتدی. مجله دانشکده پزشکی اصفهان. شماره 108. 1389.

  مرندی، محمد و همکاران. تاثیر دوازده هفته تمرین های مقاومتی بر پاسخ برخی از هورمون های آنابولیک. پژوهش در علوم ورزشی. شماره 11. 1385.

  11.Baechle T.R, and R.W.Earle.Essentials Of StrengthTraining and Conditioning. Champaign, IL HumanKinetics, 2000.

  12.Felsing N.E, Brasel J.A, Cooper D.M. Effect of Low and High Intensity Exercise on Circulating Growth Hormone in Men. J Clin Endocrinol Metab 75(1992) 157-162.

  13.Hakkinen K, Pakarinen A. Acute Hormonal Responses to Two Different Fatiguing Heavy Resistance Protocol in Male Strength Athletes.J Appl Physiol 74(1993a) 882-887.

  14.Hakkinen K, Pakarinen A. Acute Hormonal Response to Heavy Resistance Loading in Men and Women at Different Ages. Int J Sports Med 16(1995) 507-513 .

  15.Hollander D.B, Durand RJ, Trynicki JL, and R.R Kraemer. RPE, and Physiological Adjustment to Concentric and Eccentric Contractions. Med Sci Sports Exerc 35(2003) 1017-1025.

  16.BaumannW.J, Marchitelli L, Gordon SE, et al. Hormonal and Growth Factor Responses to Heavy Resistance Exercise Protocols. J Appl Physiol 69(1990) 1442-1450.

  17.Kraemer W.J, Gordon S.J, Fleck S.j. Endogenous Anabolic Hormonal and Growth Factor Responses to Heavy Resistance Exercise in Males and Females.Int J Sports Med 12(1991) 228-235.

  18.Kraemer W.J, Patton J.F, Gordon S.E. Compatibility of High-Intensity Strength and Endurance Training on Hormonal and Skeletal Muscle Adaptations.J Appl Physio 78(1995) 976-989.

  19.Kraemer W.J, Dudley G.A, Tesch P.A, et al. Acute Hormonal Responses to Heavy Rsistance Exercise in Younger and Older Men. Eur J Appl Physiol 77(1998) 206-211.

  20.Kraemer W.J, Staton R.S. The Effects of Short-Term Resistance Training on Endocrine Function in Men and Women.Eur J Appl Physiol 78(1998) 69-76.

  21.Kraemer W.J, Hakkinen K, Newton R.U .Effects ofHeavy-Resistance Training on Hormonal Response Patterns in Younger vs. Older Men.J Appl Physiol 87(1999) 982-992.

  22.Kraemer WJ, Fleck SJ, Maresh CM. Acute Hormonal Responses to a Single Bout of Heavy Resistance Execise in Trained Power Lifter and Untrained Men. Can J Appl Physiol 24(1999) 524-537.

  23.Kraemer W.J, Dudley GA, Tesch PA,et al. The Influence of Muscle Action on the Acute Growth Hormone Response to Resistance Exercise and Short-term Detraining.Growth Horm IGF RES 11(2001) 75-83.

  24.Kraemer W.J, Adams K, Dudley G.A, Fleck S.J. Progression Models in Resistance Training for Healthy Adults. Med Sci Sports Exerc 34(2002) 364-380.

  25.Kraemer R.R, Durand R.J, Hollander D.B. Ghrelin and Other Glucoregulatory Hormone Response to Eccentric and Concentric Muscle Contraction. Endocrine 24(2004) 93-98.

  26.Kraemer W J , Ratamess N A. Hormonal Responses and Adaptations To Resistance Exercise and Training. Sports Med 35(2005) 339-361.

  27.Kraemer R.R, Hollander D.B, Reeves G.V, Francois M, Ramadan Z.G, Meeker B, Tryniecki J.L,Herbert E.P, Castracane V.D. Similar Hormonal Responses to Concentric and Eccentric Muscle Actions Using Relative Loading. Eur J Appl Physio 96(2006) 551-557.

  28.Raastad R, Bjoro T, Hallen J. Hormonal Responses to High and Moderate Intensity Strength Exercise.Eur J Appl Physiol 82(2000) 121-128.

  29.Godfrey RJ, Madgwick Z, Whyte GP. The exercise-induced growth hormone response in athletes.Sports Med 2003; 33(8) 599-613.

  3..Hakkinen K, Pakarinen A, Kraemer WJ, Hakkinen A, Valkeinen H, Alen M. Selective muscle hypertrophy, changes in EMG and force, and se-

  rum hormones during strength training in older women. J Appl Physiol 2001; 91(2) 569-80.

  31.Raastad T, Bjoro T, Hallen J. Hormonal responses to high- and moderate-intensity strength exercise. Eur J Appl Physiol 2000; 82(1-2) 121-8.

  32.Ahtiainen, J.P.; Pakarinen, A.; Alen, M.; Kraemer, W.J.; and HAkkinen, K. (2003). “Acute hormonal and neuromuscular responses and recovery to forced vs. maximum repetitions multiple resistance exercises”. Int J Sports Med. 24410-41.

  33.Ahtiainen, J.P.; Pakarinen, A.; Alen, M.; Kraemer, W.J. and Hakkinen, K. (2005). “Short vs. long rest period between the sets in hypertrophic resistance training Influence on muscle strength, size, and hormonal adaptations in trained men”.J Strength Cond. Res. 19(3)572-52.

  34.Eliakim, A.; Brasel, J.A.; MD, and Cooper D.M., (2000). “Exercise and the Growth Hormone– Insulin-Like Growth Factor-1 Axis”.In Warren P. M., Constantini N.W., editors.Sports Endocrinology.Humana Press, 77-95.

  35.Roth, J.; Glick, S.M.; Yalow, R.S. (1963). “Hypoglycemia A potent stimulus to the secretion of growth hormone”.Science, 140987,988.

  36.Vanhelder and Coworkers (1995). “Effects resistance training intensity on GH concentration, Int”.Sports Med. 69 145-149.

  37.Weltman, A.; Pritzlaff, C.J.; Wideman, L.; Considine, R.V.; Fryburg, D.A.; Gutgesell, M.E. et al. (1998). “Acute exercise of varying intensity does not affect serum leptin levels”. J Appl Physiol, submitted.

  38.Weltman, A.; Weltman, J.Y.; Schurrer, R.; Evans, W.S.; Veldhuis, J.D.; Rogol, A.D. (1992). “Endurance training amplifies the pulsatile release of growth hormone effects of training intensity”. J Appl Physiol. 76(6)2188–2196.

  39.Wilson, D.P.; Horowitz, J.L. (1987). “Exercise-induced changes in growth hormone and somatomedine-C”. Am J Med Sci. 293216–217.

  40.Banu, M., P. Orhii, et al. (1999). "Analysis of the effects of growth hormone, voluntary exercise, and food restriction on diaphyseal bone in female F344 rats."Bone 25(4) 469-480.

  41.Bunt, J., R. Boileau, et al. (1986). "Sex and training differences in human growth hormone levels during prolonged exercise."Journal of applied physiology 61(5) 1796-1801.

  42. Cuneo, R. C., F. Salomon, et al. (1991). "Growth hormone treatment in growth hormone-deficient adults.II. Effects on exercise performance."Journal of applied physiology 70(2) 695.

  43.Felsing, N. E., J. Brasel, et al. (1992). "Effect of low and high intensity exercise on circulating growth hormone in men."Journal of Clinical Endocrinology & Metabolism 75(1) 157.

  44.Godfrey, R. J., Z. Madgwick, et al. (2003). "The exercise-induced growth hormone response in athletes."Sports Medicine 33(8) 599-613.

  45.Grindeland, R. E., R. R. Roy, et al. (1994). "Interactive effects of growth hormone and exercise on muscle mass in suspended rats." American Journal of Physiology-Regulatory, Integrative and Comparative Physiology 267(1) R316-R322.

  46.Hunter, W., C. Fonseka, et al. (1965). "Growth hormone important role in muscular exercise in adults."Science 150(3699) 1051.

  47.Hunter, W. M., C. Fonseka, et al. (1965). "The role of growth hormone in the mobilization of fuel for muscular exercise."Experimental Physiology 50(4) 406.

  48.Jenkins, P. J. (1999). "Growth hormone and exercise."Clinical endocrinology 50(6) 683-689.

  49.Jenkins, P. J. (2001). "Growth hormone and exercise physiology, use and abuse." Growth Hormone & IGF Research11 S71-S77.

  50.Kanaley, J., J. Weltman, et al. (1997). "Human growth hormone response to repeated bouts of aerobic exercise."Journal of applied physiology 83(5) 1756.

  51.Kindermann, W., A. Schnabel, et al. (1982). "Catecholamines, growth hormone, cortisol, insulin, and sex hormones in anaerobic and aerobic exercise."European journal of applied physiology and occupational physiology 49(3) 389-399.

  52.King, K., L. Nail, et al. "1. Categories (Kepes, 1990)(Note. All malignant tumors are marked by*.) a) Neuroepithelial (1)* Astrocytic tumors Derived from as-trocytes. Functions of astrocytes in." therapy 11 207-225.

  53.Kraemer, R., J. Kilgore, et al. (1992). "Growth hormone, IGF-I, and testosterone responses to resistive exercise."Medicine and science in sports and exercise 24(12) 1346.

  4.Kraemer, W. J., B. A. Aguilera, et al. (1995). "Responses of IGF-I to endogenous increases in growth hormone after heavy-resistance exercise."Journal of applied physiology 79(4) 1310-1315.

  5.Kraemer, W. J., S. Gordon, et al.(1991). "Endogenous anabolic hormonal and growth factor responses to heavy resistance exercise in males and females." Int J Sports Med 12(2) 228-235.

  6.Kuoppasalmi, K., H. Naveri, et al. (1976). "Effect of strenuous anaerobic running exercise on plasma growth hormone, cortisol, luteinizing hormone, testosterone, androstenedione, estrone and estradiol."Journal of steroid biochemistry 7(10) 823-829.

  7.Marin, G., H. Domene, et al. (1994). "The effects of estrogen priming and puberty on the growth hormone response to standardized treadmill exercise and arginine-insulin in normal girls and boys." Journal of Clinical Endocrinology & Metabolism 79(2) 537.

  8.Mulligan, S. E., S. J. Fleck, et al. (1996). "Influence of resistance exercise volume on serum growth hormone and cortisol concentrations in women." The Journal of Strength & Conditioning Research 10(4) 256.

  9.Nicklas, B., A. Ryan, et al. (1995). "Testosterone, growth hormone and IGF-I responses to acute and chronic resistive exercise in men aged 55-70 years." International journal of sports medicine 16(7) 445-450.

  .Pritzlaff, C. J., L. Wideman, et al. (1999). "Impact of acute exercise intensity on pulsatile growth hormone release in men."Journal of applied physiology 87(2) 498-504.

  .Schalch, D. S. (1967)."The influence of physical stress and exercise on growth hormone and insulin secretion in man."The Journal of laboratory and clinical medicine 69(2) 256.

  2.Sharman, M. J., W. J. Kreamer, et al. "NUTRICIÓN HUMANA Y METABOLISMO La dieta cetogénica afecta favorablemente los bio-marcadores en suero para enfermedad cardiovascular en hombres con peso normal."

  3. Sutton, J. and L. Lazarus (1976). "Growth hormone in exercise comparison of physiological and pharmacological stimuli."Journal of applied physiology 41(4) 523-527.

  4.Taaffe, D., L. Pruitt, et al. (1994). "Effect of recombinant human growth hormone on the muscle strength response to resistance exercise in elderly men."Journal of Clinical Endocrinology & Metabolism 79(5) 1361.

  5.Takarada, Y., Y. Nakamura, et al. (2000). "Rapid increase in plasma growth hormone after low-intensity resistance exercise with vascular occlusion." Journal of applied physiology 88(1) 61.

  6.Thompson, D. L., J. Y. Weltman, et al. (1993). "Cholinergic and opioid involvement in release of growth hormone during exercise and recovery."Journal of applied physiology 75(2) 870-878.

  7.VanHelder, W., K. Casey, et al. (1987). "Regulation of growth hormone during exercise by oxygen demand and availability."European journal of applied physiology and occupational physiology 56(6) 628-632.

  8.Wallace, J. D., R. C. Cuneo, et al. (2000). "Responses of markers of bone and collagen turnover to exercise, growth hormone (GH) administration, and GH withdrawal in trained adult males."Journal of Clinical Endocrinology & Metabolism 85(1) 124.

  9.Yarasheski, K. E., J. A. Campbell, et al. (1992). "Effect of growth hormone and resistance exercise on muscle growth in young men."American Journal of Physiology-Endocrinology And Metabolism 262(3) E261-E267.

  .Yarasheski, K. E., J. J. Zachwieja, et al. (1995). "Effect of growth hormone and resistance exercise on muscle growth and strength in older men."American Journal of Physiology-Endocrinology And Metabolism 268(2) E268-E276.


تحقیق در مورد پایان نامه بررسی تاثیر یک جلسه فعالیت وامانده ساز مقاومتی بر پاسخ هورمون رشد در مردان ورزشکار و غیر ورزشکار, مقاله در مورد پایان نامه بررسی تاثیر یک جلسه فعالیت وامانده ساز مقاومتی بر پاسخ هورمون رشد در مردان ورزشکار و غیر ورزشکار, پروژه دانشجویی در مورد پایان نامه بررسی تاثیر یک جلسه فعالیت وامانده ساز مقاومتی بر پاسخ هورمون رشد در مردان ورزشکار و غیر ورزشکار, پروپوزال در مورد پایان نامه بررسی تاثیر یک جلسه فعالیت وامانده ساز مقاومتی بر پاسخ هورمون رشد در مردان ورزشکار و غیر ورزشکار, تز دکترا در مورد پایان نامه بررسی تاثیر یک جلسه فعالیت وامانده ساز مقاومتی بر پاسخ هورمون رشد در مردان ورزشکار و غیر ورزشکار, تحقیقات دانشجویی درباره پایان نامه بررسی تاثیر یک جلسه فعالیت وامانده ساز مقاومتی بر پاسخ هورمون رشد در مردان ورزشکار و غیر ورزشکار, مقالات دانشجویی درباره پایان نامه بررسی تاثیر یک جلسه فعالیت وامانده ساز مقاومتی بر پاسخ هورمون رشد در مردان ورزشکار و غیر ورزشکار, پروژه درباره پایان نامه بررسی تاثیر یک جلسه فعالیت وامانده ساز مقاومتی بر پاسخ هورمون رشد در مردان ورزشکار و غیر ورزشکار, گزارش سمینار در مورد پایان نامه بررسی تاثیر یک جلسه فعالیت وامانده ساز مقاومتی بر پاسخ هورمون رشد در مردان ورزشکار و غیر ورزشکار, پروژه دانشجویی در مورد پایان نامه بررسی تاثیر یک جلسه فعالیت وامانده ساز مقاومتی بر پاسخ هورمون رشد در مردان ورزشکار و غیر ورزشکار, تحقیق دانش آموزی در مورد پایان نامه بررسی تاثیر یک جلسه فعالیت وامانده ساز مقاومتی بر پاسخ هورمون رشد در مردان ورزشکار و غیر ورزشکار, مقاله دانش آموزی در مورد پایان نامه بررسی تاثیر یک جلسه فعالیت وامانده ساز مقاومتی بر پاسخ هورمون رشد در مردان ورزشکار و غیر ورزشکار, رساله دکترا در مورد پایان نامه بررسی تاثیر یک جلسه فعالیت وامانده ساز مقاومتی بر پاسخ هورمون رشد در مردان ورزشکار و غیر ورزشکار

پایان نامه جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد چکیده هدف کلی از انجام این تحقیق، بررسی اثر تمرین مقاومتی کم شدت با جریان خون محدود شده بر سطح سرمی هورمون رشد، کورتیزول، تستوسترون و IGF-1 در مردان جوان است. 30 مرد جوان سالم با دامنه سنی 24-19 سال که داوطلب شرکت در مطالعه شدند، به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند و به طورتصادفی در سه گروه تمرین مقاومتی کم شدت BFR (با شدت 20 درصد1RM، 1ست ...

ﭘﺎﯾﺎن ﻧﺎﻣﻪی جهت دریافت درجه ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ارﺷﺪ رشته ﺗﺮﺑﯿﺖ ﺑﺪﻧﯽ وﻋﻠﻮم ورزﺷﯽ ﭼﮑﯿﺪه ﭘﮋوﻫﺶ هدف تحقیق حاضر بررسی تأثیرات ترتیب حرکت در تمرین مقاومتی بر پاسخ هورمون تستوسترون بود. 15 مرد جوان فعال با میانگین سنی41/0±02/18 سال؛ قد 96/4±0/173 سانتی­متر؛ وزن 57/9±08/63 کیلوگرم به صورت داوطلبانه به عنوان نمونه انتخاب شدند. ابتدا یک تکرار بیشینه حرکات (پرس تخت، اسکات پا، زیر بغل با سیم کش، پشت ...

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (M. A ) گرایش: فیزیولوژی ورزشی چکیده با توجه به کمبود پژوهش­ها در زمینه تاثیر انواع تمرینات مقاومتی دفع پروتئین­های ادراری، هدف از پژوهش حاضر، مقایسه اثر حاد و مزمن دو نوع تمرین مقاومتی تداومی و تناوبی بر پروتئین­اوری استراحتی و در پاسخ به ورزش مردان جوان فعال بود. بدین منظور 21 مرد در این پژوهش، به طور تصادفی به سه گروه تمرین تداومی، ...

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (M.A) گرایش:فیزیولوژی ورزشی چکیده پایان نامه (شامل خلاصه، اهداف، روش­های اجرا و نتایج به دست آمده) : هدف از این پژوهش، مطالعه اثر ترکیب تمرین مقاومتی و عصاره آبی خارخاسک بر آنزیم­های کبد در رت­های نر سالم بود و با توجه به اهداف و ماهیت پژوهش 90 رت نر در 10 گروه نه تایی با شرایط استاندارد 12 ساعت نور و 12 ساعت تاریکی همراه با آب و غذا به ...

پایان­نامه تحصیلی جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد رشته: تربیت بدنی و علوم ورزشی گرایش فیزیولوژی ورزشی چکیده تمرین مقاومتی روشی برای توسعه سلامتی، آمادگی عمومی و توسعه قدرت عضلات اسکلتی است. هدف از این پژوهش بررسی آثار تمرین مقاومتی بر ترکیب بدن و قدرت بیشینه عضلات بالاتنه بازیکنان زن والیبال نشسته بود. برای این منظور، 30 والیبالیست نشسته زن اصفهان به صورت تصادفی انتخاب شده و در 2 ...

پایان­نامه جهت دریافت درجۀ کارشناسی ارشد فیزیولوژی ورزشی چکیده فارسی پایان نامه: سابقه و هدف: هدف از انجام این تحقیق بررسی تاثیر یک دوره مکمل‌ دهی ال‌آرژنین بر پاسخ‌ های VEGF، اندوستاتین و حداکثر اکسیژن مصرفی کشتی‌گیران تمرین کرده به دنبال یک جلسه فعالیت وامانده ساز بود. مواد و روش‌ها: در این مطالعه نیمه تجربی، 15 کشتی‌گیر تمرین کرده با میانگین سنی 47/2±13/21 سال؛ و نمایه­ی توده ...

پایان­نامه تحصیلی جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد رشته: تربیت بدنی و علوم ورزشی گرایش فیزیولوژی ورزشی چکیده هدف از این مطالعه ارزیابی تاثیر یک هفته مکمل یاری گلوتامین بر استرس اکسیداتیو ناشی از فعالیت بود. نوزده مرد جوان، سالم و غیر سیگاری به طور داوطلبانه در این مطالعه شرکت کردند. آزمودنی ها به طور تصادفی و با الگوی دوسویه کور با گروه کنترل به دو گروه دارونما (10نفر) و گلوتامین ...

پایان­نامه جهت دریافت درجه کارشناسی ارشد فیزیولوژی ورزشی چکیده پایان نامه: هدف تحقیق : تأثیر دو نوع تمرین یک جلسه ای با شدت های سبک و زیاد برشاخص های عملکردی کبد مردان ورزشکار بود. روش کار: این تحقیق از نوع تحقیقات کاربردی- نیمه تجربی که با طرح آزمون یک جلسه ای با دو گروه تجربی اجرا شد.بدین منظور16ورزشکاربا دامنه سنی 18تا25سال، سالم وداووطلب بطور تصادفی به دوگروه تمرین سبک ...

پایان‌نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد( (M.A گرایش فیزیولو‍ژی ورزشی چکیده هدف از انجام پژوهش حاضر، تعیین تاثیر فعالیت هوازی در شرایط هایپوکسی بر غلظت اینترلوکین6 و 10 سرم در مردان جوان فعال بود. هفت مرد جوان فعال با میانگین سنی 56/1±33/23 سال، وزن 14/3±16/67 کیلوگرم و قد 76/1±176 سانتیمتر در چهار جلسه فعالیت هوازی شامل دویدن به مدت 30 دقیقه با شدت 70% ضربان قلب بیشینه در چهار ...

-1-1 مقدمه رشد فرایندی پیچیده است که از لحظه تشکیل نطفه تا پایان عمر ادامه دارد در واقع رشد شامل نمو و بالیدگی است که نموحاصل تغییرات کمی (هایپرتروفی و هایپرپلازی) است و بالیدگی تغییرات کیفی در کارکرد بافت­ها و دستگاه­های بدن را در برمی­گیرد. به طور کلی منحنی رشد بافت­های مختلف بدن S شکل است؟ با این حال برخی زودتر (سیستم لنفاوی در 9 سالگی) و برخی دیرتر (سیستم تناسلی در 18 سالگی) ...

ثبت سفارش