پایان نامه تاثیر تمرینات تناوبی شدید و تداومی متوسط بر توان

word 472 KB 31633 89
1393 کارشناسی ارشد تربیت بدنی و ورزش
قیمت: ۱۱,۵۷۰ تومان
دانلود فایل
 • بخشی از محتوا
 • وضعیت فهرست و منابع
 • پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته تربیت بدنی

   گرایش: فیزیولوژی ورزشی

  چکیده

  پژوهش حاضر با هدف بررسی تاثیر تمرینات تناوبی شدید و تداومی متوسط بر توان هوازی و بی هوازی دختران بسکتبالیست انجام شد. روش پژوهش، شبه آزمایشی با طرح پیش آزمون و پس آزمون و جامعه آماری شامل کلیه بانوان بسکتبالیست شهرستان فیروزکوه در سال 1393 بود. تعداد 20 بانوی بسکتبالیست به صورت هدفمند و در در دسترس در این مطالعه شرکت نمودند که به صورت تصادفی به دو گروه ده نفره تمرینات تناوبی شدید و تداومی متوسط تقسیم شدند. بر این اساس، میانگین سن، وزن و قد در گروه تمرین تناوبی شدید به ترتیب برابر 91/1 ± 10/21 سال، 53/3 ± 87 کیلوگرم و 44/3 ± 40/188 سانتی متر و در گروه تمرین تداومی متوسط نیز به ترتیب برابر 51/1 ± 40/21 سال، 51/1 ± 60/88 کیلوگرم و 13/2 ± 10/189 سانتی متر می باشد. روش تجزیه و تحلیل داده ها استفاده از روش های آمار توصیفی (محاسبه فراوانی، درصدها، میانگین و انحراف استاندارد) و آمار استنباطی (آزمون آماریt  زوجی) بود. یافته ها نشان داد که تمرینات تناوبی شدید و تمرینات تداومی متوسط بر میزان حداکثر اکسیژن مصرفی (VO2max)، آستانه تهویه ای (VT)، نقطه جبران تنفسی (RCP)، مدت زمان اجرای دو 3000 متر در دختران بسکتبالیست تاثیر دارد. همچنین، یافته ها نشان داد که بر خلاف تمرینات تداومی متوسط، تمرینات تناوبی شدید بر میزان اوج توان تولیدی (PPO) و میانگین توان تولیدی (MPO) دختران بسکتبالیست تاثیر دارد.

  واژگان کلیدی: تمرینات تناوبی شدید، تمرینات تداومی متوسط، توان هوازی، توان بی هوازی.

  فصل اول

  کلیات پژوهش

  مقدمه

      امروزه ورزش یکی از اموری است که به عناوین مختلف در جهان مطرح شده و گروه زیادی به اشکال گوناگون با آن سرو کار دارند. برخی از مردم، ورزشکار حرفه ای اند و گروهی ورزشکار آماتور، گروهی طرفدار و علاقه مند به ورزش و دیدن برنامه ها، مسابقات و نمایش های ورزشی بوده و عده ای نیز از راه ورزش امور زندگی خویش را می گذرانند (شهابی کاسب، 1383). از این رو، ورزش از ضرورت های زندگی بشر امروز و عدم فعالیت بدنی سبب افزایش انواع  مرگ و میر، دو برابر شدن خطر بیماری های قلبی- عروقی، سکته مغزی، دیابت نوع دو و چاقی می شود. همچنین خطر سرطان روده و سینه، بالا رفتن فشار خون، اختلال های چربی، استئوپروز، افسردگی و اضطراب را افزایش می دهد، اگرچه ورزشکاران و شرکت کنندگان در رشته های ورزشی، همواره در معرض خطر مواجهه با آسیب های ورزشی قرار دارند(شهابی کاسب، 1383).

       مربیان و متخصصین علم ورزش در تلاش برای یافتن راه هایی برای افزایش کارایی برنامه های تمرینی در یک بازه زمانی محدود بر اجرای ورزشکاران هستند. مخصوصاً در رشته های ورزشی که ظرفیت هوازی، تنها بخشی از برنامه تمرینی و مسابقه را شامل می شود. همچنین، محدودیت زمانی در ارتباط مربی با ورزشکار دلیل دیگری بر این ادعا است. درحالی که ورزشکاران از روش های مختلف تمرینی برای افزایش آمادگی هوازی و بی هوازی خود استفاده می کنند، تحقیقات اخیر نشان داده اند که شکلی از تمرینات که با عنوان تمرینات تناوبی شدید[1] شناخته می شوند، باعث بهبود سریع و هم زمان این متغیرها در مقایسه با تمرینات تداومی با شدت متوسط[2] می شوند (سیاهکوهیان و خدادادی، 1392).

       از آنجا که بسکتبال یکی از ورزش‌های تهاجمی و پربرخورد و در عین حال جذاب و پرطرفدار در سراسر جهان است. حرکات پیچشی، برشی، پرش‌ها و فرودها جزء حرکات اصلی این رشتهء ورزشی‌ مهیج است که متاسفانه ریسک آسیب را در این رشته بالا می‌برد (بارانی و همکاران، 1388) . پژوهش حاضر به دنبال بررسی تاثیر تمرینات تناوبی شدید و تداومی متوسط بر توان هوازی و بی هوازی دختران بسکتبالیست است. این فصل به عنوان یکی از مهمترین فصل های این پایان نامه با تشریح بیان مساله و ذکر فوائد آنی، آتی و لزوم انجام پژوهش در قسمت اهمیت و ضرورت پژوهش، آگاهی لازم را برای سایر پژوهشگران و علاقمندان جهت درک اهداف کلی و ویژه، فراهم می نماید. در ادامه این فصل به معرفی متغیرهای پژوهش پرداخته و در پایان با بیان تعاریف متغیرها بصورت مفهومی (نظری) و عملیاتی این فصل خاتمه می یابد.

  بیان مساله

       پیشرفت دانش فیزیولوژی ورزشی، توجه ویژه ای به امر توسعه و گسترش  نیمرخ های فیزیولوژیک بدن پدید آورده است. چنین نیمرخ های فیزیولوژیک، درک بهتر و کاربرد واقع بینانه ی ورزش قهرمانی را فراهم ساخته است. بدین منظور پژوهشگران و مربیان مجرب، با تکیه بر آگاهی به دست آمده از متغیرهای فیزیولوژیکی، ورزشکاران را در صحنه های تمرین با رقابت های ورزشی به روشنی هدایت می کنند به طوری که بررسی سطح آمادگی و قابلیت های فیزیولوژیکی ورزشکاران برای برنامه ریزی و ارتقاء کمی و کیفی عملکرد ورزشی ورزشکاران رشته های مختلف ضروری است. مربیان و ورزشکاران همواره به دنبال به کارگیری بهترین شیوه ی تمرینی هستند که از پشتوانه علمی برخوردار باشد تا بتوانند به نتایج و پیروزی های ارزنده ای دست یابند (برگر[3]، 2006).

        بسکِتبال یک ورزش گروهی است که با کمک یک توپ انجام می شود. به سبب ماهیت این رشته، متاسفانه ریسک آسیب پذیری در این رشته بالا است، به طوری که نوبلوچ‌ و همکاران[4] (2005)، در پژوهش خود گزارش کردند که در بین رشته‌های ورزشی پر برخورد مختلف، بیشترین میزان آسیب در بسکتبال اتفاق می‌افتد. از این رو، ورزشکاران این رشته باید اصول علم تمرین را رعایت کنند و تمام مراحل بدنسازی پیش از فصل را از مقدماتی تا پیشرفته و مهارتی پشت سر بگذارند. این آمادگی‌ها باید در زمینه استقامت هوازی، بی‌هوازی، کارهای سرعتی و مهارتی با توپ باشد. مطالعات نشان می دهد عملکرد استقامتی ورزشکاران، با توجه به نوع تمرین علاوه بر توان هوازی بیشینه از عواملی همچون کارآیی حرکتی، سازگاری های عصبی عضلانی، توان بی هوازی، سازگاری های سیستم آندوکراین، آستانه لاکتات و توانایی به تاخیر انداختن آن تاثیر می پذیرد (آقا علی نژاد، 1382).

       بورگومستر و همکاران[5] (2005) آثار 6 جلسه برنامۀ تمرینی تناوبی شدید (7 – 4 تکرار 30 ثانیه ای رکاب زدن روی دوچرخه کارسنج با شدت تمام و با فاصلۀ استراحت 4 دقیقه بین هر تکرار) بر   شاخص های هوازی و بی هوازی را مورد بررسی قرار دادند. نتایج آنان حاکی از افزایش توان بی هوازی، پتانسیل اکسیداتیو عضله و ظرفیت اجرای استقامتی بدون تغییر معنی دار در حداکثر اکسیژن مصرفی[6] بود که به دنبال اجرای تقریباً 15 دقیقه از تمرینات تناوبی شدید در طول  2 هفته حاصل شد.

       تاباتا و همکاران[7] (1996) آثار 6 هفته تمرینات تناوبی شدید (8 – 7 تکرار دویدن 20 ثانیه ای با شدت 170 درصد حداکثر اکسیژن مصرفی و با فاصلۀ استراحت  10ثانیه ای بین هر تکرار و 5 جلسه در

  هفته) بر ظرفیت بی هوازی و حداکثر اکسیژن مصرفی را مطالعه کردند. نتایج نشان داد گروه تمرین تناوبی، افزایش 14 و 28 درصدی را به ترتیب در حداکثر اکسیژن مصرفی و ظرفیت   بی هوازی تجربه کردند، درحالی که گروه تمرین تداومی تنها افزایش 10 درصدی در حداکثر اکسیژن مصرفی را بدون تغییر معنی دار در ظرفیت بی هوازی نشان دادند.

      نتایج به دست آمده در پژوهش های مختلف بیانگر این نکته است که در رشته های ورزشی که در آن زمان یک عامل تعیین کننده در انتخاب روش تمرینی است،  نکتۀ مهمی که باید مورد توجه قرار بگیرد، کل زمان تمرین تناوبی مورد نیاز، برای ایجاد تغییرات مشابه در مقایسه با تمرین های تداومی است. در همین زمینه یک مطالعه گزارش کرده است که پیشرفت در حداکثر اکسیژن مصرفی و زمان واماندگی حاصل از تمرینات تداومی شدید، به طور معنی داری بیشتر از پیشرفت هایی است که به دنبال تمرینات تداومی متوسط حاصل می شود (بورگومستر و همکاران، 2008).

       برخی پژوهش ها نیز در افزایش ظرفیت هوازی به دنبال تمرینات تناوبی شدید، ناکام مانده اند. برای مثال، بیکام و همکاران[8] (2004) با وجود اجرای برنامۀ تمرین تناوبی شدید در طول 6 هفته (30 – 14 تکرار از دوهای  15 - 5ثانیه ای با شدت 100 – 90 درصد و نسبت کار به استراحت 5:1 که به3:1 کاهش می یافت) نتوانستند تغییر معنی داری در حداکثر اکسیژن مصرفی، آستانۀ تهویه ای[9] نشان دهند.

       با توجه به فقدان اطلاعات و مطالعه در زمینه تاثیر تلفیق تمرینات تناوبی و تداومی از نوع هوازی و بی هوازی بر عملکرد ورزشکاران، این پژوهش درصدد است علاوه بر تعیین تاثیر اینگونه تمرینات بر عملکرد استقامتی دختران بسکتبالیست تمرین کرده، به نقش تمرینات مقاومتی به ویژه از نوع تناوبی که کمتر مورد توجه قرار گرفته است، بپردازد. لذا از آن جا که هدف ورزشکاران از شرکت در  برنامه های تمرینی، بهبود عملکردشان است، تعیین مهمترین ویژگی های فیزیولوژیکی در عملکرد استقامتی و چگونگی تاثیر انواع تمرینات بر این ویژگی ها در جهت ارائه برنامه های تمرینی مناسب از اهمیت و کاربرد خاصی برای مربیان و ورزشکاران برخوردار است. لذا با توجه به ماهیت ورزش بسکتبال، به عنوان یک ورزش گروهی شدید تناوبی، بازیکنان بسکتبال برای عملکرد بهتر در بازی نیاز به آمادگی جسمانی دارند که برای دستیابی به این هدف باید همیشه با انجام تمرینات مناسب، از لحاظ جسمانی در آمادگی کامل باشند. به همین منظور پژوهش حاضر در پی پاسخ این سوال است که آیا  تمرینات تناوبی شدید و تداومی متوسط بر توان هوازی و بی هوازی دختران بسکتبالیست تاثیر دارد؟

   

  اهمیت و ضرورت پژوهش

       نوع تمرین یکی از عوامل اصلی موفقیت در رشته های ورزشی می باشد و همچنین نقش تمرینات مقاومتی به ویژه روش تناوبی بر عملکرد استقامتی تا حدی ناشناخته است (نورشاهی، 1389). به نظر  می رسد برنامه های تمرینی موثر، مانند تمرینات تناوبی شدید، علاوه بر این که می تواند با صرفه جویی در زمان، قابلیت های فیزیولوژیکی مانند ظرفیت های هوازی و بی هوازی را افزایش دهند، باعث می شود تا زمان کافی برای بهبود مهارت های ضروری دیگر مانند مهارت های تکنیکی و تاکتیکی مرتبط با           رشته های ورزشی مختلف فراهم شود. علاوه بر کاربرد برنامۀ تمرین تناوبی شدید در طول فصل مسابقات، استفاده از این روش تمرینی در خارج از فصل مسابقات نیز برای جلوگیری از آثار مخرب   بی تمرینی و یا حتی بهبود قابلیت های فیزیولوژیکی، به دلیل کمتر بودن زمان مورد نیاز تمرین، بسیار مورد علاقه است. به دلیل جذابیت استفاده از تمرینات با کیفیت بالا و با حجم کمتر، یافتن برنامۀ تمرینی با شدت، مدت و تکرار مناسب در این زمینه که بتواند پیشرفت های سریع را در ظرفیت های هوازی و بی هوازی، هم زمان و در مدت زمان کمتری حاصل کند، از اهمیت ویژه ای برخوردار است(سیاهکوهیان و خدادادی، 1392).

       ویژگی بسیاری از ورزش های تیمی از جمله بسکتبال فعالیت تناوبی شدید با فواصل بازیافت کوتاه است. در این ورزش ها توانایی تکرار فعالیت های سرعتی از شاخص های مهم آمادگی ورزشکار محسوب می شود. از این رو ورزشکار باید این قابلیت را داشته باشد که فعالیت تناوبی شدید را با حداقل افت در سرعت تا انتهای بازی ادامه دهد. توانایی حفظ سرعت مستلزم بازیافت مطلوب در تناوب فعالیت های سرعتی و مقاومت در برابر خستگی است. بسیاری از مربیان و دانشمندان علوم ورزشی بر این باورند که مقادیر زیاد آمادگی هوازی، پیش نیاز اجراهای شدید بی هوازی هنگام فعالیت های تناوبی طولانی است (میلانی فر و همکاران، 1386).

       طبق پژوهش های انجام شده در رابطه با توان هوازی و ظرفیت توانایی عملکردی، شدت فعالیت و تناوب های آن، مهمترین عوامل افزایش دهنده توان هوازی هستند (نیک رو و باران چشمه، 1392). از این رو، بررسی تاثیر تمرینات تناوبی شدید و تداومی متوسط بر توان هوازی و بی هوازی دختران بسکتبالیست، از آن رو اهمیت و ضرورت دارد که:

  از لحاظ نظری موجب افزایش دامنه علم در این حیطه خواهد شد.

  از لحاظ کاربردی در صورت وجود تفاوت های معنادار، محققان و پژوهشگران ورزشی می توانند با انجام تحقیقات لازم در این زمینه و به ویژه در مورد زنان ورزشکار به روشن شدن بخشی از مکانیزم های تاثیر اینگونه تمرینات از نظر جنبه های عصبی و عضلانی کمک نمایند.

        بنابراین، با توجه به اینکه مشابه این تحقیق در جامعه مورد بررسی انجام نشده است، یا دست کم نتایج پژوهش های انجام شده در اختیار پژوهشگران قرار نگرفته است، نتایج پژوهش حاضر می تواند مورد استفاده دانشجویان رشته تربیت بدنی، متخصصان علم تمرین و مربیان رشته های ورزشی قرار گیرد.

   

  Abstract

        The study aimed to investigate the effect of intense intermittent and continuous exercise on aerobic capacity and anaerobic medium was girls basketball. Research methods, quasi-experimental with pretest-posttest study population included all women's basketball Firoozkooh city was in 2014. Purposeful and 20 female basketball players available in this study, were randomly divided into two groups were intermediate and continuing intense interval training. Accordingly, the mean age, height and weight, respectively of intense interval training 21.1 ± 1.91 years, 87 ± 3.53 Kg and 188.4 ± 3.44 Cm and moderate continuous training respectively in 21.4 ± 1.51 years,              88.6 ± 1.51 Kg and 189.1 ± 2.13 Cm. Data analysis using descriptive statistics (frequency, percentage, mean and standard deviation) and inferential statistics (paired t-test), respectively. Results showed that intense interval training and continuous moderate exercise on maximal oxygen uptake (VO2max), ventilatory threshold (VT), respiratory compensation point (RCP), duration of run 3000 meters in girls basketball influences. The findings indicated that, unlike continuous moderate exercise, intense interval training on the peak power production (PPO) and mean productivity (MPO) girls basketball influences.

  Keywords: intense interval training, continuous moderate exercise, aerobic power, anaerobic power.

 • فهرست:

  چکیده ......................................................................................................................................................... 1

  فصل اول: کلیات پژوهش

  مقدمه  ........................................................................................................................................................ 3

  بیان مساله ................................................................................................................................................ 4

  اهمیت و ضرورت پژوهش......................................................................................................................... 6

  اهداف پژوهش............................................................................................................................................. 7

     الف:هدف کلی....................................................................................................................................... 7

     ب: اهداف  جزیی..................................................................................................................................... 7

  متغیرهای پژوهش...................................................................................................................................... 8

  سوال های پژوهش..................................................................................................................................... 8

  فرضیه های پژوهش.................................................................................................................................. 9

  محدوده های پژوهش................................................................................................................................. 9

  تعاریف واژه ها و اصطلاحات ............................................................................................................... 10

     الف: تعاریف مفهومی(نظری)........................................................................................................... 10

     ب: تعاریف عملیاتی(عملی).............................................................................................................. 10

  فصل دوم: ادبیات و پیشینه پژوهش

  مقدمه.......................................................................................................................................................... 12

  قسمت اول: مبانی نظری پژوهش........................................................................................................ 13

  فیریولوژی فعالیت بدنی ورزش در عصر حاضر................................................................................. 13

  واکنش فیزیولوژیکی کوتاه مدت نسبت به ورزش......................................................................... 13

  سازگاری های تدریجی فیزیولوژیکی با تمرین................................................................................... 14

  اصول بنیادی تمرین..................................................................................................................................... 14

  انواع برنامه های تمرینی .......................................................................................................................... 16

  تمرین مقاومتی............................................................................................................................................ 16

  تمرین تناوبی................................................................................................................................................. 16

  تمرین تداومی................................................................................................................................................ 17

  تمرین تداومی با شدت زیاد...................................................................................................................... 17

  تمرین آهسته در مسافت طولانی ........................................................................................................ 18

  تمرین فارتلک................................................................................................................................................ 18

  تمرین دایره ای............................................................................................................................................... 19

  سازگاری با تمرینات هوازی....................................................................................................................... 20

  سازگاری های عضلانی............................................................................................................................ 20

  نوع تار عضلانی.......................................................................................................................................... 20

  فراهمی مویرگی........................................................................................................................................ 21

  ذخیره میوگلوبین....................................................................................................................................... 21

  عمل میتوکندری........................................................................................................................................ 22

  آنزیم های اکسایشی.............................................................................................................................. 22

  سازگاری های موثر در منابع انرژی........................................................................................................ 23

  کربوهیدرات برای انرژی............................................................................................................................ 23

  چربی برای انرژی.......................................................................................................................................... 23

  تمرینات دستگاه هوازی............................................................................................................................. 24

  حجم تمرین................................................................................................................................................... 25

  شدت تمرین................................................................................................................................................... 25

  تمرین تناوبی................................................................................................................................................. 26

  سازگاری با تمرینات بی هوازی................................................................................................................ 26

  سازگاری های دستگاه ATP-Pcr..................................................................................................... 27

  سازگاری دستگاه گلیکولیتیک.......................................................................................................... 27

  سایز سازگاری ها با تمرینات بی هوازی............................................................................................... 28

  تمرین بیش از حد......................................................................................................................................... 29

  بیش تمرینی.................................................................................................................................................. 32

  اثرات بیش تمرینی....................................................................................................................................... 32

  دستگاه عصبی خودکار و بیش تمرینی............................................................................................... 33

  پاسخ های هورمونی نسبت به بیش تمرینی..................................................................................... 34

  سیستم ایمنی و بیش تمرینی............................................................................................................... 35

  ورزش و رشته های مختلف ورزشی..................................................................................................... 36

  کاهش تدریجی تمرین برای رسیدن به اوج عملکرد........................................................................ 36

  بی تمرینی...................................................................................................................................................... 37

  انواع فعالیت های ورزشی....................................................................................................................... 38

  تمرینات هوازی.............................................................................................................................................. 38

  ورزش های بی هوازی.................................................................................................................................. 39

  طبقه بندی مهارت های ورزش............................................................................................................... 39

  رشته های ورزشی مرکب........................................................................................................................ 40

  ورزش های توپی........................................................................................................................................... 40

  ورزش بسکتبال.......................................................................................................................................... 40

  تاریخچه بسکتبال................................................................................................................................... 42

  استانداردها در بسکتبال....................................................................................................................... 44

  آسیب های ورزشی در بسکتبال........................................................................................................... 45

  قسمت دوم: پیشینه پژوهش................................................................................................................ 47

  الف) پیشینه پژوهش های انجام شده در داخل کشور................................................................... 47

  ب) پیشینه پژوهش های انجام شده در خارج کشور....................................................................... 51

  فصل سوم: روش شناسی پژوهش

  مقدمه.......................................................................................................................................................... 61

  روش تحقیق................................................................................................................................................... 61

  جامعه آماری ..............................................................................................................................................  61

  حجم نمونه و روش نمونه گیری............................................................................................................... 61

  روش گردآوری اطلاعات............................................................................................................................. 61

  روش اجرا....................................................................................................................................................... 62

  ابزار پژوهش................................................................................................................................................. 62

  روش تجزیه و تحلیل داده ها....................................................................................................................... 63

  فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها

  مقدمه.......................................................................................................................................................... 66

  الف) تجزیه و تحلیل توصیفی داده ها................................................................................................... 66

  ب ) تجزیه و تحلیل استنباطی داده ها.................................................................................................. 69

  فصل پنجم: جمع بندی، نتیجه گیری و پیشنهادها

  خلاصه پژوهش........................................................................................................................................... 84

  یافته های پژوهش...................................................................................................................................... 84

  بحث و نتیجه گیری.................................................................................................................................. 86

  محدودیت های پژوهش............................................................................................................................. 93

     الف) محدودیت های در اختیار پژوهشگر...................................................................................... 93

   ب) محدودیت های خارج از کنترل پژوهشگر.................................................................................. 93

   پیشنهاد های پژوهش............................................................................................................................. 93

     الف) پیشنهادهایی بر اساس نتایج پژوهش................................................................................ 93

     ب) پیشنهادهایی بر اساس تجارت پژوهشگر............................................................................... 94

      ج) توصیه به سایر پژوهشگران...................................................................................................... 95

  منابع ............................................................................................................................................................  97

  پیوست ........................................................................................................................................................  104

   

  منبع:

  آقاعلی نژاد، حمید. (1382). زمان بندی تمرین قدرتی در فوتبال. تهران: نشر دنیای حرکت.

  امیری، فاطمه. (1383). تاثیر یک برنامه منتخب ایستگاهی و برنامه عادی درس تربیت بدنی بر آمادگی جسمانی و مهارت های ادراکی- حرکتی دانش آموزان 10-11 ساله. پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه تربیت معلم تهران.

  بارانی، اعظم؛ بمبئی چی، عفت؛ رهنما، نادر. (1388). شیوع و مکانیزم های آسیب در زنان ورزشکار بسکتبال. پژوهش در علوم ورزشی، دوره 3،  شماره 23، صص: 68 – 59 .

  پاکروان، مریم؛ صاحب الزمانی، منصور؛ قهرمان تبریزی، کوروش. (1388). بررسی میزان شیوع و علل آسیب های ورزشی دانشجویان رشته تربیت بدنی. طب ورزشی. شماره2، صص:94-81.

  حمزه زاده بروجنی، الهام؛ نظر علی، پروانه؛ نقیبی، سعید. (1392). تاثیر چهار هفته تمرین تناوبی شدید (HIT) بر برخی شاخص های هوازی و بی هوازی زنان تیم ملی بسکتبال ایران. علوم زیستی ورزشی، دوره 5، شماره 4، صص: 48-35.

  حمزه زاده بروجنی، الهام؛ نظر علی، پروانه؛ کردی، محمد رضا. (1392). تاثیر چهار هفته تمرین تناوبی شدید (HIT)، بر سطوح GH، IGF-1، IGFBP-3 و کورتیزول سرم زنان تیم ملی بسکتبال ایران. فیزیولوژی ورزشی، شماره 19، صص: 158-143.

  دژآهنگ، منوچهر؛ رستم خانی، حسین؛ نقی لو، ذبیح اله. (1390). تاثیر دو، چهار و شش هفته          بی تمرینی پس از یک دوره تمرین پلایومتریک بر کنترل وضعیت (Posture) مردان دانشجو. پژوهش در علوم توانبخشی، دوره 7، شماره 2، صص: 148-141.

  سیاهکوهیان، معرفت؛ خدادادی، داور. (1392).  تأثیر تمرینات تناوبی شدید و تمرینات تداومی متوسط بر شاخص های هوازی و بی هوازی در پسران ورزشکار، فصلنامه فیزیولوژی ورزشی، شماره 18، صص: 52-39.

  شهابی کاسب، محمدرضا. (1383). بررسی نیروهای عکس العمل زمین و مسیر حرکت مرکز فشار بی دقتی در شوت جفت بسکتبال، پایان نامه کارشناسی ارشد. دانشگاه شهید بهشتی تهران.

  فتحی، سعید. (1380) معرفی ورزش ها: چگونگی پیدایش و شکل گیری بسکتبال. نشریه رشد آموزش تربیت بدنی، شماره 3، صص: 49-48.

  فرحزاده موالو، شهرام. (1385). راهنمای پیکر سنجی ورزشی. تهران: آکادمی ملی المپیک و پارالمپیک.

  فرساد، حامد؛ شکراللهی، آفاق؛ دژپسند، سیده صفورا؛ معمار کرمانی، نفیسه. (1392). ورزش و فعالیت منظم بدنی. دفتر آموزش و ارتقای سلامت معاونت بهداشت، با همکاری سازمان بسیج مستضعفین و بهداری سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و دانشگاه علوم پزشکی سبزوار.

  فیاض میلانی، رعنا؛ گایینی، عباس علی؛ رواسی، علی اصغر؛ پناهی، سارا. (1386). رابطه توان هوازی و توانایی تکرار فعالیت های سرعتی (RSA) در زنان بسکتبالیست. نشریه حرکت، شماره 31، صص: 167-177.

  قره داغی، نیما؛ کردی، محمدرضا؛ گائینی، عباسعلی. (1392). تاثیر چهار هفته تمرین متناوب هوازی شدید(هاف) بر Tmax، Vo2max، Vo2max v بازیکنان فوتبال باشگاهی ایران. نشریه علوم زیستی ورزشی، دوره5، شماره2، صص: 57-47.

  عبدلی، بهروز. (1386). مبانی روانی و اجتماعی تربیت بدنی و ورزش. تهران: نشر بامداد.

  کاشف، مجید؛ رمضانی، علیرضا؛ محمدی، محمود. (1393). تاثیر مکمل ال کارنیتین و تمرین هوازی بر توان هوازی و لاکتات خون در مردان جوان. علوم زیستی ورزشی، دوره6، شماره1، صص: 68-57.

  کوشافر، علی اصغر. (1381). اصول و مبانی تربیت بدنی. تبریز: انتشارات دانشگاه آزاد اسلامی تبریز.

  گائینی، عباس؛ رجبی، حمید. (۱۳۸۶). آمادگی جسمانی. تهران: انتشارات سمت.

  گائینی، عباسعلی. (1386). چالش های اصلی فیزیولوژی ورزشی. مجله رشد. دوره 6، شماره 3، صص: 18-14.

  معظمی، مهتاب؛ کردی، محمدرضا؛ گایینی، عباسعلی؛ رواسی، علی اصغر؛ اجتهادی، محمدمهدی. (1389). تاثیر‌ هایپوکسی تناوبی کوتاه ‌مدت (IHE) بر عملکرد هوازی و بی ‌هوازی مردان ورزشکار، علوم حرکتی و ورزش، دوره 8، شماره 16، صص: 147 – 135 .

  معتمدی، پژمان؛ رجبی، حمید، ابراهیمی ، اسماعیل. (1388). تاثیر برنامه های تمرینی تداومی و تناوبی، هوازی و مقاومتی بر کارآیی حرکتی دوندگان مرد تمرین کرده استقامتی.  دو فصلنامه علوم حرکتی و ورزش، سال 8، شماره 15،  صص: 59-46.

  معینی، ضیاء؛ رحمانی نیا، فرهاد؛ رجبی، حمید. (1392). فیزیولوژی ورزش و فعالیت بدنی. تهران: نشر مبتکران.

  معینی، ضیاء الدین؛ سلامی، فاطمه؛ رحمانی، فاطمه؛ کاستیل، دیوید؛ ویلمور، جک؛ رجبی، حمید؛ آقا علی نژاد، حمید. (1389). فیزیولوژی ورزشی و فعالیت بدنی. تهران: نشر مبتکران پیشرو.

  میلانی فر، بهروز. (1386). بهداشت روانی. تهران: نشر قومس.

  نورشاهی، مریم؛ هوانلو، فریبرز؛  بیگ زاده، مهدی؛ زر، عبدالصالح. (1389). بررسی تأثیر شش هفته تمرین مقاومتی و سرعتی بر برخی عوامل آمادگی جسمانی در دانشجویان مرد غیر ورزشکار. ورزش و علوم زیست حرکتی، سال اول، شماره 3، صص: 20-10.

  نیک رو، حسین؛ باران چشمه، مهر علی. (1392). مقایسه ی تاثیر برنامه ی تمرین هوازی تناوبی و تداومی بر حداکثر اکسیژن مصرفی نمایه توده ی بدن و درصد چربی بدن دانشجویان افسری. مجله طب نظامی، دوره15، شماره4، صص245-251.

  فهرست منابع لاتین

  Arabnejad najmeh, Nojoomi Seyed Ali, Yousefi Mohammad Hossein, Addini, Rouhollah Karim. (2013). Comparison of anaerobic power between male and female with considering lean body mass. International Journal of Sport Studies. Vol, 3(11), 1190-1195.

  Bayati, M. Farzad, B. Gharakhanlou, R. and Agha-Alinejad, H. (2011). A practical model of low-volume high-intensity interval training induces performance and metabolic adaptations that resemble ‘all-out’ sprint interval training. Journal of Sports Science and Medicine 10: 571-576.

  Berger, N.J. A. Cambelt, I. T. Wikerson D. P. Jones A M. (2006). “Influence of acute plasma voldume expansion on VO kinetics, VO2 Peak. And performance during high – intensity cycle exercise”. J Appl Physiol, 101: PP:707-714.

  Bickham, D.C. and Le Rossignol, P.F. (2004). Effect of High-Intensity Interval Training on the accumulated oxygen deficit of endurance-trained runners. Journal of Exercise Physiology. 7: 40-47.

  Bishop, D. Lawrence, S.Spencer, M. (2003). Predictors of repeated-sprint ability in elite female hockey players. J. Sci. Med. Sport. 6: 199-209.

  Bogdanis, G.C. Nevill, M.E. Boobis, L.H. and Lakomy, H.K. (1996). Contribution of phosphocreatine and aerobic metabolism to energy supply during repeated sprint exercise. Journal of Applied Physiology 80: 876-884.

  Burgomaster, K.A. Howarth, K.R. Phillips, S.M. Rakobowchuk, M. MacDonald, M.J. McGee, S.L. and Gibala, M.J. (2008). Similar metabolic adaptations during exercise after low volume sprint interval and traditional endurance training in humans. Journal of Physiology 586: 151–160.

  Bogdanis, G.C. Ziagos, V. Anastasiadis, M. Maridaki, M. (2007). Effects of two different short-term training programs on the physical and technical abilities of adolescent basketball players. Journal of Science and Medicine in Sport 10: 79–88.

  Burgomaster, K.A. Cermak, N.M. Phillips, S.M. Benton, C.R. Bonen, A. Gibala, M.J. (2007). Divergent response of metabolite transport proteins in human skeletal muscle after sprint interval training and detraining. Am J Physiol Regul Integr Comp Physiol 292: 1970-1976.

  Burgomaster, K.A. Hughes, S.C. Heigenhauser, G.J.F. Bradwell, S.N. Gibala, M.J. (2005). Six sessions of sprint interval training increases muscle oxidative potential and cycle endurance capacity in humans. Journal of Applied Physiology 98: 1985–1990.

  Creer, A.R. Ricard, M.D. Conlee, R.K. Hoyt, G.L. Parcell, A.C. (2004). Neural, metabolic, and performance adaptations to four weeks of high intensity sprint-interval training in trained cyclists. Int J Sports Med 25: 92-8.

  Deminice, R, Gabarra, L., Rizzi, A., Baldissera, V. (2007). High intensity interval training series as indices of acidosis tolerance determination in swimming anaerobic performance prediction. Rev Bras Med Esporte, 13(3): 164-168.

  Duffield, R. Dawson, B. Goodman, C. (2005). Energy system contribution to 1500- and 3000-metre track running. J Sports Sci 23: 993-1002.

  Esfarjani, F. Laursen, P.B. (2007). Manipulating high-intensity interval training: Effects on VO2 max, the lactate threshold and 3000m running performance in moderately trained males. Journal of Science and Medicine in Sport 10: 27-35.

  Fatouros G and Kambas A. (2005). Strength training and training effect on muscular, anaerobic power, and mobility of inactive older man are intensity dependent. Br.J. Sport Med; 39:776-780.

  Farzaneh Hesari A, Mirzaei B, Mahdavi Ortakand S, Rabienejad A, Nikolaidis P.T. (2014). Relationship between aerobic and anaerobic power, and Special Judo Fitness Test(sjft) in elite Iranian male judokas. Apunts Med Esport. 49(181): 25-29.

  Gibala, M.J. Little, J.P. Essen, M.V. Wilkin, G.P. Burgomaster, K.A. Safdar, A. Raha, S. (2006). Short-term sprint interval versus traditional endurance training: similar initial adaptations in human skeletal muscle and exercise performance. Journal of Physiology 575: 901–911.

  Helgerud, J. Hoydal, K. Wang, E. Karlsen, T. Berg, P. Bjerkaas, M. Simonsen, T. Helgesen, C. Hjorth, N. Bach, R. Hoff, J. (2007). Aerobic highintensity intervals improve VO2max more than moderate training. Medicine & Science in Sports & Exercise 39: 665-71.

  Hiruntakul Ashira, Nanagara Ratanavadee, Emasithi Alongkot, T. Borer Katarina. (2010). Effect of endurance exercise on resting testosterone levevs in sedentary subjects. CentEur J public Health, 18(3): 169-172.

  Hoffman, J. (1997). The relationship between aerobic fitness and recovery from high-intensity exercise in infantry soldiers. J. Millitary. Medicine. 162(7): 484-488.

  Iaia, F. Thomassen, M. Kolding, H. Gunnarsson, T. Wendell, J. Rostgaard, T. Nordsborg, N. Krustrup, P. Nybo, L. Hellsten, Y. Bangsbo, J. (2008). Reduced volume but increased training intensity elevates muscle Na+-K+ pump alpha1-subunit and NHE1 expression as well as short-term work capacity in humans. Am J Physiol Regul Integr Comp Physiol 294:R966–R974.

  Jukka S. (2005). Power-type strength training in middle-aged men and women. Publications of the National Public Health Institute, Finland .

  Larissa B. Daros, Raul Osieck, Antonio Carlos Dourado, Luiz Claudio R. Stanganelli, Andre M. Fornaziero, Ana C.V.Osiecki. (2012). Maximum Aerobic Power Test for Soccer Players. Journal of Exercise Physiology online, V(15)N(2).

  Laursen, P.B. Blanchard, M.A. and Jenkins, D.G. (2002). Acute high-intensity interval training improves Tvent and peak power output in highly-trained males. Canadian Journal of Applied Physiology 27: 336–348.

  Knobloch, K., Rossner, D., Jagodzinski, M., Zeichen, J., Gossling, T., Martin Schmitt, S., Richter, M., Krettek, C. (2005). Prevention of school sport injuries an analysis of Ballsports with 2234 injuries. Sportverletz Sportschaden. 19: 82 – 88 .

  McKay, B.R. Paterson, D.H. Kowalchuk, J.M. (2009). Effect of short-term high-intensity interval training vs. continuous training on O2 uptake kinetics, muscle deoxygenation, and exercise performance. Journal of Applied Physiology107: 128–138.

  Mc Mahon, S. Wenger, H. A. (1998). The relationship between aerobic fitness and recovery from high-intensity exercise in fantry soldiers. J. Military. Medicine. 162(7): 484-488.

  Moxnes John, Hausken Kjell, Sandbakk Qyvind. (2012). On the kinetics of anaerobic power. Theoretical Biology And Medical Modelling. 9:29.

  Mujika I, Goya A, Ruiz E, Padilla S. (2002). Physiological and performance responses to a 6-day Taper in middle distance runners: influence of training frequency.Int J Sports Moo. 23: 367-373.

  Neufer-PD.(1989).The Effects of detraining and reduce training on The Physiological adaptation to aerobic exercise training. Spor-Med;8 (5) : 302-20.

  Ross, A. and Leveritt, M. (2001). Long-term metabolic and skeletal muscle adaptations to short-sprint training: implications for sprint training and tapering. Sports Med 31: 1063-1082.

  Smith TP, Coombes JS, Geraghty DP. (2003). Optimising high-intensity treadmill training using the running speed at maximal 02 uptake and the time for which this can be maintained. Eur J Appl . PhysioI; 89(3-4):337-43.

  Soltani  Hossein, Hosseini Syed Reza Attarzadeh, Farahneia Majid, Hojati. (2012). The Comparison of Aerobic Fitness and Anaerobic Power of Iranian Soccer Players in Different Playing Positions during Competitions Season. Annals of Biological Research. 3(8): 4023-4027.

  Sperlich, B. Zinner, C. Helleman, I. Kjendlie, P-L. Holmberg, H.C. Master, J. (2010). High intensity interval training improves VO2peak, maximal lactate production, time trial and competition performance in 9-11 year old swimmers. European Journal of Applied Physiology 110: 1029–1036.

  Tabata, I. Nishimura, K. Kouzaki, M. Hirai, Y. Ogita, F. Miyachi, M. Yamamoto, K. (1996). Effects of moderate-intensity endurance and high-intensity intermittent training on anaerobic capacity and VO2max. Medicine & Science in Sports & Exercise 28: 1327-1330.

  Thevenet, D. Tardieu-Berger, M. Barthoin, S. and Prioux, J. (2007). Influence of recovery mode (passive vs. active) on time spent at maximal oxygen uptake during an intermittent session in young and endurance trained athletes. European Journal of Applied Physiology 99: 133-142.

  Tjønna, A.E. Lee, S.J. Rognmo, Ø. Stølen, T.O. Bye, A. Haram, P.M. Loennechen, J.P. Al-Share, Q.Y. Skogvoll, E. Slørdahl, S.A. Kemi, O.J. Najjar, S.M. Wisløff, U. (2008). Aerobic interval training versus continuous moderate exercise as a treatment for the metabolic syndrome. A pilot study. Circulation, 118: 346–354.

  Tomlin, DL. Wenger, H. A. (2002). The relationships between aerobic fitness, power maintenance and oxygen consumption during intermittent exercise. J. Sci. Med. Sport. 5(3): 194-203.

  Wong Patricia CH, Chia Michael YH, Tsou Ian YY, Wansaicheong Gervais KL. (2008). Effects of a 12-week Exercise Traning Programme on Aerobic, Body Composition, Blood Lipids Lipids and C-Reactive Protein in Adolescents with Obesity. Amals A cademy of Medicine.Vol.37 NO.4, 287-293.

   


تحقیق در مورد پایان نامه تاثیر تمرینات تناوبی شدید و تداومی متوسط بر توان, مقاله در مورد پایان نامه تاثیر تمرینات تناوبی شدید و تداومی متوسط بر توان, پروژه دانشجویی در مورد پایان نامه تاثیر تمرینات تناوبی شدید و تداومی متوسط بر توان, پروپوزال در مورد پایان نامه تاثیر تمرینات تناوبی شدید و تداومی متوسط بر توان, تز دکترا در مورد پایان نامه تاثیر تمرینات تناوبی شدید و تداومی متوسط بر توان, تحقیقات دانشجویی درباره پایان نامه تاثیر تمرینات تناوبی شدید و تداومی متوسط بر توان, مقالات دانشجویی درباره پایان نامه تاثیر تمرینات تناوبی شدید و تداومی متوسط بر توان, پروژه درباره پایان نامه تاثیر تمرینات تناوبی شدید و تداومی متوسط بر توان, گزارش سمینار در مورد پایان نامه تاثیر تمرینات تناوبی شدید و تداومی متوسط بر توان, پروژه دانشجویی در مورد پایان نامه تاثیر تمرینات تناوبی شدید و تداومی متوسط بر توان, تحقیق دانش آموزی در مورد پایان نامه تاثیر تمرینات تناوبی شدید و تداومی متوسط بر توان, مقاله دانش آموزی در مورد پایان نامه تاثیر تمرینات تناوبی شدید و تداومی متوسط بر توان, رساله دکترا در مورد پایان نامه تاثیر تمرینات تناوبی شدید و تداومی متوسط بر توان

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته تربیت بدنی گرایش: فیزیولوژی ورزشی چکیده این پژوهش با هدف بررسی تاثیر شش هفته تمرین و سه هفته بی تمرینی بر ظرفیت هوازی و بی هوازی داوران فوتسال شهرستان ساری، انجام شد. روش پژوهش، شبه آزمایشی با طرح پیش آزمون و پس آزمون با گروه های آزمایش و کنترل بود. جامعه آماری شامل کلیه داوران فوتسال شهرستان ساری در سال 1393 به تعداد 30 نفر بود ...

کارشناسی ارشد تربیت بدنی(گرایش فیزیولوژی ورزشی) چکیده هدف:هدف تحقیق تعیین اثر وابسته به زمان تمرین تناوبی شدید کوتاه مدت بر پویایی جذب اکسیژن دختران بود. روش شناسی: بدین منظور 40 نفر دختران دانشجوی دانشگاه اراک را به طور داوطلب با میانگین سنی 5±25 سال و وزن 390/10 ± 30/54 کیلوگرم و قد 23/10 ± 5/ 162 سانتی متر در این تحقیق شرکت کردند. تحقیق از نوع نیمه تجربی با طرح پیش آزمون- پس ...

کارشناسی ارشد تربیت بدنی(گرایش فیزیولوژی ورزشی) چکیده هدف:هدف تحقیق تعیین اثر وابسته به زمان تمرین تناوبی شدید کوتاه مدت بر پویایی جذب اکسیژن دختران بود. روش شناسی: بدین منظور 40 نفر دختران دانشجوی دانشگاه اراک را به طور داوطلب با میانگین سنی 5±25 سال و وزن 390/10 ± 30/54 کیلوگرم و قد 23/10 ± 5/ 162 سانتی متر در این تحقیق شرکت کردند. تحقیق از نوع نیمه تجربی با طرح پیش آزمون- پس ...

پایان‌نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد تربیت بدنی گرایش فیزیولوژی ورزشی چکیده هدف از تحقیق حاضر، بررسی و مقایسه تأثیر هفت هفته تمرینات هوازی تداومی و تناوبی بر توان هوازی و ترکیب بدن دختران غیر ورزشکار 13 تا 17 ساله می‌باشد. بدین منظور 22 دانش‌آموز غیر ورزشکار با میانگین سنی 2 ± 15 سال،وزن700/49کیلوگرم، قد 85/158 سانتی‌متر و BMI79/19 که تجربه‌ای در هیچ یک از رشته‌های ورزشی ...

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (M. A ) گرایش: بیومکانیک ورزشی چکیده هدف: استفاده از مکمل های مجاز ورزشی در سال های اخیر به یکی از مهم ترین بخش های آماده سازی یک ورزشکار برای حضور در میدان رقابت تبدیل شده است. علیرغم تحقیقات بسیاری که در زمینه مصرف مکمل ها انجام شده توافق نظر کلی بر بهبود اجرای عملکرد وجود ندارد، و نیز اثرات این دو مکمل بر بسیاری از فاکتورهای آمادگی ...

پایان­نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته تربیت­بدنی(M.A) گرایش: فیزیولوژی ورزشی چکیده هدف از پژوهش حاضر بررسی اثر 6 هفته تمرین پرحجم تناوبی شدید بر سطوح سرمی هورمون رشد و گرلین مردان دارای اضافه وزن می باشد. به این منظور 20مرد داری اضافه وزن به شکل تصادفی به دو گروه ( تجربی=10،کنترل=10)تقسیم شدند. پیش و پس از دوره تمرین تناوبی شدید پرحجم از آزمودنی ها نمونه خونی جمع ...

پایان­ نامه جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد رشته تربیت بدنی و علوم ورزشی گرایش فیزیولوژی ورزشی چکیده هدف از پژوهش حاضر، مطالعه­ی اثر تمرینات هوازی بر برخی عوامل خطر­زای بیماری شریان کرونری در بیماران مولتیپل اسکلروز (MS) متوسط بود. در این مطالعه کاربردی، تعداد15 نفر (22/8±68/33سال) از زنان مبتلا به MS با 4>EDSSبه طور تصادفی به دو گروه گواه (7 نفر) و آزمایش (8 نفر)تقسیم شدند. بیماران ...

پایان­نامه تحصیلی جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد رشته : تربیت­بدنی گرایش: علوم ورزشی چکیده: هدف­از تحقیق­حاضر بررسی آثار تمرینات­منتخب­پلایومتریک­بر چابکی، توان­انفجاری و سرعت­بازیکنان­بدمینتون پسر17-21 سال­است. آزمودنی­های تحقیق 40 بازیکن پسر نخبه 21-17 سال در رشته بدمینتون بودندکه به­طور تصادفی به­دو گروه مساوی به نام گروه­تجربی (میانگین شاخص­توده­بدنی 51/0±79/22 کیلوگرم/متر2 ، ...

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد(M.Sc) چکیده شبکه حسگر بی سیم، شبکه ای است که از تعداد زیادی گره کوچک تشکیل شده است. گره از طریق حسگرها اطلاعات محیط را دریافت می‌کند. انرژی مصرفی گره‌ها معمولاً از طریق باتری تامین می‌شود که در اکثر موارد امکان جایگزینی این باتری‌ها وجود ندارد. بنابراین توان مصرفی گره‌ها موضوع مهمی در این شبکه ها است. و استفاده از روش‌های دقیق و سریع ...

پایان نامه: جهت دریافت درجه کارشناسی ارشد دررشته تربیت بدنی و علوم ورزشی(گرایش فیزیولوژی ورزشی) کلید واژه‌ها: تمرین هوازی،وزن،درصد چربی بدن،دختران نوجوان چکیده هدف از این پژوهش، تاثیر تمرین هوازی تناوبی بر وزن و درصد چربی بدن دختران نوجوان بود.به همین منظور، تعداد 30نفر از دانش آموزان 17-15 ساله شهر گرمی در استان اردبیل با استفاده از روش نمونه گیری هدفمند به عنوان نمونه انتخاب ...

ثبت سفارش