پایان نامه بررسی تاثیر شش هفته تمرین و سه هفته بی تمرینی بر ظرفیت هوازی و بی هوازی داوران فوتسال ساری

word 465 KB 31634 79
مشخص نشده کارشناسی ارشد تربیت بدنی و ورزش
قیمت: ۱۰,۲۷۰ تومان
دانلود فایل
 • بخشی از محتوا
 • وضعیت فهرست و منابع
 • پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته تربیت بدنی

   گرایش: فیزیولوژی ورزشی

  چکیده

       این پژوهش با هدف بررسی تاثیر شش هفته تمرین و سه هفته بی تمرینی بر ظرفیت هوازی و بی هوازی داوران فوتسال شهرستان ساری، انجام شد. روش پژوهش، شبه آزمایشی با طرح پیش آزمون و پس آزمون با گروه های آزمایش و کنترل بود. جامعه آماری شامل کلیه داوران فوتسال شهرستان ساری در سال 1393 به تعداد 30 نفر بود که به شیوه هدفمند و در دسترس و از بین افراد داوطلب، تعداد 20 نفر از داوران فوتسال انتخاب و به صورت تصادفی به دو گروه آزمایش (ده نفر) و کنترل (ده نفر) تقسیم شدند. در گروه آزمایش میانگین سن، وزن و قد به ترتیب برابر 31/2 ± 30/28 سال، 12/3 ± 20/85 کیلوگرم و 20/3 ± 60/182 سانتی متر و در گروه کنترل نیز به ترتیب برابر 49/1 ± 70/28سال،                55/1 ± 80/86 کیلوگرم و 63/2 ± 60/183 سانتی متر  بود. آزمون تحلیل کوواریانس نشان داد که شش هفته تمرین، توان هوازی (حداکثر اکسیژن مصرفی (VO2max)) را افزایش و سه هفته بی تمرینی توان هوازی را کاهش داده است. همچنین، شش هفته تمرین، توان بی هوازی (متغیرهای اوج توان تولیدی (PPO) و میانگین توان تولیدی (MPO)) را افزایش و سه هفته بی تمرینی توان بی هوازی را کاهش داده است.

  واژگان کلیدی: تمرین، بی تمرینی، توان هوازی، توان بی هوازی.

      فصل اول

  کلیات پژوهش

  1-1. مقدمه

      تربیت بدنی و ورزش برابر با پیدایش انسان و حیات اوست. طبق قانون طبیعت، هر جانداری در سایه حرکت و جنبش زنده می ماند و انسان نیز مستثنی از این قاعده نیست، بلکه از متحرک ترین جاندارن                می باشد. اگر انجام کلیه حرکات اعضای بدن را در سلامت مؤثر بدانیم و هر حرکت را که موجب سلامتی می شود، یک نوع ورزش فرض کنیم باید این امر را بپذیریم که ورزش با حیات بشر توام بوده و برای پیدایش ورزش نمی توان تاریخ دقیقی مشخص کرد. زیرا انسان در بدو تولد، جسم و بدنش مقدم بر شخصیت اوست، لذا برای تامین زندگی خویش نیار به حرکات مختلف اعضای بدن  داشته و تا آخرین لحظات زندگی مجبور به انجام حرکات لازم بوده است. بنابراین باید گفت ورزش با انسان خلق شده و با زمان تکمیل خواهد شد. ورزش عبارت است از حرکت های منظم و مکرر بدنی که برای دستیابی به توانایی و ورزیدگی در راستای اهداف گوناگون- که مهم ترین آنها، نشاط و سلامتی بدن است انجام می گیرد(هاشمی نوربخش، 1384) .

     ورزش سلامت انسان را تضمین می کند و خطر بسیاری از بیماری های متداول را کاهش می دهد.     بی تحرکی یک عامل خطرناک برای توسعه انواع بیماریهاست. فعالیت بدنی هوازی منظم، ظرفیت فرد را برای اجرای ورزش افزایش می دهد و در پیشگیری اولیه و ثانویه بیماریها بالاخص فلبی-عروقی نقش مهمی دارد. بی تحرکی بدنی و مرگ و میر بر اثر بیماری قلبی-عروقی با هم رابطه مستقیمی دارند. ورزش به کنترل چربی غیر طبیعی خون، قند خون و چاقی کمک می کند و ورزش هوازی باعث کاهش فشار خون در افرادی می شود که فشار خون بالا دارند. افراد سالم و همچنین بیماران قلبی -عروقی می توانند عملکرد ورزشی خود را با تمرین بهبود و توسعه دهند(ترکان، 1380). 

     فعالیت بدنی، استخوان ها، عضله ها و مفاصل را سالم می سازد و خطر تشکیل توده سرطانی را کاهش می دهد. میلیون ها انسان در جهان از بیماری رنج می برند، در حالی که فعالیت بدنی منظم می تواند تا حدودی از بیماری جاوگیری کند و آن را بهبود بخشد. هر ورزشکار برای دستیابی به اهداف خود نیازمند به تمرین است، خواه این ورزشکار یک دونده سرعتی، شناگر استقامتی، وزنه بردار، سوار کار و یا هر رشته ورزشی که باشد محتاج بهره گیری از سازگاری های فیزیولوژیک حاصله از تمرین است. علاوه بر این، انطباق روحی- روانی که بر اثر تمرین کسب می شود نیز قابل توجه است. با توجه به اهمیت تمرین در ورزش این پژوهش قصد دارد به بررسی تاثیر شش هفته تمرین و سه هفته بی تمرینی بر ظرفیت هوازی و بی هوازی داوران فوتسال بپردازد.

   

  2-1. بیان مساله

      پیشرفت دانش فیزیولوژی ورزشی، توجه ویژه در امر توسعه و گسترش نیمرخ های فیزیولوژیک بدن پدید آورده است. چنین نیمرخ های فیزیولوژیک، درک بهتر و کاربرد واقع بینانه ی ورزش قهرمانی را فراهم ساخته است. بدین منظور پژوهشگران و مربیان مجرب، با تکیه بر آگاهی به دست آمده از متغیرهای فیزیولوژیکی، ورزشکاران را در صحنه های تمرین یا رقابت های ورزشی به روشنی هدایت می کنند. امروزه بررسی سطح آمادگی و قابلیت های فیزیولوژیکی، ورزشکاران برای برنامه ریزی و ارتقاء کمی و کیفی عملکرد ورزشی ضروری است. مربیان و ورزشکاران همواره به دنبال به کارگیری بهترین شیوه ی تمرینی هستند که از پشتوانه علمی برخوردار باشد تا بتوانند به نتایج و پیروزی های ارزنده ای دست یابند(برگر، 2006).

    مربیان و متخصصین علم ورزش در تلاش برای یافتن راه هایی برای افزایش کارایی برنامه های تمرینی در یک بازه زمانی محدود بر اجرای ورزشکاران هستند. مخصوصاً در رشته های ورزشی  مانند فوتبال که ظرفیت هوازی، تنها بخشی از برنامه تمرینی و مسابقه را شامل می شود. موفقیت در عملکرد ورزشی با عوامل متعددی در ارتباط است که تمرین یک بخش اصلی آن محسوب می شود(گایینی، 1386). هر چند تمرین با اهداف مختلف جسمانی، تکنیکی و تاکتیکی انجام می گیرد ولی در رشته های استقامتی بویژه در دو و میدانی نقش عوامل جسمانی و فیزیولوژیکی بسیار برجسته است(اسمیت و همکاران، 2003). به هر حال مطالعات جدیدتر نشان می دهد عملکرد استقامتی ورزشکاران، با توجه به نوع تمرین علاوه بر توان هوازی بیشینه از عواملی همچون کارآیی حرکتی، سازگاری های عصبی  عضلانی، توان بی هوازی، سازگاری های سیستم آندوکراین، آستانه لاکتات و توانایی به تاخیر انداختن آن تاثیر می پذیرد. بنابراین شاید استفاده از تمرینات مقاومتی بویژه بصورت تناوبی در کنار تمرینات متداول استقامتی به علت افزایش ظرفیت بی هوازی و بهبود کارآیی حرکتی بتواند به ورزشکاران استقامتی کمک کند (آقاعلی نژاد، 1382).

        از آن جایی که هدف ورزشکاران از شرکت در برنامه های تمرینی، بهبود عملکرد است، تعیین مهمترین ویژگی های فیزیولوژیکی در عملکرد استقامتی و چگونگی تاثیر انواع تمرینات بر این ویژگی ها در جهت ارائه برنامه های تمرینی مناسب از اهمیت و کاربرد خاصی برای مربیان و ورزشکاران برخوردار است. الیاکیم و همکاران در سال 2002 به این نکته اشاره کردند که ورزشکاران رشته های توانی به علت توجه بیش از اندازه بر تمرینات قدرتی، انفجاری و توانی، ممکن است دچار کاهش متغیرهای موثر در آمادگی هوازی گردند. ایشان همچنین پس از بررسی قهرمانان المپیکی، کاهش مقادیرHDL خون ورزشکاران رشته های توانی و بی هوازی نظیر کشتی و وزنه برداری را نسبت به ورزشکاران رشته های هوازی مانند دو و میدانی نشان دادند. علاوه بر این، تحقیقات زیادی اثر فعالیت های مختلف ورزشی هوازی را بر مقادیر چربی ها و لیپوپروتئین های خونی مورد بررسی قرار داده اند و نتایج مختلفی بدست آورده اند.  با وجود توافق کلی در مورد تاثیرات سودمند تمرینات ورزشی منظم هوازی بر نیم رخ چربی و لیپوپروتئین خون افراد سالم و نتایج مفید تمرینات هوازی بر HDL و LDL خون افراد، نتایج مشخص و قابل قبولی در مورد فواید یا تاثیرات تمرینات کوتاه مدت و یا بلند مدت بی هوازی بر متابولیسم چربی و لیپوپروتئین های خون وجود ندارد(رشید لمیر و همکاران، 1389).

      قنبری نیاکی و همکاران(1384)، نشان دادند که افزایش معنادار HDL نشان می دهد که یک جلسه تمرین مقاومتی با 60 درصد یک تکرار بیشینه می تواند موجب بهبودی سلامت قلبی – عروقی و تغییرات در سوخت و ساز لیپوپروتئین پرچگال گردد. جرمی و همکاران(1990)، عدم تغییر معنی دار در سطوح TC ، TG و LDL-C و HDL را بر اثر تمرین مقاومتی دایره ای گزارش کردند. لمورا و همکاران(2000)، به تاثیر روش های تمرین هوازی، مقاومتی و ترکیبی بر سطوح چربی و لیپوپروتیین سرم پرداختند، نتایج به دست آمده از این تحقیق نشان داد که غلظت تری گلیسیرید به لیپوپروتیین کم چگال و پر چگال در گروه تمرینات مقاومتی تغییرات معناداری نشان نداد در صورتی که این تغییرات فقط در گروه تمرینات هوازی معنادار بود. بگدانیس و همکاران(2007)، نشان دادند که 4 هفته تمرینات دایره ای خاص بسکتبال علاوه بر افزایش میانگین توان بی هوازی، می تواند موجب افزایش VO2max ورزشکاران نیز گردد. همچنین هف و همکاران(2004)، نشان دادند که برای افزایش VO2max در فوتبالیست ها، تمرینات آنها باید در شدتی معادل 95-90 درصدHRmax  آنها باشد که علت افزایش VO2max، را سازگاری های سیستم هوازی نسبت به شدت های زیاد تمرینی دانسته اند.

         فوتسال، ورزشی هیجان انگیز و با تحرک است که امروزه توانسته است بین سایر ورزش ها، از جایگاه ویژه ای بهره مند شود. بازیکنان فوتسال با توجه به ماهیت این ورزش و محیطی که بازی در آن انجام می شود، از ویژگی های جسمانی  ویژه ای برخوردارند. شناخت این ویژگی ها به طراحان و برنامه ریزان علم تمرین کمک می کند تا با در نظر گرفتن این ویژگی ها، برنامه تمرینی لازم را طراحی کنند. نخستین گام در برنامه نویسی تمرین، آگاهی از نیازهای فیزیولوژیکی هر رشته ورزشی است(پرنو، 1384).

      با توجه به ماهیت ورزش فوتسال، این رشته به عنوان یک ورزش گروهی شدید تناوبی، طبقه بندی شده است و داوران فوتسال نیز برای عملکرد بهتر در قضاوت و حضور به موقع در همه صحنه ها نیاز به آمادگی جسمانی بالایی دارند که برای دستیابی به این هدف باید همیشه با انجام ورزش از لحاظ جسمانی در آمادگی کامل باشند به همین منظور پژوهش حاضر در پی  بررسی تاثیر شش هفته تمرین و سه هفته بی تمرینی بر ظرفیت هوازی و بی هوازی داوران فوتسال ساری می باشد، لذا سوال اصلی این است که آیا شش هفته تمرین و سه هفته بی تمرینی بر ظرفیت هوازی و بی هوازی داوران فوتسال تاثیر دارد؟

   

  3-1. اهمیت و ضرورت پژوهش

       هنگامی که یک ورزشکار و یا غیرورزشکار به هر دلیلی با کاهش و یا قطع فعالیت حرکتی مواجه          می شود، تغییرات فیزیولوژیکی وسیعی در بدن او حادث می گردد به طوری که شناخت این تغییرات در جهت به حداقل رساندن مضرات این بی تحرکی برای یک متخصص تربیت بدنی و علوم ورزشی از اهمیت بسزایی برخوردار است(صیدی و رواسی، 1387).

       مطالعات نشان می دهند که سازگاری های عملکردی و ریخت شناسی می تواند حتی بعد از دوره کوتاه بی تمرینی کاهش یابد(تورمن و آیسمن، 2005).

      درصد چربی بدن از جمله مهم ترین شاخص ها در زمینه اجرای مهارت های ورزشی به شمار  می آید. در اثر تمرین یا بی تمرینی، بیشترین تغییرات وزن بدن ناشی از تغییرات چربی بدن است و تغییرات توده خالص بدن  در شرایط عادی ناچیز است(باله ، 1991). درصد چربی در کارایی بدن ورزشکاران بسیار تأثیرگذار است، به گونه ای که یک همبستگی معکوس بین درصد چربی و اجرای مهارت های ورزشی و نوعی همبستگی مستقیم بین توده خالص بدن و کارایی گزارش شده است(دونالد و همکاران ، 1991). به طور کلی، در طی دوران ورزشی، سازگاری های فیزیولوژیکی وسیعی در سیستم های بدن از جمله سیستم قلبی عروقی مانند افزایش معنادار درصد کوتاه شدن الیاف عضلات بطن چپ(گرگریو و همکاران ، 2012)، افزایش درصد کسر تخلیه بطن چپ(ویسلوف و همکاران ، 2007)، افزایش حفره های قلبی به ویژه بطن چپ و توأم با آن افزایش نسبی دیواره های قلبی(هیلدیک و شاپیرو ، 2001)،  روی می دهد که در دوران بی تمرینی از دست خواهند رفت(گائینی و همکاران ، 2012).

      از آنجا که از دغدغه های مهم حوزه تربیت بدنی، علم تمرین و چگونگی حفظ سازگاری های بدست آمده از تمرین است و در این میان بی تمرینی یکی از مسائل مهمی است که فکر مربیان و ورزشکاران را به خود مشغول داشته است، چرا که بی تمرینی به عنوان یک پدیده اجتناب ناپذیر همواره در زندگی ورزشی ورزشکاران رخ می دهد و بالطبع آثار منفی خود را متناسب با طول دوره بی تمرینی، بر روی عملکرد ورزشکاران خواهد گذاشت. بی تمرینی یکی از رویدادهای تمرینی است که اکثر ورزشکاران با آن مواجه می شوند و مطمئنا با کاهش قابلیتها ی آنان همراه است. بی تمرینی می تواند بیانگر این باشد که دستاوردهای مفید و مطلوب ناشی از تمرین، با بی تمرینی از بین می رود و بدن در معرض خطر بیماری های قلبی-عروقی و آترواسکلروز قرار می گیرد و همچنین باعث افت انعطاف پذیری عضلات پشت ران می شود(مقرنسی و ناصح، 1389). 

     برنامه تمرینی موثر، نیازمند ترکیبی از شدت و مدت، تعداد جلسه ها و نوع تمرین برای اعمال اضافه بار بر دستگاه های مختلف بدن و ایجاد سازگاری است. سازگاری های تمرینی با برنامه های تمرینی به کار گرفته شده ارتباط دارد(علیزاده و همکاران، 1389). نتایج این پژوهش می تواند مورد استفاده ورزشکاران، داوران و علاقمندان به ورزش فوتسال قرار بگیرد. 

   

  Abstract

       Present study was performed to analyze the effect of 6 weeks training and 3 weeks detraining on aerobic and anaerobic capacity of futsal referees in Sari town. Study method was quasi-experimental by pre and post test design with experimental and control groups. Statistical population were consisted of all futsal referees (30 referees) of Sari in year 2014 who  were selected using purposeful and available method and 20 referees among volunteers were assigned and randomly were devided into experimental(10 referees) and control (10 referees) groups. In experimental group the mean age, weight and height were 28.30±2.31 years old, 85.20±3.12 kg, and 182.60± 3.20 cm,respectively. In control group they were 28.70±1.49 years old, 86.80±1.55 kg, and 183.60± 2.63 cm,respectively. Covariance analysis test showed that 6 weeks training increases aerobic power( maximal oxygen uptake(VO2max) and 3 weeks detraining decreases aerobic power. Also, 6 weeks training increases anaerobic power( peak power output variables(PPO) and mean power output(MPO) and  3 weeks of detraining  decreases anaerobic power.

  Keywords: training, detraining, aerobic power, anaerobic power

 • فهرست:

  چکیده ......................................................................................................................................................... 1

  فصل اول: کلیات پژوهش

  1-1. مقدمه  .............................................................................................................................................. 3

  2-1. بیان مساله ...................................................................................................................................... 4

  3-1. اهمیت و ضرورت پژوهش............................................................................................................... 6

  4-1. اهداف پژوهش................................................................................................................................... 7

     1-4-1. هدف کلی.................................................................................................................................. 7

     2-4-1. اهداف  جزیی............................................................................................................................ 7

  5-1. سوال های پژوهش........................................................................................................................... 7

  6-1. فرضیه های پژوهش......................................................................................................................... 7

  7-1. متغیرهای پژوهش............................................................................................................................ 7

  8-1. محدوده های پژوهش....................................................................................................................... 8

  9-1. تعاریف واژه ها و اصطلاحات ..................................................................................................... 8

     1-9-1. تعاریف مفهومی(نظری)....................................................................................................... 8

     2-9-1. تعاریف عملیاتی(عملی)...................................................................................................... 8

  فصل دوم: ادبیات و پیشینه پژوهش

  1-2. مقدمه................................................................................................................................................. 10

  2-2. قسمت اول: مبانی نظری پژوهش............................................................................................... 11

  1-2-2. تاریخچه ورزش............................................................................................................................. 11

  2-2-2. اهداف تربیت بدنی در جوامع گذشته و امروز................................................................... 12

  3-2-2. اهداف تربیت بدنی در جامعه اسلامی................................................................................ 13

  4-2-2. اهداف تربیت بدنی و ورزش...................................................................................................... 14

  5-2-2. ورزش و رشته های مختلف ورزشی....................................................................................... 15

  6-2-2. انواع ورزش..................................................................................................................................... 15

  7-2-2. اصول بنیادی تمرین....................................................................................................................... 16

  8-2-2. انواع برنامه های تمرینی............................................................................................................. 18

  9-2-2. تمرین مقاومتی.............................................................................................................................. 18

  10-2-2. تمرین تناوبی................................................................................................................................ 18

  11-2-2. تمرین تداومی............................................................................................................................... 19

  12-2-2. تمرین تداومی با شدت زیاد..................................................................................................... 19

  13-2-2. تمرین آهسته در مسافت طولانی ....................................................................................... 20

  14-2-2. تمرین فارتلک............................................................................................................................... 21

  15-2-2. تمرین دایره ای.............................................................................................................................. 21

  16-2-2. پدید آمدن ورزش های هوازی و غیر هوازی.......................................................................... 22

  17-2-2. شناخت فعالیت های هوازی و غیر هوازی......................................................................... 23

  18-2-2. سازگاری با تمرینات هوازی...................................................................................................... 23

  19-2-2. سازگاری های عضلانی........................................................................................................... 24

  20-2-2. انواع تار عضلانی...................................................................................................................... 24

  21-2-2. فراهمی مویرگ......................................................................................................................... 25

  22-2-2. ذخیره مبوگلوبین...................................................................................................................... 25

  23-2-2. عمل میتوکندری....................................................................................................................... 26

  24-2-2. آنزیم های اکسایشی............................................................................................................. 26

  25-2-2. سازگاری های موثر در منابع انرژی....................................................................................... 27

  26-2-2. کربوهیدرات برای انرژی........................................................................................................... 27

  27-2-2. چربی برای انرژی......................................................................................................................... 27

  28-2-2. تمرینات دستگاه هوازی............................................................................................................ 28

  29-2-2. حجم تمرین.................................................................................................................................. 29

  30-2-2. شدت تمرین.................................................................................................................................. 29

  31-2-2. تمرین تناوبی................................................................................................................................ 30

  32-2-2. سازگاری با تمرینات بی هوازی............................................................................................... 30

  33-2-2. سازگاری های دستگاه ATP-Pcr.................................................................................... 31

  34-2-2. سازگاری دستگاه گلیکولیتیک......................................................................................... 31

  35-2-2. سایر سازگاری ها با تمرینات بی هوازی.............................................................................. 32

  36-2-2. تمرین بیش از حد........................................................................................................................ 33

  37-2-2. حجم تمرین.................................................................................................................................. 34

  38-2-2. شدت تمرین.................................................................................................................................. 35

  39-2-2. بیش تمرین.................................................................................................................................... 36

  40-2-2. اثرات بیش تمرین......................................................................................................................... 37

  41-2-2. دستگاه های عصبی خودکار و بیش تمرین........................................................................ 38

  42-2-2. پاسخ های هورمونی نسبت به بیش تمرین....................................................................... 39

  43-2-2. سیستم ایمنی و بیش تمرین................................................................................................. 39

  44-2-2. کاهش تدریجی تمرین برای رسیدن به اوج عملکرد....................................................... 40

  45-2-2. بی تمرینی..................................................................................................................................... 41

  46-2-2. انواع فعالیت های ورزشی...................................................................................................... 42

  47-2-2. تمرینات هوازی............................................................................................................................. 42

  48-2-2. ورزش های بی هوازی................................................................................................................. 43

  49-2-2. طبقه بندی مهارت های ورزشی.......................................................................................... 43

  50-2-2. ورزش و رشته های مختلف ورزشی.................................................................................... 44

  51-2-2. رشته های ورزشی مرکب....................................................................................................... 45

  52-2-2. ورزش های توپی.......................................................................................................................... 45

  53-2-2. فوتسال........................................................................................................................................ 45

  54-2-2. قانون زمین فوتسال................................................................................................................. 46

  55-2-2. اهمیت بهداشتی فعالیت های ورزشی هوازی............................................................... 47

  56-2-2. فواید بهداشتی- جسمانی ناشی از فعالیت های ورزشی هوازی                      48

  3-2. قسمت دوم: پیشینه پژوهش....................................................................................................... 51

  1-3-2. پیشینه پژوهش های انجام شده در داخل کشور............................................................... 51

  2-3-2. پیشینه پژوهش های انجام شده در خارج کشور............................................................... 54

  فصل سوم: روش شناسی پژوهش

  1-3. مقدمه................................................................................................................................................. 58

  2-3. روش تحقیق......................................................................................................................................... 58

  3-3. جامعه آماری ....................................................................................................................................  59

  4-3. حجم نمونه و روش نمونه گیری..................................................................................................... 59

  5-3. روش گردآوری اطلاعات................................................................................................................... 59

  6-3. ابزار پژوهش........................................................................................................................................ 60

  7-3. روش تجزیه و تحلیل داده ها............................................................................................................. 61

  فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها

  1-4. مقدمه................................................................................................................................................. 62

  2-4. تجزیه و تحلیل توصیفی داده ها.................................................................................................... 64

  3-4. تجزیه و تحلیل استنباطی داده ها................................................................................................ 70

  فصل پنجم: جمع بندی، نتیجه گیری و پیشنهادها

  1-5. خلاصه پژوهش................................................................................................................................. 75

  2-5. یافته های پژوهش............................................................................................................................ 76

  3-5. بحث و نتیجه گیری........................................................................................................................ 77

  4-5. محدودیت های پژوهش................................................................................................................... 79

    1-4-5. محدودیت های در اختیار پژوهشگر.................................................................................... 79

   2-4-5. محدودیت های خارج از کنترل پژوهشگر.......................................................................... 79

   5-5. پیشنهاد های پژوهش.................................................................................................................... 80

     1-5-5. پیشنهادهایی بر اساس نتایج پژوهش............................................................................ 80

     2-5-5. پیشنهادهایی بر اساس تجارت پژوهشگر....................................................................... 80

     3-5-5. توصیه به سایر پژوهشگران............................................................................................... 80

  منابع ............................................................................................................................................................  81

  پیوست ........................................................................................................................................................  87

   

  منبع:

  آقاعلی نژاد، حمید. (1382). زمان بندی تمرین قدرتی در فوتبال. تهران: نشر دنیای حرکت.

  امیری، فاطمه. (1383). تاثیر یک برنامه منتخب ایستگاهی و برنامه عادی درس تربیت بدنی بر آمادگی جسمانی و مهارت عای ادراکی- حرکتی دانش آموزان 10-11 ساله. پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه تربیت معلم تهران.

  بارانی، اعظم؛ بمبئی چی، عفت؛ رهنما، نادر. (1388). شیوع و مکانیزم های آسیب در زنان ورزشکار بسکتبال. پژوهش در علوم ورزشی، دوره 3،  شماره 23، صص: 68 – 59 .

  پاکروان، مریم؛ صاحب الزمانی، منصور؛ قهرمان تبریزی، کوروش. (1388). بررسی میزان شیوع و علل آسیب های ورزشی دانشجویان رشته تربیت بدنی. طب ورزشی. شماره2، صص:94-81.

  حمزه زاده بروجنی، الهام؛ نظر علی، پروانه؛ نقیبی، سعید. (1392). تاثیر چهار هفته تمرین تناوبی شدید (HIT) بر برخی شاخص های هوازی و بی هوازی زنان تیم ملی بسکتبال ایران. علوم زیستی ورزشی، دوره 5، شماره 4، صص: 48-35.

  حمزه زاده بروجنی، الهام؛ نظر علی، پروانه؛ کردی، محمد رضا. (1392). تاثیر چهار هفته تمرین تناوبی شدید (HIT)، بر سطوح GH، IGF-1، IGFBP-3 و کورتیزول سرم زنان تیم ملی بسکتبال ایران. فیزیولوژی ورزشی، شماره 19، صص: 158-143.

  دژآهنگ، منوچهر؛ رستم خانی، حسین؛ نقی لو، ذبیح اله. (1390). تاثیر دو، چهار و شش هفته          بی تمرینی پس از یک دوره تمرین پلایومتریک بر کنترل وضعیت (Posture) مردان دانشجو. پژوهش در علوم توانبخشی، دوره 7، شماره 2، صص: 148-141.

  رشیدلمیر، امین؛ رشیدلمیر، امیر؛ قنبری نیاکی، عباس؛ نسرین پوریموت، نسرین. (1389). اثر 6 هفته تمرینات کشتی و دایره ای مبتنی بر فنون کشتی بر ترکیب بدن، توان هوازی و نیم رخ چربی خون کشتی گیران تمرین کرده خراسانی. ورزش و علوم زیست حرکتی، سال اول، شماره 3،  صص: 27- 21.

  سیاهکوهیان، معرفت؛ خدادادی، داور. (1392).  تأثیر تمرینات تناوبی شدید و تمرینات تداومی متوسط بر شاخص های هوازی و بی هوازی در پسران ورزشکار، فصلنامه فیزیولوژی ورزشی، شماره 18، صص: 52-39.

  شهابی کاسب، محمدرضا. (1383). بررسی نیروهای عکس العمل زمین و مسیر حرکت مرکز فشار بی دقتی در شوت جفت بسکتبال، پایان نامه کارشناسی ارشد. دانشگاه شهید بهشتی تهران.

  علیزاده، محمد حسین؛ رحیمی، علیرضا؛ حق وردی، روح الله. (1389). تاثیر 6 هفته تمرین موازی و دایره ای بر توان هوازی و بی هوازی بازیکنان فوتبال نوجوان پسر. فصلنامه علوم ورزش، سال دوم، شماره سوم، صص:62-47.

  فتحی، سعید. (1380) معرفی ورزش ها: چگونگی پیدایش و شکل گیری بسکتبال. نشریه رشد آموزش تربیت بدنی، شماره 3، صص: 49-48.

  فرحزاده موالو، شهرام. (1385). راهنمای پیکر سنجی ورزشی. تهران: آکادمی ملی المپیک و پارالمپیک.

  فرساد، حامد؛ شکراللهی، آفاق؛ دژپسند، سیده صفورا؛ معمار کرمانی، نفیسه. (1392). ورزش و فعالیت منظم بدنی. دفتر آموزش و ارتقای سلامت معاونت بهداشت، با همکاری سازمان بسیج مستضعفین و بهداری سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و دانشگاه علوم پزشکی سبزوار.

  فیاض میلانی، رعنا؛ گایینی، عباس علی؛ رواسی، علی اصغر؛ پناهی، سارا. (1386). رابطه توان هوازی و توانایی تکرار فعالیت های سرعتی (RSA) در زنان بسکتبالیست. نشریه حرکت، شماره 31، صص: 167-177.

  قراخانلو، رضا؛ آقاعلی نژاد، حمید؛ رستگار مصیب خازنی، علی. (1387). بررسی همبستگی بین آزمون میدانی RAST و 300 یارد رفت و برگشت با آزمون وینگیت در اندازه گیری توان          بی هوازی بازیکنان فوتسال. فصلنامه المپیک، دوره  16، شماره 4 (پیاپی 44)، صص: 108-99.

  قره داغی، نیما؛ کردی، محمدرضا؛ گائینی، عباسعلی. (1392). تاثیر چهار هفته تمرین متناوب هوازی شدید(هاف) بر Tmax، Vo2max، Vo2max v بازیکنان فوتبال باشگاهی ایران. نشریه علوم زیستی ورزشی، دوره5، شماره2، صص: 57-47.

  قنبری نیاکی، عباس؛ طیبی، سید مرتضی؛ علی زاده، قربان؛ قاضیانی، فاطمه؛ حکیمی، جواد. (1385). اثر یک جلسه تمرین مقاومتی  دایره ای بر تغییرات نیمرخ چربی و لیپوپروتئین سرم در دانشجویان تربیت بدنی. پژوهش نامه علوم ورزشی، شماره 4، صص:56-47.

  عبدلی، بهروز. (1386). مبانی روانی و اجتماعی تربیت بدنی و ورزش. تهران: نشر بامداد.

  کاشف، مجید؛ رمضانی، علیرضا؛ محمدی، محمود. (1393). تاثیر مکمل ال کارنیتین و تمرین هوازی بر توان هوازی و لاکتات خون در مردان جوان. علوم زیستی ورزشی، دوره6، شماره1، صص: 68-57.

  کوشافر، علی اصغر. (1381). اصول و مبانی تربیت بدنی. تبریز: انتشارات دانشگاه آزاد اسلامی تبریز.

  گائینی، عباس؛ رجبی، حمید. (۱۳۸۶). آمادگی جسمانی. تهران: انتشارات سمت.

  گائینی، عباسعلی. (1386). چالش های اصلی فیزیولوژی ورزشی. مجله رشد. دوره 6، شماره 3، صص: 18-14.

  مظفری، امیر. (1385). مقایسه سه روش تمرینی پلایومتریک، با وزنه و ترکیبی روی توان بی هوازی پسران والیبالیست. پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه خوراسگان.

  معظمی، مهتاب؛ کردی، محمدرضا؛ گایینی، عباسعلی؛ رواسی، علی اصغر؛ اجتهادی، محمدمهدی. (1389). تاثیر‌ هایپوکسی تناوبی کوتاه ‌مدت (IHE) بر عملکرد هوازی و بی ‌هوازی مردان ورزشکار، علوم حرکتی و ورزش، دوره 8، شماره 16، صص: 147 – 135 .

  معتمدی، پژمان؛ رجبی، حمید، ابراهیمی ، اسماعیل. (1388). تاثیر برنامه های تمرینی تداومی و تناوبی، هوازی و مقاومتی بر کارآیی حرکتی دوندگان مرد تمرین کرده استقامتی.  دو فصلنامه علوم حرکتی و ورزش، سال 8، شماره 15،  صص: 59-46.

  معینی، ضیاء؛ رحمانی نیا، فرهاد؛ رجبی، حمید. (1392). فیزیولوژی ورزش و فعالیت بدنی. تهران: نشر مبتکران.

  معینی، ضیاء الدین؛ سلامی، فاطمه؛ رحمانی، فاطمه؛ کاستیل، دیوید؛ ویلمور، جک؛ رجبی، حمید؛ آقا علی نژاد، حمید. (1389). فیزیولوژی ورزشی و فعالیت بدنی. تهران: نشر مبتکران پیشرو.

  مقرنسی، مهدی؛ ناصح، مهتاب. (1389). ارتباط بی تمرینی با از دست رفتن دستاوردهای تمرین و خطر بروز بیماریهای قلبی- عروقی. مجله تحقیقات علوم پزشکی زاهدان. دوره 13، شماره 2، صص20-25.

  نورشاهی، مریم؛ هوانلو، فریبرز؛  بیگ زاده، مهدی؛ زر، عبدالصالح. (1389). بررسی تأثیر شش هفته تمرین مقاومتی و سرعتی بر برخی عوامل آمادگی جسمانی در دانشجویان مرد غیر ورزشکار. ورزش و علوم زیست حرکتی، سال اول، شماره 3، صص: 20-10.

  نیک رو، حسین؛ باران چشمه، مهر علی. (1392). مقایسه ی تاثیر برنامه ی تمرین هوازی تناوبی و تداومی بر حداکثر اکسیژن مصرفی نمایه توده ی بدن و درصد چربی بدن دانشجویان افسری. مجله طب نظامی، دوره15، شماره4، صص245-251.

  هاشمی نوربخش، اصغر. (1384). بررسی میزان امادگی جسمانی(تندرستی و سلامتی) دانش اموزان دختر و پسر شهر سنین 9 تا 15 سال شهر تهران. پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه تهران.

   

  فهرست منابع لاتین:

  Bale P.(1991). Anthropometric, Body composition and Performance Variable of Young elite female Basketball Players. The j,of sports med, and physical Fit; 31(2): P173.

  Berger, N.J. A. Cambelt, I. T. Wikerson D. P. Jones A M. (2006). “Influence of acute plasma voldume expansion on VO kinetics, VO2 Peak. And performance during high – intensity cycle exercise”. J Appl Physiol, 101: PP:707-714.

  Bickham, D.C. and Le Rossignol, P.F. (2004). Effect of High-Intensity Interval Training on the accumulated oxygen deficit of endurance-trained runners. Journal of Exercise Physiology 7: 40-47.

  Coyle- EF. Martin-WH. (1986). Effects of detraining on responses to supmaximal exercise. J-Appl-Phy-Sep.59(3):853-9.

  Donald K, Mathews Edward L. F, Nancy A.(1991). The Physiological Basis of Physical Education and Athletics. 2nd Edition. W.b.sunders; vol2: 189-198.

  Hoff J, and Helgerud J.(2004). Endurance and strength training for soccer players. Physiological Considerations. Sports Med;34:165-180.

  Lemora L, Borillard A, and Andreacci J .(2000). lipid and lipoprotein profiles, cardiovascular fitness, body composition, and diet during and after resistance, aerobic and combination training in young women. Eur  J Appl Phisol  ;82: 451–458.

  Mujika I, Goya A, Ruiz E, Padilla S.(2002). Physiological and performance responses to a 6-day Taper in middle distance runners: influence of training frequency.Int J Sports Moo; 23: 367-373.

  Fatouros G and Kambas A. (2005). Strength training and training effect on muscular, anaerobic power, and mobility of inactive older man are intensity dependent. Br.J. Sport Med; 39:776-780.

  Gaeini A, Kazem F, Badi M , Shafiei J .(2012). The effect of 8-week aerobic interval training and a detraining period on left ventricular structure and function in non-athlete healthy men. J Zahedan; 3(13): 16-20(Persian).

   

  Gregorio CD, Speranza G, Magliarditi A, Pugliatti P, Ando G and Coglitore S.(2012). Detraining- related changes in left ventricular wall thickness and longitudinal strain in a young athlete likely to have hypertrophic cardiomyopathy. J of Sport Science and Medicine; 11: 557- 561.

  Hildick Smith DJ, Shapiro LM.(2001). Echocardiographic differentiation of pathological and physiological left ventricular hypertrophy. U.S National libraryof medicine institute health; 85(6): 615-619.

  Mououdi MA, Choobineh AR. (2008). Ergonomics in practice: selected ergonomics topics. Tehran: Nashr-e-Markaz: 82-94.

  Neufer-PD.1989.The Effects of detraining and reduce training on The Physiological adaptation to aerobic exercise training.Spor-Med-Nor-8(5):302-20.

  Jukka S. (2005). Power-type strength training in middle-aged men and women. Publications of the National Public Health Institute, Finland

  Toraman NF and Ayseman N.(2005). Effects of six Weeks of detraining on retention of functional fitness of old people after nine weeks of 


تحقیق در مورد پایان نامه بررسی تاثیر شش هفته تمرین و سه هفته بی تمرینی بر ظرفیت هوازی و بی هوازی داوران فوتسال ساری, مقاله در مورد پایان نامه بررسی تاثیر شش هفته تمرین و سه هفته بی تمرینی بر ظرفیت هوازی و بی هوازی داوران فوتسال ساری, پروژه دانشجویی در مورد پایان نامه بررسی تاثیر شش هفته تمرین و سه هفته بی تمرینی بر ظرفیت هوازی و بی هوازی داوران فوتسال ساری, پروپوزال در مورد پایان نامه بررسی تاثیر شش هفته تمرین و سه هفته بی تمرینی بر ظرفیت هوازی و بی هوازی داوران فوتسال ساری, تز دکترا در مورد پایان نامه بررسی تاثیر شش هفته تمرین و سه هفته بی تمرینی بر ظرفیت هوازی و بی هوازی داوران فوتسال ساری, تحقیقات دانشجویی درباره پایان نامه بررسی تاثیر شش هفته تمرین و سه هفته بی تمرینی بر ظرفیت هوازی و بی هوازی داوران فوتسال ساری, مقالات دانشجویی درباره پایان نامه بررسی تاثیر شش هفته تمرین و سه هفته بی تمرینی بر ظرفیت هوازی و بی هوازی داوران فوتسال ساری, پروژه درباره پایان نامه بررسی تاثیر شش هفته تمرین و سه هفته بی تمرینی بر ظرفیت هوازی و بی هوازی داوران فوتسال ساری, گزارش سمینار در مورد پایان نامه بررسی تاثیر شش هفته تمرین و سه هفته بی تمرینی بر ظرفیت هوازی و بی هوازی داوران فوتسال ساری, پروژه دانشجویی در مورد پایان نامه بررسی تاثیر شش هفته تمرین و سه هفته بی تمرینی بر ظرفیت هوازی و بی هوازی داوران فوتسال ساری, تحقیق دانش آموزی در مورد پایان نامه بررسی تاثیر شش هفته تمرین و سه هفته بی تمرینی بر ظرفیت هوازی و بی هوازی داوران فوتسال ساری, مقاله دانش آموزی در مورد پایان نامه بررسی تاثیر شش هفته تمرین و سه هفته بی تمرینی بر ظرفیت هوازی و بی هوازی داوران فوتسال ساری, رساله دکترا در مورد پایان نامه بررسی تاثیر شش هفته تمرین و سه هفته بی تمرینی بر ظرفیت هوازی و بی هوازی داوران فوتسال ساری

(M.A)پایان نامه برای دریافت کارشناسی ارشد رشته تربیت بدنی گرایش فیزیولوژی ورزشی چکیده: هدف پژوهش حاضر بررسی اثر تمرینات اینتروال و دایره ای با شدت بالا بر عملکرد توان هوازی ، توان بی هوازی ، چابکی و ضربان قلب استراحت و ریکاوری فوتسالیست های مبتدی دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت در نیمسال اول تحصیلی 93-92 می باشد که حداقل 2 سال سابقه شرکت در تیم های غیر حرفه ای داشتند . نمونه آماری ...

پایان نامه ی کارشناسی ارشد رشته ی تربیت بدنی و علوم ورزشی گرایش فیزیولوژی ورزشی چکیده هدف از تحقیق حاضر مقایسه­ی تاثیر تمرینات یوگا و ایروبیک بر برخی عوامل فیزولوژیکی و آمادگی جسمانی زنان غیر ورزشکار بود. 30 نفر از زنان غیر ورزشکار شهرستان میبد (سن: 98/4 ± 53/26 سال، قد: 35/5 ± 67/159 سانتی­متر، وزن: 94/14 ± 66/72 کیلوگرم، شاخص توده بدنی: 82/5 ± 52/28 2(متر)/کیلوگرم) به صورت ...

پایان نامه دوره کارشناسی ارشد تربیت بدنی و علوم ورزشی گرایش فیزیولوژی ورزشی چکیده دوکسوروبیسین(DOX) یک آنتی بیوتیک با طیف وسیعی از عملکرد ضدتوموری و ضدسرطانی(آنتی نئوپلاستیک) است و از اواخر دهه 60 میلادی به طور گسترده ای در درمان سرطان های مختلف استفاده می شود. متاسفانه، استفاده بالینی از این داروی بسیار موثرضدسرطانی محدود شده است و این موضوع به دلیل اثرات سمیت شدید این دارو بر ...

پایان نامه دوره کارشناسی ارشد تربیت بدنی و علوم ورزشی (گرایش فیزیولوژی ورزش) چکیده هدف از پژوهش حاضر مطالعه اثر مصرف مکمل امگا-3 در یک دوره تمرین هوازی فزاینده بر پاسخ سایتوکاین های پیش التهابی TNF-α ، β1- IL و شاخص مقاومت انسولینی در مردان دیابتی نوع 2 بود. بدین منظور 30 مرد مبتلا به دیابت نوع دو با میانگین سن8/7±75/51 سال، به عنوان آزمودنی های پژوهش به سه گروه مصرف مکمل ...

پایان نامه دوره کارشناسی ارشد تربیت بدنی و علوم ورزشی گرایش فیزیولوژی ورزشی چکیده دوکسوروبیسین(DOX) یک آنتی بیوتیک با طیف وسیعی از عملکرد ضدتوموری و ضدسرطانی(آنتی نئوپلاستیک) است و از اواخر دهه 60 میلادی به طور گسترده ای در درمان سرطان های مختلف استفاده می شود. متاسفانه، استفاده بالینی از این داروی بسیار موثرضدسرطانی محدود شده است و این موضوع به دلیل اثرات سمیت شدید این دارو بر ...

کارشناسی ارشد تربیت بدنی(گرایش فیزیولوژی ورزشی) چکیده هدف:هدف تحقیق تعیین اثر وابسته به زمان تمرین تناوبی شدید کوتاه مدت بر پویایی جذب اکسیژن دختران بود. روش شناسی: بدین منظور 40 نفر دختران دانشجوی دانشگاه اراک را به طور داوطلب با میانگین سنی 5±25 سال و وزن 390/10 ± 30/54 کیلوگرم و قد 23/10 ± 5/ 162 سانتی متر در این تحقیق شرکت کردند. تحقیق از نوع نیمه تجربی با طرح پیش آزمون- پس ...

کارشناسی ارشد تربیت بدنی(گرایش فیزیولوژی ورزشی) چکیده هدف:هدف تحقیق تعیین اثر وابسته به زمان تمرین تناوبی شدید کوتاه مدت بر پویایی جذب اکسیژن دختران بود. روش شناسی: بدین منظور 40 نفر دختران دانشجوی دانشگاه اراک را به طور داوطلب با میانگین سنی 5±25 سال و وزن 390/10 ± 30/54 کیلوگرم و قد 23/10 ± 5/ 162 سانتی متر در این تحقیق شرکت کردند. تحقیق از نوع نیمه تجربی با طرح پیش آزمون- پس ...

پایان­نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته تربیت­بدنی(M.A) گرایش: فیزیولوژی ورزشی چکیده هدف از پژوهش حاضر بررسی اثر 6 هفته تمرین پرحجم تناوبی شدید بر سطوح سرمی هورمون رشد و گرلین مردان دارای اضافه وزن می باشد. به این منظور 20مرد داری اضافه وزن به شکل تصادفی به دو گروه ( تجربی=10،کنترل=10)تقسیم شدند. پیش و پس از دوره تمرین تناوبی شدید پرحجم از آزمودنی ها نمونه خونی جمع ...

پایان­نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته تربیت­بدنی(M.A) گرایش: فیزیولوژی ورزشی چکیده هدف از پژوهش حاضر بررسی اثر 6 هفته تمرین پرحجم تناوبی شدید بر سطوح سرمی هورمون رشد و گرلین مردان دارای اضافه وزن می باشد. به این منظور 20مرد داری اضافه وزن به شکل تصادفی به دو گروه ( تجربی=10،کنترل=10)تقسیم شدند. پیش و پس از دوره تمرین تناوبی شدید پرحجم از آزمودنی ها نمونه خونی جمع ...

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (M. A ) گرایش: بیومکانیک ورزشی چکیده: هدف کلی این پژوهش تاثیر یک دوره تمرین هشت هفته­ای یوگا و ایروبیک بر منتخبی از پارامتر های بیومکانیکی زنان 30 تا 40 سال بود. نوع تحقیق نیمه تجربی بوده و آزمودنی ها را 36 نفر از زنان مجموعه ورزشی جشنواره منطقه 4 تهران با میانگین سنی 7/3 6/34 سال، قد 8/5 1/162 سانتیمتر و وزن 9/10 7/66 کیلو گرم تشکیل ...

ثبت سفارش