پایان نامه رابطه شاخص توده بدنی و چرخش ذهنی در دانش آموزان دختر فعال و غیرفعال شهر ارومیه

word 674 KB 31653 86
مشخص نشده کارشناسی ارشد تربیت بدنی و ورزش
قیمت قبل:۶۲,۶۰۰ تومان
قیمت با تخفیف: ۲۳,۴۰۰ تومان
دانلود فایل
 • بخشی از محتوا
 • وضعیت فهرست و منابع
 • پایان­ نامه جهت اخذ درجه کارشناسی ­ارشد رشته تربیت ­بدنی

   

  چکیده

  در تحقیقات رشدی اخیر، رشد در­طول­عمر مورد بررسی قرارگرفته است. رشد­حرکتی و رشد­شناختی دومقوله متفاوت اما در تعامل با هم هستند. هدف از پژوهش حاضر بررسی رابطه شاخص توده بدنی با چرخش ذهنی در دانش آموزان دختر فعال و غیر فعال شهر ارومیه بود. در این پژوهش توصیفی - همبستگی 200 نفر از دانش آموزان دختر شهرستان ارومیه (100نفرفعال و 100غیرفعال) به صورت داوطلبانه شرکت کردند. ابزار بکار رفته شامل پرسشنامه چرخش ذهنی شفارد و متزلر(1978)، ترازوی دیجیتالی و قدسنج بود. داده ها با استفاده از آمار توصیفی ،ضریب همبستگی اتا و آزمون خی دو، آزمون تی مستقل و Spss 18   مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند.  

  نتایج حاصل از ضریب اتا نشان داد که هیچ رابطه معناداری بین شاخص توده بدنی و چرخش ذهنی در  دانش آموزان فعال وجود ندارد(p>0.05). ولی بین شاخص توده بدنی و چرخش ذهنی در دانش آموزان غیرفعال رابطه معنی­دار وجود دارد (p<0.05). بطور کلی نتایج حاصل از آزمون خی دو نیز نشان می­دهد که دختران فعال و غیرفعال از نظر شاخص توده بدنی تفاوت محسوسی با هم ندارند(p>0.05). و آزمون تی مستقل نشان میدهد که بین دانش­آموزان فعال و غیرفعال در چرخش­ذهنی تفاوت معنا داری وجود داردp<0.05)).

  کلمات کلیدی: چرخش ذهنی،شاخص توده بدنی، فعال، غیرفعال

  مقدمه

  رشد در طول عمر چند­بعدی است. رشد حرکتی[1] در کنار رشد شناختی[2] مورد بررسی قرار­گرفته است و نشان داده شده که این دو رشد با هم در تعامل هستند. تأثیراتی که رشد حرکتی بر رشد شناختی دارد و برعکس می­تواند برای برنامه­ریزی­های رشد انسان بسیار حائز اهمیت باشد. در طول عمر و با افزایش سن برخی از کارکردهای­حرکتی انسان رو ­به کاستی و زوال می­رود که دلایل گوناگونی دارد، از جمله تحلیل عضلات، پوکی استخوان، آسیب­های شدید در بعضی بافت­ها، بیماری­ها و چند عامل دیگر.

  عبارت ادراکی-حرکتی[3] یکی از رایج­ترین واژه­های مورد استفاده در رشد حرکتی و کلا در آموزش و پرورش است. مفهوم ادراکی-حرکتی به آن دسته از فعالیت­های­حرکتی کودکان اشاره دارد که هدف عمده آن­ها بهبود مهارت­های شناختی یا تحصیلی است. در برنامه­های ادراکی-حرکتی بسیار تلاش می­شود که فعالیت­های تحصیلی با فعالیت­های­حرکتی، تکمیل یا جایگزین شوند تا فعالیت­های تحصیلی از قبیل خواندن، نوشتن و حل مسئله پیشرفت کند. بنابراین با تمرین و استفاده از فاکتورهای ادراکی- حرکتی می­توان زیرفاکتورهای شناختی در افراد را تحت تأثیر مستقیم و غیر­مستقیم قرار داد. ادراک بصری[4]، آگاهی­فضایی[5]، آگاهی­بدنی[6] و جهت­یابی[7] همه از عوامل ادراکی-حرکتی هستند که بر شناخت تأثیر دارند (حسن خلجی[8]1384).

  فاکتورهای شناختی در اثر تحلیل و عدم­استفاده از آن­ها می­تواند بشدت کاهش یابد. توانایی­ فضایی[9]زیرفاکتوری برای هوش­سیال[10]است، در­صورتی­که به­طور مداوم از آن استفاده نشود، در میانسالی و به خصوص در پیری کاهش می­یابد و به شدت در فعالیت­های روزمره انسان اختلال ایجاد می­کند و راه­رفتن طبیعی در محیط، تجسم اشیاء پیرامون فرد و آسیب­های شدیدی را می­تواند در­پی­داشته باشد. تا جایی که دلیل برخی از سوانح رانندگی را نیز به فقدان فاکتورهای شناختی مربوط می­دانند.(مک­کوبی و جاکلین[11]،1974 )

  توانایی­های­ فضایی فرایندهای شناختی متشکل از تجسم[12]، تشخیص­ موقعیت و چرخش­ذهنی[13] است (اسکوت[14]،1999). در میان این فاکتورها، چرخش­ذهنی، یعنی توانایی تصور­کردن چگونگی یک شئ چرخیده­شده برای تشخیص­موقعیت، نسبت به آن چیزی که بطور واقعی ارائه شده است(مکوبی و جاکلین،1974). یک فاکتور مهم و بررسی­شده است.

  نوجوانی از مهمترین و بحرانی ترین دوران رشد و تکامل زندگی انسان است وبه عنوان دوره انتقال از کودکی به بزرگسالی محسوب می گردد به نحوی که آخرین دوره رشد و متابولیسم سریع طی این سال ها اتفاق می افتد.لاغری و چاقی از مشکلات عمده این دوران نیز می باشد. چاقی در دوران کودکی و نوجوانی نه تنها به دلیل عوارض جسمی وروانی زودرس بلکه به دلیل افزایش چاقی در بزرگسالی، مرگ ومیر و بار هزینه اقتصادی سنگین آن بر اجتماع نیز حائز اهمیت است(لین­و پترسون[15]،1985 ). ﺗﻐﯿﯿﺮات ﺳﺮﯾﻊ ﺷﯿﻮه زﻧﺪﮔﯽ ﺑﺎﻋﺚ دﮔﺮﮔﻮن ﺷﺪن اﻟﮕﻮی ﻏﺬاﯾﯽ و ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎی ﺟﺴﻤﯽ ﮐﻮدﮐﺎن و ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن ﺷﺪه وآﻧﻬﺎ  را درﻣﻌﺮض ﺧﻄﺮ اﺿﺎﻓﻪ وزن وﭼﺎﻗﯽ ﻗﺮار داده اﺳﺖ اﯾﻦ ﻣﺸﮑﻞ ﺑﻪ وﯾﮋه در ﮐﺸﻮرﻫﺎی در ﺣﺎل ﺗﻮﺳﻌﻪ از ﺟﻤﻠﻪ اﯾﺮان ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ رو ﺑﻪ اﻓﺰاﯾﺶ اﺳﺖ. ﭼﺎﻗﯽ دوران ﮐﻮدﮐﯽ و ﻧﻮﺟﻮاﻧﯽ ﻋﻼوه ﺑﺮ ﻋﻮارض ﺣﺎد، ﻓﺮد را در ﻣﻌﺮض ﺧﻄﺮ  ﻋﻮارض ﻣﺰﻣﻦ ﺑﺴﯿﺎری ﻗﺮار ﻣﯽ دﻫﺪ .اﺧﺘﻼل  ﻫﺎی ﭼﺮﺑﯽ ﺧﻮن، ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﺑﻪ اﻧﺴﻮﻟﯿﻦ و ﻣﺴﺘﻌﺪ ﮐﺮدن ﻓﺮد ﺑﺮای اﺑﺘﻼ ﺑﻪ دﯾﺎﺑﺖ ﻧﻮع دوم از ﻋﻮارض متابولیک ﭼﺎﻗﯽ ﮐﻮدﮐﯽ اﺳﺖ . ﭘﮋوﻫﺶ ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻧﺸﺎن داده اﻧﺪ ﮐﻪ ﻋﻮاﻣﻞ ﺧﻄﺮﺳﺎز ﺑﯿﻤﺎری ﻫﺎی ﻏﯿﺮواﮔﯿﺮ در دوران ﮐﻮدﮐﯽ ﺑﺎ ﺳﻄﺢ آن در ﺑﺰرﮔﺴﺎﻟﯽ ارﺗﺒﺎط دارد و ﺳﻄﺢ ﭼﺮﺑﯽ ﺳﺮم دوران ﮐﻮدﮐﯽ و ﻧﻮﺟﻮاﻧﯽ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ در ﺑﺮوز ﺑﯿﻤﺎری ﻫﺎی دوران ﺑﺰرﮔﺴﺎﻟﯽ ﺑﻪ وﯾﮋه ﺑﯿﻤﺎری ﻫﺎی ﻗﻠﺒﯽﻋﺮوﻗﯽ اﺛﺮات دراز ﻣﺪﺗﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﻔﺎوت ﻫﺎی ﻓﺮدی و ﻧﮋادی ﻣﻮﺟﻮد در ﻣﺘﺎﺑﻮﻟﯿﺴﻢ در ﺟﻮاﻣﻊ ﻣﺨﺘﻠﻒ مطالعه هایی درﺑﺎره ﭼﺮﺑﯽ و ﺳﺎﯾﺮ ﻋﻮاﻣﻞ  ﺑﯿﻮﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ ﺧﻮن ﮐﻮدﮐﺎن و ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ ﭼﺎﻗﯽ اﻧﺠام شده است.

  1-2 بیان مسئله

   آنچه مسلم است با افزایش سن توانایی­های افراد کاهش می­یابد. این توانایی­ها هم از نظر حرکتی و هم از نظر شناختی می­تواند در سطوح متفاوت و با دلایل مختلفی دچار کاستی­هایی شود. به نظر می­رسد سرعت چرخش­ذهنی با افزایش سن کاهش می­یابد. هرچند اگر به زمان، دقت و صحت توجه کافی شود، نباید به زمان­واکنش[16] به عنوان یک فاکتور مؤثر نظر­کرد، زمان­واکنش ممکن است یک عنصر مهم کاربردی در موقعیت­های دنیای واقعی مثل راه­رفتن در طول محیط حرکت باشد. چند مطالعه اثر مثبت حرکت را بررسی کرده­اند (برگ ، هرتزوگ وهانت[17]، 1982). توانایی­فضایی، جز مهمی از هوش­سیال است. چرخش­ذهنی جزء­کلیدی از توانایی­فضایی است. محققان مختلف از توانایی­های­فضایی تعاریف متفاوتی ارائه­کرده­اند، اما تعریفی که اغلب محققان بر آن اتفاق نظر دارند (دیوان وجاکوبی[18]،1999؛کوهن و همکارانش[19]1996) ، تعریف لین و پترسون می­باشد. آن­ها توانایی­های­فضایی را به سه دسته تقسیم کرده اند:

  الف- ادراک­فضایی[20]؛ ب- چرخش­ذهنی؛ ج- تصویرسازی­فضایی(لویین ،تیلور و لنگروک[21]، 1999).

  الف) ادراک­فضایی: توانایی استنتاج جهت یک شیء با در­نظر­گرفتن جهت خود فرد می­باشد.

   ب) چرخش­ذهنی: توانایی تجسم چرخش یک محرک­بصری[22] می­باشد و یا بر اساس تعریف جاست و کارپنتر[23] ( کامپ[24]،2000) به توانایی تولید بازنمایی­ذهنی[25] از یک ساختار دو یا سه­بعدی و سپس ارزیابی ویژگی­های آن بازنمایی یا تغییر توانایی چرخش­ذهنی گفته می­شود.

   ج) تصویرسازی­فضایی قدری پیچیده­تر می­باشد و عبارت است از توانایی دستکاری اطلاعات­فضایی ارائه شده(دیوان وجاکوبی،1990).

  توانایی­فضایی نقش زیادی در توانایی ما در حرکت در محیط اطراف، آماده­سازی­حرکت و روابط تقابلی ما با اشیاء در جهان دارد.توانایی چرخش­ذهنی کمک به مردم برای جلوگیری از خطرات جانی/ موانع و حرکت در محیط­های خود را به نحو احسن فراهم می­کند(اسکوت،1999).استفاده مؤثر و سریع از مهارت­های­فضایی حتی ممکن است به پیشگیری از برخی از صدمات به علت سقوط،  اتفاقات ناگوار عابر­پیاده، و تصادفات رانندگی کمک­کند(مکوبی وجاکلین،1974).

   اگرچه عوامل زیادی همچون استفاده از دارو[26]، افسردگی[27]، کاهش توانایی حرکتی می­تواند باعث این گونه سوانح برای افراد شود، اما کاهش مهارت­شناختی مانند توانایی­فضایی نیز ممکن است دلیلی بر آن باشد. آمارها نشان می­دهد توانایی­های فضایی مطمئنانقش مهمی در سوانح رانندگی دارد. این استدلال نشان می­دهد که افراد مسن ممکن است از افزایش عملکرد چرخش­فضایی بهره­مند شوند تا از بروز حوادث ناگوار جلوگیری شود. تحقیقات کمی روی چنین برنامه­هایی انجام شده است.(مکوبی & جاکلین،1974).

  نوجوانی از مهمترین و بحرانی ترین دوران رشد و تکامل زندگی انسان است وبه عنوان دوره انتقال از کودکی به بزرگسالی محسوب می گردد به نحوی که آخرین دوره رشد و متابولیسم سریع طی این سال ها اتفاق می افتد.لاغری و چاقی از مشکلات عمده این دوران نیز می باشد. چاقی در دوران کودکی و نوجوانی نه تنها به دلیل عوارض جسمی وروانی زودرس بلکه به دلیل افزایش چاقی در بزرگسالی، مرگ ومیر و بار هزینه اقتصادی سنگین آن بر اجتماع نیز حائز اهمیت است(لین­وپترسون،1985). توانایی­های شناختی امکان ندارد که از توانایی­های حرکتیِ پایه جدا باشند(خرازی­وحجازی[28]،1378). ارتباط بین رشد حرکتی و رشد شناختی  در کودکی  و همچنین در کهنسالان  بررسی شده است. از این گذشته  نشان داده شده که اختلال در رشد­حرکتی اغلب با یک اختلال در رشد شناختی و به­طور معکوس در ارتباط است. در علم ورزش، ارتباط بین رشد حرکتی و شناختی با یک فراتحلیل آزمایش شده و یک همبستگی دوطرفه مثبت را نمایان ساخته است، اگرچه نتایج به عنوان یک قاعده منحصراً برای بزرگسالان بیان شده است. از آنجایی که افراد دارای اضافه وزن عملکرد حرکتی کمتری دارند و با توجه به رابطه بین توانایی های حرکتی و توانایی­­های شناختی ،به نظر می رسد رابطه­ای بین توانایی­های­حرکتی، شروع اضافه­وزن وعملکرد­فضایی وجود دارد.

   از آنجایی که حرکت و توانایی فعالیت­های­حرکتی می­تواند به صورت مستقیم و غیر­مستقیم بر عوامل شناختی اثرگذار باشد، این امکان وجود دارد که با بکارگیری مهارت­های خاص حرکتی، بر عوامل شناختی تأثیر گذاشت. باتوجه به اینکه کودکان دارای اضافه وزن و چاق در خطر بیماری های جسمانی مختلفی هستند(اگوون[29]،2007) ، مشخص نیست که تا چه اندازه از نظر ذهنی نیز دچار اختلال می باشند. بنایراین سوال مطرح شده این است که آیا اضافه وزن و چاقی با توانایی شناختی مرتبط است؟ به عبارت دیگر آیا افراد دارای اضافه وزن، در توانایی های فضایی مثل چرخش ذهنی، بدتر یا بهتر از افراد با وزن نرمال هستند؟ لذا امید است با انجام چنین تحقیقاتی تعامل بین حرکت و شناخت بیش از پیش مشخص شده و قبل از اینکه اختلالی در فرد و زندگی روزمره او ایجاد شود، با ارائه برنامه های مناسب، به بهداشت جسمانی و روانی جامعه، به خصوص در گروه کودک و نوجوان، کمک شایانی شود.

   

   

  Abstract

   

  In recent growth research, development has been studied in a lifetime. Motor development and cognitive development are different factor, but interact with each other The aim of this study was to investigate the relationship between body mass index and mental rotation ability among active and nonnative female students in Urmia. In this descriptive - correlation of 200 female students in Urmia city (100 active and 100 nonnatives) voluntarily participated.

  Tools used included mental rotation Sheppard & Metzler (1978), a digital scale and stadio meter. To analyzed the data descriptive statistic, correlation coefficient eta and chi-square test, t-test analyzes were used. The results of the Eta coefficient showed no significant relationship between BMI and mental rotation abilities in active students (p> 0.05). But between BMI and mental rotation abilities of nonnative students there is a significant relationship (p <0.05).Moreover, the results of the chi-square test also shows that active and nonnative girls there was no significant difference in BMI (p> 0.05).And t-test showed that Between active and non active students in mental rotation, there is a significant difference( p <0.05).

  Keywords: Mental rotation, Body Mass Index, Active, Non active

 • فهرست:

  فصل اول

  1- 1 مقدمه.. 1

  1-2 بیان مسئله.. 3

  1-3 اهمیت وضرورت تحقیق... 5

  1-4 اهداف پژوهش.... 6

  1-4-1 اهدف کلی... 7

  1-4-2 اهداف اختصاصی... 7

  1- 5 فرضیه های تحقیق... 7

  1-6 محدودیت­های تحقیق... 7

  1-6-1 محدودیت­های قابل کنترل : 7

  1-6-2 محدودیت های غیرقابل کنترل: 7

  1-7 تعاریف مفهومی وعملیاتی تحقیق: 8

  1-7-1 چرخش ذهنی... 8

  1-7-2 شاخص توده بدنی... 8

  1-7-3 دانش آموز فعال: 8

  1-7-4 دانش آموز غیر فعال: 8

  فصل دوم

  2-1 مقدمه.. 10

  2-2 مبانی نظری... 10

  2 – 4 آگاهی فضایی... 13

  2 – 5 توانایی فضایی... 13

  2-6 کاهش توانایی های فضایی باافزایش سن... 14

  2-7 تفاوت های جنسی درتوانایی فضایی... 21

  2-8  تأثیرفعالیت حرکتی برتوانایی فضایی... 25

  2-9 تاثیراضافه وزن وچاقی برروی توانایی های فضایی... 29

  2-10 شاخص توده بدنی... 31

  2-11 اضافه وزن وچاقی... 32

  2-11-1علل وعوامل اضافه وزن وچاقی... 33

  2-11-2 عوارض وپیامدهای ناشی ازاضافه وزن وچاقی... 35

  2-12 پژوهش های انجام شده درداخل کشوردرموردچرخش ذهنی... 36

  2-13 پژوهش های انجام شده درموردشاخص توده ­بدن.. 39

   

  فصل سوم

  3- 1 مقدمه.. 44

  3-2 روش تحقیق... 44

  3-3 جامعه ونمونه آماری... 44

  3-4 ابزاراندازه گیری... 44

  3-4-1آزمون چرخش ذهنی (MRT). 44

  3-4-2 اندازه گیری شاخص توده بدنی... 47

  3 -4-2-1ترازوی دیجیتال.. 48

  3-4-2-2 قدسنج... 48

  3-5 شیوه اجرای تحقیق وجمع­آوری دادهها: 48

  3-6  روش تجزیه وتحلیل آماری: 48

  فصل چهارم

  4-1 مقدمه.. 50

  4-2 آمارتوصیفی... 50

  4-3 آماراستنباطی... 51

  4-3-1 آزمون فرضیه اول.. 51

  4-3-2 آزمون فرضیه دوم.. 52

  4-3-3 آزمون فرضیه سوم.. 53

  4-3-4  آزمون فرضیه چهارم.. 55

  فصل پنجم

  5-1مقدمه.. 58

  5-2خلاصه تحقیق... 58

  5-3 بحث وبررسی... 59

  5-4 پیشنهادات... 61

  5-4-1 پیشنهادات کاربردی... 61

  5-4-2 پیشنهادات پژوهشی... 61

   

  منبع:

   

  استرنبرگ، ر : (1387)، روانشناسی­شناختی. ترجمه سیدکمال­خرازی ؛ الهه حجازی. انتشارات­ سمت، تهران، 353-347.

  اسلاوین، ر. ای: (1385)، روان شناسی تربیتی. ترجمه یحیی سید محمدی. نشر روان، تهران.

  آقازاده، م: (1386)، راهنمای روش های نوین تدریس، آییژ، تهران.

  آگاه هریس، مژگان. موسوی، الهام. جان بزرگی، مسعود. برقی ایرانی، زیبا. بهار 1392. اعتبار و روایی مقیاس خوداثربخشی ورزش کردن در افراد دارای اضافه وزن و چاق. روان شناسی سلامت فصلنامه علمی پژوهشی. شماره 1. سال دوم. صص 34-47.

  اسکندری، حسین. سادات مکیان، سمیه. برجعلی، احمد. قدسی، دل آرام. زمستان 1389. مقایسه تأثیر روایت درمانی و رژیم درمانی بر شاخص توده بدن زنان مبتلا به اضافه وزن و چاقی. مجله علوم تغذیه و صنایع غذایی ایران. شماره 4. سال پنجم. صص 63-53.

  استادرحیمی، علیرضا. ایمانی، طاهره. بهروزی، عزیزه. پوردولتی، سعید. پاییز 1392. اضافه وزن و چاقی، تهدیدها و چالش ها. فصلنامه معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی تبریز. شماره ششم. سال دوم. صص 7-2.

  بابایی مبارکه، معصومه. آقایاری، آذر. هنری، حبیب. تابستان 1391. ارزیابی BMI، WHR، WC و درصد چربی بدن در بانوان متقاضی تحصیل در رشته تربیت بدنی دانشگاه پیام نور. پژوهش های کاربردی مدیریت و علوم زیستی در ورزش. شماره 1. صص 94-81

   

  پاینه، و.گ؛ ایساکس، ل. د: 1384، رشد حرکتی انسان (رویکردی در طول عمر). ترجمه حسن خلجی؛ داریوش خواجوی. انتشارات دانشگاه اراک، اراک، 150-130.

  پورمحسنی، ف؛ وفایی، م؛ فلاح، آ : 1383، « تاثیر بازی های رایانه ای بر توانایی چرخش ذهنی نوجوانان». تازه های علوم شناختی: سال 6، شماره 3و4.

  دادستان، پ : (1379)، روانشناسی مرضی تحولی از کودکی تا نوجوانی. نشر ژرف، تهران.

  رجبی، علی. بلبلی، لطفعلی. حبیبی، یعقوب. تابستان 1992. تأثیر افزایش ساعات ورزش بر تصویر بدنی، توده بدنی و اضطراب اجتماعی در دانش آموزان. مجله روان شناسی مدرسه. شماره2. دوره 2. صص 43-29

  رمضانینژاد،ر: (1382)،تربیت بدنی درمدارس. انتشارات سمت، تهران.

  سنه، ا ؛ سلمان، ز؛ آقازاده، م : 1387، « تاثیر فعالیت بدنی و بازی بر رشد توانایی های ذهنی پسران پیش دبستانی». نوآوری های آموزشی: سال هفتم، شماره 26، 8-2.

  شفیع زاده، محسن. بهرام، عباس. صنعت کاران، افسانه. تابستان 1381. مقایسه خرده مقیاس های تصویر بدنی بزرگسالان فعال و غیرفعال و رابطه آن با ترکیب بدنی و نوع پیکری. فصلنامه پژوهش در علوم ورزشی. شماره 2. صص 28-13.

  شیروانی بروجنی، شیما. سیفی، سمیه. بهار و تابستان 1392. بررسی ارتباط بین شاخص توده بدنی (BMI) و توانایی های ادراکی- حرکتی در کودکان دختر و پسر 7 تا 11.5 ساله. مجله رفتار حرکتی. شماره 12. صص 140-129.

   

  علی پور، ا ؛ باغبان پرشکوهی، ع : 1387، « دست برتری خانوادگی و توانایی چرخش ذهنی ». تازه های علوم روانشناختی: سال دهم، شماره 3، 74-63.

  عمیدی، مریم. غفرانی پور، فضل الله. حسینی، رضوان. 1385. رابطه نارضایتی از تصویر ذهنی بدنی و نمایه توده بدنی در دختران نوجوان. فصلنامه تحقیقات علوم رفتاری. شماره 1و2. دوره 4. صص 65-59.

  فربخش، فرزانه. شفیعی زاده، طیبه. رمضانخانی، علی. محمدعلیزاده، افشین. شادنوش، مهدی. تابستان 1386. ارتباط شاخص توده بدنی و عوامل اجتماعی- دموگرافیکزنان 44-15 ساله استان تهران. پژوهش در پرشکی (مجله پژوهشی دانشکده پزشکی) دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید بهشتی. شماره 2. دوره 31. صص 139-133.

  کفراشی، زهرا. عباسعلی، گایینی. نظری کتولی، فریده. کاظمی، فهیمه. شفیعی نیک، لیلا. بهار و تابستان 1389. تأثیر وضعیت متفاوت بالیدگی بر BF%، BMI، WHRدختران نوجوان غیرورزشکار در مناطق سردسیر و گرمسیر. پژ.هش نامه فیزیولوژی ورزشی کاربردی. شماره یازدهم. سال ششم. صص 60-49.

   

  مشرف جوادی، ب: (1367)، تربیت بدنی و ورزش در مدارس، مرکز نشر دانشگاهی، تهران.

  وطن پرست،ش ؛ علی پور، ا ؛ زارع، ح ؛ یادگاری، ا ع : 1390، « مقایسه توانایی فضایی (چرخش ذهنی، تجسم دیداری و کشیدن سطح خط آب) در زنان باردار سه ماهه سوم با زنان بعد از زایمان طبیعی ». دو ماهنامه دانشکده پرستاری و مامایی ارومیه، دوره نهم، شماره چهارم، 102-94.

   

  منابع لاتین:

   

  Berg, C., Hertzog, C., & Hunt, E. (1982). Age differences in the speed of mental rotation.Developmental Psychology, 18, 95-107.

  Campos, J. J., Anderson, D. I., Roth,M. A. B. E., Hub-bard,  M., Hertenstein M. J., Witherington, D.(2000).Travel Broadens the Mind. Infancy, 1(2), 149-219.

  Carpenter, P.A., Just, M.A., Shell, P.(1990). What one intelligence test: A theoretical account of the processing in the Raven Progressive Matrices test. Psychological Review, 97, 404-431.

  Cattell, R.B. (1963). Theory of fluid and crystallized intelligence: A critical Experiment. Journal of Educational Psychology, 54, 1-22.

  Cohen, J.(1977). Statistical power analyses for the behavioral sciences. Hillsdale, NJ: Erlbaum.

  Cohen, M.S., Kosslyn, S.M., Bretier, H.C., DiGirolamo, G.L., Thompson, W.L., Anderson, A.K., Bookheimer, S.Y., Rosen, B.R., Belliveau, J.W.(1996). Changes in cortical activity during mental rotation: a mapping study using functional MRI. Brain, 119, 89-100.

  Cooper, L. A., Regan, D. T.(1983). Attention, perception and intelligence. In R. J Sternberg (Ed.), The handbook of Human intelligence. New York: Cambridge University Press.

  Dehon, H., Bredart, S.(2004). False memories: Young and older adults think of semantic associates at the same rate, but young adults are more successful at source monitoring. Psychology and Aging, 19, 191-197.

  Diamond, A.(2007).Interrelated and Interdependent. Developmental Science, 10(1), 152-158.

  Draganski, B., Gaser,C., Busch,V., Schuierer, G., Bog-dahn, U., May, A.(2004).Neuroplasticity: Changes in Grey Matter Induced by Training. Nature,427(6972), 311-312.

  Dywan, J., Jacoby, L.(1990). Effects of age on source monitoring: Differences in susceptibility to false fame. Psychology and Aging, 5, 379-387.

  Earls, A., Evans, S., Johnson, C., Louie. H., Wong. T.(2001). The effect of video game experience on spatial navigation performance. A study of males in a virtual maze. Unpublished Manuscript: Mc Master University.

   

  Etnier, J. L., Nowell,P. M., Landers, D. M., Sibley, B. A.(2006). A Meta-Regression to Examine the Relationship between Aerobic Fitness and Cognitive Performance. Brain Research Reviews, 52(1), 119- 130.

  Etnier,J., Salazar, W., Landers, D., Petruzello, S.(1997).The Influence of Physical Fitness and Exercise upon Cogni-tive Functioning: A Meta-Analysis. Journal of Exercise & Sport Psychology, 19(3), 249-277.

  Fabre,C., Chamari,K. Mucci,P., Massé-Biron J., Préfaut,C.(2002).Improvement of Cognitive Function by Mental and/or Individualized Aerobic Training in Healthy Eld-erly Subjects. International Journal of Sports Medicine, 23(6), 415-421.

  Flavell, J. H. (1988). Cognitive development, NJ: Prentice-Hall.

  Flavell, J. H., Miller, P. H., Miller, S. A. (1993). Cognitive development. NJ: Prentice-Hall.

  Gaylord, S.A., Marsh, G.R.(1975). Age differences in the speed of a spatial cognitive process. Journal of Gerontology, 30, 674-678.

  Geary, D. C., Saults,  S. J., Liu, F. Hoard, M. K.(2000).Sex Differences in Spatial Cognition, Computational Fluency, and Arithmetical Reasoning. Journal of Experimental Child Psychology, 77(4), 337-353.

  Gillberg, C.(2003).Deficits in Attention, Motor Control, and Perception: A Brief Review [Oct]. Archives of Disease in Childhood, 88(10), 904-910.

  Hasher, L., Stoltzfus, E.R., Zacks, R.T., Rypma, B.(1991). Age and inhibition. Journal of Experimental Psychology: Learning, Memory, and Cognition, 17, 163-169.

  Hasher, L., Zacks, R.T.(1988). Working memory, comprehension, and aging: A review and a new view. In G.G. Bower (Ed.), The psychology of learning and motivation, San Diego, CA: Academic Press, 22, 193-225.

  Hegarty, M., Kozhevnikov, M.(1999).Types of Visual-Spatial Representations and Mathematical Problem Solving. Journal of Educational Psychology, 91(4), 684-689.

  Hyde, J.S., Linn, M.C.(1988). Gender differences in verbal ability: A meta-analysis. Psychological Bulletin, 104, 53-69.

  Jacewicz, M.M., Hartley, A.A.(1979). Rotation of mental images by young and old college students: The effects of familiarity. Journal of Gerontology, 34, 396-403.

  Jansen, P., Léonie, F., Lange, Heil.(2011). The influence of juggling on mental rotation    performance in children. Biomedical Human Kinetics, 3, 18 – 22, 2011.

  Jansen, P., Pietsch, S. (2010). Physical Activity Improves Mental Rotation Performance. Creative Education, 1, 58-61.

  Jansen, P., Titze, C., Heil, M.(2009). The Influence of Juggling on Mental Rotation Performance. Journal of International Sport Psychology, 40(1): 351-359. 

  Jensen, E.(2002). Minds with brain in the mind, NY: ASCD.

  Jordan,K., Heinze,J., Lutz, K., Kanowski, M., Jäncke, L.(2001).Cortical Activations during the Mental Rotation of Different Visual Objects. Neuroimage, 13(1), 143-152.

  Just, M.A.,Carpenter, P.A.(1985). Cognitive coordinate systems: Accounts of mental rotation and individual differences in spatial ability. Psychological Review, 92, 137-171.

  Karaldi, K., Szabo, I., Szepesi, T., Kallai, J., Kovacs, B.(1999). Sex differences on the hand mental rotation task for 9-year-old children and young adults. Perceptual and Motor Skills, 89, 969-972.

  Levin, S.C., Huttenlocher, J., Taylor, A., Langrock, A.(1999). Early sex differences in spatial skill. Developmental Psychology, 35, 940-949.

  Linn, M. C.,Peterson, A. C.(1985).Emergence and Charac-terization of Sex-Differences in Spatial Ability: A Meta- Analysis. Child Development, 56(6), 1479-1498.

  Linn, M.C., Petersen, A.C.(1985). Emergence and characterization of sex differences in spatial ability: A meta-analysis. Child Development, 56, 1479-1498.

  Little, D.M.,  Hartley, A.A.(2000). Further evidence that negative priming in the Stroop color-word task is equivalent in older and younger adults. Psychology and Aging, 15, 9-17.

  Maccoby, E.E., Jacklin, C.N.(1974). The Psychology of Sex Differences. Stanford, CA: Stanford University Press.

  McCarthy, A L.(2010). Improving older adults' mental rotation skills through computer training. PhD Dissertation, University of Akron.

  McCrae, C.S.,  Abrams, R.A.(2001). Age-related differences in object- and location-based inhibition of return of attention. Psychology and Aging, 16, 437-449.

  McDowd, J.M.,  Filion, D.L.(1992). Aging, selective attention, and inhibitory processes: A psychophysiological approach. Psychology and Aging, 7, 65-71.

  Mitchell, K.J., Johnson, M.K., Mather, M.(2003). Source monitoring and suggestibility to misinformation: Adult age-related differences. Applied Cognitive Psychology, 17, 107-119.

  Moè, A.(2012). Gender difference does not mean genetic difference: Externalizing improves performance in mental rotation. Learning and Individual Differences, 22 , 20–24.

  Moreau, D.(2012). The role of motor processes in three-dimensional mental rotation: Shaping cognitive processing via sensorimotor experience. Learning and Individual Differences. 22(3), 354–359.

  Moreau, D.,Clerc, J., Mansy-Dannay, A., Guerrien, Alain.(2012). Enhancing spatial ability through sport practice: Evidence for an effect of motor training on mental rotation performance. Journal of Individual Differences, 33(2), 83-88..

  Peters, M., Chisholm, P., Laeng, B.(1995). Spatial Ability, Student Gender and Academic Performance. Journal of Engineering Education, 84(1): 69-73.

  Peters, M., Laeng, B., Latham, K., Jackson, M., Zaiyouna, R.(1995). Richardson C. A Redrawn Vandenberg & Kuse Mental Rotations Test: Different Versions and Factors that affect Performance. Brain and Cognition, 28: 39-58.

  Piaget, J.(1951). Play, dreams and imitation in childhood. New York: Norton.

  Piaget, J., Inhelder, B.(1956). The child’s conception of space. New York: Humanities Press.

  Pietsch, S., Jansen, P.(2012). Different mental rotation performance in students of music, sport and education. Journal of Learning and Individual Differences, 22,159–163.

  Pitcher,T. M., Piek, J. P., Hay, D. A.(2003).Fine and Gross Motor Ability in Males with ADHD. Developmental Medicine and Child Neurology, 45(8), 525-

  Pylyshyn, Z.W.(2003). Return of the mental image: are there really pictures in the brain? Trends in Cognitive Science, 7, 113-118.

  Rafi, A., Anuar, K., Samad, A., Mahadzir, M.(2005). Improving spatial ability using a Web-based virtual environment. Automation in Construction, 14, 707-715.

  Ray, W.J., Newcombe, N., Semon, J., Cole, P.M.(1981). Spatial abilities, sex differences, and EEG functioning. Neuropsychologia, 19, 719-722.

  Roberts, J.(2001). The Effects of Age and Sex on Mental Rotation Performance, Verbal Performance, and Brain Electrical Activity. PhD Dissertation, University of Virginia Polytechnic Institute and State.

  Roberts, J.E, Bell, M.A. (2000). Sex differences on a computerized mental rotation task disappear with computer familiarization. Perceptual and Motor Skills, 91, 1027-1034.

  Roberts, J.E., Bell, M.A.(2000). Sex differences on a mental rotation task: Variations in EEG hemispheric activation between children and college students. Developmental Neuropsychology, 17, 199-224.

  Roller, C.A., Cohen, H.S., Kimball, K.T., Bloomberg, J.J.(2001). Variable practice with lenses improves visuo-motor plasticity. Cognitive Brain Research, 12, 341-352.

  Rouw, R., Kosslyn, S.M., Hamel, R.(1997). Detecting high-level and low-level properties in visual images and visual percepts. Cognition, 63, 209-226.

  Saczynski, J.S., Willis, S.L., Schaie, K.W.(2002). Strategy use in reasoning training with older adults. Aging, Neuropsychology, and Cognition, 9, 48-60.

  Salthouse, T.A., Somberg, B.L (1982). Time-accuracy relationships in young and old adults. Journal of Gerontology, 37, 349-353.

  Schaeffer, P.D., Thomas, J.(1998). Difficulty of spatial task and sex difference gains from practice. Perceptual and Motor Skills, 87, 56-58.

  Schaie, K.W., Willis, S.L. (1986). Can decline in adult intellectual functioning be reversed?.Developmental Psychology, 22, 223-232.

  Schmidt, R.A., Bjork, R.A.(1992). New conceptualizations of practice: Common principles in three paradigms suggest new concepts for training. Psychological Science, 3, 207-217.

  Scott, D.(1999). The effect of video games on the mental rotation abilities on men and women. Available at http://et.Sdsu.edu/dscott/protfolio/writing samples/report.htm.

  Shepard, R.N., Cooper, L.A.(1982). Mental images and their transformations.The MIT Press: Cambridge MA and London, England.

  Shepard, R. N., Metzler, J.(1971).Mental Rotation of Three- Dimensional Objects. Science, 171(972), 701-703.

  Van Goozen, S.H.M., Cohen-Kettenis, P.T., Gooren, L.J.G., Fridja, N.H., Van de Poll, N.E.(1995). Gender differences in behaviour: Activating effects of cross-sex hormones. Psychoneuroendocrinology, 20, 343-363.

  Van Goozen, S.H.M., Cohen-Kettenis, P.T., Gooren, L.J.G., Fridja, N.H., Van de Poll, N.E.(1994). Activating effects of androgens on cognitive performance: Causal evidence in a group of femaleto-male transsexuals. Neuropsychologia, 32, 1153-1157.

  Voyer, D., Voyer, S., Bryden, M.P.(1995). Magnitude of sex differences in spatial abilities: A meta-analysis and consideration of critical variables. Psychological Bulletin, 117(2), 250-270.

  Waber, D.P. (1977). Sex differences in mental abilities, hemispheric lateralization, and rate of physical growth at adolescence. Developmental Psychology, 13, 29-38.

  Wegesin, D.J.(1998). Event-related potentials in homosexual and heterosexual men and women: Sex dimorphic patterns in verbal asymmetries and mental rotation. Brain and Cognition, 36, 73- 92.

  Weigelt, M., Steggemann, Y., Engbert, K.(2011). Selective effects of motor expertise in mental body rotation tasks: Comparing object-based and perspective transformations. Brain and Cognition, 76 , 97–105.

   


موضوع پایان نامه رابطه شاخص توده بدنی و چرخش ذهنی در دانش آموزان دختر فعال و غیرفعال شهر ارومیه , نمونه پایان نامه رابطه شاخص توده بدنی و چرخش ذهنی در دانش آموزان دختر فعال و غیرفعال شهر ارومیه , جستجوی پایان نامه رابطه شاخص توده بدنی و چرخش ذهنی در دانش آموزان دختر فعال و غیرفعال شهر ارومیه , فایل Word پایان نامه رابطه شاخص توده بدنی و چرخش ذهنی در دانش آموزان دختر فعال و غیرفعال شهر ارومیه , دانلود پایان نامه رابطه شاخص توده بدنی و چرخش ذهنی در دانش آموزان دختر فعال و غیرفعال شهر ارومیه , فایل PDF پایان نامه رابطه شاخص توده بدنی و چرخش ذهنی در دانش آموزان دختر فعال و غیرفعال شهر ارومیه , تحقیق در مورد پایان نامه رابطه شاخص توده بدنی و چرخش ذهنی در دانش آموزان دختر فعال و غیرفعال شهر ارومیه , مقاله در مورد پایان نامه رابطه شاخص توده بدنی و چرخش ذهنی در دانش آموزان دختر فعال و غیرفعال شهر ارومیه , پروژه در مورد پایان نامه رابطه شاخص توده بدنی و چرخش ذهنی در دانش آموزان دختر فعال و غیرفعال شهر ارومیه , پروپوزال در مورد پایان نامه رابطه شاخص توده بدنی و چرخش ذهنی در دانش آموزان دختر فعال و غیرفعال شهر ارومیه , تز دکترا در مورد پایان نامه رابطه شاخص توده بدنی و چرخش ذهنی در دانش آموزان دختر فعال و غیرفعال شهر ارومیه , تحقیقات دانشجویی درباره پایان نامه رابطه شاخص توده بدنی و چرخش ذهنی در دانش آموزان دختر فعال و غیرفعال شهر ارومیه , مقالات دانشجویی درباره پایان نامه رابطه شاخص توده بدنی و چرخش ذهنی در دانش آموزان دختر فعال و غیرفعال شهر ارومیه , پروژه درباره پایان نامه رابطه شاخص توده بدنی و چرخش ذهنی در دانش آموزان دختر فعال و غیرفعال شهر ارومیه , گزارش سمینار در مورد پایان نامه رابطه شاخص توده بدنی و چرخش ذهنی در دانش آموزان دختر فعال و غیرفعال شهر ارومیه , پروژه دانشجویی در مورد پایان نامه رابطه شاخص توده بدنی و چرخش ذهنی در دانش آموزان دختر فعال و غیرفعال شهر ارومیه , تحقیق دانش آموزی در مورد پایان نامه رابطه شاخص توده بدنی و چرخش ذهنی در دانش آموزان دختر فعال و غیرفعال شهر ارومیه , مقاله دانش آموزی در مورد پایان نامه رابطه شاخص توده بدنی و چرخش ذهنی در دانش آموزان دختر فعال و غیرفعال شهر ارومیه , رساله دکترا در مورد پایان نامه رابطه شاخص توده بدنی و چرخش ذهنی در دانش آموزان دختر فعال و غیرفعال شهر ارومیه

برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته تربیت بدنی(گرایش فیزیولوژی ورزش) چکیده هدف این تحقیق تعیین ارتباط بین متغیرهای آمادگی­جسمانی با BMI و WHR، کیفیت­زندگی و میزان اضطراب دانش­آموزان دختر 12 تا 14ساله شهرستان لاهیجان در سال تحصیلی 94-1393 بوده است. تحقیق حاضر از نوع توصیفی- همبستگی بود که به روش میدانی انجام شده است. به همین منظور 300 نفر از دانش­­آموزان دختر دوره­ی اول متوسطه ...

پایان نامه تحصیلی جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد رشته تربیت بدنی و علوم ورزشی گرایش : فیزیولوژی ورزشی چکیده هدف از انجام پژوهش جاری مقایسه ی رابطه ی سطح آمادگی جسمانی با ترکیب بدن بین مدارس دولتی و غیرانتفاعی درشهر رشت می باشد.جامعه ی آماری پزوهش حاضرتعداد 10080 دانش آموزان دختر 10 تا 12 سال بودند که در سال تحصیلی 92 – 93 در مقطع ابتدایی مشغول به تحصیل بودند.نمونه ی آماری پزوهش که ...

پایان نامه تحصیلی جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد(M.A) رشته تربیت بدنی و علوم ورزشی _ گرایش فیزیولوژی ورزشی چکیده هدف از این پژوهش بررسی رابطه‌ی بین فعالیت بدنی با BMI و تصویر­­ بدن در دانش‌آموزان دختر دوره متوسطه بود. بدین منظور 370 دانش‌آموز دختر مقطع متوسطه ناحیه‌ی یک رشت در دامنه‌ی سنی 14 تا 18 سال، با روش نمونه‌گیری خوشه‌ای- تصادفی، انتخاب شده و مورد مطالعه قرار گرفتند. ...

پایان­نامه تحصیلی جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد رشته: تربیت بدنی گرایش: فیزیولوژی ورزشی چکیده پرفشارخونی، از بیماری های مزمن غیر واگیر می باشد که در دهه های اخیر به صورت اپیدمی در آمده است. مطالعات نشان می دهد که این بیماری در بین افراد چاق و دارای اضافه وزن و کم تحرک بیشتر و بارزتر می باشد. هدف از مطالعه حاضر، بررسی همبستگی بین برخی شاخص های ترکیب بدنی و VO2max با فشارخون می باشد. ...

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته تربیت‌بدنی و علوم ورزشی گرایش مدیریت ورزشی چکیده هدف از اجرای این تحقیق بررسی عوامل موثر در ارتقای جایگاه درس تربیت‌بدنی مدارس از دیدگاه معلمان ورزش استان خراسان شمالی در سال تحصیلی 91-1390 می‌باشد. این تحقیق از نوع کاربردی است و به منظور جمع‌آوری داده‌ها از پرسشنامه محقق ساخته از نوع مقیاس 5 ارزشی لیکرت استفاده شد که روایی صوری پرسشنامه با نظر ...

رشته: تربیت بدنی گرایش: فیزیولوژی ورزشی چکیده هدف از این تحقیق بررسی رابطه آمادگی جسمانی با شاخص توده بدن و محیط کمر در پسران دانش‌آموز 8 تا 10 ساله شهر رشت بود. برای این منظور تعداد 324 نفر از دانش آموزان با روش نمونه‌گیری خوشه‌ای – تصادفی انتخاب و در تحقیق شرکت داده شدند. در ابتدا قد (13/7±36/138)، وزن (87/9±79/37)، شاخص توده بدن[1] (71/3±50/19) و محیط کمر[2] (08/9±22/67) ...

پايان نامه براي دريافت درجه کارشناسي ارشد رشته معماري گرايش معماري دي 1393 چکيده محيط هاي طبيعي بکر يا حوزه هاي حفاظت شده محلي مناسب براي اکوتوريسم به شمار مي روند و توسعه توريسم در اي

پایان نامه جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد رشته­ ی تربیت بدنی و علوم ورزشی گرایش رفتار حرکتی چکیده: اختلال هماهنگی رشدی معمولا با اختلالات حرکتی و شناختی نظیر تعادل، هماهنگی حرکتی، مشکلاتی در زمان واکنش و پیش­بینی و حافظه در کودکان مبتلا همراه است. هدف از این مطالعه بررسی تأثیر 8 هفته برنامه تمرینی ادراکی- حرکتی بر قابلیت های حرکتی و شناختی کودکان مبتلا به اختلال هماهنگی رشدی ...

پایان نامه جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد رشته­ی تربیت بدنی و علوم ورزشی گرایش رفتار حرکتی چکیده: اختلال هماهنگی رشدی معمولا با اختلالات حرکتی و شناختی نظیر تعادل، هماهنگی حرکتی، مشکلاتی در زمان واکنش و پیش­بینی و حافظه در کودکان مبتلا همراه است. هدف از این مطالعه بررسی تأثیر 8 هفته برنامه تمرینی ادراکی- حرکتی بر قابلیت های حرکتی و شناختی کودکان مبتلا به اختلال هماهنگی رشدی می­باشد. ...

پایان نامه جهت اخذ مدرک کارشناسی ارشد رشته مشاوره چکیده هدف از پژوهش حاضر تعیین اثر بخشی آموزش مثبت نگری بر احساس تعلق به مدرسه و روابط با دیگران در دانش آموزان بود. جامعه ی آماری در این پژوهش شامل کلیه دانش آموزان پسر مقطع متوسطه منطقه 18 تهران بودند. در این پژوهش از روش نمونه گیری خوشه ای چند مرحله ای استفاده شده است، به این صورت که از بین 39 دبیرستان و هنرستان پسرانه مقطع ...

ثبت سفارش