پایان نامه رابطه بین رشد مهارت های حرکتی بنیادی و شایستگی حرکتی درک شده دختران چاق و غیر چاق 10سال

word 952 KB 31668 96
مشخص نشده کارشناسی ارشد تربیت بدنی و ورزش
قیمت قبل:۶۴,۱۰۰ تومان
قیمت با تخفیف: ۲۴,۴۰۰ تومان
دانلود فایل
 • بخشی از محتوا
 • وضعیت فهرست و منابع
 • گروه رفتار حرکتی

  پایان نامه تحصیلی برای دریافت درجه کارشناسی ارشدگرایش رفتار حرکتی

  چکیده:

   احساس فرد از شایستگی خود در انجام کارها (شایستگی ادراک شده)از عوامل مهم در رشد خودپنداره است. شایستگی جسمانی و حرکتی ادراک شده نقش بسزایی در اندیشه مشارکت در فعالیت های جسمانی دارد. از طرفی موفقیت در انجام مهارت های حرکتی بنیادی (شایستگی حرکتی واقعی) می تواند شایستگی حرکتی ادراک شده و انگیزه جهت فعالیت جسمانی را افزایش دهد. کودکان چاق غالبا به دلایل متعددی از جمله ظاهر جسمانی نامناسب در معرض ضعف خودپنداره و عدم انگیزش برای کم تحرکی و بیشتر به خطر افتادن سلامتی هستند. بنابراین هدف این مطالعه تعیین رابطه بین رشد مهارت های حرکتی بنیادی و شایستگی حرکتی درک شده در دختران چاق و غیر چاق 10 سال و مقایسه این دو متغیر در این دو گروه بود. روش این تحقیق از نوع همبستگی بود. جامعه آماری شامل دانش آموزان دختر 10سال شهر سیرجان بود که تعداد 60چاق و 60 غیر چاق  به صورت در دسترس انتخاب شدند. بر اساس معیار مرکز پیشگیری و کنترل بیماری آمریکا(CDC)، کودکان چاق و غیر چاق تفکیک شدند. به منظور سنجش مهارت های حرکتی بنیادی، ازرشد حرکتی درشت (TGMD-2;Ulrich,2000) و  برای سنجش شایستگی درک شده از خرده آزمون توانایی جسمانی، پرسشنامه خود توصیفی -1 (PSDQ;Marsh.1992)استفاده شد. یافته ها نشان داد بین مهارت های حرکتی بنیادی و شایستگی حرکتی درک شده در دختران چاق رابطه معنی داری وجود ندارد ولی این رابطه در دختران غیرچاق معنی دار اما ضعیف(27/0)بود. از نتایج این مطالعه می توان پیش بینی کرد که شایستگی حرکتی ادراک شده علاوه بر رشد مهارت های حرکتی بنیادی یا شایستگی حرکتی واقعی، تحت تاثیر متغیرهای دیگری نیز می باشد که نیاز به مطالعه بیشتر دارد. مهارت های حرکتی بنیادی و شایستگی حرکتی ادراک شده در دختران چاق به طور معنی داری (114/0 p‹ )نسبت به دختران غیر چاق پایین تر بود. بنابراین  احتمالادختران چاق بدلیل تجارب کم حرکتی و نداشتن ظاهری مناسب و یا کیفیت پایین برنامه های تربیت بدنی مدارس شایستگی حرکتی واقعی و درک شده پایین تری دارند. بر پایه تئوری مارش رشد حرکتی باعث توسعه عزت نفس و خودپنداره می شود. بنابراین بی کفایتی حرکتی اثر منفی بر رشد عاطفی کودکان می گذارد. نتایج تحقیق حاضراهمیت برنامه های تربیت بدنی موثر و متناسب با نیاز های رشدی کودکان را به برنامه ریزان آموزشی خاطر نشان می سازد.

  واژگان کلیدی: شایستگی حرکتی درک شده، شایستگی حرکتی واقعی ، مهارت های حرکتی بنیادی، چاق، غیر چاق

   

  مقدمه

   

  انسان به عنوان موجودی با شعور همواره در پی شناخت شخصیت، خویشتن و حفظ سازمان جسمی و روانی خویش بوده است. هر فرد درک خاصی از واژه  "خویشتن "[1] دارد. خودپنداره[2]عموما به عنوان آگاهی فرد از ویژگی ها، صفات و محدودیت های شخصی تلقی شده و در واقع به چگونگی نگریستن فرد به خود بدون داشتن قضاوت شخصی یا هرگونه مقایسه ای با افراد دیگر گفته می شود(گالاهو و ازمون،2008). بر طبق نتایج مطالعات شرایط زیستی و کیفیت زندگی و نوع تجربیات فرد به تدریج خود پنداره را شکل می دهد. بنابراین دوره کودکی و نوجوانی مهمترین دوره رشد خود پنداره و توسعه دیدگاه مثبت نسبت به خویشتن است(اسلامی نسب ،1373). از دیدگاه هارتر (1981) خودپنداره در دو بعد نمود پیدا می کند: خودپنداره تحصیلی[3] و خود پنداره غیر تحصیلی. خودپنداره تحصیلی مربوط به مباحث درسی مانند ریاضی و زبان انگلیسی است.  خود پنداره غیر تحصیلی نیز مربوط به سطوح اجتماعی[4]، عاطفی[5] و بدنی[6] تقسیم می شود. هرکدام از این سطوح نیز به نوبه خود دارای زیر مجموعه هایی می باشند. مثلا خود پنداره بدنی شامل ظاهر[7] و توانایی هایی جسمانی[8] و حرکتی است(مارش،1997) و به نگرش فرد نسبت به بدن خود اطلاق می شود (بهرام و شفیع زاده ،1383). بنابراین سطح تبحر کودک در مهارت های حرکتی و توانایی های جسمانی در بازی ها بر کیفیت رشد خود پنداره او بسیار اثر گذار است. بر طبق مدل رشد حرکتی گالاهو[9]، مهارت های حرکتی بنیادی که در دوره کودکی از دو تا هفت سالگی قابلیت کامل شدن را دارند، زیربنای موفقیت کودک در بازی ها و مهارت های ورزشی هستند. این مهارت ها که به عنوان مهارت های حرکتی درشت یعنی مهارت هایی که مستلزم عمل عضلات بزرگ بدن می باشند نیز شناخته می شوند و شامل مهارت های حرکتی جا به جایی مثل دویدن و انواع پریدن و مهارت های حرکتی کنترل شی مثل پرتاب و گرفتن توپ هستند (گالاهو،2006). مطالعات نشان می دهد کودکانی که در این مهارت ها تبحر دارند، بیشتر از بازی و فعالیت جسمانی لذت می برند؛ بنابراین تحرک بیشتری هم دارند. به عبارت بهتر کودکی که خود را در انجام مهارت های حرکتی و ورزشی توانا احساس می کند، انگیزه بیشتری نیز برای مشارکت در بازی ها و رقابت های ورزشی دارد(مارش،2005). از نظر تئوری انگیزشی هارتر[10] احساس فرد نسبت به توانایی های خود که به عنوان شایستگی درک شده[11] مطرح می شود از متغیرهای زیر بنایی انگیزش و رشد خودپنداره و عزت نفس است، از این رو درک فرد از توانایی های جسمانی و حرکتی خود یا شایستگی حرکتی درک شده[12]می تواند نقش تعیین کننده ای در انتخاب سبک زندگی فعال و غیر فعال داشته باشد(گالاهو و ازمون،2008).

  امروزه چاقی[13] از جمله بیماری های قرن شناخته شده و همین معضل در چند دهه اخیر گریبان گیر کودکان و نوجوانان نیز شده است که تهدید کننده سلامت جسمانی و روانی جوامع آتی است (مولوانی، 2007). با توجه به اینکه یکی از دلایل چاقی بی تحرکی است و بر اساس آنچه که در بالا گفته شد می توان پیش بینی کرد که آموزش و رشد مهارت های حرکتی بنیادی می تواند از جمله راهکارهای پیشگیری و مقابله با چاقی در اثر افزایش انگیزه برای تحرک جسمانی باشد، با این حال برای درک بهتر از عوامل اثر گذار بر چاقی و ارتباط بین تبحر حرکتی، شایستگی حرکتی درک شده وچاقی نیاز به انجام تحقیقاتی در این حوزه در جامعه ما احساس می شود. به همین دلیل هدف این تحقیق ارزیابی رابطه بین رشد مهارت های حرکتی بنیادی[14] و شایستگی حرکتی درک شده در دختران چاق و غیر چاق می باشد.           

   

  1- 2.  بیان مسئله

  رشد حرکتی [15]در طول زندگی متغیر است و تغییرات روانی – اجتماعی نیز با تغییرات رشد حرکتی قابل مشاهده است(گالاهو،2006). مهمترین دوره رشد حرکتی در میان دوره های زندگی دوره کودکی است که مشخصه این دوره، رشد مداوم جسمانی، حرکتی، شناختی وعاطفی است(فاضل،1386).

  گالاهو، رشد حرکتی انسان را به چهار دوره  تقسیم کرده است که یکی از این دوره ها، دوره حرکات بنیادی است.

  حرکات بنیادی در زمره حرکات درشت[16] محسوب می شوند که  شامل دو گروه مهارت های حرکتی کنترل شی[17] ازجمله پرتاب، دریافت توپ و ضربه به توپ  ومهارت های جابه جایی [18] از جمله لی لی کردن، دویدن و پریدن می باشند (گالاهو و ازمون،2008).

   

  بر طبق مدل رشد حرکتی گالاهو، این مهارت ها ی حرکتی بنیادی در طی دوران کودکی تحت تاثیر بالیدگی جسمانی، آموزش وتمرین تکامل می یابند(پانی،2002). پانگرازی [19](2004) بیان   می کند که یادگیری مهارت های حرکتی درشت در ابتدای کودکی ضروری است زیرا سنگ بنای مهارت های حرکتی پیچیده می باشند (رد ،2002). عقب ماندگی رشدی کودکان در این
  مهارت ها بر روی یادگیری مهارت های ورزش، موفقیت تحصیلی و کارکرد ذهنی و تعامل و سازگاری اجتماعی کودکان تاثیر می گذارد. همین عامل مانع از پیشرفت اعتماد به نفس و احساس خود ارزشمندی در کودکان خواهد شد (زارع زاده،1388).

  تا به امروز مطالعاتی که در مورد رابطه بین شایستگی حرکتی درک شده و رشد مهارت های حرکتی بنیادی صورت گرفته، نشان می دهد که  شایستگی ادراک شده نقش بسزایی در انگیزه موفقیت و میزان مشارکت ورزشی کودکان دارد(شیخ،1389). مطالعه اولریخ (1987) نشان        می دهد که تبحر کودکان در مهارت های حرکتی بنیادی که با عنوان شایستگی حرکتی واقعی اطلاق می شوند، با کیفیت خود پنداره و احساس شایستگی حرکتی کودکان در ارتباط است و اغلب کودکان به خاطر سطح پایین شایستگی ادراک شده یا واقعی خود، گرایش به سمت بی تحرکی جسمانی دارند(بهرام وشفیع زاده 1383). به طوری که مورگان و همکارانش(2008) نشان دادند، کودکانی که شایستگی حرکتی درک شده و واقعی بالاتری دارند (به عنوان مثال؛کودکانی که اعتقاد دارند در عملکرد ورزشی خوب هستند و مهارت های جدید ورزشی را زود یاد می گیرند)، دارای سطوح بالاتر فعالیت بدنی نسبت به کودکانی که  شایستگی درک شده پایین تری دارند، هستند (بقالیان ،1383). کاتلین کیلای(2010) از مطالعه درمورد کودکان پیش دبستانی و دبستانی متوجه شد، کودکانی که از سطح بالای آمادگی جسمانی یعنی شایستگی حرکتی واقعی برخوردارند، کمتر دچار اضافه وزن یا چاقی می شوند(فاضل،1386).

  در سال های اخیر، اپیدمی چاقی در کودکان و نوجوانان یکی از مشکلات عمده بهداشتی در کشور های   توسعه یافته و در حال توسعه است. محققان معتقدند که حداقل 10درصد کودکان سراسر دنیا دارای اضافه وزن یا چاقی هستند(کلیشاد،2007). چاقی یکی از نگرانی های متخصصین سلامت و ورزش است زیرا تخمین زده می شود در سال 2020 سه چهارم از کل مرگ ومیرها به علت بیماری های غیر واگیردار خواهد بود (شیلتون،2007). بنابراین احساس شایستگی حرکتی و تبحر در  مهارت های حرکتی، یکی از واسطه های تشویق کودکان چاق به فعالیت جسمانی است (زارع زاده،1388). لذا ارزیابی پایین فرد از شایستگی جسمانی و حرکتی احتمالا به کاهش انگیزه های مشارکت ورزشی و فعالیت های جسمانی منجر می شود، در حالی که سطوح بالای شایستگی حرکتی ادراک شده احتمالا باعث تحریک کودک به مشارکت ورزشی می شود (فاضل ،1386). همچنین ریچارد جونس (2010) با مطالعه بر روی شایستگی حرکتی واقعی کودکان 5 تا10سال و والدین آنها نتیجه گرفت که والدین و کودکان چاق شایستگی حرکتی واقعی کمتری نسبت به والدین و کودکان نرمال دارند. از طرفی دیوید استودن (2008) متوجه شد کودکانی که تناسب اندام دارند ، اشتیاق بیشتری برای بهبود آمادگی جسمانی خود دارند (امیری،1383). استیل (2004)درطی مطالعه خود بر روی عوامل چاقی و کفایت حرکتی ادارک شده و واقعی کودکان به این نتیجه رسید، شایستگی ادراک شده و واقعی عامل مشترک مهمی در حفظ چاقی دوره کودکی می باشد وهمچنین، کودکانی که اضافه وزن دارند نسبت به همسالان خود با وزن متعادل از شایستگی حرکتی ادراک شده و واقعی جسمانی کمتری برخوردارند(گالاهو و ازمون،2008). درتضاد با این نتایج، فابریزو و همکارانش(2007) به مطالعه رابطه بین مهارت های حرکتی درشت و ترکیب بدن(BMI)روی دختران 4 تا 6 ساله پرداختند. این محققان نتیجه گیری کردند که عملکرد کودکان 4تا 6 ساله در مهارت های حرکتی درشت هیچ رابطه ای با BMI نداشته است. همچنین میشل براندیزل (2007) در مطالعه مروری خود در مورد فعالیت جسمانی فرهنگ ها و نژاد های آمریکایی به این نتیجه رسید که در دهه گذشته اغلب نژاد آفریقایی- آمریکایی، چاقی را یکی از نشانه های ظاهری مناسب و سلامتی، مخصوصا برای کودکان می دانستند و از دیدگاه آنها کودکان چاق،کودکانی قوی و سالم تری هستند. از طرفی تحقیقات مربوط به تفاوت های جنسیتی برای دو متغیر شایستگی حرکتی درک شده و شایستگی حرکتی حقیقی نشان می دهد که در بین کودکان 8 تا 13 سال، پسران شایستگی بدنی درک شده بالاتری را نسبت به دختران از خود نشان می دهند(گودویورادیسیل،1997). همچنین لینارت لارسیپ و راین لیبلیک(2002) با مطالعه بر روی کودکان 10 تا 13 سال نتیجه گرفتند که بین دختران و پسران در شایستگی حرکتی درک شده و حقیقی تفاوت وجود دارد. در همین رابطه رابینسون لی(2011) با مطالعه بر روی کودکان پیش دبستانی به این نتیجه رسید که پسران در اجرای مهارت های حرکتی بنیادی یا به عبارتی شایستگی حرکتی واقعی و همچنین در ادراک شایستگی خود، نسبت به دختران بالاتر هستند. مونیکا تایمنیز و همکاران (2010) تفاوت موجود بین کودکان چاق و غیرچاق و جنسیت را مورد بررسی قرار دادند نتایج آنها نشان داد تفاوت معنی داری در خود پنداره جسمانی کودکان چاق و غیرچاق وجود دارد اما این تفاوت در میان پسران و دختران دیده نشد. در تضاد با این نتایج فرانسکو چرلی (2008) نشان داد میل دختران چاق به انتخاب و انجام فعالیت جسمانی نسبت به پسران چاق به طور معنی داری کمتر است. پس به نظر می رسد دختران بیشتر در معرض کم تحرکی و خطر چاقی نسبت به پسران هستند.گرین دوفر (1983 ) در پی این که چرا دختران نسبت به پسران دارای ادراک جسمانی پایین تری از خود هستند، به این نتیجه رسید که جامعه و والدین، دختران را به سمت انواع بازی های محدود و غیرفعال ترغیب می کند و به همین دلیل بسیاری از دختران بصورت خود خواسته از انجام ورزش ها و بازی های شدید دوری می کنند. همین امر باعث می شود که دختران مهارت های حرکتی خود را بطور کامل بهبود نبخشند و حتی ممکن است این تفکر باعث شود دخترانی که در ورزش و فعالیت جسمانی شرکت می کنند، تلاش شدید و اجرای مهارت آمیز را نامناسب قلمداد کنند (هی وود،1389) و این عامل باعث می شود که دختران مخصوصا دختران چاق شایستگی ادراک شده ضعیفی درمورد توانایی خود از انجام مهارت های ورزشی داشته باشند.

  بنابراین با توجه به پیامدهای چاقی سلامت کودکان و ضرورت ارائه راهکارهای پیشگیری برای مقابله با چاقی و همچنین با توجه به اینکه مطالعاتی از این نوع در جامعه ایرانی بسیار محدود صورت گرفته است، این تحقیق در پی یافتن پاسخ به این سوالات زیر است :

  آیا بین رشد مهارت های حرکتی بنیادی و شایستگی حرکتی درک شده در دختران چاق وغیر چاق ارتباط وجود دارد؟

  آیا بین دختران چاق و غیر چاق در میزان شایستگی حرکتی درک شده و رشد مهارت های حرکتی بنیادی تفاوت معنی داری وجود دارد؟  

   

   

   

   

  Abstract

  The perception of person from her/his self competence for doing works (perceived motor competence) is one of the most important factors in self concept development. Physical and perceived motor competence  play an important role in physical activity participation. Being successful in performing fundamental movement skills (actual motor competence), also, can increase perceived motor competence and motivation for physical activity.The obese children because of several reason, such as overweight and motor improficiency have low self concept and lack of motivation for physical activity. So, the purpose of the research is determining the relationship between fundamental movement skills and perceived motor competence among obese and non obese 10 years old girls and comparing these two variables in two groups. The sample included 10 years old girls students of Sirjan City that 60 obese and 60 non obese girls were selected through convenience sampling. Based on the criteria of Centers for Disease Control and Prevention (CDC), the obese and non obese children were classified. For the purpose of measurement of fundamental movement skills, the test of Gross Motor Development-2 (Ulrich.2000), and order to measurement of perceived motor competence the Self Description Questionnaire (Marsh, 1992) have been used. The results showed there are no meaningful relationships between fundamental movement skills and perceived motor competence among obese girls, however this relationships was meaningful but weak (0.27) among non obese girls. Based on the result of this research, it could be concluded that the perceived motor competence, in addition to fundamental movement skills development, is contributed by other variables which need to more study. Obese girls scored lower in fundamental movement skills and perceived motor competence significantly in comparison with non obese girls.It seems that obese girls because of lack of enough movement experience or inefficiency of physical education curriculum have lower perceived motor competence and actual motor competence. Based on the literature, the motor development leads to development of self esteem and self concept. Therefore, movement incompetency has negative effects on affectional development of children. The results remind the importance of effective physical education planning, appropriate with the developmental needs of children.       

   

  Keywords: Fundamental movement skills, perceived motor competence, Actual motor competence, Obesity.

 • فهرست:

  مقدمه........................................................................................................................................ 2

  1-2 بیان مسئله..................................................................................................................... 4

  1-3 ضرورت واهمیت انجام تحقیق....................................................................................... 7

  1-4 اهداف تحقیق.................................................................................................................... 9

  1-4-1 هدف کلی ................................................................................................................... 9

  1-4-2 اهداف اختصاصی .................................................................................................... 9

  1-5 فرضیه های تحقیق ........................................................................................................ 10

  1- 6 پیش فرض های تحقیق ................................................................................................ 10

  1-7 قلمروتحقیق ..................................................................................................................... 10

  1-8 محدودیت های تحقیق.................................................................................................... 11

  1-9 تعریف نظری واژه های تحقیق..................................................................................... 11

  1-10 تعریف عملیاتی واژه ها............................................................................................ 12

   

   

   

  فصل دوم: مبانی نظری وادبیات تحقیق

   

  2-1 مقدمه .............................................................................................................15

  2-2 مبانی نظری..................................................................................................................... 15

  2-3 تعریف رشد..................................................................................................................... 15

  2-4 حیطه های رشد انسان............................................................................................... 16

  2-5 رشد حرکتی، اهمیت و روش های ارزیابی آن.......................................................... 17

  2-5-1 تعریف رشد حرکتی ............................................................................................... 17

  2-5-2 اهمیت رشد مهارت های حرکتی ........................................................................ 18

  2-5-3 شاخص های رشد حرکتی ارزیابی کمی و ارزیابی کیفی..............................20

  2-6 مدل های رشد حرکتی ................................................................................................ 21

  2-6-1 مدل آنیتاهارو.............................................................................................................. 22

  2-6-2  مدل ساعت شنی گالاهو..................................................................................... 23

  2-6-2-1 دوره حرکات رفلکسی......................................................................................... 23

  2-6-2-2 دوره حرکات مقدماتی ........................................................................................ 24

  2-6-2-3 دوره حرکات بنیادی............................................................................................... 25

  2-6-2-4 دوره حرکات تخصصی ....................................................................................... 26

  2-6-2-5 پر شدن و واژگون شدن ساعت شنی ........................................................... 26

  2-7 مهارت های حرکتی بنیادی.......................................................................................... 27

  2-7-1 تفاوت های جنسیتی در مهارت های حرکتی بنیادی....................................... 28

  2-8 شخصیت......................................................................................................................... 29

  2-8-1 مفهوم خویشتن......................................................................................................... 31

  2-8-2 انواع خود ..................................................................................................................... 32

  2-9 خودپنداره ......................................................................................................................... 35

  2-9-1 عوامل موثر بر خودپنداره ....................................................................................... 35

  2-9-2 تقسیم بندی خود پنداره........................................................................................ 37

  2-9-3 تعاریف و مدل های خودپنداره بدنی یا تصویر بدنی..................................... 37

  2-9-4 تکامل خود پنداره بدنی.......................................................................................... 41

  2-9-5 توانایی ها و فعالیت های حرکتی و اهمیت آن ............................................... 42

  2-10 شایستگی حرکتی درک شده ............................................................................... 44

  2-11 ترکیب بدن ................................................................................................................... 45

  2-12 مدل ترکیب بدن ......................................................................................................... 46

  2-12-2  رشد سیستم چربی ........................................................................................... 47

  2-13 ترکیب بدنی و فعالیت بدنی در کودکان و نوجوانان ...................................... 48

  2-14 تعریف چاقی................................................................................................................. 49

  2-14-1 بررسی شیوع چاقی .............................................................................................. 50  

  2-14-2 انواع چاقی................................................................................................................ 51

  2-14-3 علل چاقی................................................................................................................. 52

  2-15 سنجش میزان چربی بدن.......................................................................................... 52

  2-15-1 روش های آزمایشگاهی......................................................................................... 52

  2-15-2 روش های میدانی..................................................................................................... 54

  2-15-2-1 روش های محاسبه شاخص توده بدن......................................................... 55.

  2-15-3 روش محاسبه توده شاخص توده بدن برای بزرگسالان ............................ 57

  2-15-3-1 تفسیر شاخص توده بدن بر حسب جنسیت........................................... 58

  2-16 شاخص توده بدن در کودکان و نوجوانان ............................................................ 58

  2-16-1 درصد شاخص توده بدن ...................................................................................... 60

  2-17 پیشینه تحقیق ............................................................................................................. 62

  2-17-1  تحقیقات انجام شده در داخل کشور..........................................................62

  2-17-2 تحقیقات انجام شده در خارج از کشور.............................................................. 64

  2-17-3 جمع بندی................................................................................................................. 70

  فصل سوم :روش شناسی تحقیق

  3-1 مقدمه .............................................................................................................................. 73

  3-2 روش تحقیق ...................................................................................................................... 73

  3-3 جامعه تحقیق ................................................................................................................. 73

  3-3-1 روش نمونه گیری و شرکت کنندگان................................................................... 73

  3-3-2 ابزار جمع آوری اطلاعات.......................................................................................... 74

  3-3-2-1 پرسشنامه خود توصیفی -1 برای کودکان ................................................ 74

  3-3-3 آزمون رشدحرکتی درشت  2 (اولریخ2000 ؛2-TGMD)......................... 75

  3-3-3-1 ساختار و وسایل اجرای آزمون ......................................................................... 76

  3-3-3-2 نحوه اجرا و نمره گذاری آزمون .......................................................................... 77

  3-3-3-3 نمرات آزمون و تفسیر آن ها................................................................................. 78

  3-4 روش جمع آوری اطلاعات.............................................................................................. 78

  3-5 متغیر های وارد در تحقیق ............................................................................................. 79

  3-6 روش های آماری................................................................................................................ 79

  81

  فصل چهارم:تجزیه و تحلیل داده ها

  4-1 مقدمه............................................................................................................................... 81

  4-2 توصیف آماری داده ها .................................................................................................. 81

  4-3 آزمون فرضیه ها ............................................................................................................ 83

  4-3-1 فرضیه اول .................................................................................................................. 83

  4-3-2 فرضیه دوم ................................................................................................................. 84

  4-3-3 فرضیه سوم .............................................................................................................. 85

  4-3-4 فرضیه چهارم ........................................................................................................... 86

  فصل پنجم :بحث و نتیجه گیری

  5-1 مقدمه .............................................................................................................................. 88

  5-2 خلاصه پژوهش .............................................................................................................. 88

  5-3 بحث .................................................................................................................................. 89

  5-4 نتیجه گیری..................................................................................................................... 95

  5-5پیشنهادات تحقیق........................................................................................................... 96

  5-5-1 پیشنهادات بر خواسته از تحقیق.......................................................................... 96

  5-5-2 پیشنهادات پژوهشی............................................................................................... 96

   

  منابع:

   

  منابع فارسی............................................................................................................................ 98

  منابع انگلیسی...................................................................................................................... 103

   

  پیوست ها:

   

  پیوست شماره 1.................................................................................................................... 110

  پیوست شماره 2.................................................................................................................... 111

  منبع:

  : منابع فارسی

  1.احمدی، سید احمد (1371). روان شناسی نوجوانان و جوانان. تهران، انتشارات رشد، ص ص 25-42 .  

  2. اسلامی نسب، علی (1373). روانشناسی اعتماد به نفس. انتشارات مهرداد، ص ص 70-86 .

  3. اسماعیل زاده، مجید (1391). مقایسه شایستگی حرکتی درک شده و شایستگی حرکتی واقعی بین دختران و پسران 8 تا10 سال. کارشناسی ارشد، دانشگاه شهید باهنر کرمان.

  4. اسمعیلی، محمدرضا (1382). اصول عمومی آمادگی جسمانی. تهران، انتشارات دانش افروز، ص ص56-66.

  5. افتخاری، فرشته (1385). اثر شرکت در کلاس های ورزشی تابستان بر برخی عوامل آمادگی جسمانی و حرکتی، ترکیب بدنی و خود پنداره بدنی دختران نوجوان. پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه تربیت معلم تهران.

  6. امیری، فاطمه (1386). تعیین تأثیر برنامه های منتخب ایستگاهی و برنامه عادی درس تربیت بدنی بر آمادگی های عمومی بدنی و مهارت های ادراکی - حرکتی در مدارس دخترانه شهرستان مشهد. پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه تربیت معلم تهران.

  7. بقالیان، معصومه (1383). مقایسه جنسیت درخودپنداره بدنی دانش‌آموزان منطقه 15 تهران و بررسی رابطه آن با سن، سطح فعالیت، پیشرفت تحصیلی، وضعیت اجتماعی اقتصادی آنان. پایان نامه دوره کارشناسی ارشد، دانشگاه تربیت معلم تهران.

  9 . بهرام،عباس؛ شفیع زاده، محسن (1383). تعیین اعتبار و پایایی پرسشنامه خودپنداره و بررسی عوامل موثر بر آن دانش آموزان مقاطع مختلف شهر تهران. انتشارات وزارت علوم و تحقیقات، شماره2، ص ص 45-51 .

  10 . بیانگرد، اسماعیل (1370). روش های افزایش عزت نفس درکودکان ونوجوانان انتشارات مهر. ص ص40-55 .

  11.پاین و ایساکس، دی(1386). رشد حرکتی انسان. ترجمه حسن خلجی و خواجویی، انتشارات دانشگاه اراک چاپ دوم.

  12. پوپ، آلیس؛ مک هال، سوزان (1373). عزت نفس و سلامت روان. ترجمه پریسا تجلی، انتشارات رشد.

  13.توکلی دارستانی؛ آزاده و همکاران (1389). اثر مکمل اسیدلینولئیک مزدوج برترکیب بدن و سطح لپتین سرم در زنان یائسه سالم. مجله غدد درون ریز و متابولیسم ایران ، دوره دوازهم ، ش 1 ، ص ص 59-48 .

  14. پی وینیک، جوزف؛ شرت، فرانسیس ایکس (1386). راهنمای آزمون های آمادگی جسمانی (براکپورت). سلیمانی ملکان، حسین؛ اردستانی، عباس. انتشارات بامداد کتاب، چاپ اول .

  15.جوادی، محمد جعفر؛ کدپور، پروین (1377). روانشناسی شخصیت. چاپ چهارم، خدمات فرهنگی رسا.

  16. حمایت طلب،رسول(1388). سنجش و اندازه گیری در تربیت بدنی و علوم ورزشی. انتشارات علم و حرکت، چاپ اول.

  17. خلجی، حسن؛ شفیع زاده، محسن (1385). تهیه و تعیین پایایی و روایی مقیاس های عملکرد حرکتی کودکان سه تا هفت ساله مراکز پیش دبستانی شهر تهران، فصلنامه پژوهش در علوم ورزشی، شماره دهم، 72-57 .                

  18. درستی، احمدرضا؛ هوشیارراد، آناهیتا (1388). تعیین مناسب ترین مرجع استاندارد نمایه توده بدن برای تشخیص کودکان چاق دبستانی ایرانی، مجله علوم تغذیه و صنایع غذایی ایران، شماره 2، ص ص 71-80 .

  19. دلاور، علی(1388). روش تحقیق در روانشناسی و علوم تربیتی. چاپ بیست و نهم، انتشارات ویرایش .

  20. زارع زاده، مهشید (1388). هنجار سازی و تعیین پایایی و روایی آزمون رشد حرکتی درشت برای کودکان  3 تا 11سال تهران. رساله دکتری رفتارحرکتی، دانشگاه تهران.

  21.سلیمان نژاد، علی اکبر (1385). مقایسه ادراک لیاقت دانش آموزان تیز هوش و عادی در پایه سوم راهنمایی شهر ارومیه در سال تحصیلی 1385-1384. نشریه پیک نور، سال ششم، شماره سوم.

  22.سیف، دیبا؛ بشاش، لعیا؛ لطیفیان، مرتضی(1383). تاثیر ابعاد ادراک خود روابط اجتماعی با همسالان در نوجوانان مراکز آموزشی استعدادهای درخشان و مدارس عادی. مجله روانشناسی 29، سال هشتم، شماره یک بهار 1383.

  23. شجاعی، معصومه (1386). رشد وتکامل حرکتی. ویرایش سوم، انتشارات دانشگاه امام حسین (ع).

  24. شفیع زاده، محسن (1384). سنجش و ارزیابی در تربیت بدنی و علوم ورزشی. انتشارات بامداد کتاب، چاپ اول .

  25. صادقیان، پریسا (1381). تعیین همبستگی بین خود پنداره بدنی با منتخبی از عوامل آمادگی جسمانی و سطح فعالیت بدنی دانشجویان. پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه تربیت معلم تهران.

   26. طالب زاده، محسن؛ ابوالقاسمی، محمود(1390). بررسی روابط ساختاری خودپنداره، یادگیری خودتنظیمی وموفقیت تحصیلی دانشجویان. مجله روش ها ومدل ها روانشناختی، شماره4، ص ص65-79 .

  27. ظریف یگانه ، مریم و همکاران  (1388) . بررسی تغییرات وزن و ترکیب بدن مبتلا به سرطان طی شیمی درمانی در بیمارستان های تابعه دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ایران در سال های 86-1385. مجله علوم تغذیه و صنایع غذایی ایران ، سال چهارم ، شماره 1 ، ص ص 32-23.

  28. عسکری زاده، حسن؛ بنی اسد، حسن (1388).کودکان، طبیعت و زمین بازی. انتشارات آفریدگار قلم، ص ص 50-63.

  29. فاضل، الهام (1386). تعیین رابطه بین ترکیب بدنی، تیپ بدن و سطح فعالیت بدنی با رشد الگوهای حرکتی بنیادی دختران 3 تا6 سال شهرتهران. پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه تربیت معلم تهران.

  30. فراست، دیوید (1366). روانشناسی ورزش. علیجانی،عیدی؛نوربخش، مهوش، انتشارات تربیت بدنی، ص ص44-78.

  31.گارتنر،تد ای باوم؛جکسون،اندرو اس(1387). سنجش و اندازه گیری در تربیت بدنی. حسین سپاسی،پریوش نور بخش. انتشارات سمت.

  32. گالاهو، دیویدال؛ ازمون، جانسی (2008). درک رشد حرکتی در دوران مختلف زندگی. ترجمه رسول، حمایت طلب؛ احمد رضا، موحدی؛ علیرضا، فارسی؛ جواد، فولادیان؛ نشرعلم وحرکت، چاپاول، ص ص 425-453.

  33. مالینا و بوچارد (1381). نمو، بالیدگی و فعالیت بدنی. چاپ اول، ترجمه عباس بهرام و حسن خلج.

  34. مرادی، آذر؛ سیدامینی، بهیانه (1386). مشکلات اجتماعی در کودکان چاق و دارای اضافه وزن. فصلنامه دانشکده پرستاری و مامایی، شمار67، ص ص20-25.

  35. مظهری، سید ضیاالدین(1389).تغذیه و تناسب اندام. چاپ اول،انتشارات دنیای تغذیه.

  36. مک موریس، لری (1386). اکتساب و اجرای مهارت های ورزشی. مترجمان؛ رسول، حمایت طلب، قاسمی ،چاپ اول، انتشارات بامداد کتاب.

  37. مومنی، مریم (1384). مقایسه تصویر بدنی معلولین جسمی ورزشکار یا معلولین و غیر معلولین غیر ورزشکار مرد شهر تهران. پایان نامه ارشد، دانشگاه تربیت معلم تهران. 

  38. میرحیدری، سید فضل الله.تلکی، همیلا. عبدالهی، مرتضی. غرایاق زندی، حسن. مشهوری، مرضیه. میرحیدری، صنم بیگم (1389). مقایسه و ارتباط بین عزت نفس آمادگی جسمانی دانشجویان دختر و پسر دانشگاه تهران. رشد و یادگیری حرکتی- ورزشی، شماره 5، تابستان 1389، ص:100-85 .

  39. نبوی، محمد؛ ذکایی، محمود(1376).کلیات تربیت بدنی در مدارس. چاپ دوم، تهران، انتشارات سمت.

  40. هی وود، کاتلین ام  (1384). رشد و تکامل حرکتی در طول عمر. مهدی، نمازی زاده؛ محمدعلی، اصلانخانی؛ انتشارات سمت ، چاپ ششم .

  41. هی وود،کاتلین ام؛ گچل،نانسی(1389). رشد و تکامل حرکتی طول عمر. محمود، شیخ؛ کیوان، شعبانی مقدم؛ انتشارات آوای ظهور، ویرایش چهارم، ص ص307 -328.

  42. یزدان پناه، حسن(1370). بررسی و مقایسه خودپنداره دانش آموزان ورزشکار و غیر ورزشکار،پایان نامه کارشناسی ارشد، تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه تهران.

   

   

   ب: منابع لاتین

  43.Bemben Michael G & et al. (1998). Age-related variability in body composition methods for assessment of percent fat & free fat mass in men aged 20-74 years. department of health & sport sciences.

  44. Brook, C.G.D.(1971).  Determination of body composition of children from skinfold Measurment. Archives of Disease in childhood. 48.182.

  45. Brown WV, Fujioka K, Wilson PW and Woodworth KA.(2009). Obesity: Why be concerned ? Am J Med; 122(4suppl):S4-11

  46.Celi F, Bini V,De Giorgi G,et al.(2003)Epidemiology of overweight and obesity among school children and adolescents in three provinces of central Italy, study of potential influencing variables.Research Quarterly for Exercise & sport; 57(9):1045-51

  47.Chizuru Nishida.(2004).Appropriate boby-mass index for Asian populations and its implication  for policy and intervention strategies.Department of Nutrition for Health and Development; 363:157-63

  48.Cole TJ, Bellizzi MC, Flegal KM, Dietz WH. (2000). Establishing a standard definition for child overweight and obesity worldwide international survey;320:1240-3

  49.Danielzik S, Czerwinski-Mast M, Langnase K, et al. (2004). Parenteral overweight, socioeconomic status and hight birth weight are the major determinant of overweight and obesity in 5-7old children: baseline data of the Kiel obesity Prevention Study (KOPS).Intr J Obes Relat Disord ;28(11):1494-502

  50.De Onis M, Onyango AW,Borghi E, Siyam A,Chizuru N, Siekman J.(2007).Development of a WHO growth reference for school-aged children and adolescents;85:660-7

  51.Edward A.Hurvitz, Liza B.Green, Joseph E.(2008).Body Mass Index Measures in children with Cerebral Palsy Related to Gross Motor Function Classification.American Journal of physical Medicine & Rehabilitation .

  52.Esiton., D. Raino., I. Hirose.Rutgers.(2011). Relationship of Motor coordination  and BMI in overweight and obese children, BA Annals of  Saudi Medicini, Vol20, No 1.

  53.Eva D,Hondt, Benedicte Deforche, IIse De Bourdeaudhuij, and Matthieu Lenoir.(2009).Relationship Between Motor Skill and Body Mass Index in 5-to10-year-Old Children.physical Activity Quarterly;26:21-37

  54.Fabrizio Zadonadi Catenassi, Inara Marques, Carina Barbiero Bastos, Luciano Basso,Enio RicardoVaz Ronque and Aline Mendes Gerage.(2007).Relationship between body mass index and gross motor skill in four to six year-old children. Journal of Human Movement Studies ;6:211-26.

  55.Ferianklin,L. Mahar ,MT. Meaney,KS.(2012). Obese and Self-Confidence children. Perceptual and motor skill ;14:201-217.

  56.Gallahue, D.L. & Ozmun, J.C. (2006). Understanding motor
  development:  Infant, children, adolescent, adult. 6th ed. McGraw-Hill International Edition.

  57.Gheiratmand ,G.(2008) . thinness ,over weight and obesity in anational sample of Iranian children and adolescents ,CASPIAN STUDY.

  58.Hardus PM, Van Vuuren CL, Crawford  D, Worsley A.(2003).Public perception of the causes and prevention of obesity among primary school children. Intr J Obes Metab Disord; 27(12):1465-71.

  59.Harriet G.Williiams,Karin A.Pfeiffer,Jennifer R,O'Neill,Marsha Dowda, L.McIver,William H.Brown and Russell R. Pate. (2008). Motor Skill Performance and Physical Activity in Preschool children.OBESITY;1421-1426.

  60.Hartman,Rob,P.(2008).Perceived and actual motor competence of children treated for cancer with Vincristine containing chemotherapy,pediatric Blood & cancer volume ;51: 306-307.

  61.Horvat .M,Block.M,Kelly LE .(2007).Developmental and adapted physical activity assessment,Human kinetics ;102-105.

  62.J.Dru Marshal and Marcel Bouffard.(1994).Obesity and Movement Competency in children.Human Kinetics Publisher;11:267-305.

  63.J.Dru Marshal and Marcel Bouffard.(1997).The Effects of Quality Dai Physical Education on Movement Competency in Obese Versus Nonobese Children Human Kinetics Publisher.;14:222-237.

  64.James J,Thomas P, Cavan D, Kerr D, Preventing childhood obesity by reducing consumption of carbonated drinks: cluster randomized confrolled trial.BMJ 2004;328:1237.

  65.Janet Franklin,MND, Gareth Denyer, Katharine S.Steinbeck. (2011). Obesity and Risk of Low Self-esteem: A Statewide Survey of Australian. department of health & sport sciences.

  66.Jan P.Piek, Grant B. Baynam, Nicholas C.Barret. (2006).The relationship between fine and gross motor ability, self-perception and self-worth in children and adolescente.Human Movement Science;25 :65-75.

  67.Kain J, Uauy R, Vio F, Albala C.(2002).Trends in overweight and obesity.

  68.Kerbs ,N.F.(2007). Assessment of child and adolescent  overweight and obesity. Pediatrics;120, 193-228.

  69.Kelishadie, R .(1384).childhood  nutrition in health and disease Esfahan,Esfahan university of medical sciences pub ,in persion

  70.Kelishadia, R.Ardalan G. Gheiratmand,R.Gouyamm, R.(2007). Association of physical activity and dietary behavioure in relation of the body mass index in anational sample of Iranian children and adolesconts.Bull word health organ,85(1),19-26.

  71.Kim,T.T.(2003).Perceived physical and actual motor competence in Korean children with mild mental retardation:Relationship to age, gender, and parental physical activity,A Dissertation submitted to the faculty Michigan State University, 174.

  72.Kliegman RM, Marcdante KJ. Jenson HB, Behrman RE.(2006). Nelson obesity, essentials of pediatrics.5th ed. Philadelphia;140-2.

  73.Kopelman P.(2007). Health risks associated with overweight and obesity.Obesity Reviews;8:13-17.

  74.Kuczmarski RJ, Ogden CL, Grummer-Strawn LM, Flegal KM, Guo SS, Wei R .(2000).CDC Growth Charts:United States;314:1-27.

  75.Lennar T., R.Raino.,(2002). Relationship of Perceived and Actual Motor Competence in children.Perceptual and motorskill;14:201-217.

  76.M,. Morano. D., Colella. C,. Robazz. L,. Bortoli.L.(2010).Physical self-perception and motor performance in normal-weight, overweight and obese children, Capranica, Article first published online:31.

  77.Mari.f., jakoulin.S.(2007).The relationship between Parceived motor competence and actual motor Competence,Journal of Sport and Exercise psychology;18:111-131.

  78.Mak,M. Horn, T.S. Chris,V.(2009).Self-Concept in overweight and obese children.Research Quality Exercise Sport;61:250-258.

  79.Marshall, J.D., & Boufard, M. (1994). Obesity and movement

  competency in children. Adapted Physical Activity Quarterly; 11: 297-305.

   

  80.Marshall, J.D., & Bouffard, M. (1997). The effects of quality daily

  physical education on movement competency in obese versus nonobese children. Adapted Physical Activity Quarterly; 14, 222-237.

  81.Marsh.H.W.(1997). The measure of physical self-concept acomtract validation approach .Ink.R fox(ED), the physical self- form modivation to well-being, Human kinetics publisher;112-128 

  82.Marsh, H.W.(2005). How do they differ from the general population ,journal of sport and exercise psychology;17: 77-83.

  83.Morrow , James R, Jackson , Allen w., Disch , James G., mood dale P, (2005).measurement and evaluation in human performance , third edition human kinetics; 235-287.

  84.Mulvaney,S.A.kaemingk, K.L ,Good win jl ,Quaun,s.f.(2006) .parent-rated behavior problems associated with over weightbefor and after controlling for sleep disordedbreathing,Bmc pediatrics;6-34.

  85.Ogdencl, M. D .flegal,K.M.(2007).the epidemiology of obesity. Gastroenterology;132(6),108-208.

  86. Payne, V.G., & Issacs, L.D. (2002). Human motor development. 5th ed.McGraw-Hill. New York, NY.

   

  87. Piek, J.P., Baynam, G.B., & Barrett, N.C. (2006). The relationship

  between fine and gross motor ability, self-perceptions and self-worth in children and adolescents. Human Movement Science; 25:65-75.

  88.Poulsen AA, Desha L, Ziviani J,Griffiths L, Heaslop A,Khan A.(2011). Fundamental movement skill and self-concept of children who are overweight.Int J Pediatr Obes; 464-71.

  89.Rachel A.Jones.Anthony D.Okely,Peter Caputi, Dylan P. Cliff. (2010). Perceived and actual competence among overweight and non-overweight children.Science and Medicine sport ;589-96.

  90.Reiman.P.M, Manske.RC (2009).Functional testing in Human performance , Human kinetics,103-116.

  91.Regber, S.(2007). styles and treatment of adoles cents with obesity .ped Nurs;53(1):21-28.

  92.Robinson LE.(2010).The relationship between perceived physical competence and fundamental motor skill in preschool children. Department of Kinesiology.

  93.S.G. Hassink ,F.Zapalla, L.Falini,G .Datto.(2008).Exercise and Obese child.Progress in Pediatric Cardiology ;25:153-157.

  94.Sheila Kathleen Kelly.(2009).Relationship among Motor Skill Development, Aerobic capacity, Body Composition, and Perceived competence of Fourth grade school children. International Journal of Obesity:30-37

  95.Skelton, J.A.(2007). over weight and obesity.In:kliegman RM,  Behrman R.E,jenson HB, Stanton BF,zietell  B.J ,Dawis HW, nelson texbook of pediatrics .philadelpgia.saunders;232-242.

  96.Skelton JA, Rudolph CD. Overweight and obesity. In:Kliegman RM, Behrman RE, Jenson HB, Stanton BF, Zietell BJ, Dawis HW.(2007). Nelson textbook of pediatrics.18th ed. Philadelphia; p;232-42.

  97.Stodden. David F.Vitor p.Lopes. Mafalda M. Buanchi, Jose A.R. Maia, Lusi p.Rodrigues.(2011). Correlation between BMI and motor coordination in

  98.Story M.Scoole-base approaches for preventing and treating obesity.International Journal of Obesity 1999.23 (suppl 2):43-51

  99.U. korsten-Reck, T.Kaspar, K.Korsten, k.kromeyer-Hauschild. (2006). Motor Ability and Aerobic Fitness of Obese children. Sport Medicine Medical Center University Freiburg.

  100.Wang Y, Lobstein T. (2006).Worldwide trends in childhood overweight and obesity .Int J Pediatr obes; 1:11-25

  101.Zhu yi ching, wu, sheng k., cairney john(2011). obesitye and motor coordination ability in Taiwanese children with and without developmental coordination disorder Research in developmental disabilities .


موضوع پایان نامه رابطه بین رشد مهارت های حرکتی بنیادی و شایستگی حرکتی درک شده دختران چاق و غیر چاق 10سال, نمونه پایان نامه رابطه بین رشد مهارت های حرکتی بنیادی و شایستگی حرکتی درک شده دختران چاق و غیر چاق 10سال, جستجوی پایان نامه رابطه بین رشد مهارت های حرکتی بنیادی و شایستگی حرکتی درک شده دختران چاق و غیر چاق 10سال, فایل Word پایان نامه رابطه بین رشد مهارت های حرکتی بنیادی و شایستگی حرکتی درک شده دختران چاق و غیر چاق 10سال, دانلود پایان نامه رابطه بین رشد مهارت های حرکتی بنیادی و شایستگی حرکتی درک شده دختران چاق و غیر چاق 10سال, فایل PDF پایان نامه رابطه بین رشد مهارت های حرکتی بنیادی و شایستگی حرکتی درک شده دختران چاق و غیر چاق 10سال, تحقیق در مورد پایان نامه رابطه بین رشد مهارت های حرکتی بنیادی و شایستگی حرکتی درک شده دختران چاق و غیر چاق 10سال, مقاله در مورد پایان نامه رابطه بین رشد مهارت های حرکتی بنیادی و شایستگی حرکتی درک شده دختران چاق و غیر چاق 10سال, پروژه در مورد پایان نامه رابطه بین رشد مهارت های حرکتی بنیادی و شایستگی حرکتی درک شده دختران چاق و غیر چاق 10سال, پروپوزال در مورد پایان نامه رابطه بین رشد مهارت های حرکتی بنیادی و شایستگی حرکتی درک شده دختران چاق و غیر چاق 10سال, تز دکترا در مورد پایان نامه رابطه بین رشد مهارت های حرکتی بنیادی و شایستگی حرکتی درک شده دختران چاق و غیر چاق 10سال, تحقیقات دانشجویی درباره پایان نامه رابطه بین رشد مهارت های حرکتی بنیادی و شایستگی حرکتی درک شده دختران چاق و غیر چاق 10سال, مقالات دانشجویی درباره پایان نامه رابطه بین رشد مهارت های حرکتی بنیادی و شایستگی حرکتی درک شده دختران چاق و غیر چاق 10سال, پروژه درباره پایان نامه رابطه بین رشد مهارت های حرکتی بنیادی و شایستگی حرکتی درک شده دختران چاق و غیر چاق 10سال, گزارش سمینار در مورد پایان نامه رابطه بین رشد مهارت های حرکتی بنیادی و شایستگی حرکتی درک شده دختران چاق و غیر چاق 10سال, پروژه دانشجویی در مورد پایان نامه رابطه بین رشد مهارت های حرکتی بنیادی و شایستگی حرکتی درک شده دختران چاق و غیر چاق 10سال, تحقیق دانش آموزی در مورد پایان نامه رابطه بین رشد مهارت های حرکتی بنیادی و شایستگی حرکتی درک شده دختران چاق و غیر چاق 10سال, مقاله دانش آموزی در مورد پایان نامه رابطه بین رشد مهارت های حرکتی بنیادی و شایستگی حرکتی درک شده دختران چاق و غیر چاق 10سال, رساله دکترا در مورد پایان نامه رابطه بین رشد مهارت های حرکتی بنیادی و شایستگی حرکتی درک شده دختران چاق و غیر چاق 10سال

پایان نامه جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد رشته­ ی تربیت بدنی و علوم ورزشی گرایش رفتار حرکتی چکیده: اختلال هماهنگی رشدی معمولا با اختلالات حرکتی و شناختی نظیر تعادل، هماهنگی حرکتی، مشکلاتی در زمان واکنش و پیش­بینی و حافظه در کودکان مبتلا همراه است. هدف از این مطالعه بررسی تأثیر 8 هفته برنامه تمرینی ادراکی- حرکتی بر قابلیت های حرکتی و شناختی کودکان مبتلا به اختلال هماهنگی رشدی ...

پایان نامه جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد رشته­ی تربیت بدنی و علوم ورزشی گرایش رفتار حرکتی چکیده: اختلال هماهنگی رشدی معمولا با اختلالات حرکتی و شناختی نظیر تعادل، هماهنگی حرکتی، مشکلاتی در زمان واکنش و پیش­بینی و حافظه در کودکان مبتلا همراه است. هدف از این مطالعه بررسی تأثیر 8 هفته برنامه تمرینی ادراکی- حرکتی بر قابلیت های حرکتی و شناختی کودکان مبتلا به اختلال هماهنگی رشدی می­باشد. ...

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (M.A) گرایش: روانشناسی و آموزش کودکان استثنایی چکیده پایان نامه ( شامل خلاصه، اهداف، روش های اجرا و نتایج به دست آمده): پژوهش حاضر به مقایسه بین ادراک و حافظه بینایی و شنیداری در کودکان کم توان ذهنی آموزش پذیر دختر با و بدون معلولیت جسمی – حرکتی در شهر تهران می پردازد.. در این پژوهش که بر مبنای روش همبستگی انجام شده است، 44 دانش آموز ...

پایان نامه جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد رشته¬ی مدیریت ورزشی چکیده شنا ,ورزشی است که افراد در هر سنی و در هر سطحی از توانایی می­توانند در آن شرکت جسته و ضمن انجام تمرینات بدنی، بسیار نیز احساس لذت کنند. هدف از این تحقیق، تحلیل طرح سباح با استفاده از مدل SWOTدر استان آذربایجانغربی می­باشد. پژوهش , از نوع توصیفی-پیمایشی و از لحاظ هدف,کاربردی است و اطلاعات به صورت میدانی جمع­آوری شد. ...

پایان نامه تحصیلی جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد رشته تربیت بدنی و علوم ورزشی گرایش : فیزیولوژی ورزشی چکیده هدف از انجام پژوهش جاری مقایسه ی رابطه ی سطح آمادگی جسمانی با ترکیب بدن بین مدارس دولتی و غیرانتفاعی درشهر رشت می باشد.جامعه ی آماری پزوهش حاضرتعداد 10080 دانش آموزان دختر 10 تا 12 سال بودند که در سال تحصیلی 92 – 93 در مقطع ابتدایی مشغول به تحصیل بودند.نمونه ی آماری پزوهش که ...

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مدیریت مالی(M.A) چکیده امروزه فناوری اطلاعات به عامل مهمی در توسعه آینده صنعت خدمات مالی و خصوصا شرکت ها و کسب و کار های کوچک، تبدیل شده است. تحولات تکنولوژی اطلاعات و ارتباطات به میزان قابل توجهی به رشد و سود آوری موسسات مالی در سراسر جهان، کمک کرده است. تحقیق حاضر به بررسی تأثیر فناوری اطلاعات بر عمکلرد مالی در کسب و کار های کوچک می پردازد. در این ...

 پايان نامه جهت دريافت درجه کارشناسي ارشد در رشته علوم تربيتي   چکيده هدف تحقيق حاضر، بررسي و مقايسه اثربخشي و کارآيي مديران و مسئولين انتصابي و انتخابي از نظر ميزان برخورداري از م

پایان­ نامه جهت اخذ درجه کارشناسی ­ارشد رشته تربیت ­بدنی چکیده در تحقیقات رشدی اخیر، رشد در­طول­عمر مورد بررسی قرارگرفته است. رشد­حرکتی و رشد­شناختی دومقوله متفاوت اما در تعامل با هم هستند. هدف از پژوهش حاضر بررسی رابطه شاخص توده بدنی با چرخش ذهنی در دانش آموزان دختر فعال و غیر فعال شهر ارومیه بود. در این پژوهش توصیفی - همبستگی 200 نفر از دانش آموزان دختر شهرستان ارومیه ...

پایان نامه برای دریافت مدرک کارشناسی ارشد رشته روانشناسی عمومی زمستان 91 چکیده پژوهش حاضر، به منظور بررسی اثربخشی آموزش تنظیم هیجان بر شایستگی اجتماعی کودکان پیش دبستانی انجام گرفته است. در این پژوهش از طرح آزمایشی با گروه آزمایش و کنترل استفاده شده است. جامعه ی آماری شامل کلیه­ی کودکان پیش دبستانی شهر تهران است. با استفاده از روش نمونه­گیری خوشه ای چند مرحله ای دو مهدکودک ...

کارشناسی ارشد رفتار حرکتی و روان شناسی ورزشی اختلال هماهنگی رشدی برای توصیف کودکانی به کار می رود که در اجرای برخی از مهارتهای حرکتی با مشکل مواجه هستند و از شایستگی لازم جهت مقابله با نیازهای حرکتی روزمره خود رنج می برند. هدف از مطالعه حاضر بررسی تاثیر تمرینات منتخب بر زمان واکنش و کنترل پاسچر پسران 7 تا 8 ساله شهر اهواز بود. از بین تمام دانش آموزان پایه اول و دوم دبستان یکی از ...

ثبت سفارش