پایان نامه تاثیر باز خورد اسنادی بر اکتساب و یاد داری مهارت پرتاب دارت

word 997 KB 31672 106
مشخص نشده کارشناسی ارشد تربیت بدنی و ورزش
قیمت قبل:۶۲,۹۰۰ تومان
قیمت با تخفیف: ۲۳,۶۰۰ تومان
دانلود فایل
 • بخشی از محتوا
 • وضعیت فهرست و منابع
 • پایان‌نامه جهت دریافت درجه کارشناسی ارشد رشته تربیت بدنی و علوم ورزشی گرایش رفتار حرکتی

   

  چکیده

  هدف از پژوهش حاضر بررسی تأثیر بازخورد اسنادی بر اکتساب و یادداری مهارت پرتاب دارت بود. این تحقیق از نوع نیمه تجربی بود که در آن از 58 نفر آزمودنی پسر و دختر در دامنه سنی 25-20 سال که به طور داوطلبانه شرکت کرده بودند،استفاده شد. در روش تحقیق حاضر ابتدا با توجه به نتایج پیش آزمون افراد در سه گروه مطلوب، نامطلوب و کنترل تقسیم شدند. افراد در حین اجرای مهارت پرتاب دارت خود بازخورد دریافت کردند. گروه مطلوب، بازخورد اسنادی کارکردی صوتی؛ گروه نامطلوب، بازخورد اسنادی غیر کارکردی صوتی دریافت کردند. گروه کنترل بازخوردی دریافت نکردند. نمرات اجرای همه افراد در طی روزهای تمرینی ثبت شد. و در پایان با فاصله 48 ساعته از آن ها آزمون یادداری گرفته و نتایج آن نیز ثبت شد. داده های جمع آوری شده با استفاده از آمار توصیفی و آزمون آماری آنالیز واریانس با اندازه گیری مکرر تحلیل شد. نتایج نشان داد که بازخورد اسنادی کارکردی بر اکتساب دختران و پسران، و یادداری پسران تاثیر مثبت و یر یادداری دختران بی تاثیر است. بازخورد اسنادی غیر کارکردی بر اکتساب دختران و پسران، و یادداری پسران تاثیر منفی و بر یادداری دختران بی تاثیر است. این نتایج نشان داد که بازخورد های اسنادی اکتساب و یادداری مهارت را دچار تغییرات قابل توجه و معناداری کرد و به وضوح باعث پیشرفت و افت اجرا گردید. پیشنهاد می شود اثر اسنادها بر روی مهارت های مختلف مورد بررسی قرار گیرد.

   

  واژه های کلیدی: روان شناسی ورزش، ابعاد اسنادی، باز خورد، اجرا، یادگیری

  1.مقدمه

  بشر پیوسته از آغاز حیات خود تا پایان زندگی با یادگیری سر و کار دارد به عبارت دیگر یادگیری مورد توجه عموم است. از نوزاد انسان گرفته تا معلم و استاد و دانشجو همه به نوعی با یادگیری سر و کار دارند. حتی در بعضی موارد حیوانات نیز از طریق یادگیری رفتار خود را شکل می دهند. بنابراین زندگی هر موجود زنده به ویژه انسان به عمل یادگیری بستگی دارد. زیرا برای هر لحظه ای از زندگی رفتار خاص لازم است که بدون آن پیشرفت ادامه حیات ممکن نخواهد بود و انسان  این رفتار را یا باید یاد بگیرد و یا رفتار پیشین خود را تغییر دهد( باقر زاده و همکاران،1376).

  یادگیری موجود زنده را قادر می سازد تا خود را با جنبه های مشخصی از محیط سازگار کند. این یادگیری برای انسان در مقایسه با سایر موجودات حیاتی تر است. فرض کنید اگر ما فقط توانایی موروثی موجود در زمان تولدمان را داشتیم زندگی ما چه شکلی داشت. انسان بدون توانایی حرف زدن، نوشتن، خواندن و مهم تر از آنها انجام مهارت های حرکتی پیچیده که در ورزش و موسیقی و صنعت دیده می شود، موجود نسبتا ساده ای خواهد بود. به نظر می رسد که یادگیری تقریبا به صورت مداوم انجام می شود. هر کاری امروز انجام می دهید دانش یا قابلیتی ایجاد می کند که آنچه را فردا یا پس ازآن انجام می دهید ، تحت تاثیر قرار می دهد (باقر زاده و همکاران،1376).

  این واقعیت که ما قادر به کسب دانش و مهارت جدید هستیم، باعث علاقه مندی شدید به روش های یادگیری، متغیر های مهم تعیین کننده در چگونگی بهره مندی از تجربه و تمرین و برنامه های آموزشی شده است (اشمیت و لی[1]، 1387).

  یکی از مهم ترین عوامل موثر بر یادگیری، بازخورد است که نقش بسیار مهمی را در اکتساب و کنترل حرکتی ورزشی ایفا می کند. مطالعات علمی نشان داده است که پس ازتمرین، بازخورد مهم ترین عاملی است که نحوه اجرای مهارت ها ویادگیری را کنترل می کند (اشمیت،1376). بدون شک یکی از مهم ترین فرایندهای یادگیری، استفاده از بازخورد در تمرین مهارت های حرکتی است که یکی از قوی ترین متغییر هایی است که یادگیری مهارت های حرکتی را تحت تاثیر قرار می دهد. در واقع بازخورد، اطلاعاتی درباره تفاوت بین اجرای فرد و حالت ایده ال است که این اطلاعات می تواند هم از طریق دستگاه های درونی فرد و هم از یک منبع خارجی تامین شود (مگیل[2]، 1380).

  1-2.بیان مسأله

  در روان شناسی ورزش، به طور کلی دو حوزه بهبود عملکرد ورزشی و سلامت روانی از طریق فعالیت های ورزشی، بیشتر مطرح می باشد. نکته کلیدی این دو حوزه، تاثیر ذهن بر بدن است (خداوردی،1383 و یوسفی و شیخ ،1381) در ساله ای اخیر، تحقیقات در تربیت بدنی و علوم ورزشی، اطلاعاتی پایه و کاربردی را فراهم نموده است؛ ولی اینها هنوز چندان هم جوابگوی نیازهای این رشته نیست و جنبه های مختلف، همچنان به پژوهش های بسیار نیاز دارند. پیشرفت فرد در مهارت های حرکتی، فرآیندی است که مستلزم صرف وقت و هزینه بوده و اگر شرایط روانی افراد در نظر گرفته نشود، ممکن است مربی و آموزش گیرنده در پایان دوره آموزش احساس کنند که به اهداف مورد نظر خود نرسیده اند(محمدزاده،1382).

  واضح است که به منظور تعدیل و افزایش سطح اجرای مهارت های ورزشی، عنصر تمرین ضروری است. اما به طور سنتی تصور می شود که تنها تمرین مرتبط با اجرای بدنی مهارت موثر است .اکثر مربیان ورزشی با مقوله ی تنظیم شرایط روانی یادگیرنده به صورت علمی و مستدل آشنایی کمی دارند. اطلاعاتی که یادگیرنده در حین عملکرد از مربی یا دیگر افراد تعیین کننده کیفیت عملکرد دریافت می کند، شرایط روانی فرد را تحت تاثیر قرار می دهد. یکی از سازه های روان شناختی در اجرا و پیشرفت در مراحل یادگیری، تفکرات اسنادی [3]فرد است. اسنادها به توصیفات علّی اشاره می کنند که افراد برای موفقیت یا شکست خود در یک عملکرد ویژه دارند. بیشترین کاری که در زمینه اسناد شده مربوط به نظریه های هیدر[4](1944،1958)است. این نظریه بیان می کند که برای فهم چگونگی رفتار، باید به چگونگی درک و پاسخ آنها به محیطشان نگاه کنیم(میشال و رابین[5]،2001).

  بعد از هیدر محققان دیگری مثل فریز، کوکلا، رید، ریست، روزنبام و واینر[6] این موضوع را به زمینه انگیزش پیشرفت با بررسی موفقیت تحصیلی گسترش دادند. آنها نتیجه گرفتند که ادراکات علّی برای دستیابی به اهداف موثرند. چرا که انتظار موفقیت بعدی بستگی به درجه و چگونگی موفقیت یا شکست نتایج قبلی دارد. وینر اسنادها را همراه با دو بعد مکان علیّت و ثبات طبقه بندی کرد. مکان، یعنی اسناد برای مجری تا چه اندازه درونی یا بیرونی است. مثلا توانایی و تلاش درونی، و بخت و اقبال و دشواری تکلیف، بیرونی هستند. ثبات[7] به این بر می گردد که اسناد احتمالا در طول زمان تغییر می کند، توانایی و دشواری تکلیف، علل با ثبات هستند. وینر بعد سوم ( قابلیت کنترل) را برای تمایز بین عواملی که درونی اند ولی خیلی قابل کنترل نیستند (مثل تلاش شخصی) را به مدل خود اضافه کرد (دایان، ترجمه بهرام و شفیع زاده، 1383). مدل وینر اشاره می کند که ثبات مهم ترین بعد اسنادی است و اسناد با ثبات منجر به افزایش قطعیت مربوط به نتایج آینده می شود (گوردون و راندال[8]،2008). رابرت [9]و پاسکوزی[10](1979) مدل وینر را برای وقایع ورزشی اصلاح کردند (میشال و رابین،2001 و پگی و همکاران ،2008). در ادامه ساندراگراهام[11](1988)، ریس[12]، اینگلدو [13]و هاردی[14](2005)، هانراهان [15]و سرین[16](2008)، و محققان دیگر، اسنادها را در زمینه های مختلف بررسی کرده اند، با این حال چالش موجود، به نحوه ارزیابی ها بر می گردد. بررسی ها اغلب محدود به نظریه وینر بوده و کمتر به ابعاد مختلف می پردازند. به طوری که افراد در بین چند عامل پیشنهادی، یک یا تعدادی را به عنوان نتیجه عمل خود انتخاب می نمودند. از طرفی در اغلب پژوهش ها از افراد خواسته شده تصور کنند عملی را انجام می دهند و موفق یا ناموفق می شوند یا اینکه آن عمل در گذشته و خاطره ی افراد بوده است. یعنی عامل تجربه و لمس نتایج واقعی در این تحقیقات وجود نداشته است.

   

  Abstract

  The aim of this study was to investigate the effect of feedback on the acquisition and retention of skills, documents were throwing darts. This quasi-experimental, in which 58 male and female subjects aged 25-20 years participated voluntarily, were used. In the present study the subjects into three groups according to the pre-test results are favorable, unfavorable and control groups. People skills when playing darts. Received your feedback. Good control, audio feedback functional documents; Group undesirable, receive audio feedback is non-functional documents. The control group received no feedback. Scores of all subjects were recorded during the training days. And at the end of their 48-hour interval retention test and the results were recorded. Collected data using descriptive statistics and ANOVA with repeated measures was analyzed. Results show that the feedback documents for boys and girls working on acquisition and retention of positive affect boys and girls Meier retention are ineffective. Feedback on acquisition documents nonfunctional girls and boys, and boys have a negative impact on the retention of girls retention is ineffective. These results indicate that documentation feedback for skill acquisition and retention of a substantial and significant changes have been implemented and are clearly making progress and decline. It is proposed to consider the impact of documents on various skills.

   

  Keywords: sports psychology, attributions, feedback, performance, learning

 • فهرست:

  1-1.مقدمه 2

  1-2.بیان مسأله 3

  1-3.اهمیت و ضرورت پژوهش 7

  1-4.اهداف پژوهش 8

  1-4-1.هدف کلی 8

  1-4-2.اهداف فرعی 8

  1-4-3.فرضیه های پژوهش 8

  1-4-3-1.فرضیه کلی 8

  1-4-3-2.فرضیه های جزئی 8

  1-5.پیش فرض های تحقیق 9

  1-6.قلمرو تحقیق 9

  1-7.محدودیت های تحقیق 9

  1-8.تعریف نظری و عملی مفاهیم 9

  1-8-1.تعاریف نظری 9

  1-8-1-1.ابعاد اسنادی 9

  1-8-1-2.اسنادهای کارکردی یا مطلوب 10

  1-8-1-3.اسنادهای غیر کارکردی یا نامطلوب 10

  1-8-1-4.بازخورد اسنادی 10

  1-8-2.تعاریف عملی 10

  1-8-2-1.ابعاد اسنادی 10

  1-8-2-2.اسنادهای کارکردی یا مطلوب 10

  1-8-2-3.اسنادهای غیر کارکردی یا نامطلوب 10

  1-8-2-4.بازخورد اسنادی 11

  2-1.مقدمه 13

  2-2.یادگیری 13

  2-2-1.تعاریف یادگیری 14

  2-2-2.نظریه های یادگیری 15

  2-2-3.حیطه های یادگیری 16

  2-2-3-1.حیطه شناختی 16

  2-2-3-2.حیطه عاطفی 17

  2-2-3-3.حیطه حرکتی 17

  2-2-4.یادگیری حرکتی 18

  2-2-4-1.مراحل یادگیری حرکتی 19

  2-2-4-2.مدل فیتز و پوسنر 19

  2-2-4-3.مدل دو مرحله ای جنتایل 20

  2-3.اسناد چیست؟ 21

  2-3-1.زمینه تاریخی و دیدگاه های کلاسیک 22

  2-3-2.تحلیل عامیانه هیدر، در مورد عمل 22

  2-3-3.نظریه ی استنباط های متناظر 23

  2-3-4.اصل تغییر همگام 24

  2-3-5.اسنادهای پیشرفت وینر 25

  2-4.عناصر و ابعاد اسنادی 27

  2-4-1.الف) بعد منبع 27

  2-4-2.ب) بعد ثبات 28

  2-4-3.ج) بعد کنترل 28

  2-4-4.د) بعد کلیت 29

  2-4-5.ه)بعد عمومیت 29

  2-5.اسنادها در ورزش 29

  2-6.سبک اسنادی 32

  2-8.فرهنگ و اسناد 34

  2-9.خوش بینی راهبردی و بدبینی دفاعی 35

  2-10.واکنش های عاطفی مربی 35

  2-11.اسنادها و تفاوت های فردی 36

  2-11-1.تفاوت های جنسی 36

  2-11-2.تفاوت های سنی 36

  2-12.پیامدهای اسنادها 37

  2-12-1.اسنادها و انتظارات 37

  2-12-2.اسنادها و واکنش های هیجانی 38

  2-13.اسنادها و سلامت عمومی 39

  2-16.بازخورد 40

  بازخورد بیرونی چگونه عمل می‌کند؟ 40

  2-16-1.چگونگی استفاده از خبرهای بازخورد در یادگیری 40

  2-16-1.بازخورد اسنادی 41

  2-16-2.بازخورد مربی و رفتار پیشرفت 47

  2-16-3.تغییر در اسنادها 41

  2-16-4.بازخورد و بازآموزی اسنادی 42

  2-16-5.نقش مربی 45

  2-17.اسنادهای کارکردی و غیر کارکردی 47

  2-18.مروری بر پیشینه تحقیق 48

  2-18-1.تحقیقات داخلی 48

  2-18-2.تحقیقات خارجی 50

  2-19: نتیجه گیری 56

  3-1.مقدمه 58

  3-2.روش و طرح تحقیق 58

  3-3.جامعه آماری 58

  3-4.نمونه آماری 59

  3-5.متغیرهای تحقیق 59

  3-5-.1متغیر مستقل 59

  3-5-2.متغیر وابسته 59

  3-5-3.متغیر کنترل 59

  3-5-4.متغیرهای مداخله گر 59

  3-6.ابزار و روش جمع آوری اطلاعات 60

  3-6-1.نحوه ی اجرا 60

  3-6-2.نحوه ی بازخورد دهی 61

  3-7.روش های آماری 62

  4-1 مقدمه 64

  42 توصیف داده های خام 65

  43 آمار استنباطی نمونۀ آماری 65

  432 تحلیل دادهها و مقایسه میانگین آنها 65

  433 آزمون فرضیه ها 65

  5-1. مقدمه 77

  5-2. خلاصه ی تحقیق 77

  5-2-1. نتایج حاصل از این پژوهش به شرح زیر است 78

  5-2-2. اثر بازخورد اسنادی کارکردی 79

  5-2-3. اثر بازخورد اسنادی غیر کارکردی 79

  جنسیت و اسنادها 84

  نتیجه گیری 87

  پیشنهادات 86

  پیشنهادات آموزشی 86

  پیشنهادات پژوهشی 86

  منابع 88

   

  منبع:

   

   

  اشتری، محمدرضا. 1384."بررسی بازخورد آنی، خلاصه و دامنه ای بر عملکرد و یادگیری مهارت حرکتی". پایان نامه کارشناسی ارشد. دانشگاه ارومیه.

  اشمیت، ریچارد،1376،یادگیری حرکتی و اجرا از اصول تا تمرین ، ترجمه مهدی نمازی زاده و محمد کاظم واعظ موسوی ، چاپ اول ، تهران ، اتشارات سمت.

  اشمیت، ریچارد. 1376. "عملکرد و یادگیری حرکتی ". ترجمه حسن خلجی و مهدی سهرابی. انتشارات دانشگاه اراک. چاپ اول.

  اشمیت، ریچارد و لی ، تیموتی(1387)، یادگیری و کنترل حرکتی . ترجمه رسول حمایت طلب و عبدالله قاسمی، انتشارات علم و حرکت، چاپ اول.

  اشمیت ریچارد، لی تیموثی، 1387،"کنترل و یادگیری حرکتی با تاکید رفتاری"، ترجمه احمد فرخی،عباس بهرام ، حسن خلجی،  انتشارات نرسی.

  باقر زاده فضل اله، شیخ محمود، شهبازی مهدی، طهماسبی شهزاد،  1376، "یادگیری و کنترل حرکتی: نظریه ها و مفاهیم "، بامداد کتاب، ص 138 تا139.

  حاتمی، فرزانه، 1383، "تاثیر سطح مهارت الگو بر عملکرد و یادگیری در سرویس ساده والیبال"، پایان نامه کارشناسی ارشد ، دانشگاه شهید بهشتی.

  خداوردی، علی اصغر. (1383). "بررسی و مقایسه اسنادهای علی در دانشجویان دختر و پسر ورزشکار از موفقیت و شکست ". پایان نامه کارشناسی ارشد . دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی . دانشگاه تهران.

  دیز، هالسی. 1363. " روان شناسی یادگیری". ترجمه محمد تقی براهنی، نشر رضا، چاپ دوم.

  ذبیحی حصاری، نرجس خاتون. (1384). " رابطه باورهای هوشی با باورهای خودکارآمدی دانش آموزان پیش دانشگاهی شهر مشهد". پایان نامه کارشناسی ارشد. دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی. دانشگاه تهران.

  راتوس، اسپنسرا ، 1375، "روان شناسی عمومی"، ترجمه حمزه گنجی، نشر ویرایش، چاپ دوم،ص 279.

  رحمانی نیا، فرهاد. "مبانی و کاربرد یادگیری حرکتی". انتشارات بامداد کتاب، چاپ اول(1382).

  رحیمی، ع. نوری، احسانی، م. رحیمی، ق. (1384). "مقایسه عزت نفس و مرکز کنترل دانش آموزان شرکت کننده و غیر شرکت کننده در برنامه های اوقات فراغت کانون های ورزشی". کتاب چکیده ی مقالات ششمین همایش ملی تربیت بدنی و علوم ورزشی. دانشگاه اصفهان.

  ریتال، اتکینسون و همکاران.1377. "زمینه روان شناسی". گروه مترجمان چاپ اول، انتشارات رشد

  زرتشتیان، ش. بهاری، ف. (1383). "رابطه بین ویژگی های شخصیتی و منبع کنترل با سلامت عمومی دانشجویان پنجمین المپیاد ورزشی دانشگاه های علوم پزشکی". کتاب چکیده ی مقالات ششمین همایش ملی تربیت بدنی و علوم ورزشی. دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه اصفهان.

  ساعی، م، 1383،" مقایسه دو روش آموزش فیلم ویدئویی و مدل زنده بر یادگیری مهارت چرخ و فلک"، پایان نامه کارشناسی ارشد. دانشگاه آزاد اسلامی خوراسگان.

  سیف علی اکبر، 1377، "روان شناسی پرورشی(روان شناسی یادگیری و آموزش)"، ،اتشارات آگاه، ص 99 تا 101.

  شبانی محمد، طبائی جعفر،1376، "مجموعه دروس تخصصی تربیت بدنی ویزه داوطلبان کنکور کارشناسی ارشد"، انتشارات تکامل،ص 92-96.

  طهماسبی بروجنی، شهرزاد. "بررسی انتقال دوطرفه در سرویس کوتاه بدمینتون از دست برتر به دست غیر برتر و بالعکس".

  گیل ، دایان. (1383). " مبانی روانی – اجتماعی تربیت بدنی . برگرفته از کتاب پویایی های روان شناسی ورزش و تمرین" . ترجمه بهرام، عباس. شفیع زاده محسن. دانشگاه تربیت معلم تهران.

  محمدزاده، حسن. (1382). "تاثیر شکست (درماندگی) بر عملکرد یادگیری مهارت حرکتی دانشجویان تربیت بدنی دانشگاه ارومیه". رساله برای دریافت دکتری. دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی. دانشگاه تهران.

  محمد زاده، حسن. (1384). " بررسی سبک های اسنادی دانشجویان ورزشکار و غیر ورزشکار در موفقیت و شکست در تکالیف شناختی". نشریه علمی پژوهشی المپیک. سال سیزدهم. شماره یک.

  مگیل ، ریچارد ای1380 ، یادگیری حرکتی (مفاهیم و کاربردها)، ترجمه محمد کاظم واعظ موسوی و معصومه شجاعی، چا پ اول ، تهران ، انتشارات حنانه.

  مگیل ریچارد، 1383،" یادگیری حرکتی مفاهیم و کاربردها"،ترجمه محمد کاظم واعظ موسوی و معصومه شجاعی، چاپ سوم انتشارات حنانه

  ویتن، وین. (1383). " روانشناسی عمومی". ترجمه و تلخیص سید محمدی، یحیی. نشر روان. تهران.

    یوسفی، بهرام. شیخ، محمود.(1381). "بررسی و مقایسه اثر سه برنامه هدف چینی بازآموزی اسنادی و ترکیبی بر میزان عزت نفس احساس  خودسودمندی سبک اسنادی و انگیزه توفیق گرایی دانش آموزان پسر مقطع راهنمایی شهر کرمانشاه". نشریه 8 علمی پژوهشی حرکت. شماره سیزدهم.

  Bridges. K. Robert (2001). “Using attributional styl to predict academic performance: how does it compare to traditional metods?” Journal of personality and indivddual differences vol. 31. P. 723-730

  Carter. Jennifer Elaine (1998)."Explaining sport performance effects of ability versuse effort attributions for success and failure". A Dissertation for the Degree of Doctor of philosophy. Submitted to the Graduate school of He University of noterdame.Department of the psychology.

  Coffe. Pete, Rees. Tim. (2007). “Main and interactive effedts of controllability and generalizability attribution upon self- efficacy”. Journal of Psychology of sport and exercise. ARTICLE IN PRESS

  Coffee, p. Rees, N (2011).” when the chips are down: effects of attributional feedback on self-efficacy and task performance following initial and repeated failure”. Journal of sports sciences, 29(3): 235-245

  Gernigon. Christophe, Delloy. Jean- Baptiste (2003). “Self- efficacy, causal attribution, and track athletic performance follfwing unexpected success or failure among elite sprinters”. The Sport Psychologist. Vol. 17. P. 55-76

  Gordon. Randall A (2008)." Attributional style and athletic performance: Strategic optimism and defensive pessimism". Psychology of sport and exercise. Vol. 9.P.336-350.

  Graham. Thomas R, Kowalski. Kent C, Crocker. Peter R.E (2002).” The contributions of goal characteristics and causal attributions to emotional experience in youth sport participants”. Psychology of sport and exercise. Vol. 3. P. 273-291

  Hirschy. Angela J, Morrris. Joseph R (2002). “Individual differences in attributional style: the relational influence of self- efficacy, self- steem


موضوع پایان نامه تاثیر باز خورد اسنادی بر اکتساب و یاد داری مهارت پرتاب دارت, نمونه پایان نامه تاثیر باز خورد اسنادی بر اکتساب و یاد داری مهارت پرتاب دارت, جستجوی پایان نامه تاثیر باز خورد اسنادی بر اکتساب و یاد داری مهارت پرتاب دارت, فایل Word پایان نامه تاثیر باز خورد اسنادی بر اکتساب و یاد داری مهارت پرتاب دارت, دانلود پایان نامه تاثیر باز خورد اسنادی بر اکتساب و یاد داری مهارت پرتاب دارت, فایل PDF پایان نامه تاثیر باز خورد اسنادی بر اکتساب و یاد داری مهارت پرتاب دارت, تحقیق در مورد پایان نامه تاثیر باز خورد اسنادی بر اکتساب و یاد داری مهارت پرتاب دارت, مقاله در مورد پایان نامه تاثیر باز خورد اسنادی بر اکتساب و یاد داری مهارت پرتاب دارت, پروژه در مورد پایان نامه تاثیر باز خورد اسنادی بر اکتساب و یاد داری مهارت پرتاب دارت, پروپوزال در مورد پایان نامه تاثیر باز خورد اسنادی بر اکتساب و یاد داری مهارت پرتاب دارت, تز دکترا در مورد پایان نامه تاثیر باز خورد اسنادی بر اکتساب و یاد داری مهارت پرتاب دارت, تحقیقات دانشجویی درباره پایان نامه تاثیر باز خورد اسنادی بر اکتساب و یاد داری مهارت پرتاب دارت, مقالات دانشجویی درباره پایان نامه تاثیر باز خورد اسنادی بر اکتساب و یاد داری مهارت پرتاب دارت, پروژه درباره پایان نامه تاثیر باز خورد اسنادی بر اکتساب و یاد داری مهارت پرتاب دارت, گزارش سمینار در مورد پایان نامه تاثیر باز خورد اسنادی بر اکتساب و یاد داری مهارت پرتاب دارت, پروژه دانشجویی در مورد پایان نامه تاثیر باز خورد اسنادی بر اکتساب و یاد داری مهارت پرتاب دارت, تحقیق دانش آموزی در مورد پایان نامه تاثیر باز خورد اسنادی بر اکتساب و یاد داری مهارت پرتاب دارت, مقاله دانش آموزی در مورد پایان نامه تاثیر باز خورد اسنادی بر اکتساب و یاد داری مهارت پرتاب دارت, رساله دکترا در مورد پایان نامه تاثیر باز خورد اسنادی بر اکتساب و یاد داری مهارت پرتاب دارت

گروه رفتار حرکتی پایان نامه تحصیلی برای دریافت درجه کارشناسی ارشدگرایش رفتار حرکتی چکیده: احساس فرد از شایستگی خود در انجام کارها (شایستگی ادراک شده)از عوامل مهم در رشد خودپنداره است. شایستگی جسمانی و حرکتی ادراک شده نقش بسزایی در اندیشه مشارکت در فعالیت های جسمانی دارد. از طرفی موفقیت در انجام مهارت های حرکتی بنیادی (شایستگی حرکتی واقعی) می تواند شایستگی حرکتی ادراک شده و ...

جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد رشته روانشناسی عمومی چکیده هدف کلی پژوهش حاضر بررسی مقایسه ای سبک های یادگیری،تاب آوری و مهارت های حل مسئله در شطرنجبازان حرفه ای و غیر حرفه ایمی باشد.روش این پژوهش توصیفی از نوع همبستگی است. جامعه آماری شامل کلیه شطرنجبازان تحت نظارت فدراسیون شطرنججمهوری اسلامی ایران می باشد. نمونه پژوهش متشکل از 200 نفر شطرنجباز (100نفر شطرنجباز حرفه ای و 100نفر ...

پایان نامه جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد رشته­ ی تربیت بدنی و علوم ورزشی گرایش رفتار حرکتی چکیده: اختلال هماهنگی رشدی معمولا با اختلالات حرکتی و شناختی نظیر تعادل، هماهنگی حرکتی، مشکلاتی در زمان واکنش و پیش­بینی و حافظه در کودکان مبتلا همراه است. هدف از این مطالعه بررسی تأثیر 8 هفته برنامه تمرینی ادراکی- حرکتی بر قابلیت های حرکتی و شناختی کودکان مبتلا به اختلال هماهنگی رشدی ...

دانشکده ادبیات و علوم انسانی،گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (.M.A ) گرایش : مدیریت ورزشی هدف از انجام این پژوهش بررسی رابطه بین برخی ویژگی های شخصیتی و کیفیت زندگی کاری با تعهد سازمانی مدیران زن در ادارت ورزشی شهر شیراز در سال 1393 می باشد. با استفاده از شیوه کل شمارتعداد 90 نفر بعنوان نمونه انتخاب شدند. جهت جمع آوری داده ها ازپرسشنامه ...

پایان‌نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد«M.A» گرایش: مدیریت ورزشی چکیده پایان نامه: هدف کلی پژوهش حاضر مقایسه متغیرهای شناختی انگیزشی دانش‌آموزان ورزشکار و غیرورزشکار دوره متوسطه می‌باشد، که شامل متغیرهایی از قبیل اهداف پیشرفت، باورهای هوشی، ارزش تکلیف و تلاش مورد ارزیابی قرار گرفت. جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه دانش‌آموزان دوره متوسطه نواحی پنجگانه آموزش و پرورش شهرستان ...

پایان نامه جهت اخذ درجه­ی کارشناسی ارشد رشته تربیت بدنی و علوم ورزشی گرایش عمومی مقدمه انسان موجودی است که به طور مداوم در حال یادگیری است. در زمینه حرکت موضوع یادگیری آنقدر اهمیت دارد که حتی می­توان گفت زندگی بشر به آن وابسته است. مربیان در زمینه­های ورزشی به دنبال روش­های بهینه آموزش مهارت­ها به شاگردان خود هستند، روش­هایی که هزینه و وقت کمتری صرف آنها شود و شاگردان بتوانند به ...

پایان نامه کارشناسی ارشد فیزیولوژی ورزشی(M.A) چکیده: هدف از انجام این پژوهش تعیین شاخص های آنتروپومتریک بازیکنان پست های مختلف فوتبال و هندبال و رابطه آنها با سرعت و چابکی می باشد. 22 مورد شاخص آنتروپومتریک در 58 بازیکن (در هندبال میانگین سن 07/22، قد 61/182، وزن 92/82، وانحراف استاندارد سن 24/2، قد 48/5، وزن 42/5. و درفوتبال میانگین سن 33/25، قد 67/182، وزن 60/76، وانحراف ...

پایان نامه جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد رشته­ی تربیت بدنی و علوم ورزشی گرایش رفتار حرکتی چکیده: اختلال هماهنگی رشدی معمولا با اختلالات حرکتی و شناختی نظیر تعادل، هماهنگی حرکتی، مشکلاتی در زمان واکنش و پیش­بینی و حافظه در کودکان مبتلا همراه است. هدف از این مطالعه بررسی تأثیر 8 هفته برنامه تمرینی ادراکی- حرکتی بر قابلیت های حرکتی و شناختی کودکان مبتلا به اختلال هماهنگی رشدی می­باشد. ...

 پايان نامه جهت دريافت درجه کارشناسي ارشد در رشته علوم تربيتي   چکيده هدف تحقيق حاضر، بررسي و مقايسه اثربخشي و کارآيي مديران و مسئولين انتصابي و انتخابي از نظر ميزان برخورداري از م

فصل اول- طرح پژوهش مقدمه: بهبود در رکوردهاي ورزشي مديون پژوهش هاي متخصصان  در زمينه هاي مختلف تربيت بدني و علوم ورزشي است. يکي از اين زمينه ها که پژوهش هاي بسياري نيز در آن صورت گرفته، علم

ثبت سفارش