پایان نامه نقش معافیت های های مالیاتی برتوسعه باشگاه های کوچک ورزشی از دیدگاه مدیران باشگاه ها و کارشناسان ورزشی شهر اصفهان

word 1 MB 31684 121
1393 کارشناسی ارشد تربیت بدنی و ورزش
قیمت قبل:۶۴,۷۰۰ تومان
قیمت با تخفیف: ۲۴,۸۰۰ تومان
دانلود فایل
 • بخشی از محتوا
 • وضعیت فهرست و منابع
 •  مدیریت و برنامه ریزی ورزشی

  پایان نامه جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد 

  چکیده

  مطالعه حاضر با هدف تعیین نقش معافیت های مالیاتی بر توسعه باشگاه های کوچک ورزشی از دیدگاه مدیران باشگاه ها و کارشناسان ورزشی شهر اصفهان صورت گرفت. تحقیق حاضر از نوع پیمایشی (زمینه یابی) است. جامعه آماری این تحقیق را مدیران باشگاه های کوچک ورزشی شهر اصفهان و همچنین کارشناسان ورزشی که دارای مدرک دکتری مدیریت ورزشی ویا اقتصاد هستند، تشکیل می دهند. به دلیل محدود بودن جامعه(133نفر)، تمام جامعه آماری به عنوان نمونه انتخاب شدند و اطلاعات مربوط به نمونه از طریق پرسشنامه محقق ساخته معافیت های مالیاتی که برای اندازه گیری سه خرده مقیاس (مبانی معافیت های مالیاتی، معافیت های مالیاتی پایه درآمدی، معافیت های مالیاتی موضوعی) تهیه شده بود، جمع آوری گردید. در این پژوهش ضریب آلفای کرونباخ پرسشنامه 0.89 بدست آمد. جهت آزمون فرضیه های تحقیق از آزمون های کلموگروف اسمیرنوف، t مستقل، t تک نمونه ای استفاده شد و سطح معناداری نیز 01/0 p ≤ در نظر گرفته شد. نتایج تحقیق نشان داد که از دیدگاه مدیران و کارشناسان، معافیت‌های مالیاتی و معافیت‌های مالیاتی پایه و معافیت‌های مالیاتی موضوعی بر توسعه­ی باشگاه‌های کوچک ورزشی نقش دارد. ولی بین دیدگاه کارشناسان و مدیران باشگاه‌ها در خصوص معافیت‌های مالیاتی تفاوتی مشاهده نشد.

  کلمات کلیدی: مالیات، معافیت های مالیاتی، باشگاه های کوچک ورزشی، مدیران باشگاه ها و کارشناسان ورزشی.

  1-1        مقدمه

  امروزه ورزش از انجام یک فعالیت بدنی صرف فراتر رفته و در کشورهای مختلف توسعه‌ای نسبتاً زیاد داشته است (الهی، 1383) و به‌عنوان یک بخش اقتصادی از ابعاد مختلف، در تولید و مصارف کالاها و خدمات ورزشی و توسعه اقتصادی جوامع مختلف نقش اساسی دارد (آندروف، 1380). تا جائیکه ورزش در اکثر کشورها به‌مثابه یک تجارت و صنعت به شمار رفته و دولتمردان در کشورهای پیشرفته ورزش را به‌عنوان یک تجارت و صنعت مهم در کنار سایر صنایع به‌حساب می‌آورند (الهی، 1387).

   ورزش حرفه‌ای به‌عنوان یکی از حیطه‌های متنوع و گوناگون ورزش امروزی، نقش بسزایی در پیشبرد صنعت ورزش داشته است، به‌طوری‌که عنایت به ورزش حرفه‌ای کمک شایان و قابل‌توجهی را به اقتصاد بسیاری از کشورهای توسعه‌یافته و درحال‌توسعه مبذول داشته است (همان منبع).

  ضرورت جهانی‌شدن ورزش که از دهه 1980 آغاز شد موجب تغییر نقش ورزش در جامعه گردید و فرصت‌های درآمدزایی بسیاری را برای افراد، مؤسسات و رسانه‌های مختلف ایجاد نمود (ایزدی، 1384).

  جذابیت‌های خاص ورزش و به وجود آمدن تمایلات خاصی در بین تمامی جوامع نسبت به رویدادهای ورزشی باعث شده تا تیم‌های ورزشی برای توسعه و ارتقاء کیفیت خود نیازمند تبدیل به بنگاه‌های اقتصادی باشند. زیرساخت‌های اصلی صنعت ورزش را باشگاه‌هایی تشکیل می‌دهند که به‌مثابه کارخانه‌های تولیدی و بنگاه‌های اقتصادی عمل می‌کنند (عسکریان، 1383).

  مالیات به آن دسته از درآمدهای دولت اطلاق می‌شود که از درآمد، دارایی و مصرف افراد جامعه به‌موجب قوانین و بدون پرداخت عوض خاص برای تأمین هزینه‌ های عمومی برداشت می‌شود (بخشی، 1391).

  مالیات یکی از مهم‌ترین ابزارهایی است که دولت‌ها توسط آن سه هدف تخصیص منابع اقتصادی، توزیع مجدد درآمد و تأمین هزینه‌های خود را پیگیری می‌نمایند (نظری، 1390).

  دولت‌ها در چارچوب قوانین مالیاتی برحسب شرایط موجود به اخذ مالیات یا اعطای معافیت مالیاتی می‌پردازند تا بدین‌وسیله ضمن دستیابی به اهداف درآمدی و عدالت اجتماعی، جهت‌دهی به فعالیت‌های اقتصادی را نیز پوشش دهند. البته اعطای معافیت‌ها و تعیین حدومرز آن‌ها در کشورهای مختلف با توجه به اهدافی که آن جامعه تعقیب می‌کند متفاوت هست (آقایی، 1380).

  استفاده از سیاست معافیت مالیاتی در هر مورد، توجیهات اقتصادی و اجتماعی خاص خود را دارد اما درهرحال معافیت مالیاتی برای حمایت از یک منطقه مشخص، فعالیت ویژه و یا به‌منظور کمک به قشری خاص اعطا می‌شود (نظری، 1390).

  شاید بتوان ادعا کرد که همزمان با تشکیل اولین جوامع بشری مالیات نیز پا به عرصه ظهور گذاشته است. دولت برای اعمال حاکمیت جمعی نیازمند درآمد است که عمده‌ترین آن درآمدهای مالیاتی هست. این منبع درآمدی به دلیل قابلیت کنترل، بر سایر منابع ناشی از اقتصاد داخلی ترجیح دارد؛ بنابراین پی‌ریزی یک نظام مالیاتی منظم و سیستماتیک جو مناسبی برای احراز برنامه‌های گوناگون فراهم می‌کند که بایستی در قالب برنامه‌های توسعه اقتصادی پیش‌بینی شود (پورمقیم، نعمت‌پور و موسوی، 1384).

  نقش ورزش ازنظر اجتماعی، روانی، فرهنگی و جسمانی در جهان امروز انکارناپذیر است (حسینی و همکاران، 1389). صنعتی شدن ورزش و تفریحات سالم، یکی از رویدادهای مهم قرن گذشته به شمار می­رود. مولین (1983) برای اولین بار از ورزش به‌عنوان یک صنعت یادکرد. او اشاره داشت هرگونه فعالیت ورزشی آماتور و حرفه‌ای که موجبات افزایش ارزش‌افزوده‌ی کالا و خدمات ورزشی را فراهم کند، صنعت ورزش محسوب می‌شود (عسگریان و همکاران، 1384).

  در حال حاضر، بحث خصوصی‌سازی در تمام صنایع موردتوجه قرارگرفته و صنعت ورزش نیز از این مقوله مستثنا نیست. در بسیاری از کشورهای جهان ساختار سنتی باشگاه‌ها تغییر کرده و به مدد تجاری شدن باشگاه‌ها صنعت ورزش رونق زیادی یافته است. در کشورهای پیشرفته ارزش‌افزوده صنعت ورزش بخش قابل‌توجهی از محصول ناخالص داخلی (GDP) را تشکیل می‌دهد و نقش مهمی در ایجاد درآمد، اشتغال و نیز تفریح و سرگرمی دارد (علیدوست قهفرخی، فراهانی، نادران، 1389). این در حالی است که صنعت ورزش در ایران هزینه­بر است. باشگاه های ایرانی از دولت بودجه می گیرند و توان درآمدزایی زیادی ندارند (سازمان بورس اوراق بهادار تهران،1381).

  نقش باشگاه‌ها در صنعت ورزش، اهمیت بسیاری دارد، به‌طوری‌که باشگاه‌های حرفه‌ای ورزشی هسته اصلی آن به شمار می‌روند، ریشه و هسته اصلی توسعه ورزش حرفه‌ای در درون باشگاه‌ها شکل می‌گیرد و زیرساخت اصلی صنعت ورزش، باشگاه‌هایی هستند که به‌مثابه کارخانه‌های تولیدی و بنگاه‌های اقتصادی این صنعت عمل می‌کنند (خبیری، الهی، 1384).

  1-2       بیان مسأله:

  در عصر حاضر ورزش به‌عنوان یک بخش اقتصادی در تولید و مصرف کالاها و خدمات ورزشی و توسعه اقتصادی جوامع مختلف نقش دارد و هم‌اکنون یکی از عوامل اثرگذار در رشد اقتصاد ملی و یکی از صنایع درآمدزا در قرن 21 به شمار می‌رود. ورزش جزء پدیده‌هایی است که در جامعه مدرن تأثیرگذاری غالبی دارد. هیچ جنبه دیگری از مسائل اجتماعی تا این حد موردتوجه رسانه‌ها قرار ندارد (وان هردن و پلیسیس[1]، 2003).

  در سطح بین‌المللی، ورزش یازدهمین رتبه را در بین صنایع عمده مختلف داراست (عسگریان و همکاران، 1384). صنعت ورزش، بخش‌هایی نظیر کالاهای ورزشی، بازاریابی، سرپرستی اجرا و حمایت مالی، ورزش‌های حرفه‌ای، پوشاک ورزشی، رسانه‌های ورزشی و ورزش‌های تفریحی را در برمی‌گیرد و هرساله در حال رشد است(آندروف، 1386؛ احسانی و همکارانش، 1387؛ ایزدی،1383). در بازارهای امروزی شرکت‌ها به دنبال روش‌های جدید برای فعالیت‌های بازاریابی خود هستند وسعی می‌کنند به نحوی خود را از رقبا متمایز سازند و سهم بازار و فروش خود را افزایش دهند و بدین منظور هزینه‌های هنگفتی را صرف این کار می‌کنند. یکی از این‌ روش‌ها حمایت‌های مالی ورزشی است که از این طریق شرکت‌ها با حمایت از رویدادها یا باشگاه‌های ورزشی به دنبال اهداف مختلفی هستند (بلوریان، 1387).

  امروزه بازاریابی ورزشی همگام با صنعتی شدن ورزش، خود به یک صنعت جهانی درآمدساز تبدیل‌شده است که نتیجه‌اش کسب سرمایه و درآمدزایی برای سازمان‌های ورزشی است که همسو با آن فرایندهایی مانند بلیت‌فروشی، حق پخش تلویزیونی، حامیان مالی و ... اهمیت فراوانی پیدا نموده است (محرم زاده، 1382).

  ورزش سال‌هاست که از حالت ورزش صرف خارج ‌شده و تبدیل به یک صنعت و عامل اقتصادی بسیار فراگیر، حتی سلاحی سیاسی شده است (شجاعی، 1390). یکی از راه‌های تأمین بودجه کافی جهت انجام فعالیت‌های ورزشی به ویژه فعالیت‌های قهرمانی، جذب سرمایه‌گذاری شرکت‌ها و کارخانه‌های خصوصی در صنعت ورزش است (احسانی و همکارانش،1387؛ تندنویس و قاسمی، 1386؛ میناگان، 2001؛ اسمیت[2]، 2008). حمایت مالی ورزشی روشی است که یک شرکت با استفاده از آن برای حمایت از یک رویداد فرهنگی، اجتماعی یا ورزشی و به‌منظور دستیابی به مؤلفه‌های آمیخته بازاریابی آن شرکت برمی‌گزیند (استوتلار[3]، 2009).

  امروزه در فرایند مدیریت و برنامه‌ریزی و تصمیم‌گیری کلان پرداختن به ورزش به‌عنوان یکی از محورهای اصلی بالندگی و شکوفایی استعدادها در آحاد یک ملت،‌ موردتوجه اکثریت قریب به‌اتفاق دولت‌هاست. بخصوص در ایران به خاطر تنیده شدن زندگی اجتماعی و روزمره مردم با انواع استرس‌ها و اضطراب‌ها و دل‌مشغولی‌ها،‌ فراهم کردن شرایط و امکانات مدرن و مناسب و با استانداردهای جهانی ورزش جزو ضروری‌ترین اقدامات به ‌حساب می‌آید. در صورت توجه و به‌کارگیری توانایی مدارس،‌ در درازمدت می‌توان با کمترین هزینه به بهترین گزینه و افتخارات رسید و می‌توان از مدارس علاوه بر محلی برای یادگیری کتب درسی به‌عنوان محلی برای سرگرمی و تفریح صحیح علمی و عملی و یادگیری موسیقی و انواع فعالیت‌های هنری و فکری استفاده کرد(رضوی، 1385).

  در کشورهای پیشرفته مدارس تا آخر روز باز هستند و دانش آموزان اوقات فراغت خود را با مشغول بودن به انواع امکانات هنری و علمی در آنجا صرف می‌کنند و به همین خاطر در آن‌ها هرگز روحیه مدرسه گریزی وجود ندارد. همین روحیه باعث می‌شود که بین مربیان و دانش آموزان فاصله مصطلح در کشورهای غیر پیشرفته وجود نداشته باشد و مربیان در جریان همین فعالیت‌ها نیز بهتر به کشف استعدادها بپردازند (همان منبع).

  باشگاه‌های ورزشی نقش بسیار مؤثری در عمومی کردن ورزش، ایجاد انگیزه، جذب جوانان به ورزش قهرمانی و تربیت ورزشکاران در رشته‌های مختلف ورزشی دارند و با برگزاری رقابت‌های ورزشی باعث شور و نشاط در جامعه می­شوند. ازاین‌رو نقش و سهم باشگاه‌های ورزشی به‌عنوان بنگاه‌های اقتصادی نباید فراموش شود. احمدی (1385) وضعیت نامناسب قانون کار، بیمه و مالیات را به‌عنوان یکی از موانع و مشکلات خصوصی‌سازی ورزش از دیدگاه صاحبان باشگاه‌های ورزشی بیان می‌کند.

  عارفیان (1385) اظهار می‌دارد 90 درصد مدیران استان مازندران به‌شدت در نیل به اهداف خصوصی‌سازی، با اصلاح قوانین و مقررات اعم از اعطای تسهیلات بانکی، بخشودگی مالیاتی، تعدیل عوارض و واگذاری زمین‌هایی با کارایی ورزشی و ...، درراه رفع موانع و مشکلات خصوصی‌سازی موافق بوده‌اند. بایستی قوانین حقوق مالکیت معنوی، قانون مالیاتی و قانون کار به‌منظور خصوصی‌سازی باشگاه‌های ورزشی و ضمانت اجرایی آن‌ها اصلاح شوند و درنهایت اینکه بر اساس اولویت‌های حاصل با طی کردن مسیر مستمر و پیوسته، پیش‌زمینه‌های لازم برای خصوصی‌سازی باشگاه‌های ورزشی ایجاد شود (پاداش، سلطان حسینی و خبیری، 1390).

  بنگاه‌های کوچک و متوسط نقش مهمی در توسعه اقتصادی و اجتماعی کشورها بر عهده ‌دارند. آن‌ها در تمامی اقتصادها، اکثریت عظیمی از بنگاه‌های تجاری را تشکیل می‌دهند که عهده‌دار ایجاد شغل در جامعه‌اند و یک‌سوم تا دوسوم حجم معاملات بخش خصوصی در این شرکت‌ها صورت می‌گیرد. اهمیتی که صنایع کوچک در توسعه اقتصادی کشورها دارند، توجه روزافزون سیاست‌گذاران را در جوامع مختلف به دنبال داشته است (کرد، 1391).

  اصولا در بیشتر کشورهای توسعه یافته جهان، اتخاذ سیاستهای مربوط به حمایت از بنگاه‌های کوچک و متوسط به‌منظور کاهش فقر و ایجاد اشتغال، از مهمترین اولویت های توسعه دولت ها محسوب می‌شود. میزان موفقیت دولتها به فراهم آوردن شرایط مناسب برای فعالیت بخش خصوصی که بخش اعظم آن‌ها در چارچوب بنگاه‌های کوچک و متوسط فعالیت می کنند، بستگی دارد. در ایران با وجود آنکه 99 درصد از بنگاه‌های تجاری را کسب و کارهای کوچک و متوسط تشکیل می‌دهند، تنها 17 درصد ارزش‌افزوده صنعت متعلق به آن‌ها است (همان منبع).

  گسترده شدن دخالت دولت در عرصه‌های اقتصادی و اجتماعی و در پی آن، گسترش تعهدات دولت در جهت اهدافی چون رشد اقتصادی، ثبت قیمت‌ها، افزایش اشتغال و توزیع عادلانه درآمدها، مخارج دولت را با روند صعودی مواجه نموده است. در این میان در کشورهای توسعه‌یافته درآمدهای مالیاتی در تأمین مالی مخارج دولت از اهمیت وافری برخوردار هستند. اما در کشورهای درحال‌توسعه، به دلیل وجود ساختار تورمی و کارا نبودن سیستم مالیاتی، درآمدهای مالیاتی درصد ناچیزی از تولید ناخالص داخلی این کشورها را تشکیل می‌دهد. در ایران پس از درآمدهای نفتی، عمده درآمد دولت در راه تأمین مالی بودجه، درآمدهای مالیاتی هست که از آن طریق سه هدف تخصیص منابع اقتصادی، توزیع مجدد درآمدها و تثبیت اقتصادی پیگیری می‌شود (پورمقیم، نعمت‌پور و موسوی، 1384).

   

   

  Abstract

  The purpose of this study was determination the role of tax exemption on developing small sport clubs from viewpoint of managers of sport clubs and specialists of Isfahan city. The type of presented study is survey research. The statistical population includes managers of small sport clubs based in Isfahan and sport experts who having MA or PH.D in sport management or economy. All the statistical population served as the sample due to its limitation and for obtain to the information of samples a researcher_deliberated questionnaire regarding tax exemption for measuring three micro scales (Fundamentals of tax exemption, Income base tax exemption and Topical tax exemption) was utilized. Krunbach alpha coefficient for the questionnaire was measured by SPSS software for all the variables and was calculated as 0.89 for tax exemption. The tests K-S, independent T, one sample T were used to test the hypothesis and the meaningfulness level was considered P≤0.01. The results showed that the fundamental tax exemption and income base tax exemption and topical tax exemption have effect on the development of the small sport clubs from viewpoint of sport managers and specialists but did not observe an difference between viewpoint of the managers and specialists.

  Key words: Tax, Tax exemption, Small Sport Clubs, sport managers and specialists.

 • فهرست:

  فصل اول

  1-1               مقدمه. 2

  1-2               بیان مسأله: 4

  1-3               ضرورت و اهمیت پژوهش.... 8

  1-4               اهداف پژوهش.... 12

  1-4-1 هدف کلی پژوهش.... 12

  1-5               فرضیه های پژوهش.... 12

  1-6               قلمرو موضوعی: 13

  1-7               تعریف واژه ها و اصطلاحات.. 14

  فصل دوم

  2             مقدمه.. 15

  2-1               بخش اول: مالیات.. 15

  2-1-1     تعریف مالیات: 15

  2-1-2     انواع مالیات: 15

  2-1-3     پیش زمینه. 16

  2-1-4     تاریخچه مالیات.. 18

  2-1-5     اهمیت مطالعهء معافیت های مالیاتی.. 19

  2-1-6     انواع معافیت های مالیاتی.. 19

  2-1-7     بررسی معافیت‌های اعطایی در قوانین جاری.. 23

  2-2               بخش دوم: ورزش... 24

  2-2-1     تعریف ورزش... 24

  2-2-2     تجارت و ورزش    25

  2-2-3     بازاریابی در حوزه ورزش    29

  2-2-4     صنعت ورزش... 31

  2-2-5     مدل تقسیمات صنعت ورزش... 33

  2-3               بخش سوم: کسب و کار 34

  2-3-1     فضای کسب‌وکار 34

  2-3-2     معیارهای اندازه گیری فضای کسب‌وکار 35

  2-3-3     حاکمیت شرکتی وارتباط آن با فضای کسب‌وکار 35

  2-3-4     وضعیت ایران درشاخص های فضای کسب‌وکار (رتبه ایران در بین کشورها) 36

  2-3-5     موانع ومشکلات پیش روی بهبود فضای کسب‌وکار 37

  2-3-6     شاخص های فضای کسب و کار 38

  2-3-7     شاخص پرداخت مالیاتها 41

  2-3-8     وضعیت شاخص پرداخت مالیات در ایران. 43

  2-4               بخش چهارم: ورزش و مالیات.. 48

  2-4-1     ماده 134 قانون مالیات های مستقیم: 48

  2-4-2     آیین نامه اجرایی مادۀ 134 اصلاحی قانون مالیات های مستقیم_مصوب 1380  49

  2-5               مطالعات انجام شده. 51

  2-5-1     تحقیقات انجام گرفته در داخل کشور 51

  2-5-2     تحقیقات انجام گرفته در خارج از کشور 57

  فصل سوم

  3             مقدمه.. 59

  3-1               روش تحقیق.. 59

  3-2               جامعه آماری.. 59

  3-3               نمونه آماری، روش نمونه‌گیری.. 59

  3-4               ابزار تحقیق.. 59

  3-5               روایی و پایایی ابزار تحقیق.. 60

  3-6               نحوه جمع آوری اطلاعات.. 60

  3-7               روش‌های آماری تحلیل‌داده‌ها 60

  فصل چهارم

  4             مقدمه.. 62

  4-1               ویژگیهای فردی.. 62

  4-1-1     نحوه توزیع نمونه تحت بررسی بر اساس سن.. 62

  4-1-2     نحوه توزیع نمونه تحت بررسی بر اساس رشته تحصیلی.. 63

  4-1-3     نحوه توزیع نمونه تحت بررسی بر اساس مدرک تحصیلی   63

  4-1-4     نحوه توزیع نمونه تحت بررسی بر اساس پست... 64

  4-2               آمار توصیفی متغیرهای تحقیق.. 64

  4-3               تجزیه و تحلیل استنباطی داده‌ها 65

  4-3-1     بررسی طبیعی بودن توزیع داده ها 65

  4-3-2     آزمون فرضیه ها 65

  فصل پنجم

  5             مقدمه.. 82

  5-1               خلاصه تحقیق.. 82

  5-2               یافته های تحقیق.. 85

  5-3               بحث تحقیق.. 87

  5-4               نتیجه گیری کلی.. 92

  5-5               محدودیت های تحقیق.. 95

  5-6               پیشنهادات.. 95

  5-6-1     پیشنهادات برخاسته از تحقیق.. 95

  5-6-2     پیشنهادات برای سایر محققین.. 96

  منبع:

  آهنگرپوراندریان، فریبا.(1383). تاثیر مالیات بر درآمد (مالیات بر حقوق و مالیات بر مشاغل) روی توزیع درآمد در ایران طی سالهای 1380-1347. دانشگاه الزهراء. پایان نامه کارشناسی ارشد.

  ایزدی، علیرضا.(1384). "توصیف عوامل موثر بر جذب اسپانسرشیپ شرکت های اسپانسر فوتبال حرفه ای ایران". پایان نامه انتشار نیافته کارشناسی ارشد. دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه تربیت معلم تهران.

  بخشی، لفطعلی.(1391).مالیه عمومی.تهران: نشر اقتصاد فردا.

  بلوریان تهرانی، محمد.(1387). "بازاریابی و مدیریت بازار". نشر موسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی. چاپ دوم.

  پاداش، حمید.(1388).  سهولت کسب و کار در ایران، گزارش بانک جهانی در مورد فضای کسب و کار ایران در سال 2010 ، تهران: گروه مطالعات فضای کسب و کار، مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی.

  پاداش، دنیا؛ حسینی، محمدسلطان و خبیری، محمد.(1390). ارزشگذاری عوامل اجتماعی و قانونی مؤثر بر خصوصی سازی باشگاههای ورزشی. شماره11. ص52-33.

  پارکز، ژانت بی؛ آر کی. زنگز، کواترمن جروم. مدیریت معاصر در ورزش. دفتر نشر آثار علمی : سال 1382.

  پژویان، جمشید.(1373). بررسی اقتصادی مالیات بر شرکت ها. تهران: معاونت امور اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارائی.

  پژویان،جمشید.(1383).چالش­های نظام مالیاتی در اقتصاد ایران. فصلنامه مجلس و پژوهش، سال11، شماره45.ص:26-12.

  پنج سال تلاش پایدار در پرتو نیم قرن اندیشه، سازمان امور مالیاتی کشور، معاونت برنامه ریزی و فن آوری اطلاعات، تابستان 87. ص 129تا 149.

  پورمقیم، سیدجواد؛ نعمت­پور، معصومه و موسوی، میرحسین.(1384).بررسی عوامل موثر بر سطح وصول درآمدهای مالیاتی در سیستم مالیاتی ایران. پژوهشنامه اقتصادی، شماره17.

  تندنویس، فریدون.(1375). نحوه گذران اوقات فراغت دانشجویان دانشگاه های کشور با تاکید بر فعالیت های ورزشی. رساله دکتری، دانشگاه تهران.

  توکلی، احمد.(1386). مالیه عمومی. تهران:.سازمان مطاله و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه ها.انتشارات: سمت.

  جلالی فراهانی، مجید؛ علی دوست قهفرخی، ابراهیم.(1392). تحلیل موانع اقتصادی مؤثر بر اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی در ورزش حرفه ای ایران. مطالعات مدیریت ورزشی، شماره 19. ص 128-109.

  حاجیان، فرزین.(1384). معافیت های مالیاتی، راز بازگشت سرمایه های فراری. حسابداری. پیام بانک. آذر 1384 – شماره446.

  حسینی، محمد سلطان؛ مجتهدی، حسین؛ نادریان، مسعود و حاجت، عابدین.(1388). بررسی آثار اقتصادی اماکن ورزشی بر محیط شهری. فصل نامه المپیک.

  حشمتی، محمد.(1389). بررسی و تحلیل اثر معافیت مالیاتی موضوع ماده 132 قانون مالیاتهای مستقیم بر اولویتهای استراتژیک اداره کل امور مالیاتی قزوین. پایان نامه کارشناسی ارشد. دانشگاه پیام نور استان تهران. دانشکده علوم انسانی و مدیریت.

  حمزه­پور، محمدحسین؛ صدر، سید کاظم و کفائی، محمدعلی.(1381). بررسی مالیات بر شرکتها در ایران بر اساس الگوی مالیاتهای اسلامی. فصلنامه پژوهشهای اقتصادی ایران، شماره10.

  خبیری، محمد؛ الهی، علیرضا.(1384). مقایسه وضعیت باشگاه های لیگ حرفه ای فوتبال جمهوری اسلامی با توجه به معیارهای یوفا و باشگاه های منتخب ژاپن، کره جنوبی، امارات و ترکیه. فصلنامه پژوهش درعلوم ورزشی، شماره 8.ص:35-15.

  داستانی، کمیل.(1392). نقش معافیت های مالیاتی بر توسعه باشگاه های حرفه ای از دیدگاه مدیران باشگاه ها و کارشناسان ورزشی. پایان نامه کارشناسی ارشد. دانشگاه علامه طباطبایی.

  دسوتو، هرناندو. راز سرمایه. ترجمه فریدون تفضلی. تهران: نشر نی. 1385.

  رضایی، ابراهیم.(1388). نقش مشوقها و نرخهای مؤثر مالیاتی در پویاییهای سرمایه گذاری: رویکرد کلان اقتصادی. فصلنامه تخصصی مالیات. دوره جدید. شماره هفتم، (مسلسل 55 ).

  رضوی، سید محمد حسین. خصوصی سازی و توسعه ورزش در اندیشه مدیران تربیت بدنی کشور. پژوهش نامه علوم ورزشی. شماره سوم. تابستان 1385.

  رضوی، محمد حسین؛ خوش چهره، محمد؛ کاظم نژاد، انوشیروان و اسدی، حسن.(1393). خصوصی سازی در ورزش با تاکید برورزش قهرمانی. المپیک، شماره 28.ص 86-75.

  رضوی، مهدی و مشرفی، سام.(1383). تحلیل دینامیکی اشتغال در ایران، فصلنامه پژوهشهای اقتصادی ایران. شماره 18.

  رئیسی­کیا، صادق.( 1393). بخش ورزش. شرح و تحلیل معافیت مالیاتی باشگاه­ها و موسسات ورزشی/عدم معافیت مالیاتی فعالیت­های اقتصادی، تبلیغاتی و کمکهای دریافتی باشگاه. (4اردیبهشت 1393)، از اینترنت: /http://raesikia.com

  رنگریز، حسن و خورشیدی، غلامحسین.(1377). مالیه عمومی و تظیم خط مشی مالی دولت، تهران: شرکت چاپ و نشر بازرگانی.

  سازمان بورس اوراق بهادار تهران.(1381). تحول کسب و کار حرفه ای برای توسعۀ ظرفیت های اقتصادی ورزش.گزارش شناخت روشهای باشگاه­داری در اروپا. گزارش یک پژوهش.

  سازمان تربیت بدنی و ورزش جمهوری اسلامی ایران.(1381). طرح اجمالی سند راهبرد توسعۀ نظام جامع تربیت بدنی و ورزش(جلد اول). تهران: شرکت راد سامانه.

  سالاری، ابوذر.(1390). بررسی تأثیر نظام مالیاتی بر فضای کسب و کار. مجله اقتصادی، ماهنامه بررسی مسائل و سیاست های اقتصادی، شماره­های 9 و 10، آذر و دی 1390. ص 130-111.

  سلطانی، حسین؛ صالحی پور، محمد امین.(1390). راهنمای روش تدریس تربیت بدنی و بازی های دبستانی. انتشارات ورزش.

  شریفی، احمد.(1389). بررسی موانع اجرای صحیح قانون مالیات بر ارزش افزوده در استان ایلام طی سال های 1387 و 1388. پایان نامه کارشناسی ارشد. دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانشاه.

  شیرعلی، محسن.(1383). بهترین تعریف علمی از تربیت بدنی و ورزش. مجله ورزش و ارزش، معاونت تربیت بدنی و تندرستی وزارت آموزش و پرورش، شماره 173. ص 36و 37.

  صدیق زارعی، سیدجعفر.(1384). بررسی تحلیل توریسم ورزشی در شهر تهران. پایان نامه کارشناسی ارشد. دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران.

  صردیم، علیرضا.(1380). «بررسی نقش بازاریابی در صنعت جهانگردی شهرستان مقدس مشهد». پایان نامه کارشناسی ارشد. دانشگاه تربیت مدرس. ص: 225-.219

  طالب پور، مهدی.( 1386 ). بررسی اولویت بندی و ارزشیابی ابعاد مربیگری در تیم های ورزشی دانشگاه های کشور. مجله پژوهش در علوم ورزشی، پاییز 1386، شماره 16.ص106-92.

  طالبیان نیا، حسین.(1382). بررسی نظام بودجه بندی و سرانه های ورزشی سپاه و ارائه الگوی مناسب. فصلنامه مصباح، سال یازدهم، شماره 44. ص 39-29.

  طرح جامع مالیاتی. سازمان امور مالیاتی کشور. آبان ماه 1386.

  عارفیان، یداله.(1385).بررسی سیاست خصوصی­سازی و موانع و مشکلات آن در تربیت بدنی از دیدگاه مدیران استان مازندران. پایان نامه کارشناسی ارشد. دانشگاه مازندران.

  عزیزآبادی فراهانی، ابوالفضل.(1373). تربیت بدنی عمومی(2). چاپ هشتم. تهران: انتشارات دانشگاه پیام نور.

  عسگریان، فریبا و همکاران.(1384). بررسی وضعیت اقتصادی صنعت ورزش ایران در سالهای 1377 و 1380. نشریه حرکت، شماره 24. ص:44-25.

  علوی منش، سیدمحسن.(1388).  گزارش بررسی چالش های فضای کسب و کار. تهران: دفتر مطالعات اقتصادی مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی.

  علی­دوست قهفرخی، ابراهیم؛ جلالی فراهانی، مجید و نادران، الیاس.(1389).موانع توسعه تعاونی­های ورزشی در ورزش حرفه ای جمهوری اسلامی ایران با تاکید بر سیاست کلی اصل44. مدیریت ورزشی، شماره 7. ص:23-42.

  فراهانی، آرزو.(1392). بررسی آثار ناشی از معافیت های مالیاتی در تحقق عدالت اجتماعی در نظام حقوقی ایران. پایان نامه کارشناسی ارشد. دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی. دانشکده حقوق.

  فرزین فر، مهرداد.(1384).کارآفرینی وتعاون. مجموعه مقالات منتخب اولین کنفرانس ملی تعاون اشتغال و توسعه، دانشگاه یزد.

  فروغی پور، حمیدرضا؛ صابونچی، رضا و تیپ، هادی.(1390). عوامل مؤثر بر افزایش بهره وری اماکن، تأسیسات و تجهیزات ورزشی. رشد آموزش تربیت بدنی، دوره 11، شماره 3. ص 20-16.

  قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران.(1384).

  قیامی راد، امیر.(1385). " بررسی نقش بازار یابی در افزایش منابع و اعتبارات مالی فدراسیون کاراته جمهوری اسلامی ایران" اولین کنگره بین المللی رویکرد های نوین تربیت بدنی و علوم ورزشی. تهران(1385).

  کاتلر، فلیپ.(1383). "مبانی مدیریت بازاریابی". ترجمه پارسائیان. تهران: نشر ترمه.

  کاتلر، فیلیپ.(1384). "کاتلر در مدیریت بازار". ترجمه عبدالرضا رضایی نژاد، تهران: نشر فرا. چاپ دوم.

  کرد، باقر.(1391). بررسی عوامل مرتبط با توانمندسازی کارکنان کسب و کارهای کوچک و متوسط خدماتی. پژوهشهای مدیریت عمومی، سال پنجم، شماره15. ص:134-113.

  کریمی، جواد.(1387). نقش دانشگاه در ارتباط با تربیت بدنی و ورزش. دومین کنگره علمی ورزشی آموزش عالی، تهران، دانشگاه تربیت مدرس.

  کوشافر، علی اصغر.(1381). اصول و مباتی تربیت بدنی. چاپ اول. انتشارات دانشگاه آزاد اسلامی تبریز.

  گزارش Doing Business ایران سال 2009.

  گی، چاکوای.(1382). جهانگردی در چشم اندازی جامع. ترجمۀ دکتر علی پارسائیان و دکترسید محمد اعرابی. ویرایش2، تهران. دفتر پژوهش­های فرهنگی.

  مجمع تشخیص مصلحت نظام، سیاستهای کلی نظام در بخش صنعت، مصوبه 22/5/84 به شماره 0101/41393.

  محرم زاده، مهرداد.(1382).مدیریت سازمانهای ورزشی. انتشارات جهاد دانشگاهی ارومیه. چاپ اول. تابستان1382.

  محرم زاده، مهرداد.(1385). "مدیریت بازاریابی ورزشی". نشرجهاد دانشگاهی ارومیه. چاپ اول.

  محرم زاده، مهرداد؛ طلایی، رضا؛ همدمی، صبیحه؛ نقوی، لیلا.(1390)، ارتباطات در سازمانهای ورزشی. ارومیه: نشر جهاد دانشگاهی.

  مرادی چالشتری، جواد؛ مرادی، محمدرضا؛ نوروزیان قهفرخی، سهیلا ؛ جعفری، اکرم.(1392). بررسی موانع اقتصادی اثرگذار بر جذب سرمایه گذاری خارجی در صنعت فوتبال جمهوری اسلامی ایران. مدیریت ورزشی، شماره 17. ص 147-129.

  مشتاقیان، سهیل؛ اعتباریان، اکبر؛ نمازی زاده، مهدی؛ افخمی، مهرداد.(1392). بررسی تجارب مدیران، کارشناسان و ورزشکاران در مورد دلایل ناکامی ایران در مسابقات المپیک 2008 پکن در حیطه منابع انسانی و مالی. مدیریت ورزشی، دوره 5، شماره 2. ص 97-71.

  مظلوم، غلامرضا.(1385). معافیتهای مالیاتی در قوانین کشور، مجله اقتصادی، سال ششم، فروردین و اردیبهشت 1385، شماره های 53 و 54.

  مقصودی ایمن، حمیدرضا؛ هادوی، فریده؛ مقصودی ایمن، علی؛ منصف، علی؛ ابراهیمی، مهدی؛ اسماعیلی، محمد.(1390). تحلیل وضعیت هزینه کرد بودجه در برنامه های فوق برنامۀ ورزشی دانشگاه های ایران. پژوهش نامه مدیریت ورزشی و رفتار حرکتی. شماره 14، ص 50-31.

  مهران فر، صفر.(1384). بررسی شیوه های اشتغال دانش آموختگان دانشگاهی و افراد جویای کار در تعاونی ها. مجموعه مقالات اولین کنفرانس ملی تعاون، اشتغال و توسعه، دانشگاه یزد.

  میردار، شادمهر و همکاران (1384). تحلیل وضعیت منابع انسانی، بودجه و تاسیسات ورزشی مراکز اموزش عالی استان مازندران. پژوهش در علوم ورزشی، سال اول، شماره اول، ص 20-9.

  ناصح، مهتاب؛ قهرمان تبریزی، کوروش و شریفیان، اسماعیل.(1389). شناسایی عوامل موثر بر توسعۀ تعاونی های ورزشی در ایران. پژوهش های فیزیولوژی و مدیریت در ورزش، شمارۀ 8، زمستان 1390. ص­ص : 62-51.

  نظری، علیرضا.(1390). لزوم ساماندهی معافیت های مالیاتی. مجله اقتصادی- ماهنامه مسائل و سیاست های اقتصادی( دفتر تحقیقات و سیاست های مالی)، شماره11،ص142-139.

  هنرور، افشار.(1388). طراحی الگوی بازاریابی گردشگری ورزشی در ایران. رساله دکتری. دانشگاه تربیت مدرس.

  هنرور، افشار؛ مشبکی، اصغر؛ فرزان، فرزام.(1385). چالش­های فراروی مدیریت در بازاریابی گردشگری ورزشی در ایران. کنفرانس بین المللی مدیریت بازاریابی. شهریور 1385.

  هنری، حبیب.(1384). بنیادهای بازاریابی در ورزش زنان. پنجمین کنگره بین المللی علمی-ورزشی به سوی آینده 1384(مجموعه مقالات). تهران.

  وارث، سیدحامد؛ پروندی، یحیی و قاسمی، روح اله.(1391). ارتقای فضای کسب و کار جهت دست یابی به چشم انداز اقتصادی: کاربستی بر اساس تکنیک های تاپسیس و آنتروپی، مدیریت بازرگانی:  بهار 1391، دوره  4 ، شماره  11، ص 138-121.

  Bird, Richard (2003). "Administrative Dimensions of Tax Re-form", Draft Module Prepared for Course on Practical Issues of Tax Policy in Developing Countries, World Bank, Washington, D.C., April 28–May 1.

  Couccens. Laura, Slack. Trever. (1996)." Using Sport Sponsorship to Penetrate Local Markets: The cases of fast food", Journal of Sport Management, Vol 10, pp 169-187.

  Cousens، L.، Babiak، K.، Bradish، C.L. (2006). Beyond sponsorship: Re Framing corporate – sport relationships. Sport Management review، Vol. 9، Issue1: 1-23.

  E. Pitts, Brenda, and k. stotlar, David. (1996). Fundamentals of sport Marketing.

  Furk, D.C., & Tenille, J.B . (2007) . The Role of socio-Physiological and Culture-Education Motive in Market international Sport tourism: A Cross- Cultural Perspective. Tourism Management 28, 806-819.

  Högskolan i Halmstad،‌2008،‌ "Janssen-Cilag: The communication Challenge"،‌ School of Business and Engineering،‌ Bachelor dissertation 15 ECTS،‌ Supervisor: Venilton Reinert.

  Huchon, j. (2002) . Ei impacto de los grandes acontecimientos en el desarrollo de las metropolis. Barcelona: world association of the major metropolises.

  Huda، H. A. (2001). Investors opinons about sports marketing in Bahrain. The Sport Journal، 44. PP:124-140.

  Hums، M،A.، Chelladurai، P. (1994). Distributive justice in intercollegiate athletics: The views of NCAA coaches and administrators، journal of sport management، (8): 200-217.

  Jackson, R. (2001). "Sport administration manual, hurford enterprises Ltd, IOC, Lausanne, Switzerland.

  Keshock، C.M. (2004). The effect of economic impact information on the attitudes of potential sports sponsors operating in mid-size and small college communities، unpublished doctoral degree dissertation، department of sport Management، Recreation Management and Physical Education، Florida State University.

   Kyle,G.T,Kerstter,D.L,&Guadagnolo,F.B(2003).Manipulating Consumer Price Expectations for a 10k Road Race. Journal of sport mangment,17,142-155.

  Lapchick،‌ Richard (2005). Keeping score when it counts: Graduation rates for 2005 NCAA men’s and women’s Division I basketball tournament teams. Orlando،‌ FL: The Institute for Diversity and Ethics in Sport at the DeVos Sport Business Management Graduate Program،‌ University of Central Florida.

  Lynen، Peter. Nico، Spirle. (2007) ; Fundraising Fining Support for University Sport; Universidad Bangkok، Proceeding FISU Conference: 312

  Mahony، D.، Pastore، D. (1998). Distributive justice: An examination of participation opportunities، revenue and expenses at NCAA institutions -1973-1993. Journal of Sport and Social Issues، (22): 127-152.

  Malin Holmqvist )2005(."sport sponsorship as a promotion tool"،‌for degree bachelors thesis،‌lulea university of technology.

  mari hede, A. (2005) . sport – event, tourism and destination marketing strategies: an Australian case study of Athens 2004 and its media telecast. Journal of sport tourism, 10 (3), 187-200.

  Meenaghn، T. (1991). The role of sponsorship in the marketing communication Mix. International Journal of advertisement، 10(1)، PP:35

   Mullin B.J, Hardy S & Sutton W.A. (2007). Sport marketing. Third edition, Human kinetics Publishers: USA.

  Nogowa, H.; Y. Yamguchi, and Y. Hagi (1996). “An empirical research study on Japanese sport tourism.

  Paying Taxes 2009 The global picture,World Bank& Price water house cooper,2009.

  peter paul, and Donnelly james,(2004). Marketing management. Knowledge& skills McGraw- Hill.

  Pitt، L.، Parent، M. Berthon، P.، Steyn، P.G. (2010). Event sponsorship and ambush marketing. Lessons from the Beijing olpympics، business horizons، in press، corrected proff، available online 1 Feb.

  Pitts، B. Stotlar، D.K. (1996). Fundamental of sport marketing. Morgantown، fitness information technology، ISBN 1-885693-02-8.

  Pope، N.، Turco، D. (2001). Sport and event marketing، Mc Grawhill، NSW.

  Schreiber، A.L. (1994). Lifestyle and event marketing. NY: McGraw hill.

  Smith, S. J. (1997). "Football, Its Values, Finances and Reputation". Informe para la Football Association.

  Stold, G.C, Dittmore,S.W& Branvold, S.E.Sport Public Realations, Human Kinetick.(2006).

  Van Heerden, Theuns G.Kotze & Johan Bruwer .(2004)."Media exposure and sponsorship recall", South African Journal for Research in Sport, Physical Education and Recreation, 26(2): 131-140.

  www.doingbusiness.org/reports/global-reports/doing-business


موضوع پایان نامه نقش معافیت های های مالیاتی برتوسعه باشگاه های کوچک ورزشی از دیدگاه مدیران باشگاه ها و کارشناسان ورزشی شهر اصفهان, نمونه پایان نامه نقش معافیت های های مالیاتی برتوسعه باشگاه های کوچک ورزشی از دیدگاه مدیران باشگاه ها و کارشناسان ورزشی شهر اصفهان, جستجوی پایان نامه نقش معافیت های های مالیاتی برتوسعه باشگاه های کوچک ورزشی از دیدگاه مدیران باشگاه ها و کارشناسان ورزشی شهر اصفهان, فایل Word پایان نامه نقش معافیت های های مالیاتی برتوسعه باشگاه های کوچک ورزشی از دیدگاه مدیران باشگاه ها و کارشناسان ورزشی شهر اصفهان, دانلود پایان نامه نقش معافیت های های مالیاتی برتوسعه باشگاه های کوچک ورزشی از دیدگاه مدیران باشگاه ها و کارشناسان ورزشی شهر اصفهان, فایل PDF پایان نامه نقش معافیت های های مالیاتی برتوسعه باشگاه های کوچک ورزشی از دیدگاه مدیران باشگاه ها و کارشناسان ورزشی شهر اصفهان, تحقیق در مورد پایان نامه نقش معافیت های های مالیاتی برتوسعه باشگاه های کوچک ورزشی از دیدگاه مدیران باشگاه ها و کارشناسان ورزشی شهر اصفهان, مقاله در مورد پایان نامه نقش معافیت های های مالیاتی برتوسعه باشگاه های کوچک ورزشی از دیدگاه مدیران باشگاه ها و کارشناسان ورزشی شهر اصفهان, پروژه در مورد پایان نامه نقش معافیت های های مالیاتی برتوسعه باشگاه های کوچک ورزشی از دیدگاه مدیران باشگاه ها و کارشناسان ورزشی شهر اصفهان, پروپوزال در مورد پایان نامه نقش معافیت های های مالیاتی برتوسعه باشگاه های کوچک ورزشی از دیدگاه مدیران باشگاه ها و کارشناسان ورزشی شهر اصفهان, تز دکترا در مورد پایان نامه نقش معافیت های های مالیاتی برتوسعه باشگاه های کوچک ورزشی از دیدگاه مدیران باشگاه ها و کارشناسان ورزشی شهر اصفهان, تحقیقات دانشجویی درباره پایان نامه نقش معافیت های های مالیاتی برتوسعه باشگاه های کوچک ورزشی از دیدگاه مدیران باشگاه ها و کارشناسان ورزشی شهر اصفهان, مقالات دانشجویی درباره پایان نامه نقش معافیت های های مالیاتی برتوسعه باشگاه های کوچک ورزشی از دیدگاه مدیران باشگاه ها و کارشناسان ورزشی شهر اصفهان, پروژه درباره پایان نامه نقش معافیت های های مالیاتی برتوسعه باشگاه های کوچک ورزشی از دیدگاه مدیران باشگاه ها و کارشناسان ورزشی شهر اصفهان, گزارش سمینار در مورد پایان نامه نقش معافیت های های مالیاتی برتوسعه باشگاه های کوچک ورزشی از دیدگاه مدیران باشگاه ها و کارشناسان ورزشی شهر اصفهان, پروژه دانشجویی در مورد پایان نامه نقش معافیت های های مالیاتی برتوسعه باشگاه های کوچک ورزشی از دیدگاه مدیران باشگاه ها و کارشناسان ورزشی شهر اصفهان, تحقیق دانش آموزی در مورد پایان نامه نقش معافیت های های مالیاتی برتوسعه باشگاه های کوچک ورزشی از دیدگاه مدیران باشگاه ها و کارشناسان ورزشی شهر اصفهان, مقاله دانش آموزی در مورد پایان نامه نقش معافیت های های مالیاتی برتوسعه باشگاه های کوچک ورزشی از دیدگاه مدیران باشگاه ها و کارشناسان ورزشی شهر اصفهان, رساله دکترا در مورد پایان نامه نقش معافیت های های مالیاتی برتوسعه باشگاه های کوچک ورزشی از دیدگاه مدیران باشگاه ها و کارشناسان ورزشی شهر اصفهان

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (M.A) گرایش : مدیریت ورزشی رابطه ویژگی‌های شخصیتی و مدیریت تعارض مدیران در هیأت‌های ورزشی استان فارس چکیده هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه بین ویژگی­های شخصیتی و راهبردهای مدیریت تعارض مدیران هیات های ورزشی استان فارس بود. این تحقیق از نوع توصیفی، همبستگی است که به روش میدانی انجام شد. نمونه آماری این تحقیق شامل کلیه رؤسا و نایب رئیسان ...

دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی پایان نامه جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد در تربیت بدنی و علوم ورزشی گرایش مدیریت ورزشی چکیده هدف اصلی این پژوهش بررسی ارتباط بین مدیریت دانش با میزان کارآفرینی در مدیران باشگاه­های خصوصی شهر تهران بود. پژوهش حاضر از لحاظ ماهیت از نوع پژوهش­های کمی و از نظر هدف از نوع کاربردی و از نظر روش از نوع توصیفی-همبستگی است. جامعه آماری پژوهش را کلیه­ی مدیران ...

پایان نامه جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد در تربیت بدنی و علوم ورزشی چکیده هدف اصلی این پژوهش بررسی ارتباط بین مدیریت دانش با میزان کارآفرینی در مدیران باشگاه ­های خصوصی شهر تهران بود. پژوهش حاضر از لحاظ ماهیت از نوع پژوهش­های کمی و از نظر هدف از نوع کاربردی و از نظر روش از نوع توصیفی-همبستگی است. جامعه آماری پژوهش را کلیه­ی مدیران باشگاه های خصوصی شهر تهران تشکیل می دادند که از بین ...

ا چکیده هدف ازپژوهش حاضر نحوه ی گذراندن اوقات فراغت معلمان شهریزد با تاکید بر فعالیت های ورزشی و ارتباط آن با فرسودگی شغلی در سال تحصیلی 93-92 می باشد. این پژوهش از نوع توصیفی بیانی بوده و شیوه ی جمع آوری داده ها و اطلاعات، مطالعات اسنادی و کتابخانه ای و مطالعات میدانی و همچنین ابزار جمع آوری داده ها، پرسشنامه ای، شامل دو بخش که بخش اول شامل پرسشنامه ی چندگزینه ای محقق ساخته ...

چکیده : امروزه در جهان, حمایتهای مالی به خصوص حمایتهای مالی ورزشی فعالیتهای بازاریابی را تشکیل میدهند. در ایران هم فعالیتهای مالی ورزشی روند به رشد را به خصوص در ورزش فوتبال طی میکند . بنابراین لازم است که مدیران شرکتها از اثر بخشی این نوع فعالیتهای بازاریابی اطلاعات کاملی کسب کنند تا بتوانند تصمیم هایی از جمله تخصیص منابع برای حمایتهای مالی ورزشی را به درستی اتخاذ کنند. ...

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته:تربیت بدنی وعلوم ورزشی(M.A) گرایش:مدیریت ورزشی چکیده هدف این پژوهش، بررسی موانع و ارائه راه کارهای مناسب جهت استقرار نظام مدیریت کیفیت جامع در استان هرمزگان می باشد که به این منظور از روش تحقیق توصیفی برای انجام پژوهش استفاده شد. جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه روسا، دبیران و نائب روسای هیئت های ورزشی فعال در استان هرمزگان که در کل137 نفر می باشد و ...

پایان‌نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد رشته تحصیلی: تربیت بدنی و علوم ورزشی گرایش: مدیریت ورزش چکیده: یکی از راهبردهایی­­­­ ­­­­­که اخیراً در اغلب کشورهای جهان مورد توجه قرارگرفته، مدیریت و برنامه‌ریزی برای توسعه گردشگری در مناطق دارای پتانسیل­های لازم برای گسترش این صنعت است. گردشگری ورزشی شاخه­ای از گردشگری است که از دو بخش گردشگری به عنوان بزرگ‌ترین صنعت خدماتی جهان و ورزش ...

پایان نامه کارشناسی ارشدجغرافیاو برنامه ریزی شهری فصل اول کلیات تحقیق 1-1- مقدمه هرچند شهر نشینی در جهان از سابقه دیرینه ای برخوردار است اما ایجاد و گسترش شهرهای نوین عمدتاً متاثر از انقلاب صنعتی در قرن نوزدهم صورت پذیرفت. رشد جمعیت، تنوع در شیوه های تولید، شکل گیری نظام تولید کالاهای عمومی و تغییر در مناسبات روابط اجتماعی در سده های قبل، زمینه مساعدی را برای ایجاد و رشد شهرها ...

پایان‌نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (M.A. ) گرایش : مدیریت ورزشی چکیده این پژوهش با هدف بررسی رابطه بین هوش هیجانی و مهارت‌های ارتباطی با سلامت روان کارکنان اداره کل ورزش و جوانان استان فارس انجام شد. طرح پژوهش توصیفی و از نوع همبستگی است، جامعه آماری این پژوهش را تمامی کارکنان اداره کل ورزش و جوانان فارس به تعداد 120 نفر تشکیل می‌دادند که از بین آن‌ها 94 نفر به روش ...

تربیت­بدنی و علوم ورزشی پایان­نامه جهت اخذ مدرک کارشناسی ارشد چکیده عنوان: طراحی استراتژی توسعه فوتبال استان گیلان بر اساس تحلیل SWOT دانشجو: هشام رستمی هدف از این پژوهش طراحی استراتژی توسعه فوتبال استان گیلان بر اساس تحلیل SWOT بود. این تحقیق کاربردی با روش توصیفی – تحلیلی اجرا شده است . جامعه آماری پژوهش، شامل تمام صاحب­نظران فوتبال استان گیلان بود و نمونه موردنظر به صورت ...

ثبت سفارش