پایان نامه تأثیر ترتیب حرکت در تمرین مقاومتی بر پاسخ هورمون تستوسترون

word 2 MB 31714 51
1393 کارشناسی ارشد تربیت بدنی و ورزش
قیمت قبل:۶۰,۵۰۰ تومان
قیمت با تخفیف: ۲۲,۰۰۰ تومان
دانلود فایل
 • بخشی از محتوا
 • وضعیت فهرست و منابع
 • ﭘﺎﯾﺎن ﻧﺎﻣﻪی جهت دریافت درجه ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ارﺷﺪ

  رشته ﺗﺮﺑﯿﺖ ﺑﺪﻧﯽ وﻋﻠﻮم ورزﺷﯽ

  ﭼﮑﯿﺪه ﭘﮋوﻫﺶ

  هدف تحقیق حاضر بررسی تأثیرات ترتیب حرکت در تمرین مقاومتی بر پاسخ هورمون تستوسترون بود. 15 مرد جوان فعال با میانگین سنی41/0±02/18 سال؛ قد 96/4±0/173 سانتی­متر؛ وزن 57/9±08/63 کیلوگرم به صورت داوطلبانه به عنوان نمونه انتخاب شدند. ابتدا یک تکرار بیشینه حرکات (پرس تخت، اسکات پا، زیر بغل با سیم کش، پشت پا با دستگاه و سرشانه) آزمودنی­ها مشخص و اولین نمونه خونی نیز از آزمودنی­ها گرفته شد. آزمودنی­ها به فاصله یک هفته پروتکل­های سنتی و منتخب را انجام دادند. آزمودنی­ها ابتدا تمرین مقاومتی سنتی را به صورت ۳ دور با ۱۰ تکرار با شدت 70 تا 85 درصد یک تکرار بیشینه و یک هفته بعد تمرین مقاومتی منتخب را به همان شکل انجام دادند. نمونه­های خونی دیگر نیز 48 ساعت بعد از هر یک از جلسات تمرین مقاومتی سنتی و منتخب از آزمودنی­ها گرفته شد. از آزمون تحلیل واریانس با اندازه­گیری مکرر برای مقایسه نتایج پیش­آزمون و پس­آزمون و همچنین از آزمون t زوجی برای مقایسه حجم کار انجام گرفته در دو روش سنتی و منتخب استفاده و سطح معناداری 05/0≥ α در نظر گرفته شد. نتایج: سطح سرمی تستوسترون پس از روش سنتی و منتخب هردو افزایش معنادار داشت(00/0 p=). هم چنین حجم کار در روش منتخب به طور معناداری بیشتر بود(پرس تخت: ۰01/۰p =؛ اسکات پا: 00/0p=؛ زیربغل با سیمکش: 00/0p =؛ پشت پا: ۰01/0p =؛ سرشانه: 00/0p =). نتیجه­گیری: نتایج تحقیق نشان داد که تمرین مقاومتی با روش ترتیب حرکتی منتخب باعث افزایش حجم کار انجام شده و افزایش تستوسترون می­شود. بنابراین پیشنهاد می­شود که برای افزایش حجم تمرین و دیگر پاسخ­های مربوطه در تمرینات مقاومتی می­توان از ترتیب حرکتی منتخب استفاده کرد.

  لغات کلیدی: ترتیب حرکت، تمرین مقاومتی، تستوسترون.

  مقدمه

  یکی از سازگاری های مهم فیزیولوژیک پس از فعالیت بدنی، سازگاری هورمونی است. پاسخ هورمونی به فعالیت بدنی تابع شدت، مدت ونوع برنامه تمرینی است(1). تمرین­ مقاومتی ﻣﻲ­ﺗﻮاﻧﺪ اﺛﺮ ﻣﺘﻔﺎوﺗﻲ ﺑﺮ روی ﻏﻠﻈﺖ ﻫﻮرﻣﻮن و ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎی عملکردی ﺑﮕﺬارد. اﮔﺮ ﭼﻪ اﻫﻤّﻴﺖ ﻓﻴﺰﻳﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ ﺑﺴﻴﺎری از اﻳﻦ ﺗﻐﻴﻴﺮات در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ، اﻣﺎ در واقع پاسخ اﻳﻦ ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖﻫﺎی ورزﺷﻲ، دارای اﻫﻤﻴﺖ بسیاری اﺳﺖ، همچنین از این تمرین مقاومتی به­ عنوان ﻣﺤﺮک اﺻﻠﻲ ﺑﺮای اﻓﺰاﻳﺶ ﺣﺎد غلظت ﻫﻮرﻣﻮنﻫﺎ یاد شده است(2، 7). امّا از آنجا که مشخصه تمرین­ مقاومتی ایجاد محیطی­ حاد برای پاسخ­های ­فیزیولوژیکی از جمله پاسخ­ هورمونی بوده ­که­ نقش حیاتی­ در فرآیند تغییر و تبدیل سلول­های­ پروتئینی ­تارچه­ای ­ایفا می­کنند و عوامل ﻫﻮرﻣﻮنی جزو اﺛﺮﮔﺬار ﺑﺮﮐﻠﯿﮥ ﺟﻨﺒﻪﻫﺎی تنظیم رشد هستند(18،17،8) و ­به همراه ترشح ­هورمون­های ­آنابولیک­ اثرات­ فیزیولوژیکی مهمی خصوصاً برای مردان جوان ­وجود­ دارد­، لذا روش­های مختلفی ­برای ­افزایش ­تعامل ­بین­ فعالیت­های مقاومتی­ و غدد ­درون ریز ­مورد ­مطالعه قرار­گرفته است(1۰،9). در این بین مد نظر قرار دادن­ دستکاری ­متغیرات تمرینی نظیر: حجم، شدت­، استراحت ­بین ­دورها و... توانسته بر ­اثر­ پاسخ هورمونی، در چرخه واکنش پذیری ­سبب ­سازگاری بزرگ ­سنتز پروتئین شود(18،17،16،11). امّا با این وجود که روشن است ­­طراحی ­برنامه­های ­ویژه ­سبب­ پاسخ متفاوت­ هورمونی می­شود، مشخص ­نیست ­تا ­چه ­اندازه ­اختلاف ­پاسخ هورمونی­ در مداخله حاد تمرین مقاومتی پس ­از­ یک ­دوره تمرین ­رخ ­می­دهد(۱3). گفته شده ترکیب نوع تمرینات توانسته تعادل آنابولیک و کاتابولیک هورمون­ها را تغییر دهد(1)، بنابراین به نظر می­رسد، شیوه­های تمرینی متنوع بتواند حقایق بسیاری درباره ماهّیت انواع تمرین مقاومتی آشکار کند. با این تفاسیر ارائه شده و ضمن اینکه پروتکل­های تمرین علمی می­تواند در بهینه­ ­سازی و پاسخ مطلوب فرآیندهای رشد ورزشکاران و مربیان را یاری کند(۱۷،۱۴،۱۵،۹) ما در پی بررسی تأثیر ترتیب بکارگیری حرکات مشخص در تمرین مقاومتی بر پاسخ هورمون تستوسترون و مقدار تغییرات عملکردی انجام شده با دستورالعمل تجویز ­ پروتکل تمرینی مقاومتی به صورت سنتی و منتخب هستیم.

   

  ۱-۲-  بیان مسئله

  سیستم اندوکرین تعادل حیاتی بدن را حفظ کرده و به انسان کمک می کند تا به محرک خارجی پاسخ دهد. سیستم اندوکرین بخشی از راهبر بهینه سازی اعمال فیزیولوژیک بدن است . این مکانیسمهای کنترل شده بوسیله سیستم اندوکرین میتواند در پاسخ به یک جلسه تمرین مقاومتی حاد فعال شود (4). مکانیسم­های آنابولیک ویژه­ای مانند ترشح هورمون رشد، و تستوسترون بر رشد و توسعه ی عضلانی تأثیر می­گذارند. ورزش مقاومتی یک محرک برای توسعه ی قدرت و هیپرتروفی تار عضلانی است. این موضوع می­تواند کمینه در بخشی به افزایش حاد ناشی از ورزش در هورمون­های آنابولیک آندوژنی مربوط باشد(3).  با افزایش سن، عملکرد قدرتی، توده عضلانی تستوسترون یک هورمون آنابولیک است که از آندروژنC-19 استرول مشتق می­شود­­ و مانند همه هورمون­های استروئیدی دیگر به طور عمده در سلول­های لیدیگ بیضه ازکلسترول تولید می­گردد(10،9). گفته شده تستوسترون نقش مهمی در توسعه حجم عضلانی و قدرت بازی می­کند، که آن را به عنوان میواستاتین تسهیل کننده برای رشد عضلات در تعامل ­برای تحریک سنتز پروتئین عضلانی ­می­شناسند. مشخص شده دوره­های تمرین حاد به سرعت باعث افزایش سطح تستوسترون در گردش خون می­شود(2،1). از طرفی آثار تمرین با توجه به نوع آن اختصاصی است. به علاوه انواع سازگاری های ایجاد شده در عضله در پاسخ به نوع تمرین نیز اختصاصی می­شود. نوع تمر­ین سازگار­های متفاوتی را در بدن ایجاد می­کند که برخی متضاد با هم هستند(1). یک بار تمرنی برای تحریک سیستم عضلانی نه فقط با شدت ورزش، بلکه با نوع و زمان بازیافت بین انقباض­های تناوبی یا تداومی ارتباط دارد(3). با این وجود به نظر می­رسد ترتیب به کارگیری حرکات در تمرین مقاومتی شکل پاسخ هورمونی را دستخوش تغییرات عمده­ای خواهد کرد.

  امّا از آنجا که ممکن است به ­طور ظاهری­ یک­ تصمیم ­ساده ­برای ­به ­کارگیری­ محرک ­مطلوب­­ در تمرین مقاومتی به واقع ­­یک ­انتخاب ­پیچیده ­باشد­ که­ تمام ­زنجیره ­رویداد در مسیر ­سازگاری ­را تحت­ نفوذ ­قرار می­دهد. بنابراین آگاهی از این قضیه که بدانیم چه نوع تمرینی می­تواند پاسخ هورمونی بهینه­ای ایجاد کند بسیار حائض اهمیت است(11)و در این تحقیق جهت بررسی آثار متغییر ترتیب حرکت بر پاسخ هورمونی و عملکردی در پی بررسی آثار تمرینات مقاومتی با دو ترتیب متفاوت به روش سنتی ومنتخب بر میزان تغییرات هورمون تستوسترون هستیم.

   

   
  ۱-۳-  ضرورت و اهمیت تحقیق

  به طورکلی توده عضلانی متناسب با قدرت عضلانی دستخوش تغییر می­گردد، بنابراین افزایش توده عضلانی یک هدف مهم برای تمرین مقاومتی به منظور افزایش قدرت عضلانی می­باشد(9،3)، همچنین دستکاری بهینه متغیرهای تمرین مقاوتی برای به حداکثر رساندن عملکرد و درک مکانیسم­های زیر بنایی فیزیولوژیکی تمرینات قدرتی و توانی با مطالعه روی قدرت و هایپرتروفی از دستاوردهای مورد علاقه محققین است، تا بارها تغییرات هورمونی در پاسخ به تمرین مقاومتی را که نقش مهمی در یکپارچه سازی افزایش سنتز پروتئین، انتقال ایمپالس عصبی و توسعه قدرت دارد، مورد آزمایش قرار دهند(12). با وجود این که دو مقوله قدرت­ و هایپرتروفی­ تمرینات ­مقاومتی­ را حائض ­اهمیت ­قرار داده­ ­است محققان در پی­ رسیدگی ­و جستوجو برای­ تعیین­ روشهای ­تمرینی­ که­ حداکثر قابلیت ­و نتیجه­ را در برنامه ­تمرین­ دارد ­و تسهیل کننده ­درک­ عمومی ­از ­مکانیسم­های ­­افزایش دهنده­ قدرت ­و هایپرتروفی­اند، بوده و هستند. گرچه ­نشان­ داده ­شده ­که ­طراحی ­برنامه­های ­ویژه­، سبب­ پاسخ­های ­­متفاوت ­هورمونی­ می­شود، مشخص­ نشده ­تا­ چه­ اندازه ­اختلاف ­پاسخ­های ­هورمونی­ در کشمکش­های­ حاد تمرینات­ مقاومتی ­­پس ­از ­یک ­دوره ­تمرین ­رخ­ می­دهد(13،3). همچنین تفاوت پاسخ هورمونی توسط فعل و انفعال متغیر­های تمرینی تعیین می­شود، به عنوان مثال: شدت، حجم، مدت، دوره­های استراحت، توده عضلانی­ درگیر و ویژگی­های فردی مثل، سن، سلامت و تناسب اندام بخشی از این متغییرات تمرینی هستند(۱4). از طرفی مد نظر قرار دادن دستکاری این متغیر­ های تمرینی می­تواند در اثر پاسخ هورمونی در چرخه واکنش پذیری سبب سازگاری بزرگ سنتز پروتئین شود(1)

   دستکاری بهینه متغیرهای تمرین مقاوتی برای به حداکثر رساندن عملکرد و درک مکانیسم­های زیر بنایی فیزیولوژیکی تمرینات قدرتی و توانی با مطالعه روی قدرت و هایپرتروفی از دستاوردهای مورد علاقه محققین است. تا بارها تغییرات هورمونی در پاسخ به تمرین مقاومتی را که نقش مهمی در یکپارچه سازی افزایش سنتز پروتئین، انتقال دهنده عصبی، و توسعه قدرت بازی می­کند آزمایش کنند. هورمون های اصلی مورد مطالعه به طور معمول شامل تستوسترون(هر دو تام و آزاد) هورمون رشد انسانی، و کورتیزول است. که بیشتر پاسخ حاد حجم و شدت تمرین با این هورمون­ها مورد بررسی قرار گرفته است(15). بالسامو و همکاران[1] (۲۰۱۲) پس از بررسی ­مطالعاتی پیشنهاد کردند از طرح­های ­مختلف­ تمرین­ بر پاسخ­ حاد و مزمن در مورد گروه­های ­مختلف­ عضله، قدرت­ عضله، پاسخ­ هورمونی و ... در­آینده استفاده شود(16). از آنجا که تجزیه و تحلیل پاسخ حاد بر تمرین مقاومتی از لحاظ مد نظر قرار دادن هر دوی پاسخ های آنابولیک وکاتابولیک مهم­اند به ویژه اینکه، نسبت تستوسترون به کورتیزول به عنوان یک نشانه تعادل آنابولیک/ کاتابولیک در ورزشکاران استفاده شده است. برخلاف کورتیزول، هورمون ­آنابولیک تستوسترون برای افزایش­ سنتز پروتئین و رشد عضله اسکلتی مفید واقع می­گردد(1) و احتمالاً به این­ دلیل استروئیدهای ­آنابولیک به وسیله افراد شرکت کننده در برنامه­های وزنه­برداری با فرض­ تقویت رشد عضله اسکلتی، مورد استفاده قرار می­گیرند(19). با تفاسیر ذکر شده و ضمن اینکه جستوجو و مطالعات ما روی اثر ترتیب و اجرای حرکات بر پاسخ هورمونی و شاخص­های خاص آسیب به شکل مطالعه حاضر یافته خاصی را در برنداشت می­کوشیم تا متغیر ترتیب به کارگیری حرکات در تمرین مقاومتی با دو روش سنتی(عمومی) و منتخب(با ترتیبی متفاوت) را مورد ارزیابی قرار دهیم. با توجه به احساس نیاز جمعیت عمومی ورزشکاران تفریحی و حوزه پزشکی ورزشی، برای  به­کارگیری شیوه تمرین بهینه جهت پاسخ مطلوب فیزیولوژیکی و عملکردی به تمرینات مقاومتی و شناسایی تغییرات هورمونی، آنزیمی، و حرکتی بدن پس از آن، می­توان شناخت و بینش درست از یک بازه تمرینی مطلوب را برای طراحان تمرین و مربیان وسعت دهیم. انتظار داریم نتایج این تحقیق بتواند علاوه بر تفهیم مسائل بنیادی علم تمرین، به تعمیّم سلامتی و تداوم تمرینات مقاومتی و بالا بردن ­درک ­عمومی ­از مکانیسم­های ­­افزایش ­دهنده ­قدرت ­و هایپرتروفی کمک کند

   

  Abstract

  The purpose of the current study was to examine the effect of Exercise Order in Resistance training on Testosterone Response. Fifteen young active men (age: 18.02±0.41 yr, height: 173.0±4.96 cm, weight: 63.08±9.57 kg) voluntarily selected. At the first, 1 repetition maximum of all exercises (i.e. bench press, squat, Lat. Pull-down, Leg curl, Military press) were determined and first blood sample was taken. Subjects performed traditional resistance training program in the form of 2*3*10 (exercise*set*repetition (sum: 6 sets)) with 70-85% of 1RM with 2 min rest between each set and 3 min between each exercise, and 1 week after, performed selected resistance training program in the form of 3*10 (set*repetition) with 70-85% of 1RM in bench press then 3*10 (set*repetition) with 70-85% of 1RM in squat and repeated this routine again. Then this method was repeated for other exercises (i.e. Lat. Pull-down, Leg curl, Military press, Lat. Pull-down, Leg curl, Military press, respectively (sum: 6 sets)). In selected resistance training program there was 2 min rest between each set. Other blood samples were taken 48 h after each training session. Analysis of Variance(ANOVA( with Repeated measures was used to identify any significant differences in serum Testosterone level and Paired-samples t test was used to identify any significant differences in total volume completed in each group and statistical significance was set at p≤0.05. Results: serum Testosterone levels after Traditional and selected resistance training programs Increased significantly (p=0.00). As well, Work load this was greater significantly in the selected method. Also, the total volume completed was significantly greater in selected method in all exercises (i.e. bench press: p=0.001; squat: p=0.00; Lat. Pull-down: p=0.00; Leg curl: p=0.001; Military press: p=0.00). Conclusion: The findings of the present study indicate that large total volume completed and more Increase in serum Testosterone levels can be achieved with selected resistance training program.Therefore, this finding suggested that to increase training volume and other relevant responses in resistance training, can use selected resistance training program.

   

  Key words: Exercise Order, Resistance Training, Testosterone.

 • فهرست:

  فصل  ۱-  مقدمه و معرفی

  ۱-۱-  مقدمه .......................................................................................................................................................2 

  ۱-۲-  بیان مسئله ................................................................................................................................................2

  ۱-۳-  ضرورت و اهمیت تحقیق ........................................................................................................................3

  ۱-۴-  اهداف تحقیق ...........................................................................................................................................5

          ۱-۴-۱-  اهداف کلی............................................................................................................................................................5

           ۱-۴-۲-  اهداف اختصاصی .................................................................................................................................................5

  ۱-۵-  فرضیه­های پژوهش....................................................................................................................................5

           ۱-۵-۱-  فرضیه­های اصلی....................................................................................................................................................5

           ۱-۵-۲-  فرضیه­های جانبی...................................................................................................................................................5

  ۱-۶-  محدودیت­های تحقیق ..............................................................................................................................6

  ۱-۷-  تعریف واژه ها و اصطلاحات ..................................................................................................................6

            ۱-۷-۱-  هورمون تستوسترون .............................................................................................................................................. 6

          ۱-۷-2- ترتیب حرکت درتمرین ...........................................................................................................................................7

   

  فصل ۲-  ادبیات تحقیق

  ۲-۱-  مقدمه .......................................................................................................................................................9

  ۲-۲-  زمینه های نظری ......................................................................................................................................9

           ۲-۲-۱-  غدد درون ریز.......................................................................................................................................................9

           ۲-۲-۲-  هورمون:‍‍‍‍‍ ساختار، سنتز و انتقال در خون .................................................................................................................9

           ۲-۲-۳-  هورمون: نیمه عمر، حمل و نقل، تخریب ...............................................................................................................10

           ۲-۲-۴-  عضله و سیگنال­های درون ریز............................................................................................................................11

           ۲-۲-۵-  ریتم شبانه روزی ................................................................................................................................................12

           ۲-۲-۶-  عملکرد هورمون تستوسترون .........................................................................................................................................13

           ۲-۲-۷-  تاثیر سن در ترشح هورمون تستوسترون ................................................................................................................14

           ۲-۲-۸-  نیمه عمر هورمون تستوسترون................................................................................................................................15

  ۲-3-  تحقیقات انجام شده ...............................................................................................................................16     

           ۲-3-1-  هورمون تستوسترون...............................................................................................................................................16

           2-3-3- حجم کار ..............................................................................................................................................................18

   

  فصل۳- روش شناسی تحقیق

  ۳-۱-  روش تحقیق ..........................................................................................................................................21

  ۳-۳-  جامعه ونمونه آماری ..............................................................................................................................21

  ۳-۴-  متغیرهای تحقیق ....................................................................................................................................22

            ۳-۴- ۱- متغیر مستقل .....................................................................................................................................................22

            ۳-۴-۲- متغیر های وابسته ...............................................................................................................................................22

  ۳-۵-  ابزار اندازه­گیری .....................................................................................................................................22

  ۳-۶-  شیوه اجرای تحقیق.................................................................................................................................23

  ۳-۷-  برنامه تمرینی .........................................................................................................................................25

  ۳-۸-  روش های آماری....................................................................................................................................26

   

  فصل ۴- تجزیه و تحلیل آمار

  ۴-۱-  ﻣﻘﺪﻣﻪ..................................................................................................................................................... 28

  ۴-۲-  نتایج و یافته­های پژوهش ..................................................................................................................... 28

            ۴-۲-۱-  توصیف نتایج ......................................................................................................................................................28

                 ۴-۲-۱-۱-  ﻧﺘﺎﯾﺞ توصیفی برای متغیر­های حرکتی ...................................................................................................................... 28   
                 ۴-۲-۱-۲-   میانگین حجم کار.....................................................................................................................................................29
                  ۴ -۲-۱-۳-  سطوح هورمون تستوسترون....................................................................................................................................30

           ۴-۲-۲-  آمار اﺳﺘﻨﺒﺎﻃﻲ.......................................................................................................................................................31

           ۴-۲ -۲-۱-  آزمون فرضیه­ها ...............................................................................................................................................31
                   ۴-۲-۲-۱-۱-  فرضیه اول  ..........................................................................................................................................................31
                  ۴-۲-۲-۱-۲-  فرضیه دوم ............................................................................................................................................................34
   

   

   

  فصل ۵- خلاصه، بحث و نتیجه گیری

  ۵-۱-  خلاصه ﭘﮋوﻫﺶ.......................................................................................................................................37

  ۵-2-  بحث.......................................................................................................................................................38

             ۵-2-۱-  هورمون تستوسترون ............................................................................................................................................38

             ۵-2-2-  حجم تمرین......................................................................................................................................................40

  ۵-۴-  نتیجه­گیری..............................................................................................................................................41

  ۵-۵-  پیشنهادها................................................................................................................................................42

           ۵-۵ -۱- پیشنهادهای برآمده از پژوهش .........................................................................................................................42

             ۵-۵ -۲- پیشنهادهای پژوهشی........................................................................................................................................42

   

  ۶- پیوست­ها

  ۶ -1- پیوست...................................................................................................................................................44

            ۶-1- اندازه گیری هورمون تستوسترون(پیوست 1)................................................................................44

            ۶-2- مشخصات جهت جمع آوری نمونه گیری(پیوست3).........................................................................45

            ۶-3- رضایت نامه شرکت و همکاری در طرح(پیوست 4)....................................................................46

            ۶-4- دستورالعمل تغذیه­ای و عملکردی داوطلبان (پیوست5)..............................................................47

            ۶-5- عکس تجهیزات آزمایشگاه (پیوست6)........................................................................................48

   

  7- فهرست منابع

          7- منابع ...............................................................................................................................................49   

   

   

  منبع:

   

  شاکری ن، نیکبخت ح ، آذربایجانی م ع، امیرتاش ع م. تأثیر نوع تمرین قدرتی، استقامتی و ترکیبی بر غلظت تستوسترون و کورتیزول سرمی مردان جوان تمرین نکرده(1390). پژوهشی، فصلنامه علوم ورزش /سال سوم، شماره هشتم.ص97- 115.

  ﺑﻮﻣﭙﺎ ﺗﺌﻮدور. زﻣﺎﻧﺒﻨﺪی و ﻃﺮاﺣﻲ ﺗﻤﺮﻳﻦ ﻗﺪرﺗﻲ در ورزش. ﺗﺮﺟﻤﻪ ﺣﻤﻴﺪ رﺟﺒﻲ. ﺣﻤﻴﺪ آﻗﺎ ﻋﻠﻲ ﻧﮋاد، ﻣﻌﺮﻓﺖ ﺳﻴﺎه ﻛﻮﻫﻴﺎن. ﭼﺎپ اول، ﺗﻬﺮان: (۱۳۸۲). اﻧﺘﺸﺎرات ﻓﺮداﻧﺶ ﭘﮋوﻫﺎن.

  حقیقی الف ح. محمودی م. دلگشا م. پاسخ های هورمونی به دو برنامه ی تمرین مقاومتی وامانده ساز با شدت های مختلف در مردان اندام پرور.(۱۳۹۱). مجله ی غدد درون ریز و متابولیسم ایران. دوره ی چهاردهم، شماره ی ۳، صفحه ۲۷۴-۲۶۷.

  ارضی الف، دمیر چی الف، اسدی ع. مقایسه پاسخ حاد هورمونی متعاقب فعالیت مقاومتی با شدت متوسط در مردان جوان و میانسال.(1392). مجله علوم پزشکی رازی دوره 21 ، شماره118.

  طاهر ز،حامدی نیا م ر، حقیقی الف ح. تاثیر یک جلسه ورزش مقاومتی متوسط و سنگین بر پاسخ حاد و تاخیری لپتین، انسولین، کورتیزول، تستوسترون و انرژی مصرفی پس از ورزش در مردان سالم. (1390)مجله ی غدد درون ریز و متابولیسم ایران دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید بهشتی دوره ی سیزدهم، شماره ی ۱.

  وﻟﻲ ﭘﻮر ده ﻧﻮ و. ﻗﺮاﺧﺎﻧﻠﻮ ر. رﻫﺒﺮی زاده ف. ﻣﻮﻟﻲ س ج . ﺳﺎزﮔﺎریﻫﺎی ﻋﺼﺒﻲ- ﻋﻀﻼﻧﻲ و ﻋﻤﻠﻜﺮدی ﺑﻪ ﺗﻤﺮﻳﻦ ﻣﻨﺘﺨﺐ ﭘﻠﻴﻮﻣﺘﺮﻳﻚ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺗﺮﻛﻴﺐﺗﻤﺮﻳﻦ ﻣﻘﺎوﻣﺘﻲ و ﭘﻠﻴﻮﻣﺘﺮﻳﻚ. ﻋﻠﻮم زﻳﺴﺘﻲ  ورزﺷﻲ - زﻣﺴﺘﺎن ﺷﻤﺎره 7 - صفحه: 91-113.

  صفرزاده گرگی ص، مال ندیش ع .تأثیر تمرین مقاومتی بر پاسخ حاد هورمون تستوسترون و رشد در افراد زیر 18 و بالای 18 .(1391). مجله فیزیولوژی ورزشی. شماره 15.

   

  Souza-Junior TP, Willardson JM, Bloomer R, Leite RD, Fleck SJ, Oliveira PR, Simão R. Strength and hypertrophy responses to constant and decresing rest intervals in trained men using creatine supplementation. Journal of the international society of sport nutrition. . (2011). J Int Soc Sports Nutr. 27; 8(1):17. doi: 10.1186-1550-2783-8-17.

  Boroujerdi SS, Rahimi R. Acute GHQ And IGF-I Responses To Short Vs. Long Rest Period Between Sets During Forced Repetitions Resistance Training System. South African Journal for Research in Sport, Physical Education and Recreation. 2008; 30(2):31-

  Te-Chi L, Chia-Hua K, Paulus S. W. Exercise and Testosterone. Adaptive Medicine. (2009)1(1): 26-31.  DOI: 10.4247.

  Rahimi.R, Ghaderi.M, Mirzaei.B, Faraji. H,.Effects of very short rest periods on hormonal responses to resistance exercise in men. World Applied Sciences Journal. 2010; 8(10):1287-93.

  Buresh R, Berg K, French J. The effect of resistive exercise rest interval on hormonal response strength and hypertrophy with training J Strength Cond Res. (2009) ;23 (1):62-71. doi: 10.1519.

  Vincent HK, Vincent KR. The Effect of Training Status on the Serum Creatine Kinase Response, Soreness and Muscle Function Following Resistance Exercise. Int J Sports Med 1997; 18(6): 431-43. 1997; DOI: 10.1055.

  Souza-Junior TP, Willardson JM, Bloomer R, Leite RD, Fleck SJ, Oliveira PR, et al. Strength and hypertrophy responses to constant and decreasing rest intervals in trained men using creatine supplementation. Journal of the International Society of Sports Nutrition 2011, (17):2783-8. 8:17 doi: 101186/1550-2783-8-17.

  Izquierdo M, Ibañez J, González-Badillo JJ, Häkkinen K, A.Ratamess N, Kraemer WJ, et al. Differential effects of strength training leading to failure versus not to failure on hormonal responses, strength, and muscle power gains. J Appl Physiol. 2006;100: 1647–56.Sandor.

  Balsamo S, Tibana RA, Cunha Dd, Nascimento, Farias GLd, Petruccelli Z, et al. Exercise order affects the total training volume and the ratings of perceived exertion in response to a super-set resistance training session. International Journal of General Medicine. 2012;20(2/5):23-7

  Wu B-H, Lin J-C. Caffeine attenuates acute growth hormone response to a single bout of resistance exercise. Journal of Sports Science and Medicine. 2010;9: 262-9.

  VellosoCP. Regulation of muscle mass by growth hormone and IGF-I. British Journal of Pharmacology 2008;154:557-68.

  KRAEMER WJ, RATAMESS NA. Fundamentals of Resistance Training: Progression and Exercise Prescription. Physical Fitness and Performance. 2003; 36(4):674-88

  Volek JS, Kraemer WJ, Bush JA, Incledon T, Boetes M. Testosterone and cortisol in relationship to dietarynutrients and resistance exercise. (1985). J Appl Physiol. Jan; 82(1):49-54. 

  Kraemer RR1, Kilgore JL, Kraemer GR, Castracane VD. Growth hormone, IGF-I, and testosterone responses to resistive exercise. (1992)Med Sci Sports Exerc. Dec; 24(12):1346-52.

  . Binkley HM. Strength, Size, or Power? NSCA’s Performance Training Journal. 2004; 1(4):14-8.

  Simão R, Spineti J, Salles BFd, Oliveira LF, Thiago Matta, Fabricio.Miranda, et al. Influence of exercise order on maximum strength and muscle thickness in untrained men. Journal of Sports Science and Medicine 2010; 9(1-7).

  Gentil P, Oliveira E, JO Vda, Carmo JD, Bottaro m. Effects OF Exercise Order ON Upper-Body Muscle Activation And Exercise performance. Journal of Strength and Conditioning Research. 2007; 21(4):1082-6.

  Taipale RS, Keijo H. Acute Hormonal and Force Responses to Combined Strength and Endurance Loadings in Men and Women: The ‘‘Order Effect’’. PLOS ONE0055051. 2013; 8(2).

  Nielsen S, Hvid T, Kelly M, Lindegaard B, Dethlefsen C, Windin K & et al. Muscle specific mIRNAs are induced by Testosterone and indepently upregulated by age.original research article. (2014) Front. Physioldoi: 10.3389/fphys.00394

  Brand J S. Der Tweel I v.  Grobbee D E. Emmelot M H. Yvonne van der T S. Testosterone, sex hormone-binding globulin and the metabolic syndrome: a systematic review and meta-analysis of observational studies (2011). International Journal of Epidemiology. 40:189–207 doi:10.1093/ije/dyq158.

  Copeland J, L. Consitt L, A. Tremblay M, S. Hormonal response to endurance and resistance exercise in females aged 19-69years. J Gerontol A Biol Sci Med Sci. Apr(2002); 57(4):B158-65.

  Kelly DM, Jones TH. Testosterone: a vascular hormone in health and disease. J Endocrinol. 2013 May 7; 217(3): 47-71.doi: 10.1530/JOE-12-0582.

  Srinivas-Shankar U1, Wu FC.Frailty and Muscle Function: Role for Testosterone? Front Horm Res. 2009; 37: 133-49. doi: 10.1159/000176050.

  A.Paduch D. E, Brannigan R, F.Fuchs E, D.Kim E, Marmar. J, JOEL L. The Laboratory Diagnosis of Testosterone Deficiency.(2013)American Urological Associati on Education and Research, Inc

  Devi S, Saxena J, Rastogi D, Goel A, Saha S. Effect of Short-term Physical Exercise on Serum Total Testosterone Levels in Young Adults. Indian J Physiol Pharmacol. 2014. Jun;58(2):178-81.

  Kraemer WJ, Ha¨kkinen K, Newton RU, McCormick M, Nindl BC, Volek JS, et al.  Acute hormonal responses to heavy resistance exercise in younger and older men. Eur J Appl Physiol. 1998; 77: 206-11

  Paduch D A. Brannigan R E. Fuchs E. Kim E D. Et all. The Laboratory Diagnosis of Testosterone Deficiency. (2013). American urological association education and research, Inc.

  Hyun-Ki L, Kyung L J, Belong C.The Role of Androgen in the Adipose Tissue of Males World Journal of Men’s Health. 2013;31(2):136-140. doi:10.5534/wjmh.2013.31.2.136.

  . Coates J M, Gurnell M, Sarnyai Z. From molecule to market: steroid hormones and financial risk-taking. (2010) 365, 331–343. doi:10.1098/rstb.2009.0193

  Michael Klentze. Testosterone,The Male Hormone Connection: Treating Diabetes and Heart Disease. Medical Director, Klentze Institute of Anti-Aging, Munich, Germany; Member, A4M Advisory Board – Europe.

  Yari M, Ahmadi R. The Effects of Testosterone and Estradiol on Serum Creatine Kinase Level in Male Rats International Conference on Law, Humanities and Education (ICLHE'2013) August 28-29.

  Kraemer WJ, Häkkinen K, Newton RU, Nindl BC, Volek JS, McCormick M, & et all. Effects of heavy-resistance training on hormonal response patterns in younger vs. older men .1999Vol. 87no. 3, 982-992DOI

  Teemu p, Anttimero m, Pirkko H, Arto P, Paavov ,K. Resistance exercise-induced hormonal responses in men, women,and pubescent boys. Neuromuscular Research Center, Department of Biology of Physical Activity. 2001.34(5):806-.813

   Häkkinen K, Pakarinen A, Kraemer WJ, Newton RU, Alen M. Basal concentrations and acute responsesof serum hormones and strength development during heavy resistance training in middle-aged andelderly men and women. J Gerontol A Biol Sci Med Sci 2000;55(2):B95-105

  Uchida MC, Bacurau RFP, Navarro F, Pontes Jr FL, Tessuti VD, Moreau RL, et al. Alteration of testosterone:cortisol ratio induced by resistance training in women. Rev Bras Med Esporte. 2004; 10(3): 169-72

  Brush R, Berg k, Frinch J. The effect of resistive exercise rest interval on hormonal response strength and hypertrophy with training. Journal of strength and conditioning resarch. 2009;23(1):62 -71

  C FA, J KW, RAMSEY LT. Pituitary-adrenal-gonadal responses to high-intensity resistance exercise overtraining. Journal of Applied Physiology Published. 1998;85 : 2352 -9.

  SIMAO R, Farinatti pdtv, Polito MD, Viveiros L, Fleck SJ. Influence of exercise order on the number of repetitions performed and perceived exertion during resistance exercise in women. Journal of Strength and Conditioning Research. 2007; 21 (1):23- 8 .

  Scott K. Powers, Edward T, Howley. Hormonal Responses to Exercise. Theory and Application to Fitness and Performance. Seventh Edition Copyright ©2009 The McGraw-Hill Companies, Inc. Permission required for reproduction or display outside of classroom use.

  C. L. Fahrner, A. C. Hackney. Effects of Endurance Exercise on Free Testosterone Concentration and the Binding Affinity of Sex Hormone Binding Globulin (SHBG). Int J Sports Med 1998; 19(1): 12-1 DOI: 10.1055/s-2007-971872.

  Kraemer WJ, Fleck SJ, Deschenes MR. Physiology of Sport and Exercise, Integrating Theory and Application. Copyright © 2012 Lippincott Williams & Wilkins aWKb, editor2013.

   Ashman R, State L. Endocrine Physiology, Third Edition. Copyright © 2010, © 2006, © 2004 by The McGraw-Hill Companies, Inc.; 2010.

   Uchida MC, Bacurau RFP, Navarro F, Jr FLP, Tessuti VD, moreau RL, et al. Alteration of testosterone:cortisol ratio induced by resistance training in women. Rev Bras Med Esporte 2004; 10(3):169-72.


موضوع پایان نامه تأثیر ترتیب حرکت در تمرین مقاومتی بر پاسخ هورمون تستوسترون, نمونه پایان نامه تأثیر ترتیب حرکت در تمرین مقاومتی بر پاسخ هورمون تستوسترون, جستجوی پایان نامه تأثیر ترتیب حرکت در تمرین مقاومتی بر پاسخ هورمون تستوسترون, فایل Word پایان نامه تأثیر ترتیب حرکت در تمرین مقاومتی بر پاسخ هورمون تستوسترون, دانلود پایان نامه تأثیر ترتیب حرکت در تمرین مقاومتی بر پاسخ هورمون تستوسترون, فایل PDF پایان نامه تأثیر ترتیب حرکت در تمرین مقاومتی بر پاسخ هورمون تستوسترون, تحقیق در مورد پایان نامه تأثیر ترتیب حرکت در تمرین مقاومتی بر پاسخ هورمون تستوسترون, مقاله در مورد پایان نامه تأثیر ترتیب حرکت در تمرین مقاومتی بر پاسخ هورمون تستوسترون, پروژه در مورد پایان نامه تأثیر ترتیب حرکت در تمرین مقاومتی بر پاسخ هورمون تستوسترون, پروپوزال در مورد پایان نامه تأثیر ترتیب حرکت در تمرین مقاومتی بر پاسخ هورمون تستوسترون, تز دکترا در مورد پایان نامه تأثیر ترتیب حرکت در تمرین مقاومتی بر پاسخ هورمون تستوسترون, تحقیقات دانشجویی درباره پایان نامه تأثیر ترتیب حرکت در تمرین مقاومتی بر پاسخ هورمون تستوسترون, مقالات دانشجویی درباره پایان نامه تأثیر ترتیب حرکت در تمرین مقاومتی بر پاسخ هورمون تستوسترون, پروژه درباره پایان نامه تأثیر ترتیب حرکت در تمرین مقاومتی بر پاسخ هورمون تستوسترون, گزارش سمینار در مورد پایان نامه تأثیر ترتیب حرکت در تمرین مقاومتی بر پاسخ هورمون تستوسترون, پروژه دانشجویی در مورد پایان نامه تأثیر ترتیب حرکت در تمرین مقاومتی بر پاسخ هورمون تستوسترون, تحقیق دانش آموزی در مورد پایان نامه تأثیر ترتیب حرکت در تمرین مقاومتی بر پاسخ هورمون تستوسترون, مقاله دانش آموزی در مورد پایان نامه تأثیر ترتیب حرکت در تمرین مقاومتی بر پاسخ هورمون تستوسترون, رساله دکترا در مورد پایان نامه تأثیر ترتیب حرکت در تمرین مقاومتی بر پاسخ هورمون تستوسترون

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (M.A) گرایش:فیزیولوژی ورزشی چکیده پایان نامه (شامل خلاصه، اهداف، روش­های اجرا و نتایج به دست آمده) : هدف از این پژوهش، مطالعه اثر ترکیب تمرین مقاومتی و عصاره آبی خارخاسک بر آنزیم­های کبد در رت­های نر سالم بود و با توجه به اهداف و ماهیت پژوهش 90 رت نر در 10 گروه نه تایی با شرایط استاندارد 12 ساعت نور و 12 ساعت تاریکی همراه با آب و غذا به ...

پایان نامه جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد در رشته تربیت بدنی و علوم ورزشی –فیزیولوژی ورزشی چکیده : زمینه و هدف : در طی تغییرات متابولیکی در دوران بارداری ،تماس مادر با فلزات سنگین برای عملکرد جفت و سلامت جنین بسیار مهم تلقی شده است. اما فرض شده است که تمرین استقامتی با تاثیر بر فعالیت متالوپروتئین هایی از قبیل MT می تواند راهکاری جهت مقابله با اثرات زیان آور فلزات سنگین باشد .از این ...

پایان نامه جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد چکیده هدف کلی از انجام این تحقیق، بررسی اثر تمرین مقاومتی کم شدت با جریان خون محدود شده بر سطح سرمی هورمون رشد، کورتیزول، تستوسترون و IGF-1 در مردان جوان است. 30 مرد جوان سالم با دامنه سنی 24-19 سال که داوطلب شرکت در مطالعه شدند، به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند و به طورتصادفی در سه گروه تمرین مقاومتی کم شدت BFR (با شدت 20 درصد1RM، 1ست ...

پایان­نامه تحصیلی جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد رشته تربیت بدنی و علوم ورزش گرایش فیزیولوژی ورزشی چکیده هدف: پژوهش حاضر با هدف بررسی اثر برنامه تمرین نیرومند سازی بعد فعالیت (PAP) بر شاخص های بدنی و رکورد 100 متر آزاد دختران شناگر 10 تا 14 سال انجام شده است. روش: بدین منظور، تعداد 24 شناگر دختر در محدودۀ سنی 10 تا 14 سال به تمرینات شنا دعوت شدند. معیار انتخاب این نوجوانان داشتن ...

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته تربیت بدنی گرایش: فیزیولوژی ورزشی چکیده این پژوهش با هدف بررسی تاثیر شش هفته تمرین و سه هفته بی تمرینی بر ظرفیت هوازی و بی هوازی داوران فوتسال شهرستان ساری، انجام شد. روش پژوهش، شبه آزمایشی با طرح پیش آزمون و پس آزمون با گروه های آزمایش و کنترل بود. جامعه آماری شامل کلیه داوران فوتسال شهرستان ساری در سال 1393 به تعداد 30 نفر بود ...

پایان­نامه تحصیلی جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد رشته: تربیت بدنی و علوم ورزشی گرایش فیزیولوژی ورزشی چکیده تمرین مقاومتی روشی برای توسعه سلامتی، آمادگی عمومی و توسعه قدرت عضلات اسکلتی است. هدف از این پژوهش بررسی آثار تمرین مقاومتی بر ترکیب بدن و قدرت بیشینه عضلات بالاتنه بازیکنان زن والیبال نشسته بود. برای این منظور، 30 والیبالیست نشسته زن اصفهان به صورت تصادفی انتخاب شده و در 2 ...

پایان نامه تحصیلی جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد رشته: تربیت بدنی گرایش: فیزیولوژی ورزشی زنان مبتلا به کمردرد های شغلی می باشد.جامعه آماری تحقیق حاضر، زنان شاغل مبتلابه کمردردر شهررشت بوده است که از این میان 50 نفر به طور تصادفی انتخاب گردیدندودر دو گروه تجربی یوگا و ماساژ و یک گروه کنترل تقسیم شدند، و به مدت 6 هفته و هفته ای 2 جلسه تحت برنامه تمرینی یوگا و ماساژ قرار گرفتند . متغیر ...

کارشناسی ارشد تربیت بدنی(گرایش فیزیولوژی ورزشی) چکیده هدف:هدف تحقیق تعیین اثر وابسته به زمان تمرین تناوبی شدید کوتاه مدت بر پویایی جذب اکسیژن دختران بود. روش شناسی: بدین منظور 40 نفر دختران دانشجوی دانشگاه اراک را به طور داوطلب با میانگین سنی 5±25 سال و وزن 390/10 ± 30/54 کیلوگرم و قد 23/10 ± 5/ 162 سانتی متر در این تحقیق شرکت کردند. تحقیق از نوع نیمه تجربی با طرح پیش آزمون- پس ...

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته تربیت بدنی گرایش: فیزیولوژی ورزشی چکیده پژوهش حاضر با هدف بررسی تاثیر تمرینات تناوبی شدید و تداومی متوسط بر توان هوازی و بی هوازی دختران بسکتبالیست انجام شد. روش پژوهش، شبه آزمایشی با طرح پیش آزمون و پس آزمون و جامعه آماری شامل کلیه بانوان بسکتبالیست شهرستان فیروزکوه در سال 1393 بود. تعداد 20 بانوی بسکتبالیست به صورت هدفمند و در ...

کارشناسی ارشد تربیت بدنی(گرایش فیزیولوژی ورزشی) چکیده هدف:هدف تحقیق تعیین اثر وابسته به زمان تمرین تناوبی شدید کوتاه مدت بر پویایی جذب اکسیژن دختران بود. روش شناسی: بدین منظور 40 نفر دختران دانشجوی دانشگاه اراک را به طور داوطلب با میانگین سنی 5±25 سال و وزن 390/10 ± 30/54 کیلوگرم و قد 23/10 ± 5/ 162 سانتی متر در این تحقیق شرکت کردند. تحقیق از نوع نیمه تجربی با طرح پیش آزمون- پس ...

ثبت سفارش