پایان نامه بررسی وضعیت اورژانس پیش بیمارستانی و عوامل مرتبط با آن در بیماران ترومایی انتقال داده شده به مرکز آموزشی درمانی پورسینای شهر رشت در سال 92-1391

word 434 KB 31925 139
1392 کارشناسی ارشد بهداشت
قیمت قبل:۶۲,۹۰۰ تومان
قیمت با تخفیف: ۲۳,۶۰۰ تومان
دانلود فایل
 • بخشی از محتوا
 • وضعیت فهرست و منابع
 • پایان نامه

  جهت دریافت مدرک کارشناسی ارشد پرستاری مراقبتهای ویژه

  مقدمه:امروزه پیشگیری و درمان صدمات تروماتیک مشکل اساسی بهداشت عمومی است.مدیریت مطلوب در امر مراقبت و درمان این بیماران می تواند به میزان زیادی از بروز صدمات ثانویه پیشگیری و مرگ ومیر و ناتوانی این بیماران را کاهش و هزینه های اقتصادی و معضلات اجتماعی آن را تقلیل دهد.هدف از این مطالعه تعیین وضعیت اورژانس پیش بیمارستانی و عوامل مرتبط با آن در بیماران ترومایی انتقال داده شده به مرکز آموزشی درمانی پورسینا بود.

  مواد و روش ها:در این مطالعه مقطعی از نوع توصیفی-تحلیلی،وضعیت اورژانس 115 و عوامل مرتبط با آن در 577 بیمار ترومایی انتقال داده شده به مرکز آموزشی درمانی پورسینا،به شیوه نمونه گیری آسان و با استفاده از چک لیست پژوهشگر ساخته در سه شیفت مورد بررسی قرار گرفت.جهت تجزیه و تحلیل داده هااز آزمون های آنالیز واریانس یکطرفه،آزمون اسپیرمن و آزمون t-test و همچنین جهت بررسی عوامل پیش بینی کننده ی اقدامات از مدل های رگرسیون خطی چندگانه استفاده گردید.

  نتایج:نتایج پژوهش نشان داد که تصادفات(7/82%)شایعترین مکانیسم تروما بوده و بیشترین زمان صرف شده مربوط به انتقال بیمار از صحنه به بیمارستان(75/9±57/14دقیقه) و کمترین زمان آن بین دریافت پیام تا رسیدن به صحنه (85/4±6/5دقیقه)بوده است.اقدامات ارائه شده در حیطه مراقبتهای عمومی(7/60%)، همودینامیک(8/38%)، عصبی(26%)،تنفسی(5/30%)بوده است.براساس رگرسیون خطی صدمات شغلی در حیطه عمومی(09/7)،سن >60سال در حیطه عصبی(53/7)،زمان بروز حادثه از 8صبح تا 12ظهر(95/5)،از 4 تا 8صبح(7/8)،سن 39-30سال(16/7) و مدت زمان بین صحنه تا بیمارستان(41/0)در حیطه تنفسی سبب تاثیر مثبت بر وضعیت اورژانس بوده در حالیکه صدمات ناشی از چاقو(92/15-)،شیفت عصر(58/4-)در حیطه عصبی و وجود راه فرعی(1/11-)و حوادث داخل شهری(04/9-) در حیطه تنفسی تاثیر منفی بر وضعیت مراقبت اورژانس پیش بیمارستانی داشته اند.در این میان بین هیچ یک از عوامل مداخله گرو حیطه همودینامیک ارتباط معنی داری یافت نشد.

  نتیجه گیری:با توجه به اینکه اقدامات ارائه شده ی اورژانس پیش بیمارستانی در اکثر حیطه ها با استاندارد جهانی فاصله نسبتا زیادی دارد نتایج این پژوهش می تواند اطلاعاتی از وضعیت موجود در اختیار مدیران قرار دهد تا با ارتقاء برنامه های پیشگیری مانند اصلاح جاده ها،سیستم GPS،تقلیل ساعات کاری،افزایش مهارت پرسنل و آموزش به آنها و در اختیار قرار دادن تجهیزات ضروری از بروز آسیب جلوگیری نمایند.

  کلید واژه ها: خدمات فوریت های پزشکی.بیماران/پیشگیری و کنترل.زخم ها و آسیب ها

   

  -1مقدمه:

        امروزه تروما بیش از پیش به عنوان یک علت مهم مرگ و ناتوانی در کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه مورد توجه قرار گرفته است.(1و2) توسعه ی اقتصادی-اجتماعی،تغییر در سبک زندگی و افزایش امید به زندگی منجربه تغییراتی غم انگیز در نوع بیماری کشورها شده است.(3)همه ساله میلیونها انسان بدنبال تصادف،سقوط،صدمات ورزشی، صدمات شغلی، چاقو وخشونت جان خود را از دست می دهند و تعداد بیشتری نیز دچار معلولیتهای موقتی یا مادام العمر می شوند.(4)درواقع صدمات رایج ترین علت مرگ در میان افراد 1 تا 34 ساله است  که منجربه ناتوانی و از دست دادن سالهای زندگی می گردد.(5) WHOپیش بینی کرده است که تا سال 2020 میزان مرگ و میر ناشی از صدمات ششمین علت مرگ در تمام جهان و دومین علت ناتوانی منطبق بر سالهای از دست رفته عمر(DALY[1]) در کشورهای درحال توسعه خواهد بود.(6)در این میان تصادفات ترافیک جاده ای رایج ترین مشکل اساسی تهدید کننده سلامت عمومی در کشورهای درحال توسعه و هم در کشورهای صنعتی می باشند.(7) آمارها نشان می دهند ایران در زمینه بروز سوانح و حوادث در زمره نخستین کشورهای جهان قرار دارد(8)به طوری که در میان 190 کشور دنیا از نظر ایمنی و تصادفات رانندگی رتبه 189 را داراست و تنها سیرالئون از این نظر در رتبه پایین تر قرار دارد.(9)در مطالعه ای در تهران در سال 2006 شمار مرگهای ناشی از فقط تصادفات ترافیک جاده ای 2645 مورد(20 مورد در هر 100000نفر) بوده است.(10)در گیلان بدلیل تراکم بالای جمعیت 171نفر در هر کیلومترمربع،موقعیت جغرافیایی و عبور و مرور خودروهای سبک وسنگین بیشترین شمار تصادفات منجربه مرگ رخ  داده است.بر اساس مطالعه ای در گیلان که از مهر 1386تا مرداد 1387 انجام گردید تخمین زده شده که بیش از 3598 مورد صدمات تروماتیک رخ داده که منجر به بستری شدن افراد گردیده است (7)و مردان تقریبا دو برابر زنان دچار این صدمات میشوند(11)از آنجائیکه تروما نسبت به عوامل دیگر بیشتر جمعیت جوان را تحت تاثیر قرار می دهد،سبب از دست رفتن سالهای کاری بیشتری  می شود و علاوه بر اثرات روحی و جسمی به جای  گذاشته بر فرد مصدوم،سالانه منجربه تحمیل هزینه های گزاف بر جامعه و خانواده ها می گردد.(12)

   امروزه پیشگیری و درمان صدمات تروماتیک مشکل اساسی بهداشت عمومی در بیشتر کشورهای جهان می باشد(13)هزینه های سالانه ی ناشی از صدمات تروماتیک در کشورهای کم درآمد و با درآمد متوسط در حدود 65بیلیون دلار است که از میزان دریافتی سالانه کشورهای توسعه یافته بیشتر است.(5)مراقبت،درمان و بازتوانی مصدومین هزینه های مستقیم وغیرمستقیم فراوانی را به جامعه تحمیل می کند.(4)هزینه ی تخمین زده شده شامل از دست دادن دستمزد،هزینه ی درمان،هزینه های مربوط به بیمه،هزینه های ناشی از تصادفات موتوری و هزینه های غیرمستقیم مرتبط با ازدست دادن کار می باشد.(14)برآورد گردیده که خسارت مالی ناشی از صدمات تروماتیک مغزی در ایالت متحده آمریکا سالیانه در حدود 100بیلیون دلار است.(8)در مطالعه ی آیتی و همکاران در سال 2004 در ایران که با هدف بررسی هزینه ناشی از خسارت وسایل نقلیه انجام شد،نشان دادند که بیش از 6000میلیارد ریال از این طریق به اقتصاد کشور زیان وارد شده است.این صدمه اقتصادی بیش از 5/0درصد تولید ناخالص ملی و بیش از کل بودجه راهسازی و راهداری کشور در سال مزبور بوده است.(15)

       مهمترین راه پیشگیری از مرگ و میر و کاهش هزینه ها در بیماران تروماتیک،کیفیت ارائه مراقبتهای پیش بیمارستانی می باشد.هر چند به نظر می رسد بیشتر مرگهای پیش بیمارستانی اجتناب ناپذیرند،ولی پیشگیری از مرگ و میر حتی به نسبت خیلی کوچک هم از نظر پزشکی و هم از نظر اقتصادی بسیار با ارزش است (16)در مطالعه ای که توسط منتظری بین مارس 1999 تا 2000 میلادی انجام شد،15482 مورد مرگ ناشی از تصادفات در ایران اتفاق افتاد که چون بیشتر این مرگ ها در مرحله پیش بیمارستانی بود به نظر میرسد که قابل پیشگیری باشند(17)در بررسی دیگری در ایران 17 درصد از مرگهای ناشی از تروما که به پزشکی قانونی ارجاع شده اند بدلیل خونریزی داخلی بوده که بخش عمده ای از آنها قابل پیشگیری محسوب می شدند(11)در مطالعه ی مشابه دیگری به نقل از سمپلیز1 وهمکاران که در مونترئال انجام شده بود، به این نتیجه رسیدند که از360 بیمار با ترومای شدید که توسط سیستم فوریتهای پزشکی درمان شده بودند، 62 درصد از مرگها قابل پیشگیری بودند و در مطالعه ای دیگر به نقل از پاپادوپولوس و همکارانش،پی بردند که از 82 نفر از قربانیان ناشی از تروما 87/4 درصد از مرگها به طور حتم قابل پیشگیری بوده اند.(18)

   بررسی برنامه های بالگرد غیرنظامی در آمریکا نشان می دهد که فاکتور اولیه در کاهش مرگ ومیر ناشی از تروما،سرعت حمل ونقل نبوده، بلکه مدیریت مراقبت توسط کارکنان بالگرد یا بیمارستان دور از مرکز بوده است.(19)این واقعیت بویژه در موقعیتهایی که در آن مراقبتهای اولیه به سرعت و به درستی ارائه می گردد،مشهود است.در حقیقت بیشترین فواید مراقبت و درمان این بیماران با مداخلات حیاتی به موقع قابل حصول است.(4)مدیریت مطلوب در امر مراقبت و درمان این بیماران می تواند به میزان زیادی از بروز صدمات ثانویه پیشگیری و در نهایت مرگ ومیر و ناتوانی این گونه بیماران را کاهش و هزینه های اقتصادی و معضلات اجتماعی آن را تقلیل دهد(8)با وجودیکه پیشگیری اولیه همچنان به عنوان یکی از راههای مهم برای کاهش بارجراحات و آسیبها شناخته شده است، در مطالعات متعددی مشخص شده که بسیاری از مرگها و ناتوانایی های بلندمدت،از طریق تقویت مراکز تروما و مراقبت اورژانس قابل پیشگیری هستند.(20)

  دو فاکتور مهم  برای کاهش مرگ و میر ناشی از تروما و عوارض آن در کشورهای مختلف پیشگیری از وقوع تروما و کیفیت مراقبتهای پیش بیمارستانی است که به صورت سیستماتیک و توسط افراد آموزش دیده انجام می شود.(12)فواید عمده مراقبتهای پیش بیمارستانی بیشتر مربوط به مرحله دوم یعنی بعد از رخداد حادثه است و آن هنگامی است که نحوه ارائه مراقبت می تواند مراتب منجر به مرگ یا معلولیت دائم العمر فرد را تسریع نموده یا متوقف سازد.بدون مراقبتهای پیش بیمارستانی،بسیاری از بیمارانی که شانس زنده ماندن دارند،در صحنه حادثه یا در مسیر انتقال به بیمارستان جان خود را از دست می دهند.اغلب مرگهایی که در ساعات اول بعد از رخداد سانحه بوقوع می پیوندند،ناشی از اختلال راه هوایی، نارسایی تنفسی یا خونریزی غیر قابل کنترل است و هر سه این موارد را می توان با بکارگیری اصول اولیه،درمان نمود.(4)

 • فهرست:

  فصل اول:کلیات

  1-1مقدمه(بیان مساله)................................................................................................2

  2-1اهداف پژوهش(هدف کلی و اهداف جزئی) ....................................................................8

  3-1سوالات پژوهش...................................................................................................9

  4- 1تعاریف نظری واژه ها...........................................................................................9

  5-1تعاریف عملی واژه ها............................................................................................11

  6-1پیش فرض........................................................................................................13

  7-1محدودیت های پژوهش..........................................................................................13

  فصل دوم:زمینه و پیشینه تحقیق

  1-2چارچوب پژوهش................................................................................................15

  2-2مروری بر مطالعات.............................................................................................33

  فصل سوم:روش اجرای تحقیق

  1-3نوع پژوهش.....................................................................................................52

  2-3جامعه پژوهش...................................................................................................52

  3-3روش نمونه گیری...............................................................................................52

  4-3مشخصات واحدهای مورد پژوهش............................................................................54

  5-3محیط پژوهش....................................................................................................54

  6-3ابزار و روش گردآوری اطلاعات..............................................................................54

  7-3تعیین اعتبار و اعتماد علمی ابزار............................................................................56

  8-3روش تجزیه و تحلیل داده ها .................................................................................56

  9-3ملاحظات اخلاقی................................................................................................58

   

  فصل چهارم:نتایج تحقیق

  1-4یافته های پژوهش(جداول و نمودار ها)......................................................................60

  2-4جداول و نمودارها..............................................................................................61

  فصل پنجم:بحث و بررسی یافته ها

  1-5 بحث و تفسیر نتایج پژوهش..................................................................................89

  2-5 نتیجه گیری نهایی.............................................................................................104

  3-5کاربرد یافته ها............................................................................................................107

  4-5پیشنهادات بر اساس یافته ها......................................................................................................109

  5-5سایر پیشنهادات..........................................................................................................110

   

  منابع و ماخذ

  فهرست منابع فارسی و انگلیسی.................................................................................112

  فرم بررسی متغیرهای فردی و نیروی انسانی...................................................................119

  فرم بررسی تجهیزات آمبولانس............................................................................................120

  فرم بررسی نیروی انسانی حاضر در آمبولانس........................................................................124

  فرم بررسی اقدامات اورژانس پیش بیمارستانی.......................................................................125

   

   

  منبع:

   

  1)Salehi.H,Razmju.A,Survey of Prognosis of trauma caused by vehicle accidents by Injury Severity Score(ISS), Southern Medical Journal, Persian Gulf Health Research Center, Bushehr University of Medical Sciences, 2006;9(1),pp:45-50

  2)Salimi.j.zaree.M.Survey of epidemiologic traumatic patients referred to Golestan hospital  in Ahvaz city. payesh magasin,2008;7(2).pp:115-120(text persian)

   

  3)Naghavi,M.shahraz,S.Bhalla,K.Jafary,N.Pourmalek,F.Bartels,D.Puthenpurakal,J.Motlagh,Adverse Health Outcomes of Road Traffic Injuries in Iran after Rapid Motorization,Arch Iranian med,2009;12(3).pp:284-294

   

  4)Hasani.A.Fathi.M.Lasoomi.GH.Hadadi.M.Mohammadi.R. Trauma system before event to return to community(pre-hospital care). Center of management events and emergency medicine in country.Tehran.Movaffagh editor. 2009.pp:40,44,45,72 (text persian)

  5)Mogaka.O.Zipporah.N,Oundo.J,Omolo.J,Luman.E, Factors associated with severity of road traffic injuries, Thika, Kenya.pan African medical journal.2011.pp:81-87

  6)Wong.Z, Keong Chong.CH, Choo Tai.B, Gilbert.L, A Review of Fatal Road Traffic Accidents in Singapore from 2000 to 2004. Ann Acad Med Singapore,2009(38),pp:594-9

   

  7)Hemmati.H,Yosefzadeh.SH,Dehnadi.A,Mohammadi.H,Ahmadi.M,SHabani.s,Trauma in guilan ,an epidemiologic study. http://journal.tums.ac.ir.April2002.pp:403-408

  8)Ebrahimi fakhar.H.Moshiri.A.Zand.S.Survey of quality of emergency care from head trauma patients in emergency department in valie asr arak hospital 2004.scientific research magazine of medicine science arak university,2007;10(3).pp:1-12(text persian)

   

  9)HK, High statistics of road accidents in Iran,2013.available from; http://dw.de/p/18Aog [on line] (text persian)

   

  10)Haghparast-Bidgoli,H.Hasselberg,M.Khankeh,H. Khorasani-Zavareh,D,Barriers and facilitators to provide effective pre-hospital trauma care for road traffic injury victims in iran:a grounded theory approach. emergency medicine.2010;10(20).pp:1-11

  11)Bidari.A,Abbasi.S,Farsi.D,Saeedi.H,Mofidi.M,Radmehr.M, Quality Assessment of Prehospital Care Service in Patients Transported to Hazrat-e- Rasoul Akram Hospital.Medical Journal of Tabriz University of Medical Sciences,Period 29;2007(3),pp:43-46(text persian)

  12)Sadeghi Hassan Abadi.A, Delkhosh.M. Mehdizadeh. S,Pre-hospital emergency care for patients Traumatic and events.National Conference on Emergency Medicine,2007;pp:1-65

  13)Yeguiayan.J,Garrigue.D, Binquet.C, Jacquot.C, Duranteau.J, Martin.C.et al, Medical pre-hospital management reduces mortality in severe blunt trauma: a prospective.epidemiological study.critical care.2011,pp:1-11

   

  14)Quillin.M,Rueden.V,Flynn.H.Trauma nursing from resuscitation through rehabilitation.2002(3).pp:1-55

  15)Ayati.E,GHadirian.F,Ahadi.M, Calculate the cost of damage to vehicles in iran road accidents in 2004, Journal of Transportation Research,2008;5(1);pp:1-17

  16)Lockey.D.J, Prehospital trauma management. Resuscitation.2001(48).pp:5-15

  17)Montazeri.A,Road-traffic-related mortality in iran;a descriptive study. public health.2004(118).pp:110-113

  18)CHaralambous.G,Emergency Department: Basic Prerequisites for the Upgrade of the NHS, International Journal of Caring Sciences,2012;5(3);pp:215-216

  19)Nasiripour.A,Bahadori.M.Tofighi.S,Gohari.M.Prehospital Care in Iran, landscape design, universal coverage, Journal of Critical Care Nursing, Winter2009;2(4), pp :139-143(text persian)

   

  20)Olive C,Adnan.A, Charle.M. Emergency medical systems in low and middle-income countries. Bull World Health Organ.2005;83(8),pp:626-31

   

  21)Panahi.F,Mohebbi.H, Azizabadi Farahani.M, KHodami.A, Asari.SH, Pre-hospital emergency due to internal problems of children in Tehran,Causes and Consequences of time indices. Iranian Journal of Pediatrics.2007;17(2),pp:179-185(text persian)

  22)Rostam nejad.M,Mostafa zadeh.F,Mashufi.M,Survey status of services to patients at the Emergency medical center 115 of Ardabil 2000-2001. (text persian)

  23)Maas.A,Stocchtti.N,Bollock.R.,Moderate and severe traumatic brain injury in adults. lancet neural.August2008(7).pp:728-741

  24)Ramasamy.A,Midwinter.M,Mahoney.P,Clasper.J,Learning the lessons from conflict: Pre-hospital cervical spine stabilization following ballistic neck trauma. Journal Care Injured 2009(40).pp: 1342–1345

   

  25)Michael.M,Dinh.A,Kendall Bein.B,Susan Roncal.C,Christopher.M,Byrne.A,et al, Redefining the golden hour for severe head injury in an urban setting: The effect of prehospital arrival times on patient outcomes, Care Injured ,2012;10(1016),pp:1-5

   

  26)Cooper.J,Myles.P,McDermott.F,Murray.L,Laidlaw.J,Cooper.G,etal,Prehospital Hypertonic Saline Resuscitation of Patients With Hypotension and Severe Traumatic Brain Injury, journal American Medical Association(JAMA).2004;291(11),pp:1350-1357

   

  27)Daniel.P,Davis.D, Peay.J, Sise.M, Vilke.G, Kennedy.F, et al, The Impact of Prehospital Endotracheal Intubation on Outcome in Moderate to Severe Traumatic Brain Injury, The Journal of TRAUMA_ Injury, Infection, and Critical Care, 2005(58),pp:933–939.

   

  28)Brambrink.A, Koerner.I, Prehospital advanced trauma life support: how should we

  manage the airway, and who should do it? Critical Care, 2004(8),pp:3-5

   

  29)Nikravan mofrad.M, Comprehensive emergency nursing book, Publications Noure Danesh,2008,pp:10(text persian)

  30)Tachfouti.N, Bhatti.J, Nejjari.CH, Kanjaa.N, Salmi.R, Emergency Trauma Care for Severe Injuries in a Moroccan Region:Conformance to French and World Health Organization Standards, Journal for Healthcare Quality,2011;33(1),pp:30-38

   

  31)Von elm .E,Schoettker .P , henzi.j ,Osterwalter.j, Walder.B, Prehospital tracheal intubation in patients with traumatic brain injury. British journal of Anaesthesia. 2009; 103(3).pp:371-386

  32)Garner.A , Schoettker.p, Efficacy of prehospital interventions  for the management of severe blunt head injury. journal injured .2002(33).pp:329-337

  33)Soysal .S, Karsioglu .O, Topaglu .H, Yenal .S, Koparan .H, Yaman .O, Evaluation of prehospital emergency care in The field and during the ambulance drive to the hospital .advances in therapy.2005;22(1).pp:44-48

  34)Arreola-risa.C,Mock.CH,Lojero-wheatly.L,De la cruz.O, Garcia.C,Canavati.F and et al. Low cost improvements in prehospital trauma care in latin American city.journal of trauma.2000;48(1).pp:119-124

  35)Rad.M. Emergency nursing.sabzevar science medicine university.boshra publishere.first edition.2008;pp:3(text persian)

  36)CHulay.M,Brenz.S,Atashzadeh.F,Pishguee.A,Heydary.M,Mazhary.M.Noruzzadeh, Necessities in critical care nursing.seconde edition,first print,publisher:Jame negar,Salemi,2011;387-401;71-113;117-152

  37)Zoljalali.SH,Soltani.H,Samadi.A,GHorbani.M,Mozaffari.R,Rezvani.F.etal,Pre-hospital emergency medicine(advance).first book,simin dokht publicator.second edition, 2009, pp:1172;3-15(text persian)

  38)Andrew.N,Pollak.M. critical care transport. AAOS-American college of emergency physicians.2011.pp:309

  39)Nikravan Mofrad.M.Atash zadeh.F.Zahry.S,Managment of traumatic patient(acute care in the first 72Hr after crisis).tehranNour Danesh publishers.first edition.2006.pp:11-15-40(text persian)

  40)Abazari.M.khorramnia.S.Soltani.H.SHahrami.A,Ashoorimoghadam.S,GHahramani.H and et al. Pre-hospital emergency medicine(intermediate).ministry of health medical-educational medicine.management events and emergency medicine center.second book.simin dokht publicator.thirth edition.2010.pp:651(text persian)

  41)Harrington.D,Connolly.M,Biffl.W,Majercik.SCioffi.W,Transfer Times to Definitive Care Facilities Are Too Long؛A Consequence of an Immature Trauma System, Annals of Surgery,2005;241(6).pp:961-968

   

   

  42)Macfarlan.C,Benn.C, Evaluation of emergency medical services systems: a

  classification to assist in determination of indicators,prehospital care,emergency medicine journal,2003(20);pp:188-191, Downloaded from emj.bmj.com on December 20, 2011 - Published by group.bmj.com.

   

  43)Fayaz.M.derakhshanfar.H.kariman.H.Alavimoghadam.M.sayah far.SH and etal. Comorehensive book of medicine emergencies (ministry of health, medical-educational medicine)Iran .first edition.2004.pp:3(text persian)

  44)Bjornstig.U,Prehospital emergency care in sweden– with Special Emphasis on Care of Traffic Victims, transport and emergency medical response system,IATSS research, 2004,28(2),pp:24-31

  45)Afzalimoghadam.M.Recognisation of prehospital emergency services.group of emergency medicine Tehran university medical science.Emam Khomeini hospital,2008, pp:1-38(text persian)

  46)Statistical book for management events and emergency medicine center in guilan.2011.pp:24-26(text persian)

  47)Andrew.N,Pollak.M,Bornes.L,Ciotola.j,Gulli.B,Jones and Bartlett publisher. Emergency care and transportation of the sick and injured. tenth edition.2011.pp:381

  48)Gity.A.Emergency nursing.Boshra publisher.first edition.2004.PP:47-54

  49)GHafari.F.haghighat pasand.A.shirinkam.F,E mergency nursing(suddenly events and weapons killing all with emphasis on triage).Boshra publisher (Tehran-center of publisher for medical science).first edition.2010.pp:239(text persian)

  50)Naghavi.M, Abolhassani.F, Pourmalek.F, Moradi Lakeh.M, Jafari.N,Vaseghi.S and et al. The burden of disease and injury in Iran 2003.Population Health Metrics 2009(7).pp:1-21

   

  51)Pollak.A. Emergency care and transportation of the sick and injured. tenth edition.2011.pp:746

  52)Cynthia.j.A, Barnason.S, Delrue.K, Marthahall.M, Weinman.S, Wilson.E, SHeehy,s manual of emergency care. Emergency nurses association sixth edition,2005, pp:597,613,637

  53)Tintinalli.J,Stapczynski.S,Ma.J,Cline.D,Cydulka.R,Meckler.G.Emergency Medicine (A comprehensive study guide)III,Roshan Book publishers,2011(7);pp:1671-1680

  54)Pante.M.pollak.A.advanced assessment and treatment of trauma. American academy of orthopedics surgeons, jones and Bartlett publisher.2010.pp:37-90

  55)Noghabi.A.Bassampour.Sh.Brunner_Suddarths(brain and nerves).Andishe rafi publisher. twelfth edition.2010.pp:135(text persian)

  56)Bendall.J,Prehospital trauma life support(PHTLS)Advanced providers cours, Jouranal of emergencyprimary health care,2012,3(1).pp:1-4

   57)Ahmadi amoli.H, Tavakoli.H, KHashayar.P, Panahi.F,Alavi moghadam.M,Ahmadi amoli.M, Efficacy of pre-hospital emergency trauma patients referred to Sina hospital from September 2003 to september 2004. Journal of martyr Beheshti University of Medical Sciences. Thirteen years.2008(3).pp:203-211(text persian)

  58)Helm,m. Hauke,j.Lampl,L. A prospective study of the quality of pre-hospital emergency ventilation in patients with severe head injury.British journal of anaesthesia.2002.88(3). pp:345-349

  59)Demyttenaere.S, Nansamba.C, Nganwa.A, Mutto.M, Lett.R, Razek.T,  Injury in Kampala, Uganda: 6 years later,Department of surgery,2009(52),pp:146-150

   

  60)Dutton.R, Mackenzie.C, Scalea.T, Hypotensive Resuscitation during Active

  Hemorrhage: Impact on In-Hospital Mortality, The Journal of TRAUMA Injury,

  Infection and Critical Care, 2002(52),pp:1141–1146

   

  61)Worley.H.Road traffic accidents increase dramatically worldwide(on line).2006. available from: http://www.prb.org/Articles/2006/RoadTrafficAccidentsIncreaseDramatically Worldwide.aspx

   

  62)Zargar.M,Khaji.A,Karbakhsh.M,Pattern of motorcycle-related injuries in

  Tehran, 1999 to 2000: A study in 6 hospitals. Eastern Mediterranean Health Journal,

  2006(12).pp:81-87

   

  63)Ferdosi.T,Serami.GH,Rostami.A, A comparative study of psychological factors in traffic accidents on the basis of gender driver,archive of sid,2010;8(4)pp:141-157(text persian)

   

  64)Zare.M.Kargar.S,Survey of effect of pre-hospital care performed on traumatic patients admitted to hospitals shahid Rahnemun and Afshar Yazd,journal of medical science university shahid Sadughi Yazd ,2005;13(5)pp:25-30(text persian)

   

  65) Staff.T,Sovic.S, A retrospective quality assessment of pre-hospital emergency

  medical documentation in motor vehicle accidents in south-eastern Norway,Scandinavian journal of trauma,resuscitation and emergency Nmedicine, 2011;19(20),pp:1-11

   

  66) Ahn.H,Singh.J,Nathens.A,Macdonald.R,Travers.A,etal. Pre-Hospital Care

  Management of a Potential Spinal Cord Injured Patient: A Systematic Review of the

  Literature and Evidence-Based Guidelinesjournal of neurotrauma,2011(28).pp:1341-

  1361

  67) Davis.D,Peay.J,Sise.M,Vilke.G,Kennedy.F,Eastman.B, The Impact of Prehospital

  Endotracheal Intubation on Outcome in Moderate to Severe Traumatic Brain

  Injury,jouranal of trauma injury,infection,and critical care,2004,58(5),pp:933-939

   

  68)Nazari.R,Bijani.A.Haji Hoseini.F,Beheshti.Z,SHarifnia.H,Hojati.H, Mortality rate and severity of injuries resulting from traffic accidents in patients admitted to the hospital 17 September  Amol in 2007,journal of medical science university.2010;13(1),,pp:76-81(text persian)

   

  69)Abdi.H,SHahbazi.L, Occupational stress in nurses in the intensive care unit and its relationship to burn out, Journal of Medical Sciences and Services of Health and therapeutic shahid sadughi Yazd,2001;9(3),pp:64-70(text persian)

  70)Masaki.A, Job stress among nurses in publichospitals in Ratchaburiprovince, Thailand, Copyright of mahidol university, 2010,pp:1-75

  71)KHorasani-Zavareh.D,KHankeh.H,Mohammadi.R,Laflamme.L,Bikmoradi.A, Haglund.B, Post-crash management of road traffic injury victims in Iran.Stakeholders' views on current barriers and potential facilitators,Bio Med Central Emergency Medicine,2009;9(8);pp:1-8


موضوع پایان نامه بررسی وضعیت اورژانس پیش بیمارستانی و عوامل مرتبط با آن در بیماران ترومایی انتقال داده شده به مرکز آموزشی درمانی پورسینای شهر رشت در سال 92-1391, نمونه پایان نامه بررسی وضعیت اورژانس پیش بیمارستانی و عوامل مرتبط با آن در بیماران ترومایی انتقال داده شده به مرکز آموزشی درمانی پورسینای شهر رشت در سال 92-1391, جستجوی پایان نامه بررسی وضعیت اورژانس پیش بیمارستانی و عوامل مرتبط با آن در بیماران ترومایی انتقال داده شده به مرکز آموزشی درمانی پورسینای شهر رشت در سال 92-1391, فایل Word پایان نامه بررسی وضعیت اورژانس پیش بیمارستانی و عوامل مرتبط با آن در بیماران ترومایی انتقال داده شده به مرکز آموزشی درمانی پورسینای شهر رشت در سال 92-1391, دانلود پایان نامه بررسی وضعیت اورژانس پیش بیمارستانی و عوامل مرتبط با آن در بیماران ترومایی انتقال داده شده به مرکز آموزشی درمانی پورسینای شهر رشت در سال 92-1391, فایل PDF پایان نامه بررسی وضعیت اورژانس پیش بیمارستانی و عوامل مرتبط با آن در بیماران ترومایی انتقال داده شده به مرکز آموزشی درمانی پورسینای شهر رشت در سال 92-1391, تحقیق در مورد پایان نامه بررسی وضعیت اورژانس پیش بیمارستانی و عوامل مرتبط با آن در بیماران ترومایی انتقال داده شده به مرکز آموزشی درمانی پورسینای شهر رشت در سال 92-1391, مقاله در مورد پایان نامه بررسی وضعیت اورژانس پیش بیمارستانی و عوامل مرتبط با آن در بیماران ترومایی انتقال داده شده به مرکز آموزشی درمانی پورسینای شهر رشت در سال 92-1391, پروژه در مورد پایان نامه بررسی وضعیت اورژانس پیش بیمارستانی و عوامل مرتبط با آن در بیماران ترومایی انتقال داده شده به مرکز آموزشی درمانی پورسینای شهر رشت در سال 92-1391, پروپوزال در مورد پایان نامه بررسی وضعیت اورژانس پیش بیمارستانی و عوامل مرتبط با آن در بیماران ترومایی انتقال داده شده به مرکز آموزشی درمانی پورسینای شهر رشت در سال 92-1391, تز دکترا در مورد پایان نامه بررسی وضعیت اورژانس پیش بیمارستانی و عوامل مرتبط با آن در بیماران ترومایی انتقال داده شده به مرکز آموزشی درمانی پورسینای شهر رشت در سال 92-1391, تحقیقات دانشجویی درباره پایان نامه بررسی وضعیت اورژانس پیش بیمارستانی و عوامل مرتبط با آن در بیماران ترومایی انتقال داده شده به مرکز آموزشی درمانی پورسینای شهر رشت در سال 92-1391, مقالات دانشجویی درباره پایان نامه بررسی وضعیت اورژانس پیش بیمارستانی و عوامل مرتبط با آن در بیماران ترومایی انتقال داده شده به مرکز آموزشی درمانی پورسینای شهر رشت در سال 92-1391, پروژه درباره پایان نامه بررسی وضعیت اورژانس پیش بیمارستانی و عوامل مرتبط با آن در بیماران ترومایی انتقال داده شده به مرکز آموزشی درمانی پورسینای شهر رشت در سال 92-1391, گزارش سمینار در مورد پایان نامه بررسی وضعیت اورژانس پیش بیمارستانی و عوامل مرتبط با آن در بیماران ترومایی انتقال داده شده به مرکز آموزشی درمانی پورسینای شهر رشت در سال 92-1391, پروژه دانشجویی در مورد پایان نامه بررسی وضعیت اورژانس پیش بیمارستانی و عوامل مرتبط با آن در بیماران ترومایی انتقال داده شده به مرکز آموزشی درمانی پورسینای شهر رشت در سال 92-1391, تحقیق دانش آموزی در مورد پایان نامه بررسی وضعیت اورژانس پیش بیمارستانی و عوامل مرتبط با آن در بیماران ترومایی انتقال داده شده به مرکز آموزشی درمانی پورسینای شهر رشت در سال 92-1391, مقاله دانش آموزی در مورد پایان نامه بررسی وضعیت اورژانس پیش بیمارستانی و عوامل مرتبط با آن در بیماران ترومایی انتقال داده شده به مرکز آموزشی درمانی پورسینای شهر رشت در سال 92-1391, رساله دکترا در مورد پایان نامه بررسی وضعیت اورژانس پیش بیمارستانی و عوامل مرتبط با آن در بیماران ترومایی انتقال داده شده به مرکز آموزشی درمانی پورسینای شهر رشت در سال 92-1391

پايان نامه براي دريافت درجه کارشناسي ارشد "M.A." مديريت  شهريور  1390   چکيده هدف تحقيق بررسي تاثير استقرار نظام پيشنهادات بر کارآمدي نظام پاسخگويي حرفه اي مرک

پایان نامه جهت دریافت مدرک کارشناسی ارشد آموزش پرستاری (گرایش داخلی جراحی) چکیده:خشونت در محیط کار در سراسر دنیا عامل خطر مهمی تلقی می شود وکارکنان با انواع خشونت (کلامی،فیزیکی،تهدید،جنسی و ...)در محیط کار روبرو هستند. پرستاران نیز به دلیل حضور و فعالیت بیشتر در اورژانس و ارتباط مستقیم با بیماران و بعلت در معرض بودن با انواع تنش ها حتی بیش از سایر رده های پرسنل پزشکی در معرض ...

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته روان شناسی ( M.A) گرایش: بالینی چکیده هدف از انجام پژوهش حاضر شناسایی میزان شیوع اختلال افسردگی در بیماران مصروع می باشد. به همین منظور پژوهش گر با توجه به جنسیت، سطح تحصیلات، سن و وضعیت اقتصادی بیماران میزان افسردگی را در بیماران مصروع برآورد کرده است. روش تحقیق حاضر ارزشیابی، از نوع تحقیقات توصیفی می باشد به این صورت که گروهی از بیماران مصروع به ...

فصل اول 1-1 زمینه پژوهش : هوشیاری، آگاهی از خود و محیط و پاسخدهی به تحریکات خارجی و نیازهای درونی است . همچنین هوشیاری وضعیتی پویا و متغیر بوده و دارای سطوحی است که واقعاُ مجزا از هم نبوده و بصورت طیفی است که در یک سر آن هوشیاری کامل و در سر دیگر آن کما قرار دارد(1)؛ کما وضعیت عدم هوشیاری و عدم پاسخدهی به تحریکات است(2) در واقع کما یک وضعیت عدم هوشیاری عمیق است که در آن بیمار ...

پایان نامه جهت اخذ کارشناسی ارشد پرستاری، گرایش داخلی – جراحی معرفی پژوهش بیان مسئله تعریف واژه ها اهداف و سوالات پژوهش محدودیت های پژوهش معرفی پژوهش عنوان پژوهش: بررسی دیدگاه و عملکرد پرسنل اتاق های عمل در مورد ایمنی بیمار در مراکز آموزشی- درمانی وابسته به دانشگاه علوم پزشکی تبریز،1392. معرفی مسئله آشنایی با قوانین و مقررات و ضوابط حاکم بر پرستاری از اولویت­های برنامه­های ...

پایان نامه جهت اخذ مدرک کارشناسی ارشد پرستاری(رشته مراقبت های ویژه) چکیده مقدمه:زخم فشاری، یک آسیب بافتی است که به واسطه فشار ایجاد می شود و می تواند پوست، عضله، بافت همبند، غضروف و استخوان را درگیر کند. زخم فشاری، یک فرایند دردناک، ناتوان کننده می باشد و سلامتی فرد را با افزایش مرگ ومیر و ناخوشی برحسب افزایش طول مدت بستری، افزایش میزان عفونت و افزایش نیاز برای روش های جراحی به ...

پایان نامه جهت اخذ مدرک کارشناسی ارشد پرستاری مراقبت ویژه مقدمه: مراقبت مبتنی بر شواهد عبارت از کاربرد نتایج بهترین تحقیقات ، همراه با دانش ، تخصص ، تجارب بالینی و توجه به ارزش های بیمار در ارائه مراقبت می باشد .بدین منظور، بکار گیری اصول راهنمای مبتنی بر شواهد و بررسی کیفیت دستورالعمل های مراقبت بالینی مبتنی بر شواهد در بخش های مراقبت ویژه، در زمینه شایع ترین عوارض موجود در بخش ...

پایان­نامه جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد آموزش پرستاری ( گرایش داخلی جراحی ) چکیده: مقدمه: آسیب مغزی ناشی از ضربه (TBI) یکی از مهم ترین مسائل سلامت عمومی است که تاثیر اجتماعی بسیار قوی روی میزان ابتلا و مرگ و میر جمعیت دارد. از آنجایی که افراد مبتلا به TBI اغلب توانایی­های عملکردی خود را از دست می دهند و زندگی وابسته­ ای دارند در نتیجه این بیماران جهت مراقبت و حمایت به مراقبت­ ...

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (M.A.) گرایش: عمومی مقایسه طرح‌واره‌های ناسازگار اولیه و تحریف‌های شناختی در بیماران سرطانی با افراد عادی چکیده : پژوهش حاضر به منظور مقایسه تحریف های شناختی و طرح واره های ناسازگار اولیه در افراد سرطانی و افراد عادی انجام شده است .بدین منظور از جامعه آماری بیماران سرطانی مراجعه کننده به بیمارستان های دولتی شیراز ، گروه نمونه 60 نفر به ...

پایان نامه برای دریافت درجه دکترای عمومی چکیده مقدمه و هدف: از سال 1980 گروه‌های جدید آنتی بیوتیکی به نام اکسی ایمنیو سفالوسپورین‌ها که به فعالیت هیدرولیتیک بتالاکتامازها مقاوم بودند برای درمان عفونت‌های باکتری‌های گرم منفی مورد استفاده قرار گرفتند. در اوایل سال 1990 آنزیم بتالاکتاماز وسیع الطیف(ESBLs) تولید شده توسط باکتری‌های گرم منفی، نسبت به سفالوسپورین‌هایی مانند سفتازیدیم ...

ثبت سفارش