پایان نامه بررسی تاثیر فعالیت منظم ورزشی بر شیوه های مقابله با استرس در دانشجویان دختر پرستاری دانشگاه علوم پزشکی گیلان 1389.

word 452 KB 31927 81
1390 کارشناسی ارشد بهداشت
قیمت قبل:۶۴,۳۰۰ تومان
قیمت با تخفیف: ۲۴,۵۰۰ تومان
دانلود فایل
 • بخشی از محتوا
 • وضعیت فهرست و منابع
 • پایان نامه جهت اخذ مدرک کارشناسی ارشد پرستاری

  (گرایش پرستاری بهداشت جامعه

  چکیده

  مقدمه: ورزش نکردن و روشهای مقابله با استرس غیر موثر در بین دانشجویان پرستاری شایع است که پیامدهای منفی در سلامتی را به دنبال دارد  از آنجا که این دانشجویان در آینده به عنوان ارائه دهندگان خدمات بهداشتی به مددجویان به عنوان الگوهای نقشی برای آنها می باشند اهمیت مطالعه را روی آنها بیشتر میکند.

  هدف:هدف از مطالعه حاضر تعیین تأثیر فعالیت منظم ورزشی بر شیوه‌های مقابله با استرس در دانشجویان دختر پرستاری دانشگاه علوم پزشکی گیلان میباشد.

  مواد و روشها: مطالعه حاضر یک مطالعه مداخله ای از نوع کارآزمایی شاهد دار تصادفی میباشد در این پژوهش 76 نفر از دانشجویان واجد شرایط مطالعه به روش نمونه گیری تصادفی منظم در دو گروه آزمون و کنترل قرار گرفتند. گروه آزمون برنامه مداخله(6 هفته فعالیت ورزشی) را دریافت داشتند ولی در گروه کنترل مداخله ای توسط پژوهشگر انجام نشد. قبل  و بعد از مداخله با استفاده از ابزار WCQ شیوه مقابله با استرس در دو گروه مورد بررسی قرار گرفت تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار آماری SPSS Version 16 و آمار توصیفی(فراوانی، میانگین و انحراف معیار) و امار استنباطی(تی زوجی و تی مستقل) با در نظر گرفتن سطح معنی داری 05/0 p <صورت گرفت.

  نتایج: یافته ها نشان داد بین دو گروه از نظر سن، وضعیت تاهل، محل زندگی، تحصیلات مادر، شغل پدر و مادر ،سطح درآمد خانواده و تعداد افراد خانواده تفاوت معنی دار آماری وجود نداشت،اما بین سال ورود و تحصیلات مادر این اختلاف معنی دار بود. بین میانگین شیوه رویارویانه، دوری جویی، خویشتن داری، جستجوی حمایت اجتماعی، حل مدبرانه مسئله، ارزیابی مجدد مثبت، مسئولیت پذیری، مسئله مدار و هیجان مدار قبل و  بعد از مداخله در گروه آزمون اختلاف معنی داری وجود داشت، ولی بین میانگین شیوه گریز و اجتناب قبل و بعد از مداخله در گروه آزمون اختلاف معنی دار آماری وجود نداشت

  نتیجه گیری: فعالیت بدنی میتواند بر سلامت روان دانشجویان از طریق استفاده کارامد از شیوه مقابله در برابر استرس موثر باشد

  کلید واژه ها: شیوه مقابله با استرس،فعالیت منظم ورزشی،دانشجو

   

  بیان مسئله

  استرس حالتی پویا و هیجان انگیز است که فرد در یک موقعیت با  محدودیت یا تقاضای غیر عادی مواجه می‌شود و

  واکنش‌های احساسی‏، فیزیکی و شناختی از خود نشان می‌دهد. به طور کلی دونوع استرس، مخرب یا بدخیم و استرس مفید یا خوش خیم وجود دارد(1). استرس مخرب‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏، استرس نامطبوع، زیان آور و بیماری زا است ولی استرس مفید استرسی مطبوع و خوشایند است که احساساتی مثبت به شخص دست می‌دهد(1). تاثیرات استرس با شدت و مدت محرک ها مرتبط است؛ برای مثال استرس خفیف موجب تحریک فرآیندهای فکری فرد شده و او را در مقابل محیط هوشیار نموده و موجب ایجاد انگیزه و رسیدن به موفقیت و کامیابی میشود(2). اما استرسهای شدید و طولانی با تاثیرات منفی چون تضعیف سیستم ایمنی و کاهش قدرت دفاعی بدن در مقابل بیماریها، همراه هستند، از نظر مباحث تئوریک در استرس، تمرکز عمد‏‏ه بر روی استرس بدخیم است(3).

  در این زمینه کنت پلیتر[1] بیان میدارد که 50-70 درصد تمام بیماریها با استرس در ارتباط هستند. استرس های روانی از طریق تاثیری که بر روی دستگاه اعصاب مرکزی و دستگاه آندوکرین و سیستم ایمنی بدن میگذارند موجب کاهش سلامت جسمانی و روانی فرد میشوند(4). از جمله بیماری‌ها و نشانه های روانی ناشی ‌از استرس می‌توان به افسردگی و اضطراب اشاره کرد، پژوهش ها نشان می‌دهد که بین وجود استرس و اضطراب و افسردگی رابطه مستقیم وجود دارد (5).

  امروزه دانشجویان به دلیل نقش مهمی که در اداره آینده کشور به عهده دارند یکی از قشرهای مهم جامعه به حساب می آیند اهمیت این موضوع زمانی مشخص میشود که بر طبق آمار در ایران با عنایت به آمار سال 1385 تعداد دانشجویان کل کشور 2553726 نفر اعلام شده است(6). و با توجه به این مسائل اهمیت سلامت دانشجویان بیش از پیش مشخص میشود و سلامت روانی یکی از ابعاد مهم سلامت دانشجویان، به عنوان آینده سازان کشور میباشد این گروه به دلیل شرایط خاص سنی و موقعیت خاص اجتماعی در معرض استرسهای فراوان میباشند مطالعات نشان داده که میزان شیوع اختلالات و بیماریهای روانی در بین دانشجویان در حال افزایش است(5). در پژوهش های مقطعی و محدود به عمل آمده در ایران در سطح دانشگاه های مختلف شیوع اختلالات روانی و رفتاری دانشجویان بین 7 تا31  درصد بوده است)5(. استرسهای گوناگون با تاثیر منفی که بر منابع مقابله فردی و اجتماعی اشخاص میگذارند باعث کاهش مقاومت فرد میگردند و در درازمدت اثرات ناخوشایندی بر بهداشت جسمی و روانی دانشجو میگذارد. همچنین استرس میتواند بر بروز بیماریهای جسمی و روانی، اختلال در عملکرد و قدرت سازگاری و در نهایت پایین آمدن کیفیت زندگی دانشجویان گردد(5). در سالهای اخیر توجه به منابع استرس و راههای مقابله با آن در گروههای مختلف مورد بررسی قرار گرفته است و این بررسیها نشان داده است که به کار گرفتن راههای مقابله ای نقش مهمی در کاهش استرس دارد. در این میان دانشجویان به عنوان قشری از جامعه که پیوسته در معرض استرسها وفشارهای محیطی و روانی از جمله مشکلات آموزشی، خانوادگی، اجتماعی و اقتصادی قرار دارند مورد توجه پژوهشگران قرار گرفته اند؛ روشن است که پیامدهای استرس در عملکرد تحصیلی، رضایت شخصی، از همه مهمتر سلامت روانی آنها تاثیر نامطلوب خواهد داشت (7). در این میان بهداشت روانی دانشجویان علوم پزشکی به لحاظ مرتبط بودن شغل آنها با تن و روان انسانها از اهمیت ویژه ای برخوردار است. دانشجویان علوم پزشکی ضمن داشتن مشکلات سایر دانشجویان، مشکلات خاص خود را نیز دارند که از آن جمله می توان به فشار های روحی- روانی محیط (بیمارستان، اورژانس و ...)، برخورد با مسایل و مشکلات بیماران و عدم برخورداری از آینده شغلی روشن اشاره کرد. به همین دلیل به نظر می رسد دانشجویان علوم پزشکی بیش از سایر دانشجویان در خطر از دست دادن سلامت روانی هستند(8). به ویژه اینکه مشکلات روانشناختی دانشجویان پزشکی نسبت به غیر پزشکی بیشتر دیده شده است (8).

  در این زمینه نتایج پژوهش فرمانبر در 1382 در دانشجویان علوم پزشکی گیلان نیز نشان داد که اکثریت دانشجویان سال اول (60/44%) وضعیت خطر زا و اکثریت دانشجویان سال آخر(30/52%) وضعیت خوب در زمینه کنترل استرس داشتند هر چند از نظر آماری این تفاوت معنی داری نبود(9).

  اجتناب از استرس‌های بدخیم و مضر غیر ممکن است اما برای جلوگیری یا حداقل کاهش این استرس‌ها، می‌توان اقداماتی را به عمل آورد(10). در سالهای اخیر توجه به منابع استرس و راههای مقابله با آن در گروههای مختلف مورد بررسی قرار گرفته است و این بررسیها نشان داده است که به کار گرفتن راههای مقابله ای نقش مهمی در کاهش استرس دارد. بهترین روش جهت مقابله با استرس برداشتن عامل مواجه استرس(محرک) میباشد ولی اکثراَ این امر امکان پذیر نبوده، لذا باید به گونه‌ای با استرس سازگاری کرد و تحمل آن را برخود هموار ساخت و از شدت آن کاست به عبارت ساده تر سازگاری با استرس یعنی پذیرفتن آن و به نحو مؤثر در برابر آن واکنش نشان دادن (11).

  با توجه به این نوع دیدگاه فالکمن [2]و لازاروس [3]پیشنهاد کرده‌اند که استراتژی مقابله با استرس دو نوع می‌باشند مقابله مسئله مدار؛ تلاش برای کنترل رابطه بین فرد و عامل استرس زا و مقابله هیجان مدار؛ تلاش برای تطابق وتنظیم احساسات و هیجان ناشی از عوامل استرس زا و نتایج آنها، استفاده میکند(10).

  طبق  مدل فولکمن لازاروس (1984) فرد با بکار بستن سبک مقابله کارآمد مساله مدار از مهارتهای شناختی برای حل مساله استفاده میکند. بر این اساس روش های مقابله با مشکل مستقیما بررسی میشوند و معمولا با یافتن راه حلهای مناسب برای حل مشکل، رضایت روان شناختی حاصل میشود. از سوی دیگر راهبردهای هیجان مدار، شامل کوششها یی جهت تنظیم پیامدهای هیجانی واقعه استرس زا است و تعادل عاطفی و هیجانی را از طریق کنترل هیجانات حاصله از موقعیت استرس زا، حفظ میکند(10).

  با توجه به مشکلاتی که توسط استرس به وجود می آید، ارائه راهکارهایی برای کاهش این عوامل و نیز تغییر نگرش و برخورد افراد با عوامل استرس زا ضروری به نظر میرسد. بسیاری از محققان اظهار میکنند که برنامه های ورزشی سبب کاهش  فشار روانی میشود(8). ازجمله عوامل موثر در تعدیل استرس و شیوه های مقابله با آن میتوان به فعالیت بدنی منظم و ورزش اشاره کرد. امروزه فعالیت جسمانی منظم به گونه ای فزاینده، به عنوان وسیله ای برای حفظ و افزایش بهداشت روانی به خوبی پذیرفته شده است بطور کلی نتیجه حاصل از پژوهشها دلالت بر این دارند که رفتار  ورزشی باعث بهبود بهداشت روانی شامل بهبود خلق وخو میشود(12).

  از جمله مطالعاتی که به بررسی تاثیر نوع و شدت تمرین بر کنترل فشارهای روانی پرداخته اند میتوان به مطالعه ای که استپتو [4]و همکاران(1993) در آمریکا بر روی 33 نفر با اضطراب شدید، انجام دادند اشاره کرد. برای این افراد 10 هفته برنامه ورزشی با شدت متوسط در نظر گرفته شد برنامه تمرینی منجر به بهبود وضع زندگی و افزایش توانایی در مقابله با استرس در آنان شد(13).

  علیرغم فواید زیاد رفتار ورزشی از جمله کنترل استرس و بهبود بهداشت روانی، برآورد جهانی از کم تحرکی در میان بالغین 17 % است، همچنین کسانی که فعالیت جسمانی ناکافی دارند (کمتر از 5/2 ساعت در هفته) میزان تخمینی شیوع آن بین 31-51 درصد متغیر است و متوسط جهانی فعالیت جسمانی ناکافی 41% است(7). در کل تخمین زده میشود که عدم فعالیت فیزیکی باعث 9/1 میلیون DALYs[5]  از دست رفته در جهان میشود(7). در کشور ما وضعیت فعالیت جسمانی و مشکلات ناشی از عدم فعالیت فیزیکی به طور دقیق مشخص نیست. درسال2000 تجزیه و تحلیل اطلاعات بر اساس پروژه قلب سالم نشان میدهد که 8/34 % مرگها و 5/27 سال از زندگی از دست رفته به علت بیماری عروق کرونر[6] بوده است.شیوع عدم فعالیت جسمانی 88 % گزارش شده است(14).داده های سه مطالعه ملی در بین ایرانیان نشان میدهد که بیشتر از 80 % مردم ایران کم تحرک هستند(15). نکته بسیار مهم این است که بیشترین کاهش فعالیت بدنی در سالهای گذر از مراحل مختلف زندگی گزارش شده است مثل ورود از مراحل تحصیلی راهنمایی به متوسطه و از آموزش متوسطه به اموزش عالی و از دانشگاه به محیط کار. در دوران دانشجویی وضعیت ویژه ای برای کاهش فعالیت بدنی وجود دارد بطوریکه مرکز کنترل و پیشگیری از بیماریها گزارش میکند کمتر از 20 % دانشجویان به سطح فعالیت بدنی متوسط(30 دقیقه فعالیت جسمانی متوسط حداقل  5 بار در هفته و ترجیحا تمام روز هفته)رسیده اند(7). در یک مطالعه مقطعی بر روی 19298 دانشجوی دانشگاههای 23 کشور جهان، شیوع کم تحرکی از 23% در ایالات متحده و اروپای غربی تا 44%در کشورهای در حال توسعه متفاوت بود(16). بر اساس یافته های کارشناسان در ایران، تنها 10% از دانشجویان، فعالیت ورزشی داشته اند که این رقم در مقایسه با کشوری مانند استرالیا با 52% مشارکت، آمار کمی بنظر میرسد(7).

  از طرف دیگر بررسی 64 تحقیق از سال 1988 تا2000 نشان داده که از فعالیتهای ورزشی به عنوان یک استراتژی برای مقابله با استرس استفاده شده است ولی در مورد چگونگی انجام ورزش، نوع، مدت و شدت و تاثیر آن بر نوع استراتژی مقابله با استرس اتفاق نظر نیست به همین دلیل به تحقیقات بیشتری نیاز است (17).

   

  Abstract

  Introduction: Lack of  exercise and  ineffective and  non-beneficial  ways of coping is common among  nursing students  which is  followed  by  negative  health consequences. since   students  are future service providers to clients and play a  role model it is important to study this more.

   

  objective:The goal of this study is  to determinen the effect of  regular exercise activity on methodes of coping with stress in nursing students of Guilan University of  Medical Sciences 2010.

   

   Methods: This study is  an intervention study of  randomized controlled trial In this study, 76 person of students eligible for the study were chosen  and assigned by  systematic random  sampling  case into  and control groups.  The case group performed  intervention  program(6-week exercise) but control group received no intervention by the researcher. Pre  and  post  intervention examined Ways of coping in groups using WCQ .

   

  Results: Findings showed  no significant difference between  the two groups regarding age, marital status, place  of living, , education  level  of  father and mother,  level of  income, and  number of family members, but there was a significant difference before and after intervention in regarde to  confrontive, distancing, self-controlling, seeking social support, planful  problem solving, positive reappraisal, responsibility acceptance, problem focused, emotion focused  style but  don’t show  significant difference the escape-evoidance style .

   

  Conclusion: This study recommends  that exercise can  effecte  students , mental  health  through  use of effective  stress coping  mechanisms.

  Key word: Ways of coping stress, Exercise, Student

 • فهرست:

  زمینه پژوهش                                                                                                    2

  1-2 اهداف پژوهش (هدف کلی و اهداف ویژه)                                                                           7

  1-3 سوالات پژوهش                                                                                                           7

  1-4 فرضیه ها                                                                                                                    8

  1-5 تعاریف واژه­ها                                                                                                              8

  1-6 پیش­فرض­های پژوهش                                                                                                    9

  1-7 محدودیت­های پژوهش                                                                                                    10

  فصل دوم: زمینه­ و پیشینۀ تحقیق

  2-1 چهارچوب پژوهش                                                                                                        12

  2-2 مروری بر مطالعات انجام شده                                                                                            33

  فصل سوم: روش اجرای تحقیق

  3-1 نوع پژوهش                                                                                                                 41

  3-2 جامعه پژوهش                                                                                                              41

  3-3 مشخصات واحدهای مورد پژوهش                                                                                     41

  3-4 معیارهای خروج از مطالعه                                                                                                42 

  3-5 روش نمونه­گیری و تعیین حجم نمونه                                                                                  42

  3-6 محیط پژوهش                                                                                                             43

  3-7 ابزار  و روش گردآوری داده ها                                                                                         43

  3-8 تعیین اعتبار و اعتماد علمی ابزار                                                                                        44

  3-9 روش گردآوری داده­ها                                                                                                    45

  3-10 روش تجزیه و تحلیل داده­ها                                                                                           46

  3-11 ملاحظات اخلاقی                                                                                                        46

  فصل چهارم: نتایج تحقیق

  4-1یافته­های پژوهش                                                                                                           48

  4-2 جداول                                                                                                                      49

  فصل پنجم: بحث و بررسی یافته­ها

  5-1 بحث و بررسی یافته ها                                                                                                  76                              

  5-2 نتیجه­گیری نهایی                                                                                                         84

  5-3 کاربرد یافته­ها                                                                                                             85

  5-4 پیشنهاد

  منبع:

   

  فهرست منابع:

  1-باقرزاده ، ف.، شیخ ،م.، "مقایسه استرس کارکنان ورزشکار و غیر ورزشکار سازمان مرکزی دانشگاه تهران"مجله حرکت ، 1383،شماره 22،صص: 119-105.

  2-Potter,P A.,Perry,A G.,Fundamentals of nursing,5 th ed,Philadelphia,Mosby,2001   

  3-Delaun,S.,ladner,PK.,Fundamental of nursing standards & practice.2th ed, United states:Thomson Delmarlearning,2002.

  4-خانجانی ، ز.، "نقش تنیدگیهای روانی، تصویر بدنی و عوامل شخصیتی در بهداشت روانی و جسمانی دانشجویان"مجموعه مقالات پنجمین سمینار سراسری بهداشت روانی دانشجویان،1389.

  5-رضایی آدریانی ،م ؛ آزادی ،آ ؛ احمدی،ف ؛ واحدیان عظیمی، ا ؛ "مقایسه میزان افسردگی ، اضطراب، استرس و کیفیت زندگی دانشجویان پسر و دختر مقیم خوابگاههای دانشجویی" مجله پژوهش پرستاری، 1386، دوره 2، شماره های 4 و5.

  6-نتایج سرشماری عمومی نفوس و مسکن مرکز آمار ایران:1385.

  7-فرمانبر، ر.، "بررسی تاثیر مداخله مبتنی بر مدل مراحل تغییر با استفاده از تئوری خود تعیین کنندگی بر ارتقاء و پایداری رفتار ورزشی دانشجویان" رساله دکترا، دانشگاه تربیت مدرس، 1388.

  8- مشکی، م.،  "بررسی تاثیر بکارگیری الگوی پرسید – پروسید با ترکیب نظریه مکان کنترل سلامت به منظور ارتقای سلامت روان دانشجویان” رساله دکترا، دانشگاه تربیت مدرس، 1388.

  9-فرمانبر، ر.، "مطالعه روشهای حفظ سلامت دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی گیلان" مجله دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی گیلان،1382، سال 12، شماره46، صص: 43-34.

  10-Lazarus SR., stress and emotion.springer publishing co,2006.

  10-ایزدی، ص.، محمدزاده،ر.، یداللهی، ز.، "نقش راهبردهای مقابله ای در سلامت روان دانشجویان" پنجمین سمینار سراسری بهداشت روانی دانشجویان،1389، مرداد ماه، تهران، دانشگاه تهران،صص:26-24.

  11-پارک، ک : درسنامه طب پیشگیری و پزشکی اجتماعی. ترجمه خسرو رفایی و حسن افتخار اردبیلی، جلد دوم، چاپ هفدهم، تهران، انتشارات ایلیا ،1381 .

  12-خدادادی،ع.، "بررسی رابطه بین فعالیت بدنی،آمادگی جسمانی و شیوه های برخورد با استرس" پایان نامه کارشناسی ارشد تربیت بدنی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه گیلان ،1385 .

   

  13-Stepteto A., Moses J., Edwards S., Matthew SA., Exercise and responsivity to metal stress:Discrepancies between the subjective and phychological effects of aerobic training.International journal Sport psychology, 2003,24؛110-129.

   

  14-WHO.WHO global strategy on diet, physical activity and health,Eastern Mediterrranean Regional Consultation meeting report, 2003.

  15-Sheikholeslam R., Mohamad A., Mohamad K.,Vaseghi S., Non-communicable disease risk factors in iran.Asia Pac journal Clinical Nutrition 2004, 13 )2(;S100.

  16-Hasse A., Stepto A., Sallis JF., Wardle .,Leisure-time physical activity in university students from 23 countries:associations with health beliefs, risk awareness, and national economic development.Prev Med 2004, 39(1)؛182-90.

  17-بهرامی،ع .،  میر اشرفی،ا .، "تاثیر ورزش و فعالیتهای هوازی بر کاهش اضطراب دانشجویان پسر دانشگاههای شهر اراک" همایش منطقه ای تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه آزاد واحد ملکان ،1388.

  18-بهرامی،ع .، چلونگریان،ن .، "ورزش و روش مقابله با فشار روانی"پنجمین سمینار سراسری بهداشت روانی دانشجویان،1389، مرداد ماه، تهران، دانشگاه تهران، صص :40-38.

  19- Jennen CU,. Exercise and life satisfactory fitness completary strategies in the prevention and rehabilitation of illness.Journal Evidenced  Based complementary and Alte Med.2004, 1; 439-441.

  20-Iwasaki y.,mannel l RC.,smale B J.,Buther j,.contribution of leisure participationin predicting stress coping and health among police and emergency response service workers. journal health psychology,2005,10;79-99.

  21-Trenberth L.,Dewe P.,Walkey F., Leisure and its role as a strategy for coping with work stress. International journal stress management 2003,6;89-103.

  22-Marcus BH., Forsyth LH., motivation people tobe physicaly active.USA Kinetics.2003,p;11-24.

  23-افلاطونی، ن.،” مقایسه شیوه های مختلف کنار آمدن با فشار روانی بین ورزشکاران بسکتبالیست نخبه و غیر ورزشکاران زن “ففصلنامه المپیک،1380، سال نهم، شماره3و 4، صص: 52-48.

  24-کیوان لو، ع.، "راهبردهای مقابله با استرس و شادکامی در دانشجویان"  پنجمین سمینار سراسری بهداشت روانی دانشجویان 1389، مرداد ماه، تهران، دانشگاه تهران،صص :294-293.

  25-بشارت، م.، "تاثیر سبکهای مقابله با استرس بر موفقیت ورزشی" مجله حرکت، 1383، شماره22، صص: 119-105.

  26-Giaccobi PR., Tran L., stress and coping during the transition to university for first-year female athletes,journal of sport psychologist, 2004.

  27-پناهی،م .، “بررسی روشهای مقابله با استرس در ورزشکاران رشته های انفرادی تیم های ملی” پایان نامه کارشناسی ارشد تربیت بدنی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه گیلان ،1388.

  28-Endler N.J., Parker,Mutidimentional assess ment of coping:A critical evaluation,Journal of personality and social psychology,1990, 58(8);444-454.

  29- یزداندوست، ز.، ملکی ،ه.،"تاثیر استرس بر سیستم ایمنی بدن و ایحاد بیماریهای عفونی"فصلنامه دانشکده پرستاری ومامایی  استان گیلان،1377، شماره 26-27،بهار وتابستان.

  30- Potter P A., Perry A G., Basic Nursing .5 th, Philadelphia Mosby, 2003.

  31-Boyd MA., Psychiatric N ursing, 2 th, Philadelphia, Lippincott, 2002.

  32-Taylor C.,Lilliss C.,Lemone P., Fundamentals of Nursing,4 th ed,Philadelphia, Lippincott,2001.

  33-Craven RF.,Hirnel CJ., Fundamental of Nursing human health and function.4 th ed,Philadelphia,Lippincott,Williams&Wilkins, 2003.

  34-اتکینسون، ر.، هیلگارد،ار.،تکینسون، ر.، “زمینه روانشناسی”ترجمه محمد تقی براهنی، سال 1377، تهران، انتشارات رشد، چاپ اول.

  35-برادران رضایی، م .، شیروانی، م .،” وضعیت کنترل استرس در دانشجویان:شواهدی بر اساس بررسی سبک زندگی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی تبریز و دانشگاه تبریز”  مجله پرستاری و مامایی تبریز، بهار 1385، شماره 5، صص:63-54.

  36-دوگاس، و .، بورلی ،و.، "اصول مراقبت از بیمار دوگاس" ترجمه فروزان آتش زاده و همکاران،1382  ، تهران، انتشارات رشد ،چاپ اول.

  37-Mullis  RL.,Chapman P., Age,gender, and selfsteem differences in adolescent cophng styles,Journal of Social Psychologists, 2000,140; 539-541.

  38-لطفی مفرد نیاسری، ط .، “مطالعه سبکهای مقابله ای زنان سازگار و ناسازگار در روابط زناشویی”پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه علامه طباطبایی، 1385.

  39-Rohde P., Lewinson P., Tilson M., Selly J., Dimensionality of coping and itsrelation to depression,Jurnal of personality and social psychology,1990, 58; 499-511. 40-Kent A., Pakestani adolescents coping with stress:effect of loss of apparent and gender of adolescents,Jornal of  adolescents ,2004, 27; 596-599.

  41-Kristian  E., Roberts GC., Abrahamsen F E., Achievment involvement and stress coping in elite wrestling,Journal of  medicine& science in sport,2007,10.

  42-Gobby KL.,Courage M., Stress management program:Intervention in nursing student performance anxiety, Arachievese of psychiatric nursing, 2004, 3; 190-199.

  43-Carson VB., Mental health nursing. 2nd ed, Philadelphia, Sanders, 2006.

  44-Anshel MH., Source of acute stress,cognitive and coping sterategies among highly skilled Mexician and U.S competitive tennis players,Journal of social psychology,2005, 4.

  45-Oneil I., Wand Steyn BJM., Strategies used by south African non-elite athlets to cope with the environmental stressor associated with endurance events.South African , Journal for research in sport, physical education and recreation, 2007,29; 107-128.

  46-آقاجانی ،س .، “بررسی ارتباط بین تیپ شخصیتی c(مستعد سرطان) و راهبردهای مقابله با استرس در دانشجویان دانشگاههای اردبیل” پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشکده علوم انسانی تربیت مدرس،1375.

  47-صدفی، ز.، “بررسی در ورزشکاران رشته های مختلف ورزشی”، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه شمال،1387.

  48-بلیغی، ر.، "بررسی شیوه های مدیریت استرس در ورزشکاران تیم های مختلف ورزشی" پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشکده تربیت بدنی دانشگاه گیلان، 1386.

  49-Heller TL., Source of stress NCAA division I women ice hockey players, 2004, 4; 101-116.

  50-Gaudreau P., Malika EA., Thierry m., Factor structhre of the coping inventory for competitive sport with a sample of participations at the 2001New York Marathone,Journal of Psychology of sport and exercise, 2005.

  51-Miller JF., Coping with chronic illness, 3th ed, Philadelphia, F, A.Davis company, 2000.

  52-Timby BK., Fundamentals skills and concept in patient care,7 th ed, Philadelphia.Lippincott.2003.

  53-ولی زاده، ز.، “مقایسه سلامت روان و عملکرد تحصیلی دانشجویان خوابگاهی و غیر خوابگاهی دانشگاه تهران” پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه الزهرا،1383.

  54-Byars JL., Stress, anxiety, depression, and loneliness of graduates counseling and exercise.Disseration of counselor education and supervision for the degree of doctor of philosophy,Tech university Texas, 2005.

  55-بخشی پور رودسری، ع.، پیروی، ح.، عابدیان، ا.،  "رابطه میان رضایت از زندگی و حمایت اجتماعی با سلامت روان در دانشجویان" فصلنامه اصول بهداشت روانی1384، دوره 7، شماره 27و 28، صص:145-152.

  56-رحمانی نیا، ف.، "تاثیر تمرینات بدنی بر بهداشت روانی"فصلنامه المپیک،1372، سال دوم، شماره3و4.

  57-حسینی، ح.، کاظمی، ش.، شهبازنژاد، ل.، "بررسی رابطه ورزش با سلامت روان دانشجویان" مجله دانشگاه علوم پزشکی مازندران، 1385، دوره15، شماره 53، صص: 97-104.

  58-World Health Organization.Physical activity:a global public health problem.[cited 2008,Jan,27].Available,from:http://www.who.int/dietphsycalactivity/factsheet_inactivity/en/index.html.

  59-هزاوه ای، م.، اسدی، ز.، حسن زاده، ا.، شکرچی زاده، پ.، “مقایسه تاثیر دو روش ارائه واحد درس تربیت بدنی 2 بر نگرش و عملکرد مرتبط با فعالیت جسمانی منظم دانشجویان دختر دانشگاه علوم پزشکی اصفهان”مجله ایرانی آموزش در علوم پزشکی، بهار و تابستان 1387، صص:121-131.

  60- World Health Organization Europe. Move for health: World Health day.Fact sheet.Copenhagen,2002.

  61-ایزدی، ع.، “حرکات ورزشی و بدنسازی ” ویرایش دوم، تهران، جهاد دانشگاهی،1368.

  62-Biddle S J H., Mutrie N., Psychology of physical activity,New York:Routledge,2001.

  63-CDC, Effect of physical activity on health and disease, areport from the Surgeon General[on line]2005;http://www.cdc.gov/nccdphp/sgr/prerep/htm.

  64-Pender NJ., Murdaugh C., Parsons, MA., Health promotion in nursing practice,4th ed,Upper Saddie River,NJ:Prentice-Hall Health Inc,2002.

  65-سارافینو، ا.،" روانشناسی سلامت"ترجمه الهه میرزایی و همکاران، 1384 ، تهران، انتشارات رشد ،صص:429.

  66- Selena T., Jennifer B.,Hamilton J., Spruijt D., Association between physical activity and perceived stress/hassles in college students, Journal stress and health, 2006, 22 ;179-188.

                                                                                                                


موضوع پایان نامه بررسی تاثیر فعالیت منظم ورزشی بر شیوه های مقابله با استرس در دانشجویان دختر پرستاری دانشگاه علوم پزشکی گیلان 1389., نمونه پایان نامه بررسی تاثیر فعالیت منظم ورزشی بر شیوه های مقابله با استرس در دانشجویان دختر پرستاری دانشگاه علوم پزشکی گیلان 1389., جستجوی پایان نامه بررسی تاثیر فعالیت منظم ورزشی بر شیوه های مقابله با استرس در دانشجویان دختر پرستاری دانشگاه علوم پزشکی گیلان 1389., فایل Word پایان نامه بررسی تاثیر فعالیت منظم ورزشی بر شیوه های مقابله با استرس در دانشجویان دختر پرستاری دانشگاه علوم پزشکی گیلان 1389., دانلود پایان نامه بررسی تاثیر فعالیت منظم ورزشی بر شیوه های مقابله با استرس در دانشجویان دختر پرستاری دانشگاه علوم پزشکی گیلان 1389., فایل PDF پایان نامه بررسی تاثیر فعالیت منظم ورزشی بر شیوه های مقابله با استرس در دانشجویان دختر پرستاری دانشگاه علوم پزشکی گیلان 1389., تحقیق در مورد پایان نامه بررسی تاثیر فعالیت منظم ورزشی بر شیوه های مقابله با استرس در دانشجویان دختر پرستاری دانشگاه علوم پزشکی گیلان 1389., مقاله در مورد پایان نامه بررسی تاثیر فعالیت منظم ورزشی بر شیوه های مقابله با استرس در دانشجویان دختر پرستاری دانشگاه علوم پزشکی گیلان 1389., پروژه در مورد پایان نامه بررسی تاثیر فعالیت منظم ورزشی بر شیوه های مقابله با استرس در دانشجویان دختر پرستاری دانشگاه علوم پزشکی گیلان 1389., پروپوزال در مورد پایان نامه بررسی تاثیر فعالیت منظم ورزشی بر شیوه های مقابله با استرس در دانشجویان دختر پرستاری دانشگاه علوم پزشکی گیلان 1389., تز دکترا در مورد پایان نامه بررسی تاثیر فعالیت منظم ورزشی بر شیوه های مقابله با استرس در دانشجویان دختر پرستاری دانشگاه علوم پزشکی گیلان 1389., تحقیقات دانشجویی درباره پایان نامه بررسی تاثیر فعالیت منظم ورزشی بر شیوه های مقابله با استرس در دانشجویان دختر پرستاری دانشگاه علوم پزشکی گیلان 1389., مقالات دانشجویی درباره پایان نامه بررسی تاثیر فعالیت منظم ورزشی بر شیوه های مقابله با استرس در دانشجویان دختر پرستاری دانشگاه علوم پزشکی گیلان 1389., پروژه درباره پایان نامه بررسی تاثیر فعالیت منظم ورزشی بر شیوه های مقابله با استرس در دانشجویان دختر پرستاری دانشگاه علوم پزشکی گیلان 1389., گزارش سمینار در مورد پایان نامه بررسی تاثیر فعالیت منظم ورزشی بر شیوه های مقابله با استرس در دانشجویان دختر پرستاری دانشگاه علوم پزشکی گیلان 1389., پروژه دانشجویی در مورد پایان نامه بررسی تاثیر فعالیت منظم ورزشی بر شیوه های مقابله با استرس در دانشجویان دختر پرستاری دانشگاه علوم پزشکی گیلان 1389., تحقیق دانش آموزی در مورد پایان نامه بررسی تاثیر فعالیت منظم ورزشی بر شیوه های مقابله با استرس در دانشجویان دختر پرستاری دانشگاه علوم پزشکی گیلان 1389., مقاله دانش آموزی در مورد پایان نامه بررسی تاثیر فعالیت منظم ورزشی بر شیوه های مقابله با استرس در دانشجویان دختر پرستاری دانشگاه علوم پزشکی گیلان 1389., رساله دکترا در مورد پایان نامه بررسی تاثیر فعالیت منظم ورزشی بر شیوه های مقابله با استرس در دانشجویان دختر پرستاری دانشگاه علوم پزشکی گیلان 1389.

ا چکیده هدف ازپژوهش حاضر نحوه ی گذراندن اوقات فراغت معلمان شهریزد با تاکید بر فعالیت های ورزشی و ارتباط آن با فرسودگی شغلی در سال تحصیلی 93-92 می باشد. این پژوهش از نوع توصیفی بیانی بوده و شیوه ی جمع آوری داده ها و اطلاعات، مطالعات اسنادی و کتابخانه ای و مطالعات میدانی و همچنین ابزار جمع آوری داده ها، پرسشنامه ای، شامل دو بخش که بخش اول شامل پرسشنامه ی چندگزینه ای محقق ساخته ...

پایان نامه جهت دریافت مدرک کارشناسی ارشد تربیت بدنی –گرایش عمومی چکیده هدف از پژوهش حاضر رابطه هوش هیجانی و سلامت روانی معلمان تربیت بدنی بود.جامعه آماری تحقیق شامل 100 نفر از معلمان تربیت بدنی شهرستان خواف بود و روش نمونه گیری آماری به صورت کل شمار و حجم آن برابر با حجم جامعه در نظر گرفته شد، که 50 دبیر زن و 50 دبیر مرد را شامل می شد. برای دستیابی به اهداف تحقیق، از پرسشنامه ...

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (M.A.) گرایش: عمومی بررسی اثر بخشی ورزش بر میزان عزت نفس ، شادکامی و کیفیت زندگی جوانان چکیده هدف پژوهش حاضر بررسی اثر بخشی ورزش بر میزان عزت نفس ، شادکامی و کیفیت زندگی جوانان بود. بدین منظور از بین ورزشکاران مبتدی مراجعه کننده به باشگاه بدنسازی شهرستان داراب در تابستان 1392 ،60 نفر به صورت در دسترس و 60 نفر نیز از افراد عادی انتخاب و ...

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (M.A) گرایش: مدیریت ورزشی چکیده این پژوهش با هدف بررسی نقش اوقات فراغت مبتنی بر فعالیت بدنی در بهره وری کارکنان شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی انجام یافته است. روش پژوهش علی مقایسه ای می­باشد.جامعه آماری شامل کلیه کارکنان زن و مرد در سال 93 است که تعداد آنها 2400 نفر(130 زن و 2270مرد ) بود . نمونه پژوهش به تعداد 290 نفر(77 زن و 213 مرد) با ...

پایان‌نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (M.A. ) گرایش : مدیریت ورزشی چکیده این پژوهش با هدف بررسی رابطه بین هوش هیجانی و مهارت‌های ارتباطی با سلامت روان کارکنان اداره کل ورزش و جوانان استان فارس انجام شد. طرح پژوهش توصیفی و از نوع همبستگی است، جامعه آماری این پژوهش را تمامی کارکنان اداره کل ورزش و جوانان فارس به تعداد 120 نفر تشکیل می‌دادند که از بین آن‌ها 94 نفر به روش ...

پایان نامه جهت دریافت مدرک کارشناسی ارشد آموزش پرستاری ( گرایش بهداشت ) چکیده: مقدمه: استعمال سیگار یکی از عوامل مهم تهدید کننده سلامتی افراد خصوصا جوانان می باشد .برای داشتن درک صحیح از رفتارهای غیر بهداشتی افراد جامعه (مانند استعمال سیگار) شناسایی عوامل موثر بر بروز اینگونه رفتارها ضروری است . با استفاده از الگوی باور بهداشتی و تعیین عوامل موثر بر استعمال سیگار به خوبی می توان ...

مددکاری اجتماعی پایان نامه کارشناسی ارشد چکیده : توجه به سلامت دانشجویان به ویژه سلامت روانی اجتماعی آنان از جایگاه ویژه‌ای برخوردار است. ورود به دانشگاه مقطع بسیار حساسی در زندگی نیروهای کارآمد و فعال جوان در هر کشوری محسوب می‌شود و غالباً با تغییرات زیادی در روابط اجتماعی و انسانی آنها همراه است. در کنار این تغییر، به انتظارات و نقشهای جدیدی نیز باید اشاره کرد که همزمان با ...

پایان­نامه­ کارشناسی ارشد در رشته­ تربیت­بدنی و علوم ورزشی- گرایش رفتار حرکتی مقایسه سلامت روانی و ابعاد آن در دانش آموزان پسر دبیرستانی ورزشکار و غیر ورزشکار مدارس شبانه روزی شهرستان مرودشت هدف از این تحقیق مقایسه سلامت روانی و ابعاد آن در دانش آموزان پسر دبیرستانی ورزشکار و غیر ورزشکار مدارس شبانه روزی شهرستان مرودشت بود. بدین منظور تعداد 324 نفر از دانش­آموزان این مدارس در ...

پایان­نامه­ کارشناسی ارشد در رشته­ی تربیت­بدنی و علوم ورزشی- رفتار حرکتی چکیده مقایسه­ ابعاد سلامت عمومی دانش­آموزان پسر سال سوم هنرستان تربیت بدنی با گروه همسال در یک رشته منتخب نظری شهر شیراز در این پژوهش ابعاد سلامت عمومی دانش آموزان پسر سال سوم هنرستان تربیت بدنی با گروه همسال در یک رشته منتخب نظری در شهر شیراز مورد مقایسه قرار گرفتند. آزمودنی­های این تحقیق را 137 نفر از ...

جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد رشته روانشناسی عمومی چکیده هدف کلی پژوهش حاضر بررسی مقایسه ای سبک های یادگیری،تاب آوری و مهارت های حل مسئله در شطرنجبازان حرفه ای و غیر حرفه ایمی باشد.روش این پژوهش توصیفی از نوع همبستگی است. جامعه آماری شامل کلیه شطرنجبازان تحت نظارت فدراسیون شطرنججمهوری اسلامی ایران می باشد. نمونه پژوهش متشکل از 200 نفر شطرنجباز (100نفر شطرنجباز حرفه ای و 100نفر ...

ثبت سفارش