پایان نامه بررسی ارتباط بین سبک هویت و وضعیت تحصیلی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی گیلان

word 499 KB 31932 92
1391 کارشناسی ارشد روانشناسی
قیمت قبل:۶۳,۵۰۰ تومان
قیمت با تخفیف: ۲۴,۰۰۰ تومان
دانلود فایل
 • بخشی از محتوا
 • وضعیت فهرست و منابع
 • پایان نامه جهت اخذ مدرک کارشناسی ارشد

  (گرایش آموزش کودکان)

  مقدمه: توجه به وضعیت تحصیلی در راس برنامه های توسعه آموزشی یک کشور قرار دارد. هدف موسسات آموزشی، افزایش موفقیت تحصیلی است که یک شاخص واقعی برای اهداف آموزشی است. بررسی مداوم و مستمر وضعیت تحصیلی دانشجویان در طول تحصیل و بررسی مولفه های شناختی اجتماعی موثر بر آن از جمله هویت یکی از ارکان  ضروری و اجتناب ناپذیر بهبود کیفیت آموزشی در دانشگاه ها می باشد.

  هدف: در این پژوهش به بتعیین ارتباط بین وضعیت تحصیلی و سبک هویت می باشد.

  روش اجرا: این پژوهش مقطعی از نوع توصیفی – تحلیلی است که  بر روی 371 دانشجوی دانشگاه علوم پزشکی گیلان انجام شده است. نمونه ها با استفاده از روش طبقه ای سیستماتیک انتخاب شدند و ابزار گرد آوری اطلاعات شمل مشخصات دموگرافیک و پرسش نامه استاندارد سبک هویت ( ISI-6G) بود.  به منظور بررسی وضعیت تحصیلی از معدل کل ترم های تحصیلی و شاخص ترکیبی وضعیت تحصیلی دانشجویان استفاده گردید. داده ها با استفاده از آزمون های آماریتوصیفی ( میانیگن و انحراف معیار)  و استنباطی( اسپیرمن، من ویتنی، کروسکال والیس، رگرسیون خطی چندگانه) مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند.

  نتایج:  یافته ها نشان داد که سبک هویت هنجاری (03/0 > P) و بعد تعهد (001/0 >P) با معدل کل دانشجویان دارای ارتباط آماری می باشد.  افراد مونث و دانشجویانی که علاقه به تحصیل داشتند؛ از وضعیت تحصیلی مناسب تر ( برحسب معدل کل) برخوردار بودند. عوامل پیشگویی کننده وضعیت تحصیلی( برحسب شاخص ترکیبی وضعیت تحصیلی) دانشجویان، در مورد محل سکونت، دانشجویان بومی میانگین نمره  وضعیت تحصیلی پایین تری نسبت به دانشجویان غیر بومی داشتند  و در نهایت دانشجویانی که علاقه بیشتری نسبت به رشته خود داشتند از وضعیت تحصیلی مناسب تری برخوردار بودند.

  نتیجه گیری: یافته های این پژوهش اهمیت توجه به هویت و تحصیل را نشان می دهد.  با توجه جدی تر به مولفه های مربوط به وضعیت تحصیلی و هویت می توان ارتقا کیفیت آموزشی را انتظار داشت.

  کلید واژه ها: آموزش، دانشجویان، هویت ( روانشناسی

   

       یکی از ضروریات توسعه همه جانبه کشور، پویائی و توانائی دانشگاه ها در انجام امور مربوط به خود است. از آنجا که دانشگاه، نهادی متفکر، آگاه و نوآور در جامعه محسوب می شود، انتظار می رود که با انجام وظایف و رسالت های خود بتواند گام های موثرتری در تحقق آرمان های جامعه بردارد و همواره کشور را به سمت پیشرفت رهنمون سازد. دانشگاه و به طور کلی نظام آموزش عالی، گران بها ترین منبعی است که هر جامعه ای برای پیشرفت و توسعه در اختیار دارد(1). از این رو در جهان امروز، ضرورت توجه به کیفیت آموزش و دانشگاه ها و بهره وری حاصل از آن اهمیت ویژه ای دارد. کیفیت یکی از موضوعاتی است که همیشه در آموزش عالی مورد توجه بوده، اما شدت و قوت آن متفاوت بوده است. از نظر یونسکو کیفیت در آموزش عالی مفهومی چند بعدی است که به میزان زیادی به زمینه نظام دانشگاهی یا شرایط و استانداردهای رشته دانشگاهی بستگی دارد(2).

  جهت ارتقای کیفیت آموزش دانشگاه ها، سنجش و ارزشیابی جزء اساسی ترین الزامات محسوب می شوند. انجام ارزشیابی آموزشی در فواصل زمانی مختلف، به منظور بررسی اثربخشی و کیفیت برنامه های درسی از اهمیت بالایی برخوردار است (3). سنجش و ارزشیابی آخرین حلقه از زنجیره ی فعالیت های آموزشی را تشکیل می دهد(4).

  به منظور بررسی یادگیری دانشجویان می توان از وضعیت تحصیلی ( پیشرفت و افت) آنها استفاده کرد. تبیین وضعیت تحصیلی برای برنامه ریزان دانشگاه این امکان را فراهم می کند تا بتوانند برای بهبود کارکردهای دانشگاه راهبرد هایی را پیش بینی کنند(5). عملکرد یا وضعیت تحصیلی به پیشرفت یا افت تحصیلی دانشجویان اطلاق می شود که برای سنجش آن از ابزارهای مختلفی مانند معدل کل، ترم های مشروطی و تعداد واحدهای مردودی یا قبولی استفاده می شود(6).

  از دیرباز، مسئله موفقیت در امر تحصیل جزء مهم ترین دغدغه های هر نظام آموزشی بوده و موفقیت تحصیلی در هر جامعه نشان دهنده موفقیت نظام آموزشی در زمینه هدف یابی و توجه به رفع نیازهای فردی است. نظام آموزشی را زمانی می توان کارآمد و موفق دانست که پیشرفت تحصیلی دانشجویان آن در دوره های مختلف دارای بیشترین و بالاترین رقم باشد (7). موفقیت به معنای به دست آوردن نتایج عینی، ملموس و محسوس است (8). پیشرفت تحصیلی به توانایی آموخته شده یا اکتسابی فرد در موضوعات آموزشگاهی اطلاق می شود. به طور کلی این اصطلاح به معنای مقدار یادگیری آموزشگاهی فرد است (9).

  نقطه مقابل پیشرفت تحصیلی، افت تحصیلی است که براساس مطالعات متعدد تاثیر بسزایی در سرنوشت فرد داشته و همچنین فشار زیادی به خانواده و جامعه تحمیل می کند (10). هزینه شکست تحصیلی دانشجو متوجه خود دانشجو و متخصصین آموزشی بوده و دارای تبعات اقتصادی نیز می باشد. با شکست تحصیلی و ترک تحصیل، به هر دلیل، تمام افراد درگیر ممکن است دچار عصبانیت، سرخوردگی، و رنجش شوند. هزینه ای که دانشجو می پردازد ممکن است احساس "شکست" ، کاهش اعتماد به نفس و درهم شکستن رویاهایش باشد. شکست تحصیلی می تواند،  با وارد آوردن آسیب دائمی به اعتماد به نفس، کل زندگی فرد را تحت تأثیر قرار دهد (11).

  دانشجویانی که دچار افت تحصیلی می شوند بیش از دانشجویان دیگر در معرض خطر نزدیک شدن به جرم و جنایت، سوء مصرف مواد، سوء استفاده های جسمی و جنسی و در نهایت اختلالات خانوادگی و روانی قرار می گیرند (12). لازین و نیومن [1] در مطالعه ای با هدف تعیین عوامل پیشگویی کننده افت تحصیلی دانشجویان آمریکا نشان دادند که 6/12 درصد دانشجویان علوم پزشکی دچار افت تحصیلی بوده اند که اغلب به دلیل نارسایی علمی آنها بوده است(13). در انگلستان نیز یک بررسی نشان دهنده افت تحصیلی 8/3 درصد دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی در سال اول بوده است(14). در ایران، این امر از مهم ترین مشکلات کنونی نظام آموزشی است که هرساله ده ها میلیارد ریال از بودجه کشور را هدر می دهد و نیروهای بالقوه و سرمایه های جامعه که همان نیروی انسانی است، بی ثمر می ماند(10). نتایج پژوهش ها حاکی از آن است که در دانشگاه های ایران، سطوح گوناگونی از شیوع عدم موفقیت تحصیلی دیده می شود (8).

  به طور کلی حدود 12 درصد دانشجویان دانشگاه های علوم پزشکی کشور در طی تحصیلی خود حداقل برای یک ترم مشروط می شوند. شیوع عدم موفقیت تحصیلی در دانشگاه بیرجند در رشته های مختلف 2/19 درصد گزارش شده است؛ این رقم در دانشگاه علوم پزشکی تبریز در گروه پرستاری و مامائی 6/10 درصد گزارش گردیده است (8). شیوع مشروطی در دانشجویان رشته های رادیولوژی، علوم آزمایشگاهی و هوشبری دانشگاه علوم پزشکی اردبیل به ترتیب 7/7، 19 و 7/2 درصد بدست آمده است  (7). همچنین رئوفی و همکارن در مطالعه ای با هدف تعیین شاخص های افت تحصیلی دانشگاه تبریز را به ترتیب، در داندانپزشکی 9/22 درصد، فیزیوتراپی 5/12 درصد، پرستاری و مامایی 6/10 ، داروسازی 8/9 درصد ، پزشکی 7 درصد، بهداشت و تغذیه 4/6 درصد  پیراپزشکی 7/4 درصد گزارش کردند(15).

  وضعیت تحصیلی به عنوان یک متغیر وابسته تحت تاثیر یک عامل نیست. واقعیت آن است که عوامل و متغیر ها چنان در هم تنیده اند و با یکدیگر کنش متقابل دارند که تعیین نقش و سهم هر یک به دشواری، امکان پذیر است. از جمله عوامل فردی موثر بر پیشرفت تحصیلی دانشجویان عزت نفس، هوش هیجانی، انگیزه پیشرفت تحصیلی و غیره می باشند. با این وجود تحقیقات نشان می دهند که در بین این عوامل، عوامل فردی " با ماهیت شناختی اجتماعی " بیشترین تاثیر را بر پیشرفت تحصیلی دارند (12). در واقع دانشجویان  برحسب موقعیت ها، نیازها، شایستگی های فردی و شخصیتی، اهداف متفاوتی از پیشرفت تحصیلی دارند که بوسیله ی واسطه هایی مثل الگوی شناختی، اجتماعی و رفتاری تعیین می شود 3C456E644E6F74653E3C436974653E3C417574686F723E4661686B617269616E203C2F417574686F723E3C596561723E323030393C2F596561723E3C5265634E756D3E31393C2F5265634E756D3E3C446973706C6179546578743E2831362D3138293C2F446973706C6179546578743E3C7265636F72643E3C7265632D6E756D6265723E31393C2F7265632D6E756D6265723E3C666F726569676E2D6B6579733E3C6B6579206170703D22454E222064622D69643D22327732323539746638657A7A646C65707232613574747632723065747661306578743278223E31393C2F6B65793E3C2F666F726569676E2D6B6579733E3C7265662D74797065206E616D653D224A6F75726E616C2041727469636C65223E31373C2F7265662D747970653E3C636F6E7472696275746F72733E3C617574686F72733E3C617574686F723E4661686B617269616E202C20412E2C20546167686172726F62692C205A2E2C206D6972686F7365696E692C20462C2E205261736F756C69206E656A61642C20532E2C20416B626172692C20483C2F617574686F723E3C2F617574686F72733E3C2F636F6E7472696275746F72733E3C7469746C65733E3C7469746C653E6772616475617465207363686F6F6C206F66206D65646963616C20736369656E6365732C206B617368616E2073746174757320616E642072656C6174656420666163746F72733C2F7469746C653E3C7365636F6E646172792D7469746C653E6A6F75726E616C206F6620656475636174696F6E616C20737472617465676965733C2F7365636F6E646172792D7469746C653E3C2F7469746C65733E3C70616765733E31392D3133285465787420696E2050657273696F6E283C2F70616765733E3C766F6C756D653E323C2F766F6C756D653E3C6E756D6265723E323C2F6E756D6265723E3C64617465733E3C796561723E323030393C2F796561723E3C2F64617465733E3C75726C733E3C2F75726C733E3C2F7265636F72643E3C2F436974653E3C436974653E3C417574686F723E48616768647573743C2F417574686F723E3C596561723E323031303C2F596561723E3C5265634E756D3E32303C2F5265634E756D3E3C7265636F72643E3C7265632D6E756D6265723E32303C2F7265632D6E756D6265723E3C666F726569676E2D6B6579733E3C6B6579206170703D22454E222064622D69643D22327732323539746638657A7A646C65707232613574747632723065747661306578743278223E32303C2F6B65793E3C2F666F726569676E2D6B6579733E3C7265662D74797065206E616D653D224A6F75726E616C2041727469636C65223E31373C2F7265662D747970653E3C636F6E7472696275746F72733E3C617574686F72733E3C617574686F723E48616768647573742C20412E2C20736164656768697261642C20422E2C207368616D7320616C2D64696E692C2041202E2C204E61666973692C20412E2C204465686768616E692C204D2E2C20417961746F6C6C6168206D75736176692C20532E2C203C2F617574686F723E3C2F617574686F72733E3C2F636F6E7472696275746F72733E3C7469746C65733E3C7469746C653E616E64206578616D706C6573206F66207375636365737366756C206D65646963616C2073747564656E74732073656E74206162726F61643C2F7469746C653E3C7365636F6E646172792D7469746C653E6A6F75726E616C2077697365206D65646963696E653C2F7365636F6E646172792D7469746C653E3C2F7469746C65733E3C70616765733E31302D31285465787420696E2050657273696F6E283C2F70616765733E3C766F6C756D653E31333C2F766F6C756D653E3C6E756D6265723E313C2F6E756D6265723E3C64617465733E3C796561723E323031303C2F796561723E3C2F64617465733E3C75726C733E3C2F75726C733E3C2F7265636F72643E3C2F436974653E3C436974653E3C417574686F723E4E61676873683C2F417574686F723E3C596561723E323031303C2F596561723E3C5265634E756D3E31383C2F5265634E756D3E3C7265636F72643E3C7265632D6E756D6265723E31383C2F7265632D6E756D6265723E3C666F726569676E2D6B6579733E3C6B6579206170703D22454E222064622D69643D22327732323539746638657A7A646C65707232613574747632723065747661306578743278223E31383C2F6B65793E3C2F666F726569676E2D6B6579733E3C7265662D74797065206E616D653D224A6F75726E616C2041727469636C65223E31373C2F7265662D747970653E3C636F6E7472696275746F72733E3C617574686F72733E3C617574686F723E4E61676873682C205A2E2C20746162617461626169692C204D2E2C205461726B68616E2C205220203C2F617574686F723E3C2F617574686F72733E3C2F636F6E7472696275746F72733E3C7469746C65733E3C7469746C653E7374727563747572616C206D6F64656C2072656C6174696E672073656C662065666669636163792C207065726365697665642075736566756C6E65737320616E642061636164656D696320616368696576656D656E743A20746865206D6564696174696E6720726F6C65206F662073656C662D726567756C6174696F6E206F66206C6561726E696E673C2F7469746C653E3C7365636F6E646172792D7469746C653E20636F676E697469766520736369656E6365206E6577733C2F7365636F6E646172792D7469746C653E3C2F7469746C65733E3C70616765733E312D36285465787420696E2050657273696F6E283C2F70616765733E3C766F6C756D653E31323C2F766F6C756D653E3C6E756D6265723E313C2F6E756D6265723E3C64617465733E3C796561723E323031303C2F796561723E3C2F64617465733E3C75726C733E3C2F75726C733E3C2F7265636F72643E3C2F436974653E3C2F456E644E6F74653E00 (16-18).

  یکی از عوامل فردی با ماهیت شناختی اجتماعی موثر بر وضعیت تحصیلی که امروزه مطرح می باشد؛ فرایند تکاملی هویت[2] و فاکتورهای موثر بر آن است. مطابق نظریه روانی- اجتماعی اریکسون، هویت[3] به مثابه یک چارچوب مرجع و معین عمل می کند که فرد به منظور تفسیر تجارب شخصی و گفتگو درباره معنا، هدف و جهت گیری زندگی خود از آن استفاده می کند (19). طبق نظر اریکسون هویت نشانه سلامت روانی است و عبارتست از یک احساس به نسبت پایدار از یگانگی خود  (20) .

  شناخت فرد از ماهیت وجودی خود، ماهیت فردی محسوب می شود. این شناخت اساسی ترین و مهم ترین مرحله رشد تلقی می گردد؛ به طوری که مولای متقیان امیر مومنان علی (ع) می فرمایند:  " من عرف نفسه عرف ربه" حضرت لازمه شناخت  خداوند متعال را خودشناسی بیان می نمایند که با داشتن این شناخت، گام های بعدی تسهیل می گردد.

  جدید ترین نظریه مربوط به هویت، نظریه سبکهای هویت برزونسکی است(21). این دیدگاه بر مفروضه سازندگی مبتنی است، بدین معنا که افراد نقش فعالی را در ساختن تفکر خود نسبت به واقعیتی که در آن زندگی میکنند، ایفا میکنند .پیش فرض تئوری سبک هویت بر پایه پردازش شناختی، اجتماعی و همچنین فرهنگی قرار دارد. به منظور تدوین استراتژی های آموزشی گروه هدف، مهم است که تمام این فاکتور های شناختی- اجتماعی  را مدنظر قرار دهیم که تاثیر مطلوب بر فرایند تحقق خود در دوره نوجوانی دارد (22).

  در نظریه سبک هویت  به تفاوت های افراد در استفاده از فرآیندهای تصمیم گیری و حل مسئله  در مواجهه با مشکلات پرداخته شده است. در دیدگاه شناختی- اجتماعی برزونسکی، در پردازش اطلاعات و موضوعات مرتبط با هویت، برخی تفاوت ها در سبک هویت افراد فرض می شود(23). ثابت شده است که افراد با هویت شکل گرفته، اشخاصی هستند که بر توانائی های خودشان تاکید می کنند و در جهت کسب درجه بالاتر در زندگی، فعالیت و تلاش می کنند (22). مدل برزونسکی که سه سبک پردازش اطلاعات مرتبط با هویت را متمایز ساخته، جایگاه اصلی در شکل گیری هویت دارد(24). زیرا این سبک ها بر اختلافات در پردازش اطلاعات مرتبط با خود، بر پایه ی خود گزارش دهی، تمرکز دارند (21).

   سه سبک هویت عبارتند از اطلاعاتی[4] ، هنجاری[5] و سردرگم/اجتنابی[6] (25).

  افراد با سبک هویت اطلاعاتی در برخورد با موضوعات مربوط به هویت، سنجیده عمل کرده و تلاش ذهنی زیادی نیز نشان می دهند. افراد با سبک هویت هنجاری با درونی کردن ارزش ها و باورهای دیگران و به دلیل عدم استفاده از خود ارزیابی های سنجیده، با موضوعات مربوط به هویت به صورت خودکار مواجه می شونداختلافات بین آنچه که باید باشد (استانداردهای هنجاری) و آنچه که هست، موجب احساس گناه و نگرانی در آنها می گردد.  افراد با سبک پردازش هویت سردرگم/ اجتنابی همواره تلاش می کنند که از مواجهه با مسائل فردی، تعارضات و تصمیمات اجتناب (26-28).

  مطلب دیگر در رابطه با هویت، بعد تعهد[7] می باشد. تعهدات برای افراد احساس هدفمندی و جهت گیری به همراه داشته که در محدوده آن رفتار و بازخورد، ارزیابی و تنظیم می گردد. تعهد به سرمایه گذاری فردی و تصمیم گیری ها در جهت پذیرش ارزش ، عقاید و انتخاب های شغلی خاص اطلاق می شود که در نهایت منجر به گسترش و تصمیم گیری های مناسب شغلی و دادن پاسخ به سوالات فرد می شود. (26).

  نتایج پژوهش ها در خصوص ارتباط بین سبک هویت و وضعیت تحصیلی در مواردی ضد و نقیض است؛ از جمله در مطالعه کوک و برزونسکی[8] در سال 2005 هیچ ارتباطی بین سبک های هویت و پیشرفت تحصیلی دانشجویان مشاهده نشد. در حالی که در پژوهش حجازی سبک اطلاعاتی با پیشرفت تحصیلی دارای ارتباط آماری معنی دار بوده است (25, 29).

  شاغلین در عرصه ی مراقبت های بهداشتی و درمانی، همواره با مسائل و مشکلات پیچیده ای مواجهه می شوند که برای تصمیم گیری درست و به موقع و انتخاب بهترین عمل، نیازمند تفکر انتقادی ، خلاقیت و توانائی حل مسئله که یکی از نتایج سبک های هویتی هستند؛ می باشند(30, 31).

      نکته قابل توجه دیگر اینکه پیشرفت روز افزون و توسعه دامنه علم به ویژه در دنیای کنونی که آهنگ دگرگونی علمی را به انفجار علم بدل کرده، باعث تنوع رشته های مختلف علمی گردیده است.  این امر با توجه به ارتباط ماهیت و ویژگی های رشته تحصیلی با خصوصیات فردی، شخصیتی و اجتماعی فراگیران که خود موجبات موفقیت تحصیلی را فراهم می آورد؛ مسئله انتخاب را جدی تر می نماید.  لذا در انتخاب دانشجو توجه به عمق اندیشه و بینش علمی آنها، شناخت استعدادهای بالقوه مورد نیاز آموزش عالی، توجه به جنبه های عاطفی و شخصیتی افراد حتی سنجش توانائی های روانی – حرکتی و نهایتاً مهندسی عوامل انسانی را می طلبد.

  با توجه به اهمیت ویژه شغل های در ارتباط با خدمت به انسان ها مانند پرستاری و مامایی، انتخاب مناسب این رشته ها که بر اساس خصوصیات شخصی هر فرد باشد به آنان کمک می کند تا در دوران دانشجویی پیشرفت بهتری داشته باشند و پس از فارغ التحصیلی وظایف شغلی خود را به نحو مؤثرتری انجام دهند.

  از سویی هنوز ارتباط سبک هویت با وضعیت تحصیلی در دانشجویان علوم پزشکی به خوبی تبیین نگردیده است. از این رو، پژوهشگران بر آن شدند تا به بررسی ارتباط سبک هویت و پیشرفت تحصیلی در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی گیلان بپردازند.

  Abstract

  Introduction: Attention to educational status is the top priority of educational development programs in every country. The goal of educational institutions is to increase academic success which is a real indicator for educational purposes. Continuous evaluation of students' academic status during education and surveying effective social cognitive factors such as identity is a necessary and indispensable element in education quality promotion in universities.

  Objective: Hence, this study examined the association between educational status and identity style.

  Methods: This cross-sectional, descriptive -analytical study was conducted on 371studentsof  Guilan University of Medical Sciences. Samples were selected using stratified systematic sampling method. The questionnaire included demographic characteristics and standard questionnaire of identity style (ISI-6G). In order to evaluate the educational status, mean average and combined indicator of academic status was used. Data were analyzed using parametric statistical tests (Mean and SD) and non-parametric (Spearman and logistic regression) tests.

   

  Results: results showed that the normative identity style (P<0.03) and commitment (P<0.001) is correlated with students' overall average.
  Female students and those who had interest in education earned appropriate educational status. Predictive factors of students' educational status (based on combined indicator of academic status), place of living, native students had lower average educational status and finally students who liked their major had better educational status.

  Conclusion: Results of the study showed most people studying at Guilan University of Medical Sciences have information style that is a positive result. Individuals with a normative identity style and people who have high commitment have better educational status. Factors related to educational status included interest in education, place of residence and gender.

  Key words: Education, Identification( psychology), Students

 • فهرست:

               فصل یکم: معرفی پژوهش

  زمینه­ ی پژوهش                                                                                         2

  اهداف پژوهش                                                                                           6

  سوالات پژوهش                                                                                         7

  تعریف واژه ها                                                                                           8

  پیش فرض های پژوهش                                                                              10

   

               فصل دوم: دانستنی های موجود در عنوان پژوهش

  چهارچوب پنداشتی                                                                                     12

  سابقه ی طرح و بررسی متون                                                                         33

   

               فصل سوم: روش پژوهش

  نوع پژوهش                                                                                              44

  جامعه پژوهش                                                                                           44

  نمونه های مورد پژوهش                                                                               44

     مشخصات واحدهای مورد پژوهش                                                               44

  روش نمونه گیری و تعیین حجم نمونه                                                              45

  ابزار گردآوری داده ها                                                                                  45

  روایی و پایایی ابزار                                                                                     47

  روش تجزیه وتحلیل داده ها                                                                           48

  ملاحضات اخلاقی                                                                                       49

   

               فصل چهارم: یافته های پژوهش

  جداول                                                                                              52

  فهرست مطالب

   

                عناوین                                                                                                      صفحه

   

        فصل پنجم: بحث و نتیجه گبری

  بحث و بررسی یافته ها                                                                                   80

  نتیجه گیری نهایی                                                                                          91

   

        فهرست منابع فارسی و انگلیسی                                                                                   95

        پیوست ها

  پرسشنامه عوامل دموگرافیک و سبک هویت

   

  چکیده انگلیسی

  منبع:

  1. Ardekani s. e. quality of life of medical students in different stage- a multicenter study. journal of medical education. 2007;11(1):13-9.

  2. Mohammadi R. Quality assessment in higher education: concepts, principles, methods, standards published by the Center for Educational Measurement; 2005.

  3. Khandaghi A, Ajam,A. Educational Evaluation Approaches to evaluate theoretical models of reflective link quality education and its impact on the scope clarification. 2011;13:47-73(Text in Persion(

  4. Seif A. Modern Educational Psychology (Psychology of Learning and Teaching)

  6, editor. tehran: publication doran; 1390.

  5. Nazari r, sharifnia, c. factors influencing nursing drop. journal of babol university of medical scinces. 1389;12:94-0.

  6. Roodbary M, Aslemarz, B. Survey of academic achievement and related factors among Zahedan of medical sciences student. De Med Educ. 2011;7(2):147-52(Text in Persion(

  7. Bakuii F, Kheyrkhah, f., Salmalian, E., Omidvar, N. factors affecting the city of babol university of medical sciences student academic achievement. journal of medical education development center. 2010;7(1):50-44(Text in Persion).

  8. Abdi B, Zamani, GH. factors affecting student progress agriculture faculty of agriculture, university of shiraz. agricultural extension and education sciences. 2008;5(2):31-43(Text in Persion(

  9. Tagharobi z, et al., . predicting academic performacce of students in the operating room, kashan university of medical science. journal of medical education. 1390;4(6):1-9.

  10. Granmaye M, Khakbazan, Z., Darwish., A., Haggani, H. the learning styles of students of nursing and midwifery and its relationship to academic achievement. Iranian journal of medical education. 2011;6(22):6-15(Text in Persion(

  11. Peyravi H, Parvizi, S ., Haqqani, H. supportive counseling for students with poor academic achievement: a case study. Iranian journal of medical education. 2011;11(2):75-83(Text in Persion(

  12. Rahnama A, abdolmaleki, J. the relationship between emotional intelligence and creative achievement among students in shahed university. modern educational thouth. 2009(2):55-78(Text in Persion(

  13. Lazin R, Neumann, R. students characteristics as predictors of drop out from medical school. Medical Educational Journal. 1991;25(5):396-404.

  14. Arulampalam W, Naylor, R., Smith, Y. Factors affecting the probability of first year medical student dropout in the UK: A logostic aanalysis for the intake cohorts 1980-92. Medical Educational Journal. 2004;38(5):492-503.

  15. Raofi M, Sadaghat , K., Hanae, J., Khodadadi, Kh., Nazari, M., Pouzesh, Sh., et al. Effective familial- individual factors on drop out of the students of Tabriz  university of medical sciences in academic year 2005-6. Medical Journal of Tabriz university of medical sciences and health srvices. 2008;29(4):113-15(Text in persion(

  16. Fahkarian  A, Tagharrobi, Z., mirhoseini, F,. Rasouli nejad, S., Akbari, H. graduate school of medical sciences, kashan status and related factors. journal of educational strategies. 2009;2(2):19-3(Text in Persion(

  17. Haghdust A, sadeghirad, B., shams al-dini, A ., Nafisi, A., Dehghani, M., Ayatollah musavi, S., . and examples of successful medical students sent abroad. journal wise medicine. 2010;13(1):10-1(Text in Persion(

  18. Naghsh Z, tabatabaii, M., Tarkhan, R  structural model relating self efficacy, perceived usefulness and academic achievement: the mediating role of self-regulation of learning. cognitive science news. 2010;12(1):1-6(Text in Persion(

  19. Keshavarzi F. the effect of identity style and emotional intelligence predict achievement and academic performance of graduate students. Thinking and behavior journal. 2009;4(13):(Text in Persion(

  20. Shekari A. individual differences in identity styles and psychological well-being: the role of identity commitment. New cognitive science. 2007;9(2):33-46(Text in Persion(

  21. Bersonsky M. Identity style, parental authority and identity commitment. Journal of youth and adolescence. 2004;33(3):213-20.

  22. Sramova B, Fichonova, K., . identity and creative personality. Studia psychological. 2008;50(4):375-69.

  23. Abdi  zarrin S, et al. the relationship between identity styles and psychological well-being middles school girls in Qom. journal of health, yazd. 2009;9(1):(Text in Persion(

  24. Bersonsky M. perceived parenting dimension and identity style: exploring the socialization of adolescent processing of identity-relevant information. journal of adolescence. 2008;31:151-64.

  25. Bersonsky M . Kuk, L identity style, psychosochial maturity and academic performance. Personality and individual differences. 2005;39.

  26. Bersonsky m. identity formation: the role of identity processing style and cognitive processes. Personality and individual difference. 2008;44:645-55.

  27. Duriez B. SI, Goossens L., . relation between identity styles and religiosity in adolescence: evidence from a longitudinal perspective. Personality and individual difference. 2008;44:1022-31.

  28. Silver C. Gendered identities: toward (de)gendering? Journal of aging studies. 2003;17:379-97.

  29. Hejazi e, et al., . identity styles and academic achievement, mediating role of academic self efficacy. 2009;12:123-35(Text in Persion(

  30. Barkhordari M, jamalbakhsh, SH., mahmodi, M.,. the relationship of critical thinking disposition and self esteem in nursing students. Iranian journal of medical education. 2009;1:18- 3(text in persion(

  31. Philips t. age-related differences in identity style: a cross-sectional analysis. Curr psycho. 2008;27:205-15.

  32. Burke S. Developmental Psychology (from adolescence to the end of life). Tehran: Posted Arasbaran; 2011.

  33. Avila M, Cabral, Joana., Mena Paula. Identity in university students: The role of parental and romantic attachment. Journal of Adolescence. 2012;35:133-42.

  34. Ramdin RZ. The relationship between identity processing style and academic performance of first year psychology students 2011.

  35. Ghafoor LA. A comparison of males and female's identity processing style in relation to academic achievement and self esteem 2011.

  36. Seif A. Old and new methods of assessment and learning processes. 2, editor: publication doran; 1389.

  37. Lessard a, Poirier, m., Fortin, l.,  . student-teacher relationship: aprotective factor against school dropout? . Pro cedia social and behavioral sciences journal. 2010.

  38. Schwartz S, luyekx, K., vignoles, V. handbook of identity theory and research: Spring science; 2011.

  39. Firuzehchian F. factors affecting the clinical education of students and instructors of school of nursing and midwifery Guilan university of medical science, Report of research project. 2010.

  40. Oermann M, Gaberson, K. Evaluation and testing nursing education. edition T, editor: springer publishing company; 2009.

  41. Shabani H. Skills training( Methods and techniques of teaching): The reading and writing of books Human Sciences(SAMT); 2007.

  42. Jandagh A, Sohrabi, G. Social factors associated with low levels of secondary school children. Journal of management culture. 2005:179-47(Text in Persion).

  43. Nzhadyan M. causes of academic failure in the education system. Journal of Information Science. 2009;5:18-21.

  44. Roudbari m, Asle marz, B. Evaluate students' progress, Zahedan University of Medical Sciences and associated factors in school year 86-87. , . Strides in Development of Medical Education Journal. 1389;7(2):152-47(Text in Persion).

  45. Olson M, Hrgnhan, E. Introduction to learning theories

  8, editor. Tehran: publication doran; 1391.

  46. Krager  J. identity in adolescence( the balance between self and other)2004.

  47. Jesse F, Gregory,F. Theories of Personality. Tehran: Psychology Press.; 2005 2002.

  48. Seaton C. The Link Between Identity Style and Intimacy Balance: Does Emotional Intelligence Provide the Key? : The University of Northern British Columbia; 2008.

  49. Good M. The moderating effect of identity style on The relation between adolescent problem behavior and well-being.: university of Guelph 2006.

  50. Mozaffari N, Fathabadi, J., Bagherian, F. Relationship between identity status and locus of control with gender, grade and field among high schools students. Journal of Applied Psychology. 2009;3(2):66-81.

  51. Beyers w, Goossens, l. Dynamics of perceived parenting and identity formation in late adolescence. Journal of adolescence. 2008;31:  165-84.

  52. Jokar B. Interaction between thinking styles and modes of identity. Journal of Psychology.1:49-31(Text in Persion(

  53. Soenens B, etal. Social-psychological profiles of identity style: attitudinal and social-cognitive correlates in late adolescence. Journal of adolescence. 2005;28:107-25.

  54. Eryigit S, kerpelman, J. . using identity processing style Q-sort to examine identity style of Turkish Young Adult. journal of adolescence. 2009;32:1137-58.

  55. Loredana I. Sex role identity, nonverbal sensitivity and potential leadership style. Social and Behavioral Sciences. 2012;46:1720-9.

  56. Elmore K, Oyserman, D. If ‘we’ can succeed, ‘I’ can too: Identity-based motivation and gender in the classroom. Contemporary Educational Psychology. 2012;37:176-85.

  57.Abolghasemi S. Mental health and developmental psychology with an emphasis on diagnostic and therapeutic and educational approaches Tehran: Publications Academic Jihad; 1,390.

  58. Berzonsky M. Identity Style, Parental Authority, and Identity Commitment. Journal of Youth and Adolescence. 2004;33(3):213-20.

  59. Sinai M, Kaplan A., Flum, H. Promoting identity exploration within the school curriculum: A design-based study in a Junior High literature lesson in Israel. Contemporary Educational Psychology. 2012;37:195–205.

  60. schwartz S, luyekx, K., vignoles, V. handbook of identity theory and research: springer; 2011.

  61. Shams H, Kakavand,A.,  Torabi, Z. Relationship between attachment style and identity in the pre-college academic achievement of students in Qazvin. Modern Educational Thought

  Faculty of Education and Psychology. 2012;7(2):(Text in Persion(

  62. Shokri O, Shahrara, M.,Daneshpoor, Z., Dastjerdi, Z. Individual differences in identity styles and academic performance: The role of identity, commitment, and psychological well-being. Journal of Research on Psychological Health. 2006;1(1).

  63. Leader S. Relating identity processing styles and self-efficacy to academic achievement in first-year university students 2012.

  64. Boyd VS, Hunt PF, Kandell JJ, Lucas MS. Relationship between identity processing style and academic success in undergraduate students. Journal of College Student Development. 2003;44(2):155-67.

  65. Phillips T. Age-Related Differences in Identity Style: A Cross-Sectional Analysis. Curr Psychol. 2008;27: 205–15.

  66. Bersonsky M, Cieciuch, Jan., Duriez, Bart., Soenens, Bart. The how and what of identity formation: Associations between identity styles and value orientations. Personality and Individual Differences. 2011;50:295-9.

  67. Mousavi R, Roshan, R. Investigating different aspects of identity among the students of tehran universies: the role of sex differences. Pro cedia social and behavioral sciences journal. 2010;5:1884-9.

  68. Johnson E, Mozick, K. Personality, Adjusment, and identity style influences on stability in identity and self concept during the transition. Psychology press(Taylor & Francis). 2011;11:25-46.

  69. Morgan N, Korobov, M. Interpersonal identity formation in conversations with close friends about dating relationships. Journal of Adolescence. 2012;36(6):14711483.

  70. Nazari R, Sharifnia, S. Investigating the causes of nursing student drop out. Babol medical university Journal. 2010;12(1):90-4( text in persion(

  71. Ashtiyani S, Shamsi, M.,  Beigi, A. Many academic failure and some factors that affect students' view of Arak University of Medical Sciences. Journal of Arak University of Medical Sciences. 2009;12(4):24-33(Text in Persion(

  72. Edraki M, Rambod, M., Abdoli, R. The relationship between nursing student educational satisfaction and their academic  success. Iranian Journal of medical education. 2012;11(1):32-9(text in Persion(

  73. Tabatabaii N, Tabatabaii, Shahab., Kakaii, Yazdan., Mohamadi, Alireza. Relationships and identity style and  Responsibility with academic achievement of adolescents 15 to 18 years old Tehran.

  . Journal of of Social Welfare. 2011;25:12-44(Text in persion(

  74. Bosma H, Kunne, Saskia. Identity-in-context is not yet identity development-in-context. Journal of Adolescence. 2008;31:281-9.

  75. Crocettia E, Rubinib, Monia., Meeus, Wim. Capturing the dynamics of identity formation in various ethnic groups: Development and validation of a three-dimensional model. Journal of Adolescence. 2008;31:207-22.

  76. Aghajani M, Farzane, V., Shahraray, M. Compare styles based on gender identity Tehran State University, Career and smell and non-native. Journal of Research in Psychology. 2009;38:164-35(text in Persion(

  77. Brersonsky M, Nurmi, J. Interrelationship among identity proccess, content and structure: A cross cultural investigation. Journal of adolescent research. 2001.

  78. Kroger J, Marsia, Jame. The Identity Statuses: Origins, Meanings, and Interpretations: Springer Science; 2011.

  79. Berzonsky MD, Branje, T.,Meeus, W. Identity-processing style, psychosocial resources, and adolescents' perceptions of parent-adolescent relations. Journal of Early Adolescence. 2007;27(3):324-45.

  80. White R. The role of parenting style, ethnicity and identity style on identity commitment and career decision self- efficacy. California2009.

  81. Ejimaji E, Emekene, C. Science Teaching and Learning: Qualitative and Functional Chemistry Education, does Gender and Age Affect Academic Achievement. Eurasian J Phys Chem Educ, Jan (Special Issue). 2012:33-9.

  82. Owolabi J, Etuk-Irien, O.A. Gender, course of study and continuous assessment as determinants of students’ performance in Pre-NCE Mathematics: ABACUS: The. Journal of Mathematical Association of Nigerian. 2009;34(1):106-11.

  83. Abubakar. R. AI. Age and gender as determinants of academic achievements in college mathematic. Asian Journal of natural & applied sciences. 2012;1(2):121-7.

  84. Tagharrobi z, et al., . predicting academic performacce of students in the operating room, kashan university of medical science. journal of medical education. 2012;4(6):1-9(Text in Persion(

  85. Ghaderi R, Bijari, P. Factors contributing to educational achievement and success in Birjand university of medical sciences.. 2007;. J Med Educ. 2007; 11(3 & 4):71-5 (text in persion).

  86. Asikhi.O. students and teachers perception of the causes of poor academic performance in Ogun state secondary schools(nigeria). European journal of social sciences. 2010;13(2):229-42.

  87. Naderi H, Rohani, A., Tengku Aizan, H., Sharir, J., Kum, V. Creativity, age and gender as predictors of academic achievement among undergraduate students. Journal of American Science. 2009;5(5):101-12.

  88. Tamanaii Far M, Niyazi, M., Amini, M. A comparative study of factors influencing students' progress and providing excellent. Bimonthly journal University of witness. 2007.

  89. Kheiri M, . Saif,  D. investigate the relationship between coping skills and student achievement according to some demographic factors. Bimonthly journal Research in Science. 2004;11(4):20-7(Text in Persion(

  90. Homaii R, Heidari, A., Bakhtiar poor, S.,  Borna, M. Relationship between achievement motivation, emotional intelligence, educational background and demographic variables and academic performance of students. New findings in the psychology. 2010:49-63(Text in Persion(

  91. Sanaienasab H, Rashidi, Hojat., Safari, M. Influential factors on academic achievement of university students. Iranian Guarterly of educational sterategies. 2013;5(4):243-9(text in persion(

  92. Todres M, Tsmistsius Z, Sidhu K, Stephenson A, Jones R. Medical students perceptions of the factors influencing their academic performance: An exploratory interview study with high achieving and re-sitting medical student. Med teach. 2011;34(5):325-31


موضوع پایان نامه بررسی ارتباط بین سبک هویت و وضعیت تحصیلی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی گیلان , نمونه پایان نامه بررسی ارتباط بین سبک هویت و وضعیت تحصیلی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی گیلان , جستجوی پایان نامه بررسی ارتباط بین سبک هویت و وضعیت تحصیلی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی گیلان , فایل Word پایان نامه بررسی ارتباط بین سبک هویت و وضعیت تحصیلی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی گیلان , دانلود پایان نامه بررسی ارتباط بین سبک هویت و وضعیت تحصیلی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی گیلان , فایل PDF پایان نامه بررسی ارتباط بین سبک هویت و وضعیت تحصیلی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی گیلان , تحقیق در مورد پایان نامه بررسی ارتباط بین سبک هویت و وضعیت تحصیلی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی گیلان , مقاله در مورد پایان نامه بررسی ارتباط بین سبک هویت و وضعیت تحصیلی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی گیلان , پروژه در مورد پایان نامه بررسی ارتباط بین سبک هویت و وضعیت تحصیلی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی گیلان , پروپوزال در مورد پایان نامه بررسی ارتباط بین سبک هویت و وضعیت تحصیلی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی گیلان , تز دکترا در مورد پایان نامه بررسی ارتباط بین سبک هویت و وضعیت تحصیلی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی گیلان , تحقیقات دانشجویی درباره پایان نامه بررسی ارتباط بین سبک هویت و وضعیت تحصیلی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی گیلان , مقالات دانشجویی درباره پایان نامه بررسی ارتباط بین سبک هویت و وضعیت تحصیلی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی گیلان , پروژه درباره پایان نامه بررسی ارتباط بین سبک هویت و وضعیت تحصیلی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی گیلان , گزارش سمینار در مورد پایان نامه بررسی ارتباط بین سبک هویت و وضعیت تحصیلی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی گیلان , پروژه دانشجویی در مورد پایان نامه بررسی ارتباط بین سبک هویت و وضعیت تحصیلی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی گیلان , تحقیق دانش آموزی در مورد پایان نامه بررسی ارتباط بین سبک هویت و وضعیت تحصیلی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی گیلان , مقاله دانش آموزی در مورد پایان نامه بررسی ارتباط بین سبک هویت و وضعیت تحصیلی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی گیلان , رساله دکترا در مورد پایان نامه بررسی ارتباط بین سبک هویت و وضعیت تحصیلی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی گیلان

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته امور فرهنگی گرایش برنامه ریزی فرهنگی چکیده هدف این پژوهش، بررسی مشکلات فرهنگی زندگی خوابگاهی دانشجویان پسر خوابگاه‌های دانشگاه یزد در سال تحصیلی 90-89 بود. این تحقیق با روش پیمایش انجام شده و برای تدوین چارچوب نظری تحقیق و مروری بر تحقیقات پیشین از روش کتابخانه‎ای (اسنادی) استفاده گردیده است. جامعه آماری در این تحقیق، کلیه ...

پایان نامه کارشناسی ارشد ناپیوسته رشته روان شناسی (M.A.) گرایش: تربیتی چکیده: هدف از انجام پژوهش حاضر، تعیین اثربخشی آموزش مهارت های مقابله و مدیریت استرس بر افزایش عملکرد تحصیلی دانشجویان رشته پرستاری دانشگاه آزاد اسلامی بوده است. بدین منظور، 32 نفر از دانشجویان رشته پرستاری به شیوه تصادفی در دسترس انتخاب شده و در دو گروه آزمایش و گواه قرار گرفتند. مهارت های مقابله و مدیریت ...

رساله برای دریافت درجه دکتری (Ph.D) گرایش : روان شناسی عمومی چکیدۀ پایان نامه(شامل خلاصه، اهداف، روش های اجرا و نتایج بدست آمده) : در این پژوهش به منظور بررسی ارتباط مهارت های شناختی و فراشناختی با انگیزۀ پیشرفت تحصیلی و تعیین ویژگی های فنی پرسشنامۀ مهارت های شناختی و فراشناختی و انگیزۀ پیشرفت هرمنس(هرمنس،1970، تجدیدنظرشدۀ هومن و عسگری، 1379) تعداد 1000 نفر دانشجو (4/78 درصد زن ...

پایان‌نامه جهت دریافت کارشناسی ارشد (M.A) گرایش: برنامه­ ریزی درسی چکیده پایان نامه ( شامل خلاصه، اهداف، روش های اجرا و نتایج به دست آمده): پژوهش حاضر به دنبال بررسی مولفه های اخلاق حرفه ای اساتید می باشد.از آنجا که محیط های آموزشی و بالاخص دانشگاه ها وظیفه ای خطیر در جهت تربیت افراد و رشد و توسعه جامعه ایفا می کنند، ضرورت رعایت اخلاق حرفه ای هیأت علمی به خاطر تاثیرگذاری شگرف بر ...

  پايان نامه براي اخذ درجه کارشناسي ارشد رشته مديريت آموزشي (M.A) سال تحصيلي :93-1392 چکيده:   هدف ازپژوهش حاضرجهت بررسي رابطه بين سبک رهبري مديران آموزشي بابهداشت رواني دبيران

پایان نامه تحصیلی برای دریافت درجه کارشناسی ارشد رشته علوم تربیتی گرایش تحقیقات آموزشی چکیده: با توجه به تأثیر مدیریت کلاس در ایجاد جو مناسب و مطلوب یادگیری از یک طرف و تأثیر یادگیری خود تنظیمی در زندگی تحصیلی و پیشرفت تحصیلی و ارتقاء تعلیم و تربیت از طرف دیگر، این پژوهش بر آن است تا رابطه سبک مدیریت کلاس با یادگیری خود تنظیمی و پیشرفت تحصیلی در بین دانشجویان مؤسسات آموزش عالی ...

پايان‌نامه براي دريافت درجه کارشناسي ارشد «.M.A» گرايش: سنجش و اندازه گيري(روانسنجي) زمستان 1393 چکيده طي دهه‌هاي گذشته، تعداد زيادي از روان شناسان و روانپزشکان

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد رشته روان شناسی (M. A) گرایش: بالینی چکیده مقدمه: این مطالعه با هدف مقایسه بین ویژگی‌های شخصیتی و عملکرد تحصیلی دانشجویان عادی و تحت پوشش کمیته امداد امام دانشگاه‌های شهرستان دره شهر انجام گردیده. موارد و روش‌ها: این پژوهش از نوع توصیفی- تحلیلی می‌باشد. جامعه آماری را کلیه دانشجویان عادی و تحت پوشش تشکیل می‌دهد. در این مطالعه، 189 نفر ...

پايان نامه تحصيلي در مقطع کارشناسي ارشد رشته مهندسي معماري نيمسال اول تحصيلي 93-92 چکيده: هدف اين بحث بررسي مفهوم مراکز فرهنگي و اهميت وجود آن در پرورش فکري و اخلاقي جواناني است که بخش زيادي

پايان نامه کارشناسي ارشد در (علوم تربيتي-مديريت و برنامه­ريزي آموزشي) ارديبهشت ماه 1394 چکيده   هدف از پژوهش حاضر، ارزشيابي برنامه درسي پرديس­هاي دانشگاه فرهنگيان استان سيستان و

ثبت سفارش