پایان نامه عوامل موثر بر استقرار بودجه ریزی عملیاتی از دیدگاه مدیران و کارشناسان امور مالی دانشگاه علوم پزشکی قزوین 1392

word 595 KB 31940 140
1393 کارشناسی ارشد حسابداری
قیمت قبل:۶۳,۱۰۰ تومان
قیمت با تخفیف: ۲۳,۷۰۰ تومان
دانلود فایل
 • بخشی از محتوا
 • وضعیت فهرست و منابع
 • پایان نامه جهت اخذ مدرک کارشناسی ارشد مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی

  چکیده:

    در چند دهه اخیر نظام های سنتی بودجه­ریزی در حال گذر به نظام های نوین بودجه­ریزی از قبیل بودجه ریزی عملیاتی است، وزارت بهداشت و درمان وآموزش پزشکی نیز از سال  1382 در قالب طرح نظام نوین مالی زمینه را برای اجرای این امر فراهم نموده که در این میان برخی از دانشگاه ها از جمله دانشگاه علوم پزشکی قزوین عملکرد بهتری در اجرایی نمودن این نظام بودجه ریزی داشته است.لذا در این پژوهش برآنیم عوامل موثر بر استقرار بودجه­ریزی عملیاتی را از دیدگاه مدیران وکارشناسان امورمالی دانشگاه علوم پزشکی قزوین تعیین نموده وبا نتایج حاصل از پژوهش حاضر سازمان های دولتی را در اجرای هر چه بهتر این امر یاری نماییم.این پژوهش توصیفی تحلیلی  از نوع کاربردی،دردانشگاه علوم پزشکی قزوین در سال 1392انجام شد.جامعه پژوهش کلیه مدیران و کارکنان امور مالی بودند که با بهره گیری از سرشماری (78 نفر)مورد مطالعه قرار گرفتند. ابزار گردآوری داده ها پرسشنامه خود ایفا ی محقق ساخته در مقیاس لیکرت بود، که روایی صوری و محتوایی آن توسط افراد صاحب نظر و متخصصین در این زمینه و پایایی آن از طریق آزمون و باز آزمون (90%) مورد تایید قرار گرفت. تجزیه و تحلیل داده ها از طریق آمار توصیفی و تحلیلی و با بهره گیری از نرم افزار Spss16 انجام شد که در نهایت یافته ها حاکی از آن بود که بیشترین افراد جامعه مورد مطالعه زن (50.6%) و در مقطع کارشناسی(62.7%) و با رشته تحصیلی حسابداری(74%) بودند که در سمت کارشناسان امور مالی و در سطح ستادی مشغول به کار بودند و موثرترین عامل نیروی انسانی با نمره میانگین(4.23)  و عامل ساختار سازمانی کمترین تاثیر را با نمره میانگین(3.82) در استقرار بودجه ریزی عملیاتی داشته اند و وجود حسابداری تعهدی و الزامات قانونی در استقرار بودجه ریزی عملیاتی تاثیر بسزایی داشته انددر حالیکه تفاوت معناداری در دیدگاه مدیران و کارکنان امور مالی وجود نداشت.

          کلید واژه ها: بودجه ریزی، بوجه ریزی عملیاتی، حسابداری تعهدی،دانشگاه علوم پزشکی قزوین.

  -1 مقدمه:

  نظام بودجه ریزی یکی از خرده نظام های موجود در یک نظام اقتصادی، سیاسی و اجتماعی و به عنوان یک موجود زنده می باشد که وظیفه انتقال خون حیات بخش درآمدهای دولت به اجزای مختلف جامعه و اقتصاد را بر عهده دارد. به همین دلیل هر گونه اختلال، گرفتگی و بیماری در این شریان، کل پیکره کشور را با بحران مواجه می کند. از آنجاییکه نظام های سنتی بودجه ریزی تنها به دنبال کنترل این است که مبالغ بودجه ای "کجا" و "چگونه" هزینه می شود در پی این نبوده است که این هزینه ها برای "چه اهدافی" انجام می شود.در حالیکه در دنیای امروز بودجه ریزی به صورت ابزار کارآمد جهت مدیریت صحیح دولت و بخش عمومی به شمار می آید آگاهی مدیران و تصیم سازان سطوح خرد و کلان از شیوه های نوین بودجه ریزی علاوه بر استفاده عقلایی از منابع و تخصیص بهینه آن، بستر مناسبی برای رشد و کارایی در دستگاه ها و سازمان های دولتی فراهم می سازد و علاوه بر ارتقاء کارایی، از اسراف و تبذیر اموال عمومی جلوگیری نموده و توزیع عادلانه و مطلوب منابع ملی را به دنبال خواهد داشت. از این رو امروزه تقاضا نسبت به استفاده از ابزارها و رویکردهای نوین مدیریتی از قبیل مدیریت فرآیند ها، مدیریت کیفیت، ارزیابی و مدیریت عملکرد و نظایر آن که غالبا مورد استفاده بخش خصوصی بود در دولت ها قوت و قدرت گرفته است ورویکردهای خروجی محوری، شهروند محوری و بازار گرایی که رویکرد های بخش خصوصی است جایگزین رویکردهای بخش دولتی یعنی فرآیند محوری، بوروکراسی مداری انحصار گردیده و شاکله مدیریت دولتی نوین را به وجود آورده است. لذا از جمله نظام های بودجه ریزی که در اکثر کشورهای توسعه یافته و درحال توسعه با توجه به تحولات محیطی، تغییر رویکردها و الزام تفکر سیستمی در طراحی و اجرای نظام های مدیریتی و اقتصادی مورد استفاده قرار گرفته است، نظام بودجه ریزی عملیاتی است(حسن آبادی و نجار 1387).

  بودجه ریزی عملیاتی، نمایشی است که اهداف استراتژیک و بلند مدت را به نحو شفاف به اهداف عملیاتی سالانه سازمان ها و نیز به هزینه های مربوط به دستیابی به این اهداف پیوند می دهد. در چارچوب بودجه ریزی عملیاتی، بخش های مختلف اداری براساس استانداردهای مشخص تحت عنوان شاخص های عملکرد پاسخگو هستند و مدیران در تعیین شیوه نیل به نتایج از اختیار عمل بیشتری برخوردارند. از طرف دیگر در چارچوب چنین شیوه ای امکان مشارکت سیاست گذاران، مدیران و حتی شهرو ندان در قالب برنامه های راهبردی، اولویت های هزینه ای و ارزیابی عملکرد فراهم می گردد(حسن آبادی و نجار 1387).

  با این وجود بودجه ریزی در ایران به رغم جایگاه ممتاز برنامه ریزی و اهمیتی که بودجه در تهیه و اجرای برنامه های عمرانی دارد. ابزاری ناکارآمد است. تهیه و تصویب بودجه برا ی هر دوره مالی، توان قابل توجهی از نیروهای کارشناسی دستگاه ها را به خود اختصاص می دهد و بحث های گسترده ای را بین قوای اجرایی و قانون گذاری مطرح می کند. در مقایسه با دگرگونی های بسیاری که طی دهه های اخیر در مفاهیم و ماموریت های بودجه در اداره امور عمومی کشور ها پدید آمده است.سازمان دهی،مدیریت تهیه و اجرای بودجه در ایران در نیم قرن به مسئله پیچیده و دشواری در مدیریت بخش عمومی مبدل شده است که پیامد های نامطلوب و رو به تزاید خود را به دولت تحمیل می کند و علی رغم تاکید مواد 138 و 144 قانون برنامه سوم و چهارم توسعه اقتصادی کشور از سال 1381 مبنی بر اجرای بودجه ریزی عملیاتی آنچه در عمل اتفاق افتاده صرفا به تغییر طبقه بندی اقلام درآمدی و هزینه ای خلاصه شده و در اجرا چندان تغییراتی ایجاد نشده است(احمدی 1387).

  1-2: بیان مساله و اهمیت پژوهش:

  پژوهش ها نشان می دهد که در بیشتر کشورهای با سطح درآمد متوسط، بیش از پنج درصد تولید ناخالص داخلی و 5 تا 10 درصد از هزینه‌های دولت به بخش سلامت اختصاص یافته است(ابوالحلاج رمضانیان1390). این در حالی است که تا زمانی که زیر ساختهای مناسب برای استفاده اثر بخش از منابع و بویژه منابع مالی وجود نداشته باشد کارآمدی، اثربخشی، ارزیابی و نظارت بر این منابع امکان پذیر نخواهد بود، و حتی افزایش پیوسته اعتبارات مالی نیز در حل مشکلات سیستم سودمند واقع نخواهد شد(باباجانی 1385).از این رو نظام بودجه ریزی به عنوان یکی از خرده نظام های مدیریتی و اقتصادی در نحوه تخصیص منابع همواره مورد توجه دولت ها و سازمان ها بوده است (سعیدی و مزیدی 1385). به طوری که دهه گذشته با پیشرفت های نظری و کاربردی در فرآیندهای بودجه ریزی همراه بوده است. از این رو  اکنون در نظام ملی اقتصادی پیش رو، بودجه به عنوان مهم ترین ابزار هدایت و تخصیص بهینه منابع در جهت دستیابی به اهداف توسعه تبدیل شده است. دوران گذر از بودجه ریزی سنتی و متداول به بودجه بندی عملیاتی سرآغازی است برای شفاف سازی هزینه ها و انجام اصلاحات ساختاری و منطقی ساختن نقش دولت در فعالیت های اقتصادی و فرهنگی است. به عبارت دیگر تدابیری که دولت برای حل مسائل اقتصادی و اجتماعی اتخاذ می کند، در بودجه انعکاس می یابد. در واقع بودجه شکل خلاصه شده ای از چگونگی برنامه ریزی، سازمان دهی، هدایت و کنترل روندهای مالی دولت است که از پشتوانه فکری منسجم و ارگانیک تخصیص منابع مالی و غیر مالی محدود در مقابل نیاز های نامحدود در سطح کلان برخوردار است(سعیدی و مزیدی 1385). ایده بودجه ریزی عملیاتی در ایران، از اوایل دهه 1380 ، در ادبیات بودجه اى مطرح شد و در عمل نیز ابتدا در بودجه هاى سنواتى مورد توجه قرار گرفت و در سال هاى بعد، در قوانین فرادستى مطرح شد. در بند "ر" تبصره " 1" قانون بودجه 1382 کل کشور، مقرر شده سازمان مدیریت و برنامه ریزى کشور در راستاى اصلاح نظام بودجه نویسى نسبت به عملیاتى کردن بودجه، اصلاح نظام برآورد درآمدها و هزینه ها براى سال 1383 ، براى تمام دستگاه هاى اجرایى و شرکت ها و سازمان هایى که شمول قوانین و مقررات عمومى بر آنها، مستلزم ذکر نام است، عمل نموده و توزیع اعتبارات مربوط به هزینه ها را بر اساس نیاز دستگاه ها و فعالیت هایى که صورت مى گیرد، انجام دهد(پناهی 1389، طاهر پور و همکاران1390).

  ABSTRACT

  Background: In recent decades, the traditional budgeting systems have been undergoing a process of transition. Thus, we have observed a move toward modern budgeting systems such as performance-based budgeting. Since 2003, Ministry of Health and Medical Education has introduced a new financial system in order to pave the way for the implementation of the aforementioned transition. Some universities including Qazvin University of Medical Sciences (QUMS) have had a better performance in implementing the new budgeting system.

  Purpose: This paper is aimed at identifying factors influencing the establishment of performance-based budgeting from the viewpoints of financial managers and staff at QUMS. The results of the present research will help public organizations better implement the mentioned transition.

  Method: This descriptive-analytical study is an applied research conducted at QUMS in 2013. The population consists of all financial managers and staff. They were identified through a census (78). The data collection tool was a self-report questionnaire developed by the researchers. Likert scale was used in the questionnaire. Both face and content validities of the questionnaire were approved by experts and scholars in this field. Moreover, its reliability was confirmed through a test–retest procedure (90%). The data was analyzed using descriptive and inferential statistics. SPSS16 software was utilized in this regard.

   Results: findings show that the majority of population were female (50.6%), held a bachelor degree (62.7%), and had studied accounting (74%). This portion of population worked as financial experts at the headquarters-levels. Human resources (mean score = 4.23) and organization structure (mean score = 3.82) had the most and the least influence on the establishment of performance-based budgeting, respectively.

  Concluasion: Accrual accounting and legal requirements have had a considerable effect in the establishment of performance-based budgeting. However, no significant difference was observed in the viewpoints of financial managers and staff.

  Keywords: Budgeting, Performance-Based Budgeting, Accrual accounting Qazvin university of sciences medical

 • فهرست:

  فصل اول. 1

  مقدمه و بیان مسأله. 1

  1-1 مقدمه: 2

  1-2: بیان مساله و اهمیت پژوهش: 3

  1-3 اهداف و سوالات پژوهشی: 6

  1-3-1 هدف اصلی: 6

  1-3-2 اهداف فرعی: 7

  1-3-3 هدف کاربردی: 7

  1-4-5 سؤالات پژوهش: 8

  فصل دوم. 11

  مبانی نظری پژوهش.. 11

  2-1 مقدمه: 12

  2-2 تعاریف و مفاهیم نظام بودجه ریزی: 12

  2-2-1 مقدمه : 12

  2-2-2 مفاهیم بودجه : 13

  2-2-3 تعاریف بودجه : 14

  2-2-4 مقاصد و اهداف بودجه ریزی: 18

  2-1-5 وظایف بودجه ریزی : 19

  2-1-6 روش های پیش بینی درآمد : 20

  2-1-7 روش های برآورد هزینه : 20

  2-3 بودجه ریزی عملیاتی: 27

  2-3-1 تعاریف بودجه ریزی عملیاتی: 27

  2-3-2 ماهیت بودجه ریزی عملیاتی : 28

  2-3-3 ویژگی های بودجه ریزی عملیاتی : 29

  2-3-4 وظایف بودجه ریزی عملیاتی : 30

  2-3-5 مزایای بودجه ریزی عملیاتی : 32

  2-3-6 الزامات بودجه ریزی عملیاتی : 35

  2-3-7 مراحل انجام بودجه ریزی عملیاتی: 37

  2-3-8 فواید بودجه ریزی عملیاتی : 39

  2-4مروری بر تحولات نظام بودجه ریزی و تجربه برخی از کشورها در پیاده سازی بودجه ریزی عملیاتی: 40

  2-4-1 بودجه وسیله ای برای کنترل : 41

  2-4-2 بودجه وسیله ای برای بهبود مدیریت : 41

  2-4-3 بودجه وسیله ای برای برنامه ریزی اقتصادی و مدیریت عملکرد : 42

  2-4-4 مسیر بودجه ریزی عملیاتی نوین : 43

  2-4-5 تجربه برخی از کشورها در اجرای بودجه عملیاتی : 47

  2-5 نظام بودجه ریزی عملیاتی در ایران: 49

  2-5-1 فلسفه و اهمیت بودجه ریزی عملیاتی در ایران: 49

  2-5-2 سیر تحولات نظام بودجه ریزی در ایران : 51

  2-5-3 نقش قوه مقننه در بودجه ریزی عملیاتی : 52

  2-5-4 الزامات قانونی بودجه ریزی عملیاتی در ایران : 53

  2-4-5 مشکلات عمده بودجه بندی دولتی در ایران : 58

  2-4-6 روند حال و آینده بودجه ریزی عملیاتی در ایران : 65

  2-6 بودجه ریزی عملیاتی در بخش سلامت: 70

  2-6-1 اهمیت فرایند بودجه ریزی عملیاتی در بخش سلامت و بیمارستان ها: 70

  2-6-2 تجزیه و تحلیل هزینه ها در بخش سلامت: 71

  2-6-3 سیاست های کلان اقتصادی در بخش سلامت: 84

  2-6-4 مراحل تنظیم بودجه عملیاتی در بخش سلامت: 85

  2-7 مروری بر مطالعات انجام یافته: 87

  2-7-1مطالعات داخلی: 87

  2-7-2 مطالعات خارجی: 89

  فصل سوم. 91

  روش پژوهش.. 91

  3-1مقدمه: 92

  3-2 نوع پژوهش: 92

  3-3جامعه پژوهش: 92

  3-4 روش نمونه گیری و حجم نمونه: 92

  3-5 روش گردآوری داده ها: 92

  3-6 ابزار گردآوری داده ها: 93

  3- 7 ابزار تجزیه و تحلیل داده ها: 93

  3-8  مکان و زمان مطالعه: 93

  3-9 محدودیت های پژوهش: 94

  3-10 ملاحظات اخلاقی: 94

  3-11 تعریف واژه ها: 94

  فصل چهارم. 97

  یافته ها 97

  فصل پنجم. 113

  بحث و نتیجه گیری. 113

  5-1 بحث: 118

  5-2 نتیجه گیری: 120

  5-3 پیشنهادات کاربردی: 121

  5-4پیشنهادات  برای پژوهش های آتی: 121

  منابع: 122

  ضمائم. 126

  ABSTRACT. 136

   

  منبع:

   

  Abbasi, A (2008)" budget management and in the public sector & its new approaches", the Higher Education & Research Institute, Tehran, first edition: p 48.

  Abdolhalaj M (2000)" budget and financial concepts for non-financial managers and experts from the public sector (focus on the healthcare sector)" Ministry of Health, Tehran, first edition p:14-24.

  Abdolhalaj M., Ramazanian, M., 2011. The Experience of Iranian Ministry of Health and Medical Education in Health New Financial Reform, Journal of Health Economics 1(1): 83-92.

  Aghaie. T, Saifallahi. A(2007) the evolution of the state budget to the operating budget and the GFS, Islamic Azad University Publication, Central Tehran unit, First Edition p:35-46.

  Ahmadi, A. M.,( 2008). "Budgeting Principles and Basics (Emphasizing Performance-Based Budgeting)". Tehran Noor-e Elm Publications, 2nd Edition p:25-43.

   Alavi Tabari H,(2006)" regulation and control of public funds",Tehran, Alzahra University, Second Edition p:23.

  Almasi , H.(2008)" government budgeting system in Iran", Shahre ashoub Publication, Tehran,first edition p:53.

  Amir ,Ramezani (2004)" Activity-Based Budgeting in universities and institutions of higher education in Shiraz" MS Thesis, Shiraz University.

  Ansari, Sh. (1999)"budget and public budgeting", yeganeh Publications, Tehran, first edition,p:26-35.

  Arab,M(2003)" Desing of organizational structure" Publications of Cultural Research Office, Tehran, Fourth Edition p:23.

  Asefzadeh. S(1992) "Health Economics" danesh-e emrouz, Tehran, first edition,p:92-135.

  Azizi.GH(2006)" public budgeting regulated & controling process" publication of shahre ashoub, Tehran, 2nd edition p:45-48.

  Babajani, J.(2006)" The Importance of Using Accrual Accounting in Public Health Sector and Its Assessment for Applying in Iranian Public Sector" Tehran ,Peyk-e Noor first edition p:25-35.

  Barton, W.,( 1990)" Implementing Detention Policy Changes. Paper Presented at the Annual Meetings of American Society of Criminology". USA ,Baltimore p:35-37.

  Borzoozade , M (2008)"Cost Accounting procedures in the operation budgeting" publication tahsin, Tehran, first edition p:24.

  Daneshfard K., Shiravand, S.(2012) . "Barriers to the Establishment of Performance-Based Budgeting in Medical Sector of the Ministry of Health and Medical Education"Journal of Gorgan University of Medical Sciences 44(2): p:90-97.

  Daneshfard, K., Shiravand, S.(2011). (Barriers to the Establishment of Performance-Based Budgeting in Medical Sector of the Ministry of Health and Medical Education" MA’s Thesis, Faculty of Management, Islamic Azad University (Science and Research Branch).

  Development and Human Resources Department of the Ministry of Health and Medical Education, 2007. Report of the Center for Financial Planning and Budget in the Ministry of Health and Medical Education.tehran  P:10-12.

  Development and Human Resources Department of the Ministry of Health and Medical Education, (2008). "Report of the Center for Financial Planning and Budget in the Ministry of Health and Medical Education". Tehran , p:25-27.

  Farzib, A, (1998) "Government Budgeting in Iran" Public Administration Training Centre Publications, Tehran, p:25-27.

  Hassan Abadi, M & Najar Saraf, A., (2008). "A Comprehensive Model of Performance-Based Budgeting System.Center for Industrial Research and Studies of Iran", Tehran, 2nd Edition p:24-28.

  Hosseini, Kh., Nayebpoor, M., & Yavari, A.(2011)." Investigating the Inter-Organizational Factors Influencing the performance-Based Budgeting at Law Enforcement University" Journal of  Human Resource Management and Support 21 (6) p: 125-162.

  Hozouri, M. J., Mogharab, M., & Jannati, A., (2009)" Identifying the Requirements for the Establishment of Performance-Based Budgeting at Iran’s Medical Schools" 2nd International conference of Performance-Based Budgeting ,Tehran.

  Ibrahiminejad . M., Farajivand. E(2007)"budgetig fom setting to control" SAMT publication ,eighth edition p:88-102.

  Jofreh, M. & Roshanasan, M, (2010)"Comparing Performance-Based Budgeting and annual budgeting in Iran’s Organization for Civil Registration" Journal of Financial Studies 8(2) p:163-190.

  Karbassian. A(1999)" the budgeting and the public budgeting in the  iran economy" publication Islamic Banking Institute, first edition,p:25.

  Khalaatbary.F(2002)" general survey of the country's  budget format" the parleman and Research Journal, 8(31), p:22-26.

  Kurdbache. M, (2003)"the principles and characteristics of the new budgeting system (pamphlet)" Organization of Management & Planning,Tehran,p:27-28.

  Mirsiasi. N,(2005)" human resource strategic management and work relations, training and articles" Mir Publications, Tehran p:45.

  Office of Finance Resource Planning and Budget Department of Health(2008)"Report on achievements and challenges and prospects of financing the health sector"Tehran,p: 36.

  Panahi , A(2006). "operating budgeting ,concepts and requirements", training handouts of office of Program and Budget Studies of Center Researches Parliamentary,Tehran p:13-18.

  Panahi, A(2006)" operating budgeting concepts and requirements". training handouts of the Office of Planning and Budget. Parleman Researches Center,Tehran ,p:17.

  Lynch,(1990)"Budgeting in America ;Englewood cliffs new Jersey",USA, prentice-Hall, P:53-69.

  Panahi, A(2010)" Consideration of the bill Fifth Development Plan" Group of Planning and Budget,5( 18) p: 21-32.

  Panahi. A, (2005) "about of  country's budget bill in 2005", the office of Program and Budget Studies of Center Researches Parliamentary,Tehran, p:25-34.

  Phaopeng, Peerapol. (2010). The Success of ICT Policy Implementation in Education: Evidence from Upper-Level Secondary Schools in Thailand. School of Public Administration. National Institute of Development Administration. Process: A Conceptual Framework. Administration and Society, 445 -487.

   

  Pileroudi, S(1996)" detailed planning and operational budgets in the merger healthcare" danesh & farhang Publications, Tehran, first edition, p:34-39.

  Poorzamani, Z & Naderi, B.( 2011)" The Impact of Compliance, Capabilities, and Authority on Performce-Based Budgeting (A Case Study: Iran’s Free Trade-industrial Zones)" Journal of Financial Accounting and Auditing 11 (3) p: 47-68.

  Qadiri asl, SB(1987)" Principles economics , spher Publications", Tehran Fifth Edition: p:26-28.

  Rangraz. H, Khorshidi GH(2004)," public finance and fiscal policy settings" chap  & nashr bazargani publishing, Tehran, 4nd Edition p:36-45.

  Rezaian, A., (2004)"Principles of Management", Tehran, 15nd Edition p:85.

  Saadat, E. (2007),"Human resource management" SAMT,Tehran 6nd edition p:20.

  Saeidi, P., Mazidi, A.( 2006)" Performance-Based Budgeting (Principles, concepts and Legal Requirements)" Negah-e Danesh Publication,Tehran , first Editionp:28-29.

  Saisombut, P.(2006). "Academic Affairs at the Faculty of Political Science" Ubolrachathani University,Thailand ,p:35.

  Sarrafzadeh  A(2004)" Information Systems Management" yeghane Publication, Tehran first edition.p:17.

  Shabahang, R (2004) "Accounting of Management" Technical Research Centre Publicationsof  National Audit Office,Tehran , 9nd Edition p:33.

  Shaghaghi  S, (2007)" modify management and enhance the effectiveness" the program magazine, 9(21)p:72-81.

  Taherpour Kalantari, K., Daneshfard, K., & Erzaei Dezzaki, F.(2011)."Identifying the Factors Influencing the Establishment of Perdormance-Based Budgeting Law in Public Organizations". Journal of Planning and Budget. 2 (16): 31-56.

  Talebnia, Gh., Rabeti, M., (2008) ".Investigating and Identifying Barriers to the Implementation of Performance-Based Budgeting in Islamic Republic of Iran Army" Journal of Controller 22 (42): 44-59.

  Trakarnvanich, B(2010)"Performance-Based Budgeting System: a Study of Poverty Reduction Policy Implementation in Thailand" School of Public Administration, National Institute of Development Administration,p:15.

  Ullah Jan, A. (1993)" Review and Analysis of Forest Policies of Pakistan. Printed by Pictorial Printers (Pvt) Ltd" Islamabad. Pakistan,p:31.

  Valiani, N., Mohammadnabi, Z., Fardani, S., et al., (2009)." The study and Strategic Analysis of the Establishment of Performance-Based Budgeting in Isfahan Municipality" Tehran ,3rd International conference of Performance-Based Budgeting.

  Varmziar, H(2006) " operation budgeting in the iran"pamfelet of  Office of Planning and Management Macroeconomic,Management and Planning Organization,Tehran ,p:24-28.

  Vrmzyar. H (2006)" budgeting operational characteristics and requirements"Journal of World Economics 8(3), p:22-26.

  WORLD BANK (2003), " performance Budgeting : Beyound Rehetoric ", public sector.

  Yasini, M., (2007)," Identifying barriers to the Establishment of Performance-Based Budgeting in Department of Environment." MA’s Thesis. Islamic Azad University ,Tehran.

  Young  , R.D(2003)" Performance basd budgeting system"japon, p2.

  Ziaei, M., Amiri, M., & Ebrahimi, M.(2008)" Identifying Barriers to the establishment of Performance-Based Budgeting in University of Tehran" Journal of Accounting and Auditing Studies, 51 (15): p 87-102 


موضوع پایان نامه عوامل موثر بر استقرار بودجه ریزی عملیاتی از دیدگاه مدیران و کارشناسان امور مالی دانشگاه علوم پزشکی قزوین 1392, نمونه پایان نامه عوامل موثر بر استقرار بودجه ریزی عملیاتی از دیدگاه مدیران و کارشناسان امور مالی دانشگاه علوم پزشکی قزوین 1392, جستجوی پایان نامه عوامل موثر بر استقرار بودجه ریزی عملیاتی از دیدگاه مدیران و کارشناسان امور مالی دانشگاه علوم پزشکی قزوین 1392, فایل Word پایان نامه عوامل موثر بر استقرار بودجه ریزی عملیاتی از دیدگاه مدیران و کارشناسان امور مالی دانشگاه علوم پزشکی قزوین 1392, دانلود پایان نامه عوامل موثر بر استقرار بودجه ریزی عملیاتی از دیدگاه مدیران و کارشناسان امور مالی دانشگاه علوم پزشکی قزوین 1392, فایل PDF پایان نامه عوامل موثر بر استقرار بودجه ریزی عملیاتی از دیدگاه مدیران و کارشناسان امور مالی دانشگاه علوم پزشکی قزوین 1392, تحقیق در مورد پایان نامه عوامل موثر بر استقرار بودجه ریزی عملیاتی از دیدگاه مدیران و کارشناسان امور مالی دانشگاه علوم پزشکی قزوین 1392, مقاله در مورد پایان نامه عوامل موثر بر استقرار بودجه ریزی عملیاتی از دیدگاه مدیران و کارشناسان امور مالی دانشگاه علوم پزشکی قزوین 1392, پروژه در مورد پایان نامه عوامل موثر بر استقرار بودجه ریزی عملیاتی از دیدگاه مدیران و کارشناسان امور مالی دانشگاه علوم پزشکی قزوین 1392, پروپوزال در مورد پایان نامه عوامل موثر بر استقرار بودجه ریزی عملیاتی از دیدگاه مدیران و کارشناسان امور مالی دانشگاه علوم پزشکی قزوین 1392, تز دکترا در مورد پایان نامه عوامل موثر بر استقرار بودجه ریزی عملیاتی از دیدگاه مدیران و کارشناسان امور مالی دانشگاه علوم پزشکی قزوین 1392, تحقیقات دانشجویی درباره پایان نامه عوامل موثر بر استقرار بودجه ریزی عملیاتی از دیدگاه مدیران و کارشناسان امور مالی دانشگاه علوم پزشکی قزوین 1392, مقالات دانشجویی درباره پایان نامه عوامل موثر بر استقرار بودجه ریزی عملیاتی از دیدگاه مدیران و کارشناسان امور مالی دانشگاه علوم پزشکی قزوین 1392, پروژه درباره پایان نامه عوامل موثر بر استقرار بودجه ریزی عملیاتی از دیدگاه مدیران و کارشناسان امور مالی دانشگاه علوم پزشکی قزوین 1392, گزارش سمینار در مورد پایان نامه عوامل موثر بر استقرار بودجه ریزی عملیاتی از دیدگاه مدیران و کارشناسان امور مالی دانشگاه علوم پزشکی قزوین 1392, پروژه دانشجویی در مورد پایان نامه عوامل موثر بر استقرار بودجه ریزی عملیاتی از دیدگاه مدیران و کارشناسان امور مالی دانشگاه علوم پزشکی قزوین 1392, تحقیق دانش آموزی در مورد پایان نامه عوامل موثر بر استقرار بودجه ریزی عملیاتی از دیدگاه مدیران و کارشناسان امور مالی دانشگاه علوم پزشکی قزوین 1392, مقاله دانش آموزی در مورد پایان نامه عوامل موثر بر استقرار بودجه ریزی عملیاتی از دیدگاه مدیران و کارشناسان امور مالی دانشگاه علوم پزشکی قزوین 1392, رساله دکترا در مورد پایان نامه عوامل موثر بر استقرار بودجه ریزی عملیاتی از دیدگاه مدیران و کارشناسان امور مالی دانشگاه علوم پزشکی قزوین 1392

چکیده نظام بودجه ریزی به عنوان یکی از خرده نظام های مدیریتی و اقتصادی همواره مورد توجه دولتها و سازمانها بوده است. امروزه دولتها به دلایل زیادی، نیاز به جامع نگری و تفکر سیستمی و در نتیجه یکپارچه سازی نظامهای مدیریتی و اقتصادی و ایجاد تحول در بخش دولتی داشته و به منظور افزایش بهره وری و برقراری ارتباط میان اهداف استراتژیک و کلان یا برنامه های عملیاتی، نظامهای بودجه ریزی خود را ...

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد مدیریت دولتی (M.A( گرایش مدیریت مالی دولتی چکیده­: هم اکنون روش بودجه­ریزی عملیاتی یکی از روش­های بودجه ­ریزی است که در کشورهای توسعه یافته مورد استفاده قرار می گیرد. تاریخچه ی این روش به بعد از جنگ جهانی دوم و کشور ایالات متحده ی آمریکا بر می گردد. در سالهای اخیر اصطلاح "حرکت به سوی بودجه ریزی عملیاتی" که بر سنجش عملکرد سازمان تاکید ...

  پايان نامه براي دريافت درجه کارشناسي ارشد)  M.A) گرايش: مالي  تابستان 1391 چکيده: اين تحقيق با هدف امکان سنجي اجراي بودجه­ريزي عملياتي در دانشگاه آزاد اسلامي واحد

پايان­نامه کارشناسي ارشد رشته مديريت بازرگاني )گرايش مديريت مالي( مهر ماه 1391 فصل اول کليات تحقيق 1-1) مقدمه هزينه ­هاي ماليات بر درآمد از مهم­ترين هزينه­هاي شرکت ها م

پایان نامه برای در دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته مدیریت صنعتی گرایش تولید چکیده امروزه سازمان ­های تجاری با محیطی پیچیده­تر و رقابتی­تر از گذشته روبرو هستند. موفقیت تجاری یک سازمان تنها به تجزیه و تحلیل وضعیت درونی آن سازمان محدود نشده و تا اندازه ای زنجیره­تأمین و توزیع آن را نیز شامل می شود. مدیریت یکپارچه زنجیره­تامین یک فرآیند پیچیده است، زیرا سازمان­ها و شرکای سازمانی ...

پايان نامه براي دريافت درج? کارشناسي ارشد«M.A » گرايش حسابداري سال 87   پيشگفتار:      بودجه ريزي عملياتي نوعي سيستم برنامه ريزي، بودجه ريزي و ارزي

پایان­نامه تحصیلی جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد رشته: مدیریت بازرگانی گرایش داخلی چکیده تا چندی پیش دانشمندان و پژوهشگران دانشگاه، از تجاری سازی پژوهش، امتناع می کردند و رسالت اصلی خود را صرفاً تولید دانش بدون عطف نظر به کاربرد آن در عرصه تولید، می دانستند. تا اینکه دانش به منشأ منحصر به ­فرد مزیت رقابتی تبدیل شد. امروزه دانشگاه ها تمایل فراوانی به تجاری سازی تحقیقات دانشگاهی از ...

 پايان نامه جهت دريافت درجه کارشناسي ارشد در رشته علوم تربيتي   چکيده هدف تحقيق حاضر، بررسي و مقايسه اثربخشي و کارآيي مديران و مسئولين انتصابي و انتخابي از نظر ميزان برخورداري از م

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته MBA گرایش عمومی چکیده : سرنوشت مشترک انسانها، برنامه ریزی برای جهان را در جایگاهی ویژه قرار داده است که تفاوتهای ذاتی آن با برنامه ریزی برای شرکتها، موسسات غیر انتفاعی و سازمانهای بین مللی و جهانی، کنکاش بیشتر را ضروری کرده است. شناخت روند فعلی برنامه ریزی برای جهان، گام نخست در این مسیر بود که تحقیق حاضر(با توجه به کمبود نظریه ...

پایان­نامه کارشناسی ارشد در رشته حسابداری چکیده شناخت رفتار هزینه در واکنش به تغییرات سطح تولید و فروش برای مدیریت شرکت­ها از اهمیت زیادی برخوردار است. در مدل رایج و سنتی رفتار هزینه­ها، هزینه­های متغیر به نسبت تغییرات در سطح فعالیت تغییر می­کنند، به این معنا که اندازه تغییر در هزینه­ها تنها به میزان تغییر در سطح فعالیت بستگی دارد و نه به جهت تغییر. اما نظریه­ی جدید در مورد ...

ثبت سفارش