پایان نامه بررسی رابطه اعتیاد به اینترنت و تلفن همراه با احساس تنهایی دانش آموزان دبیرستان های شهر رشت در سال تحصیلی 93-1392.

word 645 KB 31942 103
1393 کارشناسی ارشد پیراپزشکی
قیمت قبل:۶۲,۶۰۰ تومان
قیمت با تخفیف: ۲۳,۴۰۰ تومان
دانلود فایل
 • بخشی از محتوا
 • وضعیت فهرست و منابع
 • پایان نامه

  جهت اخذ مدرک کارشناسی ارشد آموزش پرستاری

  (گرایش بهداشت جامعه)

  چکیده:

  مقدمه: ارزیابی سلامت روانی دانش آموزان یکی از محورهای مهم ارتقاء بهداشت روان در جوامع است. یکی از چالش های بهداشت روان در دوره نوجوانی احساس تنهایی است که ممکن است این احساس درنتیجه ی اعتیاد به اینترنت یا اعتیاد به تلفن همراه رخ دهد.

  هدف: هدف از این مطالعه، تعیین رابطه اعتیاد به اینترنت و تلفن همراه با احساس تنهایی دانش آموزان دبیرستانهای شهر رشت در سال تحصیلی 93-1392 است.

  روش اجرا: مطالعه حاضر یک پژوهش مقطعی از نوع تحلیلی است. نمونه های پژوهش شامل 568 دانش آموز دختر و پسر مشغول به تحصیل در دبیرستانهای دولتی و غیردولتی شهر رشت در سال تحصیلی 93-92 بودند. کلاس های آنها با روش نمونه گیری خوشه ای انتخاب شده و جهت جمع آوری داده ها از پرسشنامه مشخصات زمینه ای، مقیاس اعتیاد اینترنتی یانگ، مقیاس استفاده مفرط از تلفن همراه(COS) و مقیاس احساس تنهایی UCLA استفاده شد. داده ها با استفاده از آمار توصیفی و آزمونهای آماری کولموگروف اسمیرنوف، من-ویتنی یو تست، کروسکال والیس، کای اسکوئر، ضریب همبستگی اسپیرمن و رگرسیون لجستیک خطی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند.

  یافته ها: نتایج مطالعه حاکی از آن است که 37/5% از نمونه ها، اعتیاد خفیف و 8/8%  اعتیاد شدید به اینترنت دارند، 6/77% استفاده کننده متوسط و 7/17% استفاده کننده مفرط از تلفن همراه هستند و 9/16% نمره بیشتر از میانگین ابزار احساس تنهایی را کسب نموده اند. با تعدیل اثرات متغیرهای فردی اجتماعی، هر دو متغیر اصلی پژوهش، اعتیاد به اینترنت(009/0P=) و اعتیاد به تلفن همراه(001/0P=) به عنوان پیش بینی کننده های معنی دار احساس تنهایی در مدل نهایی تلقی گردیدند.

  نتیجه گیری: با توجه به همبستگی مثبت احساس تنهایی با اعتیاد به اینترنت و تلفن همراه در دانش آموزان دبیرستانی، لازم است برنامه های آموزشی جهت استفاده درست از تکنولوژی های جدید و آشنایی با پیامدهای استفاده مفرط از آنها برای نوجوانان و خانواده هایشان طراحی و برگزار شود.

   

  بیان مسئله:
  نوجوانی دوره ای مهم از زندگی فرد به شمار می آید، زیرا بسیاری از باورها و عادت های بهداشتی در این سال ها شکل می گیرند. ما به خوبی آگاهیم که تلاش برای ارتقای سلامت، باید بسیار زود و پیش از به وجود آمدن باورها و عادت های غیربهداشتی انجام گیرد(1). تغییر و تحول آدمی در این دوره مهم، در جنبه های جسمی و روان شناختی پر اهمیت تلقی می شود(2). در این مقطع بلوغ روحی، جسمی و اجتماعی اتفاق می افتد. پرداختن به سلامت نوجوانان نه فقط برای خود آنها بلکه برای خانواده، جامعه و نسل آینده نیز مفید خواهد بود(3). کشور ما، کشوری جوان است و بیش از نیمی از جمعیت آن را افراد زیر 18 سال تشکیل می دهند و در این میان جمعیت نوجوانان 19-15 ساله کل کشور 6607043 و استان گیلان 202829 نفر می باشند که سرمایه های بالقوه و متصدیان آینده جامعه اند(4-6). بدیهی است که آینده هر کشور به سلامت کودکان و نوجوانان متکی است. این در حالی است که حدود یک پنجم از کودکان و نوجوانان دنیا از اختلالات خفیف تا شدید روانی رنج می برند(7). امروزه ارزیابی سلامت روانی دانش آموزان یکی از محورهای مهم ارتقاء سلامت روان جامعه است. بنا به دلایل بسیاری ، سازماندهی خدمات بهداشت روانی در مدارس، راهبرد اساسی برای ارتقای سلامت روان دانش آموزان و در نهایت کل جامعه است. از آنجایی که نوجوانی یکی از بحرانی ترین دوره های زندگی است و دانش آموزان با تنش زا های دوره نوجوانی مواجه هستند، احتمال می رود که مستعد مشکلات عاطفی باشند(8). 
  احساس تنهایی، تجربه ای شایع در نوجوانان است اما وقتی این احساس به طور مکرر اتفاق افتد، اثرات مخربی بر سلامت جسمی، روانی و عاطفی آنان می گذارد. احساس تنهایی، فاصله و شکاف بین آرمان های فرد (آن چه می خواهد) و دستاوردهای او (آن چه به دست آورده است) در روابط و صمیمیت های بین فردی است؛ هرچه این فاصله بیشتر باشد، این احساس بیشتر است. نوجوانانی که احساس تنهایی شدیدتری می کنند، افسرده تر بوده و مشکلات عاطفی بیشتر و رضایت از زندگی پایین تری دارند. احساس تنهایی موجب افزایش تنیدگی و اضطراب، رفتارهای پرخطر مانند کشیدن سیگار و سوء مصرف مواد، گریز از مدرسه، افسردگی، کمرویی و کاهش اعتماد به نفس شده و خطر خودکشی در نوجوانان را افزایش می دهد(9). ممکن است احساس تنهایی در نتیجه ی اعتیاد به اینترنت رخ دهد، یعنی کسانی که به اینترنت معتاد می شوند، پیامدهایی منفی حاصل از آن مانند احساس تنهایی و انزوا را تجربه کنند و ممکن است چرخه ایی معیوب و رابطه ایی دو سویه در کار باشد، یعنی افراد تنها، برای کاهش تنهایی خود به اینترنت رو بیاورند و در نتیجه به تنهایی آن ها افزوده شود. هر چند یکی از کاربردهای مهم اینترنت، کاربرد اجتماعی آن است؛ اما به دلیل آن که روابط اینترنتی نسبت به روابط رو در رو از غنای کمتری برخوردارند، درنهایت بهره گیری افراطی از اینترنت افراد را تنهاتر می کند. اعتقاد فرد به اینکه اینترنت تنها دوست مخصوص و صمیمی اوست؛ موجب افزایش علاقه به دوستان مجازی و کاهش گرایش وی به دوستان واقعی و در نتیجه افسردگی و انزوای اجتماعی میشود(10). تیتسیکا  و همکاران عنوان کردند که اعتیاد به اینترنت در میان نوجوانان با روابط خانوادگی مشکل دار، عملکرد تحصیلی ضعیف، انجام رفتارهای پرخطر، مشکلات عاطفی و برخی شرایط روانی مانند افسردگی مرتبط است(11).وانگ  و همکاران اعلام کردند که استفاده آسیب زا از اینترنت در میان دانش آموزان دبیرستانی شایع است و تنش های تحصیلی، داشتن دوستان مجازی، مشاجرات خانوادگی و روابط ضعیف با معلمان و دانش آموزان از عوامل خطر برای استفاده آسیب زا از اینترنت هستند(12). در حالیکه روابط افراد، به ویژه کودکان و نوجوانان در جهان مجازی افزایش می یابد، در مقابل از دامنه روابط آنان در جهان واقعی کاسته می شود. ضمن آنکه، احتمال لطمه دیدن عملکرد آموزشی آنان نیز وجود دارد(10). در پژوهش یائو  و همکارش مشخص شد که استفاده بیش از حد و ناسالم از اینترنت، احساس تنهایی را در طول زمان افزایش می دهد(13). نتایج حاصل از مطالعات زربخش بحری و همکارش، سواری و همکاران و حسن زاده و همکاران نشان می دهد که بین احساس تنهایی با اعتیاد به اینترنت رابطه مثبت معناداری وجود دارد(14-16)؛ درحالیکه اوداسی  و همکارش، رابطه معنی داری بین استفاده آسیب زا از اینترنت  و تنهایی پیدا نکردند(17). 
  شعیبی به نقل از گلدبرگ، روانپزشک برجسته آمریکایی معتقد است که اعتیاد اینترنتی عبارت است از استفاده بیمارگونه و وسواسی از اینترنت، که کناره گیری فرد از دیگران، مهمترین شاخص آن است(18). متخصصان در زمینه آسیب شناسی، محدودترین تعریف را برای طبقه بندی استفاده از اینترنت ارائه می دهند. براساس طبقه بندی آنها، چنانچه فرد در هفته 2 تا 3 ساعت از اینترنت استفاده کند، کاربر معمولی است و چنانچه میزان استفاده او از اینترنت به 5/8 ساعت و یا بیشتر در هفته برسد، کاربری است که باید مورد بررسی های آسیب شناسانه قرار گیرد(19).
  نوآسیب های اجتماعی از سال 1990 در دنیا مطرح شد و هم اکنون در حال تبدیل شدن به یک معضل فرهنگی، اجتماعی، روانی، عاطفی، فکری و اخلاقی است. جوامع مختلف از جمله ایران نمی توانند فارغ از تأثیرات نوآسیب ها بخصوص اعتیادهای نوین باشند(20). این در حالی است که دسترسی به اینترنت، پدیده ای رو به گسترش است و هر روز تعداد بیشتری از افراد در زمره استفاده کنندگان اینترنت قرار می گیرند(21). هم اکنون حدود 694 میلیون نفر از جمعیت بالای 15 سال در جهان از اینترنت استفاده می کنند که این رقم 14 درصد کل افراد بالای 15 سال را شامل می شود. طبق نظرسنجی انجام شده توسط موسسه آنلاین یونت 75 درصد جوانان بین 16 تا 24 ساله احساس می کنند بدون اینترنت نمی توانند زندگی کنند(18). به علاوه استفاده از اینترنت رشد سریعی را در ایران داشته و روز به روز بر کاربران آن افزوده می شود. براساس آمار تعداد کاربران ایرانی اینترنت در سال 2006، 11 میلیون نفر بوده که در سال 2010، به 33 میلیون و 200 هزار نفر رسیده و به این ترتیب، رتبه اول را در کشورهای خاورمیانه کسب کرده است(22). شیوع استفاده آسیب زا از فضای مجازی در ایران، بین 8/3 تا 86 درصد گزارش شده است. نرخ شیوع استفاده آسیب زا از فضای مجازی در جهان، طیفی از 6% تا 80% برآورد شده است(23).
  از جمله نو آسیب های اجتماعی دیگر، استفاده مفرط از تلفن همراه است. وابستگی به تلفن همراه در جوانان و به کارگیری آن به عنوان یک ابزار ارتباطی، می تواند اثرات مخربی بر شخصیت نوجوانان داشته باشد(24). استفاده آسیب زا از تلفن همراه، وضعیتی است که با استفاده فراوان و اشتغال ذهنی با تلفن همراه مشخص می شود(25). شواهد نشان دهنده آن است که استفاده مفرط از تلفن همراه با الگوهای رفتاری دیگر از جمله بیدار ماندن در شب و اشتغال به تبادل پیام کوتاه و همچنین وابستگی عاطفی که در ذهن کاربران ایجاد می شود، مرتبط است. به طوری که این افراد معتقدند، بدون استفاده از تلفن همراه قادر به زندگی کردن نیستند(26). إزو  و همکارش، تنهایی و وابستگی به تلفن همراه را با درجه اعتیاد به اینترنت مرتبط دانستند(27). همچنین، نادری و همکارش به این نتیجه رسیدند که بین احساس تنهایی با میزان استفاده از تلفن همراه رابطه مثبت معنی داری وجود دارد(28). بررسی رشد و گسترش تلفن همراه، حاکی از آن است که تاکنون هیچ فنآوری در طول تاریخ بشر به شدت تلفن همراه فراگیر نشده است(29). بطوریکه تعداد مشترکین تلفن همراه در سراسر جهان از 4/12 میلیون در سال 1990 به 500 میلیون در سال 2000، به 3/3 میلیارد در سال 2008 و همچنین به 3/5 میلیارد تا پایان 2010 رسید(30). این رشد گسترده توجه پژوهشگران را به آثار زیستی ناشی از این تلفن های همراه معطوف داشته است این در حالی است که به اثرات روانشناختی و اجتماعی استفاده طولانی مدت از این وسیله ارتباطی توجه کافی نشده است(31). تومی  و همکارش اعلام کردند که استفاده مکرر از موبایل می تواند برای علائم افسردگی در هر دو جنس یک عامل خطر باشد(32). همچنین نتایج پژوهش مارتینز  و همکارش حاکی از آن است که استفاده مفرط از تلفن همراه با افسردگی ارتباط دارد(33). احساس تنهایی، اعتیاد به اینترنت و تلفن همراه می توانند تحت تأثیر متغیرهای دموگرافیک و اجتماعی افراد مانند سن، جنس و ...... قرار گیرند(34-40).

   

   

  Introduction: Assessment of students' mental health is one of the most important issues of mental health promotion in communities. Loneliness is one of the mental health challenges in adolescence period that might be a result of mobile phone or internet addiction.

  Objective: The aim of this study was to determine the relationship between mobile phone and internet addiction with loneliness in second course high school students in Rasht؛ 2014.

  Method: This study is an analytical cross-sectional research. Samples of study were 568 male and female students who were studying in second course of governmental and nongovernmental high schools of Rasht in 2014. The classes were selected by cluster sampling method. Data were collected by using demographic questionnaire, Young's internet addiction scale, Cell phone overuse scale (COS) and UCLA loneliness scale. Collected data were analyzed by descriptive statistics and statistical tests such as Kolmogorov-Smirnov, Mann-Whitney U test, Kruskal-Wallis test, chi-square, Spearman' correlation coefficient and linear logistic regression, using by SPSS 21.

  Results: The results of study indicated that 37.5% of students had mild internet addiction and 8.8% of them had severe addiction, 77.6% are moderate users and 17.7% are excessive users of mobile phone. 16.9% of students have got higher scores than the average score of loneliness scale. After modifying the effects of socio-demographic variables, both main variables, internet addiction (p=0.009) and mobile phone addiction (0.001), remained as the significant predictors of loneliness in final model.

  Conclusion: Considering positive correlation between loneliness and internet and mobile phone addiction in high school students. It's necessary to plan educational programs about the appropriate use of new technologies and inform students and their families about their consequences.

 • فهرست:

  فصل اول: کلیات

  زمینه پژوهش .............................................................................................................................  4-1

  اهداف پژوهش(هدف کلی و اهداف ویژه) ...............................................................................    5

  سوألات پژوهش ........................................................................................................................    6

  تعریف واژه ها ............................................................................................................................   7

  پیش فرض های پژوهش .............................................................................................................   9

  محدودیت های پژوهش ..............................................................................................................   9

  فصل دوم: زمینه و پیشینه پژوهش

  2-1       چهارچوب پژوهش ............................................................................................................... 24-10

  2-2       مروری بر مطالعات انجام شده .............................................................................................  32-25

  فصل سوم: روش اجرای تحقیق

  3-1       نوع پژوهش ...........................................................................................................................    33

  3-2       محیط پژوهش .......................................................................................................................    33

  3-3       جامعه پژوهش .......................................................................................................................    33

  3-4       نمونه های پژوهش ................................................................................................................    33

  3-5       روش نمونه گیری و تعیین حجم نمونه .................................................................................    33

  3-6       مشخصات واحد های مورد پژوهش .....................................................................................    34

  3-7       ابزار گردآوری داده ها ...........................................................................................................    35 

  3-8       تعیین اعتبار و اعتماد علمی ابزار گردآوری داده ها ...............................................................    36

  3-9       روش گردآوری داده ها .........................................................................................................    37

  3-10     روش تجزیه و تحلیل داده ها و روشهای آماری.....................................................................    38

  3-11      ملاحظات اخلاقی ...................................................................................................................   39

  فصل چهارم: نتایج تحقیق

  4-1       یافته های پژوهش ...................................................................................................................   40

  4-2       جداول و نمودارها ................................................................................................................. 83-42

   

   

  فصل پنجم: بحث و بررسی یافته ها

  1-5      بحث و تفسیر نتایج پژوهش ................................................................................................ 104-84

  2-5     نتیجه گیری نهایی ...............................................................................................................  108-105

  3-5      کاربرد یافته ها .......................................................................................................................   109

  5-5      پیشنهادات براساس یافته ها ..................................................................................................   110

  4-5      پیشنهادهایی برای تحقیقات آینده .........................................................................................   111

  منابع و مآخذ ........................................................................................................................................   112

   

  فهرست منابع

  پیوست ها

  چکیده انگلیسی

  منبع:

  References:

   

  1. Sarafino EP. Health Psychology. Tehran: roshd; 2008. [text in persian]

  2. Najafi M, Ahadi H, Delavar A. The Relationship between Family Function and Religiosity with Identity Crisis. Daneshvar Raftar. 2006;13(16): 26-17. [text in persian]

  3. Ildarabadi E, Dabaghi F. Text book of Community Health Nursing 1,2,3. Tehran: Jameenegar; 2012. [text in persian]

  4. Riasi HR, Mogharrab M, Salehi Abarqui M, Hassanzadeh Taheri E, Hassanzadeh Taheri MM. A comparative study of depression in gifted and normal students in Birjand city during 2008-2009 school year. 2. ; 20129(2):95-103. [text in persian]

  5. Guilan,Rasht2012. Available from: http://amar.gilan.ir/web/guest;jsessionid=90cda1ee15f12f96598346370a14.

  6. Available from: http://www.amar.org.ir/Default.aspx?tabid=1232.

  7. Solhi M, Sadeghi A, Ruodbari M. The effect of group discussion education on mental health preventive behaviors in adolescence school girls. Journal of Research & Health. 2012;2(2): 56-247. [text in persian]

  8. Sadeghian E, Kosha MM, Gorji S. The Study of Mental Health Status in High School Female Students in Hamadan City. Scientific journal of Hamadan university of medical sciences and health services. 2010;17(3):39-45. [text in persian]

  9. Tajvidi M, Zeighami Mohammadi S. The level of loneliness, hopelessness and self-esteem in major thalassemia adolescents. blood. 2012;9(1):43-36. [text in persian]

  10. Mohseni Tabrizi A, Hoveyda L, Omidi F. Deep Involving on Cyber Space and Personal and Psychological Consequences: Survey of Young Severs in Tehran City. Journal of social sciences. 2010;4(3):69-51. [text in persian]

  11. Tsitsika A, Critselis E, Louizou A, Janikian M, Freskou A, Marangou E, et al. Determinants of Internet addiction among adolescents: a case-control study. The Scientific World Journal. 2011;11:866-74.

  12. Wang H, Zhou X, Lu C, Wu J, Deng X, Hong L. Problematic internet use in high school students in Guangdong province, China. PloS one. 2011;6(5):e19660.

  13. Yao MZ, Zhong Z-j. Loneliness, social contacts and Internet addiction: A cross-lagged panel study. Computers in Human Behavior. 2014;30:164-170.

  14. Zarbakhsh Bahri M, Rashedi V, Khademi M. Loneliness and Internet addiction in students. Journal of Health Promotion Management. 2013;2(1): 38-32. [text in persian]

  15. Savari k, Beshlideh k. The relationship between shyness and loneliness with Internet addictio. Journal of psychological outcomes. 2010;4(1):119-122. [text in persian]

  16. Hasanzadeh R, Salehi M, Rezaei Kiyasari A. Relationship between the use of extreme from technology (internet and sms addiction) and educational and psychological state high school students. Journal of educational psychology. 2010;1(3): 69-81. [text in persian]

  17. Odacı H, Çelik ÇB. Who are problematic internet users? An investigation of the correlations between problematic internet use and shyness, loneliness, narcissism, aggression and self-perception. Computers in Human Behavior. 2013;29(6):2382-7.

  18. Shoeibi F. Internet Addiction. Iran: Green E-book  2013.. [text in persian]

  19. Malekahmadi H, Jafarian A. Internet addiction pathology (case study: Shahinshahr city). Historical Sociology. 2012;3(2):93-116. [text in persian]

  20. T FM. Disorder of internet addiction. PSI. 2007 (1):26-31.

  21. Alavi S, Eslami M, Maracy M, Najafi M, Jannatifard F, Rezapour H. Psychometric properties of Young internet addiction test. Journal of behavioral sciences (JBS). 2010;4(3):183-9. [text in persian]

  22. Ghasemi V, Malekahmadi H. Assess Internet addiction among users Shaheen Shahr Cafes. Quarterly Communication Research. 2010;17(4):51-77. [text in persian]

  23. Masoudnia E. Problematic cyberspace use and risk of depression disorder among adolescents in Yazd. Iranian Journal of Epidemiology. 2013;8(4):15-25. [text in persian]

  24. Khazaie T, Saadatjoo A, Dormohamadi S, Soleimani M, Toosinia M, Mullah Hassan Zadeh F. Prevalence of mobile dependency and adolescence aggression. Journal of Birjand University of Medical Sciences. 2013;19(4):430-8. [text in persian]

  25. Jenaro C, Flores N, Gómez-Vela M, González-Gil F, Caballo C. Problematic internet and cell-phone use: Psychological, behavioral, and health correlates. Addiction research & theory. 2007;15(3):309-20.

  26. Yaseminejad P, Golmohammadian M, Yoosefi N. The Study of the Relationship Between Cell-phone Use and General Heath in Students. Knowledge. 2012;13(1):60-72. [text in persian]

  27. Ezoe S, Toda M. Relationships of loneliness and mobile phone dependence with Internet addiction in Japanese medical students. Open Journal of Preventive Medicine. 2013;3(6):407-12.

  28. Naderi F, Haghshenas F. the relationship between impulsivity, loneliness and the mobile phone usage rate in mail and female students of ahvaz islamic azad university. new findings in psychology. 2009;4(12):111-21. [text in persian]

  29. Manteghi M. Studying the Use of Mobile Phone by Female and Male Students. information and communication technology in educational sciences. 2011;1(2):95-128. [text in persian]

  30. Baghianimoghadam MH, Shahbazi H, Boroojeni DM, Baghianimoghadam B. Attitude and Usage of Mobile Phone among Students in Yazd University of Medical Science. Iranian Red Crescent Medical Journal. 2013;15(8):752-4. [text in persian]

  31. Golmohammadian M, Yyaseminejad P. Normalization, validity and reliability of cell-phone over-use scale (COS) among university students. New findings in psychology. 2011;6(19):37-52. [text in persian]

  32. Thomée S, Härenstam A, Hagberg M. Mobile phone use and stress, sleep disturbances, and symptoms of depression among young adults-a prospective cohort study. BMC Public Health. 2011;11(1):66-77.

  33. Sánchez-Martínez M, Otero A. Factors associated with cell phone use in adolescents in the community of Madrid (Spain). CyberPsychology & Behavior. 2009;12(2):131-7.

  34. Dargahi H, Razavi S. Internet addiction and its related factors: a study of an Iranian Population. Payesh. 2007;6(3):265-72. [text in persian]

  35. Hasanzadeh R. Internet Addiction in Students: Threat factor for mental health. Journal of Health SystemResearch. 2010;1(3):79-85. [text in persian]

  36. Sajjadian, Nadi M. Depression & social isolation in adolescent and young adult internet users, correlation with time duration of internet use. Journal of Research in Behavioural Sciences2008;4(1):33-38. [text in persian]

  37. Yaseminejad P, Golmohammadian M. study the relationship of big five factora and cell-phone over-use in students. social psychology research. 2011;1(2):79-105. [text in persian]

  38. Kousari M, Javadi yeganeh M, Khairkhah T. Mobile phone and its effects on young students’interpersonal communications (a study on university students in tehran). media and culture. 2012;2(1):1-28. [text in persian]

  39. Rahimzadeh S, Bayat M, Anari A. Loneliness and social self-efficacy in adolescence. developmental psychology (journal of iranian psychologists). 2010;6(22):87-96. [text in persian]

  40. Mohammadbeigi A, Mohammadsalehi N. Prevalence of Internet Addiction and Related Risk Factors in Students. Journal of Guilan University of Medical Sciences. 2011;20(78):41-8. [text in persian]

  41. Mougahi k, alasvand. the studing of predictor personality variables of internet addiction. jundishapur scientific medical journal. 2010;9(4):359-66. [text in persian]

  42. Salimi a, Jowkar b. relationship between attachment understanding and personality predispositions with loneliness in adolescence. Journal of psychological achievements. 2012;4(1):245-64. [text in persian]

  43. Leifer G. maternity nursing. tehran: jameenegar:salami; 2012. [text in persian]

  44. Marcdante kj, Behrman re, Kliegman rm. nelson essentials of pediatrics. tehran: arjmand; 2011. [text in persian]

  45. Najafi m, Dehshiri g, Sheykhi m, dabiri s. comparison of university student's general health and academic achievement regarding the degree of their loneliness. counseling culture. 2011;2(5):115-35. [text in persian]

  46. Atkinson rl, hilgard er. Hilgard,s introduction to psychology. tehran: roshd; 2011. [text in persian]

  47. Emith ee, Atkinson rl, hilgard er. Hilgard,s introduction to psychology tehran: arjmand; 2006. [text in persian]

  48. Rassouli m, mirlashari j, gharebagh Z. Nursing care of infant and children tehran: andisherafi; 2008. [text in persian]

  49. Sadock Bj, sadock VA. Kaplan&sadock,s synopsis of psychiatry behavioral sciences/clinical psychiatry. tehran: arjmand; 2007. [text in persian]

  50. Lalifaz A, Askari A. The power of predicting perceived parenting styles and demographic variables on girl student's loneliness feeling. The Quarterly Journal of Fundamentals of Mental Health. 2008;10(37):71-8. [text in persian]

  51. Najafi M, Dehshiri G, Sheykhi M, Dabiri S. the role of self-steem,components of loneliness in prediction of students'academic achievement quarterly educational psychology. 2012;7(22):155-71. [text in persian]

  52. Mohammadimajd d. Loneliness and Totalitarianism. tehran: roshangaran and women's studies; 2008. [text in persian]

  53. Salimi a, Jowkar b, Nikpour r. Internet comunications in life: The role of perceived social support and loneliness in use of the Internet. 2. 2009;5(3):81-102. [text in persian]

  54. Bidi f, kareshki h. the addiction to the internet (from perspective of the psychology). tehran: avayenoor; 2013. [text in persian]

  55. Jafary n, etemadi o, asemi a. family and media pathology computer and internet. esfahan: amokhteh; 2012. [text in persian]

  56. Pirzadeh A. The relation between general health and internet addiction in scholars of Isfahan University of Medical Sciences. Zahedan J Res Med Sci (ZJRMS). 2012;13(1):63. [text in persian]

  57. Bahri N, SadeghMoghadam L, Khodadost L, Mohammadzade J, Banafsheh E. Internet addiction status and its relation with students’ general health at Gonabad Medical University. Modern Care Journal. 2011;8(3):166-73. [text in persian]

  58. Shayegh S, Azad H, BAHRAMI H. On the relationship between internet addiction and personality traits in adolescents in Tehran. The Quarterly Journal of Fundamentals of Mental Health. 2009;11(2):149-58. [text in persian]

  59. Weinstein A, Feder LC, Rosenberg KP, Dannon P. Internet Addiction Disorder: Overview and Controversies. Behr Add. 2014;99-117.

  60. Association AP. Diagnostic and statistical manual of mental disorders, fifth Edition (DSM-5)2013.

  61. Sadock Bj, sadock VA. Kaplan&sadock,s synopsis of psychiatry behavioral sciences/clinical psychiatry. tehran: arjmand; 2003. [text in persian]

  62. Hamidian f. internet and mobile addiction. iran: nashreghatreh; 2008. [text in persian]

  63. Young ks, abreu cnd. internet addiction: a handbook and guide to evaluation and treatment. tehran: asim; 2012. [text in persian]

  64. Mansourian M, Solhi M, Adab Z, Latifi M. Relationship between dependence to mobile phone with loneliness and social support in University students. Razi Journal of Medical Sciences. 2014;21(120):1-8. [text in persian]

  65. Ahmadi h, Zadehmohammadi f, Masoombeigi m, sohrabi f. Prevalence of Internet addiction and its relationship with demographic factors among students of Allameh Tabatabai University. Journal of Educational Psychology. 2012;8(25):19-34. [text in persian]

  66. Esen BK, Aktas E, Tuncer I. An Analysis of University Students’ Internet Use in Relation to Loneliness and Social Self-efficacy. Procedia-Social and Behavioral Sciences. 2013;84:1504-8.

  67. Arabzadeh M, Bayanati M, Nikdel F, Nadery MS, Naimi G. The Relationship of Internet Addiction with Loneliness and Identity Styles. Journal of Science and today's world. 2012;1(1):59-70.

  68. Tan Ç, Pamuk M, Dönder A. Loneliness and Mobile Phone. Procedia-Social and Behavioral Sciences. 2013;103:606-611.

  69. Özben Ş. A comparison of the loneliness levels of Turkish university students in terms of Internet use. Psychology and Behavioral Sciences. 2013;2(3):112-16.

  70. Chiu S-I, Hong F-Y, Chiu S-L. An Analysis on the Correlation and Gender Difference between College Students’ Internet Addiction and Mobile Phone Addiction in Taiwan. International Scholarly Research Notices. 2013.

  71. Cheung LM, Wong WS. The effects of insomnia and internet addiction on depression in Hong Kong Chinese adolescents: an exploratory cross‐sectional analysis. Journal of sleep research. 2011;20(2):311-17.

  72. Khazaei T, Sharifzadeh G, Jahed Sarawani M, Hedayati H. The relationship between emotional intelligence and mobile dependency of students in Birjand Azad University, 2012. Modern Care Journal. 2014;10(4):279-87. [text in persian]

  73. Bahirayi H, Delavar A, Ahadi H. Standardization of UCLA Loneliness Scale (version 3) on students attending universities in Tehran. Thought and Behavior in Clinical Psychology. 2006;1(1):6-18. [text in persian]

  74. Wang L, Luo J, Bai Y, Kong J, Luo J, Gao W, et al. Internet addiction of adolescents in China: Prevalence, predictors, and association with well-being. Addiction Research & Theory. 2013;21(1):62-69.

  75. Ha Y-M, Hwang WJ. Gender Differences in Internet Addiction Associated with Psychological Health Indicators Among Adolescents Using a National Web-based Survey. International Journal of Mental Health and Addiction. 2014;1-10.

  76. Bruno A, Scimeca G, Cava L, Pandolfo G, Zoccali RA, Muscatello MR. Prevalence of Internet Addiction in a Sample of Southern Italian High School Students. International Journal of Mental Health and Addiction. 2014;1-8.

  77. Şaşmaz T, Öner S, Kurt AÖ, Yapıcı G, Buğdaycı R, Şiş M. Prevalence and risk factors of Internet addiction in high school students. The European Journal of Public Health. 2013:ckt051.

  78. Stavropoulos V, Alexandraki K, Motti-Stefanidi F. Recognizing internet addiction: Prevalence and relationship to academic achievement in adolescents enrolled in urban and rural Greek high schools. Journal of adolescence. 2013;36(3):565-76.

  79. Lopez-Fernandez O, Freixa-Blanxart M, Honrubia-Serrano ML. The problematic Internet entertainment use scale for adolescents: prevalence of problem Internet use in Spanish high school students. Cyberpsychology, Behavior, and Social Networking. 2013;16(2):108-18.

  80. Kuss DJ, van Rooij AJ, Shorter GW, Griffiths MD, van de Mheen D. Internet addiction in adolescents: Prevalence and risk factors. Computers in Human Behavior. 2013;29(5):1987-96.

  81. Allameh S, Moshtaghi M, editors. Problematic Internet use and its relation to psychosomatic illnesses and life satisfaction among adolescents in Iran. Fourth International Congress of Psychosomatic; 2012; Islamic Azad University of Khorasgan (Isfahan). [text in persian]

  82. Abazari K, Nourian Z, editors. investigate of correlation between Internet addiction and depression. Fourth International Congress of Psychosomatic; 2012; Islamic Azad University of Khorasgan (Isfahan). [text in persian]

  83. Fallahi F, Asiri S, Ghanbari A, Kazemnekhad leili E. investigate the status of Internet addiction and how to use them in the Gilan University of Medical Sciences students in  1391-92.: Gilan University of Medical Sciences; 2013.

  84. Carbonell X, Oberst U, Beranuy M. The Cell Phone in the Twenty-First Century: A Risk for Addiction or a Necessary Tool? Principles of addiction. 2013:901 -9.

  85. Lopez-Fernandez O, Honrubia-Serrano M, Freixa-Blanxart M. Spanish adaptation of the" Mobile Phone Problem Use Scale" for adolescent population. Adicciones. 2011;24(2):123-130.

  86. Lopez-Fernandez O, Honrubia-Serrano L, Freixa-Blanxart M, Gibson W. Prevalence of Problematic Mobile Phone Use in British Adolescents. Cyberpsychology, Behavior, and Social Networking. 2014;17(2):91-8.

  87. Carbonell X, Chamarro A, Griffiths M, Oberst U, Cladellas R, Talarn A. Problematic Internet and cell phone use in Spanish teenagers and young students. Anales de psicología. 2012;28(3):789-96.

  88. Martinotti G, Villella C, Di Thiene D, Di Nicola M, Bria P, Conte G, et al. Problematic mobile phone use in adolescence: a cross-sectional study. Journal of public health. 2011;19(6):545-51.

  89. Jose PE, Lim BTL. Social Connectedness Predicts Lower Loneliness and Depressive Symptoms over Time in Adolescents. Open Journal of Depression. 2014; 3(4):154-63.

  90. Ma Z-w, Liang J-j, Zeng W-n, Jiang S, Liu T. The Relationship Between Self-Esteem and Loneliness: Does Social Anxiety Matter? International Journal of Psychological Studies. 2014;6(2):151-65.

  91. Shevlin M, Murphy S, Mallett J, Stringer M, Murphy J. Adolescent loneliness and psychiatric morbidity in Northern Ireland. British Journal of Clinical Psychology. 2013;52(2):230-4.

  92. Pontes HM, Griffiths MD, Patrão IM. Internet Addiction and Loneliness Among Children and Adolescents in the Education Setting: An Empirical Pilot Study. Aloma: Revista de Psicologia, Ciències de l'Educació i de l'Esport. 2014;32(1):91-8.

  93. Koyuncu T, Unsal A, Arslantas D. Assessment of internet addiction and loneliness in secondary and high school students. Assessment. 2014;64(9):998-1002.

  94. Huan VS, Ang RP, Chong WH, Chye S. The Impact of Shyness on Problematic Internet Use: The Role of Loneliness. The Journal of Psychology. 2014 (ahead-of-print).

  95. Bian M, Leung L. Linking Loneliness, Shyness, Smartphone Addiction Symptoms, and Patterns of Smartphone Use to Social Capital. Social Science Computer Review. 2014:0894439314528779.

  96. Liu H, Yu H-L. The Relationship among University Students’ Mobile Phone Addiction and Mobile Phone Motive, Loneliness. Psychological Science. 2011;34(6):1453-7.

  97. Durkee T, Kaess M, Carli V, Brunner R, Wasserman D. P-598-Prevalence of pathological internet use among adolescents in Europe: demographic and health-related risk factors. European Psychiatry. 2012;107(12):2210-22.

  98. Yu L, Shek DTL. Internet addiction in Hong Kong adolescents: a three-year longitudinal study. Journal of pediatric and adolescent gynecology. 2013;26(3):7-10.

  99. Adiele I, Olatokun W. Prevalence and determinants of Internet addiction among adolescents. Computers in Human Behavior. 2014;31:100-110.

  100. Ozcinar Z. The Relationship Between Internet Addiction and Communication, Educational and Physical Problems of Adolescents in North Cyprus. Australian Journal of Guidance and Counselling. 2011;21(01):22-32.

  101. Odacı H, Kalkan M. Problematic Internet use, loneliness and dating anxiety among young adult university students. Computers & Education. 2010;55(3):1091-7.

  102. Fisoun V, Floros G, Geroukalis D, Ioannidi N, Farkonas N, Sergentani E, et al. Internet addiction in the island of Hippocrates: the associations between internet abuse and adolescent off‐line behaviours. Child and Adolescent Mental Health. 2012;17(1):37-44.

  103. Mohammadi A, Naghdi A, Aliverdinia A, Kiani M. A sociological study of the relationship between social capital and addiction to the internet among the youth in the city of hamedan. youths, culture and society research. 2011 (5):1-27. [text in persian]

  104. Sepehrian F, Jokar L. The relationship of internet addiction with anxiety in A&B personality types. Researches of cognitive and behavioral science. 2013;2(2):17-30[text in persian].

  105. Hosseini Beheshtiyan S. Comparison of Internet Addiction between Girl and Boy Student of Universities of Tehran. women’s studies. 2012;2(4):23-42. [text in persian]

  106. Lashgarara B, Taghavi Shahri M, Maheri AB, Sadeghi R. Internet addiction and general health of dormitory students of TehranUniversity of Medical Sciences in 2010. Journal of School of Public Health and Institute of Public Health Research. 2012;10(1):67-76. [text in persian]

  107. Mohamadbeigi A, Ghazavi A, Ghamari F, Saeidi A. Effect of internet addiction on educational status of Arak University of medical sciences students, spring 2009. Arak Medical University Journal. 2010;12(4):95-102. [text in persian]

  108. Weinstein A, Lejoyeux M. Internet addiction or excessive internet use. The American journal of drug and alcohol abuse. 2010;36(5):277-83.

  109. Gunuc S, Dogan A. The relationships between Turkish adolescents’ Internet addiction, their perceived social support and family activities. Computers in Human Behavior. 2013;29(6):2197-207.

  110. Abedini Y, Zamani B. Investigating motivation, type and rate of mobile use in university students. Contemporary Psychology. 2013;7(2):73-86. [text in persian]

  111. Sahin S, Ozdemir K, Unsal A, Temiz N. Evaluation of mobile phone addiction level and sleep quality in university students. Pakistan journal of medical sciences. 2013;29(4):913-18.

  112. Divband F. Relationships between Sensation Seeking, Leisure Boredom, and Self-Esteem, with Addiction to Cellphon. Psychological Research. 2013;15(2):30-47. [text in persian]

  113. Panahi Y, Aslani T, Faraji R, editors. Psychosocial damages and dependency to mobile phone in students. 6th International Congress on Child and Adolescent Psychiatry; 2013: Tabtiz university of medical sciences. [text in persian]

  114. Smahel D, Brown BB, Blinka L. Associations between online friendship and Internet addiction among adolescents and emerging adults. Developmental psychology. 2012;48(2):381.

  115. Pirzadeh A. Internet Addiction among the Students in Isfahan Payam-e-Nour University (Kohandej Branch). Journal of Health System Research. 2012;7(5):580-6. [text in persian]

  116. Augner C, Hacker GW. Associations between problematic mobile phone use and psychological parameters in young adults. International journal of public health. 2012;57(2):437-41.

  117. Khajehmougahi N, Alasvand M. The Studying of Predictor Personality Variables of Internet Addiction. Journal of scientific-medical. 2011;9(4):359-66. [text in persian]

  118. Vahidifar H, nabavi zadeh H, ardebily fard M. Assessment of internet addiction among college students in North Khorasan University of Medical Sciences in Bojnoord, Iran. Journal of North Khorasan University of Medical Sciences. 2013;5(4):1081-8. [text in persian]

  119. Maheri A, Shojaeizadeh D, Tol A H, M, Bahrami M, Sadeghi R. Assessing the effect of blended educational intervention on internet addiction preventing among female university students living in Tehran University of Medical Sciences dormitories: Application of Health Belief Model (HBM). Journal of Health System Research. 2013;9(10):1078-81. [text in persian]

  120. Durkee T, Kaess M, Carli V, Parzer P, Wasserman C, Floderus B, et al. Prevalence of pathological internet use among adolescents in Europe: demographic and social factors. Addiction. 2012;107(12):2210-22.

   


موضوع پایان نامه بررسی رابطه اعتیاد به اینترنت و تلفن همراه با احساس تنهایی دانش آموزان دبیرستان های شهر رشت در سال تحصیلی 93-1392., نمونه پایان نامه بررسی رابطه اعتیاد به اینترنت و تلفن همراه با احساس تنهایی دانش آموزان دبیرستان های شهر رشت در سال تحصیلی 93-1392., جستجوی پایان نامه بررسی رابطه اعتیاد به اینترنت و تلفن همراه با احساس تنهایی دانش آموزان دبیرستان های شهر رشت در سال تحصیلی 93-1392., فایل Word پایان نامه بررسی رابطه اعتیاد به اینترنت و تلفن همراه با احساس تنهایی دانش آموزان دبیرستان های شهر رشت در سال تحصیلی 93-1392., دانلود پایان نامه بررسی رابطه اعتیاد به اینترنت و تلفن همراه با احساس تنهایی دانش آموزان دبیرستان های شهر رشت در سال تحصیلی 93-1392., فایل PDF پایان نامه بررسی رابطه اعتیاد به اینترنت و تلفن همراه با احساس تنهایی دانش آموزان دبیرستان های شهر رشت در سال تحصیلی 93-1392., تحقیق در مورد پایان نامه بررسی رابطه اعتیاد به اینترنت و تلفن همراه با احساس تنهایی دانش آموزان دبیرستان های شهر رشت در سال تحصیلی 93-1392., مقاله در مورد پایان نامه بررسی رابطه اعتیاد به اینترنت و تلفن همراه با احساس تنهایی دانش آموزان دبیرستان های شهر رشت در سال تحصیلی 93-1392., پروژه در مورد پایان نامه بررسی رابطه اعتیاد به اینترنت و تلفن همراه با احساس تنهایی دانش آموزان دبیرستان های شهر رشت در سال تحصیلی 93-1392., پروپوزال در مورد پایان نامه بررسی رابطه اعتیاد به اینترنت و تلفن همراه با احساس تنهایی دانش آموزان دبیرستان های شهر رشت در سال تحصیلی 93-1392., تز دکترا در مورد پایان نامه بررسی رابطه اعتیاد به اینترنت و تلفن همراه با احساس تنهایی دانش آموزان دبیرستان های شهر رشت در سال تحصیلی 93-1392., تحقیقات دانشجویی درباره پایان نامه بررسی رابطه اعتیاد به اینترنت و تلفن همراه با احساس تنهایی دانش آموزان دبیرستان های شهر رشت در سال تحصیلی 93-1392., مقالات دانشجویی درباره پایان نامه بررسی رابطه اعتیاد به اینترنت و تلفن همراه با احساس تنهایی دانش آموزان دبیرستان های شهر رشت در سال تحصیلی 93-1392., پروژه درباره پایان نامه بررسی رابطه اعتیاد به اینترنت و تلفن همراه با احساس تنهایی دانش آموزان دبیرستان های شهر رشت در سال تحصیلی 93-1392., گزارش سمینار در مورد پایان نامه بررسی رابطه اعتیاد به اینترنت و تلفن همراه با احساس تنهایی دانش آموزان دبیرستان های شهر رشت در سال تحصیلی 93-1392., پروژه دانشجویی در مورد پایان نامه بررسی رابطه اعتیاد به اینترنت و تلفن همراه با احساس تنهایی دانش آموزان دبیرستان های شهر رشت در سال تحصیلی 93-1392., تحقیق دانش آموزی در مورد پایان نامه بررسی رابطه اعتیاد به اینترنت و تلفن همراه با احساس تنهایی دانش آموزان دبیرستان های شهر رشت در سال تحصیلی 93-1392., مقاله دانش آموزی در مورد پایان نامه بررسی رابطه اعتیاد به اینترنت و تلفن همراه با احساس تنهایی دانش آموزان دبیرستان های شهر رشت در سال تحصیلی 93-1392., رساله دکترا در مورد پایان نامه بررسی رابطه اعتیاد به اینترنت و تلفن همراه با احساس تنهایی دانش آموزان دبیرستان های شهر رشت در سال تحصیلی 93-1392.

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد رشته مشاوره و راهنمایی بررسی رابطه استفاده مفرط از تلفن همراه، احساس تنهایی و سازگاری اجتماعی با انگیزش تحصیلی در دانشجویان چکیده: این پژوهش به بررسی رابطه استفاده مفرط از تلفن همراه، احساس تنهایی و سازگاری اجتماعی با انگیزش تحصیلی در دانشجویان پرداخت. جامعه این پژوهش شامل کلیه دانشجویان دانشگاه آزاد کرمانشاه که در سال تحصیلی94-1393 بود. ...

پایان نامه تحصیلی جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد (M.A) رشته روانشناسی گرایش بالینی چکیده مقدمه و هدف: اعتیاد به اینترنت موضوع نو و مسئله ایی فراگیراست که درسال های اخیر به عنوان اعتیاد رفتار محور مورد توجه محققین و صاحب نظران مسائل اجتماعی قرارگرفته است. پژوهش حاضر با هدف پیش بینی وابستگی به اینترنت براساس دو ویژگی شخصیتی جذب، غرق شدن، سن، جنسیت و تاهل می باشد. مواد و روش ها: روش ...

پایان نامه جهت اخذ مدرک کارشناسی ارشد آموزش پرستاری (گرایش بهداشت جامعه) چکیده مقدمه: اینترنت ،ارمغان جدید فناوری ،مخاطبان بی شماری را در تمام جهان زیر پوشش خود قرار داده است. اعتیاد به اینترنت موضوع تازه ایست که در سال های اخیر به عنوان اعتیاد رفتار – محور مورد توجه قرار گرفته است.نفوذ گسترده اینترنت بسیاری از افراد خصوصاً دانشجویان را با پیامدهای منفی ناشی از اعتیاد به اینترنت ...

پایان نامه دوره کارشناسی ارشد مدیریت MBA چکیده پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه بین سبک شخصیتی پنج عاملی، اعتیاد اینترنتی و تمایل استفاده از اینترنت صورت گرفته است که دانشگاه سمنان به عنوان مورد مطالعه برای این منظور انتخاب گردید. روش تحقیق از نوع توصیفی(غیر آزمایشی) و از نوع پیمایشی می باشد و با استفاده از داده های به دست آمده به بررسی روابط احتمالی بین ابعاد پنچ گانه ی شخصیت به ...

پایان نامه تحصیلی برای دریافت درجه کارشناسی ارشد رشته مدیریت آموزشی گرایش علوم تربیتی چکیده: مشکل بسیاری از شرکت هاو مراکز آموزشی امروزی، مشکل نیروی انسانی، و عدم کارایی مناسب این نیروها در سازمانها می باشد این پژوهش برای تمامی صنایع ،شرکتها ،سازمانها ومراکز آموزشی تهیه شده است و برای کمک به کمیته های سلامت ، امنیت ، ناظران و مدیران می باشد تا با بکارگیری علم مطالعه کار یعنی ...

1مقدمه مهارت های زندگی وحل مساله به مجموعه ای ازتوانایی ها گفته می شود که زمینه سازگاری رفتار مثبت ومفید را فراهم می آورد،این توانایی،فرد را قادر می سازد که ضمن پذیرش مسئولیت های فردی واجتماعی خود،بدون لطمه زدن به خود ودیگران بتواند به شکل موثری با خواست ،انتظارات ومشکلات روزانه در روابط بین فردی روبرو گردد وبدین طریق از گرفتار شدن به آسیب های رفتاری،روانی واجتماعی در امان ...

پايان نامه براي دريافت درجه کارشناسي ارشد(MA) رشته: مديريت آموزشي گرايش:مديريت آموزشي چکيده: هدف : هدف کلي از اين تحقيق بررسي نقش اعتياد به فناوري اطلاعات بر راهبردهاي خود تنظيمي و پيشرفت

بررسی نقش طرحواره­های ناسازگار اولیه درپیش­بینی رفتارهای پرخطر دانش­آموزان چکیده طرحواره های ناسازگار به عنوان زیرساخت های شناختی منجر به تشکیل باورهای غیرمنطقی می شوند هنگامی که طرحواره­های ناسازگار اولیه فعال می­شوند سطوحی از هیجان منتشر می­شود و مستقیم یا غیرمستقیم منجر به اشکال مختلفی از آشفتگی­های روان شناختی نظیر افسردگی، اضطراب، عدم توانایی شغلی، سوء مصرف مواد، تعارضات ...

پایان نامه جهت دریافت کارشناسی ارشد رشته مشاوره و راهنمایی چکیده هدف پژوهش‌حاضر بررسی اثربخشی آموزش مهارت‌های زندگی بر سلامت روان دانش‌آموزان دختر تیز هوش شهر کرمانشاه بود. پژوهش حاضر، یک مطالعه آزمایشی از نوع طرح پیش‌آزمون - پس‌آزمون با گروه گواه بود. جامعه آماری این پژوهش را دانش‌آموزان دختر تیز هوش دبیرستانی دوره ی اول شهر کرمانشاه در سال تحصیلی94-93 تشکیل دادند. برای انتخاب ...

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (M.A) گرایش: تربیتی چکیده پایان نامه ( شامل خلاصه، اهداف، روش های اجرا و نتایج به دست آمده): این پژوهش با هدف بررسی رابطه بین سبک های دلبستگی و سبک های هویت با کفایت اجتماعی دانش آموزان دبیرستان تدوین شده است . این پژوهش از نوع تحقیقات همبستگی است . جامعه آماری شامل کلیه دانش آموزان دختر دوره متوسطه مدارس دولتی شهرستان گیلان غرب استان ...

ثبت سفارش