پایان نامه بررسی میزان نوآوری و عوامل مرتبط با آن در پرستاران شاغل در بخش های ویژه مراکز آموزشی درمانی شهر رشت درسال 1392

word 657 KB 31946 88
1392 کارشناسی ارشد پیراپزشکی
قیمت قبل:۶۲,۹۰۰ تومان
قیمت با تخفیف: ۲۳,۶۰۰ تومان
دانلود فایل
 • بخشی از محتوا
 • وضعیت فهرست و منابع
 • پایان نامه

  جهت دریافت مدرک کارشناسی ارشد پرستاری مراقبتهای ویژه

  مقدمه: بیمارستانها به منظور ارتقای کمیت و کیفیت مراقبتها، افزایش رقابت و کارآیی، کاهش هزینه ها به وجود پرستارانی خلاق و نوآور نیازمندند. ضرورت وجود اینگونه پرستاران در بخشهای ویژه که مراقبتهای پیچیده ترو منحصر به فرد به بیماران شدیدا" بدحال ارائه می نمایند، بیشتر احساس می شود. پژوهش حاضر با هدف تعیین میزان نوآوری در پرستاران بخشهای ویژه و عوامل فردی و سازمانی مرتبط با آن انجام شده است.

  مواد و روش ها: مطالعه حاضر از نوع توصیفی - تحلیلی بوده و جامعه پژوهش آن را کلیه پرستاران شاغل در بخشهای مراقبت ویژه مراکز آموزشی درمانی شهر رشت در سال 1392 تشکیل می دهد. روش انتخاب نمونه به صورت سرشماری می باشد. ابزار گرد آوری داده ها پرسشنامه سنجش نوآوری کرتون KAI inventory (Kirton Adaption - Innovation Inventory) به همراه سوالات مربوط به مشخصات فردی و سازمانی می باشد. امتیاز دهی پرسشنامه به صورت لیکرت پنج گزینه ای بوده و داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.

  نتایج: میانگین امتیاز نوآوری در پرستاران 15/15±88/120بوده و در مجموع 24/95% پرستاران از نوآوری برخوردار هستند. همچنین از بین عوامل فردی میزان نوآوری با متغیرهایی چون جنسیت، میزان تحصیلات و سن و از بین عوامل سازمانی با متغیرهایی چون سابقه مدیریت، داشتن سابقه دوره آموزشی در زمینه خلاقیت و نوآوری و نوع بخش ویژه ارتباط معنی دار آماری داشت.

  نتیجه گیری: با توجه به بالا بودن آمار پرستارانی که از نوآوری برخوردار هستند بنظرمی رسد مدیران و سیاست گذاران بخش بهداشت و درمان باید با ایجاد فضای مناسب، پذیرا و اعتماد آمیز برای تسهیل در ارائه و اجرای ایده های بدیع و خلاق پرستاران زمینه حل برخی از مشکلات سیستم های بهداشتی درمانی را فراهم نمایند

  کلید واژه ها: نوآوری، پرستاران، بخش های ویژه

   

   

  بیان مسئله

  در دنیای امروز توان سازگاری و اداره کردن تغییرات عنصر اصلی موفقیت و بقای هر سازمان است و لازمه کسب این توانائیها توجه سازمان به نوآوری و خلاقیت افراد است. تحولات و دگرگونی های جامعه جهانی امروز، سازمانها را وادار ساخته است تا برای زیستن در چنین محیط متغیر و بی ثباتی به خلاقیت و نوآوری روی آورند و اهداف و گرایش ها و علایق خود را در جهت به کارگیری خلاقیت و نوآوری هدایت کنند. پیش بینی ناپذیری روند امور و تحولات آینده که مهمترین ویژگی عصر اطلاعات کنونی می باشد، لزوم توجه به خلاقیت و نوآوری در سازمانها را بیشتر ساخته است[1]. نوآوری جامه عمل پوشاندن به یک ایده جدید در انجام کارها با هدف ارتقاء کیفیت محصول یا خدمت ارائه شده به مشتری می باشد[2].

     عوامل موثر بر خلاقیت و نوآوری در افراد در دو دسته عوامل فردی و سازمانی طبقه بندی می شوند. عوامل فردی شامل عوامل مربوط به خلق و خوی افراد مثل (اعتماد به نفس، قبول ابهامات، صبر و شکیبایی، نظام فکری کلی گرایی، کنجکاوی زیاد و استقبال از پیچیدگی)[3]، عوامل انگیزشی و عوامل مربوط به علم و تخصص افراد است.   عوامل سازمانی موثر بر نوآوری هم شامل عوامل مربوط به ساختار سازمانی، عوامل مربوط به فرهنگ سازمانی، عوامل مربوط به سیستم آموزشی، عوامل مربوط به سیستم پاداش و عوامل مربوط به امکانات است که با فراهم کردن بستر مناسب جهت پرورش و گسترش خلاقیت و نوآوری در افراد یک سازمان می توان آنها را به مرز آفرینندگی رساند[1]. نتیجه یک مطالعه در یک شرکت تولیدی در سال 2005 در آمریکا نشان داد که با فراهم کردن فرصت نوآوری در بین کارکنان واصلاح ساختار این شرکت برای تقویت نوآوری میزان درآمد این شرکت %71، رضایت مشتری %76 و بهره وری %71 ارتقاء پیدا کرد[4]. امروزه توافق جمعی بر آن است که سازمان های موفق سازمانهایی هستند که نوآوری نوک پیکان حرکت آنها را تشکیل می دهد. به عبارتی سازمانهای امروزی برای ادامه حیات بایستی پویا بوده و مدیران و کارکنان آنها باید نوآور باشند تا بتوانند سازمان را با این تحولات منطبق ساخته و جوابگوی نیازهای جامعه باشند[1].

     اهمیت توجه به نوآوری در موفقیت سازمانها تنها منحصر به بخشهای تولیدی نبوده بلکه در بخشهای خدماتی و دانشگاهی هم با توجه به نوع مشتری (بیماران) این مفهوم از اهمیت زیادی برخوردار است[5]. سیستم های بهداشتی درمانی برای ارائه مراقبت با کیفیت و موثر نیاز به توسعه و تقویت نوآوری در بیمارستانها دارند تا بتوانند به صورت موثر نیازهای بیماران را شناسایی کرده و بر اساس این نیازها بهترین روش حل مسئله را انتخاب نموده و به بهترین روش ممکن از منابع انسانی و غیر انسانی و امکانات سازمان استفاده نمایند[6]. چالش ها در فراهم کردن مراقبت با کیفیت با افزایش سن افراد در جامعه بشری، افزایش شیوع بیماریهای مزمن، گسترش تکنولوژی اطلاعات و افزایش آگاهی بیماران نسبت به حقوق خود نیاز به نوآوری در مراقبتها را بیشتر می کند. بنابراین بدون نوآوری بیمارستانها مجبور خواهند بود که برای کاهش هزینه ها و حفظ آن و جلب رضایت مددجویان فقط به کارکنان فشار آورند[7]. مخصوصا در محیطهایی که مراقبت متعدد و طولانی مدت ارائه می شود افزایش نیاز به مراقبت باکیفیت با وجود محدودیت منابع، مشکلات خاصی را در رسیدن به یک برایند دلخواه ایجاد می کند[8]. در این شرایط است که  فقط نوآوری می تواند پلی بین مراقبت با کیفیت و کار بالینی اثر بخش، کارآمد و باکیفیت برقرار نماید[6]و[8]و[9]. با توجه به اینکه حدود %80 از مراقبتهای ارائه شده به مددجویان در بیمارستانها توسط پرستاران انجام شده و با عنایت به اینکه حدود %70 کارکنان بیمارستان را پرستاران تشکیل می دهند، اهمیت توجه به موضوع نوآوری در این گروه دو چندان می شود[10]. در همین راستا انجمن بین المللی پرستاران در سال 2009 نوآوری را در زمره مهارتهای حرفه ای مورد نیاز پرستاران قرار داد[11]. نتیجه یک مطالعه درسال 2002 درآمریکا هم که با هدف بررسی اهمیت نوآوری در پرستاری انجام شده است، نشان می دهد که وجود نوآوری برای آینده پرستاری ضروری است و پرستاران برای تسهیل در ارائه خدمات بهتر و مراقبت با کیفیت باید نوآور باشند[12]. مفهوم نوآوری در پرستاری به معنای تبدیل ایده ها به روشها و راه حل های جدید در مراقبت از بیمار است که در نهایت منجر به ارتقای کیفیت مراقبت می گردد[13]. پس بایستی در بین پازل مهارتهای بالینی مهارت حل مساله و نوآوری در مراقبتهایی که به مرور زمان دچار روزمرگی می شوند؛ ادغام شود[14]. نوآوری در پرستاران باعث افزایش ایمنی بیماران،کارتیمی موثرتر و سریعتر و همچنین باعث کارآمدی، اثر بخشی، ارائه به موقع مراقبتها به بیمار[15] و در نهایت باعث افزایش کیفیت مراقبتها وارتقاء فرایند پرستاری و بهبود برآیند بستری در بیمارستان می شود[16]. در مورد تاثیر نوآوری در فرایند درمان بیماران و منافع آن در افزایش ایمنی بیمار و کاهش هزینه درمانی و تشخیصی نتیجه یک مطالعه در بیمارستانی در شیکاکو در سال 2003 نشان داد که تنها تغییر یک پروتکل درمانی (آرام بخش و خواب آور) و استفاده از پروتکل درمانی جدید قبل از انجام سی تی اسکن[1] و ام ار ای[2] تا چه اندازه باعث افزایش ایمنی در بیمار، کاهش عوارض، افزایش رضایتمندی بیماران و خانواده آنها، تسریع در فرایند تشخیصی و درمانی و صرفه جوئی حدود 600 دلار در هزینه ها گردید. در این مطالعه انجمن پرستاران این بیمارستان به این نتیجه رسیده بودند که اغلب به دلیل بی کفایتی داروهای خواب آور و آرام بخش استفاده شده قبل از انجام سی تی اسکن و ام.آر.آی در کودکان بستری در بیمارستان، این اقدامات تشخیصی به دلیل بی قراری کودکان در وقت مقرر انجام نشده و یا به دلیل عدم وضوح در کلیشه ها چندین بار تکرار شده و کودکان در معرض دوز چند برابر اشعه به دلیل تکرار سی تی اسکن و وحشت ناشی از انجام مکرر ام.آر.آی قرار می گیرند. انجمن پرستاران این بیمارستان پیشنهاد داد که برای آرام کردن و خواباندن بیمار قبل از انجام سی تی اسکن و ام.آر.آی از پروتکل میدازولام داخل بینی به جای روشهای موجود استفاده شود. استفاده آزمایشی این پروتکل جدید بسیار موفقیت آمیز و رضایت بخش بوده و درجهت افزایش ایمنی بیمار و کاهش هزینه روش جدید جایگزین روشهای قبلی گردید[17]. در مورد سودمندی نوآوری برای بیماران از بعد نوآوری در تکنولوژی اطلاعات و تبادل اطلاعات پزشکی و پرستاری در جهت  بهبود مداخلات تشخیصی و درمانی و مراقبتی مطالعات متعدد نشان می دهد که با نوآوری در تکنولوژی اطلاعات، پرستاران و پزشکان می توانند نتیجه یافته های بالینی خود در تشخیص و درمان و نحوه مراقبت را با همکاران خود در سراسر دنیا به اشتراک بگذارند و همدیگر را به چالش بکشانند و بیماران نیز قادر خواهند بود به اطلاعات پزشکی خود در سراسر دنیا و در تمام مراکز درمانی به راحتی دسترسی داشته باشند[5]و[7].

     اما نوآوری در مراکزی که در آنجا مراقبتهای پیچیده تری به مددجویان ارائه می شود نظیر بخشهای ویژه از ضرورت بیشتری برخوردار است[14]و[18]و[6]. بخش مراقبت های ویژه در بالین از جذابیت و اهمیت خاصی برخوردار است.  مشکلاتی که در بیماران بخش مراقبت های ویژه شدیداً بدحال مشاهده می شود اغلب حاد، منحصر به فرد بوده و زندگی را تهدید می کند. همچنین امروزه هزینه قابل توجهی از هزینه کل بیمارستان به بخش مراقبت های ویژه اختصاص داده می شود.(%8 از مجموع هزینه های بیمارستان، %2 از تولید ناخالص ملی در کانادا و %8 از تولید ناخالص ملی در آمریکا) بنابراین استفاده از روشهای جدید مراقبتی و قابلیت و توانایی پرستاران این بخش در ابعاد علمی و عملی بسیار مهم می باشد[19]. پیچیدگی مراقبت از بیماران بدحال در بخشهای ویژه باعث شده است که همیشه نتوان در این بخشها تنها به دستورالعملها و پروتکل ها متکی بود و مجموعه ای از فعالیتهای روزمره را در امر مراقبت از بیمار تجویز کرد. برای مثال برای تسهیل ارتباط با بیماران دارای لوله تراشه و خانواده آنها پرستاران به بیش از یک پروتکل نیاز دارند. در چنین شرایطی مراقبت باید جامع و منحصر به فرد بوده و برای بیمار سودمند باشد[19]. زمانی که راه حل تعریف شده ای برای حل مشکل بیمار وجود نداشته باشد، پرستار نوآور مراقبتی ارائه می کند که بیمار آن را بسیار شخصی و منحصر به موقعیت خود درک می کند[20]. مطالعه بیماران مبتلا به حوادث عروق مغزی [3] و آفازی هم در سال 2004 در انگلیس نشان می دهد که پرستاران بخش ویژه چگونه با استفاده از مهارتهای ارتباطی به عنوان یک عمل خلاقانه و هنرمندی از طریق حضور بر بالین بیمار، لمس بیمار و همکاری با بیمار راههای جدیدی برای ارتباط پیدا می کنند[14]. بنابراین در راستای رشد روزافزون علم پزشکی و فرایندهای مراقبتی از بیمار، ابهامات تشخیصی و درمانی مددجویان بستری در بخشهای ویژه، کمبود نیروی انسانی و پاره ای مسائل و مشکلات دیگر نوآوری در بخشهای ویژه از اهمیت بالائی برخوردار است[18]. در بخشهای ویژه باید نوآوری در پرستاران حمایت و پشتیبانی شود و به پرستاران آزادی عمل بیشتری داده شود تا تمام راه حل های منتج به حل مشکل را ارزیابی و بهترین ایده را انتخاب نمایند[6]. باید به آنها اجازه داده شود راههای غیر معمول و خارج از چهارچوب را  با در نظر گرفتن ایمنی خود و بیماران در امر مراقبت تجربه کنند[21]. مثلا" درامر انتقال بیمار، پرستاران ممکن است با توجه به شرایط بیمار و امکانات بخش ایده های تازه ای داشته باشند ولی به دلیل ترس از شکست ونتایج نامطلوب هرگز جرات عمل نداشته و یا در صورت بروز نتایج نامطلوب جرات فاش کردن آن را نداشته باشند و این تجربه به صورت مخفی برای بسیاری از همکاران تکرار شده و عوارض و هزینه های غیر قابل جبران به بیماران وارد نماید[14]. چرا که نوآوری همیشه با موفقیت همراه نیست و ممکن است در بعضی مواقع به ایجاد مشکل منجر شود. در این موارد ریسک پذیری شرط لازم برای نوآوری می باشد بنابراین باید پرستاران بخشهای ویژه از فرصت، اختیارات و امکانات لازم در جهت نوآوری برخوردار باشند[22] واین همسو با یافته های ‌کنول و ‌وان [4]در سال 2007 است که در مطالعه خود به این نتیجه رسیدند که قدرت غیر رسمی اعم ازحمایت مالی‌، حمایت همکاران و حمایت زیر دستان در داخل و خارج سازمان تاثیر بیشتری بر روی رفتار نو آورانه در پرستاران دارد‌. تصور بر این است که داشتن قدرت سازمانی و در اختیار داشتن منابع در پرستاران باعث می شود‌ که نوآوری که شامل شکل‌گیری افکار جدید می‌باشد در آنها بیشتر شود[23].

   

  Introduction: Hospitals in order to promote quantity and quality of care, increase competition and efficiency and reduce costs need creative and innovative nurses. The need for such innovative nurses is more felt in intensive care unit that provide exclusive complex care to very ill patients.

  Objective: The present study aimed to determine the level of innovation in critical care nurses and the individual and organizational factors associated with it.

  Methods: This is a descriptive - analytical study and its samples included all employed ICU nurses of educational-therapeutic centers in Rasht in 2013.Samples were chosen by consensus.  Data collection instrument included Kirton Adaption - Innovation Inventory with questions related to individual and organizational characteristics. Questionnaire rating was in form of five-point Likert scale and data were analyzed using SPSS software.

  Results: Mean score of “innovations" in nurses was 120.88±15.15 and 95.24% of nurses were innovative. Also among personal factors, level of innovation was significantly related to variables such as gender, educational level and age and from organizational factors management experience, having education course on creativity and innovation and type of critical care unit employed were significantly correlated. 

  Conclusion: In attention to large proportions of innovative nurses, healthcare managers and policymakers must create a receptive, trusting and appropriate atmosphere to facilitate the implementation of original and creative ideas of nurses to solve some of health care system problems.

  Keyword: Innovation, Nurses, Critical Care Unit

   

 • فهرست:

  ندارد.
   

  منبع:

         1. Hosseini, M. and Sadeghi, T. Effective factors on faculty members creativity and  innovation and presenting strategy for promotion. Irranian journal of Educational Strategies,2010. 3(1): p. 1-6.[Text in persian]

         2. salari, H. and Heidary, A. Health Services Management,Health Economics and Ergonomy,Social Walfare,Rehablitation and Nursing Management,. 2010, Tehran: Pu by Salemi Jameenegar. 183-184. [Text in persian]

         3. Dehnavieh, R., et al., survey Factors influencing creativity and innovation staff managers Iran University of Medical Sciences  Iran University. Thesis,. 2006 .Available from:www.Civilica.com. [Text in persian]

         4. Jol, M., Stoffers, Towards an HRM Model predicting Organizational Performance by Enhancing Innovative Work Behavior, in Maastricht School of Management. Thesis,. 2010, Zuyd University. p. 42. [Internet], Available from:www.jolstoffers.com

         5. Vincent  k., O.G., Innovation in Healthcare Delivery Systems: A Conceptual Framework The Innovation Journal, 2010. 15(1): p. Article 2.

          6. Nieboer A., M.M., Innovative Culture in Long-term care Settings:The Influence of Organizational Characteristics. Health care Management Review Journal, 2012. 37(2)): p. 165-174.

         7. Lansisalmi HM., Aalto. K.P., Ruoranen, R. Innovation in Healthcare: A Systematic Review of Recent Research. Nursing Science Quarterly 2006. 19(1): p. 66-72.

         8. Jane Banaszak, H., Jacqu   Line, S. and Vincent, M. The Impact Of Market and Organizational Characteristics on Nursing Care Facility Service Innovation. . Health Services Research, 1996. 31(1): p. 97-110.

          9. Margo, F., Karin, w. and Theo, P. Determinant of Innovative Behavior Within Health Care Organizations. Internatioal Journal for Quality in Health Care, 2004. 16(2): p. 107-123.

       10. Hughes, F., Nurses at Forefront of Innovation. International Nursing Review, 2006. 53(2): p. 94-110.

        11. Weng, R., Hung, Y. and Lin, T. Exploring the Cross-Level Impact of Market Orientation on Nursing Innovation Hospital. Journal of Health Care Management Review, 2013. 38(2): p. 125-136.

        12. Patricia, T., et al., Clinical Innovation for Promoting Familly Care in Paediatric Intensive Care. Journal of Advanced Nursing, 2002. 38(2): p. 161-170.

        13. Ferlie , E. and Shortell, S. Improving the Quality of Health Care in the United Kingdom and the United States: A framework for change. Milbank Quarterly, 2001. 79(2): p. 281-315.

        14. John, W.A., Creativity: an Essential Element of Critical Care Nursing Practice. Journal of British Association of Critical Care Nurses, 2004. 9(2): p. 47-49.

       15. Chang, L. and lu.C, Empowerment,Innovation behavior and job productivity of public health nurses:A cross-sectional questionaire survey. International Journal of Nursing Studies, 2008. 45(10): p. 14-42.

       16. Tammy, G. and Cynthia, T. Worklplace Empowerment, Incivility, and Burnout: Impact on Staff Nurse Recruitment and Retention Outcomes, in Muncie, Indiana. 2012, Ball State University: Partial Fulfillment.

        17. Marita, G., Charmain, K.  and Victoria, S. Infusing Research into Practice to Promote Quality Care. Journal of Nursing Research, 2003. 43(5): p. 307-313.

        18. Lise, S., M. Alderson, and Saint-Jeam, M. Challengs and Issuse in Adult Intensive Nursing. Journal of Nurse & Care, 2011. 1 (1).

        19. Mirmalek, A., Research In Critical Care Unit. Journal of Iran Suerjery, 2013. 4. [Text in persian]

        20. Weston, M., Managing and Facilitating Innovation and Nurse Satisfaction. Journal of Nursing Administration Quartery, 2009. 33(4): p. 329-334.

        21. Fasnacht, P., Creativity:a refinement of the concept for nursing practice. journal of Advanced nursing, , 2003. 41(2): p. 195-202.

        22. Melek, K., O. Hatice, and Hatice, E. Risk Taking, Focusing on Opportunity Attitudes on Nurse Managers and Nurses. International Journal of Human and Social Sciences 2010. 5(10): p. 622-625.

        23. Knol, j. and van Ling, R. Innovative Behavior:The Effect of Strutural and Sychological Empowerment on Nurses. Journal of Advanced Nursing, 2007. 65(2): p. 359-370.

        24. Amo, B.W., Employee Innovation Behaviour In Health Care:The Influence from Management and Collegues. International Nursing Review, 2006. 53(3): p. 231-237.

       25. Taylor, W.G.K., The Kirton Adaption-Innovation Inventory: a re-examination of the factor.Journal of organizational Behavior,1989. 10(4):297-307.

        26. American, Intensive Care Society: Standards for Intensive Care Unit Guidline. 1997.

        27. Urden, Critical care nursing:Diagnosis and Managment ed. 6th. 2009: Mosby.

        28. Sajadi, H., Effective Factors of Hospital Managers Creativity and Innovation, in School of Management and Medical Information.Thesis, 2004, Iran University and Medical Information: Tehran. [Text in persian].

       29. Robbins, S., Building Management. 2 ed. 2003, Tehran:Pu by Office of cultural Research. [Text in persian]

        30. Rezaeian, A., Principles of Managment. 1 ed. Vol. 1. 1990, Iran,Tehran: Pu by samt. [Text in persian]

        31. Drucker, P.F., Innovation & Enterpreneurship. 2006, londan: Pu by Harper Business.

        32. Francis, C., Hospital Management. 1 ed. 2000, Trancelate by Kebryiaye,A

              Tehran: Pu by Institute of Social Security. [Text in persian]

        33. Hornby, A.S., Oxford Advanceed Learners Dictionary. 1 ed. 2004, IRAN,Tehran: Pu by Daneshiar.

        34. Farazmand, A., Innovation in Human Resource Management: Capacity Building in the  Era of Globalization. Journal of Faslnameheye Tahavole Edary, 2002. 7(41). [Text in persian]

        35. Hagaieg, S., Characterise of Creative and Innovaite Industries. Journal of Tadbir, 2011. 2(111): p. 22-27. [Text in persian]

        36. Nili, A., Creativity and Innovation in Organization. Journal of Tadbir, 1998. 6(85): p. 30-32. [Text in persian]

        37. Zareil, M.H., Creativity and Innovation. Journal of Danesh modiriat, 1994. 1(24)): p. 59-66. [Text in persian]

        38. Hiegeince, G., Characterise of Creative and Innovaite Industries. 2002,Thesis, Tehran: Amirkabir University. 248. [Text in persian]

       39. Robbinns, S., Managment. 11 ed. 2011, New York: Pu by Prentice Hall.

       40. Scarborough, N.M., Managment. 1996, New YORK: Pu by Prentic Hall.

       41. Gordon, G. and Ditomaso, N. Predicting Corporate Performance from Organizational Culture. Journal of Managment Studies, 2007. 29(6): p. 783-798.

        42. Adamczyk, S., Bullinger, A. and Moslein,C. Innovation Contests: A Review, Classification and Outlook. Journal of Creativity and Innovation Management, 2012. 21(4): p. 335-360.

       43. Samadi, A., Managing Creativity and Innovation in Organization. Journal of Tadbir, 2000. 2(11): p. 59-65. [Text in persian]

       44. Khalilnegad, R., Survey of function Rating System in firoozegar Hospital, in Managment , 2003, Thesis,IRAN: Tehran. [Text in persian]

        45. Udwadia, F.E., Creativity and Innovation in Organization:Two Models and Managerial implication, Journal of Technological forecasting and social change, 1990. 38(1): p. 65-80.

        46. Jahn c, H., Managing Innovation. 2001, United States of America.

        47. Meyer, A.D., Organization assimilation of innovation: A Multi Level Contextual analysis. Journal of Academy of Management 1988. 31: p. 897-923.

        48. Majaro, S., Managing Ideas for Profit: The Creativity Gap, ed. 6th. 1991, Pu by McGraw-Hill.

        49. Zarei, H., Creativity guarantee the Organization. Journal of Administrative Transformation, 2003. 29: p. 65-76. [Text in persian]

        50. Soltani Tirani, F., Institutionalizing innovation in the Organization. 1 ed. 1998, Tehran: Pu by Moassesie Pharhangie Rasa. [Text in persian]

        51. rezaienegad, A., Managers Handbook. 1 ed. 1996, Pu by Tehran: Rasa. [Text in persian]

        52. Howell, J.M., champion of Changes. Journal of Organization Dynamic, 1990. 26: p. 123-134.

        53. Aghaei Vishani, T., Creativity and Innovation in individuals and Organization. 1 ed. 1998, Tehran: Pu by Termea. [Text in persian]

   

       54. Shahraray, M. and Madani pour, R. Creative and Innovation Organization. Journal of knowledge Management, 2001. 33: p. 39-48. [Text in persian]

        55. Hyam, A., Businnes innovation in human Language.Translate by Mobaraki,M.  1 ed,. 2013: Pu by Heirmand. 416. [Text in persian]

        56.Torrington, D., Johns, K. and Weigtman, J. Effective Management: People and Organization 2ed.1998: Pu by phillip Allan.

        57. Joseph, F. and Robert, D. Managing for Creativity in Consulting Engineering New Product, 1984. 2(4): p. 251-270.

        58. Urabe, K., Innovation and Management. 1988, Berlin: Pu by Walter and Gruyter.

        59. Herbert, S., Understanding Creativity and Creative Management.Translate by Farzaneh Taheri, Journal of faraz, 2005. 2: p. 34-37. [Text in persian]

        60. Vryng, A., Management style and strategic. Translate by Mahdi  Zadeh,H, Journal of Tadbir, 1995. 79: p. 28. [Text in persian]

   

        61. Burns, T. and Stalker, G.M. Management of Innovation. 1991, londan: Pu byTaristock.

        62. King, N. and Anderson, N. Innovation and change in organizations. 1995, Londan: Pu by Routledge. 206.

        63. Strenberg, R.J., Creativity as investment. Journal of California Management Review, 1997. 40(1): p. 26-36.

        64. Faulkner, A. and Kent, J. Innovation and Regulation in Human Implant Technologies: Developing Comparative Approaches. Journal of Social Science and Medicine, 2001. 53: p. 895-913.

        65. Varkey, P. and Athyal, V.P. Service Delivery Innovations at Mayo Clinic. Journal of Minnesota Medical., 2005. 88: p. 39-42.

        66. Gupta, A., Prescription for Change. The Wall Street Journal,2008, 20: p. 66-69.

        67. Omachonu, V.K. and Einspruch, N.G. Innovation: Implications for Goods and Services. International Journal of Innovation and Technology Management., 2010. 7(2): p. 109-129.

        68. Berwick, D.M., Disseminating Innovations in Health Care. JAMA, 2003. 289(15): p. 1969-1975.

        69. Rogers, E., Diffution of Innovation. 1993, New York:Pu by Free Press.

        70. Zaltman, G. and Duncan, R. Strategies for Planned Change. 1977, New York: Pu by Wiley.

        71. Chan, Z., Critical thinking and Creativity in Nursing: Learners Perspective. Journal of Nurse Education Today, 2012. 30(6): p. 591-594.

        72. Chun Chang, L. and  Liu,C. Employee empowerment, innovative behavior and job productivity of public health nurses: A cross-sectional questionnaire survey   International Journal of Nursing Studies, 2008. 45(10): p. 1442-1448.

        73. Horsley, j. and Crane, j. Factors Associated with Innovation in Nursing Practice. Journal of FCH, 1986. 9(1): p. 1-11.

        74. Pilar Matud, M., Rodriguez, C and Grande, J. Gender difference in Creativity Thinking. 2007: Available from: http://www.sciencedirect.com.

        75. Fleuren, M., Wiefferink, K. and Paulussen, T. Determinants of innovation within Health Care Organizations Literature review and Delphi study. irranian journal of quality in health care, 2004. 16(2): p. 107-123.

        76. Moshirabadi, Z., et al., Comparison of creativity skill between the first year and fourth year undergraduate nursing students. Journal of nursing Research, 2013. 8(28): p. 49-57. [Text in persian]

       77. Bornce, N. and Grove, S. The Practice of Nursing Research counduct, critique and Utilization.Translate by Dehghan Nayeri,N and etal, 1 ed. 2005, Iran-Tehran:Pu by Andisheh Rafih. [Text in persian]

       78. fathizadeh, A., Paktinat, E. and Shahpa, M. survey of creativity and innovation in public administration and education, agriculture and health, Sirjan city and presents a conceptual model to enhance creativity and innovation in organizations. Journal of Managment, 2011. 8(1): p. 79-94. [Text in persian]

        79.Woodrow, J., Nursing and Creativity: Dose the Speciality Make Difference?, in schoole of Nursing. 1992,Thesis, University of British Columbia: British Columbia. p. 60.

       80. Glynn, M., Innovative Genius: A Framework for Relating Individual and Intelligence in Action to Innovation. Academy of Management Review, 1996. 21(4): p. 1081-1111.

       81. fallahshams,M., Budagi, H., and Delnavaz, B. The relationship between organizational intelligence and creativity of the staff of  Central Tehran unit Islamic Azad University  in 88 years.Journal of  frasuie modiriat, 2012. 6(21): p. 149-166. [Text in persian]

       82. Teresa, M. and Amabile, Motivating Creativity in Organizations:on Doing What You Love and Loving What you do. California Management Review, 1997. 40(1): p. 39-58.

       83.Wong, S., Motivators to Creativity in Hotel Industry. Tourism Managment Journal, 2003. 24(5): p. 59-551.

       84. Bharadwaj, S. and Menon, A. Making innovation happen in organizations: individual creativity mechanisms, organizational creativity mechanisms or both? Product Innovation Management Journal, 2000. 17(6): p. 424-434.

       85. MacAdam, R., Sources of New Product Ideas and Creativity practice in the UK textile Industry. Technovation Journal, 2000. 22(2): p. 113-121.

       86. Salimi, F. and Mellali, M. Survey of The relationship between education Level and gender with Creativity in theachers Dehaghan City,in 2008-2009. 2009: internet. [Text in persian]

       87. Zargami, H., Jafari, M., and Akhavan, P. The relationship between individual creativity and motivation for innovation in research organizations: A Case Study In Intelligent Processing Signs  Center. 2013: Available from:Sid.ir. [Text in persian]

       88. Sborn and Alex, Training Public capacity Creativity and Innovation, ed. 4. 2003, Tehran: Pu by niloofar. 2008[Text in persian].

       89. Thomas, B., Promoting creativity in nursing education.Journal of  Nursing Research, 1999. 28(2): p. 115-119.

   


موضوع پایان نامه بررسی میزان نوآوری و عوامل مرتبط با آن در پرستاران شاغل در بخش های ویژه مراکز آموزشی درمانی شهر رشت درسال 1392, نمونه پایان نامه بررسی میزان نوآوری و عوامل مرتبط با آن در پرستاران شاغل در بخش های ویژه مراکز آموزشی درمانی شهر رشت درسال 1392, جستجوی پایان نامه بررسی میزان نوآوری و عوامل مرتبط با آن در پرستاران شاغل در بخش های ویژه مراکز آموزشی درمانی شهر رشت درسال 1392, فایل Word پایان نامه بررسی میزان نوآوری و عوامل مرتبط با آن در پرستاران شاغل در بخش های ویژه مراکز آموزشی درمانی شهر رشت درسال 1392, دانلود پایان نامه بررسی میزان نوآوری و عوامل مرتبط با آن در پرستاران شاغل در بخش های ویژه مراکز آموزشی درمانی شهر رشت درسال 1392, فایل PDF پایان نامه بررسی میزان نوآوری و عوامل مرتبط با آن در پرستاران شاغل در بخش های ویژه مراکز آموزشی درمانی شهر رشت درسال 1392, تحقیق در مورد پایان نامه بررسی میزان نوآوری و عوامل مرتبط با آن در پرستاران شاغل در بخش های ویژه مراکز آموزشی درمانی شهر رشت درسال 1392, مقاله در مورد پایان نامه بررسی میزان نوآوری و عوامل مرتبط با آن در پرستاران شاغل در بخش های ویژه مراکز آموزشی درمانی شهر رشت درسال 1392, پروژه در مورد پایان نامه بررسی میزان نوآوری و عوامل مرتبط با آن در پرستاران شاغل در بخش های ویژه مراکز آموزشی درمانی شهر رشت درسال 1392, پروپوزال در مورد پایان نامه بررسی میزان نوآوری و عوامل مرتبط با آن در پرستاران شاغل در بخش های ویژه مراکز آموزشی درمانی شهر رشت درسال 1392, تز دکترا در مورد پایان نامه بررسی میزان نوآوری و عوامل مرتبط با آن در پرستاران شاغل در بخش های ویژه مراکز آموزشی درمانی شهر رشت درسال 1392, تحقیقات دانشجویی درباره پایان نامه بررسی میزان نوآوری و عوامل مرتبط با آن در پرستاران شاغل در بخش های ویژه مراکز آموزشی درمانی شهر رشت درسال 1392, مقالات دانشجویی درباره پایان نامه بررسی میزان نوآوری و عوامل مرتبط با آن در پرستاران شاغل در بخش های ویژه مراکز آموزشی درمانی شهر رشت درسال 1392, پروژه درباره پایان نامه بررسی میزان نوآوری و عوامل مرتبط با آن در پرستاران شاغل در بخش های ویژه مراکز آموزشی درمانی شهر رشت درسال 1392, گزارش سمینار در مورد پایان نامه بررسی میزان نوآوری و عوامل مرتبط با آن در پرستاران شاغل در بخش های ویژه مراکز آموزشی درمانی شهر رشت درسال 1392, پروژه دانشجویی در مورد پایان نامه بررسی میزان نوآوری و عوامل مرتبط با آن در پرستاران شاغل در بخش های ویژه مراکز آموزشی درمانی شهر رشت درسال 1392, تحقیق دانش آموزی در مورد پایان نامه بررسی میزان نوآوری و عوامل مرتبط با آن در پرستاران شاغل در بخش های ویژه مراکز آموزشی درمانی شهر رشت درسال 1392, مقاله دانش آموزی در مورد پایان نامه بررسی میزان نوآوری و عوامل مرتبط با آن در پرستاران شاغل در بخش های ویژه مراکز آموزشی درمانی شهر رشت درسال 1392, رساله دکترا در مورد پایان نامه بررسی میزان نوآوری و عوامل مرتبط با آن در پرستاران شاغل در بخش های ویژه مراکز آموزشی درمانی شهر رشت درسال 1392

پایان نامه جهت اخذ مدرک کارشناسی ارشد پرستاری ویژه چکیده: مقدمه: محیط کاری پرستاران شاغل در بخش های مراقبت ویژه ، می تواند تاثیرات اساسی روی نتایج مرتبط با پرستار و همچنین روی ایمنی بیمار بگدارد. مطالعه در مورد عوامل موجود در محیط کاری پرستاران ، می تواند اطلاعات مفید و اختصاصی را جهت طراحی مجدد کار فراهم نموده و در نتیجه باعث بهبود کار پرستار و افزایش ایمنی بیمار گردد. موانع ...

پایان نامه کارشناسی ارشد .M.A گرایش : مدیریت اجرائی چکیده : پژوهش حاضر با هدف بررسی ارتباط بین رضایت شغلی و تعهد سازمانی پرستاران شاغل در مرکز آموزشی و درمانی شهید محمدی بندرعباس صورت گرفته است. جامعه آماری این تحقیق را تمامی پرستاران وکادر درمانی که دارای مدرک تحصیلی فوق دیپلم به بالاتر می باشند ، تشکیل می دهند و حجم نمونه مورد پژوهش تعداد 163 نفر می باشد که به روش تصادفی طبقه ...

پايان نامه کارشناسي ارشد رشته : M.A گرايش: استراتژيک سال تحصيلي: 1393  -  1392 چکيده اين پژوهش به منظور بررسي تاثير هوش معنوي بر کيفيت مراقبت هاي پرستاري بيمارستانهاي آموزشي درم

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته : مدیریت دولتی گرایش : منابع انسانی چکیده هدف پژوهش حاضر، بررسی تأثیر آموزش ضمن خدمت و ابعاد آن در سطح رضایت شغلی پرستاران بیمارستان های دولتی شهر رشت است. متغیر مستقل این پژوهش آموزش ضمن خدمت است. در این پژوهش از مدل چهار بعدی لطیف 2012 (رضایت از جلسه آموزش، رضایت از محتوای آموزش، رضایت از آموزش دهنده و انتقال یادگیری) استفاده شده است. متغیر وابسته ...

پایان نامه کارشناسی ارشد (M.A.) رشته مدیریت بازرگانی (گرایش مدیریت تحول) چکیده: فناوری اطلاعات از دیرباز جز بنیادی ترین عوامل دگرگونی در زندگی انسانها بوده است. کارکرد هر فناوری در جوامع بستگی تام و تمام به فرهنگ آن دارد. فرهنگ سازمانی سبب درک مشترک و توافق بر سر رویه های سازمانی می شود و در عین حال مانع پرقدرتی برای تغییر به ویژه تغییر فناوری است. تحقیقات نشان داده­اند که ...

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته پرستاری گرایش مراقبت های ویژه چکیده زمینه وهدف: بهبود کیفیت مراقبت از کاتتر های ورید مرکزی مستلزم ارتقاء سطح آگاهی پرستاران از دستورالعمل های استاندارد مراقبت از کاتتر ها و نتایج تحقیقات در این حوزه می باشد. در همین راستا پژوهش حاضر با هدف تعین تاثیر برنامه آموزش مبتنی بر مشارکت بر عملکرد پرستاران در ارتباط با مراقبت از کاتتر ورید مرکزی در بخش های ...

پایان نامه جهت دریافت مدرک کارشناسی ارشد آموزش پرستاری (گرایش داخلی – چکیده مقدمه: محیط بالین در برگیرنده شرایط و محرکهای موثر بر یادگیری است ولی انگیزه نخستین و مهمترین عنصر تشکیل دهنده رفتار یادگیری می باشد. یکی از نظریه های مهم در این زمینه تئوری خود تعیین کنندگی است که یک تئوری انگیزش عمومی است. بر اساس این تئوری، ارضاء سه نیاز اساسی روانی: درک از استقلال ،کفایت و شایستگی و ...

پایان نامه جهت دریافت درجه کارشناسی ارشد پرستاری مراقبتهای ویژه مقدمه : حفظ ایمنی و پیشگیری از پیامد­های جانبی به ویژه در بیماران بستری در بخشها به صورت یک نگرانی جهانی در حوزه بهداشت و سلامت در آمده و موجب طرح موضوع اثر بخشی شرایط محیط کار شده است. اهداف: این مطالعه با هدف تعیین ارتباط درک پرستاران از شرایط محیط کار با پیامدهای ایمنی بیماران بستری در بخشهای مراقبت ویژه مراکز ...

پایان نامه جهت دریافت درجه کارشناسی ارشد پرستاری گرایش مراقبت‌ های ویژه چکیده زمینه و هدف : ملاقات در بخش‌های مراقبت وی‍ژه از دیر باز محدود بوده است.محدودیت ملاقات و بالطبع جدایی بیمار و خانواده از سویی و روبرو شدن با محیط ناآشنا، ترس از ناشناخته‌ها، از سوی دیگر تنش را دو چندان می‌کند و به عنوان یک بحران برای بیمار و خانواده بوده و موجبات آشفتگی و نگرانی شدید برای آنان است. اما ...

پایان نامه جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد (MS.C) گرایش: مدیریت منابع انسانی چکیده با مراجعه به سازمانهای مختلف و نگاهی عمیق و کارشناسانه به فرایند ارتباطات در این سازمانها این مسئله برای هر مشاهده گری آشکار می گردد، که یکی از مشکلات مهم که همواره در سازمانها حس شده و کارکنان سازمانها از آن گله مند هستند، عدم وجود مهارتهای ارتباطی نزد مدیران آنهاست. سطح پایین مهارتهای ارتباطی موجب ...

ثبت سفارش