پایان نامه بررسی ارتباط بین آگاهی و عملکرد پرستاران شاغل در بخش های نوزادان در زمینه رگ گیری در بیمارستان های وابسته به دانشگاه علوم پزشکی تبریز در سال 1392

word 1 MB 31975 86
1393 کارشناسی ارشد پیراپزشکی
قیمت قبل:۶۲,۶۰۰ تومان
قیمت با تخفیف: ۲۳,۴۰۰ تومان
دانلود فایل
 • بخشی از محتوا
 • وضعیت فهرست و منابع
 • پایان نامه جهت دریافت درجه کارشناسی ارشد مراقبت های ویژه نوزادان

  چکیده

  عنوان: بررسی ارتباط بین آگاهی و عملکرد پرستاران شاغل در بخش های نوزادان در زمینه رگ­ گیری در بیمارستان­های وابسته به دانشگاه علوم پزشکی تبریز در سال 1392

  مقدمه: رگ ­گیری مهمترین پروسیجردرمانی در بین بیماران بستری است و به دلیل ماهیت تهاجمی ، این پروسیجر با عوارض فراوان و شایعی همراه است. هدف از مطالعه حاضر بررسی ارتباط بین آگاهی و عملکرد پرستاران شاغل در بخش های نوزادان در زمینه رگ ­گیری نوزادان در بیمارستانهای وابسته به دانشگاه علوم پزشکی وابسته به علوم پزشکی تبریز می­باشد

  روش کار: پژوهش حاضر یک مطالعه توصیفی همبستگی است که بر روی 65 پرستار شاغل در  بخش های نوزادان بیمارستانهای تبریز انجام شد. ابزار مورد استفاده پرسشنامه آگاهی و چک لیست عملکرد پرستاران در زمینه رگ­گیری نوزادان می­باشد. داده­ها پس از جمع­آوری با استفاده از نرم افزار 13SPSS/  با استفاده از روش های آماری توصیفی و تحلیلی شامل درصد ، میانگین و انحراف معیار استفاده شد.در مورد ارتباط بین متغییرهای دموگرافیک با میزان آگاهی  و عملکرد از آزمون های ضریب همبستگی پیرسون استفاده شده است.

  یافته­ها: نتایج مطالعه حاضر نشان داد که آگاهی و عملکرد پرستاران در زمینه رگ­گیری در حد متوسط می­باشد. میانگین نمره آگاهی 37/7 و میانگین امتیاز عملکرد پرستاران 71/57 می باشد.نتایج آزمون همبستگی پیرسون نشان داد که بین آگاهی و عملکرد پرستاران ارتباط آماری معنی­داری وجود ندارد(142/0p=) ولی رابطه مستقیم می باشد )11/0(r= و با افزایش آگاهی عملکرد پرستاران افزایش می یابد.

  نتیجه­گیری: مجموع یافته­های مطالعه نشان داد که آگاهی و عملکرد پرستاران شاغل در بخش های نوزادان در محدوده متوسط بوده و ارتباط آماری معنی داری بین آنها وجود نداشته ولی رابطه مستقیم وجود دارد. بنابراین پیشنهاد می­شود  با انجام راهکار هایی ، آگاهی و مهارت عملی پرستاران در مورد رگ­گیری از نوزادان ارتقا یابد.

  واژگان کلیدی: آگاهی، عملکرد، رگ­گیری نوزادان، پرستاران

   

  معرفی  پژوهش

  عنوان پژوهش:   بررسی ارتباط بین آگاهی و عملکرد پرستاران شاغل در بخش های نوزادان در زمینه رگ­گیری در بیمارستان­های وابسته به دانشگاه علوم پزشکی تبریز در سال 1392

    زمینه پژوهش:

       نوزادان بستری حدود 10درصد نوزادان زنده متولد شده را شامل می گردد و تحت پروسیجر های متعدد قرار می گیرند که  مهمترین و معمول ترین آنها رگ گیری است. سالیانه بیش از 450 میلیون مورد رگ گیری بر روی 150 میلیون بیمار انجام می شود (1). بیش از 80در صد از بیماران مراجعه کننده به بیمارستان تحت درمان وریدی و رگ گیری قرار می گیرند و حدود نیمی از آنها در معرض عوارض آن قرار دارند متوسط تعداد رگ گیری در طول مدت بستری برای هر نوزاد بستری 8/3 مورد و میزان موارد شکست  در هر پروسیجر حدود 40-30در صد برآورد شده است (2, 3). رگ گیری پروسیجری است که به منظور قرار دادن کانولای پلاستیکی داخل ورید، پوست سوراخ می گردد و هدف آن تجویز داروها، مایعات ، فراورده های خونی و تغذیه وریدی است (2, 4).

  رگ گیری مهمترین پروسیجر درمانی در بین بیماران بستری است ودر اغلب  موارد برای بیماران نجات بخش بوده  و در عین حال یکی از موضوعات چالش برانگیز و بسیار مهم درمراقبت از نوزادان می باشد زیرا می تواند منجر به آسیب و  استرس در بیماران و پرستاران گردد. رگ گیری عوارض متعددی دارد که آن عوارض شامل ایجاد درد، آسیب به اعصاب ، شریانها واندام ها، اتلاف خون، جایگذاری نابجا در شریان، ایجاد نکروز در پوست و اندام ها، هماتوم،آنمی و اختلال در خونرسانی اندام ها می باشد. برای رگ گیری درنوزادان از تمامی عروق قابل رویت می توان استفاده نمود ولی به علت احتمال آسیب به شریان ها، اعصاب و سایر ارگان ها نباید به صورت عمیق و شانسی اقدام نمود. به علت سهولت دسترسی،معمولا از عروق سطحی به این منظور استفاده می گردد و عدم دقت کافی در انتخاب عروق می تواند باعث افزایش احتمال عدم موفقیت، افزایش ناراحتی بیمار، خطرآسیب و عفونت و همچنین استرس در پرسنل درمانی گردد اما انتخاب صحیح محل وانجام تکنیک های وازودیلاسون    می تواند منجر به افزایش احتمال موفقیت در رگ گیری گردد(5).

  دسترسی  به مسیر های وریدی در نوزادان به منظور تامین آب و الکترولیت ، تغذیه وریدی و داروهای مورد نیاز از جمله مشکلات شایع در نوزادان می باشد.علیرغم شروع تغذیه از راه دهان  بسیاری از این نوزادان تا مدت ها به یک راه وریدی مطمئن نیاز دارند.تلاش های مکرر برای دستیابی به مسیر های وریدی محیطی با آنژیوکت سلامت پوست بسیار حساس نوزاد را که به عنوان اولین خط دفاعی در مقابل عفونت های سیستمک محسوب می شود ، مخدوش ساخته  و نوزاد را در معرض آسیب بیشتر قرار می دهد (6).

            رگ­گیری به دلیل ماهیت تهاجمی خویش می تواند منجر به بروز عوارضی چون فلبیت عروق به علت عوامل شیمیایی یا مکانیکی و وارد شدن آسیب به اندوتلیوم عروق، نشت خارج عروقی  با عوارض خطرناکی چون نکروز پوست، سندرم کمپارتمان و ایجاد بدشکلی تاخیری در اندام ها، بروز ترومبوز های تاخیری به علت آسیب اندوتلیوم عروق توسط دیواره کانولا ، مواد تزریقی و کولونیزاسیون میکروبی، التهاب و عفونت در مسیر رگ ناشی از بین رفتن یکپارچگی پوست به هنگام رگ گیری و تکثیر عوامل میکروبی در مسیر رگ ، ایجاد باکتریمی و سیپسیس ناشی از ورود عوامل عفونی از طریق کانولا به سیستم گردش خون گردد که هرکدام از عوارض فوق می توانند اثرات چشمگیری بر سلامت بیمار داشته باشند و بسیاری از آنها تا حدودی قابل پیشگیری هستند. عوامل خطر متعددی در فرایند بروز عوارض ناشی از رگ گیری دخیل هستند که عبارتند از : عوامل وابسته به مراقبین مانند تجربه و مهارت و اعمال روش صحیح استاندارد ، عوامل وابسته به دارو مانند داروهای با PH پایین و هیپراسمولار ، عوامل وابسته به نوع کاتتر مانند جنس و سایز ، عوامل وابسته به بیمار(بیماران با مشکلات عروقی وخونی). برخی عوامل دیگر مانند محل تعبیه و وسایل مورد استفاده مانند چسب و آتل نیز می تواند باعث تغییرات در میزان عوارض رگ گیری گردد و این عوارض می توانند با استفاده از تکنیک صحیح تعبیه ومراقبت مناسب از آن پیشگیری گردند (7).

           انجام رگ گیری یکی از بخش های ضروری در درمان نوزادان  بستری می باشد و تاخیر یا عدم توانایی در انجام آن می تواند منجر به آسیب های جبران ناپذیر و تاخیر در درمان گردد (3, 8). گرچه تعبیه کاتتر وریدی بیشترین کاربرد را در بین پروسیجر های تهاجمی دارد اما با وجود استفاده وسیع از کاتترهای وریدی محیطی، مطالعات در مورد عوارض جدی ناشی از آن بسیار محدود است و میزان عوارض گزارش شده ناشی از رگ گیری در مطالعات مختلف بسیار متفاوت می باشند (80- 4 درصد) که ناشی از تفاوت در تعاریف شخصی و غیر علمی عوارض مورد نظر می باشد (1).

       آشنایی کامل با اصول و مبانی رگ گیری و مهارتهای مرتبط با آن از صلاحیت های لازم برای کلیه پرسنل درمانی می باشد و پرستاران باید در خصوص عوارضی که ناشی از عملکرد پرستاران است ( از جمله فلبیت به عنوان شایعترین عارضه رگ گیری) پاسخگو باشند (3).

     مهمترین موضوع در خصوص پیشگیری از عفونت های وابسته به کاتتر های داخل وریدی، شستشوی دست و رعایت تکنیک آسپتیک قبل از جایگذاری کاتتر می باشد و مطالعات نشان داده است که پرستاران آگاهی کمتری نسبت به اهمیت شستشوی دست و پوشیدن دستکش دارند و مدت زمان لازم جهت شستشوی دست و پوشیدن دستکش قبل از تماس با بیمار کمتر رعایت می گردد. تعبیه کاتتر یک پروسیجر تهاجمی جراحی محسوب می گردد و می توان با استعمال صحیح مواد ضد عفونی کننده مناسب ،تعبیه کاتتر در محل مناسب ، حفظ ایمنی کاتتر، انتخاب رگ مناسب و... میزان عوارض و عفونت ناشی از کاتتر های وریدی را کاهش داده و از رشد و ازدیاد میکروارگانیسم ها پیشگیری کرد. سطح آگاهی مطلوب  پرستاران در مورد رگ گیری پیش زمینه انجام صحیح درمان وریدی می باشد و با آمادگی مناسب، انجام صحیح پروسیجر ، حساسیت نسبت به تعبیه کاتتر وریدی، مراقبت از کاتتر تعبیه شده و پایش عوارض جانبی آن می تواند منجر به ارتقائ سلامتی و ایمنی نوزادان گردد. پرستاران نیازمند اطلاعات وسیع در مورد انواع کاتترها و نحوه مراقبت، پیشگیری و درمان عفونت های موضعی و سیستمیک ناشی از کاتتر وریدی می باشند و اطلاعات آنها در این مورد باید بطور مداوم  مورد سنجش قرار گیرد و در صورت نیاز به روز رسانی گردد (3).

   

  Abstract

  Title: The relationship between knowledge and performance of  nurses about venipuncture in neonates in hospitals affiliated to Tabriz University of Medical Sciences in Year 92

   

   
  Background: venipuncture is the main Procedure  among hospitalized patients because in most cases Savior for patients  and because off its aggressive nature  common complications associated with this procedure. This study examines the relationship between knowledge and performance of nurses about venipuncture in neonates in the Hospitals of Tabriz University Medical Sciences.

  Methods: This study is Descriptive Correlation was conducted based on the  65 nurses Employed in Tabriz hospitals neonatal units. Data collection tools is the questionnaire of knowledge and Check list of knowledge & performance   of nurses about venipuncture. The gathered data was collected  and  analyzed with  software-based spss/13 descriptive Index and Pearson correlation coefficients

  Result: The results of this study showed that nurses' knowledge(7/37) and performance(57/71) about venipuncture of neonates is moderate. Pearson correlation test  showed that there is not a significant relationship between knowledge and performance of nurses(p=0/142)  .but the relationship is positive (r=0/11) and increases performance with increasing knowledge of nurses.

  Conclusion: The findings showed that between knowledge and performance nurses is  a direct correlation. therefore suggested solutions processes  to Promotion  of   knowledge and performance of nurses  about venipuncture of neonate.

  Key Words: knowledge, performance, venipuncture, neonates, nurses

   

 • فهرست:

  معرفی پژوهش:

  2

  زمینه پژوهش:                   

  2

  اهداف طرح:                                           

  8

  پیش فرض های پژوهش

  9

  سوالات پژوهش:                                                                            

  10

  تعریف واژه های اختصاصی:                                                                   

  10

  فصل دوم

  دانستنی های پژوهش:

   

  چهار چوب پنداشتی:                                                                                             

  14

  مروری بر متون تجربی                                                                               

  37

  فصل سوم

  روش تحقیق:

   

  نوع پژوهش                                                                                            

  43

  جامعه پژوهش                    

  43

  محیط پژوهش                                                                        

  44

  نمونه پژوهش                         

  44

  روش نمونه  گیری                              

  45

  مشخصات واحدهای مورد پژوهش

  45

  ابزار  مطالعه

  46

  اعتبار علمی_ روایی ابزار 

  47

  اعتماد علمی(پایایی) ابزار

  48

  روش مطالعه

  48

  روش تجزیه و تحلیل داده ها                                                          

  48

  ملاحظات اخلاقی                                                                      

  50

          

   

  فصل چهارم

   

  یافته های پژوهش

   

  فهرست جداول

  52

  توزیع فراوانی پرستاران شاغل در بخش های نوزادان دانشگاه علوم پزشکی تبریز بر حسب اطلاعات دموگرافیک

  54

  توزیع فراوانی پرستاران شاغل در بخش های نوزادان دانشگاه علوم پزشکی تبریز بر حسب میانگین سابقه خدمت پرستاران به تفکیک مراکز درمانی به ماه

  55

  توزیع فراوانی پرستاران شاغل در بخش های نوزادان دانشگاه علوم پزشکی تبریز بر حسب متوسط آگاهی  پرستاران در مورد رگ گیری از نوزادان

  56

  توزیع فراوانی پرستاران شاغل در بخش های نوزادان دانشگاه علوم پزشکی تبریز بر حسب وضعیت پاسخ گویی به سوالات سنجش آگاهی  به تفکیک  هر سوال

  57

  توزیع فراوانی پرستاران شاغل در بخش های نوزادان دانشگاه علوم پزشکی تبریز بر حسب وضعیت  آگاهی پرستاران در مورد رگ گیری از نوزاد به تفکیک مراکز درمانی

  59

  توزیع فراوانی پرستاران شاغل در بخش های نوزادان دانشگاه علوم پزشکی تبریز بر حسب وضعیت  عملکرد پرستاران در مورد رگ گیری از نوزاد به تفکیک مراکز درمانی

  60

  توزیع فراوانی پرستاران شاغل در بخش های نوزادان دانشگاه علوم پزشکی تبریز بر حسب سطح بندی وضعیت عملکرد پرستاران در مورد رگ گیری از نوزادان

  61

  توزیع فراوانی پرستاران شاغل در بخش های نوزادان دانشگاه علوم پزشکی تبریز بر حسب وضعیت عملکرد پرستاران در مورد رگ گیری از نوزاد براساس نوع شیفت و نوع رگ گیری

  62

  ارتباط بین تعداد پرستاران شاغل در بخش های نوزادان دانشگاه علوم پزشکی تبریز  حاضر در شیفت  و سابقه کاری پرستاران  با آگاهی  و عملکرد پرستاران در مورد رگ گیری از نوزادان

  63

  ارتباط بین آگاهی و عملکرد پرستاران در مورد رگ گیری از نوزادان

  64

  توزیع فراوانی پرستاران شاغل در بخش های نوزادان دانشگاه علوم پزشکی تبریز بر حسب وضعیت عملکرد پرستاران در مورد رگ گیری از نوزادان به صورت جزء به جزء

  65

  توزیع آگاهی و عملکرد پرستاران شاغل در بخش های نوزادان دانشگاه علوم پزشکی تبریز و وضعیت پرستاران  براساس اطلاعات دموگرافیک

  66

  فصل پنجم

   

  بحث و بررسی یافته ها           

  68

  اهداف کاربردی طرح

  74

  نتیجه گیری کلی                   

  74

  پیشنهاد برای کاربرد یافته ها                                                          

  74

  پیشنهادات برای پژوهش های بعدی   

  76

   

   

  ضمائم و پیوست ها

   

  منبع:

   

  1.         Zingg W. Peripheral venous catheters: an under-evaluated problem. International Journal of Antimicrobial Agents. 2009;34:38-42.

  2.         Morris W. Strategies for preventing peripheral intravenous cannula infection. British Journal of Nursing, 2008 (IV THERAPY SUPPLEMENT), Vol 17, No 19. 2008;17(19):14-21.

  3.         Ozyazicioglu N, Arıkan D. The effect of nurse training on the improvement of intravenous applications. Nurse Education Today. 2008;28:179–85.

  4.         Barsoum N, Kleeman C. Now and Then, the History of Parenteral Fluid Administration. Therapeutics of Kidney Diseases. 2002:;22:284-9.

  5.         Roberge RJ. venodilation techniques to enhance vene ouncture and intravenous cannulation. Emergency Medicine. 2003;27(1):69-73.

  6.         Hoseini M, Jodeiri B, Mahallei M, Abdolioskooei S, Safari A. Comparison of early outcomes from the insertion of central venous catheter (PICC) in the peripheral veins  with peripheral catheter (PC) in very low birth weight infants. feiz journal. 1392;17(7):563-7.

  7.         Buowari OY. Complications of venepuncture Advances in Bioscience and Biotechnology  2013;4:126-8   

  8.         Evans C. Intravenous therapy: Practice issues. infant. 2006;2(4,2006):133-9.

  9.         Hewitta J, Roberts CM. Evaluating the practice outcomes of a venepuncture and intravenous cannulation. Nurse Education in Practice (2004). 2004;4:77-9.

  10.       Dalheim A, Harthug S, Nilsen RM, Nortvedt MW. Factors influencing the development of evidence-based practice among nurses: a self-report survey. 2012;12(367):1-10.

  11.       Karadeniz G, Kutlu N, Tatlisumak E, Ozbakkaloglu B. Nurses’ knowledge regarding patients with intravenous catheters and phlebitis interventions. JOURNAL OF VASCULAR NURSING. 2003;11(JUNE 2003):44-7.

  12.       Asadinoghabi F, Soudagar S, Nazari O. Knowledge, attitude and performance of nurses regarding pain assessment and measurement, Bandar Abbas, Iran. journal of Hormozgan University  Medical Sciences. 2011;5:403-13.

  13.       Phipps K, Modic A, O’Riordan M, Walsh M. A randomized trial of the Vein Viewerversus standard technique for placement of peripherally inserted central catheters in neonates.. J Perinatol.. 2011;;32(7):1-4.

  14.       Azizzadeh P, Zahedpasha Y, Ahmadpourkacho M, Hajiahmadi M. comparing the effect of oral sucrose,breast milk and EMLA cream on acute pain during venipuncture in full term neonates. journal of babol univercity medical science. 2012;15(3):16-23.

  15.       Antonucci R, Antonucci L. Is sucrose useful in neonatal medicine? Early Human  Development. 2013;89(1):123-5.

  16.       Badr K. Pain in Premature Infants: What Is Conclusive Evidence and What Is Not. Newborn Infant Nur Rev. 2013;13: 82-6.

  17.       Committee on Fetus and Newborn SoS, and Section on Anesthesiology and Pain Medicine. Prevention and  Management of Pain in the Neonate: An  Update. AMERICAN ACADEMY OF PEDIATRICS. 2006  118( Number 5):2231-41.

  18.       Memarian R, Mohammadkhanikermanshahi S, Rezamasooleh S. Application of the principles and methods of research in nursing. 1, editor: tohfeh; 1389.

  19.       Verklan MT, Walden M. neonatal intensive care nursing. 4 ed. texas: sanders elsevier; 2010.

  20.       Peterson K, Phillips A, Truemper E, Agrawal S. Does the Use of an Assistive Device by Nurses Impact Peripheral Intravenous Catheter Insertion Success in Children?  Journal of  Perinatology. 2012;27:134-43.

  21.       wells JM, Arul s. Venous access in children. paediatric surgery. 2010;28:378-81.

  22.       Hass NA. Clinical review:Vascular access for fluid infusion in children. critical care. 2004;8 no 6:478-83.

  23.       Wiegand R, Brown J.Hyaluronidase for the management of dextrose extravasation.  Med.2010;28(2):. American Journal of Emergency 2010;28(2):257-9

  24.       Khodakarami Z, Sabet FP, Nasrabadi AN. Assessing nursing performance regarding admittance of preschool children in educational hospitals, Hamedan. Iran J Nurs Res. 2009;18(1):44-52.

  25.       Karami M, Arani LS. Related Factors in Medical Records Documentation Quality and Presenting Solutions from Managers' and Physicians' Viewpoints Occupied in Hospitals Affiliated to Kashan University of Medical Sciences. Iranian Journal of Medical Education. 2010;179(4):356-64.

  26.       Burns N, Grove S. the practice of nursing research:conduct,critique and utilzation. 6, editor. St. Louis: Elsevier/Saunders; 2009.

  27.       Taghinejad H, Asadizaker M, Tabesh H. A comparative analysis of the effects of Betadine  and Alcohol as sterilizers on the complications of intravenous catheters. scientific journal of ilam medical science univercity. 84;13(4):10-7.

  28.       Detaille T, Pirotte T, Veyckemans F. Vascular access in the neonate. Best Practice & Research Clinical Anaesthesiology 2010;24(2010):403-18.

  29.       Naomi G, Alexander M, Burns LA, Dellinger EP, Garland J. Guidelines for the Prevention of Intravascular Catheter-related Infections.2011;52:162-93.

  30.       Urden Ld, stacy km, lough me. critical care nursing. 6, editor: mosby elsevier; 2010.

  31.       Koeppel RC. Wound Care After Peripheral Intravenous Extravasation: What Is the Evidence?

  . Newborn and Infant Nursing Review 2006;6( 4 (December), 2006): 202-11

  32.       Data WLC-i-P. WHO guidelines on hand hygiene in health care Hand wash - standards: world health organazation; 2009.

  33.       Nasari A, Alavi NM, AdibHajbagheri M, Afazel M. the gap between knowledge and practice in standard Endo-tracheal suctioning of ICU nurses, Shahid Beheshti Hospital. irainian journal of critical nursing. 2013;5:71-6.

  34.       Lima JD, Carmo KB. Practical pain management in the neonate. Best  Practice & Research Clinical Anaesthesiology 2010; 24 291-307.

  35.       Nikfarid1 L, Ghamaryousefi2 R, Namaziyan M, Namdar F, Azamnezami M. Comparison of EMLA cream versus local refrigeration for reducing venipuncture-related pain in pediatric patients of Children’s Medical Center, 2008. nursing research. 2010;4(9):32-6.

  36.       Pourmovahed Z, Salimie T, Dehghan K, Yassinie M, Shakiba M. comparative stusy of the effect of music distraction and EMLA cream on pain of the children during intravenous cannulatin. iran journal of nursing. 2008;21(55):47-53.

  37.       Razaghi N, Givari A, Tatarpoor P, Hoseini A. Comparing the Effect of Two Methods of Distraction and Touch on Intensity of Pain Related to Venipuncture in 5-10 Years Old Children. Iran Journal of Nursing 2012;25( 77): 50-9.

  38.       Casanova D, Bardot J, Magalon G,. Emergency treatment of accidental infusion leakage in the newborn: report of 14 cases

  British Journal of Plastic Surgery. 2001;54: 396-9.

  39.       Shah PS, Ng E, Sinha AK. Heparin for prolonging peripheral intravenous catheter use in neonates: Published by John Wiley & Sons, Ltd.Evidence Based Medicine. Evidence-Based Health Care. The Cochrane Library; 2009. Cochrane Neonatal Group [

  40.       Saffari S, Shojaeizadeh d. principles and foundation of health promotion and education. 1, editor. tehran: samat; 2008.

  41.       Aghakhani N, Nia HS, Ghana S, Zeydi AE, Rahbar N. Surveying Prevention of Nosocomial Infections among Nurses in Educational Hospitals of Uremia in 2009. faslnameh salamat. 2009;1:21-5.

  42.       Jafarigolestan N, Dadgar F, Azarmi S, Jaberi Z. Nurse's documenting development strategy for improving the quality of nursing cares. Journal of ebnesina Medical sience univercity.13(1,2):53-6.

  43.       Gozaloglidarabi F. Check documentation of IV therapy in nursing studies and comparison with  standards in nursing reports Tabriz University of Medical Sciences1391 [cited 2014].

  44.       Silva LD, Barbato M, Valente G. Nurses’ production regarding peripheral venous catheters used in pediatric procedures systematic review. Journal of nursing. 2013;7(4):195-203.

  45.       Soozani A, Raei M, Montazeri S, Nasiri E, Hamidzadeh A, Pourheidari4 M. The effect of education on knowledge and performance of nurses in prevention and control of pressure sore. Modern Care, Scientific Quarterly of Birjand Nursing and Midwifery Faculty. 2012;19(1):16-23.


موضوع پایان نامه بررسی ارتباط بین آگاهی و عملکرد پرستاران شاغل در بخش های نوزادان در زمینه رگ گیری در بیمارستان های وابسته به دانشگاه علوم پزشکی تبریز در سال 1392, نمونه پایان نامه بررسی ارتباط بین آگاهی و عملکرد پرستاران شاغل در بخش های نوزادان در زمینه رگ گیری در بیمارستان های وابسته به دانشگاه علوم پزشکی تبریز در سال 1392, جستجوی پایان نامه بررسی ارتباط بین آگاهی و عملکرد پرستاران شاغل در بخش های نوزادان در زمینه رگ گیری در بیمارستان های وابسته به دانشگاه علوم پزشکی تبریز در سال 1392, فایل Word پایان نامه بررسی ارتباط بین آگاهی و عملکرد پرستاران شاغل در بخش های نوزادان در زمینه رگ گیری در بیمارستان های وابسته به دانشگاه علوم پزشکی تبریز در سال 1392, دانلود پایان نامه بررسی ارتباط بین آگاهی و عملکرد پرستاران شاغل در بخش های نوزادان در زمینه رگ گیری در بیمارستان های وابسته به دانشگاه علوم پزشکی تبریز در سال 1392, فایل PDF پایان نامه بررسی ارتباط بین آگاهی و عملکرد پرستاران شاغل در بخش های نوزادان در زمینه رگ گیری در بیمارستان های وابسته به دانشگاه علوم پزشکی تبریز در سال 1392, تحقیق در مورد پایان نامه بررسی ارتباط بین آگاهی و عملکرد پرستاران شاغل در بخش های نوزادان در زمینه رگ گیری در بیمارستان های وابسته به دانشگاه علوم پزشکی تبریز در سال 1392, مقاله در مورد پایان نامه بررسی ارتباط بین آگاهی و عملکرد پرستاران شاغل در بخش های نوزادان در زمینه رگ گیری در بیمارستان های وابسته به دانشگاه علوم پزشکی تبریز در سال 1392, پروژه در مورد پایان نامه بررسی ارتباط بین آگاهی و عملکرد پرستاران شاغل در بخش های نوزادان در زمینه رگ گیری در بیمارستان های وابسته به دانشگاه علوم پزشکی تبریز در سال 1392, پروپوزال در مورد پایان نامه بررسی ارتباط بین آگاهی و عملکرد پرستاران شاغل در بخش های نوزادان در زمینه رگ گیری در بیمارستان های وابسته به دانشگاه علوم پزشکی تبریز در سال 1392, تز دکترا در مورد پایان نامه بررسی ارتباط بین آگاهی و عملکرد پرستاران شاغل در بخش های نوزادان در زمینه رگ گیری در بیمارستان های وابسته به دانشگاه علوم پزشکی تبریز در سال 1392, تحقیقات دانشجویی درباره پایان نامه بررسی ارتباط بین آگاهی و عملکرد پرستاران شاغل در بخش های نوزادان در زمینه رگ گیری در بیمارستان های وابسته به دانشگاه علوم پزشکی تبریز در سال 1392, مقالات دانشجویی درباره پایان نامه بررسی ارتباط بین آگاهی و عملکرد پرستاران شاغل در بخش های نوزادان در زمینه رگ گیری در بیمارستان های وابسته به دانشگاه علوم پزشکی تبریز در سال 1392, پروژه درباره پایان نامه بررسی ارتباط بین آگاهی و عملکرد پرستاران شاغل در بخش های نوزادان در زمینه رگ گیری در بیمارستان های وابسته به دانشگاه علوم پزشکی تبریز در سال 1392, گزارش سمینار در مورد پایان نامه بررسی ارتباط بین آگاهی و عملکرد پرستاران شاغل در بخش های نوزادان در زمینه رگ گیری در بیمارستان های وابسته به دانشگاه علوم پزشکی تبریز در سال 1392, پروژه دانشجویی در مورد پایان نامه بررسی ارتباط بین آگاهی و عملکرد پرستاران شاغل در بخش های نوزادان در زمینه رگ گیری در بیمارستان های وابسته به دانشگاه علوم پزشکی تبریز در سال 1392, تحقیق دانش آموزی در مورد پایان نامه بررسی ارتباط بین آگاهی و عملکرد پرستاران شاغل در بخش های نوزادان در زمینه رگ گیری در بیمارستان های وابسته به دانشگاه علوم پزشکی تبریز در سال 1392, مقاله دانش آموزی در مورد پایان نامه بررسی ارتباط بین آگاهی و عملکرد پرستاران شاغل در بخش های نوزادان در زمینه رگ گیری در بیمارستان های وابسته به دانشگاه علوم پزشکی تبریز در سال 1392, رساله دکترا در مورد پایان نامه بررسی ارتباط بین آگاهی و عملکرد پرستاران شاغل در بخش های نوزادان در زمینه رگ گیری در بیمارستان های وابسته به دانشگاه علوم پزشکی تبریز در سال 1392

پایان­نامه: جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد پرستاری مراقبت ویژه نوزادان چکیده مقدمه: نوزادان نارس در حین مراقبت و درمان تحت مداخلات دردناک زیادی قرار می‌گیرند و پرستاران می‌بایست با استفاده از روش‌های غیر دارویی بدون خطر، از عوارض کوتاه و بلند مدت ناشی از درد پیشگیری نمایند، لذا این مطالعه به منظور تعیین تاثیر قنداق کردن بر درد ناشی از جایگذاری لوله بینی­ ­معدی در نوزادان نارس انجام ...

عنوان پژوهش: دیدگاه پرستاران نسبت به موانع فردی و سازمانی رعایت بهداشت دست در بخش های نوزادان تبریز، سال1392 زمینه پژوهش: عفونت های ناشی از ارائه مراقبت های بهداشتی و درمانی یکی از شایعترین علل مرگ و میر و افزایش معلولیت در بیماران بستری در بیمارستانهای کشورهای در حال توسعه و پیشرفته محسوب می‌شود. بررسی انجام شده توسط سازمان بهداشت جهانی در55 بیمارستان واقع در 14 کشور دنیا از ...

دوره کارشناسی ارشد در رشته پرستاری مراقبت های ویژه چکیده مقدمه:در بخش مراقبت های ویژه، پنومونیِ وابسته به ونتیلاتور رتبه نخستِ عفونتهای بیمارستانی را به خود اختصاص داده است.از آنجایی که نقش پرستاران در پیشگیری از این عارضه بسیار حائز اهمیت است، پژوهش حاضر به منظور مقایسه‌ی تاثیر دو روش آموزش چهره به چهره وکارگاهی راهنمای بالینی پیش‌گیری از پنومونی وابسته به ونتیلاتور، برسطح دانش ...

پایان نامه جهت دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته پرستاری مراقبت ویژه نوزادان زمینه و هدف ایران جز مناطق با شیوع بالای زایمان زودرس است و تقریباً 10 درصد تولدها را نوزادان نارس تشکیل می دهند. در کنار هزینه های اولیه بستری ومراقبت از این نوزادان ، پیامدهای منفی دیگری نیز به دنبال بستری در بخش مراقبت ویژه نوزادان انتظار وی را می کشد. باتوجه به اینکه ماساژ نیاز به تکنولوژی خاصی ...

پایان نامه جهت اخذ مدرک کارشناسی ارشد پرستاری ویژه چکیده: مقدمه: محیط کاری پرستاران شاغل در بخش های مراقبت ویژه ، می تواند تاثیرات اساسی روی نتایج مرتبط با پرستار و همچنین روی ایمنی بیمار بگدارد. مطالعه در مورد عوامل موجود در محیط کاری پرستاران ، می تواند اطلاعات مفید و اختصاصی را جهت طراحی مجدد کار فراهم نموده و در نتیجه باعث بهبود کار پرستار و افزایش ایمنی بیمار گردد. موانع ...

پایان نامه جهت دریافت درجه کارشناسی ارشد پرستاری گرایش مراقبت‌ های ویژه چکیده زمینه و هدف : ملاقات در بخش‌های مراقبت وی‍ژه از دیر باز محدود بوده است.محدودیت ملاقات و بالطبع جدایی بیمار و خانواده از سویی و روبرو شدن با محیط ناآشنا، ترس از ناشناخته‌ها، از سوی دیگر تنش را دو چندان می‌کند و به عنوان یک بحران برای بیمار و خانواده بوده و موجبات آشفتگی و نگرانی شدید برای آنان است. اما ...

پایان نامه جهت دریافت درجه کارشناسی ارشد پرستاری مراقبتهای ویژه مقدمه : حفظ ایمنی و پیشگیری از پیامد­های جانبی به ویژه در بیماران بستری در بخشها به صورت یک نگرانی جهانی در حوزه بهداشت و سلامت در آمده و موجب طرح موضوع اثر بخشی شرایط محیط کار شده است. اهداف: این مطالعه با هدف تعیین ارتباط درک پرستاران از شرایط محیط کار با پیامدهای ایمنی بیماران بستری در بخشهای مراقبت ویژه مراکز ...

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته پرستاری گرایش مراقبت های ویژه چکیده زمینه وهدف: بهبود کیفیت مراقبت از کاتتر های ورید مرکزی مستلزم ارتقاء سطح آگاهی پرستاران از دستورالعمل های استاندارد مراقبت از کاتتر ها و نتایج تحقیقات در این حوزه می باشد. در همین راستا پژوهش حاضر با هدف تعین تاثیر برنامه آموزش مبتنی بر مشارکت بر عملکرد پرستاران در ارتباط با مراقبت از کاتتر ورید مرکزی در بخش های ...

پایان نامه جهت اخذ کارشناسی ارشد پرستاری، گرایش داخلی – جراحی معرفی پژوهش بیان مسئله تعریف واژه ها اهداف و سوالات پژوهش محدودیت های پژوهش معرفی پژوهش عنوان پژوهش: بررسی دیدگاه و عملکرد پرسنل اتاق های عمل در مورد ایمنی بیمار در مراکز آموزشی- درمانی وابسته به دانشگاه علوم پزشکی تبریز،1392. معرفی مسئله آشنایی با قوانین و مقررات و ضوابط حاکم بر پرستاری از اولویت­های برنامه­های ...

پایان نامه جهت اخذ مدرک کارشناسی ارشد ( گرایش آموزش داخلی جراحی پرستاری) چکیده: مقدمه: پرستار نقش مهم و اساسی در مراقبت از بیمار و سلامت وی ایفاء می کند. سلامت پرستاران به دلایل متعددی نسبت به سایر مردم جامعه در معرض خطر بیشتری است. یکی از مهم ترین دلایل ایجاد تنش و استرس در پرستاران که کمتر به آن پرداخته شده است، تعارض بین کار و زندگی خانوادگی است که می تواند تاثیر مهمی بر ...

ثبت سفارش