پایان نامه مقایسه تاثیر پماد کلوبتازول با پماد نیتروگلیسیرین بر پیشگیری از فلبیت سطحی ناشی از آنژیوکت دربیماران بستری در بخش جراحی مردان بیمارستان ولی عصر(عج) شهر اراک سال 1392

word 592 KB 31981 90
1392 کارشناسی ارشد پیراپزشکی
قیمت قبل:۶۳,۲۰۰ تومان
قیمت با تخفیف: ۲۳,۸۰۰ تومان
دانلود فایل
 • بخشی از محتوا
 • وضعیت فهرست و منابع
 • پایان‌نامه

  دوره کارشناسی ارشد در رشته پرستاری مراقبت های ویژه

  چکیده:

  مقدمه: امروزه یکی از راه های تهاجمی متداول  در امر مراقبت های درمانی استفاده از تزریقات وریدی است، و مانند هر روش دیگری دارای عوارض زیادی است که شایع ترین آنها فلبیت است و یکی از اهداف درمانی پیشگیری از آن می باشد. براین اساس، این مطالعه با هدف تعیین تاثیر پماد کلوبتازول با پماد نیتروگلیسیرین بر پیشگیری از فلبیت سطحی ناشی از آنژیوکت انجام شد.

  مواد و روش ها: این مطالعه به روش کار آزمایی بالینی بر روی144 بیمار بستری در بخش جراحی مردان بیمارستان ولیعصر(عج) اراک سال1392 انجام شد. بیماران به صورت تصادفی به سه گروه الف(کلوبتازول)، گروه ب(نیتروگلیسیرین) و گروه ج(کنترل) تقسیم شدند. ابزار گردآوری اطلاعات پرسشنامه شامل اطلاعات دموگرافیک(سن و نوع بیماری)، اطلاعات مربوط به درمان وریدی(محل کانولاسیون، نوع سرم دریافتی، داروهای دریافتی) و مقیاس اندازه گیری فلبیت(از صفر به معنی عدم وجود فلبیت تا چهار فلبیت به همراه طنابی و قابل لمس بودن ورید)بود. در گروه های مداخله بعد از رگ گیری به میزان 5/1 سانتی متر(حدود 2گرم) پماد در قسمت دیستال آنژیوکت استعمال و محل با گاز استریل پانسمان گردید. در سه دوره زمانی  24 ، 48 و 72 ساعت از زمان رگ گیری، محل از نظر فلبیت بررسی گردید. به منظورتجزیه و تحلیل داده­ها از آزمون­های آماری دقیق فیشر و مجذور کای و نرم افزار spss19 استفاده شد.

  یافته‌ها: نتایج پژوهش نشان داد که گروه سنی 20تا 39سال فراوانترین گروه سنی را تشکیل داد.شایعترین محل کانولاسیون در گروه کلوبتازول5/62% در گروه نیتروگلیسیرین5/59% وگروه کنترل 9/46%پشت دست بود.نتایج پژوهش در ارتباط با بروز فلبیت در گروه های مورد مطالعه به تفکیک مدت زمان سپری شده از زمان جایگذاری آنژیوکت نشان داد که، در زمان 24 ساعت اول بعد از جایگذاری آنژیوکت در سه گروه تفاوت معنی دار نبود. اما در 48 و72 ساعت بعد از جایگذاری کاتتر بین گروهای مداخله وکنترل معنی دار بود(P<0/0001.( . در ارتباط با  میزان کاهش درجه  فلبیت در  24 و48  ساعت بعد از جایگذاری آنژیوکت بین گروه های مداخله و کنترل تفاوت معنی دار نبود. اما میزان کاهش درجه  فلبیت در 72 ساعت بعد از جایگذاری آنژیوکت  بین دو گروه مداخله و کنترل معنی دار بود(P<0/026.(.

  نتیجه‌گیری: نتایج این مطالعه نشان داد که استفاده از پماد نیتروگلیسیرین در پیشگیری از بروز فلبیت سطحی ناشی از آنژیوکت ازپماد کلوبتازول موثرتر بوده است.لذا براساس نتایج این مطالعه پیشنهاد می شود که ازپماد کلوبتازول و پماد نیتروگلیسیرین جهت پیشگیری از بروز فلبیت در بیمارانی که نیاز به استفاده طولانی مدت از آنژیوکت(بیش از 48 ساعت) دارند، استفاده شود.

   

   

  واژه‌های کلیدی: پماد کلوبتازول ، پماد نیتروگلیسیرین، فلبیت ، آنژیوکت

   

   

  1-1.بیان مساله:

  درمان داخل وریدی قدمتی 70 ساله دارد اما بدون تردید از قرن ها پیش تزریق مواد دارویی به داخل عروق یکی از آرزوهای بشر محسوب می شد. امروزه بیش از 80 تا90 درصد از بیماران بستری در طول مدت درمان خود تحت درمان وریدی قرار می گیرند و سالانه بیش از 500 میلیون کاتتر1 ورید محیطی جایگذاری می شود[1].

  طی تحقیقی که در یزد انجام شده50درصد[2] و تحقیق مشابه آن در تهران55درصد از بیماران بستری تحت درمان وریدی قرار می گرفتند که نشانگر وسعت به کارگیری این شیوه درمانی درکشور است[3]. در بیمارستانهای امریکا سالانه بیش از25 میلیون کاتتر داخل عروقی گذاشته می شود[4]. کاتترها˓ با هدف رساندن مواد غذایی به بدن، تصحیح یا پیشگیری از اختلالات آب و الکترولیت ها، انتقال خون و یا فرآورده های آن، تجویز دارو و خونگیری مورد استفاده قرار می گیرند[5].

  هاریسون می نویسد که روش داخل عروقی زمانی مناسب است که داروهای خوراکی موثر نباشد، سطح غلظت دارو در خون نامعلوم باشد، یا دوز های بیشتری از دارو برای معالجه مورد نیاز باشد[6].

  اگر چه دسترسی به سیستم وریدی، گرفتن خون و تجویز مستقیم هر محلولی به داخل عروق با خطرات فراوانی همراه است ولی راه داخل وریدی اغلب بهترین یا تنها راه انتخاب می باشد. هدف از رگ گیری دسترسی به جریان خون وریدی به منظور گرفتن خون برای آزمونهای آزمایشگاهی یا

   

  تشخیصی، تزریق مایعات، الکترولیت ها، داروها، فرآورده های خونی، مکمل های تغذیه ای و پایش همودینامیک است[7]. امروزه یکی از راه های تهاجمی متداول در امر مراقبت های درمانی استفاده از تزریقات وریدی است.

  مهمترین مزیت انفوزیون داخل وریدی، آماده کردن یک راه وریدی برای دادن داروها ، مایعات و مواد بیهوشی در شرایط اضطراری می باشد در صورت دسترسی به یک ورید می توان وسیله ای را داخل آن جایگذاری و از رگ به دفعات متعدد استفاده کرد[8].

  این روش نیاز به سوراخ کردن متعدد ورید ندارد همچنین سبب کاهش ایجاد عفونت در محل، جذب سریعتر نسبت به سایر روش ها، انتشار سریع دارو، حفظ غلظت کنترل شده مواد یا داروها در خون، همچنین سبب صرفه جویی در وقت پرستار می شود انفوزیون داخل وریدی مانند هر روش دیگری دارای عوارض زیادی است[9]. از مهمترین آنها می توان به نشت مایع، فلبیت1، تجمع مایعات در بدن، عفونت و خونریزی ناحیه تزریق اشاره نمود[10]. شایع ترین این عوارض فلبیت و خطرناک ترین آنها عفونت است [10و11].

  عوارض موضعی معمولا در نزدیک محل جایگذاری دیده می شود. این عوارض اشتراکات زیادی با هم دارند و نسبت به عوارض سیستمیک خیلی وخیم نمی باشند. تشخیص فوری این عوارض توسط پرستار بر اساس علائم و نشانه های موجود همچنین براساس اجرای صحیح مداخلات پرستاری بسیاری از این علائم قابل پیشگیری هستند[10].

  عوارض سیستمیک معمولا در داخل سیستم عروقی اتفاق می افتد که معمولا از ناحیه تزریق، منشأ می گیرد اگر چه تعداد این عوارض زیاد نمی باشند ولی بسیار خطرناک می باشند لذا توانایی ایجاد تهدید جدی برای بیمار را دارا می باشند[12و13]. به عنوان مثال می توان به ترومبوفلبیت اشاره کرد که توانایی بالقوه بر ای حرکت به سمت ریه و ایجاد آمبولی ریه را دارد بنابراین درمان عوارض سیستمیک نسبت به عوارض محیطی بسیار دشوارتر به نظر می رسد[14].

  فلبیت یک وضعیت التهابی است که معمولا با نشانه قرمزی، همراه با یک ورید طنابی شده دردناک مشخص می شود[15]. ممکن است چند روز تا چند هفته ادامه داشته باشد که علائم آن شامل : تب، قرمزی، التهاب، درد تیر کشنده، ورم در ناحیه تزریق می باشد [16].

   

  1. Phlebitis

  فلبیت ناشی از کاتتر وریدی باید مهم تلقی شود زیرا می تواند نشان دهنده تجمع باکتریها باشد که به عفونت جریان خون منجر می شود و در نهایت  منجر به افزایش طول مدت بستری، افزایش هزینه درمانی، از دست دادن خط وریدی و در بعضی از موارد حتی  سبب مرگ بیمار می شود[17].

  فلبیت علاوه بر اینکه به تنهایی خطرناک می باشد، منجر به تشکیل لخته، ایجاد ترومبوفلبیت1، آمبولی2 و کاهش طول عمر کانولای3 وریدی می شود[18]. تحقیقات نشان داده است که علت اصلی خارج کردن کاتتر های محیطی، فلبیت است. شیوع بالای فلبیت سبب افزایش هزینه های اقتصادی [19]، اتلاف وقت پرستاران، افزایش مشکلات بیماران از جمله ابتلا به عفونت، عدم آسایش بیماران و در نهایت منجر به خارج کردن کاتتر و جایگذاری در محل جدید می شود که به نوبه خود سبب سخت تر شدن دسترسی به عروق گردیده و ممکن است سبب استفاده از روش های تهاجمی تری مانند جایگذاری کاتتر در وریدهای مرکزی شود که به مراتب دارای عوارض بیشتری می باشد. همچنین ممکن است تجویز داروهای وریدی به تعویق بیفتد و حتی طول مدت بستری در بیمارستان افزایش یابد[20].

  در حضور فلبیت باکتریایی خطر بروز سپتیسمی تا 18 برابر افزایش می یابد[21]. فلبیت منبع بالقوه خطرناکی برای ایجاد عفونتهای سیستمیک است، به گونه ای که شانس بروز عفونتهای سیستمیک درحضورفلبیت 8 برابر افزایش می یابد [2]. انجمن پرستاری امریکا شیوع قابل قبول فلبیت را  5 درصد یا کمتر ذکر می کند، این در حالی است که مطالعات انجام شده از سال 1966 تا سال2001 شیوع کلی فلبیت را 25  تا 35 درصد گزارش می کنند[17]. مطالعه دیگری شیوع فلبیت را در بین بیماران دارای تزریق وریدی بین 25 تا 70 درصد ذکر می کند[2]. بررسی نتایج تحقیقات انجام شده نشان می دهد که شیوع عوارض ناشی از تزریقات وریدی در کشور ما بیش از سایر نقاط دنیا است(20تا 80درصد)[22]. در دهه 1950 متوسط بقای کاتترهای محیطی کمتر از24  ساعت و در دهه 1970 از 48 تا 24ساعت و امروزه 48 تا 96 ساعت است[23].

  بیشترین زمان رخداد فلبیت در بیمارستان های شهر تهران 24 تا 48 ساعت بعد از جایگذاری کاتتر بوده است. محققان شیوع فلبیت را در بیمارستان های تهران 7/85 تا1/98 درصد[24]، در شهرکرد1/36 درصد [25] و 31 درصد [26] اعلام نموده اند. میزان مرگ ناشی از عفونت کاتتر 20 درصد و افزایش طول اقامت در بیمارستان به طور تقریبی یک هفته و با 3700 دلار هزینه اضافی تخمین زده شده است [27].

  1. Thrombophlebitis

  2.Embolism

  3. Cannula

  عوامل خطر ایجاد کننده فلبیت و عفونت محل رگ شامل مواردی همچون خصوصیات بیمار(سن، جنس، نژاد قفقازی، بیماریهای زمینه ای)خصوصیات کاتتر(جنس، نوع پانسمان، نوع مواد تزریقی از رگ، محل آناتومیکی رگ، نحوه آماده کردن محل گرفتن رگ، مدتی که از رگ گرفتن می گذرد) مهارت و تجربه فرد گیرنده رگ می باشد[28].

  محل جایگذاری کاتتر، بر روی فلبیت و عفونت مرتبط با کاتتر تأثیر بسزایی دارد به نحوی که تراکم فلور1پوستی محل جایگذاری کاتتر مهمترین عامل خطر برای عفونت می باشد[29]. رعایت نکات آسپتیک 2هنگام جایگذاری وسایل داخل عروقی برای کاهش خطر عفونت ضروری می باشد بویژه در بخش مراقبتهای ویژه که برای بیماران از خطهای داخل وریدی استفاده می شود[30].

  در کتاب پوتروتری اشاره شده است که از بین محلول های ضد عفونی کننده، محلول کلرهگزیدین آنتی سپتیک انتخابی می باشد. پوویدیون آیدان3یک عامل ضد عفونی کننده موضعی است که میزان باکتری های سطح را کاهش می دهد. البته باید در رابطه با حساسیت به ید از بیمار سوال گردد. در بیمارانی که به ترکیبات ید حسایت دارند از الکل 70% توصیه می شود برای ضد عفونی کردن محل استفاده شود مزیت الکل در خاصیت میکروب کشی و حلالیت در چربی می باشد. ناحیه مورد نظر باید به مدت 60 ثانیه ضد عفونی گردد و بعد از ضد عفونی کردن پوست از دست زدن به آن باید خودداری شود[17].

  مدت زمانی که از جایگذاری کاتتر وریدی می گذرد در بروز و شدت فلبیت از اهمیت بالایی برخوردار است. مطالعات نشان دادند اگر وسیله تزریقی کمتر از24 ساعت در ورید باقی بماند شیوع فلبیت 9 درصد و بیش از 24 ساعت 37 درصد و بیشتر از 72 ساعت50 درصد بروز داده می شود [31]. همچنین، فلبیت ناشی از تزریق یک علت شایع بیماریزایی در کار بیمارستانی بوده و شایعترین عارضه درمان های داخل وریدی با بروز بین30-70درصداست[32]. مشاهده شده که بیماران حتی قبل از48 ساعت از تعویض کاتتر وریدی دچار فلبیت ناشی از آن شده یا حتی بعد از خارج نمودن کاتتر بعد از72ساعت هم، فلبیت عارض گشته که تاثیر زیادی بر وضعیت جسمانی و روحی بیماران دارد. سیر نزولی شیوع عوارض ناشی از تزریق وریدی در جوامع کنونی نشان دهنده پیشرفت زیاد و کاربرد امکانات پزشکی از قبیل ترکیبات مختلف دارویی است[33].

   

   

  3. Aidanpovidone

  بدین جهت طی تزریق داخل وریدی باید بیمار را از نظر  بروز علائمی چون: گرمای موضعی، قرمزی، حساسیت، سفتی و یا ورم محل که نشانگر  وقوع فلبیت هستند کنترل نمود[34]. البته باید توجه داشت، عوامل تحریکی دیواره ورید مانند عوامل: مکانیکی، شیمیایی و باکتریال در بروز فلبیت نقش دارند. اندازه آنژیوکت، دستکاری اضافی، تکنیک اجرا، محل نصب کاتتر جزء عوامل مکانیکی و محلول با غلظت قلیایی و اسیدی، انواع داروها، جزء عوامل شیمیایی و آلودگی نوک کاتتر، عدم رعایت نکات ضدعفونی، طولانی شدن زمان باقی ماندن کاتتر جزء عوامل میکروبی می باشد[35].

  آنچه مسلم است بسیاری از عوارض تزریقات داخل وریدی قابل پیشگیری است[36]. نکته قابل توجه برای پرستاران این است که بهترین درمان در فلبیت شیمیایی، مکانیکال و باکتریال، پیشگیری از ایجاد آن می باشد[37و12]. کنترل مکرر ناحیه جایگذاری آنژیوکت و در صورت مشاهده اولین علائم قرمزی، تندرنس و التهاب، تغییر محل آنژیوکت می باشد[12و13].

   

   

  Abstract

   

  Background: Although the use of intravenous injection today one of the most common invasive medical care, but like every other method has a lot of side effects. The most common complications of phlebitis and its prevention is one of the therapeutic targets. Accordingly, this study aimed to determine the effects of clobetasol topical nitroglycerin was due to the prevention of superficial phlebitis.

   

  Materials and Methods: This clinical trial study on 144 patients admitted to for male  surgery ward in  Valiasr  arak hospital in 1392 . Patients were randomly divided into three groups: Group A ( clobetasol ) , Group B ( NTG ) and Group C ( control ) . Questionnaire includes demographic information and measures phlebitis . Intervention group after venipuncture distal portion IV catheter was applied ointment(2g) and  dressing area . Three periods of 24 , 48 and 72 hours of venipuncture , site of phlebitis was evaluated . To analyzed data the chi-square and Fisher's exact statistical test and spss19 software was used.

   

  Results: The results showed that the age group 39 to 20 years age group, formed the most common. Most common site of cannulation in the clobetasol group, 62/5% in the nitroglycerin group, 59/5% matched control group 46/9% back of hand. The results showed that incidence and degree of phlebitis at 24 and 48 hours after IV catheter  placement in three groups was not statistically significant. But the rate of decline in the incidence and degree of phlebitis at 72 hours after IV catheter placement between intervention and control groups was significant (P <0/0001). Phlebitis associated with reductions in grade 24 and 48 hours after insertion of IV between intervention and control groups was not significant. However, the degree of reduction in the 72 hours after insertion of IV phlebitis between intervention and control groups was significant (P <0/026).

   

  Conclusion: This study showed that the use of nitroglycerin in prevention of superficial phlebitis caused IV catheter been effective. The results therefore suggest that nitroglycerin for the prevention of phlebitis in patients who require long-term(more than48 h) IV catheter be used.

   

  Keywords: clobetasol, nitroglycerin, phlebitis, IV catheter

 • فهرست:

  فصل اول:

  بیان مساله ........................................................................................................................................................ 2

  فصل دوم:

  چارچوب پنداشتی و مروری بر متون................................................................................................................ 10

  2-1.چارچوب پنداشتی.................................................................................................................................... 11

  2-1. آناتومی پوست.......................................................................................................................................... 11

  2-1-1. هموستازی ومایعات بدن.................................................................................................................. 12

  2-1-2. ترکیبات مایعات بدن....................................................................................................................... 14

  2-1-3. انواع محلول های تزریقی براساس اسمولالیتی(غلظت)........................................................... 15

  2-1-4. مایع درمانی وریدی و کاربرد های رگ گیری.............................................................................. 17

  2-1-5. اصول رگ گیری............................................................................................................................... 17

  2-1-6. راههای دستیابی به ورید................................................................................................................ 18

  2-1-7. انواع کاتتر......................................................................................................................................... 19

  2-1-8. اقدامات پرستاری قبل از رگ گیری از عروق محیطی............................................................... 20

  2-1-8-1. روش کار در رگ گیری از عروق محیطی................................................................................. 21

  2-1-8-2.اقدامات پرستاری بعد از رگ گیری از عروق محیطی........................................................... 22

  2-1-9.  عوارض موضعی در اتباط با درمان  از طریق ورید های محیطی.............................................. 23

  2-1-9-1. نقایص مکانیکال........................................................................................................................ 23

  2-1-9-2. هماتوم......................................................................................................................................... 24

  2-1-9-3.عفونت در محل جایگذاری آنژیوکت........................................................................................ 24

  2-1-9-4 . ارتشاح........................................................................................................................................ 25

  2-1-9-5 . فلبیت......................................................................................................................................... 26

  2-1-9-5-1 . فلبیت شیمیایی................................................................................................................... 27

  2-1-9-5-2.  فلبیت مکانیکی.................................................................................................................. 29

  2-1-9-5-3 . فلبیت باکتریایی................................................................................................................. 29

  2-1-9-5-4. درمان و اقدامات پرستاری در فلبیت............................................................................... 29

  2-1-10. عوارض موضعی داروهای شیمی درمانی..................................................................................... 30

  2-1-11. نیتروگلیسیرین.............................................................................................................................. 31

  2-1-12. کلوبتازول....................................................................................................................................... 32

  2-2. بررسی متون........................................................................................................................................ 33

  فصل سوم:

  مواد و روش ها ............................................................................................................................................... 37

  3-1. اهداف، پیش فرض ها و فرضیات تحقیق.......................................................................................... 38

  3-1-1.هدف کلی.......................................................................................................................................... 38

  3-1-2.اهداف جزئی..................................................................................................................................... 38

  3-1-3.پیش فرض ها.................................................................................................................................... 39

  3-1-4. سؤالات یا فرضیات تحقیق با توجه به اهداف طرح................................................................... 39

  3-2.تعریف واژه ها........................................................................................................................................ 39

  3-2-1.تعریف نظری واژه ها........................................................................................................................ 39

  3-2-2. تعریف عملی واژه‌ها......................................................................................................................... 40

  3-3. معیارهای پذیرش و خروج نمونه........................................................................................................ 40

  3-3-1. معیارهای پذیرش نمونه.................................................................................................................. 40

  3-3-2.معیارهای خروج نمونه.................................................................................................................... 41

   3-4.متدولوژی و روش اجرا........................................................................................................................ 42

  3-5.نحوه‌ی تجزیه و تحلیل اطلاعات/ روش‌های آماری مورد استفاده............................................... 43

  3-6.محدودیت­ها و متغیرهای قابل کنترل............................................................................................... 44

  1-3-6.محدودیت­ها و متغیرهای غیر قابل کنترل.................................................................................. 44

  3-7. نکات اخلاقی........................................................................................................................................ 44

  فصل چهارم:

  نتایج و یافته ها.............................................................................................................................................. 45

  4-1. مقایسه آزمودنی ها از نظر متغیرهای زمینه ای به تفکیک گروه مورد مطالعه........................... 46

  4-1-1. مقایسه بیماران براساس گروه سنی و نوع گروه مطالعه............................................................. 46

  4-1-2. مقایسه بیماران براساس محل کانولاسیون و نوع گروه مطالعه............................................... 47

  4-2. مقایسه آزمودنی ها از نظر متغیرهای پاسخ به تفکیک گروه های مورد مطالعه........................ 48

  4-3. مقایسه آزمودنی ها از نظرارتباط بین متغیرهای زمینه ای و مخدوش کننده و متغیر های پاسخ (فلبیت) به تفکیک گروه های مورد مطالعه.................................................................................................................................................... 49

  فصل پنجم:

  بحث، نتیجه گیری و پیشنهادات................................................................................................................ 52

  5-1. تاثیر مداخله بر فلبیت........................................................................................................................ 63

  5-2. کاربرد نتایج در حرفه پرستاری........................................................................................................ 68

  5-3. پیشنهادات برای تحقیقات آینده...................................................................................................... 69

  فهرست منابع  ............................................................................................................................................... 70

  ضمائم ............................................................................................................................................................. 78

  ضمیمه الف (پرسشنامه پژوهش)................................................................................................................ 79

  چکیده انگلیسی ............................................................................................................................................ 80

   

  منبع:

   

  1. برزو س ر، صلواتی م، زندیه م ، زمانپور  ع. تاثیر پانسمان با گاز استریل در جلوگیری از فلبیت و عفونت موضعی ناشی ازکاربرد کتتر وریدی. مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی گرگان.پاییز و زمستان1382: 5(12) 76-71.

   

  2.سارانی ا ،احمدی ف ، دبیری س. بررسی مقایسه ای  الکل ، بتادین و الکل-بتادین در میزان بروز عوارض کتتر های وریدی. نشریه علمی فرهنگی دانشکده پرستاری و مامایی اراک.1379. 3 : 11-17.

   

  3. رضوی ، م و همکاران. بررسی ابتلا به ترومبوفلبیت سطحی ناشی از کاربرد وسایل داخل عروقی و عوامل مؤثر بر آن در بیماران بستری در بیمارستان شریعتی . اولین کنگره ملی بهداشت عمومی و طب پیشگیری .  آذر ماه 1379 :44-48.

   

  4.Soifer N, Barzak S, Robert A. Prevention of peripheral venous catheter complication with an intravenous therapy team. Archive Internal Medicine.1998;158(5):473-477.

   

  5.Hockenberry MJ. Wilson d .WS. Nursing Care of infant and children. 9th. St. Louis. Missouri: Mosby.2011.210-255.

   

  6. کسپر د، برانوالد ی، فیوسی ا، هاوسر س، لانگو د، جامسون ج.اصول طب داخلی هاریسون بیماری های عفونی. ترجمه مهشاد قدوسی.تهران،تیمورزاده.1391. 188-195.

   

  7. دایان، جوزفسن. مایع درمانی وریدی برای پرستاران.مترجمین فرزانه گل آقایی، کبری راهزانی،  مژگان خادمی، نازی نجات، فاطمه صادقی. انتشارات بشری.15.1386-123.

   

  8. تایلور ز. اصول پرستاری داخلی جراحی. مترجمین زهرا مهدوی، هاجرخاتون شکری پور، فاطمه احمد لاریجانی. تهران، انتشارات بشری. 1390. 330-345.

   

  9. کسپر د، برانوالد ی، فیوسی ا، هاوسر س، لانگو د، جامسون ج.اصول طب داخلی هاریسون. ترجمه مهشاد قدوسی.تهران،تیمورزاده.1391. 178-200.

   

  10. koh  DB. Exploration of the patterns of microbial colonization of intravascular devices in severely ill patient.2011 :33-38.

   

  11. Behrman RE. Klieg man, RM. Jason, HB. Nelsons text book of pediatrics .Philadelphia: WB. Saunders co, 2008:458-488.

   

  12. کونی وایت دلانی، مری لولوئیز. راهنمای درمان وریدی.ترجمه  بهمن رضایی. تبریز : انتشارات سالار؛ 1374. 86-135.

   

  13. Hankins  J. Hedrick  C. Maxine B. Perdue . Waldaman  Lonsway  R .Infusion Therapy in clinical practice-2 Edition USA : 2001:546-588.

   

  14.Intravenous  nurses society :Infusion nursing  standards of practice , Jin (suppl) 23(6S), 2000:252-266.

   

  15. Foster L,wallis m, Paterson B, Tames H .A Descriptive study of peripheral intravenous catheters in patients admitted to a pediatric unit in one Australian hospital. Journal of infusion nursing. 2002. 25)3(:159-67.

   

  16. Hadaway L. Navigating toward advanced nursing practice. Journal of Infusion Nursing, 2012 .35(4) :230-240.

   

  17. Potter PA, Perry AG. Basic Nursing – A Critical Thinking Approach. 4th ed. Philadelphia: Mosby Company; 1999 :856-81.

   

  18.Tagalakis V, Kahn SR , Libman M , Blostein M. The epidemiology of peripheral vein infusion thrombophlebitis: acritical review. Am J Med 2002; 13(2): 146-51.

   

  19. Tushida T ,Makimoto K, Toki M,  Sakai K. The effectiveness of a nurse initiated intervention to reduce catheter-associated blood stream infections in an urban acute hospital: an intervention study with before and after comparison. International Journal of nursing studies. 2007,44(8):1324-1333.

   

  20. Macklin D. Phlebitis: A painful complication of peripheral IV catheterization that may be prevented. 2003; 3(2): 55-60.

   

  21.Nettina SM . The Lippincott manual of Nursing Practice. 7th edition. Maryland. Lippincott. Co.2013:82-120.

   

  22.تقی نژاد ح،اسدی ذاکر م، تابش ح. تجزیه و تحلیل مقایسه اثرات بتادین و الکل به عنوان ضدعفونی کننده بر روی عوارض ناشی از کاتترهای داخل وریدی. مجله دانشگاه علوم پزشکی ایلام.1384؛13(4):10-16.

   

  23.دستجردی م. بررسی شیوع عوارض تزریقات وریدی در بیماران بستری در بیمارستان های دانشگاه علوم پزشکی . پایان نامه کارشناسی ارشد،تهران . دانشگاه تربیت مدرس،1369.:5-2.

  24.اصلانی ی.  بررسی فلبیت ناشی از کتتر های وریدی در بیماران بستری در بخش های داخلی و جراحیبیمارستان های کاشانی و هاجر شهرکرد. مجله دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد1378. 3 : 48-44.

   

  25.قدمی احمد.بررسی میزان شیوع و مقایسه خطر ایجاد فلبیت در بیماران برحسب زمان جایگذاری وسایل داخل عروقی در طی 72،48،24و96 ساعت. ره آورد دانش 1379. 3(4) : 30 -27.

   

  26-Tushida T,Makimoto K,Toki M ,Sakai k. The effectiveness of a nurse initiated intervention to reduce catheter-associated blood stream infections in an urban acute hospital: an intervention study with before and after comparison. International Journal of nursing studies. 2007: 14(8) 1324-1333.

   

  27. Webster J, Gillies D, O’Riordan E, Sherriff KL, Rickard CM. Gauze and tape and transparent polyurethane dressings forcentral venouscatheters2011: 4-8(Review).

   

  28. Grady NP, Alexander M, Dellenger EP. Guidelines for the prevention of intravascular catheter-related infections. MMWR. 2002; 51(RR10): 1-26.

   

  29.Waitt C,Waitt P,Pirmohamed M . Intravenous therapy. Postgraduate Medical Journal.2004;80(939):1-6.            

   

  30.Singhal AK,Mishra S, Bhatnagar S.Recent advances in management of intravascular catheter related infections. Indian Journal of medical & Paediatric Oncology.2004;26(1):31-40.       

   

  31. Rigdon.Robert O. Protocols for the prevention of intravascular device – related infections. Critical Care Nursing. 2001; 24(2): 39-47.

   

  32. Robert A. Heparin sodium versuse 0.9% sodium chloride injection for maintaining patency of indwelling intermittent infusion devices. Clinical Pharmacy. 1988; 7(6): 439-43.

   

  33. Khawaja HT, James J, Payne J. Survival of peripheral intravenous infusion. BMJ. 1992; 304(18): 1053-4.

   

  34. Callaghan S,Copnell  B,jahson L. Comparison of two methods of peripheral intravenous cannula securement in the pediatric setting.Journal of infusion nursing . July/August 2002. 25(4):256-264.

   

  35. بیاتی ا . بررسی عوامل مستعد کننده بروز فلبیت در کودکان تحت مایع درمانی وریدی بستری در بیمارستان های تحت پوشش دانشگاه تهران. مجله آورد دانش . زمستان 1387: 21-25.

   

  36. Karadag A ,Gorgulu S. Devising an intravenous fluid therapy protocol and compliance of nurses with the protocol. JIntraven Nurs 2000; 23 (4) : 232-8.

   

  37.Josephson. Dianne - L. Intravenous  Infusion Therapy  for nurses 1999:654-669.

   

  38. Leonard A. Mermel   D. Prevention of intravascular catheter  Related  Infection 2000:132: 391- 402.

   

  39.Maki .MD. Prof C . Alvardo M. Renger Perospective randomized trial of povidine- idine , alcohol, and chlorhexdine for prevention of  infection of associated with central venous and arterial catheters 1991:338(8763):339-343

   

  40. Monreal M. Infusion phlebitis in patient with acute pneumonia: A Prospective study chest:1999: 115:1576-1580

   

  41. اشک تراب ط، سلیمانیان ت، فراهانی ز، مجد ح، ثمینی م. مقایسه تاثیر ضدعفونی پوست با محلول کلرهگزیدین و الکل بر میزان بروز فلبیت مرتبط با کاتتر وریدی محیطی در بیماران قلبی بستری در بخشهای اورژانس، سی سی یو و پست سی سی یو بیمارستان شهید مصطفی خمینی وابسته به دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ایلام. نشریه دانشکده پرستاری و مامایی شهید بهشتی.تابستان1385؛16(53):40-47.

   

  42.Evans, David."Management of peripheral intravascular devices.” Best Practice ,1998, 2(3):33-36.

   

  43.Taylor,Carol.Lillis,Carol.Lemon,Perscilla."Fundamentals of nursing". Philadelphia: Lippincott co.2001:618

   

  44.Lundgren,Anna.Christina, E.K. Anna." Factors influencing nurses handling and control of peripheral intravenolines."Int.J.Nurse.Stud,1996,33(2):131-42

   

  45.Maki .MD. Prof C . Alvardo M. Renger Perospective randomized trial of povidine- idine , alcohol, and chlorhexdine for prevention of  infection of associated with central venous and arterial catheters 1991:338(8763):339-343

   

  46.Willam,A.Doris.Masoorli, Susan. "Essentials of iv therapy. "Nurse pectrum.2002:512-520. avalable from http://nsweb.nursingspectrum.com/ce/ce94.htm

   

  47. Roberts Gw, Holmes MD, Staugas RE, Day RA, Finlay CF, Pitcher A . Peripheral intravenous line survival and phlebitis prevention in patients receiving intravenous antibiotic:heparin / hydrocortisone versus in . line filters. AnnPharmacother1994 ; 28 (1) :6-11.

   

  48. Heker JF. Potential for extending survival of peripheral intravenous infusions . Br Med J 1992; 304(6827): 619-24.

   

  49.Becherucci A, D Bagilet,J Marenghini, M Diab& H Biancardi: [Effect of topical and oral diclofenac on superficial thrombophlebitis caused on superficial thrombophlebitis caused by intravenous infusion]. Med Clin (Barc). 2000.114(10):371-3

   

  50.  Bolander VB, Sornson, Luckman S. Basic nuring a psychophisiologic approch. 3th edition. philadelphia. WB.Saunders Co. 1994; 985-355.

   

  51.Katzung BG. Basic and Clinical Pharmacology. 11th ed. California Appelton&Lange;2009 :182- 349.

   

  52.Khawaja HT, James J, Payne J. Survival of peripheral intravenous infusion. BMJ. 1992; 304(18): 1053-4.

   

  53.Brunner L, Suddarth D. Textbook of medical surgical nursing. Philadelphia: JB Lippincotte Company; 2008:447-521.

   

  54.DosReis PE,Silveira RC, Vasques CL. Pharmacological Interventions to treat phlebitis: systematic review. Journal of Infusion2009. 32(2):74-9

   

  55. Woodhouse CR: Movelat in the prophylaxis of infusion thrombo phelebitis. Br Med J. 1979, 1:454-455.

   

  56.Stein L: Clinical studies of a new vehicle formulationfor topical corticosteroids in the treatmentof psoriasis. J Am Acad Dermatol. 2005, 53,S39-49.

   

  57. Breneman D, AB, Fleischer Jr., D Kaplan, M Lebwohl,B Miller, D Pariser, T Rist, L Swinyer, YLiu & V Foley: Clobetasol propionate 0.05% lotion in the treatment of moderate to severe atopicdermatitis: a randomized evaluation versus clobetasol propionate emollient cream. J DrugsDermatol. 2005, 4, 330-336.

   

  58.Fontaine J, P Joly & JC Roujeau: Treatment of bullous pemphigoid. J Dermatol. 2003, 30, 83-90.

   

  59.Clobetasol 17-Propionate Cream as an Effective Preventive Treatment for Drug Induced Superficial Thrombophlebitis. Scand. J. Lab. Anim. Sci. 2009 .36(2):33-35.

   

  60.Effect of corticosteroids on phlebitis induced by intravenous infusion of antineoplastic agentsin rabbits. Int J Med Sci. 2009; 6(4): 218–223Published online 2009 August 6.

   

  61.Willam,A.Doris.Masoorli, Susan. "Essentials of iv therapy. "Nurse pectrum.2002.424-450. avalable from http://nsweb.nursingspectrum.com/ce/ce94.htm

   

  62. Leonard A. Mermel   D. Prevention of intravascular catheter  Related  Infection 2000:132: 391- 402.

   

  63.Donna G. Timing   intravenous  administration set changes : A systematic review. Infection control and Hospital   Epidemiology: 2004:25:240-250.

   

  64.Myles p. Buckland M. Burnett W .Single versus double occlusive dressing technique to minimize infusion  thrombophlebitis :1991:19(14):525-9.

   

  65. Brunner LS. Suddarth DS. Medical surgical Nursing  16 th  ed .philadephia. lippincatt.2011:288-2123 .

   

  66.Popovsky, MA. Ilstrup , DM. "Randomized clinical trial of transparent polyurethane iv dressing.” Journal of NITA ,1999;(2):107-10.

   

  67.Roach, h.Larson, E.Cohran, j.Bartlett ,B. "Intravenous site care practices in critical care. "Heart and Lung, 1995, sep-oct,24(5):420-4.

   

  68.Lundgren,Anna.Christina, E.K. Anna." Factors influencing nurses handling and control of peripheral intravenolines."Int.J.Nurse.Stud,1996,33(2):131-42.

   

  69. گایتون وهال.فیزیولوژی پزشکی. مترجمین دکتر اصغر قاسمی و دکتر مسلم محمدی.انتشارات خسروی. سال 1391. 311-320.

   

  70. برونر سودارث. پرستاری داخلی جراحی آب والکترولیت ، درد، شوک. ترجمه نیره ابراهیمی. انتشارات سالمی. ویرایش 1389. 128-145.

   

  71. پاتریشیا آن پاتر ، آن گریفین پری. پوتر و پری. اصول پرستاری. تهران، انتشارات سالمی، 1387. 322-345.

   

  72. سوزان کی . مارکل – پول. آی . وی . تراپی: ( درمان داخل وریدی به زبان ساده). ترجمه بابک عزیز افشاری. تهران . موسسه فرهنگی انتشاراتی تیمور زاده ، 1380:73-283.

   

  73. کاتزونگ. فارماکولوژی پایه و بالینی .ترجمه دکتر مهرنازرضوانفرد و فرناز سینائی. تهران : انتشارات رفیع : جلد اول 1389 : 395-388.

   

  74. کاتزونگ. فارماکولوژی پایه و بالینی .ترجمه دکتر مهرناز رضوانفرد و فرناز سینائی. تهران : انتشارات رفیع : جلد دوم 1389 : 855-840.

   

  75 آوازه آ، الهی ن، اسدی ذاکر م، راسخ ع، حسینی ف. تأثیر نیتروگلیسیرین موضعی بر بروز و شدت فلبیت ناشی از کاتترهای وریدی. مجله دانشگاه علوم پزشکی زنجان.تابستان 1383؛15:47-20.

  76. نکوزاد ن، اشک تراب ط، مجاب ف، علوی ح، آزاده پ. بررسی اثر روغن کنجد در پیشگیری از فلبیت ناشی از شیمی درمانی. مجله علمی ابن سینا. بهار و تابستان1390؛11:14-16.

   

  77. صالح مقدم ا، واحدیان عظیمی ا،رضایی ادریانی م. اثر پماد نیتروگلیسرین 2% بر شدت فلبیت ناشی از کاتتر وریدی. مجله دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد.2009؛11(2):22-29.

   

   

  78- Tjon JA, Ansani NT. Transdermal nitroglycerin for the prevention of intravenous infusion failure due to phlebitis and extravasation. Ann Pharmacother2000; 34: 1189-92.

   

  79.Jackson,Andrew.Visual infusion infusion phlebitis score .Intravenous Access Network and Rotterdam General Hospital NHS Trust .1998:320-334. available from www,insert.co.uk/vip.pdf

   

  80.Infusion Nurses Society. Phlebitis scale. In: Infusion Nursing Standards of Practice.Norwood, MA: Infusion Nurses Society; 2006: 59-62.

   

  81. آندرولی ک، گریکز ل. مبانی طب داخلی سیسیل. ترجمه روشنک قطبی، تهران: انتشارات گلبان، سال1382: 119-115.

   

   

  82. Malach T, Jerassy Z, Rudensky B, Schlesing Y.prospective surveillance of phlebitis associated with peripheral intravenous catheters. 2006; 34(5):44-48.

   

  83. Cokmez A, Gur S, Genc H, Deniz S, Tarcan E . Effect of transdermal glyceryl trinitrate and anti-inflammatory gelin infusion phlebitis. ANZ J Surg2003;73 (10): 794-6.

   

  84. رحمانی  ر. حق خواه  س. بررسی تاثیر نیتروگلیسیرین موضعی از طریق کاتتر وریدی بر پیشگیری از فلبیت  در بیماران تحت شیمی درمانی مجله پزشکی کوثر پاییز 78. 2: 37-42.


موضوع پایان نامه مقایسه تاثیر پماد کلوبتازول با پماد نیتروگلیسیرین بر پیشگیری از فلبیت سطحی ناشی از آنژیوکت دربیماران بستری در بخش جراحی مردان بیمارستان ولی عصر(عج) شهر اراک سال 1392, نمونه پایان نامه مقایسه تاثیر پماد کلوبتازول با پماد نیتروگلیسیرین بر پیشگیری از فلبیت سطحی ناشی از آنژیوکت دربیماران بستری در بخش جراحی مردان بیمارستان ولی عصر(عج) شهر اراک سال 1392, جستجوی پایان نامه مقایسه تاثیر پماد کلوبتازول با پماد نیتروگلیسیرین بر پیشگیری از فلبیت سطحی ناشی از آنژیوکت دربیماران بستری در بخش جراحی مردان بیمارستان ولی عصر(عج) شهر اراک سال 1392, فایل Word پایان نامه مقایسه تاثیر پماد کلوبتازول با پماد نیتروگلیسیرین بر پیشگیری از فلبیت سطحی ناشی از آنژیوکت دربیماران بستری در بخش جراحی مردان بیمارستان ولی عصر(عج) شهر اراک سال 1392, دانلود پایان نامه مقایسه تاثیر پماد کلوبتازول با پماد نیتروگلیسیرین بر پیشگیری از فلبیت سطحی ناشی از آنژیوکت دربیماران بستری در بخش جراحی مردان بیمارستان ولی عصر(عج) شهر اراک سال 1392, فایل PDF پایان نامه مقایسه تاثیر پماد کلوبتازول با پماد نیتروگلیسیرین بر پیشگیری از فلبیت سطحی ناشی از آنژیوکت دربیماران بستری در بخش جراحی مردان بیمارستان ولی عصر(عج) شهر اراک سال 1392, تحقیق در مورد پایان نامه مقایسه تاثیر پماد کلوبتازول با پماد نیتروگلیسیرین بر پیشگیری از فلبیت سطحی ناشی از آنژیوکت دربیماران بستری در بخش جراحی مردان بیمارستان ولی عصر(عج) شهر اراک سال 1392, مقاله در مورد پایان نامه مقایسه تاثیر پماد کلوبتازول با پماد نیتروگلیسیرین بر پیشگیری از فلبیت سطحی ناشی از آنژیوکت دربیماران بستری در بخش جراحی مردان بیمارستان ولی عصر(عج) شهر اراک سال 1392, پروژه در مورد پایان نامه مقایسه تاثیر پماد کلوبتازول با پماد نیتروگلیسیرین بر پیشگیری از فلبیت سطحی ناشی از آنژیوکت دربیماران بستری در بخش جراحی مردان بیمارستان ولی عصر(عج) شهر اراک سال 1392, پروپوزال در مورد پایان نامه مقایسه تاثیر پماد کلوبتازول با پماد نیتروگلیسیرین بر پیشگیری از فلبیت سطحی ناشی از آنژیوکت دربیماران بستری در بخش جراحی مردان بیمارستان ولی عصر(عج) شهر اراک سال 1392, تز دکترا در مورد پایان نامه مقایسه تاثیر پماد کلوبتازول با پماد نیتروگلیسیرین بر پیشگیری از فلبیت سطحی ناشی از آنژیوکت دربیماران بستری در بخش جراحی مردان بیمارستان ولی عصر(عج) شهر اراک سال 1392, تحقیقات دانشجویی درباره پایان نامه مقایسه تاثیر پماد کلوبتازول با پماد نیتروگلیسیرین بر پیشگیری از فلبیت سطحی ناشی از آنژیوکت دربیماران بستری در بخش جراحی مردان بیمارستان ولی عصر(عج) شهر اراک سال 1392, مقالات دانشجویی درباره پایان نامه مقایسه تاثیر پماد کلوبتازول با پماد نیتروگلیسیرین بر پیشگیری از فلبیت سطحی ناشی از آنژیوکت دربیماران بستری در بخش جراحی مردان بیمارستان ولی عصر(عج) شهر اراک سال 1392, پروژه درباره پایان نامه مقایسه تاثیر پماد کلوبتازول با پماد نیتروگلیسیرین بر پیشگیری از فلبیت سطحی ناشی از آنژیوکت دربیماران بستری در بخش جراحی مردان بیمارستان ولی عصر(عج) شهر اراک سال 1392, گزارش سمینار در مورد پایان نامه مقایسه تاثیر پماد کلوبتازول با پماد نیتروگلیسیرین بر پیشگیری از فلبیت سطحی ناشی از آنژیوکت دربیماران بستری در بخش جراحی مردان بیمارستان ولی عصر(عج) شهر اراک سال 1392, پروژه دانشجویی در مورد پایان نامه مقایسه تاثیر پماد کلوبتازول با پماد نیتروگلیسیرین بر پیشگیری از فلبیت سطحی ناشی از آنژیوکت دربیماران بستری در بخش جراحی مردان بیمارستان ولی عصر(عج) شهر اراک سال 1392, تحقیق دانش آموزی در مورد پایان نامه مقایسه تاثیر پماد کلوبتازول با پماد نیتروگلیسیرین بر پیشگیری از فلبیت سطحی ناشی از آنژیوکت دربیماران بستری در بخش جراحی مردان بیمارستان ولی عصر(عج) شهر اراک سال 1392, مقاله دانش آموزی در مورد پایان نامه مقایسه تاثیر پماد کلوبتازول با پماد نیتروگلیسیرین بر پیشگیری از فلبیت سطحی ناشی از آنژیوکت دربیماران بستری در بخش جراحی مردان بیمارستان ولی عصر(عج) شهر اراک سال 1392, رساله دکترا در مورد پایان نامه مقایسه تاثیر پماد کلوبتازول با پماد نیتروگلیسیرین بر پیشگیری از فلبیت سطحی ناشی از آنژیوکت دربیماران بستری در بخش جراحی مردان بیمارستان ولی عصر(عج) شهر اراک سال 1392

پایان نامه جهت دریافت درجه کارشناسی ارشد مراقبت های ویژه نوزادان چکیده عنوان: بررسی ارتباط بین آگاهی و عملکرد پرستاران شاغل در بخش های نوزادان در زمینه رگ­ گیری در بیمارستان­های وابسته به دانشگاه علوم پزشکی تبریز در سال 1392 مقدمه: رگ ­گیری مهمترین پروسیجردرمانی در بین بیماران بستری است و به دلیل ماهیت تهاجمی ، این پروسیجر با عوارض فراوان و شایعی همراه است. هدف از مطالعه حاضر ...

پایان‌نامه کارشناسی ارشد در رشته پرستاری مراقبت های ویژه چکیده: مقدمه: بیماران نارسایی مرحله نهایی کلیه، درد ناشی از کانولاسیون های مکرر فیستول را به عنوان شدیدترین استرس حاصل از روند درمان و بزرگ ترین دغدغه زندگی خود می دانند. پرستاران به عنوان یکی از اهداف اساسی اقدامات خود، وظیفه تسکین این درد را بر عهده دارند. براین اساس، این مطالعه با هدف تعیین تاثیر دو داروی موضعی ...

(پایان نامه) جهت دریافت مدرک کارشناسی ارشد آموزش پرستاری (گرایش داخلی- جراحی) چکیده: زمینه و هدف: مداخلات الکتروفیزیولوژیک از جمله روش های جدید در تشخیص و درمان دیس ریتمی ها بوده و مانند هر مداخله تهاجمی دیگر، عوارضی همچون اضطراب را به دنبال دارد. با توجه به اثرات اضطراب بر شاخصهای همودینامیک و ناراحتی بیماران، به کاربردروشهایی ایمن و کم هزینه برای کننرل این مشکل روانشناختی نیاز ...

پایان نامه جهت دریافت مدرک کارشناسی ارشد پرستاری مراقبتهای ویژه مقدمه : جاگذاری کاتتر وریدی متداول ترین اقدام تهاجمی است که برای بیماران بستری در بیمارستان انجام می شود. در بسیاری از موارد این پروسیجر ساده می تواند باعث نجات جان بیمار شود. از جانب دیگر این اقدام در برخی از گروهها و بیماران به تکنیکی مشکل و زمان بر تبدیل می شود. برای رفع مشکلات همراه با این تکنیک اقدامات کمک ...

براي دريافت درجه کارشناسي ارشد مهندسي پليمر- صنايع پليمر ارديبهشت 1393 چکيده  با پيشرفت دانش‌ها و علوم مختلف، مرزهاي دانش به‌هم رسيده و در برخي از زمينه‌ها ما شاهد آمي

پايان نامه مقطع کارشناسي ارشد رشته شيمي سال 1384 -1 متابولسيم روي 1-1-1 پيشگفتار در طبيعت دهها عنصر وجود دارند که با مقاديري هر چند اندک، در بدن موجودات زنده اعمال و وظايف بسيار حياتي

  اگزما  Eczema نکته : دربعضي موارد توسط پزشکان اگزما مترادف با درماتيت در نظر گرفته مي شود ولي بايد دقت کرد که تمام انواع اگزماها نوعي درماتيت هستند ولي هر درماتيتي اگزما نيست . ت

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد « M.A » چکیده هدف: توجه به حمایت اجتماعی و سلامت روانی و مهارتهای مقابله ای معتادان در حین ترک اعتیاد موضوعی مهم و با ارزش برای توفیق در ترک اعتیاد به شمار می رود. هدف کلی این پژوهشتعیین حمایت اجتماعی، راهبردهای مقابله ای، و سلامت روانی معتادان گمنام و معتادان تحت درمان با متادون در شهرستان قروه(استان کردستان)می باشد. روش وابزار: جامعه ...

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی گرایش: استراتژیک چکیده هدف کلی پژوهش حاضر، تعیین تاثیر الزامات برنامه ریزی استراتژیک نیروی انسانی بر عملکرد کارکنان شبکه بهداشت و درمان استان هرمزگان می باشد. برای این منظور یک فرضیه اصلی و چهار فرضیه فرعی طراحی شده است. جهت آزمون فرضیه ها پرسشنامه ای شامل 45 سوال با توجه به شاخصهای تعریف شده برای ابعاد الزامات برنامه ریزی ...

پایان ­نامه جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد رشته مدیریت بازرگانی گرایش: داخلی چکیده: مبحث کیفیت خدمات در دنیای امروز دارای جایگاه ویژه ای در بازاریابی مشتریان است. اما این موضوع در رابطه با بیماران اهمیت دوچندانی می یابد. زیرا رعایت نکات و اصول صحیح ارائه خدمات به بیماران می تواند نقش بسزایی در سلامت جسم و روان بیماران و حتی رضایت خانواده های آنان داشته باشد. در این تحقیق به بررسی ...

ثبت سفارش