پایان نامه بررسی مهارت های حل مسئله و عوامل مرتبط با آن در دانشجویان کارشناسی پرستاری دانشگاه علوم پزشکی گیلان در سال 93-1392

word 1 MB 31982 82
1393 کارشناسی ارشد پیراپزشکی
قیمت قبل:۶۴,۴۰۰ تومان
قیمت با تخفیف: ۲۴,۶۰۰ تومان
دانلود فایل
 • بخشی از محتوا
 • وضعیت فهرست و منابع
 • پایان نامه جهت دریافت مدرک کارشناسی ارشد آموزش پرستاری

  (گرایش کودکان)

  چکیده

  مقدمه: حل مسئله یک مهارت اساسی برای زندگی در عصرحاضر است. مهارت های حل مسئله و تصمیم گیری مبتنی بر دانش جزء رفتارهای مورد انتظار دانشجویان پرستاری است و یادگیری این مهارت ها باید از دوران دانشجویی آغاز گردند.

  هدف: هدف از مطالعه حاضر تعیین مهارت های حل مسئله و عوامل مرتبط با آن در دانشجویان کارشناسی پرستاری دانشگاه علوم پزشکی گیلان می باشد.

  روش کار: این پژوهش یک مطالعه مقطعی از نوع توصیفی تحلیلی می باشد که در آن کلیه دانشجویان سال اول تا چهارم کارشناسی پرستاری دانشگاه علوم پزشکی گیلان در سال 1392 شرکت داشتند. داده ها در این پژوهش، با استفاده از پرسشنامه ای مشتمل بر دو قسمت: 1) ابزار حل مسئله هپنر و پیترسون(Heppner & Petersen problem solving inventory(PSI)) 2) عوامل فردی- اجتماعی و آموزشی مرتبط با مهارت های حل مسئله گردآوری و با آزمون های آماری توصیفی(میانگین و انحراف معیار) و استنباطی(کای اسکوار، کروسکال والیس، من ویتنی و ضریب همبستگی اسپیرمن و رگرسیون لوجستیک چندگانه) تجزیه و تحلیل گردیدند.

  نتایج: نتایج نشان داد که میانگین کل نمرات مهارت های حل مسئله برابر با 91/20±45/91 می باشد. بررسی عوامل فردی- اجتماعی و آموزشی نشان داد که براساس مدل رگرسیون لوجستیک چندگانه، تعداد خواهر و برادر(019/0=P)، سطح تحصیلات مادر(026/0=P)، موفقیت در حل مسائل و مشکلات(0001/0=P)، ارزیابی نوع رفتار مادر(013/0=P)، دانشکده محل تحصیل(024/0=P)، رضایت از رشته تحصیلی(006/0=P)، موفقیت در مهارت های حرفه ای و بالینی(03/0=P)، بی انگیزشی (001/0=P) و انگیزش درونی (004/0=P) از عوامل مرتبط با مهارت حل مسئله می باشند.

  بحث و نتیجه گیری: در این پژوهش دانشجویان پرستاری، از سطح مطلوبی از مهارت حل مسئله برخوردار بودند. مهارت های حل مسئله قابل یادگیری هستند. از این رو توصیه می شود که با تمرکز بر یادگیری مبتنی بر مسئله با رویکرد دانشجو محور، بتوان این مهارت ها را در هر زمینه آموزشی افزایش داد.

  کلید واژه ها: مهارت های حل مسئله، دانشجویان پرستاری، عوامل مرتبط.

  زمینه پژوهش :

          از زمانی که آموزش رسمی در جوامع بشری رواج یافته، پرورش توانمندی های فراشناختی، همانند فهم و درک، استدلال، تفکر، خلاقیت، حل مسئله و قضاوت مورد تاکید بوده است (1). حل مسئله یک مهارت اساسی برای زندگی در عصرحاضر است (2)، زیرا انسان ها در مراحل مختلف زندگی با مشکلات متعددی روبرو می شوند که برای حل آن ها نیاز به تفکر خلاق، منتقدانه و تحلیل گر دارند (3). حل مسئله نوعی تفکر معطوف به هدف است (4). یک فرایند ذهنی و تفکر منطقی و منظمی است که به فرد کمک می کند تا هنگام رویارویی با مشکلات، راه حل های متعددی را جستجو و سپس بهترین راه حل را انتخاب کند (5). این مفهوم؛ به عنوان یک فرایند شناختی سطح بالا با بسیاری از فرایندهای شناختی دیگر مانند انتزاع، جستجو، یادگیری، تصمیم گیری، استنباط و تجزیه و تحلیل در تعامل است (6) به طوری که؛ مشیرآبادی آن را فرایندی نظام مند می داند که بر تحلیل موقعیت مسئله، تمرکز داشته و بیانگر توانایی اشخاص در غلبه بر موانع و دستیابی به اهداف می باشد و شامل سه مولفه ی اعتماد به خود در حل مسئله[1]، شیوه اجتناب- نزدیکی به مسئله[2] و کنترل شخصی[3] است که به ترتیب، بیانگر اعتقاد فرد به توانایی در حل مشکلات، تمایل وی برای رد شدن از کنار مشکلات و یا مقابله رو در رو با آن ها و استفاده از راهکار های متنوع و متفاوت در کنترل رفتار و هدفداری در فرایند حل مسئله می باشد (1).

          در واقع؛ هدف آموزش حل مسئله، فراگیری روش کلی برخورد با مسائل و مشکلات، آموزش روش استدلال، استفاده از اعتقادات و ارزش ها و تصمیم گیری در برخورد با مشکلات موجود است (7). آموزش گام به گام مهارت های حل مسئله در بلوغ شناختی، عاطفی و مهارتی افراد نقش بسزایی داشته و سبب افزایش قدرت تصمیم گیری در آنان می شود (8)، افرادی که توانایی بیشتری در حل مسائل دارند، کمتر دچار افسردگی می شوند، مهارت های اجتماعی بالا و ارتباطات سالم تری دارند و میزان اضطراب در آنان نسبت به سایرین، کمتر است (9 و 10). همچنین اگر حل مسئله به نحو مؤثری به کار گرفته شود مقاومت فرد را در برابر منابع استرس بیرونی بالاتر برده و آسیب پذیری وی را در برابر افسردگی و دیگر مشکلات عاطفی کاهش می دهد (5)، بعلاوه، حل مسئله، تاثیر بسزایی در ایجاد اعتماد به نفس و کسب آرامش دارد و به انسان نیرویی ویژه و انگیزه ای مناسب برای مواجهه ی سازنده با مشکلات می دهد (11).

          هنر مراقبت از بیماران نیز، به دانش، مهارت و تخصص نیاز دارد و قلب عملکرد مؤثر، توانایی حل مسئله است (12). پرستاران از نظر تأثیرگذاری بر پدیده سلامتی در موقعیتی منحصر به فرد قرار دارند و داشتن دانش و مهارت به تنهایی برای موفقیت حرفه ای آن ها کافی نیست، بلکه شیوه ی برخورد با مسائل مختلف نیز مهم است (2). هر بیمار در موقعیت های بالینی، دارای خصوصیاتی منحصر به فرد بوده و هیچ راه حل ثابتی برای حذف یا تعدیل مشکلات بیماران مختلف وجود ندارد. بنابراین، پرستاران به خصوص در موقعیت های جدید بالینی، به مسئولیت های مستقل، قضاوت و تصمیم گیری درست نیاز دارند (13). حدود 6/16- 4 درصد از بیماران بستری در بیمارستان های آمریکا، استرالیا و انگلیس بر اثر عدم تصمیم گیری مناسب و صحیح پرستاری و پرسنل بهداشتی- درمانی، دچار آسیب هایی مانند ناتوانی دائمی و مرگ شده اند، اما در بیمارستان هایی که مشارکت و تصمیم گیری های تیم درمانی در سطح بالا بوده، میزان مرگ و میر 41 درصد کمتر از میزان پیش بینی شده، گزارش شده است (14). از طرفی، گسترش فناوری، نیاز بیماران به مراقبت با کیفیت، تاکید بر محدود کردن هزینه ها و طول مدت بستری، افزایش جمعیت سالمند، فرایندهای پیچیده ی بیماری و افزایش هوشمندی و آگاهی بیماران، تغییراتی هستند که پیش روی پرستاران قرار دارند، حال؛ برای آنکه پرستاران قادر به تطابق با این تغییرات و افزایش مسئولیت ها باشند، لازم است صاحب مهارت های سطح بالای تفکر باشند تا بتوانند ایده های جدیدی ارائه دهند (1) و قادر باشند بهترین راه حل ها را در برخورد با مشکلات و نیازهای بیماران اتخاذ نمایند (2).

          مهارت های حل مسئله و تصمیم گیری مبتنی بر دانش، جزء رفتارهای مورد انتظار دانشجویان پرستاری است (15) و یادگیری این مهارت ها، به عنوان نیاز آموزشی، باید از دوران دانشجویی آغاز گردد (17 و 16) تا دانشجویان بتوانند دانش تئوری فراگرفته شده را در موقعیت های واقعی بکار گرفته و مشکل بیمار تحت مراقبت خود را حل نمایند (16). لذا دانشجویان قبل از ورود به محیط کار، نیاز دارند تا از احساسات، نگرش ها و رفتارهای خود در ارتباط با دیگران، شناخت پیدا کنند، تا بتوانند تصمیم گیری و حل مشکل آسان تر و بهتری داشته باشند (2).

          با توجه به این که هدف اصلی آموزش در رشته های علوم پزشکی از جمله پرستاری، رشد شایستگی حرفه ای و توسعه ی مهارت های تصمیم گیری و حل مسئله می باشد، آموزش پرستاری مسئول ایجاد محیطی است که بتواند یادگیری دانشجویان و کسب مهارت های شناختی، عاطفی و روان حرکتی را به گونه ای تسهیل کند تا دانشجویان قادر به مراقبت از افراد نیازمند در موقعیت های مختلف باشند و ضروری است تا افرادی را تربیت کند که توانایی شناخت و حل مشکلات را داشته باشند. لذا، در سال های اخیر ماهیت عملکرد بالینی تغییر پیدا کرده و تحت تاثیر مدل های گام به گام حل مسئله قرار گرفته است (1). به طوری که؛ نیزو[4]، یک فرایند پنج مرحله ای حل مسئله مشابه با فرایند پرستاری پیشنهاد می کند. بنابراین، نیاز به افرادی که مهارت های حل مسئله را به طور مؤثر در عملکردشان به کار گیرند، ضروری تر به نظر می رسد(18).

          نتایج مطالعه ای در دانشجویان پرستاری، نشان داد که آن ها فاقد مهارت های حل مسئله هستند، اما در محیط مراقبت سلامت پیچیده ی امروز، پرستاران باید قادر به حل دقیق، کامل و سریع مشکلات باشند (15). بسیاری از دانشجویان پرستاری وارد محیط بالین می شوند، بدون این که بتوانند مشکل را بشناسند و برای حل آن، طرح ریزی کنند. نتایج برخی از مطالعات نیز بیانگر آن است که این مهارت در پرستاران و دانشجویان پرستاری از نمره ی پایینی برخوردار است (12). اما مشیرآبادی در مطالعه ی خود در دانشگاه ایران گزارش کرده است: میانگین امتیازات مهارت حل مسئله دانشجویان پرستاری مطلوب می باشد (51/21±5/89) (1). مطالعه ی سینار[5] در دانشگاه ساکاریا[6]ی ترکیه بیانگر آن است که دانشجویان پرستاری، مهارت مطلوبی در حل مسئله دارند (56/17±37/85) (15). در حالیکه بسر[7] مهارت حل مسئله ی متوسطی را در دانشجویان پرستاری دانشگاه دوکوزایلول[8] ترکیه گزارش کرد (19).

          با توجه به اهمیت مهارت های حل مسئله، به نظر می رسد که بررسی عوامل مرتبط با این مهارت ها نیز دارای اهمیت بسیاری است. به طور کلی؛ با توجه به نتایج مطالعات مختلف، عوامل متعددی بر ایجاد و ارتقاء این مهارت ها نقش دارند. گروهی از محققین این عوامل را در دو دسته ی عوامل فردی شامل هوش، انگیزه، وضعیت از پیش دانسته ها، ثبات عملکردی و عوامل اجتماعی شامل سطح اجتماعی- اقتصادی، تکامل اجتماعی، روش های آموزش و مراقبت در دوران کودکی و نگرش های خانواده، موقعیت فیزیکی مدرسه و کلاس تقسیم بندی می کنند. برخی دیگر نیز عوامل مؤثر بر حل مسئله را در سه گروه شناختی، عاطفی و تجربی طبقه بندی می کنند (20). آنچه مسلم است، حل مسئله به عنوان یک نیروی قوی در سازگاری با نیازها و رویدادهای روزانه زندگی مطرح بوده و با تمرکز بر نقش عوامل فردی، تاثیرات محیطی و زمینه های فرهنگی جوامع مختلف، در افراد تثبیت می شود (9). بنابراین؛ تعیین و شناسایی توانایی های حل مسئله و عوامل مرتبط با آن، مهم است. به طور کلی؛ با توجه به بررسی مطالعات مختلف و نظر صاحبنظران این امر، در این مطالعه، عوامل مرتبط با مهارت های حل مسئله ی دانشجویان، در سه دسته ی کلی عوامل فردی- اجتماعی، آموزشی و انگیزشی بحث و بررسی می شوند (1، 9، 15، 21). 

  Abstract

  Introduction: Problem solving is an essential skill for life today. Problem solving and decision making skills based on knowledge is expected behavior from nursing students and learning these skills should start during student education.

  Objective: The purpose of present study is to determine problem solving skills and related factors in nursing students of Guilan University of Medical Sciences.

  Methods: This is an analytical descriptive cross- sectional study conducted on all undergraduate nursing students of Guilan University of Medical Sciences in 2013. Data were collected using a two-part questionnaire including: 1) Heppner & Petersen problem solving inventory (PSI) and 2) relevant socio-demographic and educational factors with problem solving skills. Data were analyzed by descriptive statistics and Chi-square, Kruskal-wallis, Mann-Whitney, Spearman’s correlation coefficients and multiple regressions.

  Results: Findings indicated that problem solving skills mean score was 91.45±20.91. Surveying socio-demographic and educational factors based on multiple logistic regression showed a positive relationship  between the number of siblings (p=0.019), mothers’ educational status (p=0.026), success in problem solving skills (p=0.0001), perceptions about their mothers’ attitude(p=0.013), education department (p=0.024), satisfaction with field of study(p=0.006), success  in professional and clinical practice(p=0.03), unmotivated(p=0.001) and intrinsic motivation(p=0.004) and problem solving skills.

  Conclusion: In the present study, nursing students have good level of problem solving skills. Problem solving skills can be learned therefore it suggested that this skill can be developed by focusing on problem-based learning with student-centered approach in every field of training.    

  Key word: Problem solving skills, nursing students, related factors.

  l

 • فهرست:

  زمینه پژوهش... 2

  اهداف پژوهش... 8

  سوالات پژوهش... 8

  پیش فرض های پژوهش... 9

  تعریف واژه های کلیدی. 10

  محدودیت های پژوهش... 12

  فصل دوم: زمینه و پیشیه تحقیق

  چهارچوب پژوهش... 14

  مروری بر مطالعات انجام شده. 25

  فصل سوم: روش اجرای تحقیق

  روش اجرای پژوهش... 39

  نوع پژوهش... 39

  جامعه پژوهش... 39

  نمونه پژوهش... 39

  تعیین حجم نمونه و روش نمونه گیری 39

  مشخصات واحد های مورد پژوهش... 40

  محیط پژوهش... 40

  ابزار گردآوری اطلاعات.. 40

  تعیین اعتبار علمی یا روایی ابزار 42

  تعیین اعتماد علمی یا پایایی ابزار 42

  روش گردآوری اطلاعات.. 43

  روش تجزیه و تحلیل داده ها 43

  ملاحظات اخلاقی.. 45

   

  عناوین                                                                                                                          صفحه

  فصل چهارم: یافته های پژوهش

  جداول و نمودارها 47

  فصل پنجم: بحث و بررسی یافته­ها

  بحث و بررسی یافته های پژوهش... 71

  نتیجه گیری نهایی.. 82

  کاربرد یافته ها در پرستاری. 83

  پیشنهادات.. 85

  فهرست منابع    87

  منبع:

   

  1.Moshirabadi Z., Comparison of problem-solving skills, creativity and determination in the first and fourthyear nursing students of Iran University of Medical Sciences. [MSc Thesis]. Tehran: Iran University of Medical Science; 2009. [Text in Persian].

  2. Shahbazi S., Hazrati M., Moattari M., Heidari M., Training Problem Solving Skills and its Effect on Emotional Intelligence of Nursing Students of Shiraz. Iranian Journal of Medical Education, 2012, 12(1);67-76. [Text in Persian].

  3. Mahmoudirad M., Arasteh H., Afghah S., Baratisede F., Study of role of teaching Communication skills and social problem solving onthird grade students self esteem and IQ. Journal of Tavanbakhshi, 2008, 8(2);69-74. [Text in Persian].

  4. Sarvghad S., Dianat A., Comparison of learning styles and ways of problem solving in student orientation Humanities, Scienceand Technology–Engineering. Journal of a new approach in themanagement of educational research, 2009, 2(4);77-92. [Text in Persian].

  5. Yuan HB., Williams BA., Fang JB., Pang D., The relationship between self-directed learning readiness and problem solving in Chinese baccalaureate nursing student. Nurse Education Today, 2012, xxx(xxx);1-3. Available from: www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22284973.

  6. Wang Y., Chiew V., On The Cognitive Process of Human Problem Solving. Cognitive systems research, 2008, 11(1);81-92.

  7. Zera'at Z., Ghafourian AR., Effectiveness of problem solving skill teachingon students' educational self thought. Journal of Education Strategies, 2009, 2(1);23-26. [Text in Persian].

  8. Heidari M., Shahbazi S., Derris F., The effect of problem solving training on decision making skill in emergency medicine students. Journal of health promotion management, 2013, 2(2);25-31. [Text in Persian].

  9. Uslu M., Girgin C., The effects of residential conditions on the problem solving skills of university students. Procedia Social and Behavioral Sciences, 2010, (2);3031–3035.

  10. Shahbazi S., Heydari M., Shaykhi RA., The effect of problem solving course on student’s stress intolerance. Journal of Shahrekord University of Medical Sciences (J Shahrekord Univ Med Sci), 2011, 13(2);32-37. [Text in Persian].

  11. Khanifar H., Pourhoseini M., Life skills. Tehran: Hajar Publication, 2008; 11-12. [Text in Persian].

  12. Shahbazi S., Heidari M., The Impact of Training by Social Problem-Solving Model of D–Zurilla & Gold Fried on Problem-Solving Skills of Nursing Students. Iran Journal of Nursing (IJN), 2012, 25(76);1-9. [Text in Persian].

  13. Javadi N., The relationship of critical thinking and clinical decision-making in final year nursing students in Guilan University of Medical Sciences. [MSc Thesis]. Rasht: Shahid Beheshti Faculty of Nursing and Midwifery, Guilan University of Medical Science; 2008. [Text in Persian].

  14. Rostamnia L., Survey of nurses, view about their collaboration in clinical decision making and its related factors. [MSc Thesis]. Rasht: Shahid Beheshti Faculty of Nursing and Midwifery, Guilan University of Medical Science; 2011. [Text in Persian].

  15. Cinar N., Sozeri C., Sahin S., Cevahir R., Say M., Problem solving skills of the nursing and midwifery students and influential factors. Revista Electronica de Enfermagem, 2010, 12(4);601-606.

  16. Modanloo M., Khoddam H., Kalagari Sh., Bastani F., Parvizi S., Abdollahi H., Impact Training of Problem-based learning approach on nursing students’ learning level. Strides in Development of Medical Education, Journal of Medical Education Development Center, 2010, 7(1);17-25. [Text in Persian].

  17. Sharif F., Jahanpour F., Salsali M., Kaveh MH., Clinical decision making process in last year nursing students. A qualitative study, 2010, 5(16);21-31.

  18. Bakhshipour A., Relationship betweenlife satisfaction, problem solving styles and religious attitudes and mental health. Journal of Science–Psychology Research University of Tabriz, 2008, 3(9);8-26. [Text in Persian].

  19. Beser A., Kissal A., Critical Thinking Dispositions and Problem Solving Skills Among Nursing Students. Deuhyo ed, 2009, 2(3);88-94.

  20. Goral M., The Affect of Sport Activities on Problem Solving Skills (Sample of Bursa Province). European Journal of Educational Studies, 2010, 2(2);101-110.

  21. Seyf A., The new educational psychology:Education and learning psychology. 6nd edition. Tehran: Douran Publication, 2011;372,380,391-392. [Text in Persian].

  22. Guven M., An analysis of the vocational education undergraduate students’ levels of assertiveness and problem-solving skills. Procedia Social and Behavioral Sciences, 2010; 2;2064–2070.

  23. Keskin G., Yildirim GO., The Evaluation of University Students In Terms of Problem Solving, Autonomy, Multiple Intelligences Based On Constructive Approach Norms. Journal of the Faculty of Education, 2008, 9(16);67-88.

  24. Yildirim A., Hacihasanoglu R., Karakurt P., Turkles S., Problem solving skills and influential factors in high school students. Uluslararasi Insan Bilimleri Dergisi, 2011, 8(1);905-921. Available from: http://www.insanbilimleri.com.

  25. Partou S., Survey students educational states and its related factors in Shahid Beheshti nursing and midwifery faculty in Rasht city in 2012. [MSc Thesis]. Rasht: Shahid Beheshti Faculty of Nursing and Midwifery, Guilan University of Medical Science;  2012. [Text in Persian].

  26. Goberson K., Oermann M., Evaluation and Testing in Nursing Education. 3nd edition. Springer Publishing Company, 2009; 140-141.

  27. Sayin Y., Farimaz M., P02-287 – Problem solving skills of the 1st year and 4th year nursing students. European Psychiatry, 2011, 26(1);883. Abstractavailable from: www.sciencedirect.com/science/article

  28. Mayer R., Cognitive, metacognitive, and motivational aspects of problem solving. Instructional Science, 1998; 26;49–63.

  29. Ak S., Simsek N., The effect of students individual differences on problem solving skills and motivation in Problem-Based Learning. Educational Sciences and Practice, 2010, 9(18);61-78.

  30. Moghimian M., Karimi T., The Relationship between Personality Traits and Academic Motivation in Nursing Students. Iran Journal of Nursing (IJN), 2012, 25(75);9-20. [Text in Persian].

  31. Yousefi A., Ghassemi G., Firouznia S., The Relationship between Academic Motivation and Academic Achievement in Medical Students of Isfahan University of Medical Sciences. Iranian Journal of Medical Education, 2009, 9(1);79-84. [Text in Persian].

  32. Heppner PP., Petersen HC., The development and implications of a personal problem solving inventory. Journal of Counseling Psychology, 1982, 29(1);66-75.

  33. Rahimi Sh., Survey relevant factors with quality of life among children with cancer at educational and therapeutic hospital in Shiraz in 2011-2012. [MSc Thesis]. Rasht: Shahid Beheshti Faculty of Nursing and Midwifery, Guilan University of Medical Science; 2012. [Text in Persian].

  34. Altun I., The perceived problem solving ability and values of student nurses and midwives. Nurse Education Today, 2003; 23;575-584.

  35. Shabani H. Advanced teaching methods (instruction of skills and thinking strategies). 5nd edition. Tehran: Samt Publication, 2011. [Text in Persian].

  36. Mayers Ch., Critical thinking training. Translator: Khodayar Ebili. Tehran: Samt Publication, 2013. [Text in Persian].

  37. Shabani H., skills training (teaching methods andtechniques). 7nd edition. Tehran: Samt Publication, 2011. [Text in Persian].

  38. Babapour kheireddin J., The effect of communication skills training on problem solving strategies in students. Journal of Psychology of Tabriz University, 2008, 3(10);1-16. [Text in Persian].

  39. Biabangard A., Methods of prevention ofacademic failure. Tehran: Anjomane ouliao morabbian Publication, 2009. [Text in Persian].

  40. Adair JE., Decision making & problem solving strategies. Translator: Aboozar Karami. 1nd edition.Tehran: Saye Sokhan Publication, 2012; 7-9,26-39, 62-70. [Text in Persian].

  41. Barim nejad L., Taleghani F., Parsa yekta Z., Modern strategies of teaching. Tehran: Boshra Publication, 2007. [Text in Persian].

  42. Gagne RM., The conditions of learning and theory of instruction. 4nd edition. New York: Holt, Rinehart & Winston Publication, 1985. 

  43. Huber D., Leadership and nursing care management. 2nd edition. WB Saunders Company, 2000; 367-368.

  44. Lovell B., Memory and learning: Modern strategies in adults instruction. Translator: Gholamreza Ahmadi. Tehran: Ghoghnoos Publication, 1996; 8-12, 80-87. [Text in Persian].

  45. Zenoozian S., Survey effect of problem solving training in change of identity style, Coping strategies, stress and depression in students. [MSc Thesis]. Tehran: Tehran Psychiatric Institute; 2007. [Text in Persian].

  46. Bulfone G., Galletti C., Vellone E., Zanini A., Quattrin R., Problem solving abilities of nursing students: The experience of the bachelor degree course in nursing at the university of Udine. Prof Inferm, 2008, 61(3);139-148. Abstract available fromhttp://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed.

  47. Dewit SC., Fundamental concepts and skills for nursing. 3nd edition. Sunders Elsevier, 2001; 49.

  48. Lee MB., Brysiewicz P., Enhancing problem solving and nursing diagnosis in year III bachelor of nursing students. Nurse Education Today, 2009, 29(4);389-397.

  49. Gul BR., Boman AJ., Concept mapping: A strategy for teaching and evaluation in nursing education. Nurse Education in Practice, 2006; 6;199-206.

  50. Rahmani A., The effect of education based on concept mapping on learning of nursing process course in two-semester nursing students in Tabriz University of Medical Science. [MSc Thesis]. Tabriz: Tabriz University of Medical Science; 2005. [Text in Persian].

  51. Hanifi N., how to shape motivation in nursing students clinical learning. [MSc Thesis]. Tehran: Tehran University of Medical Science; 2012. [Text in Persian].

  52. Mazloomi S., Ehrampoush MH., Servat FL., Askar shahi M., survey of academic motivation and relationship between its and health risk behaviors in boy students. Journal of Shaheed Sadoughi University of Medical Sciences, High Risk Behavior Conference, 2010, 18(3);184-190. [Text in Persian].

  53. Moattari M., Soltani A., Moosavi nasab M., Ayatollahi AR., The Effectiveness of problem solving training on nursing students' self  thought  in Hazrate Fatemeh nursing and midwifery faculty in Shiraz city. Iranian Journal of Medical Education, 2006, 5(2);137-155. [Text in Persian].

  54. Rastegar khaled A., Gender differences on motivation and academic achievement in students. Journal of Sociocultural council of women, 2011, 13(50);81-124. [Text in Persian].

  55. Terzioglu F., The perceived problem-solving ability of nurse managers. Journal of Nursing Management, 2006; 14;340–347.

  56. Zarei HA., Marandi A., Communication learning strategies and problem solving styles with academic achievement. Journal of New ideas Educational Sciences, 2011, 6(3);109-128. [Text in Persian].


موضوع پایان نامه بررسی مهارت های حل مسئله و عوامل مرتبط با آن در دانشجویان کارشناسی پرستاری دانشگاه علوم پزشکی گیلان در سال 93-1392, نمونه پایان نامه بررسی مهارت های حل مسئله و عوامل مرتبط با آن در دانشجویان کارشناسی پرستاری دانشگاه علوم پزشکی گیلان در سال 93-1392, جستجوی پایان نامه بررسی مهارت های حل مسئله و عوامل مرتبط با آن در دانشجویان کارشناسی پرستاری دانشگاه علوم پزشکی گیلان در سال 93-1392, فایل Word پایان نامه بررسی مهارت های حل مسئله و عوامل مرتبط با آن در دانشجویان کارشناسی پرستاری دانشگاه علوم پزشکی گیلان در سال 93-1392, دانلود پایان نامه بررسی مهارت های حل مسئله و عوامل مرتبط با آن در دانشجویان کارشناسی پرستاری دانشگاه علوم پزشکی گیلان در سال 93-1392, فایل PDF پایان نامه بررسی مهارت های حل مسئله و عوامل مرتبط با آن در دانشجویان کارشناسی پرستاری دانشگاه علوم پزشکی گیلان در سال 93-1392, تحقیق در مورد پایان نامه بررسی مهارت های حل مسئله و عوامل مرتبط با آن در دانشجویان کارشناسی پرستاری دانشگاه علوم پزشکی گیلان در سال 93-1392, مقاله در مورد پایان نامه بررسی مهارت های حل مسئله و عوامل مرتبط با آن در دانشجویان کارشناسی پرستاری دانشگاه علوم پزشکی گیلان در سال 93-1392, پروژه در مورد پایان نامه بررسی مهارت های حل مسئله و عوامل مرتبط با آن در دانشجویان کارشناسی پرستاری دانشگاه علوم پزشکی گیلان در سال 93-1392, پروپوزال در مورد پایان نامه بررسی مهارت های حل مسئله و عوامل مرتبط با آن در دانشجویان کارشناسی پرستاری دانشگاه علوم پزشکی گیلان در سال 93-1392, تز دکترا در مورد پایان نامه بررسی مهارت های حل مسئله و عوامل مرتبط با آن در دانشجویان کارشناسی پرستاری دانشگاه علوم پزشکی گیلان در سال 93-1392, تحقیقات دانشجویی درباره پایان نامه بررسی مهارت های حل مسئله و عوامل مرتبط با آن در دانشجویان کارشناسی پرستاری دانشگاه علوم پزشکی گیلان در سال 93-1392, مقالات دانشجویی درباره پایان نامه بررسی مهارت های حل مسئله و عوامل مرتبط با آن در دانشجویان کارشناسی پرستاری دانشگاه علوم پزشکی گیلان در سال 93-1392, پروژه درباره پایان نامه بررسی مهارت های حل مسئله و عوامل مرتبط با آن در دانشجویان کارشناسی پرستاری دانشگاه علوم پزشکی گیلان در سال 93-1392, گزارش سمینار در مورد پایان نامه بررسی مهارت های حل مسئله و عوامل مرتبط با آن در دانشجویان کارشناسی پرستاری دانشگاه علوم پزشکی گیلان در سال 93-1392, پروژه دانشجویی در مورد پایان نامه بررسی مهارت های حل مسئله و عوامل مرتبط با آن در دانشجویان کارشناسی پرستاری دانشگاه علوم پزشکی گیلان در سال 93-1392, تحقیق دانش آموزی در مورد پایان نامه بررسی مهارت های حل مسئله و عوامل مرتبط با آن در دانشجویان کارشناسی پرستاری دانشگاه علوم پزشکی گیلان در سال 93-1392, مقاله دانش آموزی در مورد پایان نامه بررسی مهارت های حل مسئله و عوامل مرتبط با آن در دانشجویان کارشناسی پرستاری دانشگاه علوم پزشکی گیلان در سال 93-1392, رساله دکترا در مورد پایان نامه بررسی مهارت های حل مسئله و عوامل مرتبط با آن در دانشجویان کارشناسی پرستاری دانشگاه علوم پزشکی گیلان در سال 93-1392

پايان نامه کارشناسي ارشد رشته : M.A گرايش: استراتژيک سال تحصيلي: 1393  -  1392 چکيده اين پژوهش به منظور بررسي تاثير هوش معنوي بر کيفيت مراقبت هاي پرستاري بيمارستانهاي آموزشي درم

پایان نامه جهت دریافت مدرک کارشناسی ارشد آموزش پرستاری (گرایش داخلی – چکیده مقدمه: محیط بالین در برگیرنده شرایط و محرکهای موثر بر یادگیری است ولی انگیزه نخستین و مهمترین عنصر تشکیل دهنده رفتار یادگیری می باشد. یکی از نظریه های مهم در این زمینه تئوری خود تعیین کنندگی است که یک تئوری انگیزش عمومی است. بر اساس این تئوری، ارضاء سه نیاز اساسی روانی: درک از استقلال ،کفایت و شایستگی و ...

پایان نامه جهت دریافت مدرک کارشناسی ارشد پرستاری مراقبتهای ویژه مقدمه: بیمارستانها به منظور ارتقای کمیت و کیفیت مراقبتها، افزایش رقابت و کارآیی، کاهش هزینه ها به وجود پرستارانی خلاق و نوآور نیازمندند. ضرورت وجود اینگونه پرستاران در بخشهای ویژه که مراقبتهای پیچیده ترو منحصر به فرد به بیماران شدیدا" بدحال ارائه می نمایند، بیشتر احساس می شود. پژوهش حاضر با هدف تعیین میزان نوآوری در ...

1مقدمه مهارت های زندگی وحل مساله به مجموعه ای ازتوانایی ها گفته می شود که زمینه سازگاری رفتار مثبت ومفید را فراهم می آورد،این توانایی،فرد را قادر می سازد که ضمن پذیرش مسئولیت های فردی واجتماعی خود،بدون لطمه زدن به خود ودیگران بتواند به شکل موثری با خواست ،انتظارات ومشکلات روزانه در روابط بین فردی روبرو گردد وبدین طریق از گرفتار شدن به آسیب های رفتاری،روانی واجتماعی در امان ...

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته: روان شناسی (M.A) گرایش: روان شناسی تربیتی چکیده: این پژوهش با هدف بررسی اثر بخشی آموزش مهارتهای خودآگاهی و حل مساله بر رضایت زناشویی بیماران معتاد درطول درمان کلینیک درمانی و بازتوانی پویا، شهرستان بندر لنگه در سال 1392می باشد. جامعه آماری شامل کلیه مراجعه کننده گان با حجم 86 نفر می باشد. حجم نمونه شامل 30 از بیماران معتاد اقدام به ترک می باشد که ...

جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد رشته روانشناسی عمومی چکیده هدف کلی پژوهش حاضر بررسی مقایسه ای سبک های یادگیری،تاب آوری و مهارت های حل مسئله در شطرنجبازان حرفه ای و غیر حرفه ایمی باشد.روش این پژوهش توصیفی از نوع همبستگی است. جامعه آماری شامل کلیه شطرنجبازان تحت نظارت فدراسیون شطرنججمهوری اسلامی ایران می باشد. نمونه پژوهش متشکل از 200 نفر شطرنجباز (100نفر شطرنجباز حرفه ای و 100نفر ...

اولویت‌بندی راه‌حل‌های مدیریت دانش با رویکرد QFD فازی(مورد مطالعه: بیمارستان شهید بهشتی شهر شیراز) چکیده یکی از بخش‌های دولتی کشور که بسیار دانش‌بنیان بوده و بخش عظیمی از منابع دولتی را به خود اختصاص می‌دهد، بخش مدیریت بیمارستانی می‌باشد. ارائه‌ی خدمات بهداشتی و درمانی به بیماران، یک تلاش پیچیده است که به‌طور فزاینده‌ای به دانش و اطلاعات وابسته است. همان‌طور که انسان‌ها، مواد و ...

پایان نامه جهت دریافت درجه کارشناسی ارشد پرستاری گرایش مراقبت‌ های ویژه چکیده زمینه و هدف : ملاقات در بخش‌های مراقبت وی‍ژه از دیر باز محدود بوده است.محدودیت ملاقات و بالطبع جدایی بیمار و خانواده از سویی و روبرو شدن با محیط ناآشنا، ترس از ناشناخته‌ها، از سوی دیگر تنش را دو چندان می‌کند و به عنوان یک بحران برای بیمار و خانواده بوده و موجبات آشفتگی و نگرانی شدید برای آنان است. اما ...

پایان نامه کارشناسی ارشد .M.A گرایش : مدیریت اجرائی چکیده : پژوهش حاضر با هدف بررسی ارتباط بین رضایت شغلی و تعهد سازمانی پرستاران شاغل در مرکز آموزشی و درمانی شهید محمدی بندرعباس صورت گرفته است. جامعه آماری این تحقیق را تمامی پرستاران وکادر درمانی که دارای مدرک تحصیلی فوق دیپلم به بالاتر می باشند ، تشکیل می دهند و حجم نمونه مورد پژوهش تعداد 163 نفر می باشد که به روش تصادفی طبقه ...

مقدمه روان شناسان در دهه هاي اخير در بررسي اختلالات رفتاري و انحرافات به اين نتيجه رسيده اند که بسياري از اختلالات و آسيب ها در ناتواني افراد در تحليل صحيح و مناسب از خود و موقعيت خويش ، عدم احساس

ثبت سفارش