پایان نامه بررسی تیتر آنتی‌ بادی حاصل از برنامه های واکسیناسیون نیوکاسل در گله‌ های مادر گوشتی قبل از شروع تولید بروش HI و ELISA

word 1 MB 32002 83
1392 کارشناسی ارشد دامپزشکی
قیمت قبل:۶۴,۶۰۰ تومان
قیمت با تخفیف: ۲۴,۷۰۰ تومان
دانلود فایل
 • بخشی از محتوا
 • وضعیت فهرست و منابع
 • پایان نامه برای دریافت درجه دکترای حرفه‌ای دامپزشکی D.V.M

  چکیده:

  هدف: بیماری نیوکاسل از بیماری‌های مهم اقتصادی صنعت طیور در ایران می‌باشد که در اکثر گله‌های طیور رایج بوده و باعث خسارات اقتصادی فراوان می‌گردد. بطور معمول جهت تشخیص این بیماری از روشهای سرولوژیک بخصوص روش HI  و  ELISA استفاده می گردد..

  مواد ورش کار: در مطالعه حاضر تعداد 10 فارم که از نظر شرایط محیطی، مدیریتی، پرورشی و بهداشتی یکسان بودند و دارای سه برنامه مختلف واکسیناسیون و تا حدودی مشابه بودند، عیار آنتی‌بادی با استفاده از روش‌های  ذکر شده بررسی و میزان همبستگی این دو روش بررسی گردید.

  نتایج و بحث: نتایج مطالعه حاضر نشان داد که متوسط میانگین عیار آنتی‌بادی در روش ممانعت از هماگلوتیناسیون 93/9 و در روش الایزا 19/24736 بود. نتایج بررسی آماری نیز نشان داد که همبستگی (925/0) بسیار معنی‌داری (p<0.01) بین دو آزمایش الایزا و ممانعت از هماگلوتیناسیون وجود داشت. نتایج مطالعه حاضر با نتایج مطالعات پیشین در مورد همبستگی الایزا و آزمایش HI دارای همخوانی بوده و همچنین نتایج حاصله از مطالعه گله‌های مادر گوشتی پس از واکسیناسیون حاکی از همبستگی بالای این دو آزمایش می‌باشد، بطوریکه عدد همبستگی بالای 9/0r> بدست آمد.

  کلمات کلیدی: بیماری نیوکاسل، گله‌ های مادر ، تیتر آنتی‌بادی، ممانعت از هماگلوتیناسیون، الایزا

  فصل اول : مقدمه

   

  1-1- مقدمه

           اعضای خانواده پارا میکسو ویریده ویروس های غشا دار و حاوی RNA هستند که دارای ژنوم های تک رشته ای قطعه قطعه نشده با پولاریته منفی می باشند .کپسید این ویروس ها در سیتوپلاسم و غشای آنها در سطح سلول های آلوده تشکیل می شود . با استفاده از میکروسکوپ الکترونی با روش تباین منفی ذرات ویروسی ، چند شکلی به نظر می رسند که اگر کروی باشند قطر معمول آنها 100 تا 500 نانومتر و اگر رشته ای باشند ، عرض آنها حدود 100 نانومتر خواهد بود(Alexander et al., 2008).

            ویروس ها برجستگی مشخصی دارند که سطح آنها را پوشانده و به داخل غشای ویروسی رفته است . این برجستگی های سطحی از نظر اندازه به دو دسته تقسیم می شوند.

           الف- برجستگی های بلند 8 نانومتر که حاوی گلیکوپروتئین منفرد HN هستند که فعالیتهای هماگلوتیناسیون و نور آمینیداز مربوط به آن است.

           ب- برجستگی های کوچکتر که توسط گلیکوپروتئین F تشکیل شدند و توانایی غشای ویروس برای ممزوج شدن با غشاهای سلول ، مربوط به آن است. در نتیجه این خاصیت، مواد ژنتیکی  ویروس به داخل سلول میزبان وارد شده ، موجب اتصال سلول های آلوده به یکدیگر می گردد. در نتیجه ما اثر سیتوپاتیک مشخص ویروس یعنی تشکیل سن سشیال را خواهیم دید.

           بیماری نیوکاسل از نظر شیوع ، شدت و تیپ در دنیا بسیار متفاوت است ؛این شیوع اغلب سبب مشکلاتی در تشخیص بیماری نیوکاسل می شود بخصوص زمانی که در یک کشور یا منطقه معرفی شود وایجاد مشکل در نامگذاری می کند .زمانی نیوکاسل پیچیده تر می شود ، که سویه های مختلف این ویروس باعث شیوع این بیماری با شدت های بسیار متنوع می شود. تقسیم بندی پاتو تیپ های نیوکاسل عمدتا بر اساس علائم بالینی است(Beard et al., 1985).

  فرم Doyle : یک فرم حاد و یک عفونت کشنده در تمام سنین است .زخم های هموراژیک دستگاه گوارش حضور مستمر دارند و این فرم بیماری با نام نیوکاسل ولووژنیک احشاء دوست نام گذاری شد(vicserotropic velogenic).

  فرم Beach : یک فرم حاد است که اغلب در تمام سنین کشنده است که علائم عصبی مشخصی ایجاد می کند و به نام نیوکاسل ولوژنیک نروتروپیک می باشد(NVND).

  فرم Beaudette : از نظر علائم کمتر ازNVND  است و مرگ فقط در سنین جوانی اتفاق می افتد .ویروس مسبب این عفونت ، تیپ مزوژنیک است که به عنوان واکسن زنده ثانویه استفاده می شود.

  فرم Hitchner : که علائم ملایمی ایجاد می کند و دارای علائم تنفسی است که مسبب آن یک پاتوتیپ لنتوژنیک است که به صورت رایج به عنوان واکسن استفاده می شود.

   فرم روده ای بدون علائم : عمدتا یک عفونت روده ای است که مسبب آن ویروس لنتوژنیک است که بیماری مشخصی ایجاد نمی کند .تعدادی از واکسن های تجاری زنده از این پاتوتیپ هستند.

            ویروس بیماری نیوکاسل برای اولین بار در سال 1926 جدا شد و به مدت 30 سال تنها پارامیکسو ویروس شناخته شده پرندگان محسوب می شد.اما از اوایل دهه 1970 تا کنون، تعداد زیادی از گونه های پارامیکسو ویروس های پرندگان که از نظر سرم شناسی از NDV مجزا هستند، جدا شده اند.تا کنون از آزمایشهای HI،IDD،SN،NI و سایر آزمایشهای سرم شناسی و خصوصیات ساختمانی برای نشان دادن 9 گروه مجزای پارا میکسو ویروس های پرندگان استفاده شده است.

   این سروتیپ ها تحت عنوان PMV-1 تا PMV-9 نامیده شده اند. از روش نامگذاری ویروس های آنفلوانزای A برای پارامیکسو ویروس های پرندگان استفاده شده است. به این گونه که یک ویروس جدا شده را بر اساس :

  سروتیپ

  گونه یا نوع پرنده ای که ویروس از آن جدا شده است

  موقعیت جغرافیایی محل جدا شدن ویروس

  شماره یا نام مراجعه

  سال جداسازی ویروس نامگذاری می نمایند(Alexander et al., 2008).

   

  1-1-تاریخچه  

   

            بیماری نیوکاسل برای اولین بار در سال 1926 در جاوه اندونزی و شهر نیوکاسل انگلستان گزارش گردید. در انگلستان با برقراری قرنطینه و کشتار دسته جمعی طیور مبتلا و با نابودی طیور در معرض سرایت، و نیز با ضدعفونی لانه های آلوده بیماری را کنترل کردند. ولی در جاوه اندونزی مبارزه به صورتی انجام شد که کانون اصلی بیماری نابود نگردید و می توان ادعا نمود که منشاء و سرچشمه انتشار و آلودگی بیماری در دنیا از این ناحیه می‌باشد. در حال حاضر بیماری نیوکاسل در تمام دنیا تحت کنترل درآمده است. در کشور ما، هم زمان با ورود جوجه یک روزه در سال 1329 شمسی از خارج و توسعه صنایع مرغداری در کشور این بیماری نیز مشاهده شد. از آن زمان تاکنون بیماری هر چند سال به صورت همه گیری ظاهر می شود. در سال های اخیر به دلیل رشد روز افزون صنعت مرغداری اهمیت این بیماری بیشتر مورد توجه قرار گرفته است و همواره به عنوان مهمترین عامل تهدید کننده طیور صنعتی و سنتی مطرح
  بوده است(Saif et al., 2008).

            گزارش های مربوط به شیوع بیماری نیوکاسل مشابه آنچه که در 1926 به وقوع پیوسته در اروپای مرکزی نیز نقل شده است. همچنین اچی و هاشیموتو در 1924 در کره عاملی را گزارش کردند که احتمالا کامل در 1896 در جوجه های جزایر اسکاتلند گزارش کرد. دیل در ابتدا نام نیوکاسل را به صورت موقت برای این بیماری انتخاب کرد تا از این جهت با عوامل ویروسی دیگر تفریق داده شده باشد. در طی 75 سال گذشته نیز نامی بهتر برای ویروس پیدا نشده است(Alexander et al., 2008).

            در ایالات متحده بیماری تنفسی ملایم که همراه با عوامل عصبی بود در 1930 شناخته و بعدها به نام پنومو آنسفالیت معروف شد. عامل در تست های سرولوژی با ویروس بیماری نیوکاسل تفریق شد. در عرض چند سال جدایه های زیادی از ویروس که ایجاد بیماری بسیار ملایم و یا بدون بیماری در ماکیان می کرد در سرتاسر دنیا گزارش شد. تاریخچه شیوع بیماری نیوکاسل در اغلب کشور های دنیا به خوبی مشخص نیست.       

        

  1-1-2- اسامی مترادف

           بیماری نیوکاسل با نامهای شبه طاعون پرندگان[1]، Pseudo poultry، atypische Geflugelpest، Pseudo vogel، طاعون پرندگان، دیستمپر پرندگان، بیماری Tetelo،  بیماری Raikhet  و پنوموآنسفالیت  پرندگان  به کار می رود(Saif et al., 2008).

           این نامگذاری ها ممکن است موجب ابهام شوند. زیرا گاهی عفونت پرندگان با هر سویه ای از ویروس نیوکاسل ممکن است به عنوان بیماری نیوکاسل معرفی شود.کلمه ND باید به عفونت هایی اطلاق شود که تعریف آن از نظر بین المللی مورد قبول باشد.

   

  1-1-3- اهمیت اقتصادی

           ویروس بیماری نیوکاسل از نظر اقتصاد جهانی حائز اهمیت است و در مقایسه با سایر ویروس های پرندگان وشاید نسبت به سایر ویروس های دیگر حیوانات می تواند یک ضرر اقتصادی جهانی را ایجاد کند. در کشورهای پیشرفته خسارت بیماری علاوه بر شیوع ویروس بیماری نیوکاسل ، شامل انجام اصول کنترل بیماری وبرنامه های کنترل بیماری می باشد که جزو هزینه های همیشگی بیماری می باشد. حتی کشورهای عاری از بیماری برای اهداف تجاری و تست های عاری بودن گله های مرغداری هزینه های بسیاری را متحمل می شوند.در بسیاری از کشورهای توسعه یافته VND اندمیک است و بنابراین نیوکاسل یک عامل محدود کننده مهم در توسعه تولیدات طیور صنعتی است.بسیاری از کشورها از طیور محلی برای تامین پروتئین جیره خود به صورت تخم مرغ و گوشت برای زنان و کودکان استفاده می کنند. از این رو ویروس نیوکاسل در کشورهایی که از جیره های غذایی محدود استفاده می کنند از نظر کمی و کیفی خسارات شدیدی ایجاد می کند.کشورهایی که از محصولات غذایی بوفور استفاده می کنند خطر سلامت انسانی وخسارات عدم پیشرفت اقتصادی- اجتماعی در آنها دیده می شود(Lamb et al., 2005).

   

   

  1-1-4- اهمیت سلامت عمومی

           غیر از اهمیت تغذیه، نیوکاسل یک عامل بیماریزا تشخیص داده شده در انسان است.از طرف دیگر گزارش‌هایی از بیماری معمولا چندان مستند نیست. اما مهمترین عامل کلینیکی اثبات شده در عفونت های انسان، عفونت چشم که معمولا شامل قرمزی یک طرفه یا دو طرفه چشم ، ترشح بیش از حد از چشم، ادم پلک چشم، کونژکتیویت و ادم و پرخونی زیر ملتحمه دیده می شود.  عفونت معمولا به صورت گذرا است و قرنیه چشم درگیر نمی شود.

   

            مدارکی دال بر سیستمیک شدن ویروس وجود دارد که به خوبی اثبات نشده است وشامل لرزش ، سردرد، تب همراه و یا بدون کونژکتیویت است. شواهد نشان می دهند که سویه های حدت دار نیو کاسل ممکن است
   در انسان ایجاد عفونت و علائم کلینیکی بکنند .عفونت انسان با VND  معمولا در نتیجه تماس مستقیم
   با ویروس مثل پاشیدن مایع آلانتوئیک عفونی آلوده به چشم در آزمایشگاه ها ، تماس دست آلوده با چشم،
  تماس با ویروس در اثر تماس با پرنده ویا لاشه آلوده وتماس با واکسن هنگام واکسیناسیون در روش اسپری می‌تواند صورت بگیرد.چنین عفونتی معمولا با رعایت بهداشت و محافظت از چشم ایجاد نمی شود. این عفونت ها معمولا با ضد عفونی دقیق وپوشیدن لباس مناسب جلوگیری می شود. تا کنون هیچ گزارشی از انتقال انسان به انسان
  گزارش نشده است (Lana et al., 1988).

   

   

   

  1-1-5- اپیدمیولوژی

           بیماری نیوکاسل توسط گروهی از ویروس های بسیار نزدیک به هم که سروتیپ 1 (پارامیکسو ویروس‌های  PMV-1) پرندگان را تشکیل می‌دهند، ایجاد می‌گردند. مهمترین نوع ارتباط ویروس بیماری نیوکاسل و سایر سروتیپ‌های پارامیکسو ویروس با ویروس های سروتیپ 3 بوده است. قبلاً سویه‌های ویروس بیماری نیوکاسل و موارد جدا شده را گروه سرمی همگون در نظر می‌گرفتند و همین تفکر اساس روش‌های واکسیناسیون را در اکثر کشور‌ها تشکیل می‌داده است.

            با این وجود روش های سرم شناسی دقیق تری که اخیرا به وجود آمده و مهمتر از همه با استفاده از آنتی بادی های مونو کلونال موش نشان داده اند که تنوع آنتی ژنی قابل توجهی بین سویه های مختلف ویروس بیماری نیوکاسل وجود دارد.

           این تفاوتها که بین موارد جدا شده یافت شده اند تا حد زیادی در شناخت همه گیری ویروس بیماری نیوکاسل (به خصوص در همه گیری هایی با منشا کبوتران که در دهه 80 در سرتاسر دنیا ظاهر گردید) مفید بوده است.

           ویروس های بیماری نیوکاسل را بر اساس بیماریزا ییشان در شرایط آزمایشگاه که در ماکیان به 5  پاتو تیپ تقسیم می کنند :

           1 - ویروس های ویستروپیک ولووژنیک (VVND)، شکل بسیار حاد بیماری را بوجود می آورند که همراه با ضایعات هموراژیک مشخص در لوله گوارش است (فرم Doyle ).

           2 - ویروس های نورو تروپیک ولووژنیک (NVND) ،به دنبال ایجاد نشانه های تنفسی و عصبی باعث بروز مرگ و میر بالایی می شود (فرم Beach).

           3- ویروس های مزوژنیک باعث ایجاد نشانه های تنفسی می شوند و مرگ و میر بالایی را سبب می شوند (فرم Beaudette ).

           4- ویروس های لنتوژنیک  تنفسی  باعث  ایجاد عفونت  تنفسی  خفیف یا پنهان می گردند (Hitchner) .

           5- ویروس های روده ای بدون نشانه باعث ایجاد عفونت روده ای پنهان می گردند .برخی از واکسن های زنده تجاری از این نوع هستند(Alexander et al., 2008).

   

  1-1-6- ریخت شناسی

           در بررسی ویروس بیماری نیوکاسل با میکروسکوپ الکترونی با کنتراست منفی اغلب به صورت اجزای ویروسی چند شکلی دیده می شوند. بطوریکه آنها کروی هستند و 500- 100 نانومتر قطر دارند. هرچند که شکل نواری آنها در حدود 100 نانومتر هستند ودر طول های مختلف دیده می شوند.سطح خارجی ویروس دارای برآمدگیهایی به درازای 8 نانومتر می باشد.در اغلب میکرو الکترو گراف ها نوکلئو کپسید ویروس به صورت استخوان شاه ماهی دیده می شود که حدودا 18 نانومتر عرض و تقارن مارپیچی دارد که هم در ویروس های سالم و هم در اجزای ویروسی لیز شده دیده می شود(Saif et al., 2008).

   

  :

  Abstract:

  Objective: Newcastle disease is one of the important economical diseases in Iranian poultry industry that is common in many chicken farms and cause great economic losses. Generally serological methods like HI and ELISA are used for diagnosis.

   

  Materials and Methods: In this study of 10 farms in terms of environmental, administrative, production parameters and health were similar and three different vaccination programs were somewhat similar used, and Antibody titer was evaluated by mentioned methods and the correlation between the two methods was evaluated.

   

  Results and Discussion: The results showed that the mean average method antibody titer in Hemagglutination inhibition was 9.93 and in ELISA method was 24736.19. Survey results also showed that the correlation (0.925) was highly significant (p <0.01) between ELISA and Hemagglutination inhibition tests. The results correlated with the results of previous studies on the ELISA and HI tests have been inconsistent and the results of the study in broiler breeder flocks after vaccination showed a high correlation of the two tests, as for the number of correlation result is higher than 0.9 (r>0.9).

   

  Keywords: Newcastle disease, Broiler Breeder, Antibody titer, Haemagglutination Inhibition, ELISA

 • فهرست:

  فصل اول : مقدمه. 1

  1-1- مقدمه. 1

  1-1-تاریخچه. 3

  1-1-2- اسامی مترادف... 4

  1-1-3- اهمیت اقتصادی... 5

  1-1-4- اهمیت سلامت عمومی.. 5

  1-1-5- اپیدمیولوژی... 6

  1-1-6- ریخت شناسی.. 7

  1-1-7- ترکیبات شیمیایی.. 7

  1-1-8-  ویژگی های بیو لوژیک.... 8

  1-1-8-1- فعالیت هماگلوتینین.. 8

  1-1-8-2- فعالیت نور آمینیداز 9

  1-1-8-3- چسبندگی سلول و همولیز. 9

  1-1-8-4- همانند سازی ویروس.... 10

  1-1-8-5-  حساسیت به  عوامل فیزیکی و شیمیایی.. 10

  1-1-9- تست های پاتو ژنسیته. 11

  1-1-9-1- شناسایی ویروس بر اساس حدت ویروس.... 11

  1-1-9-2- مقاومت در برابر گرما 12

  1-1-9-3- شستشو. 12

  1-1-9-4-  اندازه و شکل پلاک... 13

  1-1-9-5- ساختار پلی پپتید ها 13

  1-1-9-7-  پیوند به ِلکتین.. 14

  1-1-9-8- شنا سایی ژنتیکی.. 14

  1-1-9-9-  معیار های مولکولی برای پاتوژنسیته. 15

  1-1-10-  میزبان های آزمایشگاهی.. 16

  1-1-11- انتقال.. 17

  1-1-12- پراکندگی و شیوع. 17

  1-1-13- گسترش.... 19

  1-1-14- تشخیص..... 20

  1-1-14-1- علائم کلینیکی.. 20

  1-1-14-2- یافته های کالبد گشایی.. 22

  1-1-14-3- ضایعات میکروسکوپیک.... 22

  1-1-14-3-1- سیستم عصبی.. 23

  1-1-14-3-2-  سیستم عروقی.. 23

  1-1-14-3-3-  دستگاه لنفاوی... 23

  1-1-14-3-4- اندام  روده‌ای... 23

  1-1-14-3-5- دستگاه تنفسی.. 24

  1-1-14-3-6- دستگاه تناسلی.. 24

  1-1-14-3-7- سایر ارگان ها 24

  1-1-15- ایمنی.. 25

  1-1-15-1- ایمنی فعال.. 25

  1-1-15-3- ایمنی موضعی.. 26

  1-1-15-4- ایمنی پاسیو. 26

  1-1-15-5-  سرکوب ایمنی.. 27

  1-1-16-  روش های جدا سازی... 27

  1-1-16-1- پادتن های مونو کلونال.. 28

  1-1-16-2-  سرولوژی... 28

  1-1-16-3-  تست های آزمایشگاهی  پاتوژنسیته. 28

  1-1-16-4- تست های سرولوژیک برای آنتی بادی های ویروس بیماری نیوکاسل.. 29

  1-1-16-5-  تشخیص تفریقی.. 29

  1-1-16-5-1-  روش های مولکولی در تشخیص بیماری نیوکاسل.. 30

  1-1-17-2-  سیاست  های کنترل ملی.. 33

  کنترل و پیشگیری در سطح  مزرعه. 33

  1-1-18-   واکسیناسیون.. 34

  1-1-18-1-  ابعاد تاریخی واکسیناسیون.. 34

  1-1-18-2-  سیاست های واکسیناسیون.. 35

  1-1-18-3-  واکسن های زنده. 35

  سویه های ویروس : 35

  1-1-18-3-1-  استفاده از واکسن های زنده. 36

  1-1-18-3-2-  مزایا و معایب واکسن های زنده. 37

  1-1-18-4-  واکسن های غیر فعال یا کشته. 38

  1-1-18-4-1-   روش های تولید واکسن کشته یا غیر فعال.. 38

  1-1-18-4-2- مزایا و معایب واکسن های کشته یا غیر فعال.. 38

  1-1-18-5- برنامه واکسیناسیون.. 39

  1-1-18-6-   تفسیر پاسخ های واکسن.. 39

  1-1-18-7- واکسیناسیون سایر پرندگان.. 40

  فصل دوم : روش تحقیق.. 41

  2-1-  روش تحقیق.. 41

  2-1-1-برنامه واکسیناسیون.. 41

  2-2-آزمایش ELISA 44

  2-3-آزمایش HI 45

  2-3-1- مراحل انجام آزمایش HI 46

  فصل سوم: نتایج.. 50

  3-1- نتایج حاصل از مقایسه عیار آنتی بادی در آزمایش ممانعت از هماگلوتیناسیون در گروههای مختلف... 50

  3-2- نتایج حاصل از مقایسه عیار آنتی بادی در آزمایش الایزا در گروههای مختلف... 51

  3-3 تعیین ارتباط بین تیتر آنتی بادی ناشی از آزمایش ممانعت از هماگلوتیناسیون و آزمایش الایزا: 53

  3-4 تعیین ارتباط بین تیتر آنتی بادی ناشی از آزمایش ممانعت از هماگلوتیناسیون و آزمایش الایزا در فارم یک: 54

  3-5 تعیین ارتباط بین تیتر آنتی بادی ناشی از آزمایش ممانعت از هماگلوتیناسیون و آزمایش الایزا در فارم دو: 55

  3-6 تعیین ارتباط بین تیتر آنتی بادی ناشی از آزمایش ممانعت از هماگلوتیناسیون و آزمایش الایزا در فارم سه: 56

  3-7 تعیین ارتباط بین تیتر آنتی بادی ناشی از آزمایش ممانعت از هماگلوتیناسیون و آزمایش الایزا در فارم چهار: 57

  3-8 تعیین ارتباط بین تیتر آنتی بادی ناشی از آزمایش ممانعت از هماگلوتیناسیون و آزمایش الایزا در فارم پنج: 58

  3-9 تعیین ارتباط بین تیتر آنتی بادی ناشی از آزمایش ممانعت از هماگلوتیناسیون و آزمایش الایزا در فارم شش: 59

  3-10 تعیین ارتباط بین تیتر آنتی بادی ناشی از آزمایش ممانعت از هماگلوتیناسیون و آزمایش الایزا در فارم هفت: 60

  3-11 تعیین ارتباط بین تیتر آنتی بادی ناشی از آزمایش ممانعت از هماگلوتیناسیون و آزمایش الایزا در فارم هشت: 61

  3-12 تعیین ارتباط بین تیتر آنتی بادی ناشی از آزمایش ممانعت از هماگلوتیناسیون و آزمایش الایزا در فارم نه: 62

  3-12 تعیین ارتباط بین تیتر آنتی بادی ناشی از آزمایش ممانعت از هماگلوتیناسیون و آزمایش الایزا در فارم ده: 63

  فصل چهارم: بحث و نتیجه گیری... 64

  فصل پنجم: پیشنهادات... 67

  فهرست منابع: 68

  منابع فارسی: 68

  منابع لاتین: 68

  چکیده انگلیسی: 72

  منبع:

   

  منابع فارسی:

  رسول‌نژاد فریدونی، ساسان.، 1370،  پیشگیری از واکنش‌های فزاینده ناشی از واکسن(ترجمه)، مجله چکاوک، شماره5، صفحات 65 تا 72.

  رسول‌نژاد فریدونی، ساسان.، 1370،  اصول برنامه‌های واکسیناسیون (ترجمه). مجله چکاوک، شماره 7، صفحات 35تا 52.

  فیضی، عادل.، بیژن‌زاد، پیمان.، 1389، بررسی تاثیر روغن‌های فرار گیاه آویشن Thymus vulgaris بر عملکرد رشد جوجه‌های گوشتی، شماره 12، سال 14، صفحات 39-45.

  منابع لاتین:

  Ref:

   - 4Abdu, P. A., Wakawa, A. M., Sa'idu, L., Joanis, T. M. and Fatihu, M. Y. (2008): A Severe Form of Newcastle Disease Caused by a Mesogenic Virus in Five-Week Old Broilers in Zaria. Vet. Clin. Practice Bull.(1): 1-6.

   - 5Adair, B. M., Mcnulty, M. S., Todd, D., Connor, T. J. and Burns, K. (1989): Quantitative Estimation of Newcastle Disease Virus Antibody Levels in Chickens and Turkeys by Elisa. Avian Pathology 18(1): 175 - 192.

   - 6Al-Garib, S. O., Gielkens, A. L. J., Gruys, E. and Kochi, G. (2003): Review of Newcastle Disease Virus with Particular References to Immunity and Vaccination. World's Poultry Science Journal 59(02): 185-200.

   - 7Aldous, E. W., Mynn, J. K., Banks, J. and Alexander, D. J. (2003): A Molecular Epidemiological Study of Avian Paramyxovirus Type 1 (Newcastle Disease Virus) Isolates by Phylogenetic Analysis of a Partial Nucleotide Sequence of the Fusion Protein Gene. Avian Pathology 32(3): 239 - 257.

   - 8Alexander, D. J. (2000): Newcastle Disease in Ostriches «Struthio Camelus» — a Review. Avian Pathology 29(2): 95 - 100.

   - 9Alexander, D. J. (2001): Newcastle Disease. British Poultry Science 42(1): 5 - 22.

   - 10Alexander, D. J., Manvell, R. J., Kemp, P. A., Parsons, G., Collins, M. S., Brockman, S., Russell, P. H. and Lister, S. A. (1987): Use of Monoclonal Antibodies in the Characterisation of Avian Paramyxovirus Type 1 (Newcastle Disease Virus) Isolates Submitted to an International Reference Laboratory. Avian Pathology 16(4): 553 - 565.

   - 11Alexander, D. J., Senne, D. A., Gough, R. E. and Jones, R. C. (2008). Newcastle Disease, Pneumovirus Infection and Other Paramyxoviruses. Diseases of Poultry. Y. M. Saif. Iowa, IA, Wiley-Blackwell Publishing: 75-115.

   - 12Allan, W. H. and Borland, L. J. (1979): The Stress Index: A Method for Indicating the Pathogenicity of Vaccinal Newcastle Disease Virus When Administered by Aerosol. Avian Pathology 8(4): 401 - 409.

   - 13Aziz, T. a. G. and Ahmed, T. A. (2010): Serological Survey of Newcastle Disease in Domestic Chickens in Sulaimani Province. Journal of Zankoy Sulaimani 13(1): 31-38.

   - 14Beard, C. W. and Wilkes, W. J. (1985): A Comparison of Newcastle Disease Hemagglutination-Inhibition Test Results from Diagnostic Laboratories in the Southeastern United States. Avian Dis 29(4): 1048-1056.

   - 15Beard, P. D., Spalatin, J. and Hanson, R. P. (1970): Strain Identification of Newcastle Disease Virus in Tissue Culture. Avian Dis 14(4): 636-645.

   - 16Bennejean, G., Guittet, M., Picault, J. P., Bouguet, J. F., Devaux, B., Gaudry, D. and Moreau (1978): Vaccination of One Day-Old Chick against Newcastle Disease Using Inactivated Oil Adjuvant Vaccine and/or Live Vaccine. Avian Pathology 7(1): 13-27.

   - 17Brown, J., Resurreccion, R. S. and Dickson, T. G. (1990): The Relationship between the Hemagglutination-Inhibition Test and the Enzyme-Linked Immunosorbent Assay for the Detection of Antibody to Newcastle Disease. Avian Dis 34(3): 585-587.

   - 18Burnet, F. M. (1942): The Affinity of Newcastle Disease Virus to the Influenza Virus Group. Aust J Exp Biol Med Sci 20(1): 81-88.

   - 19Cadman, H. F., Kelly, P. J., De Angelis, N. D., Rohde, C., Collins, N. and Zulu, T. (1997): Comparison of Enzyme-Linked Immunosorbent Assay and Haemagglutination Inhibition Test for the Detection of Antibodies against Newcastle Disease Virus in Ostriches (Struthio Camelus). Avian Pathology 26(2): 357 - 363.

   - 20Chang, P. W., Yates, V. J., Pendleton, J. A. and Flanagan, T. D. (1969): Immune Response of Chickens to Six Strains of Newcastle Disease Virus as Measured by Hemagglutination-Inhibition Test. Avian Dis 13(1): 46-52.

   - 21Cvelić-Čabrilo, V., Mazija, H., Bidin, Z. and Ragland, W. L. (1992): Correlation of Haemagglutination Inhibition and Enzyme-Linked Immunosorbent Assays for Antibodies to Newcastle Disease Virus. Avian Pathology 21(3): 509 - 512.

   - 22De Sousa, R. L. M., Montassier, H. J. and Pinto, A. A. (2000): Detection and Quantification of Antibodies to Newcastle Disease Virus in Ostrich and Rhea Sera Using a Liquid Phase Blocking Enzyme-Linked Immunosorbent Assay. Clinical and diagnostic laboratory immunology 7(6): 940-944.

   - 23Erickson, G. A., Mare, C. J., Gustafson, G. A., Miller, L. D. and Carbrey, E. A. (1977): Interactions between Viscerotropic Velogenic Newcastle Disease Virus and Pet Birds of Six Species. Ii. Viral Evolution through Bird Passage. Avian Dis 21(4): 655-669.

   - 24Estupinan, J. and Hanson, R. P. (1971): Methods of Isolating Six Mutant Classes from the Hickman Strain of Newcastle Disease Virus. Avian Dis 15(4): 798-804.

   - 25Garten, W., Berk, W., Nagai, Y., Rott, R. and Klenk, H. D. (1980): Mutational Changes of the Protease Susceptibility of Glycoprotein F of Newcastle Disease Virus: Effects on Pathogenicity. J Gen Virol 50(1): 135-147.

   - 26Kapczynski, D. R. and King, D. J. (2005): Protection of Chickens against Overt Clinical Disease and Determination of Viral Shedding Following Vaccination with Commercially Available Newcastle Disease Virus Vaccines Upon Challenge with Highly Virulent Virus from the California 2002 Exotic Newcastle Disease Outbreak. Vaccine 23(26): 3424-3433.

   - 27Ke, G. M., Chuang, K. P., Chang, C. D., Lin, M. Y. and Liu, H. J. (2010): Analysis of Sequence and Haemagglutinin Activity of the Hn Glycoprotein of Newcastle Disease Virus. Avian Pathology 39(3): 235 - 244.

   - 28King, D. J. and Seal, B. S. (1998): Biological and Molecular Characterization of Newcastle Disease Virus (Ndv) Field Isolates with Comparisons to Reference Ndv Strains. Avian Dis 42(3): 507-516.

   - 29Lamb, R. A., Collins, P. L., Kolakofsky, D., Melero, J. A., Nagai, Y., Oldstone, M. B. A., Pling[E, C. R. and Rima, B. K. (2005). Family Paramyxoviridae. Virus Taxonomy, Eighth Report of the International Committee on Taxonomy of Viruses. C. M. Fauquet, M. A. Mayo, J. Maniloff, U. Desselberger and L. A. Ball. San Diego, Elsevier Academic Press: 655-668.

   - 30Lana, D. P., Snyder, D. B., King, D. J. and Marquardt, W. W. (1988): Characterization of a Battery of Monoclonal Antibodies for Differentiation of Newcastle Disease Virus and Pigeon Paramyxovirus-1 Strains. Avian Dis 32(2): 273-281.

   - 31Leslie, J. (2000): Newcastle Disease: Outbreak Losses and Control Policy Costs. Veterinary Record 146: 603-606.

   - 32Malik, Y. S., Patnayak, D. P. and Goyal, S. M. (2004): Detection of Three Avian Respiratory Viruses by Single-Tube Multiplex Reverse Transcription–Polymerase Chain Reaction Assay. Journal of Veterinary Diagnostic Investigation 16(3): 244-248.

   - 33Mcmillan, B. C., Fellenz, S. C. and Hanson, R. P. (1986): The Effects of the Multiplicity of Infection on Viral Subpopulations During Passage of Newcastle Disease Viruses. Avian Dis 30(1): 122-125.

   - 34Mcmillan, B. C. and Hanson, R. P. (1980): Rna Oligonucleotide Fingerprinting: A Proposed Method of Identifying Strains of Newcastle Disease Virus. Avian Dis 24(4): 1016-1020.

   - 35Mcmillan, B. C. and Hanson, R. P. (1982): Differentiation of Exotic Strains of Newcastle Disease Virus by Oligonucleotide Fingerprinting. Avian Dis 26(2): 332-339.

   - 36Meulemans, G., Letellier, C., Gonze, M., Carlier, M. C. and Burny, A. (1988): Newcastle Disease Virus F Glycoprotein Expressed from a Recombinant Vaccinia Virus Vector Protects Chickens against Live-Virus Challenge. Avian Pathology 17(4): 821 - 827.

   - 37Musa, I. W., Abdu, P. A., Sackey, A. K. B., Oladele, S. B., Lawal, S. and Yakubu, I. U. (2010): Outbreak of Velogenic Viscerotropic Newcastle Disease in Broilers. International Journal of Poultry Science 9(12): 1116-1119.

   - 38Nagai, Y., Yoshida, T., Hamaguchi, M., Naruse, H., Iinuma, M., Maeno, K. and Matsumoto, T. (1980): The Pathogenicity of Newcastle Disease Virus Isolated from Migrating and Domestic Ducks and the Susceptibility of the Viral Glycoproteins to Proteolytic Cleavage. Microbiol Immunol 24(2): 173-177.

   - 39Peeples, M. E. (1988). Newcastle Disease Virus Replication. Newcastle Disease. D. J. Alexander. Boston, MA, Kluwer Academic Publishers: 45-78.

   - 40Saif, Y. M., Fadly, A. M., Glisson, J. R., Mcdougald, L. R., Nolan, L. K. and Swayne, D. E. (2008): Diseases of Poultry. 12th ed., Wiley-Blackwell publishing,  Iowa, IA, pp: 1-1324.

   - 41Simon, M. S. and Durham, N. C. (2006): Newcastle Disease Revisited. World Poultry Journal 22: 48-50.

   - 42Spradbrow, P. B., Ibrahim, A. L., Mustaffa-Babjee, A. and Kim, S. J. (1978): Use of an Avirulent Australian Strain of Newcastle Disease Virus as a Vaccine. Avian Dis 22(2): 329-335.

   - 43Stone, H. D., Boney, W. A., Jr. and Coria, M. F. (1975): Response of Congenitally Immune Chicks to Viscerotropic Velogenic Newcastle Disease Virus. Avian Dis 19(4): 651-656.

   - 44Wilden, H., Fournier, P., Zawatzky, R. and Schirrmacher, V. (2009): Expression of Rig-I, Irf3, Ifn-Beta and Irf7 Determines Resistance or Susceptibility of Cells to Infection by Newcastle Disease Virus. Int J Oncol 34(4): 971-982.

   - 45Winslow, N. S., Hanson, R. P., Upton, E. and Brandly, C. A. (1950): Agglutination of Mammalian Erythrocytes by Newcastle Disease Virus. Proc Soc Exp Biol 74(1): 174-178


موضوع پایان نامه بررسی تیتر آنتی‌ بادی حاصل از برنامه های واکسیناسیون نیوکاسل در گله‌ های مادر گوشتی قبل از شروع تولید بروش HI و ELISA, نمونه پایان نامه بررسی تیتر آنتی‌ بادی حاصل از برنامه های واکسیناسیون نیوکاسل در گله‌ های مادر گوشتی قبل از شروع تولید بروش HI و ELISA, جستجوی پایان نامه بررسی تیتر آنتی‌ بادی حاصل از برنامه های واکسیناسیون نیوکاسل در گله‌ های مادر گوشتی قبل از شروع تولید بروش HI و ELISA, فایل Word پایان نامه بررسی تیتر آنتی‌ بادی حاصل از برنامه های واکسیناسیون نیوکاسل در گله‌ های مادر گوشتی قبل از شروع تولید بروش HI و ELISA, دانلود پایان نامه بررسی تیتر آنتی‌ بادی حاصل از برنامه های واکسیناسیون نیوکاسل در گله‌ های مادر گوشتی قبل از شروع تولید بروش HI و ELISA, فایل PDF پایان نامه بررسی تیتر آنتی‌ بادی حاصل از برنامه های واکسیناسیون نیوکاسل در گله‌ های مادر گوشتی قبل از شروع تولید بروش HI و ELISA, تحقیق در مورد پایان نامه بررسی تیتر آنتی‌ بادی حاصل از برنامه های واکسیناسیون نیوکاسل در گله‌ های مادر گوشتی قبل از شروع تولید بروش HI و ELISA, مقاله در مورد پایان نامه بررسی تیتر آنتی‌ بادی حاصل از برنامه های واکسیناسیون نیوکاسل در گله‌ های مادر گوشتی قبل از شروع تولید بروش HI و ELISA, پروژه در مورد پایان نامه بررسی تیتر آنتی‌ بادی حاصل از برنامه های واکسیناسیون نیوکاسل در گله‌ های مادر گوشتی قبل از شروع تولید بروش HI و ELISA, پروپوزال در مورد پایان نامه بررسی تیتر آنتی‌ بادی حاصل از برنامه های واکسیناسیون نیوکاسل در گله‌ های مادر گوشتی قبل از شروع تولید بروش HI و ELISA, تز دکترا در مورد پایان نامه بررسی تیتر آنتی‌ بادی حاصل از برنامه های واکسیناسیون نیوکاسل در گله‌ های مادر گوشتی قبل از شروع تولید بروش HI و ELISA, تحقیقات دانشجویی درباره پایان نامه بررسی تیتر آنتی‌ بادی حاصل از برنامه های واکسیناسیون نیوکاسل در گله‌ های مادر گوشتی قبل از شروع تولید بروش HI و ELISA, مقالات دانشجویی درباره پایان نامه بررسی تیتر آنتی‌ بادی حاصل از برنامه های واکسیناسیون نیوکاسل در گله‌ های مادر گوشتی قبل از شروع تولید بروش HI و ELISA, پروژه درباره پایان نامه بررسی تیتر آنتی‌ بادی حاصل از برنامه های واکسیناسیون نیوکاسل در گله‌ های مادر گوشتی قبل از شروع تولید بروش HI و ELISA, گزارش سمینار در مورد پایان نامه بررسی تیتر آنتی‌ بادی حاصل از برنامه های واکسیناسیون نیوکاسل در گله‌ های مادر گوشتی قبل از شروع تولید بروش HI و ELISA, پروژه دانشجویی در مورد پایان نامه بررسی تیتر آنتی‌ بادی حاصل از برنامه های واکسیناسیون نیوکاسل در گله‌ های مادر گوشتی قبل از شروع تولید بروش HI و ELISA, تحقیق دانش آموزی در مورد پایان نامه بررسی تیتر آنتی‌ بادی حاصل از برنامه های واکسیناسیون نیوکاسل در گله‌ های مادر گوشتی قبل از شروع تولید بروش HI و ELISA, مقاله دانش آموزی در مورد پایان نامه بررسی تیتر آنتی‌ بادی حاصل از برنامه های واکسیناسیون نیوکاسل در گله‌ های مادر گوشتی قبل از شروع تولید بروش HI و ELISA, رساله دکترا در مورد پایان نامه بررسی تیتر آنتی‌ بادی حاصل از برنامه های واکسیناسیون نیوکاسل در گله‌ های مادر گوشتی قبل از شروع تولید بروش HI و ELISA

پایان نامه برای دریافت درجه دکترای حرفه‌ای دامپزشکی D.V.M چکیده: هدف: بیماری ناشی از رئوویروس‌ های پرندگان از بیماریهای مهم اقتصادی در صنعت طیور می‌باشد، که در طیور گوشتی و بخصوص طیور مادر گوشتی موجب افزایش تلفات و موارد حذفی، آرتریت، تنوسینوویت و کاهش عملکرد و کاهش کیفیت تخم مرغ می‌گردد. مواد و روش کار: در مطالعه حاضر تعداد پنج فارم مادر گوشتی که از نظر شرایط مدیریتی، تغذیه‌ای ...

پایان نامه جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد(M.Sc)در رشته علوم دامی گرایش تغذیه دام چکیده این مطالعه به منظور مقایسه اثر سبوس برنج غنی‌سازی شده با پساب ماهی بر جمعیت میکروبی دستگاه گوارش و پاسخ ایمنی همورال 200 قطعه جوجه‌های گوشتی یک‌روزه سویه راس 308 در قالب یک طرح کاملاً تصادفی با 5 تیمار و 4 تکرار و 10 پرنده در هر تکرار انجام شد. تیمارهای آزمایشی شامل تیمار‌های اول، دوم، سوم و چهارم ...

پایان نامه دوره کارشناسی ارشد علوم دامی گرایش تغذیه دام و طیور چکیده این آزمایش با هدف بررسی اثرات مکمل­سازی سیر ویا پیاز تازه بر عملکرد، سیستم ایمنی و پروفایل چربی خون در جوجه­های گوشتی طراحی و اجرا گردید. برای این منظور از 432 قطعه جوجۀ یک روزه نر راس 308 به نه گروه با چهار تکرار و 12 قطعه پرنده در هر تکرار تقسیم گردید. آزمایش در قالب طرح فاکتوریل 3×3 به­طور کاملاً تصادفی مورد ...

پایان نامه جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد در رشته تربیت بدنی و علوم ورزشی –فیزیولوژی ورزشی چکیده : زمینه و هدف : در طی تغییرات متابولیکی در دوران بارداری ،تماس مادر با فلزات سنگین برای عملکرد جفت و سلامت جنین بسیار مهم تلقی شده است. اما فرض شده است که تمرین استقامتی با تاثیر بر فعالیت متالوپروتئین هایی از قبیل MT می تواند راهکاری جهت مقابله با اثرات زیان آور فلزات سنگین باشد .از این ...

پایاننامه جهت دریافت مدرک کارشناسی ارشد (M.Sc.) رشته علوم دامی گرایش تغذیه دام چکیده موضوع پرورش طیور برای تأمین بخشی از نیازهای تغذیهای جامعه، جایگاه ویژهای را به خود اختصاص داده و جامعه کنونی به درستی این جایگاه را مناسب تشخیص داده و هر روز رو به گسترش است. لذا تلاش هر چه بیشتر در بهبود کمیت و به ویژه درکیفیت این محصول استراتژیک از اهمیت خاصی برخوردار است. این آزمایش به ...

پایان‌ نامه : برای دریافت درجه دکترای حرفه‌ای دامپزشکی (D.V.M) عنوان : بررسی میزان آلودگی باکتریایی تخم مرغ های هچ نشده در جوجه کشی شهرستان مهاباد جوجه کشی به عنوان یک بخش مهم در صنعت طیور می باشد و با رعایت اصول بهداشتی می توان از شیوع بیماریهای باکتریایی جلوگیری بعمل آورد. در این تحقیق از 200 نمونه تخم مرغ هچ نشده در شرایط استریل در چهار فصل سال نمونه برداری شد و در 26 % ...

پایان نامه جهت اخذ کارشناسی ارشد چکیده: پژوهش حاضر به بررسی اثر بخشی آموزش هوش هیجانی بر استرس والدگری مادران کودکان با معلولیت جسمی –حرکتی در شهرستان زنجان پرداخته است .به همین منظور در کنار سوال پژوهش مبنی بر "تعیین تاثیر آموزش مولفه های هوش هیجانی بر کاهش استرس والدگری مادران کودکان با معلولیت جسمی – حرکتی در شهرستان زنجان " سه سوال فرعی دیگر برای تعیین تاثیر آموزش مولفه های ...

پایان نامه­ی کارشناسی ارشد در رشته­ی علوم دامی- فیزیولوژی دام چکیده اثر افزودن پودر تفاله خشک مرکبات بر عملکرد تولید مثلی مرغ­ های مادر گوشتی مسن با هدف بهبود کیفیت تخم­مرغ و نفوذ اسپرم به لایه فرا­ویتلین و افزایش باروری، تفاله خشک مرکبات به جیره مرغ­های مولد مسن سویه کاب 500 افزوده شد. شمار 36 قطعه مرغ مادر گوشتی سویه کاب 500 و 12 خروس هم­سویه آن­ها، در سن 65 هفتگی به شیوه ...

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (M.A.) گرایش: عمومی بررسی رابطه بهداشت روانی و پیشرفت تحصیلی در گروهی از دختران دوره راهنمایی با در نظر گرفتن وضعیت اشتغال مادران؛شیراز1393 چکیده: پژوهش حاضر، به منظور بررسی رابطه بین اشتغال مادران با سلامت روانی وپیشرفت تحصیلی دختران در بین دانش آموزان مقطع راهنمایی اجرا شده است.جامعه آماری این پژوهش رادانش آموزان دختر راهنمایی ...

پايان نامه براي دريافت درجه ي کارشناسي ارشد (M.A)  گرايش: تحقيقات آموزشي پاييز 1392 چکيده ماهواره از دهه هفتاد تا امروز در ايران ، همچنان در حال نفوذ و رسوخ در اجتماع و خانواده بوده

ثبت سفارش