پایان نامه رابطه مدیریت دانش و خلاقیت در مراکز آموزشی و درمانی دانشگاه های علوم پزشکی شهر تهران 93-1392

word 1 MB 32016 115
1393 کارشناسی ارشد پیراپزشکی
قیمت قبل:۶۳,۹۰۰ تومان
قیمت با تخفیف: ۲۴,۳۰۰ تومان
دانلود فایل
 • بخشی از محتوا
 • وضعیت فهرست و منابع
 • پایان نامه جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد در رشته مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی

   

  چکیده

   

  زمینه: اهمیت فزاینده دانش در عصر حاضر، سازمان ها را ناگزیر می سازد تا نسبت به معانی ای چون خلاقیت در تکنیک، خلاقیت در محصول و خلاقیت سازمانی یا استراتژیک، با تعمقی بیشتر بیندیشند. این موضوع سازمان ها را با چالش هایی در زمینه چگونگی پردازش دانش و ایجاد آن مواجه می سازد. زمانی که نوآوری وخلاقیت راه پیروزی در جهان امروز است، سازمان باید بتواند دانش مناسب را در جای مناسب خود به کار گیرد.

  هدف: هدف از این مطالعه بررسی رابطه بین مدیریت دانش و خلاقیت در مراکز آموزشی و درمانی دانشگاه های علوم پزشکی شهر تهران می باشد.

  روش: این پژوهش یک مطالعه پیمایشی از نوع توصیفی_تحلیلی می باشد. جامعه آماری شامل کلیه کارکنان بیمارستان های دانشگاه های علوم پزشکی شهر تهران بوده است. با استفاده از فرمول نمونه گیری تصادفی، حجم نمونه ای برابر با 502 نفر برآورد گردید. ابزار گردآوری اطلاعات، پرسشنامه "مدیریت دانش" پروست و پرسشنامه "خلاقیت" جزنی می باشد. پایایی آنها از طریق آلفای کرونباخ به ترتیب89/0 و 69/0 بدست آمد و روایی پرسشنامه ها نیز با نظر اساتید مجرب مورد تایید واقع شده است. برای تحلیل داده ها از نرم افزار SPSS18 و آزمون های T، ANOVA و ضریب همبستگی و رگرسیون استفاده شده است.

  یافته ها: با توجه به نتایج بدست آمده معلوم گردید مدیریت دانش و خلاقیت در سطح 018/0 با یکدیگر رابطه معنادار دارند، و به ازای یک واحد افزایش در نمره مدیریت دانش به میزان 05/0 به نمره خلاقیت اضافه می شود. همچنین مشاهده شد که وضعیت خلاقیت در بیمارستان های مورد مطالعه در سطح متوسط رو به بالا و وضعیت مدیریت دانش و ابعاد آن (تعیین اهداف، شناسایی، کسب، توسعه، تسهیم، استفاده، نگهداری و ارزیابی دانش) در سطح متوسط قرار دارد، که از میان ابعاد، تعیین اهداف و تسهیم دانش بالاترین نمره و استفاده از دانش کمترین نمره را دریافت کرده اند.

  نتیجه گیری: وضعیت مدیریت دانش و خلاقیت در بیمارستان های مورد مطالعه به ترتیب در حد متوسط و متوسط رو  به بالا ارزیابی شدند، با توجه به فاصله مدیریت دانش تا حد مطلوب و همچنین رسالت این مراکز آموزشی و درمانی در تربیت دانشجویان، نیاز به توجه و اولویت قرار دادن آن، در برنامه و اهداف کاری خود، نسبت به سازمان های دیگر بیشتر احساس می شود. در این راستا برای ارتقای مدیریت دانش و تبعا خلاقیت، باید به هر یک از ابعاد مطرح شده توجه ویژه ای کرد. چرا که اگر سازمان ها نتوانند زیرساخت های لازم را برای پیاده سازی مدیریت دانش مهیا کنند قطعاً با چالش های مختلفی روبرو خواهند شد.

   

  کلید واژه ها: مدیریت دانش، خلاقیت، بیمارستان

   

  -1 مقدمه

  عصر حاضر، عصر تحولات و تغییرات شگرف در فنآوری ها می باشد. عصری که ساختار فکری آن آکنده از عمق بخشیدن به اطلاعات و توجه به مشارکت نیروی انسانی خلاق و دانش گرا است (نیر و جوکار 1391). در جهان کنونی شرایط و فضای رقابتی در بسیاری از سازمان ها بسیار پیچیده، متغیر و گسترده تر از گذشته است، به گونه ای که این سرعت در بیشتر سازمان ها به مراتب بیش از سرعت پاسخگویی و توان تطبیق با شرایط جدید است. به عبارت دیگر به محض اینکه تغییری در شرایط یاد شده به وجود آید و سازمان بخواهد نسبت به آن تغییر، واکنش نشان دهد و خود را با آن هماهنگ و منطبق سازد تغییر بعدی از راه می رسد. هرگونه تغییر در فضای رقابتی، فرصتی را فراهم می آورد و فرصت دیگری را از بین می برد و چالش یا تهدیدی را ایجاد و چالش یا تهدیدی دیگر را حذف می کند (نیرومند و زارع 1387).

  الوین تافلر اعتقاد دارد ورود به قرن بیست و یکم به عنوان عصر فرانظریه ،هنگامی برای انسان ها جاذب خواهد بود که آدم کنونی بتواند در مقابل تغییرات آن قرن، قدرت تحمل لازم را داشته باشد و با شجاعت در مقابل آن ظاهر شود. تحقق این پدیده ایده آل زمانی امکان پذیر خواهد بود که از هم اکنون بشر امروزی بتواند خودش را برای تغییرات آنچنانی در دنیای آیندگان آماده سازد. این نیز مشروط به دانش، مهارت، بینش و پویایی است. زندگی در دنیای جدید نیازمند شناخت کامل و کسب مهارت های استفاده از این ابزارهاست. بدون شناخت چنین ابزاری رقابت و زندگی بسیار مشکل خواهد بود و مستلزم از دست دادن فرصت های فراوانی در زندگی روزانه افراد و جوامع است (صادقی و همکاران 1390).

  توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات به طور اعم جامعه بشری و به طور اخص، سازمان های تجاری – صنعتی را در وضعیتی قرار داده است که برای ادامه حیات می بایستی در پی یافتن ابزارها و راهکارهای نوین متناسب با شرایط حاکم باشند. زمانی سازمان ها به دنبال کسب و یافتن اطلاعات و دانش بودند، اما امروزه با حجم انبوهی از اطلاعات و داده های گوناگون رو به رو هستند که در بسیاری موارد، طبقه بندی ، تلخیص و بهره برداری صحیح از آنها نیازمند اتخاذ تدابیر و تجهیزات مغزافزاری، سخت افزاری و نرم افزاری مرتبط است (فاتحی 1390).

  امروزه برای اینکه سازمان ها بتوانند در دنیای تجارت و رقابت حضور مستمر و پایدار داشته باشند باید حول محور علم و دانش فعالیت کنند (تقی زاده و تاری 1388). اساسی ترین مشخصه سازمان های هوشمند در قرن 21 ، تأکید بر دانش و اطلاعات است (محمدی فاتح و همکاران 1387). 

  دیوید استمپز (1999) معتقد است که بهترین چیز داشتن دانش در موضوعی خاص نیست بلکه دانستن مکان و طرز دسترسی به دانش است. به زعم پیتر دراکر نیز مدیران موفق در عصر اطلاعات و دانش تنها به دنبال دسترسی به اطلاعات نیستند زیرا اطلاعات به اندازه کافی از طریق شبکه های اطلاع رسانی و پایگاه های اطلاعاتی و محمل های مختلف در دسترس هستند. مدیران بیشتر نیازمند به دسترسی به اطلاعات مناسب و مرتبطی هستند که پردازش، سازماندهی شده و شکل گرفته و با توجه به بسترهای فکری و شغلی آنها تلخیص شده باشد، اطلاعاتی که قابلیت تبدیل به عمل را داشته و به عبارت دیگر عملیاتی و کاربردی باشد. این دو نقل قول در کمال ایجاز ارزش دانش را بخوبی نشان می دهند (پوراصغر 1387).

  دانایی مهمترین سرمایه هر سازمان است و سازمانی که از این موهبت بیشتر برخوردار باشد با چالش های موجود، بهتر برخورد می کند و در عرصه رقابت موفق تر خواهد بود (صمدیان و علوی 1390). عصر "دانایی یا دانش"، عنوان جدیدی است که به زمان حاضر اطلاق می شود (فاتحی 1390).  عصر دانش تحولات قابل ملاحظه ای را در برنامه ها و سیستم های موجود در سازمان ها به همراه داشته است. در این میان سازمان هایی که در راستای توانمند سازی و گسترش ظرفیت های سازمان در حل مسائل و همچنین افزایش سرمایه های فکری فعالیت می کنند، در عرصه رقابت های داخلی یا خارجی از قدرت دوام و بقای بیشتری برخوردارند. در این میان مدیریت دانش یکی از رویکردهای مهم و ارزشمندی است که سازمان های پیشرو با استقرار آن، ضمن حفظ تخصص فنی خود، از افت دانش حیاتی که از بازنشستگی، کوچک سازی یا اخراج کارکنان و تغییرات ساخت حافظه انسانی ناشی می شود جلوگیری می کنند (تقی زاده و تاری 1388).

  در واقع یکی از رویکردهای نوین مدیریت که به راز موفقیت در سازمان ها تبدیل گشته است مدیریت دانش است (پوراصغر 1387)  شاید به همین دلیل است که "مدیریت دانش" جای ویژه ای در متون و ادبیات مدیریت برای خود باز کرده وصاحب نظران امر را به توسعه فنون و راهکارهای مرتبط به سوی خود کشانده است (فاتحی 1390).  

  در دسته بندی ای که از سوی صاحب نظران کسب و کار ارایه گردیده ؛ دهه 1980 را دهه جنبش کیفیت (تاکید بر اینکه برای دستیابی به کیفیت بهتر، همه کارکنان باید از قدرت فکری خود بهتر استفاده کنند)؛ دهه 1990 را دهه مهندسی مجدد (استفاده از فناوری برای بهبود فرایندهای کسب و کار و کاهش هزینه ها)؛ و دهه 2000 را دهه مدیریت دانش لقب داده اند (جعفری و کلانتر 1382).

  به گفته پیتر دراکر "راز موفقیت سازمان ها در قرن 21 همان مدیریت دانش است." در عصری که دانش بهترین نوع قدرت تلقی می شود(Toffler 1991) ، موفقیت در مدیریت دانش نیز به عنوان پیش زمینه ای برای موفقیت در عرصه ی فعالیت های سازمانی و حتی بازار رقابتی تلقی می گردد (حسن زاده 1384).

   

  1-2 بیان مساله و اهمیت پژوهش

  مدیریت دانش امر جدیدی نیست، تمدن های بشری از نسلی به نسل دیگر اقدام به نگهداری و انتقال دانش، برای درک گذشته و پیش بینی آینده، می نمودند. در محیط های تجاری پیچیده و پویای امروزی تشنگی برای دانش، روز به روز دامنه و عمق گسترده تری می یابد. دانشی که به شدت در حال تغییر و در بیرون از سازمان ها در حال انتشار است. دانش همیشه برای افراد ارزشمند بوده است. فرهنگ های قوی و متمدن، اغلب با کتابخانه هایشان مشخص می شوند. کتابخانه بزرگ موزه الکساندریا، کتابخانه بریتانیا و غیره، همه محل تجمع دانش یک تمدن است (عباسی 1386).  هرچه دانش ما در حوزه ای بیشتر باشد، توانایی انجام کار بهتر در آن حوزه بیشتر خواهد بود(Jones 2007) .

  با بررسی و تحلیل دانش و اهمیت ویژگی های آن در محدوده عملکرد سازمان ها می توان دریافت که برخورداری از دانش و اطلاعات روزآمد برای ادامه حیات سازمان ها به یک ضرورت انکار ناپذیر تبدیل شده است، بخصوص اگر روند تغییر و تحولات دانش در جامعه به دقت ارزیابی شود، این نتیجه هم حاصل می شود که جامعه فراصنعتی امروز جامعه ای اطلاعاتی است که در  آن بتدریج فناوری های نیرو افزا جای خود را به فناوری های دانش افزا می دهند و در محیط پویا و پیچیده امروزی برای سازمان ها ضروری است که بطور مداوم دانش جدید را به شکل ایجاد، اعتباربخشی و کاربرد در محصولات و خدمات خود بکار گیرند (صیف و کرمی 1383).

  دانش سازمانی در دنیای پرشتاب معاصر ، فرصت مناسبی است برای سازمان هایی که به خوبی آن را می شناسند و مدیریت می کنند و در عین حال تهدیدی جدی است برای سازمان هایی که به تحولات محیطی کم توجه بوده و آن را نمی شناسند. در خلال دهه گذشته این آگاهی حاصل گشته که سازمان ها باید سرمایه معنوی و ابزارهای فنی خود را که در قلمرو اطلاعات قرار دارند به درستی مدیریت کنند (نکودری و یعقوبی 1390). پیتر دراکر در سال 1993 بیان کرده است که در اقتصاد امروزه دنیا، دانش منبعی همانند و در عرض سایر منابع تولید مانند کار و سرمایه و زمین نیست بلکه تنها منبع معنی دار عصر حاضر به شمار می رود. در واقع دانش تنها منبعی است که در اثر استفاده از ارزش آن کاسته نشده بلکه بر ارزش آن افزوده می شود. سایر تئورسین های پیشرو در امر سازمان و مدیریت نیز معتقدند سرمایه گذاری یک سازمان بر روی دانش نسبت به مواد و مصالح سودآورتر است (Nonaka & Takeuchi 1996) .

  در این راستا مدیریت دانش یک متدولوژی برای تولید ، حفظ و بهره برداری از تمام امکانات مجموعه عظیمی از دانش است که هر سازمان در فعالیت های روزانه خود از آنها بهره می برد(نکودری و یعقوبی 1390).

  مقوله دانش و مدیریت دانش به تدریج جای خود را در سازمان ها باز کرده اند. امروزه مدیران سازمان ها می دانند ماشین آلات را نمی توان اصلی ترین دارایی یک سازمان به حساب آورد. آنچه به عنوان دارایی مهم هر سازمان به شمار می رود، دانش سازمانی است و مدیریت صحیح بر آن باعث کسب مزیت رقابتی برای سازمان و در نهایت پیروز شدن بر رقبا خواهد شد(اخوان و جعفری 1384).  امروزه با تاکید فزاینده بر سازمان های دانش محور به جای سازمان های تولید محور، دانش از عواملی مثل زمین، سرمایه و نیروی کار به عنوان عوامل تولید پیشی گرفته و مدیریت در جستجوی راه هایی برای اداره کردن موثر آن است، هدف اداره این جنبه از سازمان ها همانند اداره دارایی های فیزیکی و مادی (دارایی های محسوس) است که امری عادی تلقی می شود(متقی 1384). 

   

   

  Background:

  In the present era, Increasing importance of knowledge forces organizations to think about the concepts such as creativity in technique, creativity in product and strategic or organizational creativity with more contemplation. This subjects encounters organizations with challenges about the way of knowledge processing and creating it. When innovation and creativity are the ways of victory in today’s world, Organizations must be able to imply the right knowledge in its right place.

  Objective:

  The purpose of this research is the study of relation between knowledge management and creativity in educational and medical centers of universities of medical sciences of Tehran city.

  Method:

  This research is a surveying study with a descriptive analytic approach. Statistic society includes all staff working in the hospitals of medical science universities of Tehran. Using random sampling formula a sample volume of about 502 people was estimated. The tool to gather information was Probst knowledge management questionnaire and Jazani creativity questionnaire. Through Cronbach's Alfa their stability were obtained 0.89 and 0.69 respectively, and validity of the questionnaire was confirmed by skilled masters. SPSS18 software and the T-test, ANOVA, Correlation coefficient and Regression were used for analyzing the data.

  Findings:

  Considering the obtained results it was defined that knowledge management and creativity have a meaningful relation with each other in level  0.018 and for one unit increase in knowledge management score 0.05 is added to creativity score. Also it was observed that creativity condition of studied hospitals were in above medium level and the condition of knowledge management and its dimensions (specifying goals, identification, acquisition, development, distribution, utilizing, preservation and evaluation of knowledge) was in medium level which among these dimensions goal specifying and knowledge distribution had received the greatest scores whereas the least scores was for knowledge utilizing.

  Conclusion:

  The state of knowledge management and creativity in hospitals under study were estimated in medium and above medium level. Considering the gap between this level and ideal limit and also the vocation of these educational and medical centers for training the students, the need for observing and giving priorities to this matter in plans and career objectives of the organization is more than other organizations. In this regard, in order to promote the knowledge management and subsequently the creativity, each one of the raised dimensions needs a special attention. Because if organizations won’t able to provide the necessary infrastructures for implementing knowledge management then they will face with different challenges.

  Keywords:  Knowledge management, creativity, hospital

 • فهرست:

  فصل اول: مقدمه و بیان مساله

  مقدمه.......................................................................................................................................................................9

    بیان مسئله و اهمیت پژوهش ...........................................................................................................................11

  1-3 اهداف و فرضیات:

             1-3-1هدف اصلی ........................................................................................................................................................18

             1-3-2 اهداف فرعی......................................................................................................................................................18

  1-3-3 هدف کاربردی....................................................................................................................................................18

  1-3-4 فرضیات پژوهش................................................................................................................................................19

  فصل دوم: بررسی متون

  2-1 مقدمه.....................................................................................................................................................................20

  2-2 مبانی نظری پژوهش:

  تاریخچه.........................................................................................................................................................................20

  مدیریت دانش ...............................................................................................................................................................21

  اهداف مدیریت دانش ...................................................................................................................................................25

  تعاریف مدیریت دانش ..................................................................................................................................................25

  انواع دانش ....................................................................................................................................................................27

  تفاوت بین داده، اطلاعات و دانش ...............................................................................................................................29

  روابط میان داده، اطلاعات و دانش...............................................................................................................................31

  تفاوت مدیریت اطلاعات با مدیریت دانش ..................................................................................................................33

  مدل پایه های ساختمان مدیریت دانش (پروست) ......................................................................................................34

  مهارت های اولیه برای استقرار مدیریت دانش............................................................................................................43

  عوامل موثر بر موفقیت و شکست مدیریت دانش در سازما ن ها................................................................................44

  منافع و مزایا..................................................................................................................................................................49

  پیامد های عدم پیاده سازی مدیریت دانش..................................................................................................................50

  خلاقیت ........................................................................................................................................................................51

  تعاریف خلاقیت ............................................................................................................................................................54

  تفاوت خلاقیت و نوآوری ..............................................................................................................................................55

  موانع و راهکارهای بروز خلاقیت ..................................................................................................................................56

  ویژگی های  افراد خلاق ...............................................................................................................................................60

  آثار و نتایج خلاقیت .......................................................................................................................................................61

  رابطه بین مدیریت دانش با خلاقیت .............................................................................................................................62

   

  2-3 مروری بر مطالعات انجام یافته:

  2-3-1مطالعات انجام شده در ایران...........................................................................................................................66

  2-3-2مطالعات انجام شده در جهان .........................................................................................................................69

  فصل سوم: روش پژوهش

  3-1 مقدمه..................................................................................................................................................................72

  3-2 نوع پژوهش........................................................................................................................................................72

  3-3 جامعه آماری.......................................................................................................................................................72

  3-4 روش نمونه گیری و حجم نمونه........................................................................................................................73

  3-5 ضریب پاسخ دهی..............................................................................................................................................73

  3-6 روش و ابزار گردآوری داده ها...........................................................................................................................74

  3- 7 روش تجزیه و تحلیل داده ها..........................................................................................................................75

  3-8 محدودیت­های پژوهش.....................................................................................................................................75

  3-9 ملاحظات اخلاقی..............................................................................................................................................75

  3-10 تعاریف نظری و عملی واژه ها........................................................................................................................76

  فصل چهارم : یافته ها

  4-1  مقدمه..............................................................................................................................................................79

  4-2  نتایج مربوط به مشخصات دموگرافیک  .......................................................................................................79

  4-3 نتایج مربوط به اهداف و فرضیات....................................................................................................................84

  فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری

  5-1مقدمه................................................................................................................................................................98

  5-2 بحث................................................................................................................................................................98

  5-3 نتیجه گیری....................................................................................................................................................102

  5-4 پیشنهادات اجرایی..........................................................................................................................................103

  5-5 پیشنهادات برای پژوهش های آتی ..............................................................................................................106

  منابع ....................................................................................................................................................................107

  چکیده انگلیسی

  منبع:

   

  Reference

  Abbassi Z. 2008. A review of models of implementing knowledge management in organizations. Student of PhD in Librarianship and Information Science in Ferdowsi University of Mashhad. International Conference of Knowledge Management. Razi International Conference Center, Tehran. Feb. (In Persian)

  Abbasi Mouslo Kh. 2009. The role of knowledge management in governmental organizations to promote creativity, Case study: Shahid Sadoughi Hospital-Yazd. Second National Conference on Creativity Studies, TRIZ, Engineering and Innovation management of Iran. (In Persian)

  Abtahi H, Salavati A. 2006. Knowledge management in organization. Tehran: peyvande now Inc. (In Persian)

  Adli F. 2005. Knowledge management, moving to beyond the knowledge. Tehran; Farashenakhti Andishe Inc. (In Persian)

  Afrazeh A. 2007. Knowledge management (concepts, models, measurement and implementation). 2nd edu. Tehran: Amir Kabir University. (In Persian)

  Akbari F, Tofighi SH, Torabi A, Arab M, Tarrahi MJ. 2005. The relationship between Leadership style and conflict management in Hospitals’ managers of Lorestan University of Medical Sciences. Yafteh journal; 7(2): 52-58. (In Persian)

  Akhavan P, Jafari M. 2005. Failure of knowledge management in organizations. Tadbir journal; 15(161). (In Persian)

  Akram K. Siddiqui SH. 2011. Role of Knowledge Management to Bring Innovation: An Integrated Approach”. International Bulletin of Business Administration; Issue 11: 1451-243.

  Alvani M. 1999. General management. 13nd ed. Tehran: ney Inc. (In Persian)

  Alvani M, Danaee Fard H. 2001. Talking about the philosophical theories of government organization. Tehran: Saffar Eshraghi Inc; p: 283. (In Persian)

  Alvani M, Nategh T, Farahi MM. 2007. The role of social capital in organizational knowledge management development. Management science journal; 2(5): 35-70. (In Persian)

  Alwis RS, Hartmann E. 2008. The use of tacit knowledge within innovative companies: knowledge management in innovative enterprises, Journal of Knowledge Management; 12(1):133 – 147.

  Amabile TM. 1988. A Model of Creativity and Innovation in Organization, Creativity Research Journal; 2(16): 231-253.

  Ameri H. 2008. Relationship between organizational factors and knowledge management, Journal of research in sport science. (In Persian)

  Amiri Sh, As’adi S. 2007. Evolutionary process of creativity in children. Cognitive Science journal; 9(4): 26-32. (In Persian)

  Ansari MH. 2011. Knowledge management and creativity in Tehran Physical Education Department. Sports Management journal. 2(9): 67-85. (In Persian)

  Arvandi Y. 2002. The relationship between leadership styles and managers control position with efficiency services of Zanjan primary school staff. Thesis of MSc. Islamic Azad University, Zanjan Branch. (In Persian)

  Bashir Banaem Y. 2011. Role of Creativity and Intuition in Strategic Thinking. Journal of Human Development Police; 8(38): 29-49. (In Persian)

  Beckman TJ. 1999. The current state of knowledge management. In J. Liebowitz. Knowledge Management Handbook. New York: CRC Press.

  Bhatt G. 2000. Resource based perspective of developing organization capabilities for business transformation. Knowledge and process management; 7 (2): 29-119.

  Bhatt G. 2001. Knowledge management in organizations: examining the interaction between technologies, techniques, and people. Journal of Knowledge Management; 5(1):68 – 755.

  Bose R. 2004. Knowledge management metrics, Journal leadership Organization; 25(9):255-238.

  Buckingham M, Clifton D. 2001. Now Discover Your Strengths. New York: The Free Press.

  Cantner U, Joel K, Schmidt T. 2009. The use of knowledge management by German innovators, Journal of Knowledge Management; 13 (4):187 – 203.

  Civi E. 2000. Knowledge management as a competitive asset: a review marketing intelligence and planning; 18(4): 166-74.

  Criscuolo Ch, Haskel E, Jonathan J. 2010. Engagement and the activities of firms, International journal of industrial organization; 28(2): 191.

  Da-Chian Hu. 2010. Relationship between knowledge acquisition, absorptive capacity and innovation capability: an empirical study on Taiwn’s financial and manufacturing, Journal of Information Science Industries; 36(1): 9-19.

  Darroch J. 2005. Knowledge management, innovation and firm performance, Journal of Knowledge Management; 9(3):101 – 115.

  Davenport TH, Prusak L. 1998. Working knowledge: how organization manage what they know, Harvard Business School, Boston MA: 56.

  Drucker P. 1985. Innovation and Entrepreneurship. United State: New York; Harper & row Inc.

  Duffy J. 2000. Knowledge management: to be or not to be, Information Management Journal; 3491): 7-64.

  Edmonds E. 2002. Creativity art practice and knowledge, Comm of the ACM.45 (10): 64-7.

  Erabi M. 2003. Entrepreneurship is the process of wealth creation. Journal of Marketing; 3 (31). (In Persian)

  Farahbod F, Ammoopour M, Karimi Koma M. 2012. Relationship of Knowledge Management with Creativity of School Managers, Journal of Basic and Applied Scientific Research; 2(10):10549-10557.

  Farid D. 2009. The relationship between creativity and entrepreneurship among male and female athletes and non-athletes (Case Study: Yazd University Students). Sport Management journal; 3(2): 97-116. (In Persian)

  Fatehi Z. 2011. Knowledge management: Concepts, principles, goal s and models. Research Office and risk control Sepah Bank. (In Persian)

  Fathian M, Beig L, Ghavami Far A. 2006. The role of tacit knowledge management in creativity & innovation. Tadbir journal; 16(164). (In Persian)

  Fathizadeh A, Paktinat E, Shahba MJ. 2011. Study of Creativity and Innovation in 3 governmental administration and offer a model for enhancing creativity and innovation in organizations. Management journal; 8(Special): 79-94. (In Persian)

  Gandhi S. 2004. Knowledge management and reference services, The Journal of Academic Librarianship; 30(5): 368-81.

  Geyer G. 2001. Tacit knowledge in organization, London: sage publications.

  Griffith University. 2002. Knowledge management, Research report India; 20(5):15-17.

  Haney D.S. 2003. Knowledge Management in a Professional Service Firm. Doctoral Dissertation. Indiana University. Proust Information and Learning Company.

  Hasanzadeh M. 2005. Information management & knowledge management. Information Biology journal; 4 (9). (In Persian)

  Hasanzadeh M. 2006. Study of knowledge management in Islamic Republic of Iran. PhD thesis of Librarianship. Faculty of Education and Psychology. Ferdowsi University of Mashhad. (In Persian)

  Hasanzadeh M. 2007. Knowledge management, Concepts and infrastructure. Tehran: Ketabdar Inc; 14-16. (In Persian)

  Hashemi S. 2010. Evaluation of Knowledge Management in University of Disciplinary Science. Disciplinary Management Studies Journal; 5(2); 183-214. (In Persian)

  Hamzei B. 2012. Framework for the design and implementation of knowledge management systems. Industrial Engineer. Management Scientific Articles Database. Available from: www.SYSTEM.parsiblog.com. (In Persian)

  Hoffman J, Hoelscher M, Sherif K. 2005. Social Capital, Knowledge management and Sustained Superior Performance, Journal of Knowledge management; 9(3):170- 182.

  Huang HT, Chen Ch. 2009. Emerging organizational structure for knowledge-oriented team work using genetic algorithm. Expert System with Applications: An International Journal; 36(10): 12137-12142.

  Huges RA. 1998. Diagnostic approach to organizational behavior, 4nd ed. Boston: Ally and Bacon Inc.

  Hughs C, Holbrook G. 1998. Measuring knowledge management: a new indicator of innovation in enterprises, Cprost Report [Online]. Available from: URL: http://www.sfu.ca/cprost/docs/ 9802.pdf/

  Irannejad Parizi J. 2006. Efficiency. Tehran: Barsava Inc. (In Persian)

  Iranzadeh S, Bahrami KH. 2013. Survey of Knowledge Management Dimensions and Creativity (a Case Study), Human Resource Management Research; 3(2): 55-59.

  Jafari M, Kalantar K. 2003. Knowledge management in organization. Tadbir journal; 14(142). (In Persian)

  Javadin R, Emami M, Rastegar A. 2010. The relationship between Organizational Culture and Knowledge Management. Human resource & management journal in the petroleum industry; 4(12). (In Persian)

  Jones M. 2007. Knowledge management and creativity: a technology-facilitated balance, polytechnic university. New York, USA.

  Kamasak R, Bulutlar F. 2010. The influence of knowledge sharing on innovation, European Business Review; 22(3):306 – 317.

  Kamkari K, Afrooz GH. 2008. Psychological principles of intelligence and creativity. Tehran: Tehran University Inc. (In Persian)

  Karami M. 2005. Relationship between organizational culture and knowledge management in Bahman Industrial Group, Ms Thesis, Tehran University. (In Persian)

  Karami M, Piri Z. 2007. Application of Knowledge Management In health care organizations. Health information management journal; 4(2): 239-248. (In Persian)

  Kerman Alghoreishi MR. 2005. Feasibility Study knowledge management in Esfahan Steel Company. Thesis MSc. Faculty of Administrative Science, Esfahan Branch. (In Persian)

  Lee VH, Leong LY, Hew TS, Ooi KB. 2013. Knowledge management: a key determinant in advancing technological innovation? Journal of Knowledge Management; 17 (6):848 – 872.

  Livense A, Kleijnen M. 2009. Knowledge creation through mobile social networks and its impact on intentions to use innovative mobile services, Journal of service research; 12(1): 15.

  Mahmoodzadeh E. 2006. Relationship between knowledge management and organizational creativity in the Tabriz Oil Refining Company. Thesis of MSc. Islamic Azad University, Tabriz Branch.  (In Persian)

  Maleki MR, Fateh Panah A, Gohari MR. 2009. Evaluation of performance of Hasheminezhad hospital based on analysis & Knowledge management & pattern of Health Malcom Baldrige. Health Information Management Journal; 8(4); 580-586. (In Persian)

  Malhotra Y. 1997. Knowledge management in inquiring organization, proceeding of 3th American conference, on information systems (philosophy of information systems mini-track). Available from: www.brint.com/km/km.htm

  Malhotra Y. 1998. Deciphering the knowledge management hype, Journal for Quality & Participation; 21(4): 58-60.

  Matin F. 2003. Creativity and obsolete mental paradigms. Tadbir journal; 17(148). (In Persian)

  McAdam R, McCreedy S. 1999. A Critical Review of Knowledge Management models, The Learning Organization. 6 (3): 91- 100.

  Merwik A.D. 2001. Knowledge management technology, systems journal; 40(4): 814.

   

  Mirghafoori SH, Farhang Nejad MA, Sadeghi Arani Z. 2010. Performance Evaluation of Yazd's Health Sector on Applying Knowledge Management Process. Journal of Health Administration; 13(39): 79-88. (In Persian)

  Mirkamali M. 2002. Creative thinking in educational organizations. 3nd ed. Tehran: Institute of Education. (In Persian)

  Mirzabeigi J. 2003. Knowledge transfer and skills maintain: A continuous process of globalization. Modirsaz journal; 5(3, 4): 10-30. (In Persian)

  Mohammadi Fateh A, Sobhani MS, Mohammadi D. 2008. Knowledge management (Comprehensive approach). Tehran: Payam Pouya Inc. (In Persian)

  Mohammadi Ostani M, Shabani A, Rajaepoor S. 2012. The status of management application in librarians of Isfahan University of Medical Sciences. Iranian Journal of Medical Education; 12(3): 167-175. (In Persian)

  Moghimi M. 2011. Organization and management research approach. 7nd ed. Tehran: Termeh Inc. p: 132. (In Persian)

  Molavi H. 2004. Relationship between creativity and human skills and comparison between male and female managers in primary schools of Shahriyar. Thesis MSc. Planning and management of human resources. Library Research Council of Tehran Education Organization. (In Persian)

  Mostafapour M. Azma F. 2011. Identify Knowledge management And Organizational learning Indicators and its relation With Creativity”. Procedia - Social and Behavioral Sciences: 2249-2252.

  Mottaghi MH. 2005. Knowledge management: origin of the creation and maintenance of smart investment. Series of articles of First International Congress. 7nd.. (In Persian)

  Mphidi H, Snyman R. 2004. The utilization of an intranet as a knowledge management tool in academic libraries. Electronic Library; 22(5):393 – 400.

  Nayer N, Jookar A. 2012. The Relationship between Knowledge Management and Creativity among the Librarians of Shiraz University Libraries. Health Information Management Journal; 9(2): 224-232. (In Persian)

  Nazem M. 2003. Manpower efficiency among the 16 countries. Tehran: Motarjem Inc. (In Persian)

  Nekoodari M, Yaghoubi NM. 2011. Survey of Factors Facilitating Knowledge Management in Crisis Management Organization. General management researches journal; 4 (13): 95-119. (In Persian)

  Niaz Azari K, Barimani A, Hajigholikhani S. 2011. Study the role of knowledge management on creativity of high school teachers. Management journal; 8(21); 79-87. (In Persian)

  Niroomand A, Zare F. 2008. Survey of position of knowledge management based on Nonaka's theory and its relationship to organizational culture. Bojnourd branch, Islamic Azad University. Cultural Research; 4(14): 80-96. (In Persian)

  Nonaka I, Takeuchi H, Umemoto K. 1996. A theory of organizational knowledge creation, International Journal of Technology Management; 11(7.8):833-845.

  Pawlowsky P. 2001. The treatment of organizational learning in management science, Handbook of organizational learning and knowledge, New York: Oxford University: 61-88.

  Piri Z, Asefzadeh S. 2006. How can be used knowledge management? Qazvin University of Medical Science Journal; 10(1): 124-132. (In Persian)

  Pohlman L. 1996. Creativity, Gender and the Family: A Study of Creative Writers, the Journal of Creative Behavior; 30(1): 1-24.

  Pour Asghar A. 2008. Knowledge management, Creativity & Innovation. Tosse’e Saderat Journal; 11(70): 19-22. (In Persian)

  Probst G, Raub S, Romhardt K. 2000. Managing Knowledge: Building Blocks for Success. John Wiley & Sons Inc.

  Quaddus M, Jun Xu. 2005. Adoption and Diffusion of Knowledge Management System: Field Studies of Factors and Variables, Knowledge – based System; Vol. 18: 107- 115.

  Rafati Shaldehi H, Hasnavi R, Beh Azin F, Bani Taba A. 2008. Survey Pattern of knowledge management in a military research center. Journal of Military Medicine; 10(3):237-252. (In Persian)

  Rahman Seresht H, Radmorad Gh, Golvani M. 2011. The relationship between organizational structure and knowledge management (A study in Iran Khodro Company). Management of Organizational Culture journal.9 (23): 31-50. (In Persian)

  Rahsepar T. 2003. Survey of the Relationship between Organizational Atmosphere & Creativity of Shiraz High school Students, School Economy & Management, Shiraz Branch, Islamic Azad University. (In Persian)

  Rezaeian A. 2006. Principles of Management. 18nd ed. Tehran: Samt Inc. (In Persian)

  Saatchi M, Kamkari K, Asgarian M. 2012. Psychological tests. 3nd ed. Tehran: Virayesh Inc. (In Persian)

  Sadeghi A, Jafari H, KHodayari R, Pakdaman M, Mohammadi R, Ahadi nezhad B. 2011. A case study: the relationship between organizational culture with knowledge management in Hasheminezhad hospital – Tehran. Hospital Journal; 10(2):2-8. (In Persian)

  Sadeghi Mal Amiri M. 2006. Creativity: systematic approach individual, group, organization. Tehran: Imam Hossain University Inc. (In Persian)

  Sadeghi Mal Amiri M, Raeesi M. 2010. A conceptual model for measuring creativity. Journal of Human Development Police; 7(30): 98-112. (In Persian)

  Sáenz J, Aramburu N, Blanco C. 2012. Knowledge sharing and innovation in Spanish and Colombian high-tech firms, Journal of Knowledge Management; 16(6):919 – 933.

  Safaee Fakhri L. 2006. The application of knowledge management principles to develop the first year of high school physics classroom management using appropriate ICT. Thesis MSc. Islamic Azad University, Science and Research Branch. (In Persian)

  Samadian A, Alavi B. 2011. Effect of knowledge management on creativity of Broadcasting Organization staff in Tehran Province. Cultural Management journal; 5 (11). (In Persian)

  Samkhanian MR. 2008. Creativity and innovation in educational organization. 2nd ed. Tehran: Specialized media Inc. (In Persian)

  Seif A. 2001. Educational Psychology. Tehran: Agah Inc. (In Persian)

  Seif H, Karami M. 2004. Strategic approach to knowledge management. Tadbir journal; 15(153). (In Persian)

  Seifollahi N, Davari MR. 2008. Knowledge management in organizations. Tehran: Arad Inc; 36-38. (In Persian)

  Senge P. 2010. The Fifth Discipline: The Art & Practice of the Learning Organization. New York: Crown Publishing Group.

  Shahgholian K, Alvani M. 2005. Designing pattern to evaluation of knowledge management level in Iran Industrial Organization. Thesis of Industrial management. Islamic Azad University, Science and Research Branch. (In Persian)

  Shahtahmasebi E, Andalib Ardakani D. 2009. Knowledge and its impact on the structure of organizational learning and organizational performance. Management journal; 20(147): 40-44. (In Persian)

  Sherkat O. 2005. Creativity and innovation in management. Tadbir journal; 16(166). (In Persian)

  Shirvani A, Alipour S. 2010. Barriers to creative design organization in Iranian organizations. National conferences on the Iranian organization leadership and management challenges. Islamic Azad University, Isfahan Science and Research Branch. (In Persian)

  Skyrm D, Wachter R. 1999. Developing a knowledge strategy: technology support for knowledge management. Mid-American Journal of Business; 14(2): 13-20.

  Taghizadeh H, Soltani GH, Mahdilou R. 2010. Study the application of knowledge management in a Service organization (Case study). Beyond of management journal; 4(12): 33-48. (In Persian)

  Taghizadeh H, Tari GH. 2009. Study of knowledge management and innovation on organizational development in Islamic Azad University of Tabriz. Industrial Management Faculty of Humanities journal of Islamic Azad University of Sanandaj.; 4(7). (In Persian)

  Taghizade H, Zeinalzade A. 2012. Investigating the Role of Knowledge Management and Creativity on Organizational Intellectual Capital, European Journal of Scientific Research; 67(4):532-542.

  Taleb Bidokhti A, Anvari A. 2004. Creativity and innovation in individuals and organizations. Tadbir journal; 15(152). (In Persian)

  Tavallaei R. 2009. Necessities and functions of knowledge management in cultural organizations. Journal of Political organization; Available from: www.SYSTEM.parsiblog.com (In Persian)

  Toffler A. 1991. Powershift. New York: Bantman Inc.

  Torrance P. 1972. Predictive Validity of the Torrance Tests of Creative Thinking. The Journal of Creative Behavior; 6(4): 236-62.

  Weisberg R. 1992. Creativity beyond the Myth of Genius, W.H. Freeman and Company. New York.

  Weisberg R. 1994. Genius and madness? A quasi-experimental test of the hypothesis that manic-depression increase creativity. Psy. Science. 5(6): 361-367.

  Woodman M. 1993. Toward a Theory of Organizational Creativity, the Academy of Management Review; 18(2): 293.

  Yaghoubi M, Javadi M, Agharahimi Z. 2011. The Relationship between Knowledge Management and Demographic Features of Students in Isfahan University of Medical Sciences. Education in Medical Sciences Journal; 10 (5): 831-838. (In Persian)

  Yarigar H. 2007. Knowledge management. Tehran: Moalef Inc. (In Persian)

  Yousefi A, Gholami B. 2006. View of female teachers about levels of Knowledge Management Factors in Education organization of Isfahan. Journal of Knowledge & Research in Cultural Sciences; 1(10); 29-46. (In Persian)

  Zand D. 2010. Drucker’s Strategic Thinking Process: Three Key Techniques. Strategy & Leadership; 38(3): 23-28.


موضوع پایان نامه رابطه مدیریت دانش و خلاقیت در مراکز آموزشی و درمانی دانشگاه های علوم پزشکی شهر تهران 93-1392, نمونه پایان نامه رابطه مدیریت دانش و خلاقیت در مراکز آموزشی و درمانی دانشگاه های علوم پزشکی شهر تهران 93-1392, جستجوی پایان نامه رابطه مدیریت دانش و خلاقیت در مراکز آموزشی و درمانی دانشگاه های علوم پزشکی شهر تهران 93-1392, فایل Word پایان نامه رابطه مدیریت دانش و خلاقیت در مراکز آموزشی و درمانی دانشگاه های علوم پزشکی شهر تهران 93-1392, دانلود پایان نامه رابطه مدیریت دانش و خلاقیت در مراکز آموزشی و درمانی دانشگاه های علوم پزشکی شهر تهران 93-1392, فایل PDF پایان نامه رابطه مدیریت دانش و خلاقیت در مراکز آموزشی و درمانی دانشگاه های علوم پزشکی شهر تهران 93-1392, تحقیق در مورد پایان نامه رابطه مدیریت دانش و خلاقیت در مراکز آموزشی و درمانی دانشگاه های علوم پزشکی شهر تهران 93-1392, مقاله در مورد پایان نامه رابطه مدیریت دانش و خلاقیت در مراکز آموزشی و درمانی دانشگاه های علوم پزشکی شهر تهران 93-1392, پروژه در مورد پایان نامه رابطه مدیریت دانش و خلاقیت در مراکز آموزشی و درمانی دانشگاه های علوم پزشکی شهر تهران 93-1392, پروپوزال در مورد پایان نامه رابطه مدیریت دانش و خلاقیت در مراکز آموزشی و درمانی دانشگاه های علوم پزشکی شهر تهران 93-1392, تز دکترا در مورد پایان نامه رابطه مدیریت دانش و خلاقیت در مراکز آموزشی و درمانی دانشگاه های علوم پزشکی شهر تهران 93-1392, تحقیقات دانشجویی درباره پایان نامه رابطه مدیریت دانش و خلاقیت در مراکز آموزشی و درمانی دانشگاه های علوم پزشکی شهر تهران 93-1392, مقالات دانشجویی درباره پایان نامه رابطه مدیریت دانش و خلاقیت در مراکز آموزشی و درمانی دانشگاه های علوم پزشکی شهر تهران 93-1392, پروژه درباره پایان نامه رابطه مدیریت دانش و خلاقیت در مراکز آموزشی و درمانی دانشگاه های علوم پزشکی شهر تهران 93-1392, گزارش سمینار در مورد پایان نامه رابطه مدیریت دانش و خلاقیت در مراکز آموزشی و درمانی دانشگاه های علوم پزشکی شهر تهران 93-1392, پروژه دانشجویی در مورد پایان نامه رابطه مدیریت دانش و خلاقیت در مراکز آموزشی و درمانی دانشگاه های علوم پزشکی شهر تهران 93-1392, تحقیق دانش آموزی در مورد پایان نامه رابطه مدیریت دانش و خلاقیت در مراکز آموزشی و درمانی دانشگاه های علوم پزشکی شهر تهران 93-1392, مقاله دانش آموزی در مورد پایان نامه رابطه مدیریت دانش و خلاقیت در مراکز آموزشی و درمانی دانشگاه های علوم پزشکی شهر تهران 93-1392, رساله دکترا در مورد پایان نامه رابطه مدیریت دانش و خلاقیت در مراکز آموزشی و درمانی دانشگاه های علوم پزشکی شهر تهران 93-1392

پایان نامه جهت اخذ مدرک کارشناسی ارشد پرستاری مراقبت ویژه مقدمه: مراقبت مبتنی بر شواهد عبارت از کاربرد نتایج بهترین تحقیقات ، همراه با دانش ، تخصص ، تجارب بالینی و توجه به ارزش های بیمار در ارائه مراقبت می باشد .بدین منظور، بکار گیری اصول راهنمای مبتنی بر شواهد و بررسی کیفیت دستورالعمل های مراقبت بالینی مبتنی بر شواهد در بخش های مراقبت ویژه، در زمینه شایع ترین عوارض موجود در بخش ...

چکیده: مقدمه: ارائه خدمات با کیفیت یکی از کارکردهای اصلی نظام سلامت می باشد. رضایت مشتری در قلب هرسازمانی وجود دارد و به عنوان هدف نهایی هر استراتژی سازمانی محسوب می شود. رضایتمندی بیمارمفهومی است که امروزه در مراقبت های پزشکی اهمیت بسیار ویژه ای یافته است و در فرایند مراقبت بهداشتی درمانی نقش مهمی را ایفا می کند. سنجش کیفیت خدمات پیش شرط اساسی برای بهبود کیفیت است. هدف این ...

پایان نامه جهت اخذ مدرک کارشناسی ارشد پرستاری ویژه چکیده: مقدمه: محیط کاری پرستاران شاغل در بخش های مراقبت ویژه ، می تواند تاثیرات اساسی روی نتایج مرتبط با پرستار و همچنین روی ایمنی بیمار بگدارد. مطالعه در مورد عوامل موجود در محیط کاری پرستاران ، می تواند اطلاعات مفید و اختصاصی را جهت طراحی مجدد کار فراهم نموده و در نتیجه باعث بهبود کار پرستار و افزایش ایمنی بیمار گردد. موانع ...

پايان­نامه جهت اخذ درجه کارشناسي ارشدM.A  رشته مديريت دولتي گرايش تحول چکيده هدف از پژوهش حاضر، بررسي رابطه بين جو سازماني با استرس شغلي و خلاقيت در کارکنان  اداره کل بيمه سلام

پایان نامه کارشناسی ارشد .M.A گرایش : مدیریت اجرائی چکیده : پژوهش حاضر با هدف بررسی ارتباط بین رضایت شغلی و تعهد سازمانی پرستاران شاغل در مرکز آموزشی و درمانی شهید محمدی بندرعباس صورت گرفته است. جامعه آماری این تحقیق را تمامی پرستاران وکادر درمانی که دارای مدرک تحصیلی فوق دیپلم به بالاتر می باشند ، تشکیل می دهند و حجم نمونه مورد پژوهش تعداد 163 نفر می باشد که به روش تصادفی طبقه ...

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشدM.A گرایش مدیریت بیمه چکیده امروزه مراکز بهداشتی ودرمانی بالاخص بیمارستان ها بخش عمده ای ازمنابع تخصیص یافته به فصل بهداشت ودرمان را به خود اختصاص داده اند. بنابراین کنترل این منابع به منظور استفاده صحیح و کارآمد و جلوگیری از هدر رفتن آنها از وظایف مهم مدیریت به شمارمیرود. بیمارستان ها از مهمترین مراکز ارایه دهنده خدمات درمانی هستند . ...

اولویت‌بندی راه‌حل‌های مدیریت دانش با رویکرد QFD فازی(مورد مطالعه: بیمارستان شهید بهشتی شهر شیراز) چکیده یکی از بخش‌های دولتی کشور که بسیار دانش‌بنیان بوده و بخش عظیمی از منابع دولتی را به خود اختصاص می‌دهد، بخش مدیریت بیمارستانی می‌باشد. ارائه‌ی خدمات بهداشتی و درمانی به بیماران، یک تلاش پیچیده است که به‌طور فزاینده‌ای به دانش و اطلاعات وابسته است. همان‌طور که انسان‌ها، مواد و ...

پایان نامه جهت دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته مدیریت اجرایی چکیده : مقدمه:سیستم اطلاعات بیمارستانی یکی ازعوامل موثربرمدیریت دانش سازمانهای مراقبت های بهداشتی ودرمانی می باشد، این پژوهش باهدف تعیین تاثیر کاربردسیستم اطلاعاتی بیمارستان برمدیریت دانش مدیران در بیمارستانهای آموزشی - درمانی دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان انجام گرفته است. روش بررسی: این پژوهش کاربردی از نوع توصیفی- ...

پایان نامه جهت دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته مدیریت اجرایی چکیده : مقدمه:سیستم اطلاعات بیمارستانی یکی ازعوامل موثربرمدیریت دانش سازمانهای مراقبت های بهداشتی ودرمانی می باشد، این پژوهش باهدف تعیین تاثیر کاربردسیستم اطلاعاتی بیمارستان برمدیریت دانش مدیران در بیمارستانهای آموزشی - درمانی دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان انجام گرفته است. روش بررسی: این پژوهش کاربردی از نوع توصیفی- ...

پایان نامه جهت دریافت مدرک کارشناسی ارشد پرستاری مراقبتهای ویژه مقدمه: بیمارستانها به منظور ارتقای کمیت و کیفیت مراقبتها، افزایش رقابت و کارآیی، کاهش هزینه ها به وجود پرستارانی خلاق و نوآور نیازمندند. ضرورت وجود اینگونه پرستاران در بخشهای ویژه که مراقبتهای پیچیده ترو منحصر به فرد به بیماران شدیدا" بدحال ارائه می نمایند، بیشتر احساس می شود. پژوهش حاضر با هدف تعیین میزان نوآوری در ...

ثبت سفارش