پایان نامه ارزیابی مشکلات پریودنتال مولردوم ماگزیلاری پس از برداشتن پیونداستخوان از ناحیه توبروزیته

word 2 MB 32028 104
1393 کارشناسی ارشد علوم پزشکی
قیمت قبل:۶۲,۶۰۰ تومان
قیمت با تخفیف: ۲۳,۴۰۰ تومان
دانلود فایل
 • بخشی از محتوا
 • وضعیت فهرست و منابع
 • پایان نامه جهت دریافت درجه دکترای دندانپزشکی

  چکیده

  مقدمه:یکی از بهترین روش ها برای بازسازی نواقص استخوانی در ناحیه دهان ودندان بیماران٬استفاده از پیوند اتوژن است که هنوز به عنوان استاندارد طلایی جهت آگمنتاسیون نواحی دچار کمبود استخوان٬در نظر گرفته می شود.مناطق داخل دهانی متعددی برای برداشت این گرفت استخوانی وجود دارد که توبروزیته ماگزیلا به دلیل دسترسی راحت تر و عوارض جراحی کمتر٬محل مناسبی جهت برداشت مقادیر محدود استخوان می باشد.

  هدف از انجام این مطالعه٬ارزیابی مشکلات پریودنتال مولر دوم ماگزیلاری پس از برداشتن پیوند استخوان از ناحیه توبروزیته می باشد.

  مواد وروش ها:۱۵ بیمار مراجعه کننده به بخش جراحی و ایمپلنت دانشکده دندانپزشکی مشهد٬با محدوده سنی ۲۰ تا ۴۰ سال٬پس از بررسی شرایط ورود و خروج٬وارد مطالعه شدند.

  برای هر بیمار شاخص های عمق پاکت٬از دست دادن چسبندگی لثه٬شاخص پلاک٬شاخص لثه و خونریزی بعد از پروب کردن٬در سه ناحیه شامل میددیستال٬دیستو باکال و دیستولینگوال از هر دندان٬در دو زمان قبل و ۶ ماه بعد از جراحی٬اندازه گیری و ثبت شدند.

  نتایج:طبق نتایج به دست آمده از مقایسه میانگین عمق پاکت در دیستال مولر دوم ماگزیلا٬در دو زمان قبل و ۶ ماه بعد از عمل٬مشاهده می گردد که این شاخص به میزان ۴/۱۵٪ کاهش یافته است که این میزان کاهش٬معنی دار بوده است.( ۰۰۲/۰P=)

  سه شاخص پلاک ٬از دست دادن چسبندگی لثه و شاخص لثه به صورت رتبه ای ارزیابی شدند که هر سه با گذشت زمان به طور معنی داری کاهش یافته اند.(شاخص پلاک۰۰٢/۰=P)(از دست دادن چسبندگی لثه۰۲۵/۰=P) (شاخص لثه۰۷۷/۰=P)

  میزان خونریزی مشاهده شده در ۶ ماه پس از جراحی ۴/٢۱٪کاهش داشته است اما این میزان کاهش معنی دار نبوده است.(۲۵۰/۰ P=)

  نتیجه گیری:برداشتن گرفت استخوانی از ناحیه توبروزیته٬منجر به ایجاد مشکلات پریودنتال برای مولر دوم ماگزیلاری مجاور این ناحیه٬نخواهد شد و استخوان ساپورت کننده در دیستال آن٬چنانچه در طی جراحی دچار صدمه شده باشد٬دوباره بازسازی شده به طوری که عمق پاکت و عرض بیولوژیک نرمالی خواهیم داشت.

  واژگان کلیدی:توبروزیته ی ماگزیلا-مولر دوم فک بالا-پریودنتیت-پیوند استخوان

   

  فصل اول:

  کلیات و مروری بر متون و مقالات

   

  (۱-۱)مقدمه:

        عواملی مانندپریودنتیت مزمن٬تروما٬مالفورماسیون و نئوپلازی ها می توانند منجر به آتروفی٬ بدشکلی و حتی کاهش عملکرد ریج آلوئولار شوند که بدین ترتیب در زیبایی٬جویدن و یا قرار دادن ایمپلنت جهت تجدید فانکشن جویدن٬اختلال ایجاد می کنند)۱(بنابراین ترمیم این نواحی با افزایش ریج به کمک استفاده از گرفت های استخوانی٬روشی معمول در جراحی های فک و صورت در نظر گرفته می شود.

        در این میان با وجود برخی پیشنهادات اخیر درمورد تکنولوژی تعویض استخوان٬گرفت استخوانی اتوژن به دلیل خاصیت استئواینداکتیو٬استئوکنداکتیو و قابل قبول بودن برای سیستم ایمنی٬همچنان بیشترین پذیرش را در جراحی های نوسازی فک و صورت دارند.(۳۰)این نوع پیوند های استخوانی را می توان از مناطق داخل دهانی و نیز خارج دهانی تهیه نمود.(٢۶٬۳۰٬۱)

        در بین منابع داخل دهانی٬سمفیز و راموس مندیبل جهت تهیه ی بلوک استخوانی و توبروزیته ی ماگزیلا برای تهیه ی پارتیکل ها به کار می روند.با وجود اهمیت این گرفت های استخوانی در بازسازی ریج٬نمی توان مشکلات و عوارض حاصل از برداشت آن را برای بافت های مجاور نواحی دهنده٬نادیده گرفت.

       یکی از عوارض احتمالی قابل مطرح برای این نوع جراحی ها٬بروز مشکلات پریودنتال برای دندان های مجاور ناحیه ی جراحی است.از دست رفتن چسبندگی لثه و بافت های پریودنشیوم و به دنبال آن ایجاد پاکت در دیستال این دندان ها و بروز پریودنتیت٬نتیجه ی قابل پیش بینی به عنوان عارضه برای این نوع جراحی ها٬درنظر گرفته می شود.

        مطالعات و اطلاعات مربوط به جراحی های ناحیه ی توبروزیته ی ماگزیلا بسیار محدود است.بیشتر مطالعات به بررسی مشکلات پریودنتال به وجودآمده در جراحی های مولر سوم پرداخته اند.(۳٢و۳۱ و ٢۹-٢۷ و ٢۴-٢٢)

       بنابراین هدف از انجام این مطالعه٬ارزیابی تأثیر برداشت پیوند استخوانی از ناحیه ی توبروزیته ی ماگزیلا بر پلاک ایندکس٬ایندکس خونریزی٬ایندکس لثه ای٬عمق پاکت و میزان از دست دادن چسبندگی لثه٬قبل و ۶ ماه بعد از انجام جراحی می باشد.

   

   

  (٢-۱)کلیات:

   

  (۱-٢-۱)تعریف پریودنتیت:

        پریودنتیت به صورت بیماری التهابی بافت های حمایت کننده دندان می باشد که توسط میکروارگانیسم های خاص یا گروهی از میکروارگانیسم های خاص ایجاد می گردد و با تخریب وسیع لیگامان پریودنتال و استخوان آلوئولار به همراه تشکیل پاکت، تحلیل لثه و یا هر دو٬مشخص می شود.

   نمای کلینیکی که باعث شناسایی پریودنتیت از ژنژیویت می شود حضور Attachment loss کلینیکی قابل تشخیص در پریودنتیت می باشد. این حالت معمولاً به همراه تشکیل پاکت و تغییرات در دانسیته و ارتفاع استخوان آلوئولار مجاور می باشد. در بعضی موارد ، ممکن است به همراه از دست رفتن چسبندگی (Attachment loss)، تحلیل لثه نیز روی دهد.

        بنابراین اگر اندازه گیری عمق پاکت بدون اندازه گیری میزان چسبندگی کلینیکی (Clinical Attachment level) انجام شود ٬بیماری پیشرونده بصورت مخفی باقی مانده و تشخیص داده نمی شود.

  علائم کلینیکی التهاب نظیر تغییر در رنگ، فرم، قوام و خونریزی حین پروب کردن ممکن است همیشه شاخص مثبتی برای Attachment loss پیشرونده نباشند ولی به هر حال هنوز هم وجود خونریزی حین پروب کردن در جلسات متوالی کنترل بیمار، شاخص قابل اطمینانی برای حضور التهاب و احتمالی برای ایجاد Attachment loss (AL) در ناحیه خونریزی کننده می باشد.

  AL       همراه با پریودنتیت به صورت مداوم یا به صورت طغیان های دوره ای (Periodic) پیشرفت می کند (۳۳).

  (٢-٢-۱)نحوه پراکندگی بیماری:

        پریودنتیت مزمن٬یک بیماری مختص به موضع(site-specific) به شمار می آید. علائم کلینیکی پریودنیت مزمن – یعنی آماس، تشکیل پاکت، از بین رفتن اتصالات و تحلیل استخوان – به اثرات مستقیم تجمع پلاک زیر لثه ای در یک موضع خاص٬ نسبت داده می شود. در نتیجه این اثر موضعی، ایجاد پاکت، تحلیل استخوان و از بین رفتن اتصالات ممکن است در یک سطح دندان اتفاق بیفتد در حالی که سایر سطوح سالم و دست نخورده باقی بمانند. به عنوان مثال، یک سطح پروگزیمال با تجمع مزمن پلاک می تواند دچار از بین رفتن اتصالات شود در حالی که سطح فاسیال عاری از پلاک همان دندان ممکن است سالم باشد.

        به علت مختص به موضع بودن پریودنتیت، وقتی تعداد کمی از نواحی دچار از دست دادن اتصالات و تحلیل استخوان باشند،پریودنتیت به صورت موضعی(Localized)و زمانی که بیشتر نواحی دهان مبتلا باشند، تحت عنوان منتشر(Generalized) توصیف می شود.

        پریودنتیت مزمن می تواند عمودی و یا افقی باشد. زمانی که از دست دادن اتصالات و تحلیل استخوان در یک سطح دندان بیشتر از سطح مجاور باشد، تحلیل عمودی، و زمانی که میزان از دست دادن اتصالات و تحلیل استخوان در اکثر سطوح دندان یکسان باشد تحلیل افقی خواهد بود. تحلیل عمودی استخوان معمولاً با ضایعات استخوانی زاویه دار و پاکت های داخل استخوان(Intrabony) مرتبط است. تحلیل استخوان افقی هم معمولاً با پاکت فوق استخوان(Suprabony) همراه است.( ٢)

   

  Abstract:

  Introduction: One of the best methods for reconstruction of bone defects in the area of dental patients, is using autogenous bone grafts that isconsidered  the gold standard for bone defect augmentation .

  Different intraoral donor sites to harvest the bone graft, are available that the maxillary tuberosity due to convenient surgical access and fewer complications, is a perfect place for taken a limited amount of bone.

  The aim of this study is to evaluation of maxillary second molar periodontal problems after tuberosity bone graft harvesting.

  Materials and methods:15 patients admitted to the Department of Oral and Maxillofacial surgery at Mashhad Dental School of ages ranging 20 to 40 years, after the entry and exit conditions, were studied.

  For each patient, pocket depth index, gingival attachment loss index, plaque index, gingival index and bleeding on probing at four area included, mid distal, disto buccal, disto lingual of each tooth ,both before and 6 months after surgery were measured and recorded.

  Results: The results obtained from the comparison of the mean pocket depth to distal of maxillary second molar, both before and 6 months after surgery, observed that this index measures the rate of 15.4% reduced that the rate of reduction was significant.(p=0.002)

  Plaque index, gingival attachment loss index and gingival index were evaluated as ordinal that all three have declined significantly over time. (p(PI)=0.002) (p(AL)=0.025) (p(GI)=0.077)

  Bleeding rate observed at 6 months after surgery,21.4% decrease, but this decrease was not significant.(p=0.250)

  Conclusion: The removal of bone from the maxillary tuberosity, will not have any periodontal problems for second molar maxillary and the supporting bone distal to it, if it is damaged during surgery, has been restored so that there will be a normal biologic width and pocket depth.

  Key words: Tuberosity of maxilla, Maxillary second molar, Periodontitis

 • فهرست:

  چکیده.. 1

  فصل اول:کلیات و مروری بر متون و مقالات

  (۱-۱)مقدمه:.. 4

  (٢-۱)کلیات:.. 6

  (۱-٢-۱)تعریف پریودنتیت:.. 6

  (٢-٢-۱) نحوه پراکندگی بیماری:.. 7

  (۳-٢-۱)انواع پریودنتیت:.. 9

  (۴-٢-۱)عوامل خطرساز بیماری:.. 10

  (۵-٢-۱)تشخیص پریودنتیت:.. 12

  (۶-٢-۱)عوامل مرتبط بانقص پریودنتال در دیستال مولردوم:.. 13

  (۷-٢-۱)اصول طراحی فلپ:.. 14

  (۸-٢-۱)مروری بر آناتومی ماگزیلا:.. 16

  (۹-٢-۱)سطح خلفی یا سطح زیرگیجگاهی ماگزیلا:.. 17

  (۱۰-٢-۱)مواد پیوند استخوانی:.. 19

  (۱۱-٢-۱)تهیه استخوان از منابع داخل دهانی:.. 25

  (۳-۱)مروری برمطالعات انجام شده:.. 28

  (۴-۱)بیان مسئله و ضرورت انجام تحقیق:.. 37

  (۵-۱)اهداف و فرضیات:.. 41

  فصل دوم: مواد وروش ها

  (۱-٢)جمعیت مورد مطالعه:.. 44

  (٢-٢)روش نمونه گیری:.. 44

  (۳-٢)حجم نمونه:.. 44

  (۴-٢)روش اجرای طرح:.. 44

  (۵-٢)معیارهای ورود و خروج مطالعه:.. 45

  (۶-٢)شیوه و ابزار گردآوری اطلاعات:.. 45

  (۷-٢)شاخص پلاک ایندکس Silness & Leo (PI):.. 46

  (۸-٢)شاخص ضریب لثه ای (GI):.. 47

  (۹-٢) شاخص عمق پاکت (PD):.. 47

  (۱۰-٢)شاخص ازدست دادن چسبندگی لثه (AL): 48

  (۱۱-٢)شاخص خونریزی هنگام پروب کردن (BOP):.. 48

  (۱٢-٢)عملیات جراحی:.. 49

  (۱۳-٢)اندازه گیری های پس از جراحی:.. 53

  (۱۴-٢)جدول متغیرها:.. 54

  (۱۵-٢)روش تجزیه و تحلیل داده ها و بررسی آماری: 55

   

  فصل سوم: یافته ها و نتایج

  (۱-۳)عمق پاکت:.. 56

  (٢-۳)شاخص پلاک:.. 59

  (۳-۳)ازدست دادن چسبندگی لثه:.. 61

  (۴-۳)شاخص لثه:.. 63

  (۵-۳)شاخص خونریزی:.. 65

  فصل چهارم: بحث

  فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات

  (۱-۵)نتیجه گیری:.. 78

  (٢-۵)نقاط قوت ومحدودیت های مطالعه:.. 78

  (۳-۵)پیشنهادات:.. 80

  فصل ششم: منابع

  Reference. 75

  چکیده انگلیسی.. 80

  ضمائم

  منبع:

   

  Reference:

  1. Silva FM, Cortez AL, Moreira RW, Mazzonetto R. Complications of intraoral donor site for bone grafting prior to implant placement. Implant Dent. 2006 Dec;15(4):420-6.

  2. Novak MJ, Novak KF. Chronic periodontitis. In:  Newman MG, Takei HH, Klokkevold PR, Carranza FA. Carranza's clinical periodontology. 10th ed. Philadelphia: Elsevier; 2006. P: 494-9.

  3.Socransky SS, Haffajee AD, Goodson JM, Lindhe J. New concepts of destructive periodontal disease. J Clin Periodontol, 1984; 11(1): 21-32.

  4.Beck JD, Arbes SJ. Epidemiology of gingival and periodontal diseases. In: Newman MG, Takei HH, Klokkevold PR, Carranza FA. Carranza's clinical periodontology. 10th ed. Philadelphia: Elsevier; 2006. P: 125-7.

  5.Papapanou PN. Risk assessments in the diagnosis and treatment of periodontal diseases. J Dent Educ, 1998; 62(10): 822-39.

  6.Sanz M, Newman MG, Quirynen M. Advanced diagnostic techniques. In: Newman MG, Takei HH, Klokkevold PR, Carranza FA. Carranza's clinical periodontology. 10th ed. Philadelphia: Elsevier; 2006. P: 579.

  7.Tetradis S, Carranza FA, Fazio RC, Takei HH. Radiographic aids in the diagnosis of periodontal disease. In: Newman MG, Takei HH, Klokkevold PR, Carranza FA. Carranza's clinical periodontology. 10th ed. Philadelphia: Elsevier; 2006. P: 561.

  8.Carranza FA, Takei HH. Clinical diagnosis. In: Newman MG, Takei HH, Klokkevold PR, Carranza FA. Carranza's clinical periodontology. 10th ed. Philadelphia: Elsevier; 2006. P: 541-54.

  9.Oxford GE,Quintero G,Stuller CB,Gher ME.Treatment of 3ᵗͪ molar-induced periodontal defects with guided tissue regeneration.J Clin Periodontal 1997;24:464-9

  10.Penarocha Diago M ,Galan Gil S.Vestibular bone window for the extraction of impacted lower third molars :four case reports.Med Oral Patol Oral Cir Bucal 2008 ; 13::E508-10

   

  11.Dodson TTB .Is there a role for reconstructive techniques to prevent periodontal defects after third molar surgery ? .Oral Maxillofac Surg Clin North Am 2007 ; 19:99-104

  12.Dodson TB . Management of mandibular third molar extraction sits to prevent periodontal defects . J Oral Maxilllofac Surg 2004 ; 62:1213-24.

  13.Leung WK ,Corbet EF ,Kan KW ,Lo EC ,Liu JK .A regimen of systematic periodontal care after removal of impacted mandibular third molars manages periodontal pockets assosiated with the mandibular second molars.J Clin Periodontal 2005 ; 63:766-70

  14.Sammartino G,Tia M,Marenzi G,di Lauro AE,D̛ Agostino E,Claudio PP.Use of autologous platelet-rich plasma (PRP) in periodontal defect treatment after extraction of impacted mandibular third molars.J Oral Maxillofac Surg.2005;63:766-770.

  15.Pons-Vicente O ,Valmaseda-Castellon E , Berini-Aytes L , GayEscoda C .Effect on pocket depth and attachment level of manual versus ultrasonic scaling of lower second molars following lower third molar extraction : a randomized controlled trial . Oral Surg Oral Med Oral Pathol Oral Radiol Endod 2009 ; 107:e11-9

  16.Suarez-Cunqueiro MM, Gutwald R, Reichman J, Otero-Cepeda XL, Schmelzeisen R. Marginal flap versus paramarginal flap in impacted third molar surgery: a prospective study. Oral surgery, oral medicine, oral pathology, oral radiology, and endodontics. 2003;95(4):403-8.

  17.Jakse N, Bankaoglu V, Wimmer G, Eskici A, Pertl C. Primary wound healing after lower third molar surgery: evaluation of 2 different flap designs. Oral Surg Oral Med Oral Pathol Oral Radiol Endod. 2002 Jan;93(1):7-12.

  18.Williams PL,Warwick R,Dyson M,Bannister LH:Gray`s Anatomy.37th ed.United Kingdom:Churchill Livingstone CO.1989.P.267-359.

  19.Han TJ, Park KB, Surgical aspest of dental implants .in:Newman MG, Takei H, Carranza FA. Clinical periodontology.

   9th ed. Philadelphia London, Newyork, st. louis, Sydney, toronto: W.B. Saunders CO; 2002. P: 905-921.

   

  20. Coceancig PL. Alveolar bone grafts distal to the lower second molar. J Maxillofac Oral Surg. 2009 Mar;8(1):22-6.

  21.Klockkevold PR, Jovanovic SA. Advaned Implant  surgery and bone grafting techniques. In Newmexn MG, Take HH, Carranza FA..Carranza's clinical periodontology. 9th ed. Philadelphia, W.B. Saunders Co, 2002; P: 905.

  22.Sweet JB, Butler DP. Predisposing and operative factors: effect on the incidence of localized osteitis in mandibular third-molar surgery. Oral Surg Oral Med Oral Pathol. 1978 Aug;46(2):206-15.

  23.Kugelberg CF. Periodontal healing two and four years after impacted lower third molar surgery. A comparative retrospective study. Int J Oral Maxillofac Surg. 1990 Dec;19(6):341-5.

  24.Kugelberg CF, Ahlstrom U, Ericson S, Hugoson A, Kvint S. Periodontal healing after impacted lower third molar surgery in adolescents and adults. A prospective study. Int J Oral Maxillofac Surg. 1991 Feb;20(1):18-24.

  25.Absi EG, Shepherd JP. A comparison of morbidity following the removal of lower third molars by the lingual split and surgical bur methods. Int J Oral Maxillofac Surg. 1993 Jun;22(3):149-53.

  26.Craig M. Misch, DDS, MDS. Use of the mandibular ramus as a donor site for onlay bone grafting .J Oral Implantol. 2000;26(1):42-9.

  27.Peng KY, Tseng YC, Shen EC, Chiu SC, Fu E, Huang YW. Mandibular second molar periodontal status after third molar extraction.J Periodontol. 2001 Dec;72(12):1647-51.

  28.Kan KW,Liu JK,Lo EC,Corbet EF,Leung WK. Residual periodontal defects distal to the mandibular second molar 6-36 months after impacted third molar extraction. J Clin Periodontol. 2002 Nov;29(11):1004-11.

  29.Chang HH, Lee JJ, Kok SH, Yang PJ. Periodontal healing after mandibular third molar surgery--A comparison of distolingual alveolectomy and tooth division techniques. Int J Oral Maxillofac Surg. 2004 Jan;33(1):32-7.

   

  30.Schwartz-Arad D, Levin L, Sigal L. Surgical success of intraoral autogenous block onlay bone grafting for alveolar ridge augmentation. Implant Dent. 2005 Jun;14(2):131-8.

  31.Richardson DT, Dodson TB. Risk of periodontal defects after third molar surgery: An exercise in evidence-based clinical decision-making. Oral Surg Oral Med Oral Pathol Oral Radiol Endod. 2005 Aug;100(2):133-7.

  32.Krausz A,Machtei E,peled M.Effects of lower third molar extraction on attachment level and alveolar bone height og adjacent second molar ,Int Oral Maxillofac Surg 2005;34(7):756-60.

  33. Novak MJ. Classification of diseases and conditions affecting the periodontium. In: Newman MG, Takei HH, Klokkevold PR, Carranza FA. Carranza's clinical periodontology. 10th ed. Philadelphia: Elsevier; 2006. P: 100-6.

  34.Coceancig PL. Alveolar bone grafts distal to the lower second molar. J Maxillofac Oral Surg. 2009 Mar;8(1):22-6.

  35.Pietrokovski J :The bony residual ridge in man,J Prosthet Dent.1975; 34:456-462

  36.Carlsson G, Persson G: Morphologic changes of the mandible after extraction and wearing of dentures :alongitudinal clinical and x-ray cephalometric study covering 5 years ,Odontol Rery.1967;18:27-54.

  37.Misch CM ,Misch CE ,Resnik RR,et al.Reconstruction of maxillary alveolar defects with mandibular symphysis grafts for dental implants:A preliminary procedural report.Int J Oral Maxillofac Implants.1992; 7:360-366.

  38.Tolstunov L. Maxillary tuberosity block bone graft: innovative technique

  and case report. J Oral Maxillofac Surg. 2009 Aug;67(8):1723-9.

  39.Misch CE ,Dietsh F:Bone grafting materials in implant dentistry ,Implant Dent .1993;2:158-161.

  40.Loe H. The Gingival Index, the plaque index and the retention index systems. J Periodontol.1967; 38: 610.

  41.Sisk AL, Hammer WB, Shelton DW, Joy ED, Jr. Complications following removal of impacted third molars: the role of the experience of the surgeon. J Oral Maxillofac Surg. 1986 Nov;44(11):855-9

   

  42.Adeyemo WL :Do pathologies associated with impacted lower third molars justify prophilactic removal ? A critical review of the literature . Oral Surg Oral Med Oral pathol .2006; 102:448

  43.Misch CM .Enhance maxillary implant sites through symphysis bone graft.Dental Implantol Update. 1991; 2:101-104.

  44.Carolyn D,George H , Blakey H.Second molar periodontal inflammatory disease after third molar removal in young advits,J Oral Maxillofac Surg 2010;68:3000-3006.

  45.Blakey GH ,parker DW.Hell DJ,etal;the impact of removal of third molars on periodontal pathology.J Oral Maxillofac Surg 2000;67-245.

  46.Ash M,Coctich E, Magwarad J:A study of periodontal hazards 3rd molars.J.periodontal 1692;33:209.

  47.Grondahl HG ,Lekholm U.Influence of mandibular third molars on related supporting tissues.Int J Oral Surg 1973;2:137.

  48. Marmary Y, Brayer L, Tzukert A, Feller L. Alveolar bone repair following extraction of impacted mandibular third molars. Oral Surg Oral Med Oral Pathol. 1986 Apr;61(4):324-6.(Abstrect)


موضوع پایان نامه ارزیابی مشکلات پریودنتال مولردوم ماگزیلاری پس از برداشتن پیونداستخوان از ناحیه توبروزیته, نمونه پایان نامه ارزیابی مشکلات پریودنتال مولردوم ماگزیلاری پس از برداشتن پیونداستخوان از ناحیه توبروزیته, جستجوی پایان نامه ارزیابی مشکلات پریودنتال مولردوم ماگزیلاری پس از برداشتن پیونداستخوان از ناحیه توبروزیته, فایل Word پایان نامه ارزیابی مشکلات پریودنتال مولردوم ماگزیلاری پس از برداشتن پیونداستخوان از ناحیه توبروزیته, دانلود پایان نامه ارزیابی مشکلات پریودنتال مولردوم ماگزیلاری پس از برداشتن پیونداستخوان از ناحیه توبروزیته, فایل PDF پایان نامه ارزیابی مشکلات پریودنتال مولردوم ماگزیلاری پس از برداشتن پیونداستخوان از ناحیه توبروزیته, تحقیق در مورد پایان نامه ارزیابی مشکلات پریودنتال مولردوم ماگزیلاری پس از برداشتن پیونداستخوان از ناحیه توبروزیته, مقاله در مورد پایان نامه ارزیابی مشکلات پریودنتال مولردوم ماگزیلاری پس از برداشتن پیونداستخوان از ناحیه توبروزیته, پروژه در مورد پایان نامه ارزیابی مشکلات پریودنتال مولردوم ماگزیلاری پس از برداشتن پیونداستخوان از ناحیه توبروزیته, پروپوزال در مورد پایان نامه ارزیابی مشکلات پریودنتال مولردوم ماگزیلاری پس از برداشتن پیونداستخوان از ناحیه توبروزیته, تز دکترا در مورد پایان نامه ارزیابی مشکلات پریودنتال مولردوم ماگزیلاری پس از برداشتن پیونداستخوان از ناحیه توبروزیته, تحقیقات دانشجویی درباره پایان نامه ارزیابی مشکلات پریودنتال مولردوم ماگزیلاری پس از برداشتن پیونداستخوان از ناحیه توبروزیته, مقالات دانشجویی درباره پایان نامه ارزیابی مشکلات پریودنتال مولردوم ماگزیلاری پس از برداشتن پیونداستخوان از ناحیه توبروزیته, پروژه درباره پایان نامه ارزیابی مشکلات پریودنتال مولردوم ماگزیلاری پس از برداشتن پیونداستخوان از ناحیه توبروزیته, گزارش سمینار در مورد پایان نامه ارزیابی مشکلات پریودنتال مولردوم ماگزیلاری پس از برداشتن پیونداستخوان از ناحیه توبروزیته, پروژه دانشجویی در مورد پایان نامه ارزیابی مشکلات پریودنتال مولردوم ماگزیلاری پس از برداشتن پیونداستخوان از ناحیه توبروزیته, تحقیق دانش آموزی در مورد پایان نامه ارزیابی مشکلات پریودنتال مولردوم ماگزیلاری پس از برداشتن پیونداستخوان از ناحیه توبروزیته, مقاله دانش آموزی در مورد پایان نامه ارزیابی مشکلات پریودنتال مولردوم ماگزیلاری پس از برداشتن پیونداستخوان از ناحیه توبروزیته, رساله دکترا در مورد پایان نامه ارزیابی مشکلات پریودنتال مولردوم ماگزیلاری پس از برداشتن پیونداستخوان از ناحیه توبروزیته

پایان نامه جهت دریافت درجه دکترای دندانپزشکی چکیده مقدمه باتوجه به اهمیت دندانهای شیری درایجاد اکلوژن ایده آل، حفظ و نگهداری آنها دراثر پوسیدگی امری ضروری است.یکی از روشهای ترمیم دندانهای شیری استفاده از روکشهای استیل زنگ نزن می باشد.حفظ سلامت انساج نگهدارنده دندان یکی از ضروریات است. هدف از انجام این مطالعه تعیین وضعیت سلامت پریودونتال دندانهای مولر اول دائمی مجاوربه مولر دوم ...

پایان نامه جهت دریافت درجه دکترای دندانپزشکی چکیده: مقدمه: یکی از اهداف اصلی درمان بیماری های پریودنتال حفظ استخوان آلوئولار جهت ادامه بقا دندان است. این گمان وجود دارد که در صورت تحریک فعالیت سلول های استئوبلاست و جلوگیری از فعالیت استئوکلاستیک سلول های استخوانی در طی روند درمان، بتوان ساختار استخوان را مجددا بازسازی کرد. تاثیر مثبت امواج اولتراسونیک بر تحریک فعالیت سلول های ...

پایان‌نامه جهت اخذ درجه دکتری عمومی رشته دندانپزشکی چکیده مقدمه: یکی از مشکلات شایع پس از جراحی دندان مولر سوم نهفته ایجاد مشکلات پریودنتال است که به صورت ایجاد پاکت در دیستال دندان مولر دوم ، از دست رفتن اتصالات و عدم تشکیل میزان مناسبی استخوان بروز می کند . برای حل این مشکل تا کنون روش های مختلفی مثل استفاده از استخوان دمینرالیزه و PRP پیشنهاد شده است . PRF نسل دوم تکنیک های ...

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد «M.A» رشته: جغرافیا و برنامه ریزی شهری چکیده: امروزه با گسترش شهرها و رشد آهنگ شهر نشینی ، همچنین افزایش مشکلات و معضلات ناشی از این فرایند و اهمیت یافتن مدیریت یکپارچه و توسعه متوازن، همه جانبه و پایدار شهر، بحث بهسازی زیر ساخت های موجود شهری بیش از پیش قوت یافته است.در این راستا بهسازی شبکه معابر شهری و همچنین شبکه فاضلاب شهری به عنوان ...

چکیده مقدمه: یکی ازانواع شایع شکستگی ها در ناحیه فک و صورت، شکستگی های ناحیه میانی صورت و استخوان گونه است که در اکثریت این شکستگی ها دیوار قدامی سینوس درگیر می شود. به دنبال شکستگی دیواره قدام سینوس، پرولاپس بافت نرم، سینوزیت، رینیت، درد و تندرنس در لمس ناحیه می تواند رخ دهد. هدف از انجام این مطالعه، بررسی کارایی بازسازی دیواره قدامی سینوس ماگزیلا در بیماران دچار شکستگی دیواره ...

پايان نامه کارشناسي ارشد تاريخ و فلسفه آموزش و پرورش(گرايش تعليم و تربيت اسلامي) خرداد 1394 چکيده       در جامعه کنوني مباحث پيرامون دين و اعتقاد و عدم اعتقاد به دين

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد M.A)) گرایش روان شناسی عمومی چکیده هدف: پژوهش حاضر با هدف مقایسه کیفیت زندگی، معنای زندگی، تصویر بدنی و سلامت روان در دو گروه زنان یائسه و غیر یائسه با تاکید بر میزان تحصیلات آنان صورت گرفته است. روش بررسی: در پژوهش علی مقایسه ای حاضر، جامعه آماری شامل کلیه زنان یائسه و عیر یائسه منطقه 5 شهرتهران(1393) بود. نمونه آماری شامل 179 نفر که از ...

پایان نامه تحصیلی جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد (M.A) رشته جغرافیا و برنامه ریزی شهری چکیده با افزایش جمعیت شهر ها، واژه فضای سبز و کاربری های فضای سبز شهری مورد توجه بیشتری قرار گرفته است. از این رو هر چه شهرها بزرگتر می شوند احساس نیاز به وجود فضای سبز چه برای بهره برداری مستقیم شهروندان و چه از نظر نقش پالایش محیط روزبروز بیشتر می شود. اهمیت فضاهای سبز در محیط شهری، تا آن حد است ...

پایان‌نامه جهت دریافت درجه دکترای دندانپزشکی عمومی یافته ها: تغییرات عمودی بافت نرم در تمام نقاط اندازه گیری شده در گروه تست نسبت به گروه کنترل کمتر بود و این اختلاف فقط در ناحیه میدباکال معنی دار نبود و در سایر نقاط معنی دارد. تغییرات ابعادی افقی بافت نرم نیز در 1 و3 و7 میلیمتری از CEJ دندان های مجاور در گروه تست کمتر از گروه کنترل بود. تغییرات عمودی بافت سخت نیز در تمامی نقاط ...

پايان نامه تحصيلي در مقطع کارشناسي ارشد رشته مهندسي معماري نيمسال اول تحصيلي 93-92 چکيده: هدف اين بحث بررسي مفهوم مراکز فرهنگي و اهميت وجود آن در پرورش فکري و اخلاقي جواناني است که بخش زيادي

ثبت سفارش