پایان نامه بررسی ارتباط فرسودگی و حمایت شغلی از دیدگاه پرستاران مراکز آموزشی درمانی رشت در سال 1389

word 3 MB 32073 103
مشخص نشده کارشناسی ارشد پیراپزشکی
قیمت قبل:۶۲,۶۰۰ تومان
قیمت با تخفیف: ۲۳,۴۰۰ تومان
دانلود فایل
 • بخشی از محتوا
 • وضعیت فهرست و منابع
 • پایان نامه جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد آموزش پرستاری

  (گرایش داخلی جراحی)

      چکیده :                                                                                                                         

  مقدمه : فرسودگی شغلی یکی از مشکلات حرفه پرستاری است که در صورت عدم برخورد صحیح با استرس شغلی ، پدید می آید و به صورت احساس واماندگی عاطفی ، مسخ شخصیت و عدم موفقیت فردی شغلی بروز می کند. یکی از عوامل کاهش دهنده استرس شغلی حمایت های دریافتی فرد شاغل در محیط کار     می باشد .  هدف از انجام این مطالعه تعیین ارتباط فرسودگی و حمایت شغلی از دیدگاه پرستاران در مراکز آموزشی درمانی شهر رشت در سال 1389 بوده است.   

  مواد و روش ها : در این مطالعه توصیفی همبستگی از روش نمونه گیری تصادفی طبقه بندی شده استفاده شده است. حجم نمونه 257 نفر و از  8  مرکز آموزشی درمانی رشت در سال 1389 بوده است . ابزار مورد استفاده پرسشنامه استاندارد فرسودگی شغلی مسلاچ و پرسشنامه حمایت شغلی اسپونر می باشد.  داده ها با  استفاده از آمار توصیفی و آزمون های تی ، کای دو ، تست دقیق فیشر و مدل لوجستیک رگرسیون  مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند.                                   

  نتایج : از ابعاد فرسودگی شغلی ، واماندگی عاطفی در(4/51%) از واحدهای مورد پژوهش کم و در (6/48%) از آنها متوسط رو به بالا بوده است؛ مسخ شخصیت در (2/94%) از واحدهای مورد پژوهش کم و در (8/5%) از آنها متوسط رو به بالا بوده است ؛ عدم موفقیت فردی شغلی در (9/33%) از واحدهای مورد پژوهش کم و در (1/66%) از آنها متوسط رو به بالا گزارش شده است. حمایت همکاران در اکثر موارد (9/82%) متوسط به بالا بوده و حمایت مسئولان در(47%) از واحدهای مورد پژوهش متوسط به پایین  بوده است. یک همبستگی معکوس بین حمایت مسئولان با واماندگی عاطفی وجود داشت در حالی که همبستگی مستقیم بین بخش دیالیز و مسخ شخصیت وهمبستگی معکوس بین سن و مسخ شخصیت وجود داشت. 

      نتیجه گیری : نتایج این مطالعه نشان می دهد  با در نظر داشتن عوامل موثر بر فرسودگی شغلی پرستاران و با افزایش حمایت مسئولان می توان از فرسودگی شغلی پرستاران پیشگیری نمود ؛  بنابراین کیفیت مراقبت پرستاری از بیماران   افزایش یافته و رضایت  شغلی پرستاران نیز افزایش می یابد .

   کلید واژه ها:  پرستاران بیمارستان /  حمایت اجتماعی /   فرسودگی شغلی

  بیان مسئله:

    امروزه بخش بهداشت و درمان به دلیل ارتباط مستقیم با سلامتی انسانها یکی از مهمترین حوزه های توسعه پایدار در جوامع بشری به شمار می آید. تحقق این امر نیازمند وجود گروه درمانگر سالم ، شاداب و با انگیزه کاری بالا می باشد. از جمله افراد این گروه ، کادر پرستاری بیمارستانها می باشند. در تمام بخش های بیمارستانی به پرستارانی برخورد می کنیم که هنگام ورود به شغل پرستاری افراد  منظم ، دلسوز و علاقمندی بوده اند، اما معمولا پس از مدتی کار کردن و مواجه شدن با انبوهی از مشکلات و استرس های شغلی در محیط کار، احساس خستگی کرده و حتی مایلند از کار خود کناره گیری نمایند. در این میان یکی از عوامل شایع     می تواند فرسودگی شغلی باشد(1) . حدود 80-50  درصد  از بیماریها توسط استرس یا با کمک استرس ایجاد       می شوند منابع ایجاد کننده استرس گوناگون هستند که یکی از مهمترین این منابع شغل می باشد (2). اگر استرس شغلی به نحو مطلوب شناسایی نشود و به طور مناسب با آن برخورد نگردد ، ممکن است به بروز فرسودگی شغلی منتهی شود (3).           

  سندرم فرسودگی شغلی یک پاسخ به استرس شغلی است . واژه فرسودگی اولین بار توسط فرویدنبرگ [1] در سال1974 مطرح شد هنگامی که او وضعیتی از خستگی و یأس فزاینده را در افرادی که خدمات مراقبتی ارائه می دادند شناسایی نمود (4) . فرسودگی یک نشانه استرس شغلی نمی باشد بلکه نتیجه پایانی استرس شغلی     " مدیریت نشده" است که به صورت احساس واماندگی عاطفی[2]، مسخ شخصیت[3]  وکاهش کسب دستاوردهای فردی شغلی(عدم موفقیت  فردی در شغل ) [4] بروز می کند. احساس واماندگی عاطفی، احساس هیجانی بودن بیش از حد و درماندگی توسط شخصی است که کار می کند. مسخ شخصیت به گسترش فقدان شخصیت، حالت بی احساسی و بی تفاوتی نسبت به  مددجویان اطلاق می گردد. کاهش کسب دستاوردهای فردی شغلی زمانی رخ می دهد که احساس رقابت و به دست آوردن موفقیت درکارکردن با افراد کاهش می یابد. پرستاران به طور ویژه مستعد فرسودگی شغلی هستند ، چرا که آنها با بیماری ، درد ، عذاب و مرگ مددجویان مواجه هستند (5).       

  نقص تجهیزات در پاره ای از بخش ها، کم بودن یا نایاب بودن داروها،  ساعات و چرخش زمان کار که پرستاران را از امور زندگی روزمره جامعه جدا می کند از عواملی هستند که به افزایش تنش در پرستاران منتهی می شوند. کافی نبودن تعداد پرستاران ، نامشخص بودن موقعیت هایی که باید با آنها مقابله کنند و مسئولیت در قبال بیماران ( برای مثال در خلال کار شبانه ) ، نامتجانس بودن موقعیت های تنیدگی زا که حاصل تنوع بیمارستان ها و در نتیجه تفاوت نوع کار پرستاران است ، شاغلین این حرفه را در معرض تنیدگی قابل ملاحظه ای قرار داده اند (6 ). همچنین پرستاران در محیط کار خود با چالشهای گوناگونی مواجه هستند که منشا تنش در آنها می شود از جمله  این که آموخته های پرستاران در طی برنامه آموزش پرستاری در بیشتر موارد با شرایطی که بر محل کار حاکم است مغایرت دارد و معمولا آنها را در وضعیت نامطلوبی قرار می دهد که مورد قبول آنان نیست ، بنابراین در تصمیم گیریهای روزمره در رابطه با مراقبت از بیماران دچار تضاد  درونی شده و نمی دانند چگونه به نداهای وجدان خود پاسخ دهند. درنتیجه ممکن است علائم تنیدگی زای روانی در آنها ظاهرگردد (7). طبق گزارشات انجام شده در کشورمان شیوع فرسودگی شغلی پرستاران بالا می باشد به طوری که در بیمارستان های وابسته به دانشگاه علوم پزشکی بابل  در 6/68 درصد از پرستاران فرسودگی شغلی زیاد و7/0 درصد فرسودگی شغلی خیلی زیاد گزارش شده است . بیشترین علل فرسودگی نیز شامل پایین بودن حقوق و مزایا(9/93%) و عدم حمایت مدیران (85%)،عدم امنیت شغلی(84%) و ساعات کار  زیاد(3/83%) بوده است (2). در بیمارستانهای خصوصی تهران نیز درحدود87 درصد از پرستاران واماندگی عاطفی درحدمتوسط به بالا گزارش شده است (1) .

    فرسودگی شغلی اثرات زیان آور زیادی بر جسم، وضعیت روحی روانی واجتماعی شخص و عملکرد شغلی دارد که شامل  نقصان اخلاق کارکنان، عملکرد کاری معیوب،  کاهش تولید ، غیبت ازکار، رفتار نامناسب شخصی بامددجویان ، نگرش منفی نسبت به شغل، رضایت  شغلی کمتر ، تغییر شغل  بیشتر، کیفیت زندگی پایین تر و فقر سلامتی ورفاه روحی روانی  می باشند (4). در مطالعه ای که در سال 2010 توسط هازل[5] در فلوریدا با هدف تعیین استرس شغلی، فرسودگی شغلی ، رضایت شغلی و تمایل به ترک کار در پرستاران بیمارستان های دولتی صورت گرفت نیز اثرمنفی واماندگی عاطفی و عدم موفقیت فردی شغلی بر رضایت شغلی گزارش شد. همچنین نتایج این مطالعه ارتباط استرس شغلی ، فرسودگی شغلی، عدم رضایت شغلی و تمایل به ترک کار را تایید کرد (8).

  بهای فرسودگی شغلی را در درجه اول مددجویان می پردازند چون به دلیل این مسئله کیفیت مراقبت پرستاری کاهش یافته و رضایت مددجویان کاهش می یابد (9). وقتی پرستاران دچار فرسودگی شغلی می شوند ، مراقبت ضعیف تری ارائه می دهند که در نهایت موجب زیان سازمان  می شود ؛ پس سازمانها نیز بهای فرسودگی شغلی را می پردازند   (10و9). علاوه بر اینها خود پرستاران نیز متضرر می شوند چون فرسودگی شغلی زندگی آنان را هم تحت تاثیر قرار می دهد (11).  در مدیریت استرس شغلی بعضی اقدامات  فردی  لازم است صورت گیرد به طوری که هر فرد باید  خودش در مورد کنترل فشار عصبی خود اقدام نماید. مدیران نیز با اعمال برخی اقدامات مانند پرورش فرهنگ سازمانی مطلوب ، هدایت و حمایت کارکنان ، طراحی نظام حقوق مناسب و انگیزشی ، توجه به تطبیق شغل و شایسته سالاری ، مشارکت افراد در تصمیم گیری و بهبود ارتباطات سازمانی می توانند در مدیریت استرس شغلی دخیل بوده و از تحلیل رفتگی کارکنان با تجربه و کارشناسان خود جلوگیری کنند (12 ).

   اکثر پرستاران درمحیطهای پرتنش کاری،  ازحمایت اجتماعی کافی برخوردار نیستند (13). اگر حمایت اجتماعی در محیط کار وجود داشته باشد،  در سازگاری  شخص با تنش نقش عمده ای   خواهد داشت (14). ابوالراب[6] نیز به نقل از  سلیه[7] گفته است  پرستارانی که باید به حمایت از بیماران بپردازند خود نیازمند حمایت هستند (15). دو منبع اصلی حمایت برای یک فرد شاغل وجود دارد : حمایت بر پایه کار که شامل دو بعد حمایت مسئولان و حمایت همکاران می باشد؛ حمایت بر پایه غیر کار نیز شامل حمایت افرادی مانند همسر، خانواده و دوستان فرد شاغل می باشد. در مواجه با استرس زاهای محل کار منابع سازمانی حمایت بیشتری را نسبت به منابع حمایتی خارج از محل کار فراهم می کنند. حمایت شغلی پرستاران شامل حمایت مسئولان وحمایت همکاران می باشد(5). محیطهای کاری توأم با حمایت، مهمترین عامل ایجاد رضایت شغلی برای پرستاران است. حمایت اجتماعی بر درمان بیماران ، رضایت شغلی پرستاران ، جذب وحفظ آنان تاثیرمی گذارد (16 ) . در کشور ما طبق برخی مطالعات انجام شده پیامد هایی که متعاقب فرسودگی شغلی پدید می آیند نیز گزارش شده اند از جمله این که آمار غیبت از کار در پرستاران بالا است (17). و عدم رضایت شغلی نیز در مطالعه ای که در سال 1388 توسط میرزا بیگی و همکاران در مورد 1058 پرستار کشورمان انجام شده است به میزان بالا گزارش شده است. از بالاترین امتیازات مربوط به نارضایتی شغلی نیز وجهه اجتماعی حرفه پرستاری درجامعه و روشها و نحوه ارتباط با مدیران پرستاری     بوده ا ند (18). در مطالعه ای که با هدف تعیین عوامل موثر بر رضایت شغلی از دیدگاه پرستاران توسط آذربین و همکاران در سال 1376 در استان گیلان صورت گرفته است  نیز ، (3/82%) از پرستاران نحوه ارتباط مسئولین و (1/73%) ارتباط همکاران را  برعدم رضایت شغلی خویش موثردانسته اند(19) .                               

  بر خلاف مطالعات مختلفی که عوامل شغلی نظیر عوامل اقتصادی و حمایت های شغلی را در بروز فرسودگی شغلی دخیل می دانند، مطالعات دیگری نیز عوامل فردی مانند نوع شخصیت های کارکنان  را در بروز این پدیده موثر دانسته اند (12 و20 و21) . با توجه به این که محور اصلی شغل پرستاری مراقبت از انسان     می باشد ، این خود نیازمند وجود پرستارانی است که سلامت جسم و روح داشته باشند و بتوانند استرس های شغلی را مدیریت کنند تا از بروز پدیده فرسودگی شغلی پیشگیری شود. در این مطالعه حمایت شغلی یکی ازعوامل کاهش دهنده این پدیده در نظر گرفته شده است. با توجه به این که اثرات و پیامدهای فرسودگی شغلی مانند غیبت از کار و عدم رضایت شغلی پرستاران در کشورمان و همچنین در استان گیلان وجود داشته است و تا کنون نیز پژوهشی در زمینه فرسودگی شغلی پرستاران در این استان انجام نشده است و با نظر به این که با وجود عوامل مختلف به وجود آورنده فرسودگی شغلی ، حمایت شغلی به عنوان یکی از این عوامل قابل بررسی می باشد ، بنابر این پژوهشگر بر آن شد که این مطالعه را با  هدف تعیین میزان فرسودگی  و حمایت های شغلی  و همچنین ارتباط بین آنها از دیدگاه پرستاران با این فرضیه که بین فرسودگی وحمایت شغلی درآنان ارتباط وجود دارد انجام دهد.

  هدف کلی

  تعیین ارتباط فرسودگی و حمایت شغلی از دیدگاه پرستاران مراکز آموزشی درمانی شهر رشت  درسال1389   

   

  اهداف ویژه

  1-تعیین میزان فرسودگی شغلی براساس دفعات و شدت آنها از دیدگاه پرستاران در مراکز آموزشی درمانی شهر رشت 

  1.1- تعیین میزان واماندگی عاطفی براساس دفعات و شدت آنها از دیدگاه پرستاران مراکز آموزشی درمانی شهر رشت

  1.2- تعیین میزان مسخ شخصیت براساس دفعات و شدت آنها از دیدگاه پرستاران  مراکز آموزشی درمانی شهر رشت

  1.3- تعیین میزان  دستاورد های فردی شغلی( موفقیت فردی شغلی ) براساس دفعات و شدت آنها از دیدگاه پرستاران  مراکزآموزشی درمانی شهر رشت

  2- تعیین میزان حمایت شغلی از دیدگاه پرستاران مراکز آموزشی درمانی شهر رشت

  2.1- تعیین میزان حمایت همکار از دیدگاه پرستاران مراکز آموزشی درمانی شهر رشت

  2.2- تعیین میزان حمایت مسئول از دیدگاه پرستاران مراکز آموزشی درمانی شهر رشت

  3- تعیین ارتباط فرسودگی با حمایت شغلی از دیدگاه پرستاران مراکز آموزشی درمانی شهر رشت

  4- تعیین ارتباط فرسودگی بر حسب ویژگیهای دموگرافیک از دیدگاه پرستاران در مراکز آموزشی درمانی  شهر رشت   

   

  فرضیه پژوهش:

  بین حمایت شغلی پرستاران شاغل درمراکز آموزشی درمانی شهر رشت و فرسودگی شغلی آنان ارتباط وجود دارد.

   

   

  سوالات پژوهش :

  آیا بین بعد واماندگی عاطفی از ابعاد فرسودگی شغلی و ویژگی های دموگرافیک پرستاران ارتباطی وجود دارد؟

   آیا بین بعد مسخ شخصیت از ابعاد فرسودگی شغلی و ویژگی های دموگرافیک پرستاران ارتباطی وجود دارد؟

  آیا بین بعد عدم موفقیت فردی شغلی از ابعاد فرسودگی شغلی و ویژگی های دموگرافیک پرستاران ارتباطی وجود دارد؟

   

  7- میزان ارتباط بین حمایت شغلی پرستاران و بروز فرسودگی شغلی درآنان قابل بررسی می باشد.

   

  تعاریف واژه ها

   تعریف نظری فرسودگی شغلی

  فرسودگی نتیجه پایانی استرس شغلی" مدیریت نشده" است که به صورت احساس واماندگی عاطفی، مسخ شخصیت، وکاهش کسب دستاوردهای فردی شغلی(عدم موفقیت  فردی در شغل ) بروز       می کند. احساس واماندگی عاطفی، احساس هیجانی بودن بیش از حد و درماندگی توسط شخصی است که کار می کند. مسخ شخصیت به گسترش فقدان شخصیت، حالت بی احساسی نسبت به دریافت کنندگان مراقبت درمانی یا آموزشی اطلاق می گردد. عدم موفقیت  فردی در شغل زمانی رخ می دهد که احساس رقابت وبه دست آوردن موفقیت درکارکردن با افراد کاهش می یابد(4).

   تعریف نظری حمایت شغلی

  حمایت شغلی در محیط های کاری با 5   اصل زیر تعریف می شود: 1 - وجود تعداد کافی کارکنان 2- مدیریت پرستاری قوی 3- مشارکت کارکنان در تصمیم گیری 4- وجود یک الگو یا مدل مراقبتی (در مقابل مدل پزشکی) و 5- همیاری موثر پزشک و پرستار (22)  

   

   

   

  تعریف عملی فرسودگی شغلی

  منظورمحقق از فرسودگی شغلی پرستاران  همان تعریف نظری است که در این پژوهش :

  1.1- احساس واماندگی عاطفی از طریق سوالات شماره1،2،3 ، 6، 8 ،13 ،14 ،16و20 پرسشنامه استاندارد فرسودگی شغلی مسلاچ[8] سنجیده می شود که نمره بیشتر از 30 برای دفعات و بیشتر از 40 برای شدت در این بعد زیاد ، نمره بین 18 الی 29 برای دفعات و نمره بین 26 الی 39 برای شدت متوسط ، نمره کمتر از 17 برای دفعات و کمتر از 25 برای شدت کم محسوب می شوند.                                    

   1.2- مسخ شخصیت از طریق سوالات شماره 5،10،11،15  و22 پرسشنامه استاندارد فرسودگی شغلی مسلاچ سنجیده می شود که نمره بیشتر از 12 برای دفعات و بیشتر از 15 برای شدت زیاد محسوب    می گردد و نمره بین6 الی 11 برای دفعات و بین 7 الی 14 برای شدت متوسط در نظر گرفته می شود. همچنین نمره کمتر از 5 برای دفعات و کمتر از 6 برای شدت کم محسوب می شوند.                                   

                                                                                      

   

   Abstract

  Introduction & aim: Burnout is a specific kind of occupational stress reaction prevalent  among human service profession like nursing. It is characterized by feeling of emotional exhaustion , depersonalization  and  reduced personal accomplishment . Occupational support can mediate work stess.  The purpose of this study was to examine the level of burnout and relationship between burnout and occupational support  in medical educational hospitals nurses in Rasht.

   

   Materials and Methods: In a descriptive corrolational sudy, 257 nurses collected by sample randomize classificated in eight  medical educational hospitals. Participants completed  MBI

  ( Maslach burnout inventory )  and Spooner  occupational  support questionnaire . T test , chisquare test , exact fisher test and logistic regression were used to analyse data .

   

   Results : Emotional exhaustion was low in (% 51.4) and it was moderate to high in (% 48.6) , depersonalization was low in (% 94.2) and it was moderate to high in (% 5/8) , reduced accomplishment was low in % 33/9 and it was moderate to high in  (% 66.1). Coworker support in the most of nurses(% 82.9) was moderat to high  and manager support in (%73.6)  of nurses was moderate to high.  There  was negative correlation between manager suppot and emotional exhaustion  and  there was positive correlation between dialys unit and  depersonalization  and negative correlation between age and depersonalization.

  Conclusion: Finding indicated that nursing managers can increase organizational support and prevent nursing burnout  to  make high level of nursing care and job satisfaction.

   

  Key words: Burnout , Professional / Nursing Staff , Hospital / Social  support

    

 • فهرست:

  عنوان                                                                                                                   صفحه

  فصل اول

   

  بیان مسئله

  2

  هدف کلی

  6

  اهداف پژوهش

  6

  فرضیه پژوهش

  6

  سوالات پژوهش

  .7

  تعاریف واژه ها

  7

  پیش فرض ها

  9

  محدودیت های پژوهش

  9

  فصل دوم

   

  چهارچوب پژوهش

  11

  مروری بر مطالعات

  21

  فصل سوم

   

  نوع پژوهش

  34

  جامعه پژوهش

  34

  نمونه پژوهش

  35

   

   عنوان                                                                                                                    صفحه

  روش نمونه گیری

  35

  مشخصات واحد های مورد پژوهش

  36

  محیط پژوهش

  36

  ابزار گرد آوری اطلاعات

  36

  تعیین اعتبار و اعتماد علمی ابزار گرد آوری اطلاعات

  38

  روش گرد آوری داده ها

  39

  روش تجزیه و تحلیل داده ها

  40

  ملاحظات اخلاقی

  43

  فصل چهارم :

  44

   یافته های پژوهش

  45

  فصل پنجم :

  91

  بحث و بررسی یافته ها

  92

  نتیجه گیری نهایی

  105

  کاربرد یافته ها

  106

  پیشنهادات جهت پژوهش های بعدی

  108

  منابع

  109

  پیوست ها

   

  منبع:

   

  1- مسعودی، ر؛  اعتمادی فر، ش ؛ افضلی، س؛ خیری، ف؛ حسن پور دهکردی ،ع . ،"عوامل موثر بر فرسودگی شغلی پرستاران شاغل در بیمارستان های خصوصی منتخب شهر تهران". مجله پژوهش پرستاری شماره های 8 و 9 بهار و تابستان 1387، ص: 58-47.                                                   

   2-عزیزنژاد، پ؛ حسینی، س . ، "فرسودگی شغلی وعلل آن درپرستاران بالینی شاغل در بیمارستانهای وابسته به دانشگاه علوم پزشکی بابل". مجله دانشگاه علوم پزشکی بابل، دوره هشتم،شماره 2،فروردین-اردیبهشت1385، ص: 69-63.

  3-Cambell c ,Crisis in care . Nursing Mirror, 1985,160(16); 3-4.

   4-Tsang Huey S.Occuptional stress,social problem solving,and burnout among Mental Health professional in HIV/AIDS care.A Thesis submitted to faculty of Drexel university for the degree of Doctor of philosophy, May2007.

  5- Spooner Lane R .The influence of work stress and work support on Burnout in public hospital nurses.Thesis submitted in fulfillment of the requirements for the award of Degree of Doctor of  philosophy. Queensland university of technology , July2004

  6- خاقانی زاده، م؛ سیرتی، م؛  عبدی، ف؛ کاویانی، ح . ،"بررسی میزان فرسودگی شغلی پرستاران".مجله علوم رفتاری، دوره 2، شماره 1، بهار 1387، ص :  59-51.

  7-هروآبادی، ش . ، "مدیریت پرستاری ومامایی".تهران. ناشر: دانشگاه علوم پزشکی وخدمات بهداشتی درمانی ایران،1375 ، ص: 261.

  8 –Hazell K. Job stress, burnout, job satisfaction, and intention to   leave among registered nurses employed in hospital setting in the state of Florida.Doctoral dissertation defense presented in partial fulfillment of the requirements for the degree of doctor of philosophy Lynn university, April 2010. 

  9-Stewart K L. Nurse managers knowledge of staff nurse burnout a thesis presented to faculty of the graduate school of Western Carolina university in partial fulfillment of the requirements for the degree of master of science in nursing, April 2009.

  10-Flinkman  M., Laine  M., Leino-Kilpi  H., Hasselhorn  H.-M., & Salantera  S.  Explaining young registered Finnish nurses’ intention to leave the profession: Aquestionnaire survey [Electronic version]. International Journal of  Nursing Studies,2008. ; 45 ; 727-739.

   

  11-Augusto Landa J M., Lopez-Zafra  E., Martos M P B.,& Aguilar-Luzon  M C.  The relationship between emotional  intelligence , occupational stress andhealth in nurses : A questionnaire survey [Electronic version]. International Journal of Nursing Studies.2008 ; 45 ; 888-901.

   

   12-زارعی ، ح . ،" مدیریت رفتار سازمانی پیشرفته". تهران. ناشر: آگاه ،1388، ص: 188-126.

  13-  حسینی، ن ؛ رضایی، ن ؛ بهبهانی ،ا؛  نجف یارندی ،ف . ،" ارتباط بین تنش شغلی باحمایت اجتماعی پرستاران".فصلنامه پرستاری ایران.دوره19،شماره46 ، 1385، ص: 78-71. 

  14-chang E M.,Hancock K m.,Johnson A.,Daly J.,Jackson D.Role stress in nurses: review of related factors and strategies for moving forward.nurs Healthsci , 2005; 7 ;   57-65.

  15-Abualrub R F.Job stress,Job performance and social support among hospital.Journal of Nursing scholarship,2004 ; 36 ; 73-77.

   16 -M–chee M.,ScoH J.The role of social support networks for nural nurses:supporting and sustaining the rural nursing work force. J Nurs Adm, 2002; 32(5); 264-271.

  17- اصلان آبادی ، ن ؛ مهرائی صدق ،  ا ؛ اقدم، ط . ، "بررسی مرخصی های کارکنان پرستاری بیمارستان شهید مدنی تبریزو تبعات مدیریتی آن". اولین همایش کشوری مدیریت منابع در ایران . تهران،1381، ص: 16-11.                         

  18-میرزابیگی ، غ ؛ سالمی، ص؛ سنجری، م؛  شیرازی، ف؛  حیدری، ش؛  ملکی، ص.،."رضایت شغلی پرستاران ایران".مجله حیات بهار1388 ، دوره 15 ،  (1)، ص : 59-49 .  

   19- آذربین، زهرا.،"بررسی نظرپرستاران درمورد عوامل موثر بر رضایت شغلی آنان دربیمارستانهای وابسته به دانشگاه علوم پزشکی گیلان درسال1376".پایان نامه جهت اخذدرجه کارشناسی ارشدپرستاری.رشت: دانشکده پرستاری ومامایی شهیدبهشتی   1376 .                                       

   20-Swider B w.,Zimmerman R D.,Born to burnout: A  meta-analytic path model of personality,job burnout,and work outcomes.Journal of vocational behavior ,2010 ; 10  ; 1-16.

  21- Garrosa E., Moreno-jiminez B., Laing Y., Gonzaleze J.L.The relationship between socio-demographic variables, job stressors, burnout, and hardy personality: an exploratory study.Int J Nurs Stud ,2008 ; 45 ; 408-427 .  

  22- Cartwright, S., and Cooper, C.L.    Public policy and occupational healthpsychology in Europe , Journal of Occupational Health Psychology,1996; 1(4); 349-361.

   

  23-laschinger S.,finegan J.,Wilk P.,New graduate burnout:the impact of professional practice environment, workplace civility,and empowerment.Nursing economic. november- december , 2009 ; 27; 377-383.

  24-قاسمی ، ب. ،" تئوری های رفتار سازمانی". تهران. نشر هیات،1382، ص: 516-514 .

  25-sorgaard k. ,Ryan P. ,Hill R. ,Dawson  I  and Oscar group. Sources of stress and burnout in acuta psychiatric care:inpatient Vs.community staff.soc psychiatry psychiatr Epidemoil , 2007; 42 ; 794-802.

   

  26-Tyson PD. ,pongruengphant R.Five year follow up study of stress among nurses in public and private hospitals in Thaliand.Int J Nurs stud,2004 ; 41;     111-118.    

   27-Bianchi ER.stress and coping among cardiovascular nurses:A survey in   Brazil.Ment Health Nurs,2004;25 ;102-121.

   

  28-Froese Nicol R et al.Emotional intelligence:Risk factor for care givers Burnout.A Dissertation presented in partial fulfillment of the requirements for Degree doctor of philosophy capella university.March2009

   

  29-ستوده اصل ، ن ؛ بختیاری ، ا.،"بررسی فرسودگی شغلی و عوامل مرتبط با آن در پرستاران و ماماهای شاغل در دانشگاه علوم پزشکی سمنان"مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی کردستان. دوره یازدهم، بهار 1385،ص :83-77.

  30-Debra H. The relationship between supervisor support and registered nurse outcomes in  nursing  care  units.Nursing administration quarterly,  March 2007; 31(1) ; 68-80.

  31-Harrison M.,loisell CG.,Duquette A., Semenic SE. Hardiness, work suppot and psychological distress among  nursing  assistant and registered nurses in Quebec .  Advanced nursing , june 2002; 38(6) ; 584-91.

  32- اوکلند ، ج .، "تعالی سازمانی جامع : دستیابی به عملکرد کلاس جهانی". ترجمه  سعید مرتضوی ، فرشاد موتمنی ، علی معماری  ، لادن بهروزی . مشهد .به نشر 1385، ص:32-31.

  33-Kravits K.,McAlister-Black  R.,Grant M., Kirk CH.Self care strategies for nurses : Apsycho-educational intervention for stress reduction and the preventation of burnout . Journal of Applied nursing  research, 2010; 23 ;130-138 .   

   

  34-Douglas L M & Bevis, E O . Nursing management and leadership in action. Fourth edit. St Louis : The C.V. Mosby  company, 1983 ; 392-408.

   

  35—کالیمو ، ر؛ کوپر،ک ل.، "مدیریت عوامل روانی اجتماعی محیط کار". ترجمه محمد نقی براهنی. تهران، نشر رسا ، رسانش  وزارت نفت ،شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران، روابط عمومی1384، ص:125.

  36-Gray s j a. ,Muramatsu N .,Heller T. ,Hughes S. , Johnson TP. ,Ramirez V. Work stress and depression among direct support professionals:the role of work support and locus of control.   Intellectual disability research, agust 2010; 54(8); 749.

  37-Katherine T   et al . Hardiness and support at work as predictors of work stress and job satisfaction.American journal of health promotion.january/February 2006; 20(3) ; 183-191.

  38-Kart M. Relations among social support,burnout,and experiences of anger:An investigation among emergency nurses. Journal compilation Nursing forum , July-september 2009 ;44(3); 165-173.

  39-Ghallagher R. , Gormley D K.Perceptions of stress,burnout,and support systrm in pediatric bone marrow transplantation nursing, Oncology nursing .february 2009; 13(6); 681-684.

  40-Barnard D. , Street A  and Love A. Relationships between stressors,work supports,and burnout among cancer nurses.cancer nursing , 2006 ; 29(4) ; 338-344.

  41-Lin f ,John W ,VeighC. Burnout among hospital nurses in china. Nursing management ,2009 ; 17 ; 294-301.

  42– محمودی ، غ ؛ روحی ق ؛ موجرلو م ؛ شیخ ح ؛ رحمانی انارکی ح .، ."رابطه فرسودگی شغلی پرستاران با شرایط فیزیکی و امکانات تخصصی محیط کار". مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی گرگان،     دوره هشتم ، شماره 2 ، تابستان 1385، ص : 44 -40.

  43- سیف نراقی، م ؛ نادری، ع . ،"روش های تحقیق و چگونگی ارزشیابی در علوم انسانی".ویرایش 21. تهران: انتشارات بدر 1381، صص:82-77.

  44-براکاپ ، د ی ؛ هستینگر، ت م ."پایه های تحقیق پرستاری".ترجمه فاطمه جعفر آقایی ، شادی دهقان زاده. ویرایش 1 ،1385، ص:142-136.

   45-Polit D F  and  Tatano Beck CH. Nursing research. generating and assessing evidence for nursing practice. pubic: luwer w, Lippincott, Eighth edition,2008 ; 764-768.

  46- سیف ، علی اکبر . ، " اندازه گیری ، سنجش و ارزشیابی آموزشی" . ویرایش پنجم . تهران : نشر دوران. 1387، ص:450. 

  47- پیامی بوساری، میترا.، "بررسی وضعیت حمایتهای اجتماعی وارتباط آن با فرسودگی شغلی پرستاران مراقبتهای ویژه". مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی وخدمات بهداشتی درمانی استان زنجان، شماره 33، زمستان 1379، ص : 57-52.                                                                                                                        

  48-Lopez Franco M., Rodriguez Nunez A., Fernandez Sanmartin M., Marcos Alonso S., Martinon Torres F., Martinon Sanchez JM. Burnout syndrome among health workers in pediatrics. An Pediatr(Bare).2005. Mar,62(3):248-51

   49-صاحب الزمانی ، محمد ؛ صفوی ، محبوبه ؛ فراهانی ، حجت اله ." بررسی میزان فرسودگی شغلی و ارتباط آن با حمایت های اجتماعی پرستاران شاغل در بیمارستان های روانپزشکی شهر تهران" .  مجله علوم پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی ، دوره 19 ، شماره 3 ، پاییز 88 ، ص : 211-206 .

  50-رابینز ، استفان .مبانی رفتار سازمانی. ترجمه ، علی پارسائیان ، سید محمد اعرابی.تهران : دفتر پژوهش های فرهنگی، 1384 ، ص: 204.

  51- Dilorio B., Cillo N.,Cucciniello E., Bellizzi V. Burn-out in the dialysis unit.    Nephrology,  Mar-Apr 2008 ;21 (13) ;158-62.

  52- Arikan F.,  Köksal C D.,  Gökçe C . Work-related stress, burnout, and job satisfaction of dialysis nurses in association with perceived relations with professional contacts. Dialysis & Transplantation , April 2007;; 36 ; 182–191.

  53- Flynn L., Hawkins Ch TH., Clarke S P. Organizational traits, care processes, and  burnout among chronic hemodialysis nurses.  Western  journal  nursing research( W J N R), August 2009 ; 31 ( 5) ; 569-582.

  54- O’Brien B J. Structural  empowerment,psychological empowerment and burnout in registered staff nurses working in outpatient dialysis centers . A dissertation submitted to theGraduate School-Newark rutgers,the state university of New Jersey in partial fulfillment of the requirements for the degree of doctor of philosophy graduate program in nursing,May 2010.

  55- Klersy C  et al. Burnout in health care providers of dialysis service in Northern Italy—a multicentre study.  Nephrology dialysis transplantation , 2007; 22; 2283–2290.

   56- طوبایی ، ش ؛ صحراییان ، علی. "مقایسه فرسودگی شغلی بین پرستاران بخش های داخلی ، جراحی، روانپزشکی و سوختگی" .  افق دانش ؛ مجله دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ، درمانی  گناباد ، دوره12، شماره 4  ، زمستان 1385 ، ص: 18-14.                                                                                         

  57- سلیمانی ، کوروش ؛ شریفی ،  ونداد ؛ تهرانی دوست ، مهدی ." فرسودگی شغلی در کارکنان درمانی روانپزشکی بیمارستان روزبه" . مجله تازه های علوم شناختی ، سال 7 ، شماره 4 ، 1384، ص: 42-36.

  58- Kowalski CH et al. burnout in nurses – the relationship between social capital in hospitals and emotional exhaustion .   Clinical nursing ,2010;19; 11-12.  

  59- Lang G M., Pfister E A ., Siemens M J., Nursing burnout : cross- sectional study at a large army hospital . Journal of Malitary medicine , June 2010; 175 ; 435-440.

  60- Balogun J A., Titiloye V., Balogun A., Oyeyemi A., Katz J. Prevalence and determinants of burnout among physical and occupational therapists.J Allied health ,2002; 31(3);131-9.

  61- Halime Aslan S., Nazan Alparslan Z., Ouz Aslan R.,Cokun Kesepara.,Mehmet Unal. Gender related factors to burnout among Turkish health professionals. Journal of Ann med sci , 1998;  7 ;101-106.

  62- Grunfeld E ., Whelan T J., Zitzelsberger L ., Willan A R ., Montesanto B ., Evans WK. Cancer care workers in Ontario : prevalence of burnout , job stress and job satisfaction. Journal of Cmaj, 2000; 163(2);166-9.


موضوع پایان نامه بررسی ارتباط فرسودگی و حمایت شغلی از دیدگاه پرستاران مراکز آموزشی درمانی رشت در سال 1389, نمونه پایان نامه بررسی ارتباط فرسودگی و حمایت شغلی از دیدگاه پرستاران مراکز آموزشی درمانی رشت در سال 1389, جستجوی پایان نامه بررسی ارتباط فرسودگی و حمایت شغلی از دیدگاه پرستاران مراکز آموزشی درمانی رشت در سال 1389, فایل Word پایان نامه بررسی ارتباط فرسودگی و حمایت شغلی از دیدگاه پرستاران مراکز آموزشی درمانی رشت در سال 1389, دانلود پایان نامه بررسی ارتباط فرسودگی و حمایت شغلی از دیدگاه پرستاران مراکز آموزشی درمانی رشت در سال 1389, فایل PDF پایان نامه بررسی ارتباط فرسودگی و حمایت شغلی از دیدگاه پرستاران مراکز آموزشی درمانی رشت در سال 1389, تحقیق در مورد پایان نامه بررسی ارتباط فرسودگی و حمایت شغلی از دیدگاه پرستاران مراکز آموزشی درمانی رشت در سال 1389, مقاله در مورد پایان نامه بررسی ارتباط فرسودگی و حمایت شغلی از دیدگاه پرستاران مراکز آموزشی درمانی رشت در سال 1389, پروژه در مورد پایان نامه بررسی ارتباط فرسودگی و حمایت شغلی از دیدگاه پرستاران مراکز آموزشی درمانی رشت در سال 1389, پروپوزال در مورد پایان نامه بررسی ارتباط فرسودگی و حمایت شغلی از دیدگاه پرستاران مراکز آموزشی درمانی رشت در سال 1389, تز دکترا در مورد پایان نامه بررسی ارتباط فرسودگی و حمایت شغلی از دیدگاه پرستاران مراکز آموزشی درمانی رشت در سال 1389, تحقیقات دانشجویی درباره پایان نامه بررسی ارتباط فرسودگی و حمایت شغلی از دیدگاه پرستاران مراکز آموزشی درمانی رشت در سال 1389, مقالات دانشجویی درباره پایان نامه بررسی ارتباط فرسودگی و حمایت شغلی از دیدگاه پرستاران مراکز آموزشی درمانی رشت در سال 1389, پروژه درباره پایان نامه بررسی ارتباط فرسودگی و حمایت شغلی از دیدگاه پرستاران مراکز آموزشی درمانی رشت در سال 1389, گزارش سمینار در مورد پایان نامه بررسی ارتباط فرسودگی و حمایت شغلی از دیدگاه پرستاران مراکز آموزشی درمانی رشت در سال 1389, پروژه دانشجویی در مورد پایان نامه بررسی ارتباط فرسودگی و حمایت شغلی از دیدگاه پرستاران مراکز آموزشی درمانی رشت در سال 1389, تحقیق دانش آموزی در مورد پایان نامه بررسی ارتباط فرسودگی و حمایت شغلی از دیدگاه پرستاران مراکز آموزشی درمانی رشت در سال 1389, مقاله دانش آموزی در مورد پایان نامه بررسی ارتباط فرسودگی و حمایت شغلی از دیدگاه پرستاران مراکز آموزشی درمانی رشت در سال 1389, رساله دکترا در مورد پایان نامه بررسی ارتباط فرسودگی و حمایت شغلی از دیدگاه پرستاران مراکز آموزشی درمانی رشت در سال 1389

پایان­نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد ناپیوسته رشته روان شناسی(M.A.) گرایش: عمومی چکیده پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه ی استرس شغلی، تعهد سازمانی و تفکر سازنده با فرسودگی هیجانی پرستاران انجام گرفته است. این طرح یک طرح توصیفی از نوع همبستگی است. جامعه آماری پرستاران شاغل در سطح استان هرمزگان بودند و نمونه آماری با روش نمونه گیری تصادفی از میان پرستاران شاغل در بیمارستان حضرت ...

پایان نامه دوره کارشناسی ارشد حسابرسی چکیده: فشارهای ناشی از تضادهای منافع، دوره­های کاری پرمشغله و مانند آنها حسابرسی را تبدیل به شغلی تنش­زا می­کند؛ چنین تنش­هایی بر وجوه متعددی از زندگی و فعالیت­های حسابرسان تأثیر می­گذارند؛ سلامت جسمی و روانی فرد مورد تهدید واقع می­شود، زندگی شخصی و خانوادگی او تحت تأثیر قرار می­گیرد، روابط اجتماعی او در محل کار و بیرون از آن تضعیف می­گردد، ...

پایان نامه جهت اخذ مدرک کارشناسی ارشد پرستاری ویژه چکیده: مقدمه: محیط کاری پرستاران شاغل در بخش های مراقبت ویژه ، می تواند تاثیرات اساسی روی نتایج مرتبط با پرستار و همچنین روی ایمنی بیمار بگدارد. مطالعه در مورد عوامل موجود در محیط کاری پرستاران ، می تواند اطلاعات مفید و اختصاصی را جهت طراحی مجدد کار فراهم نموده و در نتیجه باعث بهبود کار پرستار و افزایش ایمنی بیمار گردد. موانع ...

پایان نامه تحصیلی جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد روانشناسی عمومی چکیده: این پژوهش با هدف تعیین رابطه بین نگرش مذهبی با بهزیستی روانشناختی و فرسودگی شغلی بین معلمان مرد مدارس متوسطه شهر شهرکرد اجرا شد. روش پژوهش از نوع همبستگی و جامعه آماری همه معلمان مرد مدارس متوسطه شهر شهرکرد در سال تحصیلی 92-93 بودند.تعداد معلمان 1740 نفر بود که از بین آنها 95 نفر به روش نمونه گیری تصادفی انتخاب ...

پایان نامه جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد در رشته مدیریت آموزشی چکیده فارسی هدف اصلی این پژوهش بررسی رابطه بین عواطف منفی با رفتار شهروندی سازمانی در میان کارکنان دانشگاه رازی کرمانشاه می باشد. جامعه آماری مورد مطالعه این پژوهش کلیه اعضای هکارکنان دانشگاه رازی کرمانشاه بوده که در سال تحصیلی 1392-1391 در خدمت دانشگاه بودند که از بین آنان 225 نفر به عنوان نمونه آماری پژوهش و با روش ...

پایان نامه جهت دریافت درجه کارشناسی ارشد پرستاری مراقبتهای ویژه مقدمه : حفظ ایمنی و پیشگیری از پیامد­های جانبی به ویژه در بیماران بستری در بخشها به صورت یک نگرانی جهانی در حوزه بهداشت و سلامت در آمده و موجب طرح موضوع اثر بخشی شرایط محیط کار شده است. اهداف: این مطالعه با هدف تعیین ارتباط درک پرستاران از شرایط محیط کار با پیامدهای ایمنی بیماران بستری در بخشهای مراقبت ویژه مراکز ...

پایان نامه کارشناسی ارشد .M.A گرایش : مدیریت اجرائی چکیده : پژوهش حاضر با هدف بررسی ارتباط بین رضایت شغلی و تعهد سازمانی پرستاران شاغل در مرکز آموزشی و درمانی شهید محمدی بندرعباس صورت گرفته است. جامعه آماری این تحقیق را تمامی پرستاران وکادر درمانی که دارای مدرک تحصیلی فوق دیپلم به بالاتر می باشند ، تشکیل می دهند و حجم نمونه مورد پژوهش تعداد 163 نفر می باشد که به روش تصادفی طبقه ...

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته : مدیریت دولتی گرایش : منابع انسانی چکیده هدف پژوهش حاضر، بررسی تأثیر آموزش ضمن خدمت و ابعاد آن در سطح رضایت شغلی پرستاران بیمارستان های دولتی شهر رشت است. متغیر مستقل این پژوهش آموزش ضمن خدمت است. در این پژوهش از مدل چهار بعدی لطیف 2012 (رضایت از جلسه آموزش، رضایت از محتوای آموزش، رضایت از آموزش دهنده و انتقال یادگیری) استفاده شده است. متغیر وابسته ...

پایان نامه جهت اخذ مدرک کارشناسی ارشد ( گرایش آموزش داخلی جراحی پرستاری) چکیده: مقدمه: پرستار نقش مهم و اساسی در مراقبت از بیمار و سلامت وی ایفاء می کند. سلامت پرستاران به دلایل متعددی نسبت به سایر مردم جامعه در معرض خطر بیشتری است. یکی از مهم ترین دلایل ایجاد تنش و استرس در پرستاران که کمتر به آن پرداخته شده است، تعارض بین کار و زندگی خانوادگی است که می تواند تاثیر مهمی بر ...

پایان نامه جهت دریافت مدرک کارشناسی ارشد آموزش پرستاری (گرایش داخلی-جراحی) قدمه : اجتماعی شدن حرفه ای فرایندی است که طی آن افراد، ارزش ها، هنجارها، رفتارها و مهارت های اجتماعی مرتبط با یک حرفه را کسب می نمایند و حس هویت نسبت به یک رشته تخصصی را درونی می سازند.این فرایند با ورود به برنامه آموزش پرستاری آغاز می شود و با اتمام این دوره و ورود به محیط های کاری ادامه می یابد.بدین ...

ثبت سفارش