پایان نامه بررسی افزایش میزان میکرو RNA ی21 (miR-21) در سرم بیماران مبتلا به آدنوکارسینومای معده

word 3 MB 32074 68
مشخص نشده کارشناسی ارشد زیست شناسی
قیمت قبل:۶۲,۴۰۰ تومان
قیمت با تخفیف: ۲۳,۳۰۰ تومان
دانلود فایل
 • بخشی از محتوا
 • وضعیت فهرست و منابع
 • پایان‌نامه کارشناسی ارشد رشته ژنتیک

  فرضیه‌ها:

   

  با توجه به آنکه miR-21 توسط بافت توموری سرطان معده بیشتر از بافت سالم تولید می شود، لذا انتظار می رود که میزان سرمی آن نیز در بیماران نسبت به افراد کنترل بطور قابل توجهی بالاتر برود و نیز این افزایش با مرحله بندی(staging) تومور آدنوکارسینومای معده در بیماران ارتباط داشته باشد.

  -آیا میزان  miR-21ی  سرم  نشانگر قابل اعتماد برای تشخیص زودهنگام آدنوکارسینومای معده در مقایسه با افراد کنترل است؟

  -آیا هرچه میزان غلظت miR-21 در سرم بیشتر باشد مرحله بندی (staging) تومور در بیماران مبتلا به آدنوکارسینومای معده  پیشرفته تر است؟

  -آیا بیان بالای miR-21 با پیشرفت سرطان ارتباط مستقیم دارد؟

   

  هدف کلی:

     ارتباط میزان miR-21 در سرم با پارامترهای تشخیصی و کلینیکوپاتولوژیکی (مانند مرحله بندی تومور) در بیماران مبتلا به آدنوکارسینومای معده

  اهداف اختصاصی :

  - تعیین میزان miR-21 در سرم افراد مبتلا به آدنوکارسینومای معده

  - تعیین میزان miR-21 در سرم افراد کنترل

  - ارتباط بین میزان miR-21 سرم و مرحله بندی تومور در بیماران

     -تعیین مرحله بندی های (staging های I، II، III و IV) تومور افراد مبتلا به آدنوکارسینومای معده

   

   

   

  اهداف کاربردی:

  ارزیابی ارزش تشخیصی میزان miR-21 در سرم به عنوان بیومارکری غیر تهاجمی در تشخیص زود هنگام   (stage های اولیه تومور) آدنوکارسینومای معده و نیز افتراق دادن بیماران از افراد کنترل

   

  چکیده

  مقدمه: میکروRNA ها گروه جدیدی از RNA های تنظیمی هستند که حدود 22 نوکلئوتید طول دارند. همچنین میکروRNA ها در بسیاری از سرطان های انسانی نقش دارند، و ظاهرا هم به عنوان انکوژن و هم به عنوان سرکوبگر تومور عمل می کنند. در این بررسی ارتباط بین میزان mir-21 در سرم افراد بیمار و سالم و ارتباط بیان بالای این میکروRNA  با مرحله بندی تومور و پیشرفت سرطان برای اولین بار در ایران بر روی سرطان آدنوکارسینومای معده انجام گرفت.                                       

  روش کار: در این مطالعه بر روی 40 بیمار مبتلا به سرطان آدنوکارسینومای معده و 40 بیمار که بعلت ناراحتی گوارشی مراجعه کرده اند ولی بعد از تشخیص سالم و یا غیر سرطانی بوده اند نیز بعنوان گروه شاهد انتخاب گردیدند میزان miR-21 سرم آنها با استفاده از تکنیک Real-Time PCR اندازه گیری گردید وارتباط بین بیان این میکرو RNA با مرحله بندی تومور و پیشرفت سرطان مورد ارزیابی قرار گرفت.

   نتایج: افزایش بیان mir-21 در نمونه‌های سرمی، میزان  miR-21 سرم در بیماران حدود 5/3 برابر افراد کنترل بود ( 0001/0 p< ) ، میزان  miR-21 سرم در بیماران ارتباط معنی داری با مرحله بندی تومور نشان داد (01/0p<  ،56/0 =τ)، نشانگر ارتباط معنی‌دار و مستقیم mir-21 با افزایش اندازه تومور میباشد  که بیانگر اهمیت این میکروRNA در پیشرفت سرطان معده است.                                            

   نتیجه‌گیری: با توجه به نقش mir-21 در پیشرفت سرطان معده  و سرطان‌های مختلف و با توجه به ارتباط آن با فاکتورهای کلینیکوپاتولوژیکی، می‌توان آن را به عنوان مارکر تشخیصی جدید و  به عنوان یک روش غیر تهاجمی در تشخیص زود هنگام بیماران سرطان آدنوکارسینومای معده  معرفی کرد. در این بررسی، mir-21  نقش انکوژنی دارد که با سنجش میزان آن در سرم بیماران می‌توان پیشرفت سرطان معده را بررسی کرد.

  واژه های کلیدی: آدنوکارسینومای معده،  میکروRNA، mir-21

   

  مقدمه

   

  سرطان نتیجه خروج سلول ها از مسیرهاى درست تنظیمى، تکثیری، و تمایزی است. خودکارآمدی در سیگنال هاى رشد، غیرحساس شدن به سیگنال هاى مهارکننده رشد، اجتناب از مرگ سلولى برنامه ریزى شده، پتانسیل نامحدود تکثیر، حفظ رگ زایى و تهاجم بافتى و متاستاز منجر به بدخیم شدن سرطان می شوند. برهمکنش میکرو RNA ها با ژن های هدف، نقش آنها را در رشد، مرگ برنامه ریزی شده، تمایز و تکثیر سلولی مشخص کرده و عملکرد مستقیم میکرو RNA را در سرطان تایید میکند. می توان از بیان میکرو RNA های غالب برای طبقه بندی سرطانها در گروههایی با ویژگى هاى متفاوت مثل نوع سلول و سبب شناسى استفاده کرد. استفاده از میکرو RNA برای طبقه بندی تومور به مراتب مناسب تر از mRNA مى باشد،این امر به علت جفت شدگی ناقص بین میکرو RNA و mRNA های هدف است، از این رو ریز سنج های میکرو RNA میتوانند بیان چند صد ژن و در نتیجه مسیر های متعدد را در یک نمونه شناسایی کنند، در حالی که تنها به مقادیر کمی از RNA کل نیاز دارند. ساختار میکرو RNA ها و نحوه عملکرد آنها نشان میدهد که بسیاری از میکرو RNA ها در نمونه های سرطانی به صورت غیر طبیعی بیان میشوند. علاوه بر این، تفاوت هاى عملکردى بین انواع تومورها و مراحل مختلف سرطان با بیان میکرو RNA  ها مرتبط است. بیان میکروRNA با ویژگى هاى بالینى و زیستی تومور از قبیل نوع بافت، تمایز، تهاجم و پاسخ به درمان مرتبط است. استفاده از میکرو RNA ها به عنوان نشان گرهاى تشخیصى از طریق بررسى سرم یا پلاسماى انسانى امکان پذیر است، از این رو مى توان میکروRNA های سرطانی و سلول های توموری موجود در سرم یا پلاسما را بدون هیچ گونه روش تهاجمی شناسایى کرد. به استثناى لوسمى ها که سلول هاى بدخیم به آسانى در دسترس هستند. برای سرطان هاى جامد، نمونه برداری بافت از طریق بیوپسى یا جراحی انجام می گیرد، و چون معمولاً جراحى زمانى صورت مى گیرد که سرطان به میزان قابل توجهی پیشرفت نموده، تشخیص آن چندان مفید نمیباشد. در این موارد استفاده از میکرو RNA ها یی که با فنوتیپ هاى بدخیم ارتباط تنگاتنگ دارند به عنوان نشان گرهاى تشخیصى جهت تشخیص بیماری در مراحل آغازین آن بسیار کمک کننده است. با در نظر گرفتن این واقعیت که اغلب روش هاى رایج براى غربال گرى سرطان در مراحل اولیه قادر به تشخیص بیمارى نمى باشند، شناسایى میکرو RNA های توموری که طی پیشرفت تدریجی بیماری در جریان خون منتشر میشوند، روش کلیدی در تشخیص به موقع سرطان محسوب میشود.

   

  Abstract

   

   

  Introduction: MicroRNAs (miRNAs) are a new group of regulatory RNAs with approximately 22 nucleotides in length. The miRNAs have an important role in many human cancers and apparently acting both as oncogenes and tumor suppressor genes.  In the present study, serum miR-21 level was determined in patients with gastric adenocarcinoma and its relationship with tumor staging was assessed in the patients, for the first time, in Iran.

  Methods: The study was conducted on 40 patients with gastric adenocarcinoma and 40 control subjects who had referred to Institute Cancer due to gastrointestinal irritation but diagnosed as healthy on noncancerous. Serum levels of miR‑21 were measured using a quantitative reverse-transcriptase polymerase chain reaction (qRT-PCR) assay. The relationship of serum miR‑21 level with tumor staging was assessed in the patients.

  Results: Serum miR‑21 level was approximately 3.5 fold higher in patients with gastric adenocarcinoma relative to control subjects (P < 0.0001). Increased level of serum miR-21 was associated with clinical stages of tumors in the patients (τ = 0.56, P < 0.01).

  Conclusion: Given the importance of miR‑21 in the progression of gastric adenocarcinoma and its relationship with clinicopathological factors, serum miR-21 level could serve as a noninvasive diagnostic new biomarker for gastric adenocarcinoma.

  Keywords: Gastric adenocarcinoma, microRNA, miR-21

 • فهرست:

  فرضیه‌ها............................................................................................................................................................................... 9

  چکیده ...................................................................................................................................................................................  11

  فصل اول: کلیات تحقیق

  1-1- مقدمه ........................................................................................................................................................................  12

  1-1- آشنایی با سرطان ..................................................................................................................................................  14

  1-2- سرطان معده ...........................................................................................................................................................  15

  1-2-1- نشانه ها و علائم سرطان معده .................................................................................................................  15

  1-2-2- دلایل ابتلا به سرطان معده............................................................................................................................ 17

  1-2-3- توزیع جغرافیایی سرطان معده در جهان و ایران...................................................................................... 19

  1-2-4- مرگ و میر.............................................................................................................................................................. 21

  1-2-5- تعیین مراحل بیماری.......................................................................................................................................... 22

  1-2-6- سیر بالینی بیماری..................................................................................................................................... 24

  1-2-7- ارتباط سرطان معده و میکرو RNA .......................................................................................................  25

  فصل دوم: مروری بر تحقیقات انجام شده ................................................................................................................  31   

   

  فصل سوم: مواد و روش‌ها

  3-1-1 مقدمهReal Time PCR ..............................................................................................................................  34

  3-1-2 انواع تکنیک های Real-Time PCR......................................................................................................... 35

  3-1-3 آنالیزهای کمی در Real time PCR.......................................................................................................... 36

  3-1-4  مزایای Sybr  Green Real Time PCR............................................................................................... 36   

  3-1-5 منحنی ذوب.......................................................................................................................................................... 37

  3-1-6   اصطلاحات موجود در Real time PCR................................................................................................ 38

  3-2 روش کار..................................................................................................................................................................... 38

  3-2-1 مرحله اول: انتخاب بیمار............................................................................................................................... 39

  3-2-2مرحله دوم: تهیه سرم از بیمار...................................................................................................................... 39

  3-2-3 مرحله سوم: استخراج RNA از سرم......................................................................................................... 39

  3-2-4 آماده سازی محلول های لازم برای کیت استخراج RNA از سرم...................................................... 40

  3-2-5 ارزیابی بازده و کیفیت RNA ی جدا شده................................................................................................. 41

  3-2-6 واکنش رونویسی معکوس............................................................................................................................. 43

  3-2-7 انجام واکنش Real Time PCR.................................................................................................................... 44

  3-2-8 تعیین سیگنال پایه........................................................................................................................................ 54

  3-2-8 تعیین سیکل آستانه...................................................................................................................................... 54

  3-2-8 آنالیز منحنی ذوب............................................................................................................................................. 46

   

  3-3-1 محاسبه میزان miRNA-21 نمونه های تحت مطالعه......................................................................... 47

  3-3-2 آنالیز آماری داده ها............................................................................................................................................ 48

   

  فصل چهارم: نتایج

  4-1 خصوصیات بیماران و ویژگی‌های پاتولوژیکی آنها...................................................................................... 49

  4-2 وضعیت بیان مارکر miRNA-21 و ارتباط آن با فاکتورهای پاتولوژیکی........................................... 50

   

  فصل پنجم: بحث و نتیجه‌گیری

     5-1- بحث ....................................................................................................................................................................  55

     5-2- نتیجه‌گیری .......................................................................................................................................................  61

   منابع ................................................................................................................................................................................. 62

  چکیده انگلیسی 

  منبع:

   

   

  Hanahan D, Weinberg RA. Hallmarks of cancer: the next generation. Cell. 2011 4;144(5):646-74

  Gunderson LL, Donohue JH, Alberts SR. Cancer of the Stomach. In: Abeloff MD,

  Armitage JO, Lichter AS, Niederhuber JE. Kastan MB, McKenna WG, eds. Abeloff’s

  Clinical Oncology. 4th ed. Philadelphia, Pa: Elsevier; 2008:1431–1464.

  American Cancer Society. Cancer Facts & Figures 2014. Atlanta, Ga: American Cancer

  Society; 2014.

  Avital I, Pisters PWT, Kelsen DP, Willett CG. Cancer of the stomach, In: DeVita VT,

  Lawrence TS, Rosenberg SA, eds. DeVita, Hellman, and Rosenberg’s Cancer: Principles

  and Practice of Oncology. 9th ed. Philadelphia, Pa: Lippincott Williams & Wilkins;

  2011.

  Bae J, Lee E, Guyatt G. Citrus fruit intake and stomach cancer risk: A quantitative systematic review. Gastric Cancer. 2008;11:23–32

  Capelle LG, de Vries AC, Looman CW, et al. Gastric MALT lymphoma: Epidemiology and high adenocarcinoma risk in a nation-wide study. Eur J Cancer. 2008;44:2470–247

  Howlader N, Noone AM, Krapcho M, Garshell J, Miller D, Altekruse SF, Kosary CL, Yu

  M, Ruhl J, Tatalovich Z, Mariotto A, Lewis DR, Chen HS, Feuer EJ, Cronin KA (eds).

  SEER Cancer Statistics Review, 1975-2011.

   

  Kappas AM, Roukos DH. Quality of surgery determinant for the outcome of patient with

  gastric cancer. Ann Surg Oncol. 2002;9:828–830.

  Fukase K, Kato M, Kikuchi S, et al. Effect of eradication of Helicobacter pylori on

  incidence of metachronous gastric carcinoma after endoscopic resection of early gastric

  cancer: An open-label, randomised controlled trial. Lancet. 2008;372:392–397.

  Hundahl SA, Phillips JL, Menck HR. The National Cancer Data Base report on poor

  survival of U.S. gastric cancer patients treated with gastrectomy. Cancer. 2008;88:921–

  932.

  Fuchs CS, Tomasek J, Yong CJ, et al. Ramucirumab monotherapy for previously treated

  advanced gastric or gastro-oesophageal junction adenocarcinoma (REGARD): an

  international, randomised, multicentre, placebo-controlled, phase 3 trial. Lancet. 2014

  4;383(9911):31-9.

  Hohenberger P, Gretschel S. Gastric cancer. Lancet. 2003;362:305–315.

  Hajiani E, Sarmast Sh, Mohammad H, Masjedizadeh R, Hashemi J, Azmi M, and et al.

  Clinical profile of gastric cancer in Khuzestan, southwest of Iran. World J Gastroenterol

  2006;12:4832-5.

  Zhang BG, Li JF, Yu BQ, Zhu ZG, Liu BY and Yan M: microRNA‑21 promotes tumor proliferation and invasion in gastric cancer by targeting PTEN. Oncol Rep 27: 1019‑1026, 2012.

  Cech TR. Crawling out of the RNA world. Cell. 2009, 136:599-602.

  Ruan K, Fang X, Ouyang G. MicroRNAs: novel regulators in the hallmarks of human cancer . Cancer

  Lett. 2009 28;285(2):116-26.

  Babashah S, Soleimani M. The oncogenic and tumour suppressive roles of microRNAs in cancer and apoptosis. Eur J Cancer. 2011;47(8):1127-37.

  Wiemer EA . The role of microRNAs in cancer: no mall matter. Eur J Cancer. 2007;43(10):1529-44.

  Kanellopoulou C, Monticelli S . A role for microRNAs in the development of the immune system and in the pathogenesis of cancer. Semin Cancer Biol. 2008 ;18(2):79-88.

  Büssing I, Slack FJ, Grosshans H. let-7 microRNAs in development, stem cells and cancer. Trends Mol Med 2008;14(9):400-9.

  Cho WC. MicroRNAs: Potential biomarkers for cancer diagnosis, prognosis and targets for therapy. Int J Biochem Cell Biol. 2010;42(8):1273-81.

  Giovannetti E, Erozenci A, Smit J, Danesi R, Peters GJ. Molecular mechanisms underlying the role of microRNAs (miRNAs) in anticancer drug resistance and implications for clinical practice. Crit Rev Oncol

  Hematol. 2011 4. 1529-44.

  Hanahan D, Weinberg RA. Hallmarks of cancer: the next generation. Cell. 2011 4;144(5):646-74.

  Lim , Li J , Ding X , He M , Chang SY . microRNA and Cancer . AAPS J. 2010;12(3):309-17.

  Negrini M, Nicoloso MS, Calin G . MicroRNAs and cancer--new paradigms in molecular oncology . Curr Opin Cell Biol. 2009;21(3):470-9.

  H.S. El Mubarakab، R.L. De Swarta، A.D.M.E. Osterhausa، M. Schuena; Development of a semi-quantave real-timeRT-PCR for the detection of measles virus;Journal of clinical virology 317-313(2005)32.

  Kimberly B. Hummel، Luis Lowe، William J. Bellini، Paul A. Rota ; Development of quantave gene-specific real-timeRT-PCR assays for the detection of measles virus in clinical specimens; Journal of Virological Methods 173–166 (2006) 132.

  Bok-Soon Mina، b، Yoon-Ju Noha، Jin-Ho Shin c، Sun-Young Baeka، Kyung-Il Mina، Seung-Rel Ryua، Byoung- Guk Kima، Mi-Kyung Park a، Seung-Eun Choi a، Eun-Hee Yang a، Sue-Nie Park a، Sook-Jin Hura، Byung-Yoon Ahnb، Assessment of the quantave real- me polymerase chain reaction using a cDNA standard for human group A rotavirus; Journal of Virological Methods 286–280 (2006) 137.

  Miho Akiyama، Hirokazu Kimura، Hiroyuki Tsukagoshi، Katsuya Taira، Katsumi Mizuta، Mika Saitoh، Manami Nagano; Development of an assay for the detection and quanficaon of the measles virus nucleoprotein (N) gene using real-time reverse transcriptase PCR; Journal of Medical Microbiology,2009 (643–638 58 ).

  M. Tevfik Dorak P. Real- Time PCR . Advanced Methods ISBN -7734-4153-0X & ISBN 2007 -0-978: 13 77348-4153.

  Espy MJ, Uhl JR, Sloan M, Buckwalter SP, Jones MF, Vetter JDC, et al. Real-Time PCR in    Clinical Microbiology: Applications

  for Routine Laboratory Testing. Clin Microbiol Rev 2006; 19(1): 165-256.

  Mousavi, S. M., Gouya, M. M, Ramazani, R., Davanlou, M., Hajsadeghi, N., & Seddighi, Z. 2009. Cancer incidence and mortality in Iran. Annals of Oncology, 20(3), 556-563.

   

  Malekzadeh R, Sotoudeh M, and et al. Prevalence of Gastric Precancerous Lesion in Ardabil, a High Incidence Province for Gastric AdenoCarcinoma in of Gastric Precancerous Lesion in Ardabil, a High Incidence Province for Gastric AdenoCarcinoma in North West of Iran, J Clin. Pathol 2004. 57(1): 37-42.

   

   

  Derakhshan MH, Yazdanbod A, and et al. High Incidence of Adenocarcinoma Arising from the Right Side of Gastric Cardia in NW, Gut 2004 Sep; 53(9): 1262-6.

  Jiang J, Zheng X, Xu X, et al: Prognostic significance of miR‑181b and miR‑21 in gastric cancer patients treated with S‑1/Oxaliplatin or Doxifluridine/Oxaliplatin. PLoS One 6: e23271, 2011.

  Huarte M, Rinn JL. Large non-coding RNAs: missing links in cancer? Hum Mol

  Genet. 2011,19:R152-61.

  Pauli A, Rinn JL, Schier AF. (2011). Non-coding RNAs as regulators of embryogenesis Nat Rev Genet.12:136–49.

  Tsujiura M, Ichikawa D, Komatsu S, et al: Circulating microRNAs in plasma of patients with gastric cancers. Br J Cancer 102: 1174‑1179, 2010.

  Zheng Y, Cui L, Sun W, et al: MicroRNA‑21 is a new marker of circulating tumor cells in gastric cancer patients. Cancer Biomark 10: 71‑77, 2011.

  Poliseno L, Salmena L, Zhang J, Carver B, Haveman WJ, Pandolfi PP. (2010). A codingindependent function of gene and pseudogene mRNAs regulates tumour biology.

  Nature. 465:1033-8.

  Han R, Kan Q, Sun Y, Wang S, Zhang G, Peng T, Jia Y. (2012). MiR-9 promotes the neural differentiation of mouse bone marrow mesenchymal stem cells via targeting zinc

  Livak KJ, Schmittgen TD: Analysis of relative gene expression data using real-time quantitative PCR and the 2(-Delta Delta C(T)) Method. Methods 2001, 25:402-408.


موضوع پایان نامه بررسی افزایش میزان میکرو RNA ی21 (miR-21) در سرم بیماران مبتلا به آدنوکارسینومای معده, نمونه پایان نامه بررسی افزایش میزان میکرو RNA ی21 (miR-21) در سرم بیماران مبتلا به آدنوکارسینومای معده, جستجوی پایان نامه بررسی افزایش میزان میکرو RNA ی21 (miR-21) در سرم بیماران مبتلا به آدنوکارسینومای معده, فایل Word پایان نامه بررسی افزایش میزان میکرو RNA ی21 (miR-21) در سرم بیماران مبتلا به آدنوکارسینومای معده, دانلود پایان نامه بررسی افزایش میزان میکرو RNA ی21 (miR-21) در سرم بیماران مبتلا به آدنوکارسینومای معده, فایل PDF پایان نامه بررسی افزایش میزان میکرو RNA ی21 (miR-21) در سرم بیماران مبتلا به آدنوکارسینومای معده, تحقیق در مورد پایان نامه بررسی افزایش میزان میکرو RNA ی21 (miR-21) در سرم بیماران مبتلا به آدنوکارسینومای معده, مقاله در مورد پایان نامه بررسی افزایش میزان میکرو RNA ی21 (miR-21) در سرم بیماران مبتلا به آدنوکارسینومای معده, پروژه در مورد پایان نامه بررسی افزایش میزان میکرو RNA ی21 (miR-21) در سرم بیماران مبتلا به آدنوکارسینومای معده, پروپوزال در مورد پایان نامه بررسی افزایش میزان میکرو RNA ی21 (miR-21) در سرم بیماران مبتلا به آدنوکارسینومای معده, تز دکترا در مورد پایان نامه بررسی افزایش میزان میکرو RNA ی21 (miR-21) در سرم بیماران مبتلا به آدنوکارسینومای معده, تحقیقات دانشجویی درباره پایان نامه بررسی افزایش میزان میکرو RNA ی21 (miR-21) در سرم بیماران مبتلا به آدنوکارسینومای معده, مقالات دانشجویی درباره پایان نامه بررسی افزایش میزان میکرو RNA ی21 (miR-21) در سرم بیماران مبتلا به آدنوکارسینومای معده, پروژه درباره پایان نامه بررسی افزایش میزان میکرو RNA ی21 (miR-21) در سرم بیماران مبتلا به آدنوکارسینومای معده, گزارش سمینار در مورد پایان نامه بررسی افزایش میزان میکرو RNA ی21 (miR-21) در سرم بیماران مبتلا به آدنوکارسینومای معده, پروژه دانشجویی در مورد پایان نامه بررسی افزایش میزان میکرو RNA ی21 (miR-21) در سرم بیماران مبتلا به آدنوکارسینومای معده, تحقیق دانش آموزی در مورد پایان نامه بررسی افزایش میزان میکرو RNA ی21 (miR-21) در سرم بیماران مبتلا به آدنوکارسینومای معده, مقاله دانش آموزی در مورد پایان نامه بررسی افزایش میزان میکرو RNA ی21 (miR-21) در سرم بیماران مبتلا به آدنوکارسینومای معده, رساله دکترا در مورد پایان نامه بررسی افزایش میزان میکرو RNA ی21 (miR-21) در سرم بیماران مبتلا به آدنوکارسینومای معده

کارشناسی ارشد بیوتکنولوژی پزشکی چکیده زمینه و هدف: رتینوبلاستوما از تومور های داخل چشمی شایع در کودکان می باشد. اگرچه در درمان رتینوبلاستوما پیشرفت وجود دارد ولی شکست در درمان و مرگ و میر در کشور های توسعه یافته چشم گیر می باشد. مهمترین علت این شکست مقاومت دارویی و عوارض آن می باشد.هدف این مطالعه ارزیابی اثر متقابل داروی SD-208 داروی ضد سرطان و افزایش بیان TGIF2LX در سلول های ...

پایان‌نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد ((M.SC)) گرایش: شیمی و فناوری اسانس خلاصه فارسی مقدمه: آلودگی خاک با فلزات سنگین یک مسأله مهم است که این عناصر سمی‌ می‌تواند در اکوسیستم زمینی منتقل شود وخطر بالقوه بر کیفیت غذا و سلامت، محیط زیست داشته باشد. آلودگی خاک با فلزات سمی‌ سنگین در طول چند سال گذشته افزایش قابل توجهی یافته است. تکنولوژی گیاه پالایی شامل استخراج فلزات به خصوص ...

پایان نامه دوره کارشناسی ارشد علوم دامی گرایش تغذیه دام و طیور چکیده این آزمایش با هدف بررسی اثرات مکمل­سازی سیر ویا پیاز تازه بر عملکرد، سیستم ایمنی و پروفایل چربی خون در جوجه­های گوشتی طراحی و اجرا گردید. برای این منظور از 432 قطعه جوجۀ یک روزه نر راس 308 به نه گروه با چهار تکرار و 12 قطعه پرنده در هر تکرار تقسیم گردید. آزمایش در قالب طرح فاکتوریل 3×3 به­طور کاملاً تصادفی مورد ...

1- کليات 1- 1- مقدمه کيفيت را مي توان به روش هاي مختلف تعريف کرد اغلب مردم فقط يک درک مفهومي از کيفيت و يا به عبارت ديگر درکي از يک يا چند ويژگي خاص در يک محصول يا خدمت دارند. درک مفهومي يک نقط

پایان نامه جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد در رشته تربیت بدنی و علوم ورزشی –فیزیولوژی ورزشی چکیده : زمینه و هدف : در طی تغییرات متابولیکی در دوران بارداری ،تماس مادر با فلزات سنگین برای عملکرد جفت و سلامت جنین بسیار مهم تلقی شده است. اما فرض شده است که تمرین استقامتی با تاثیر بر فعالیت متالوپروتئین هایی از قبیل MT می تواند راهکاری جهت مقابله با اثرات زیان آور فلزات سنگین باشد .از این ...

((پایان نامه کارشناسی ارشد)) چکیده مقدمه: هلیکو باکتر پیلوری از مهمترین پاتوزن های معده در انسان می باشد. ژن های BabA2 Hpa HsP, در اتصال به سلولهای اپیتلیال معده و بیماریزایی باکتری ضروری می باشند.میزان فراوانی این ژن ها در مناطق جغرافیایی مختلف متفاوت است. هدف از این مطالعه ارزیابی فراوانی ژن هایBabA2 ، Hsp Hpa در ایزوله های هلیکو باکتر پیلوری جدا شده از بیوپسی های معده و ...

پایان نامه کارشناسی ارشد گروه زیست فناوری پزشکی خلاصه فارسی سرطان به عنوان دومین عامل مرگ ومیر بعد از بیماریهای قلبی ساخته شده است،یکی از مهمترین پروتئینهای انکوژن TREKB می باشد که لیگاند اختصاصی آن BDNF(Brain derived neutrophic factor) می باشد وبیان بیش از حد این گیرنده در سرطان های پروستات و مولتیپل مایلوما و تخمدان و تیروئید مشاهده شده است. BDNF با اتصال خود به گیرنده TRK B ...

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد « M .Sc » گرایش : علوم و صنایع غذایی چکیده برای انجام این تحقیق نمونه هایی از گونه های اسفناج(دامغان)،گوجه فرنگی (دزفول)،کاهو(ورامین)،کرفس (تهران) ،کدو سبز(گرگان)،بادمجان(قصرشیرین) درخرداد 1393 از بازار دامغان خریداری شد.غلظت نیترات،نیتریت و اسید آسکوربیک در قسمتهای خوراکی هر یک از نمونه ها اندازه گیری شد. روی هر نمونه سه بار آزمایش ...

پایان نامه جهت دریافت مدرک کارشناسی ارشد آموزش پرستاری چکیده مقدمه : امروزه با توسعه ی علم پزشکی و تکنولوژی مربوط به آن ، به تدریج بیماری سرطان در کودکان و نوجوانان از یک بیماری حاد و کشنده ، به یک بیماری مزمن تبدیل شده و میزان بقاء افزایش یافته است. هدف از درمان هایی که امروزه برای کودکان سرطانی استفاده می شود ، نه تنها افزایش میزان بقاء بلکه همچنین افزایش کیفیت زندگی این ...

پایان نامه دوره کارشناسی ارشد در رشته بیوتکنولوژی پزشکی چکیده : مقدمه: سرطان پستان هنوز شایعترین سرطان در بین زنان می باشد. بیومارکرهایی که در بافت سرطانی بیان می شوند نقش مهمی درتشخیص، پیش آگهی و پاسخ به درمان دارند. ژن‌های سرطانی- بیضه‌ایی غالبا در بافت نرمال بیضه بیان می‌شوند ولی بیان برخی از آنها در انواعی از سرطان‌ها نیز گزارش شده است. چون بیضه یک مکان محافظت شونده از سیستم ...

ثبت سفارش