پایان نامه تاثیر راه رفتن دو تکلیفی بر هم آهنگی درون اندامی در جوانان و سالمندان با و بدون سابقه زمین خوردن

word 4 MB 32084 135
1392 کارشناسی ارشد پیراپزشکی
قیمت قبل:۶۲,۳۰۰ تومان
قیمت با تخفیف: ۲۳,۲۰۰ تومان
دانلود فایل
 • بخشی از محتوا
 • وضعیت فهرست و منابع
 • رساله دکتری

  جهت اخذ مدرک دکترای تخصصی در رشته فیزیوتراپی

  چکیده

  هدف ما از این مطالعه بررسی تاثیر بار شناختی و سرعت راه رفتن بر تغییرپذیری و دینامیک فاز هم آهنگی درون اندامی در جوانان و سالمندان با و بدون سابقه زمین خوردن بود. 30 جوان و 32 سالمند‌ (20 سالمند با سابقه زمین خوردن و 12 سالمند بدون سابقه زمین خوردن) در این مطالعه شرکت کردند. از ایشان خواسته شد که 9 تکلیف راه رفتن بر روی تردمیل شامل راه رفتن با سرعت های کند، دلخواه و کند را به صورت منفرد یا همراه با یکی از تکالیف شناختی شمارش معکوس یا تفریق های سه تایی از یک عدد تصادفی سه رقمی انجام دهند. مقادیر فاز انحراف و میانگین مطلق فاز نسبی که به ترتیب بیانگر تغییرپذیری و دینامیک فاز هم آهنگی درون اندامی بودند برای هر یک از این شرایط محاسبه گردید. برای بررسی تاثیر عوامل مذکور بر پارامترهای راه رفتن از آزمون تحلیل واریانس سه طرفه استفاده شد. نتایج نشان دادند که اثر اصلی گروه و سرعت راه رفتن بر فاز انحراف هم آهنگی بین سگمان های لگن-ران، ران-ساق و ساق-پا معنی دار بود (01/0 p<) در حالیکه اثر بار شناختی تنها بر فاز انحراف هم آهنگی بین سگمان های ساق-پا معنی دار بود. همچنین اثر اصلی گروه بر میانگین مطلق فاز نسبی بر روابط بین سگمانهای لگن-ران، ران-ساق و ساق-پا معنی دار بود (01/0 p<) حال آنکه سرعت راه رفتن بر میانگین مطلق فاز نسبی در روابط بین سگمانهای لگن-ران و ران-ساق تاثیر معنی داری داشت (01/0 p<). نتایج ما نشان دادند که سالمندی می تواند باعث افزایش تغییرپذیری هم آهنگی درون اندامی شود درصورتیکه زمین خوردن، افزودن بار شناختی و افزایش سرعت راه رفتن این تغییرپذیری را کم میکنند. بعلاوه زمین خوردن و شرایط دشوار راه رفتن، دینامیک هم آهنگی را به سمت هم فازتر شدن سوق میدهند که گمان می شود ساز و کاری برای کاهش تلاش کنترلی توسط سیستم کنترل گر باشد.

   

  کلمات کلیدی:

  بار شناختی، سرعت راه رفتن، سالمندی، زمین خوردن و فاز نسبی پیوسته.

   

  1-1        سالمندی

  سالمندی بخشی از فرایند زیستی است که تمام موجودات زنده از جمله انسان را در بر می گیرد. از دیدگاه زیست شناسی، پیری عبارت است از تغییرات زیستی که در نحوه حیات موجود زنده و در طول زمان ظاهر می شود. این تغییر با کاهش ظرفیت انطباق فرد با شرایط ناگهانی و ناتوانی در ایجاد تعادل مجدد همراه بوده و به تدریج دگرگونی هایی را در ساختار و عملکرد اعضای مختلف بدن فرد به وجود می آورد (1-2). جمعیت شناسان آغاز سن پیری و دوران سالخوردگی را از روی گروه های سنی تعیین می نمایند. این تقسیم بندی معمولاً به دو صورت انجام می گیرد. نخست، گروه های سنی 9-0، 59-10، و 60 سال به بالا؛ دوم گروه های سنی 14-0، 64-16، و 65 سال به بالا. با توجه به گروه بندی های مذکور، به ترتیب سنین 60 و 65 سالگی آغاز سالخوردگی محسوب می گردند. اگرچه در کشورهای پیشرفته، با توجه به افزایش امید به زندگی، ملاک دوم یعنی 65 سالگی به عنوان سن شروع سالمندی تعیین شده است اما از آنجاکه سازمان بهداشت جهانی نگاه کلی به تمام کشورها دارد، سن سالمندی را 60 سال به بالا می داند(3-5). سالخوردگی جمعیت یک فرایند شناخته شده به عنوان پیامد «انتقال جمعیت شناختی» است که در آن باروری و مرگ و میر از سطوح بالا به سطوح پایین کاهش می یابند. مهم ترین عوامل موثر بر سالخورده شدن جمعیت، عبارتند از کاهش مرگ و میر، کاهش اساسی و مستمر باروری و به طبع آن کاهش رشد جمعیت، افزایش امید به زندگی و سطح بهداشت و درمان؛که باعث تغییرات اساسی در ساختار سنی جمعیت اکثر جوامع از جمله ایران شده است(2-3, 5).

  در قرن بیست و یکم شاخص امید به زندگی در بدو تولد برای جهانیان از مرز 66 سال عبور کرده است و انتظار می رود که جمعیت جهان ظرف 50 سال آینده به طور قابل ملاحظه ای به سمت پیری پیش رود. هر سال 7/1 درصد به جمعیت جهان افزوده می شود، ولی این افزایش برای جمعیت 65 سال و بالاتر، 5/2 درصد است. این فاصله، ترکیب سنی جمعیت جهان را به سوی سالمند شدن سوق می دهد و پیش بینی  می شود که تا سال 2050 میلادی جمعیت سالمندان، از 16 به 28 درصد کل جمعیت رشد نماید  کشور ما ایران نیز از این تغییر جمعیتی بی نصیب نبوده است. همگام با رشد جمعیت سالمندان دنیا، جمعیت ایران نیز به سوی سالمندی سوق می یابد به نحوی که پیش بینی می شود که تا سال 1405، سالمندان ایران حدود 11 درصد کل جمعیت کشور را تشکیل دهند(8). شاخص های آماری نشان می دهند که روند پیر شدن جمعیت در کشور ما نیز آغاز شده است و پیش بینی می شود که در فاصله 20 ساله 1340 تا 1405 به میانه سنی جمعیت کشور 10 سال افزوده شود. آمار و ارقام حاصل از سرشماری عمومی نفوس مسکن نشان می دهد که تعداد جمعیت سالمندان ایران در دهه های اخیر در حال افزایش بوده و نسبت جمعیت سالمند کشور سال های 1335 تا 1385 از آهنگ یکنواختی برخوردار نبوده است. جمعیت سالمندان  ایران( سنین 60 ساله و بیشتر)  از 1173679 نفر در سال 1335 به 5121038 نفر در سال 1385 رسید. به عبارت دیگر جمعیت سالمند کشور در دوره 50 ساله مورد بحث 4/4 برابر افزون گشته در حالی که جمعیت کل کشور در همین دوره 3/7 برابر شد. بدیهی است که از جمله عوامل موثر در افزایش جمعیت سالمند در سال 1385 افزایش امید به زندگی و کاهش سطح باروری در دو دهه اخیر بوده است. پیش بینی می شود که در فاصله سالهای 1375 تا 1404 جمعیت سالمندی در ایران 67/6 درصد کل جمعیت به حدود 11 درصد افزایش یابد (1, 5).

   

  بر اساس مستندات سازمان بهداشت جهانی سالمندان به سه گروه سنی 60 تا 69 سال «سالمند»، 70 تا 79 سال «سالمند سالخورده»، و بالای 80 سال « سالمند سالخورده تر» تقسیم می شوند (3). نسبت درصد سالمندان، سالمندان سالخورده و سالمندان سالخورده تر به کل سالمندان در سال 1335 به ترتیب برابر با 62، 5/26 و 5/11 درصد، در سال 1345 برابر 62،27 و 11 درصد، در سال 1355 برابر 53، 33 و 14 درصد، در سال 1365 برابر 5/65، 5/20 و 14 درصد، در سال 1375 به ترتیب برابر 62، 30 و 8 درصد، و در سال 1385 برابر 52، 5/35 و 5/12 درصد بوده است.  در دوره زمانی 10 ساله از سال 1375 تا 1385، جمعیت 60 سال و بالاتر، 5/2 درصد در سال رشد داشته، در حالی که گروه سنی 70 سال و بالاتر 5 درصد و گروه سنی 80 سال و بالاتر، 8 درصد رشد داشته اند. همچنین به دلیل بالا رفتن امید به زندگی طی سال های 85-1375، رشد جمعیت سالمندان 70 سال و بالاتر نسبت به سالمندان 60 سال و بالاتر، و رشد جمعیت سالمندان 80 سال و بالاتر نسبت به سالمندان 70 سال و بالاتر ، بیشتر بوده است. چنانکه مشاهده می گردد یک نکته قابل توجه در این فرایند، سالخورده تر شدن جمعیت سالمند است. برای بیشتر کشورها مخصوصاً ایران صرف نظر از موقعیت جغرافیایی یا مرحله توسعه، گروه سنی 80 سال و بالاتر رشد بالاتری از گروه های سنی جوان تر سالمند دارد. تصویر 1-2 هرم سنی جمعیت ایران را به ترتیب در سال های 1995، 2000 و پیش بینی سال های  2025 و 2050 را نمایش می دهد که مقایسه این تصاویر با یکدیگر  به خوبی فرایند افزایش سالخوردگی جمعیت را در کشور ما نمایان می سازد(1, 5)

   

   

   

  Abstract:

  Knowledge about Intra-limb coordination (ILC) during challenging walking conditions provides insight into the adaptability of central nervous system (CNS) for controlling human gait. We assessed the effects of cognitive load and speed on the variability and phase dynamics of ILC in young people and faller and non-faller older adults during walking. Thirty healthy young, twenty non-faller and 12 faller people participated in this study. They were asked to perform  9 walking trials on a treadmill, including walking at three paces (preferred, slower and faster) either without a cognitive task (single-task walking) or while counting backward or subtracting 3’s from a random three-digit number (simple and complex dual-task walking, respectively). Deviation phase (DP) and mean absolute relative phase (MARP) values -indicators of variability and phase dynamic of ILC, respectively- were calculated using the data collected by a motion capture system. We used a three-way analysis of variances for statistical analysis. The results showed that the main effects of group and walking speed were significant on pelvis-thigh, thigh-shank and shank-foot DPs, while the main effect of cognitive load was only significant on shank-foot DP (p<0.01). Moreover, group had a significant main effect on pelvis-thigh, thigh-shank and shank-foot MARPs, however the main effect of walking speed was significant on pelvis-thigh, thigh-shank MARPs (p<0.01). Our findings indicated that aging could lead to increased variability of ILC while falling, dual-task and faster walking could result in decreased ILC variability. Furthermore, falling and more difficult walking conditions could make the dynamic of ILC more in-phase which may be a possible strategy to reduce control effort by the controller system.

   

  Key Words:

  Cognitive load, Walking speed, Aging, Falls and Continuous relative phase

 • فهرست:

  صفحه                        

  مقدمه و کلیات ............................................................................................................. 1

  1-1         سالمندی.. 1

  1-2         اهمیت زمین خوردن در سالمندان. 5

  1-3         زمین خوردن حین راه رفتن... 9

  1-4         شناخت و کنترل حرکات چند تکلیفی.. 11

  1-5         راه رفتن دو تکلیفی.. 16

  1-6         هماهنگی درون اندامی حین راه رفتن... 17

  1-7         بیان مسئله و ضرورت انجام طرح.. 20

  1-8         تعریف مفاهیم ومتغیرهای اصلی تحقیق: 22

  1-9         هدف از اجرای تحقیق: 27

  1-9-1            هدف کلی: 27

  1-9-2            اهداف جزئی: 27

  1-9-3            اهداف کاربردی: 29

  1-10       فرضیات و سوالات تحقیق: 29

  مروری بر منابع .......................................................................................................... 31

  2-1         مقدمه.. 32

  2-2         مطالعات در زمینه راه رفتن دو تکلیفی در سالمندان. 33

  2-3         تکالیف ثانویه.. 34

  2-4         راه رفتن دو تکلیفی در سالمندان. 39

  2-5         مطالعات در زمینه بررسی هم آهنگی بین مفصلی حین راه رفتن در سالمندان. 45

  2-6         آزمون ها، پارامترها و ایزارها: 46

  2-7         یافته ها: 47

  مواد و روش ها .......................................................................................................... 49

  3-1         نوع مطالعه: 50

  3-2         جامعه و نمونه مورد مطالعه و روش نمونه گیری و گروه بندی: 51

  3-3         معیارهای ورود به مطالعه: 51

  3-4         حجم نمونه: 52

  3-5         ابزار و روش های گردآوری اطلاعات: 52

  3-6         روش انجام کار: 56

  3-7         روش تحلیل داده های راه رفتن: 61

  3-8         روش های آماری تجزیه تحلیل داده ها: 66

  3-9         ملاحظات اخلاقی: 67

  نتایج.. 69

   

  4-1         نتایج بررسی تکرار پذیری آزمون-باز آزمون. 71

  4-2         بررسی ویژگیهای توصیفی متغیرهای زمینه ای و روابط بین سگمانی اندام های تحتانی.. 72

  4-3         بررسی نتایج  حاصل از آنالیز تفاوت ها در DP و MARP تحت تاثیر سه عامل گروه، بار شناختی و سرعت راه رفتن. 83

  4-4         بررسی نتایج  حاصل از آنالیز تفاوت ها در نمره عملکرد شناختی تحت تاثیر دو عامل گروه و سرعت راه رفتن. 93

  4-5         نتایج بررسی همبستگی بین پارامترهای راه رفتن و نمره های پرسشنامه ها و آزمون های عملکردی 97

  4-5-1            همبستگی بین پارامترهای راه رفتن و نمره پرسشنامه FES. 97

  4-5-2            همبستگی بین پارمترهای راه رفتن و زمان آزمون TUG... 97

  4-5-1            همبستگی بین پارامترهای راه رفتن و نمره آزمون عملکردی BBS. 98

  4-5-2            همبستگی بین پارامترهای راه رفتن و نمره آزمون های عملکردی در هر یک از گروه های سالمند .................................................................................................................................. 99

   

  بحث و نتیجه گیری. 101

   

  5-1         تغییر پذیری و دینامیک فاز هم آهنگی بین سگمانی ........................................................ 103

  5-1-1            تاثیر سالمندی و سابقه زمین خوردن بر تغییرپذیری و دینامیک فاز هم آهنگی بین سگمانی ..................................................................................................................................... 103

  5-1-2             تاثیر تکلیف دوگانه بر تغییرپذیری و دینامیک فاز هم آهنگی بین سگمانی ........... 106

  5-1-3             تاثیر سرعت راه رفتن بر تغییرپذیری و دینامیک فاز هم آهنگی بین سگمانی ......... 110

  5-2         اجرای عملکرد شناختی. 112

  5-2-1            تاثیر سالمندی بر اجرای عملکرد شناختی.. 112

  5-2-1            تاثیر سرعت بر اجرای عملکرد شناختی.. 113

  5-3         همبستگی بین پارامترهای راه رفتن و آزمون های تعادل و تحرک عملکردی.. 115

  5-4         محدودیت ها: 117

  5-5         پیشنهادات: 118

  پیوستها 119

  منابع ......................................................................................... 136

   

   

  منبع:

   

   

  Kaldi AR, Akbari Kamrani AA, M. F. Physical, social and mental problems of 13  areas of Tehran’s elders. Journal of Community wellbeing. 2002;17: 233-43.

   

  Bloom D, Boersch-Supan A, McGee P, Seike A. Program on the global demography of aging. 2011.

   

  Nations U. Delivering Results in a World of 7 Billion United Nations Population Fund (UNFPA) . 2011.

   

  Asia's. Asia’s Aging Population, East-West Center Research Program, Population and Health Studies. 2002

   

  Noroozian M. The Elderly Population in Iran: An Ever Growing Concern in the Health System. Iranian Journal of Psychiatry and Behavioral Sciences. 2012;6 (2): 1-6.

   

  Sant’Anna A, Wickstr¨om N. Developing a Motion Language: Gait Analysis from Accelerometer Sensor Systems.  3rd international congress on pervasive computing tchnologies for healthcare. London. 2009; 1-8.

   

  Voermans NC, Snijders AH, Schoon Y, Bloem BR. Why old people fall (and how to stop them). Pract Neurol. 2007; 7(3): 158-171.

   

  Bayatlou A, Salavati M, Akhbari B. The ability to selectively allocateattentional demands on walking during secondary cognitive and motor tasks in elderly people with and without a history of falls Iranian Journal of Ageing. 2011; 5(18): 1-7.

   

  ب. یص, ع.م. عر, م. وز. طرح های آزمایشی در پژوهشهای علمی: انتشارات دانشگاه تهران; 1377.

   

  Barak Y, Wagenaar RC, Holt KG. Gait characteristics of elderly people with a history of falls: a dynamic approach. Phys Ther. 2006; 86(11): 1501-10.

   

  Lockhart TE, Woldstad JC, Smith JL. Effects of age-related gait changes on the biomechanics of slips and falls. Ergonomics. 2003; 46(12): 1136-46.

   

  Beauchet O, Dubost V, Allali G, Gonthier R, Hermann FR, Kressig RW. 'Faster counting while walking' as a predictor of falls in older adults. Age Ageing. 2007; 36(4): 418-23.

   

  Auvinet B, Berrut G, Touzard C, Moutel L, Collett N, Chaleil D, et al. Gait Abnormalities in Elderly Fallers. Journal of Aging and Physical Activity. 2003; 11: 40-52.

   

  Lamoth CJ, van Deudekom FJ, van Campen JP, Appels BA, de Vries OJ, Pijnappels M. Gait stability and variability measures show effects of impaired cognition and dual tasking in frail people. J Neuroeng Rehabil.2011; 2: 1-8.

   

   

   

  Beauchet O, Allali G, Annweiler C, Berrut G, Maarouf N, Herrmann FR, et al. Does change in gait while counting backward predict the occurrence of a first fall in older adults? Gerontology. 2008; 54(4): 217-23.

   

  Close JC, Lord S, Menz HB, Sherrington C. What is the role of falls? Best Practice & Research Clinical Rheumatology. 2005; 19(6): 913-35.

   

  Lockharta TE, Spauldinga JM, Park SH. Age-related slip avoidance strategy while walking over a known slippery floor surface. Gait and Posture. 2007; 26(1): 142-9.

   

  Zijlstra A, Ufkes T, Skelton DA, Lundin-Olsson L, Zijlstra W. Do dual tasks have an added value over single tasks for balance assessment in fall prevention programs? A mini-review. Gerontology. 2008; 54(1): 40-9.

   

  Kemoun G, Thoumie F, Boisson D, Guieu JD. Ankle dorsiflexion delay can predict falls in the elderly J Rehabil Med. 2002; 34: 278-83.

   

  Melzer I, Kurz I, Shahar D, Levi M, Oddsson L. Application of the voluntary step execution test to identify elderly fallers. Age Ageing. 2007; 36(5): 532-7.

   

  Hollman JH, Kovash FM, Kubik JJ, Linbo RA. Age-related differences in spatiotemporal markers of gait stability during dual task walking. Gait Posture. 2007; 26(1): 113-9.

   

  Kressig RW, Herrmann FR, Grandjean R, Michel JP, Beauchet O. Gait variability while dual-tasking: fall predictor in older inpatients? Aging Clin Exp Res. 2008; 20(2):123-30.

   

  Carroll N, Slattum P, Cox F. The Cost of Falls Among the Community-Dwelling Elderly. Journal of Managed Care Pharmacy. 2005; 11(4): 1-10.

   

  Scuffham P, Chaplin S, Legood R. Incidence and costs of unintentional falls in older people in the United Kingdom. J Epidemiol Community Health. 2003; 57(9): 740-4.

   

  Watson W, Clapperton A, Mitchell R. The Incidence and Cost of Falls Injury Among Older People in New South Wales. Sydney: NSW Department of Health. 2007.

   

  Bonner AF. Falling into place: a practical approach to interdisciplinary education on falls prevention in long-term care. Annals of Long-Term Care. 2006; 14(6):21-9.

   

  Callisaya ML, Blizzard L, Schmidt MD, Martin KL, McGinley JL, Sanders LM, et al. Gait, gait variability and the risk of multiple incident falls in older people: a population-based study. Age Ageing. 2011; 40(4): 481-7.

   

  Lord S, Sherrington C, Menz HB, Close JC. Falls in Older People: Risk Factors and Strategies for Prevention. 2nd ed: Cambridge University Press; 2007.

   

   

   

  de Bruin ED, Schmidt A. Walking behaviour of healthy elderly: attention should be paid. Behav Brain Funct. 2010; 59: 1-6.

   

  Beauchet O, Annweiler C, Allali G, Berrut G, Herrmann FR, Dubost V. Recurrent falls and dual task-related decrease in walking speed: is there a relationship? J Am Geriatr Soc. 2008; 56(7): 1265-9.

   

  Beauchet O, Annweiler C, Allali G, Berrut G, Dubost V. Dual task-related changes in gait performance in older adults: a new way of predicting recurrent falls? J Am Geriatr Soc. 2008; 56(1): 181-2.

   

  Beauchet O, Annweiler C, Dubost V, Allali G, Kressig RW, Bridenbaugh S, et al. Stops walking when talking: a predictor of falls in older adults? Eur J Neurol. 2009; 16 (7): 786-95.

   

  Herman T, Mirelman A, Giladi N, Schweiger A, Hausdorff JM. Executive control deficits as a prodrome to falls in healthy older adults: a prospective study linking thinking, walking, and falling. J Gerontol A Biol Sci Med Sci. 2010; 65 (10): 1086-92).

   

  Nordin E, Moe-Nilssen R, Ramnemark A, Lundin-Olsson L. Changes in step-width during dual-task walking predicts falls. Gait Posture. 2010; 32(1): 92-7.

   

  Hollman JH, Childs KB, McNeil ML, Mueller AC, Quilter CM, Youdas JW. Number of strides required for reliable measurements of pace, rhythm and variability parameters of gait during normal and dual task walking in older individuals. Gait Posture. 2010; 32(1): 23-8.

   

  Talbot LA, Musiol RJ, Witham EK, Metter EJ. Falls in young, middle-aged and older community dwelling adults: perceived cause, environmental factors and injury. BMC Public Health. 2005; 86: 1-5.

   

  Beauchet O, Annweiler C, Lecordroch Y, Allali G, Dubost V, Herrmann FR, et al. Walking speed-related changes in stride time variability: effects of decreased speed. J Neuroeng Rehabil. 2009, 32: 1-6.

   

  Montero-Odasso M, Muir SW, Hall M, Doherty TJ, Kloseck M, Beauchet O, et al. Gait variability is associated with frailty in community-dwelling older adults. J Gerontol A Biol Sci Med Sci. 2011; 66(5): 568-76.

   

  Montero-Odasso M, Casas A, Hansen KT, Bilski P, Gutmanis I, Wells JL, et al. Quantitative gait analysis under dual-task in older people with mild cognitive impairment: a reliability study. J Neuroeng Rehabil. 2009; 35: 1-6.

   

  Priest AW, Salamon KB, Hollman JH. Age-related differences in dual task walking: a cross sectional study. J Neuroeng Rehabil. 200 8; 29: 1-5.

   

   

  Callisaya ML, Blizzard L, Schmidt MD, McGinley JL, Srikanth VK. Ageing and gait variability--a population-based study of older people. Age Ageing. 2010; 39(2): 191-7.

   

  Kyvelidou A, Kurz MJ, Ehlers JL, Stergiou N. Aging and partial body weight support affects gait variability. J Neuroeng Rehabil. 2008; 22: 1-5.

   

  Arif M, Ohtaki Y, Nagatomi R, Inooka H. Estimation of the effect of cadence on gait stability in young and elderly People using approximate entropy technique. Measur Sci Rev. 2004; 4: 29-40.

   

  Ko SU, Hausdorff JM, Ferrucci L. Age-associated differences in the gait pattern changes of older adults during fast-speed and fatigue conditions: results from the Baltimore longitudinal study of ageing. Age Ageing. 2010; 39(6): 688-94.

   

  Liu-Ambrose T, Katarynych LA, Ashe MC, Nagamatsu LS, Hsu CL. Dual-task gait performance among community-dwelling senior women: the role of balance confidence and executive functions. J Gerontol A Biol Sci Med Sci. 2009; 64(9): 975-82.

   

  Callisaya ML, Blizzard L, Schmidt MD, McGinley JL, Lord SR, Srikanth VK. A population-based study of sensorimotor factors affecting gait in older people. Age Ageing. 2009; 38(3): 290-5.

   

  DeVita P, Hortobagyi T. Age causes a redistribution of joint torques and powers during gait. J Appl Physiol. 2000; 88(5): 1804-11.

   

  Ostrosky KM, VanSwearingen JM, Burdett RG, Gee Z. A comparison of gait characteristics in young and old subjects. Phys Ther. 1994; 74(7): 637-44.

   

  Winter DA, Patla AE, Frank JS, Walt SE. Biomechanical walking pattern changes in the fit and healthy elderly. Physical Therapy. 1990; 70: 340-7.

   

  Laufer Y. Effect of age on characteristics of forward and backward gait at preferred and accelerated walking speed. J Gerontol A Biol Sci Med Sci. 2005; 60(5): 627-32.

   

  Kerrigan DC, Todd MK, Della Croce U, Lipsitz LA, Collins JJ. Biomechanical gait alterations independent of speed in the healthy elderly: evidence for specific limiting impairments. Arch Phys Med Rehabil. 1998; 79(3): 317-22.

   

  Kirkwood RN, Gomes HA, Sampaio RF, Culham E, Costigan P. Biomechanical analysis of hip and knee joints during gait in elderly subjects. Acta Ortop Bras. 2007; 15(5): 267-71.

   

  Bruijn SM, van Dieën JH, Meijer OG, PJ. B. Is slow walking more stable? J Biomech. 2009; 42(10): 1506-12.

   

  Stergiou N. Innovative Analysis of Human Movement: Human Kinetics;2004.

   

  Dingwell JB, Robb RT, Troy KL, Grabiner MD. Effects of an attention demanding task on dynamic stability during treadmill walking. J Neuroeng Rehabil. 2008; 12: 1-5.

   

  Beauchet O, Dubost V, Herrmann FR, Kressig RW. Stride-to-stride variability while backward counting among healthy young adults. J Neuroeng Rehabil. 2005; 26: 1-2.

   

  Beauchet O, Allali G, Annweiler C, Bridenbaugh S, Assal F, Kressig RW, et al. Gait variability among healthy adults: low and high stride-to-stride variability are both a reflection of gait stability. Gerontology. 2009; 55(6): 702-6.

   

  Dubost V, Kressig RW, Gonthier R, Herrmann FR, Aminian K, Najafi B, et al. Relationships between dual-task related changes in stride velocity and stride time variability in healthy older adults. Hum Mov Sci. 2006; 25(3): 372-82.

   

  Bridenbaugh SA, Kressig RW. Laboratory review: the role of gait analysis in seniors' mobility and fall prevention. Gerontology. 2011; 57(3): 256-64.

   

  Hausdorff JM, Schweiger A, Herman T, Yogev-Seligmann G, Giladi N. Dual-task decrements in gait: contributing factors among healthy older adults. J Gerontol A Biol Sci Med Sci. 2008; 63(12): 1335-43.

   

  van Iersel MB, Kessels RP, Bloem BR, Verbeek AL, Olde Rikkert MG. Executive functions are associated with gait and balance in community-living elderly people. J Gerontol A Biol Sci Med Sci. 2008; 63(12): 1344-9.

   

  Abbud GAC, Li KZH, DeMont RG. Attentional requirements of walking according to the gait phase and onset of auditory stimuli. Gait Posture. 2009; 30(2): 227-32.

   

  Coppin AK, Shumway-Cook A, Saczynski JS, Patel KV, Ble A, Ferrucci L, et al. Association of executive function and performance of dual-task physical tests among older adults: analyses from the InChianti study. Age Ageing. 2006; 35(6): 619-24.

   

  van Iersel MB, Ribbers H, Munneke M, Borm GF, Rikkert MGO. The Effect of Cognitive Dual Tasks on Balance During Walking in Physically Fit Elderly People. Arch Phys Med Rehab. 2007; 88(2): 187-91.

   

  Laessoe U, Hoeck HC, Simonsen O, Voigt M. Residual attentional capacity amongst young and elderly during dual and triple task walking. Hum Mov Sci. 2008; 27(3):496-512.

   

  Hall CD, Echt KV, Wolf SL, Rogers WA. Cognitive and Motor Mechanisms Underlying Older Adul Ability to Divide Attention While Walking. Phys Ther. 2011;91(7): 1039-50.

   

  Beauchet O, Dubost V, Gonthier R, Kressig RW. Dual-task-related gait changes in transitionally frail older adults: the type of the walking-associated cognitive task matters. Gerontology. 2005; 51(1): 48-52.

   

  de Bruin N, Doan JB, Turnbull G, Suchowersky O, Bonfield S, Hu B, et al. Walking with music is a safe and viable tool for gait training in Parkinson's disease: the effect of a 13-week feasibility study on single and dual task walking. Parkinsons Dis. 2010; 48: 30-5.

   

  Verghese J, Kuslansky G, Holtzer R, Katz M, Xue X, Buschke H, et al. Walking while talking: effect of task prioritization in the elderly. Arch Phys Med Rehabil. 2007; 88(1): 50-3.

   

   

   

  Byrne JE, Stergiou N, Blanke D, Houser JJ, Kurz MJ, Hageman PA. Comparison of gait patterns between young and elderly women: an examination of coordination. Percept Mot Skills. 2002; 94(1): 265-80.

   

  Haddad JM, van Emmerik RE, Wheat JS, Hamill J, Snapp-Childs W. Relative phase coordination analysis in the assessment of dynamic gait symmetry. J Appl Biomech.2010; 26(1): 109-13.

   

  Haddad JM, van Emmerik RE, Whittlesey SN, Hamill J. Adaptations in interlimb and intralimb coordination to asymmetrical loading in human walking. Gait Posture. 2006; 23(4): 429-34.

   

  Lu TW, Yen HC, Chen HL. Comparisons of the inter-joint coordination between leading and trailing limbs when crossing obstacles of different heights. Gait Posture. 2008; 27(3): 309-15.

   

  Yen HC, Chen HL, Liu MW, Liu HC, Lu TW. Age effects on the inter-joint coordination during obstacle-crossing. J Biomech. 2009; 42(15): 2501-6.

   

  Shemmell J, Johansson J, Portra V, Gottlieb GL, Thomas JS, Corcos DM. Control of interjoint coordination during the swing phase of normal gait at different speeds. J Neuroeng Rehabil. 2007; 10: 1-4.

   

  Chiu SL, Chou LS. Effect of walking speed on inter-joint coordination differs between young and elderly adults. J Biomech. 2012; 45(2):275-80.

   

  Toulotte C, Thevenon A, Watelain E, Fabre C. Identification of healthy elderly fallers and non-fallers by gait analysis under dual-task conditions. Clin Rehabil. 2006; 20 (3): 269-76.

   

  Mirriam-Webster Collegiate Dictionary. 11th ed. Springfield, Massachusetts, USA.: Mirriam-Webster, Inc.; 2004. Mirriam-Webster Collegiate Dictionary; p. 1623.

   

  Lord SR, Smith ST, Menant JC. Vision and falls in older people: risk factors and intervention strategies. Clin Geriatr Med. 2010; 26(4): 569-81.

   

  Yogev-Seligmann G, Hausdorff JM, Giladi N. The role of executive function and attention in gait. Mov Disord. 2008; 23(3): 329-42.

   

   

  Oatis C. Kinesiology: The Mechanics and Pathomechanics of Human Movement.5th ed: Lippincott Williams & Wilkins; 2004.

   

  Sparrow WA, Begg RK, Parker S. Variability in the foot-ground clearance and step timing of young and older men during single-task and dual-task treadmill walking. Gait Posture. 2008; 28(4): 563-7.

   

   

  Shumway-Cook A, Brauer S, Woollacott M. Predicting the probability for falls in community-dwelling older adults using the Timed Up & Go Test. Phys Ther. 2000; 80(9): 896-903.

   

  Delbaere K, Close JC, Heim J, Sachdev PS, Brodaty H, Slavin MJ, et al. A multifactorial approach to understanding fall risk in older people. J Am Geriatr Soc. 2010; 58(9): 1679-85.

   

  Plummer-D'Amato P, Altmann LJP, Reilly K. Dual-task effects of spontaneous speech and executive function on gait in aging: Exaggerated effects in slow walkers. Gait Posture. 2011; 33(2):233-7.

   

  Reelick MF, van Iersel MB, Kessels RP, Rikkert MG. The influence of fear of falling on gait and balance in older people. Age Ageing. 2009;38(4):435-40.

   

  Springer S, Giladi N, Peretz C, Yogev G, Simon ES, Hausdorff JM. Dual-tasking effects on gait variability: the role of aging, falls, and executive function. Mov Disord. 2006;21(7):950-7.

   

  Ansari NN, Naghdi S, Hasson S, Valizadeh L, Jalaie S. Validation of a Mini-Mental State Examination (MMSE) for the Persian population: a pilot study. Appl Neuropsychol. 2010; 17(3): 190-5.

   

  Mosallanezhad Z, Salavati M, Hellstr MK, Reza Sotoudeh G, Nilsson Wikmar L, Fr Ndin K. Cross-cultural adaptation, reliability and validity of the Persian version of the modified falls efficacy scale. Disabil Rehabil. 2011; 33: 2446-53.

   

  Thrane G, Joakimsen RM, Thornquist E. The association between timed up and go test and history of falls: the Tromso study. BMC Geriatr. 2007; 1: 1-7.

   

  Kristensen MT, Foss NB, Kehlet H. Timed "up & go" test as a predictor of falls within 6 months after hip fracture surgery. Phys Ther. 2007; 87(1): 24-30.

   

  Salavati M, Negahban H, Mazaheri M, Soleimanifar M, Hadadi M, Sefiddashti L, et al. The Persian version of the Berg Balance Scale: inter and intra-rater reliability and construct validity in elderly adults. Disabil Rehabil. 2012; 2: 15-18.

   

  Malakouti SK, Fatollahi P, Mirabzadeh A, Salavati M, Zandi T. Reliability, validity and factor structure of the GDS-15 in Iranian elderly. Int J Geriatr Psychiatry. 2006; 21(6): 588-93.

   

  Kang HG, Dingwell JB. Separating the effects of age and walking speed on gait variability. Gait Posture. 2007; 27: 572-77.

   

   

  Buzzi UH, Stergiou N, Kurz MJ, Hageman PA, Heidel J. Nonlinear dynamics indicates aging affects variability during gait. Clinical Biomechanics. 2003; 18: 435-43.

   

  Salavati M, Hadian MR, Mazaheri M, Negahban H, Ebrahimi I, Talebian S, et al. Test-retest reliability [corrected] of center of pressure measures of postural stability during quiet standing in a group with musculoskeletal disorders consisting of low back pain, anterior cruciate ligament injury and functional ankle instability. Gait Posture. 2009; 29(3): 460-4.

   

  Danzl P, Nabi A, Moehlis J. Charge-balanced spike timing control for phase models of spiking neurons. DISCRET CONTIN DYN S. 2010; 28(4): 1413-35.

   

  Chiu SL, Chou LS. Variability in inter-joint coordination during walking of elderly adults and its association with clinical balance measures. Clin Biomech. 2013; 28(4): 454-8.

   

   

  Chiu SL, Osternig L, Chou LS. Concussion induces gait inter-joint coordination variability under conditions of divided attention and obstacle crossing. Gait Posture. 2013; 38(4): 717-22.Hamill J, van Emmeril RE, Heiderscheit BC, Li L. A dynamical systems approach to lower extremity running injuries. Clin Biomech .1999;14:297-308.

   

  Lipsitz LA, Goldberger AL. Loss of "complexity" and aging: potential applications of fractals and chaos theory to senescence. JAMA. 1992; 267:1806-9.

   

  Hicheur H, Terekhov AV, Berthoz A. Intersegmental coordination during human locomotion: does planar covariantion of elevation angles reflect central constraints? J Neurophysiol. 2006; 96:1406-19.

   

  Nordahl CW, Ranganath C, Yonelinas AP, DeCarli C, Fletcher E, Jagust WJ. White matter changes compromise prefrontal cortex function in healthy elderly individuals, J Cog Neurosci.2006; 18(3): 418-29.

   

  Gunning-Dixon FM and Raz N. Neuroanatomical correlates of selected executive functions in middle-aged and older adults: a prospective MRI study, Neuropsychologia. 2003; 41(14): 1929–41.

   

  Raz N. Aging of the brain and its impact on cognitive performance: integration of structural and functional findings,” in The Handbook of Aging and Cognition, F. Craik and T. Salthouse, Eds., Erlbaum. 2000; pp.1–90.

   

  Raz N, Gunning FM, Head D. Selective aging of the human cerebral cortex observed in vivo: differential vulnerability of the prefrontal gray matter. Cerebr Cort. 1997; 7(3): 268–82.

   

  Raz N, Lindenberger U, Rodrigue KM. Regional brain changes in aging healthy adults: general trends, individual differences and modifiers. Cerebr Cort. 2005; 15(11): 1676–89.

   

  Park DC and Reuter-Lorenz P. The adaptive brain: aging and neurocognitive scaffolding. An Rev Psych. 2009; 60: 173–96.

   

  Grady CL and Craik FI. Changes in memory processing with age. Curr Opin Neurobio. 2000; 10(2): 224–31.

  Buckner RL. Memory and executive function in aging and ad: multiple factors that cause decline and reserve factors that compensate. Neuron. 2004;  44(1): 195–208.

   

  Jonides J, Marshuetz C, Smith EE, Reuter-Lorenz PA, Koeppe RA, Hartley A. Age differences in behavior and PET activation reveal differences in interference resolution in verbal working memory,” J Cog Neurosci. 2000;12(1): 188–96.

   

  Krampe RT, Schaefer S, Lindenberger U, Baltes PB. Lifespan changes in multi-tasking: concurrent walking and memory search in children, young, and older adults,” Gait Posture. 2011; 33(3): 401–05.

   

  Faulkner KA, Redfern MS, Cauley JA. Multitasking: association between poorer performance and a history of recurrent falls. J Am Geriatr Soc 2007; 55: 570–6.

   

  Holtzer R, Verghese J, Xue X, Lipton RB. Cognitive processes related to gait velocity: results from the Einstein Aging Study. Neuropsychology. 2006; 20: 215–23.

   

  Hall CD, Heusel-Gillig L. Balance rehabilitation and dual-task ability in older adults. J Clin Geriatr Gerontol. 2010;1:22–6.


موضوع پایان نامه تاثیر راه رفتن دو تکلیفی بر هم آهنگی درون اندامی در جوانان و سالمندان با و بدون سابقه زمین خوردن, نمونه پایان نامه تاثیر راه رفتن دو تکلیفی بر هم آهنگی درون اندامی در جوانان و سالمندان با و بدون سابقه زمین خوردن, جستجوی پایان نامه تاثیر راه رفتن دو تکلیفی بر هم آهنگی درون اندامی در جوانان و سالمندان با و بدون سابقه زمین خوردن, فایل Word پایان نامه تاثیر راه رفتن دو تکلیفی بر هم آهنگی درون اندامی در جوانان و سالمندان با و بدون سابقه زمین خوردن, دانلود پایان نامه تاثیر راه رفتن دو تکلیفی بر هم آهنگی درون اندامی در جوانان و سالمندان با و بدون سابقه زمین خوردن, فایل PDF پایان نامه تاثیر راه رفتن دو تکلیفی بر هم آهنگی درون اندامی در جوانان و سالمندان با و بدون سابقه زمین خوردن, تحقیق در مورد پایان نامه تاثیر راه رفتن دو تکلیفی بر هم آهنگی درون اندامی در جوانان و سالمندان با و بدون سابقه زمین خوردن, مقاله در مورد پایان نامه تاثیر راه رفتن دو تکلیفی بر هم آهنگی درون اندامی در جوانان و سالمندان با و بدون سابقه زمین خوردن, پروژه در مورد پایان نامه تاثیر راه رفتن دو تکلیفی بر هم آهنگی درون اندامی در جوانان و سالمندان با و بدون سابقه زمین خوردن, پروپوزال در مورد پایان نامه تاثیر راه رفتن دو تکلیفی بر هم آهنگی درون اندامی در جوانان و سالمندان با و بدون سابقه زمین خوردن, تز دکترا در مورد پایان نامه تاثیر راه رفتن دو تکلیفی بر هم آهنگی درون اندامی در جوانان و سالمندان با و بدون سابقه زمین خوردن, تحقیقات دانشجویی درباره پایان نامه تاثیر راه رفتن دو تکلیفی بر هم آهنگی درون اندامی در جوانان و سالمندان با و بدون سابقه زمین خوردن, مقالات دانشجویی درباره پایان نامه تاثیر راه رفتن دو تکلیفی بر هم آهنگی درون اندامی در جوانان و سالمندان با و بدون سابقه زمین خوردن, پروژه درباره پایان نامه تاثیر راه رفتن دو تکلیفی بر هم آهنگی درون اندامی در جوانان و سالمندان با و بدون سابقه زمین خوردن, گزارش سمینار در مورد پایان نامه تاثیر راه رفتن دو تکلیفی بر هم آهنگی درون اندامی در جوانان و سالمندان با و بدون سابقه زمین خوردن, پروژه دانشجویی در مورد پایان نامه تاثیر راه رفتن دو تکلیفی بر هم آهنگی درون اندامی در جوانان و سالمندان با و بدون سابقه زمین خوردن, تحقیق دانش آموزی در مورد پایان نامه تاثیر راه رفتن دو تکلیفی بر هم آهنگی درون اندامی در جوانان و سالمندان با و بدون سابقه زمین خوردن, مقاله دانش آموزی در مورد پایان نامه تاثیر راه رفتن دو تکلیفی بر هم آهنگی درون اندامی در جوانان و سالمندان با و بدون سابقه زمین خوردن, رساله دکترا در مورد پایان نامه تاثیر راه رفتن دو تکلیفی بر هم آهنگی درون اندامی در جوانان و سالمندان با و بدون سابقه زمین خوردن

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (M. A ) گرایش: بیومکانیک ورزشی چکیده پایان نامه (شامل خلاصه، اهداف، روش­های اجرا و نتایج به دست آمده): زمینه تحقیق: به طور طبیعی با افزایش سن، کنترل تعادل و راه رفتن با افت و تحلیل رفتگی مواجه می­شوند و کارآیی خود را از دست می­دهند. بنابراین شناسایی و معرفی راهکارهای مداخله­ای مناسب، ایمن و کم هزینه جهت افزایش و بهبود پارامترهای مربوط به ...

مقدمه امروزه در پی فرایند شهرنشینی ، توسعه یافتگی جوامع و گستردگی رسانه های جمعی و نهایتا پدیده جهانی شدن در بسیاری از کشورهای پیشرفته و در حال توسعه میزان موالید با توجه به نرخ باروری در سطح جایگزینی و حتی پایین تر از آن تنزل پیدا کرده است . ایران نیز از جمله کشورهایی می باشد که در سه دهه اخیر دچار افت شدید در نرخ باروری گردیده و روند پیری جمعیت آهنگ خود را به صدا آورده است . ...

پایان نامه جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد رشته روانشناسی بالینی چکیده مقدمه : دوره پیری به عنوان حساس ترین و پر مخاطره آمیزترین عمر آدمی بوده که اساس شخصیت روحی معنوی انسان ها در این مرحله پایه ریزی می گردد و چنانچه سالمندان در این مرحله تحت توجه و مراقبت قرار نگیرد ، چه بسا شکسته شده و روحیه خود را از دست خواهند دادو در تنهایی خود فرو خواهند رفت.هدف از پژوهش حاضر اثر بخشی معنا ...

پایان نامه جهت دریافت مدرک کارشناسی ارشد آموزش پرستاری (گرایش بهداشت جامعه) چکیده مقدمه: فعالیت جسمانی یکی از مهمترین مولفه های سبک زندگی سالم می باشد و شناسایی متغیرهای مختلف روانی اجتماعی تاثیرگذار بر روی فعالیت جسمانی از اهمیت ویژه ای برخوردار است. هدف: این مطالعه با هدف تعیین میزان فعالیت جسمانی و عوامل مرتبط با آن براساس مدل مراحل تغییر در سالمندان عضو کانون بازنشستگان شهر ...

پایان نامه جهت اخذ کارشناسی ارشد رشته مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی چکیده زمینه و هدف: سالمند شدن جمعیت یکی از مهم ترین تحول های اجتماعی است. سالمندی با هزینه های متعددی همراه است که یکی از عمده ترین این هزینه ها در بخش بهداشت و درمان می باشد. هدف اصلی سازمان های بهداشتی در ارائه خدمت به افراد سالمند بهبود کیفیت زندگی آنان، ایجاد زندگی مستقل و پیشگیری از معلولیت ها می باشد. ...

پایان‎نامه تحصیلی جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد رشته: جغرافیای طبیعی گرایش: ژئومورفولوژی در برنامه ریزی محیطی چکیده یکی از ارکان صنعت گردشگری وجود جاذبه های گردشگری بویژه جاذبه های طبیعی است که سرمایه اولیه صنعت گردشگری را تشکیل می دهند. دریاها، جنگلها، مراتع، کوهها، دره ها، آبشارها، معادن، چشمه‎ها از جمله جاذبه ها ی اکوتوریستی می باشند. استان گیلا ن با مناظر دل انگیز طبیعی، کوه، ...

پایان­نامه جهت اخذ درجه­ی کارشناسی ارشد در رشته­ی روان­شناسی بالینی چکیده: هدف این پژوهش بررسی رابطه بین هوش هیجانی و حمایت اجتماعی با سلامت روان سالمندان شهر بندرعباس بوده است. این پژوهش از نوع پژوهش های همبستگی بود. جامعه آماری شامل زنان ومردان سالمند (بالای 65 سال) صندوق بازنشستگی کشوری شهر بندرعباس در سال 1391 به تعداد 758 نفر بود که نمونه این تحقیق شامل 256 نفر بود که به ...

فصل اول کلیات تحقیق مقدمه : با توسعه شهر ها و افزایش تقاضای سفرهای درون­شهری، نیاز به جابه­جائی مردم و کالاها طی سالهای اخیر روزبه­روز افزون­تر گشته است. در این میان کارشناسان و متخصصین حمل و نقل و برنامه­ریزان شهری، تنها راه مدیریت حمل و نقل و ترافیک شهرها را در افزایش سهم حمل و نقل انبوه و عمومی و توسعه مدیریت سیستم­های حمل و نقل شهری دانسته­اند. چرا که با توسعه و افزایش ...

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مهندسی صنایع (مدیریت سیستم و بهره وری) مقدمه و هدف: در استان مازندران، بخشی از مشکلات حمل و نقل مربوط به تصادفات جاده­ای است. هزینه های ناشی از آن، یکی از چالش­های مهم استان بوده و خسارت­های مالی ناشی از آنها که بر بودجه خانواده و استان تحمیل می­شود. ضرورت دارد به منظور جلوگیری از خسارت­های تصادفات جاده­ای، راهکارهای موثری به اجرا گذارده شود. هدف ...

پايان نامه کارشناسي ارشد M.S.C رشته مهندسي صنايع  گرايش صنايع-صنايع سال تحصيلي 1392 -1389 چکيده: با افزايش نظارت دولت ها و توجه روز افزون افکار عمومي به موضوعات محيط زيستي, شرکت ها ب

ثبت سفارش