پایان نامه تحقیق پیرامون زمان بندی به خواب رفتن گره ها در شبکه های حسگر بیسیم

word 1 MB 32112 91
مشخص نشده کارشناسی ارشد مهندسی الکترونیک
قیمت قبل:۶۳,۲۰۰ تومان
قیمت با تخفیف: ۲۳,۸۰۰ تومان
دانلود فایل
 • بخشی از محتوا
 • وضعیت فهرست و منابع
 • پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (M.Sc )

  گرایش : الکترونیک

  چکیده:

  یک شبکه حسگر متشکل از تعداد زیادی گره‌های حسگر است که در یکمحیط به طور گسترده پخش شده و به جمع‌آوری اطلاعات از محیط می‌پردازند.از آنجایی که گره ها از باتری تغذیه میکنند ،مساله مهمی که در شبکه های حسگرمورد توجه قرار میگیرد،بحث مصرف انرژی است.یکی از روشهایی که در این شبکه ها برای کاهش مصرف انرژی بسیار رایج است خواباندن گره ها در مواقعیست که بار کاری آنها پایینتر باشد.خواباندن هر قسمت از گره حسگر تاثیر متفاوتی برروی مصرف انرژی خواهد داشت.

  بیشترین مصرف انرژی در قسمت فرستنده است که باپروتکلهای MAC کنترل میشود.S-MAC یکی از MAC های معروف طراحی شده ویژه شبکه های حسگر میباشد.دراین MAC گره ها از طریق چرخه های خواب و فعالیت به صرفه جویی در مصرف انرژی میپردازند.

  روشهای بسیاری برای مسیریابی در شبکه های چندگامه حسگر ارائه شده استکه تلاش بر کمینه سازی مصرف انرژی دارند.یکی از روشهای پرکاربرد و داده-محور در این شبکه ها روش انتشار هدایت شده است.

  در این پایان نامه پروتکلی مطرح خواهدشد که برگرفته از پروتکلMAC میباشد که ویژه مسیریابی انتشار هدایت شده در شبکه های حسگر است . این پروتکل ویژگیهای صرفه جویی در انرژی که در S-MAC وجود دارد را پیاده سازی کرده وقادر است خود را با بار شبکه در شرایط مختلف وفق دهد.

  در لایه کاربرد میتوان بااستفاده از تنظیماتی که در فعالیت این لایه انجام میگیرد مصرف انرژی را کاهش داد.درصورتیکه گره این امکان را داشته باشدکه فعالیت واحد حسگر را کنترل کند ،میتوان با زمانبندی فعالیت این واحد و به خواب بردن آن در شرایطی که کاربرد اجازه آن را میدهد از مصرف انرژی کاست.از آنجا که تعداد گره های به کار رفته در شبکه معمولا از تعداد گره های لازم برای فراهم آوردن پوشش بر روی شبکه بالاتر میباشد ، بنابراین میتوان برخی از این گره ا را به خواب برد و کار نظارت را به صورت دوره ای انجام داد.در اینجایک روش پویا و احتمالاتی برای فراهم کردن پوشش K–لایه ای مورد نیاز برنامه کاربردی بر روی یک نفوذ گر در شبکه ارائه می شود.این روش قادر است به صرفه جویی بسیار بالایی دست پیدا کرده و درعین حال پوشش مورد نیاز را فراهم آورد.

   

  فصل اول: شبکه های حسگر

  پیشرفت های اخیر در علم الکترونیک و مخابرات بی سیم باعث شده تا دانشمندان بتوانند به ایده ای که سالها آن را در سر میپروراندند، جامه عمل بپوشانند.

  شبکه های حسگر ،فناوری است که به ما امکان نظارت دقیق و نامحسوس بر یک فضای گسترده فیزیکی را میدهد.

  یک شبکه حسگر متشکل از تعداد زیادی گره‌ های حسگری است که در یک محیط به طور گسترده پخش شده و به جمع‌آوری اطلاعات از محیط می‌پردازند. لزوماً مکان قرار گرفتن گره‌های حسگری، از ‌قبل‌تعیین‌شده و مشخص نیست. چنین خصوصیتی این امکان را فراهم می‌آورد که بتوانیم آنها را در مکان‌های خطرناک و یا غیرقابل دسترس رهاکنیم

  از طرف دیگر این بدان معنی است که پروتکل‌ها و الگوریتم ‌های شبکه‌های حسگری باید دارای توانایی‌های خودساماندهی باشند. دیگر خصوصیت‌های منحصر به فردشبکه‌های حسگر، توانایی همکاری و هماهنگی بین گره‌های حسگر است. هر گره حسگر روی برد خود دارای یک پردازشگر است و به جای فرستادن تمامی اطلاعات خام به مرکز یا به گره‌ای که مسئول پردازش و نتیجه‌گیری اطلاعات است، ابتدا خود یک سری پردازش‌های اولیه و ساده را روی اطلاعاتی که به دست آورده است، انجام می‌دهد و سپس داده‌های نیمه پردازش شده را ارسال می‌کند.

  با اینکه هر حسگر به تنهایی توانایی ناچیزی دارد، ترکیب صدها حسگر کوچک امکانات جدیدی را عرضه می‌کند. ‌در واقع قدرت شبکه‌های بی‌سیم حسگر در توانایی به‌کارگیری تعداد زیادی گره کوچک است که خودقادرند سازماندهی شوند و در موارد متعددی چون مسیریابی هم‌زمان، نظارت برشرایط محیطی، نظارت بر سلامت ساختارها یا تجهیزات یک سیستم به کار گرفتهشوند. هریک از گره ها مجهز به تعدادی حسگر (مانند حسگرهای صوتی ، دما ، مادون قرمز ، لرزش ، تشعشع  ویا هرگونه حسگر دیگر)، یک پردازنده کوچک ، یک گیرنده / فرستنده رادیویی و یک منبع تغذیه است. گره های این شبکه میتوانند بر روی زمین ، در هوا، زیر آب ، روی بدن انسان و یا برروی وسایل نقلیه تعبیه شوند .گره های حسگر باکمک یکدیگر سعی میکنند تا اطلاعات محیطی را جمع آوری کرده و آنها را به یک مرکز که به آن اصطلاحا Sink گفته میشود ، انتقال دهند.

  1-1 معرفی شبکه های حسگر بیسیم

  امروزه بحث سیستم های کنترل و نظارت ازراه دور یکی از مباحث پر چالش در زمینه علوم الکترونیک و کامپیوتر می باشد. لذا تحقیقات در هر زمانی به دنبال راه حلی می باشد تا شرایط خاص و انتظارات مدنظرراپاسخ دهد .درشرایطوکیفیتکارییکسانهرچهنسبتهزینهبهکارائیپائینترباشد،همانقدرمحبوبیتآنشیوهبالاترخواهدرفت.

  پیشرفتهای اخیر در زمینه سیستمهای حسگرهای هوشمند ، مخابرات بی سیم و همچنین الکترونیک دیجیتال ، امکان ساخت گره های حسگر کوچک ، کم مصرف و کم هزینه رافراهم می سازند که توانایی برقراری ارتباط به صورت بی سیم را نیز دارا می باشند. باتوجهبهعملکردمتفاوتشبکههایحسگر،هرگرهمیتواندباتوجهبهوظایفتعریفشدهازاجزایمتنوعیتشکیلشدهباشدولیدرحالتکلیهرگرهازیکسریاجزایکلیتشکیلشدهاستکهعبارتنداز: واحدپردازشمرکزی،فرستنده و گیرندهرادیویی،منبعتغذیهکهمیتواندازطریقباطرییاسلولهایخورشیدییاترکیبهردو،انرژیموردنیازسیستمرا فراهمکند،یکیاتعدادیحسگرکهدادههایموردنظرراجمعآوریمیکنند،انواعحافظههایجانبیدرصورتنیاز، موقعیتیاب GPSوسایراجزاییکهبستهبهکاربردهایمتفاوتمیتوانددرهرگرهگنجاندهشود.

  به طور کلی یک شبکه حسگر بی سیم شامل تعداد زیادی از این گره ها می باشند که برای اندازه گیری یک پارامتر ، داده های آنها به صورت دسته جمعی مورد توجه قرار می گیرد، یعنی همه اطلاعات جمع آوری شده یک پارامتر در یک گره از شبکه که معمولا ایستگاه پایه[1] نامیده می شود، پردازش شده و مقدار واقعی آن پارامتر به طور نسبتا دقیقی تخمین زده می شود. در این شبکه ها معمولا از کار افتادن یک گره شبکه تقریبا تاثیری در مقدار تخمین زده شده ندارد.

  در شبکه های حسگر بی سیم، گره های حسگر با تعداد زیاد در داخل مکان مورد نظر و یا بسیار نزدیک به آن برای اندازه گیری پارامتر مورد نظر قرار دارند . مکان این گره ها از قبل طراحی نشده است . این مساله به سادگی در کار جایگذاری حسگرها در شبکه کمک می کند اما در عوض ، پروتکل هایی که برای این شبکه ها به کار گرفته می شود باید خود تنظیم یا خود سازمانده باشد. با توجه به اینکه این حسگرها در داخل خود پردازنده دارند ، برای کم شدن حجم انتقال اطلاعات ، این حسگرها فقط داده مورد نیاز را پس از پردازش داده های اولیه می فرستد .

  شبکه های حسگر بی سیم از جهات بسیاری  شبیه به شبکه های adhoc متحرک ( MANET ) می باشند ، اما پروتکل هایی که برای شبکه های adhoc  مورد استفاده قرار می گیرند برای شبکه های حسگر بی سیم مناسب نمی باشند. در شبکه های adhoc  مساله اصلی برای طراحی پروتکل ها ، کیفیت سرویس[2] دهی ( Qos ) می باشد ، در صورتی که در شبکه های حسگر بی سیم محدودیت اصلی برای طراحی پروتکل ها ، انرژی محدود حسگرها می باشد. در واقع پروتکل هایی که مصرف توان در حسگرها را به حداقل برسانند ، برای شبکه های حسگر بی سیم بیشتر مورد توجه هستند.

  پروتکل ها ، تکنیک ها و مفاهیم زیادی از شبکه بی سیم سنتی مثل شبکه سلولی ، شبکه ادهاک و بلوتوث وجود دارد که قابل اجرا بوده و هم اکنون در شبکه حسگر بی سیم به کار می رود ولی تفاوتها باعث می شود که نیاز به پروتکل ها و تکنیک های جدیدی باشد .

  به طور کلی تفاوتهای اصلی شبکه های حسگر بی سیم با شبکه های adhoc به قرار زیر است :

  تعداد گره های شبکه در شبکه های حسگر بی سیم بسیار بیشتر از شبکه های adhoc  است .

  حسگرها در شبکه های حسگر بی سیم به صورت فشرده جایگذاری شده اند .

  حسگرها در شبکه های حسگر بی سیم بیشتر در معرض خرابی هستند .

  همبندی شبکه های حسگر بی سیم دائما در حال تغییر است .

  در اکثر شبکه های حسگر بی سیم برقراری ارتباط به صورت پخش است در صورتی که برای شبکه های adhoc ارتباط به صورت نقطه به نقطه است .

  حسگرها در اندازه ، توان ، قدرت محاسبه و حافظه محدودیت دارند .

  تفاوتاصلیشبکههایحسگرباسایرشبکههادرماهیتداده-  محور[3]وهمچنینمنابعانرژیوپردازشیبسیارمحدوددرآنهاستکهموجبشدهتاروشهایمطرحشدهجهتانتقالدادههادرسایرشبکههاوحتیشبکههاییکهتاحدزیادیساختاریمشابهشبکه هایحسگردارند ( مانند شبکه های موردی ) ، دراینشبکه هاقابلاستفاده نباشند .

  تکنیکهاوشیوههایمورداستفادهدرچنینشبکههاییوابستگیشدیدیبهماهیتکاربردشبکهداردوساختارهمبندیشبکه،شرایطجویومحیطی،محدودیتهاو ... عواملموثریدرپارامترهایکاراییوهزینهشبکهمیباشند.

  هدفاصلیتمامیاینتلاشهاوارائهراهکارها ،داشتنسیستمیباشیوههایکنترلیساده،آسانوباهزینهپائینمیباشدکهدرنهایتباپاسخگوییبهنیازمندیهایمابتوانددرمقابلمحدودیتها)پهنایباند،انرژی،دخالتهایمحیطی،فیدینگ و ... ) ایستادگیکندوشرایطکلیراطبقخواستههاوتمایلاتما (انتقالحجمزیاداطلاعاتپرمحتوا،بقاءپذیریوطولعمربالا،هزینهپائین و ... )  فراهم سازد.

  1-2  معماری گره حسگر

  گره های حسگر در حالت کلی از شش جزء تشکیل شده اند: پردازنده، حافظه، منبع تغذیه، حسگر ویا محرک، مبدل آنالوگ / دیجیتال و سیستم ارتباطی .از منظر سیستمی این مولفه ها در قالب چهار واحد عملیاتی با یکدیگر همکاری میکنند که عبارتند از:

  واحد منبع تغذیه  که متشکل از یک باتری است که ولتاژ لازم جهت به کار انداختن سایر مولفه ها را فراهم میکند و معمولا قابل شارژ مجدد نیست.

  واحد حسگر که شامل حسگر ومحرک  و همچنین یک مبدل آنالوگ دیجیتال است  که ارتباط گره حسگر را با دنیای فیزیکی میسر میسازد.

  واحد پردازش و محاسبات که یک ریز کنترل کننده یا یک ریز پردازنده همراه با یک حافظه است که گره حسگر را هوشمند میسازد.

 • فهرست:

  شبکه های حسگر

  معرفی شبکه های حسگر...................................................................................................... 2

  معماری شبکه های حسگر.................................................................................................... 4

  ویژگیهای عمومی شبکه های حسگر..................................................................................... 6

  کاربردهای شبکه های حسگر............................................................................................... 10

  عوامل مهم در طراحی شبکه های حسگر........................................................................... 11

   تحمل پذیری خطا................................................................................................. 13

   امنیت.................................................................................................................. 13

         1-6 صرفه جویی در مصرف انرژی در گره های حسگر........................................................................................... 14

                              1-6-1 پیش فرضهای طراحی........................................................................................................... 15

  اهداف طراحی......................................................................................................... 18

  1-7روشهای زمانبندی توزیع شده در شبکه های سلسله مراتبی22

                       1-8روشهای زمانبندی توزیع شده در شبکه های غیرسلسله مراتبی..................................................... 28

  فصل دوم:مسیر یابی در شبکه های حسگر

  2-1تقسیم بندی پروتکل ها32

  2-2 پارامترهای موردنظر در پروتکل مسیریابی33

  2-3 پروتکل های مسیریابی35

  SPIN........................................................................................................................................... 39

  SPIN.................................................................................. 48

  49

  50

  52

  فصل سوم: MAC

  مقدمه............................................................................................................................ 53

      3 -1  تفاوت پروتکلهایMAC طراحی شده برای شبکه های حسگر.................................................................... 55

      3-2  محدودیتها درطراحی پروتکلهای  MAC شبکه های حسگر........................................................................ 56

     3-3   منابع اصلی هرز رفتن انرژی در شبکه های حسگر......................................................................................... 60

     3-4   مروری برMAC های موجود............................................................................................................................ 61

     3-5   S-MAC....................................................................................................................................................... 62

          3-5-1  گوش دادن و به خواب رفتن دوره ای.......................................................................................................... 63

  66

  فصل 4 :الگوریتم پیشنهادی

    مقدمه................................................................................................................................................................... 73

        4-1  طراحی بین لایه ای............................................................................................................................................. 73

       4-2  الگوریتم پیشنهادی........................................................................................................................................... 75

       4-4  نتایج شبیه سازی.............................................................................................................................................. 79

  فصل پنجم: لایه کاربرد ومساله پوشش

    مقدمه.......................................................................................................................................................................... 83

      5-1   تحقیقات پیشین.................................................................................................................................................. 86

      5-2   پوشش K- لایه ای پویا........................................................................................................................................ 89

     5-3    الگوریتم پیشنهادی........................................................................................................................................... 90

     5-4   پشتیبانی لایهMAC........................................................................................................................................... 96

    5-5   دلایل فراهم نکردن حداکثر پوشش ممکن.............................................................................................................. 97

     5-6  روش دیگر تخمین احتمال مورد نیاز برای پوشش K- لایه ای پویا................................................................................................................. 97

     5-7  روشهایی برای حل مشکل پوشش  k- لایه ای جا به جا................................................................................................................................... 104

    5-8  نتایج شبیه سازی................................................................................................................................................. 100

  فصل ششم:نتیجه گیری............................................................................................................................................... 104

  کارهای آتی...................................................................................................................................................................... 107

  مراجع  ............................................................................................................................................................................ 108

   

  منبع:

   

  [1]    I.F. Akyildiz and W. Su and Y. Sankarasubramaniam and E. Cayirci, Wireless Sensor Networks: A SurveyIEEE Computer, vol. 38, no. 4, pages 393-422, Mar. 2002

  [2]   P.Santi,topologhy control in wireless adhoc ad sensor networks,ACM computing Survey,Vol.37,No.2,June2005

  [3]   A. Ananda, MunChoon Chan, Rajeev Shorey, Wei Tsang Ooi, Mobile, Wireless and Sensor Networks : Technology, Applications and Future Directions,2006

  [4]W.Heinzelman,A.P.Chandrakasan,H.Balakrishnan,” An Application-Specific Protochol Architecture for Wireless Microsensor Networks”, IEEE Transactions on Wireless Comunications, Vol.1,No.4,pp.660-670,Oct 2002

  [5]Sanjay Burman. Cryptography and security - future challenges and issues.Invited Talk, 2007

  [6]  M.Hatler,“wireless sensor networks:mass market opportunities on world inc,2004

  [7]  MauriKuorilehto,MarkoHannikainen,Timo D.Hamalainen,”A survey of application distribution in wireless sensor networks,pp.774-788.Journal of 2005

  [8]  D. Culler, D. Estrin, and M. Srivastava, “Overview of sensor networks,” Computer, Vol. 37, No. 8, pp. 41-49, August 2004

  [9]ANDREA J. GOLDSMITH, STEPHEN B. WICKER, Design challenges for energy-constrained ad hoc wireless networks, Journal: IEEE Wireless Communications , vol. 9, no. 4, pp. 8-27, 2002

  [10] BhaskarKrishnamachari,Networking Wireless Sensors,Cambridge university press,2005

  [11] S.Madden,M.Franklin,J.Hellerstein,W.Hong,”TinyDB:AnAcquisitional Query Processing system for sensor networks,” V.30,pp.122-173,March 2005

  [12]S.Madden,J.Gehrke,”Query Processing in Sensor Networks”,IEEE CS and IEEE ComSoc,ISSN:1536-1268,2004

  [13]  B.A.Warneke,K.S.J.Pister,Exploring the Limits of system Integration with Smart Dust,ASME International Mechanical Engineering Congress & Exposition,2002

  [14]  D.Malan,T.Fulford-Jones,M.Welsh,S.Moulton,”AnAdHoc sensor Network Infrastructure for Emegency Medical Care,Boston,June 2004

  [15] Geoffrey Werner-Allen,”Deploying a Wireless Sensor Network On an Active Volcano”Mar2006

  [16] A.Mainwaring,J.Polastre,R.Szewczyk,D.Culler,J.Anderson,”Wireless sensor networks for habitat monitoring”,PP.88-97,2002

  [17]  [1]    I.F. Akyildiz and W. Su and Y. Sankarasubramaniam and E. Cayirci, Wireless Sensor Networks: A SurveyIEEE Computer, vol. 38, no. 4, pages 393-422, Mar. 2002

  [18]  S.Kumar,T.H.Lai,J.Balogh,”on K-Coverage in a mostly sleeping sensor network”,Wireless Networks, Vol. 14, No. 3, pp. 277-294, October 2006

  [19] W.Ye ,J.heydemann ,D.Strin,"Medium Access control with coordinated adaptive sleeping for wireless sensor networks",IEEE/ACM Trans. Netw. ,vol.12 , pp.493-506,2004

  [20] T.V.Dam, K.Langendoen,"An adaptive energy-efficient MAC protochol for wireless sensor networks",in Proceedings of the 1st international  Conference On Embeded Networked sensor system,Los Angeles,California,USA:ACM,pp.171-180,2003

  [21] K.Wu, Y.Gao, F.Li,Y.Xiao,"Lightweight deployment-aware scheduling for wireless sensor networks",Mobile Networks & Application,Vol.10,pp.837-852,December 2005

  [22]  G.Lu, N.sandagopan,  B.Krishnamachari, A.Goel," Delay efficient sleep scheduling in wireless sensor network",INFOCOM 2005.24th Annual Joint Conference of the IEEE Computer & Communication Societies. Proceedings IEEE,vol.4 , pp.2470-2481,2005

  [23]  X.Wang, G.Xing, Y.Zhang, C.Lu,  R.Pless, C.Gill,"Integrated Coverage and Connectivy Configuration in Wireless Sensor Networks", Proceedings of the 1st international conference on Embeded networked sensor system,pp.28-39,2003

  [24]  S.Meguerdichian, F.Koushanfar,M.Potkonjak, M.Srivastava," Coverage problems in wireless Ad-Hoc  sensor networks",INFOCOM 2001.Twentieth Annual Joint Conference of the IEEE Computer & Communications Societies .Proceedings.IEEE,vol.3,2001

  [25]  F.Ye,G.Zhong,S.Lu , L.Zhang,"PEAS:a robust energy conserving protochol for long-lived sensor networks",

  [26]  Z.Abrams, A.Goel , S.plotkin,"Set K-Cover algorithms for energy efficient monitoring in wireless sensor networks",in proceeding of the third international symposium on information processing in sensor network,Brekeley,California,USA:ACM,pp.424-432,2004

  [27]  B.Chen, K.Jamieson, H.Balakrishnan, R.Morris, “Span:An Energy-Efficient Coordination Algorithm for Topology Maintenance in AD-Hoc Wireless Network,”Wireless Networks,vol.8, pp.481-494,2002

  [28]  J.Zhao,R.Govindan, “Understanding packet delivery performance in dense wireless sensor networks”, Proceedings of the first international conference on Embeded networked sensor system,pp.1-13, 2003

  [29]  A.Arora , P.Dutta, S.Bapat, V.Kulathumani, H.Zhang, V.Naik, V.Mittal, H.Cao, M.Demirbas, M.gouda, Y.choi, T.Herman, S.Kulkarni, U.Arumugam, M.Nesterenko ,A.Vora,M.Miyashita,”A line in the sand:A wireless sensor network for target detection,classification and tracking”,Computer Networks, vol.46, pp.605-634,2004

  [30]  D.Tina , N.D.Georganas,”A coverage-preserving node scheduling scheme for large wireless sensor networks”,in proceedings of the 1st ACM workshop on wireless sensr networks and application,Atlanta,Georgia,USA:ACM,pp.32-41,2002

  [31]  F.Ye, G.Zhong, S.Lu, L.zhang,”Energy efficient robust sensing coverage in large sensor networks, UCLA Computer Science Department

  [32]  P.Wan, C.Yi,”Coverage by randomly deployed wireless sensor networks,”IEEE/ACM Trans.Netw., vol.14,pp.2658-2669,2006

  [33]  T.He, S.Krishnamurthy,J.Stankovic,T.Abdelzaher,L.Luo,R.Stoleru,T.Yan,Lin Gu,”Energy-efficient surveillance system using wireless sensor networks”, Proceeding of the 2nd international conference on Mobile system,application and services,pp.270-283,2004

  [34]  M.Cardei, M.Thai, Y.Li, W.Wu, “Energy-efficient target coverage in wireless sensor networks”, IEEE INFOCOM ,pp.1976-1984,2005

  [35]  Huang and Tseng,”The Coverage problem in a wireless Sensor Network”, ACM Mobile Wireless sensor Networks , vol.10, pp.519-528, 2005

  [36]  S.Nazemi Gelyan, A.Nasiri Eghbali, L.Roustapoor, A.Yahyavi Firouz Abadi,M.Dehghan, “ SLTP:Scalable Lightweight Time Synchronization protochol for wireless sensor network” ,pp.536-547,2007

  [37]  J.Elson,L.Girod,D.Estrin,”Fine-Grained Network Time Synchronization using Refrence Broadcasts” , Proceeding of the 5th symposium on Operating system design and implementation, vol.36, pp.147-163, ACM Press, USA,2002 

  [38]  S.A.Hoseininezhad, G.SaeediNejad,K.Rahmizadeh,M.Dehghan,” Adaptive Quorum:A Traffic Aware Power Saving Mechanism for Multi-hop Mobile Ad-Hoc Networks” , Proceeding of the 10th international Conference on Advanced Communication technology ,pp. 322-327,2008

  [39]  L.Wang and Y.Xiao, “Energy Saving mechanisms in sensor networks” ,vol.1,pp.724-732, Broadband Networks, 2005. BroadNets 2005. 2nd International Conference on

  [40]  Cross Bow,Power Management and batteries,Application notes,available at http://www.xbow.com/support/appnotes.htm

  [41]  R.Powers,”Batteries for low power electronics” , Proceedings of the IEEE,pp.687-693,April 1995

  [42]  J.Deng,Y.S.Han,W.B.Heinzelman and P.K.Varshney, “Scheduling Sleeping Nodes in High Density Cluster-based Sensor Networks” ,ACM/Kluwer Mobile Networks & Applications,vol.10 , pp.825-835 , 2005

  [43]  Crossbow.Mpr/mib mote hardware users manual.

  http://www.xbow.com/support/manuals.htm,aug 2004

  [44] N.Bulusu,J.Heidemann and D.Estrin,”GPS-less low cost outdoor localization for very small devices”, IEEE Personal Communications Magazine ,pp.28-34,October 2000

  [45]  ) Handy M. J., M. Haase and D. Timmermann, “Low Energy Adaptive Clustering Hierarchy with Deterministic Cluster-Head Selection”, Proc. of 4th IEEEInternational Conference on Mobile and Wireless Communications Networks,Stockholm, Sweden, 2002

  [46]  E.Shih,S.H.Cho,N.Ickes,R.Min,A.Sinha, A.Wang and A.Chandrakasan,” Physical layer driven protochol and algorithm design for energy –efficient wireless sensor networks”, in proceeding of ACM Mobicom ,pp.272-287,2001

  [47]  P.Berman,G.Calinescu , C.Shah, and A.Zelikovsly,”Efficient energy management in sensor networks”, Ad Hoc and Sensor Networks. Nova Science Publishers,2005

  [48]  H.Zhang and J.C.Hou,” Maintaining sensing coverage and connectivity in large sensor networks”, in proceeding of NSF international workshop on theoretical and Algorithmic Aspects of sensor,Ad-Hoc wireless and peer to peer Networks,2004

  [49]  A.Cerpa and D.Estrin,” Ascent Adaptive self-configuring sensor networks topologies “ in Proceeding of IEEE INFOCO 2002,New York,June 2002

  [50]  C.Gui and P.Mohappatra, “Power conservation and quality of surveillance in target tracking sensor networks”,in proceeding of the 10th Annual international Conference on Mobile Computing and Networking ,pp.129-143,2004

  [51]  W.R.Heinzelman, A.Chandrakasan and H. Balakrishnan ,” Energy efficient communication protocol for wireless microsensor networks”, in proceeding of Hawaaian international Conference on system Science,Jan 2000

  [52]  S.Bandyopadhyay and E. J .Coyle, “ An energy efficient hierarchical clustering algorithm for wireless sensor network”, in INFOCOM,2003

  [53] S.Bandyopadhyay and E.J.Coyle,”An Energy efficient hierarchical clustering algorithm for wireless sensors” , Computer Networks,pp. 1-16, 2004

  [54]  J.Deng, Y.S.Han,W.B.Heinzelman and P. K. Varshney,” Balanced Energy sleep scheduling for high density clustr-based sensor networks”, In Proc. Of the 4th Workshop on Applications and Services in Wireless networks,2004

  [55]  J.F.Kurose , K.W.Ross,” Computer Networking:A Top-Down Approach Featuring the Internet ,2005

  [56]  A.Woo, D.E.Culler, "A transmission control scheme for media access in sensor networks", in:proceeding of the international Conference on Media Computing and Networking (Mobicom),pp.221-235, 2001

  [57]  S.Ci, H.Sharif, K.Nuli, " Study of an adaptive frame size predictor to enhance energy conservation in wireless sensor networks,IEEE Journal on selected Areas in Communications 23,pp.283-292,2005

  [58] S.Cui, A.J.Goldsmith, A. Bahai, Energy-constrained modulation optimization", IEEE Transactions on wireless Communications 4,pp.2349-2360, 2005

  [59]  D.Estrin, R.Govindan,J. Heidemann,S.Kumar, "Next Century challenges:Scalable coordination in Sensor Networks", in:Proceeding of the international Conference on Mobile Computing and Networking(mobicom),pp.263-270, 1999

   [60] M.Stemn and R.H.Katz , “Measuring and reducing energy consumption of network interfaces in held devices,” IEICE Trans. Commun., vol. E80-B, no.8, pp. 1125-1131, Aug 1997.

  [61] O.Kasten, Energy Consumption. Eldgenossische Hochschule Zurich.[online]. Available: http://www.infethz.ch/~kasten/research/bathtub/energy_consumption.html

  [62] K.Sohrabi and G.J.Pottie, “Performance of a novel self-organization protocol for wireless and ad hoc sensor networks,” in proc.IEEE 50th Vehicular Technology Conf. 1999, pp. 1222-1226,1999

  [63] J.Polastre, J.Hill, and D.Culler, “Versatile Low Power media access for wireless sensor networks,” Proceedings of the 2nd international conference on embedded Networked sensor systems, PP.95-107, 2004

  [64] I. Rhee et al. , “Z-MAC: a hybrid MAC for wireless sensor networks,” proceedings of the 3rd international conference on embedded networked sensor systems, pp.90-101,2005,

  [65] G. Lu, B. Krishnamachari, and C.S.Raghavendra, “An adaptive energy efficient and low- latency MAC for data gathering in wireless sensor networks,” parallel and distributed processing symposium, 2004. Proceedings 18th international, 2004.

  [66] T. Zheng, S.Radhakrishnam, and V. Sarangan, “PMAC: An Adaptive Energy-Efficient MAC Protocol for wireless sensor networks,” Proceedings of the IEEE International Parallel and Distributed Processing Symposium, pp.65-72,2005

  [67] D. Braginsky, D. Estrin, “Rumor Routing Algorithm for Sensor Networks,” Proceedings of the First Workshop on Sensor Networks and Applications(WSNA), Atlanta, GA, October 2002.

  [68] J. Heidemann, F. Silva, C. Intanagonwiwat, R. Govindan, D. Estrin, and D. Ganesan, “Building Efficient Wireless Sensor Networks with Low-Level Naming,” Proceedings of the Symposium on Operating Systems Principles, pp 146-159, October 2001.

  [69] H.Qi, P.T. Kuruganti, Y. Xu, “The Development of Localized Algorithms in wireless sensor networks,” Journal of Sensors 2002, Vol 2, pp 286-293, 2002.

  [70] C. Intanagonwiwat, R. Govindan, D. Estrin, J. heidemann, F. Silva, “Directed diffusion for wireless sensor networking,” Journal of ACM/IEEE Transactions on Networking, Vol. 11, no.1, pp. 2-16, 2002.

  [71] J. Heidemann, F. Silva, Y. Yu, D. Estrin, P. Haldar, “Diffusion Filters as a Flexible Architecture for Event Notification in Wireless Sensor Networks,” Technical Report ISI-TR-556, USC/Information Sciences Institute, April 2002.

  [72]  Shu T., M. Krunz and S. Vrudhula, “Power Balanced Coverage-TimeOptimization for Clustered Wireless Sensor Networks”, Proc. of the 6th ACMinternational Symposium on Mobile Ad Hoc Networking and Computing(MobiHoc), Urbana-Champaign, USA, May 2005

  [73] Shah R. and J. Rabaey, “Energy Aware Routing for Low Energy Ad Hoc Sensor Networks”, Proc. of the IEEE Wireless Communications and Networking Conference (WCNC), Orlando, USA, March 2002

  [74] Y.Yu, R. Govindan, D. Estrin, “Geographical and Energy Aware Routing: A Recursive Data Dissemination Protocol for Wireless Sensor Networks,”  Technical Report TR-01-0023, University of California, Los Angeles, Computer Science Department, May 2001.

  [75] J. Heidemann, F. Silva, and D. Estrin, “Matching Data Dissemination Algorithms to Application Requirements,” Proceedings of the First ACM Conference on Embedded Networked Sensor Systems (Sensys’03), pp. 218-229, November 2003.

  [76] D. Ganesan et al., Highly-Resilient, Energy-Efficient  Multipath Routing in wireless sensor networks, 2001; http://citeseer.ist.psu.edu/article/ganesan01highlyresilient.html.

  [77] J. Hui, Z. Ren, and B. Krogh, “Sentry-Based Power Management in wireless sensor networks,” The 2nd International Workshop on Information Processing in sensor networks (ISPN 03), 2003, pp. 458-472.

  [78] Huang and Tseng, “The Coverage Problem in a Wireless Sensor Network,” Mobile Networks and Applications, Vol. 10, 2005, pp. 519-528.

  [79] Wang Rui et al. , “Swarm Intelligence for the Self-Organization of wireless sensor networks,” In IEEE Congress on Evolutionary Computing, 2006, pp. 838-842.

  [80] W.R. Heinzelman, J. Kulik, H. Balakrishnan, “Adaptive Protocols for Information Dissemination in wireless sensor networks,” Proceeding of the ACM MobiCom99, pp. 174-185, Seattle ACM Press, 1999.


موضوع پایان نامه تحقیق پیرامون زمان بندی به خواب رفتن گره ها در شبکه های حسگر بیسیم, نمونه پایان نامه تحقیق پیرامون زمان بندی به خواب رفتن گره ها در شبکه های حسگر بیسیم, جستجوی پایان نامه تحقیق پیرامون زمان بندی به خواب رفتن گره ها در شبکه های حسگر بیسیم, فایل Word پایان نامه تحقیق پیرامون زمان بندی به خواب رفتن گره ها در شبکه های حسگر بیسیم, دانلود پایان نامه تحقیق پیرامون زمان بندی به خواب رفتن گره ها در شبکه های حسگر بیسیم, فایل PDF پایان نامه تحقیق پیرامون زمان بندی به خواب رفتن گره ها در شبکه های حسگر بیسیم, تحقیق در مورد پایان نامه تحقیق پیرامون زمان بندی به خواب رفتن گره ها در شبکه های حسگر بیسیم, مقاله در مورد پایان نامه تحقیق پیرامون زمان بندی به خواب رفتن گره ها در شبکه های حسگر بیسیم, پروژه در مورد پایان نامه تحقیق پیرامون زمان بندی به خواب رفتن گره ها در شبکه های حسگر بیسیم, پروپوزال در مورد پایان نامه تحقیق پیرامون زمان بندی به خواب رفتن گره ها در شبکه های حسگر بیسیم, تز دکترا در مورد پایان نامه تحقیق پیرامون زمان بندی به خواب رفتن گره ها در شبکه های حسگر بیسیم, تحقیقات دانشجویی درباره پایان نامه تحقیق پیرامون زمان بندی به خواب رفتن گره ها در شبکه های حسگر بیسیم, مقالات دانشجویی درباره پایان نامه تحقیق پیرامون زمان بندی به خواب رفتن گره ها در شبکه های حسگر بیسیم, پروژه درباره پایان نامه تحقیق پیرامون زمان بندی به خواب رفتن گره ها در شبکه های حسگر بیسیم, گزارش سمینار در مورد پایان نامه تحقیق پیرامون زمان بندی به خواب رفتن گره ها در شبکه های حسگر بیسیم, پروژه دانشجویی در مورد پایان نامه تحقیق پیرامون زمان بندی به خواب رفتن گره ها در شبکه های حسگر بیسیم, تحقیق دانش آموزی در مورد پایان نامه تحقیق پیرامون زمان بندی به خواب رفتن گره ها در شبکه های حسگر بیسیم, مقاله دانش آموزی در مورد پایان نامه تحقیق پیرامون زمان بندی به خواب رفتن گره ها در شبکه های حسگر بیسیم, رساله دکترا در مورد پایان نامه تحقیق پیرامون زمان بندی به خواب رفتن گره ها در شبکه های حسگر بیسیم

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (M.Sc) چکیده: یک شبکه حسگر متشکل از تعداد زیادی گره‌های حسگر است که در یکمحیط به طور گسترده پخش شده و به جمع‌آوری اطلاعات از محیط می‌پردازند.از آنجایی که گره ها از باتری تغذیه میکنند ،مساله مهمی که در شبکه های حسگرمورد توجه قرار میگیرد،بحث مصرف انرژی است.یکی از روشهایی که در این شبکه ها برای کاهش مصرف انرژی بسیار رایج است خواباندن گره ها ...

پایان­نامه تحصیلی جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد رشته: کامپیوتر گرایش نرم افزار چکیده در یک شبکه حسگر که یک سیستم توزیع شده فراگیر است، یکی از موارد مورد بحث همگام‌سازی ارتباطات است. یکی از عمده وظایف همگام‌سازی فرآیند‌ها، انحصار متقابل است. الگوریتم‌های جدید ارایه شده در مقایسه با الگوریتم‌ های قدیمی با عدالت بیشتری عمل می‌نمایند. در این پایان‌نامه یک مدل با استفاده از شبکه‌های ...

پایان‌نامه کارشناسی ارشد گرایش الکترونیک چکیده امروزه با توجه به مزایای شبکه­های حسگر بی­سیم که همانا پیاده­­سازی ساده و ارزان، مصرف توان پایین و مقیاس­پذیری بالای آنها است، در بسیاری از کاربردها مورد استفاده قرار گرفته­اند. طراحی شبکه­های پایدار حسگر بی­سیم یک مسئله بسیار چالش برانگیز است. انتظار می­رود حسگرها با انرژی محدود به صورت خودکار برای مدت طولانی کار کنند. این در حالی ...

پایان‌نامه کارشناسی ارشد مهندسی کامپیوتر- معماری کامپیوتر چکیده با پیشرفت تکنولوژی ساخت وسایل الکترونیکی و مقرون به صرفه شدن شبکه‌ های حسگر در مقیاس‌های بزرگ، شبکه ­های حسگر بی­سیم زمینه‌های تحقیقاتی را با رشد سریع و جذابیت بسیار فراهم می­کنند که توجهات زیادی را در چندین سال اخیر به خود جلب کرده است. شبکه‌های حسگر بی‌سیم با مقیاس بزرگ حاوی چند صد تا چند ده هزار حسگر، پهنه وسیعی ...

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد گرایش : برق قدرت چکیده یکی از چالش های مهم طراحی در شبکه های حسگر بی سیم (WSN)، طولانی کردن طول عمر سیستم (گره) است، در حالیکه به کیفیت سرویس قابل قبولی برای کاربردها دست یافت. طولانی کردن عمر گره با کاهش مصرف انرژی ارتباط مستقیم دارد . در WSN، هر گره حسگر با توان باتری کار می کند و در اکثر موارد مخصوصا در محیط های دور و خصمانه امکان ...

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد" M.Sc" گرایش :نرم افزار چکیده یکی از چالش های مطرح در زمینه شبکه‌ های حسگر ،نحوه مسیریابی و جمع‌آوری اطلاعات از گره‌های شبکه می‌باشد .از آنجا که این شبکه‌ها از لحاظ منابع انرژی و پردازشی محدودیت دارند،نیازمند روش‌های خاصی برای مسیریابی و انتقال اطلاعات می‌باشند که مصرف انرژی پایینی داشته باشند. برای واضح تر شدن موضوع ،در شبکه های حسگر ...

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مهندسی کامپیوتر گرایش: نرم افزار چکیده ﺍﻣﺮﻭﺯﻩ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯﺷﺒﮑﻪ­ های ﺳﻨسور ﺑﻲ­ﺳﻴﻢ (Wireless Sensor Network) ﺑﻪ ﺷﮑﻞﮔﺴﺘﺮﺩﻩ­ﺍی ﺭﻭ ﺑﻪ ااست. ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﻏﺎﻟﺐ ﺍﺯ ﺑﺎﻃﺮی ﺑﺮﺍی ﺗﺎﻣﻴﻦ ﺍﻧﺮﮊی ﻣﺼﺮﻓﻲ ﺍﻳﻦ ﺳﻨﺴﻮﺭﻫﺎ ﻭ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻋﺪﻡ ﺩﺳﺘﺮﺳﻲ ﺁﺳﺎﻥ ﺑﻪ ﺳﻨﺴﻮﺭﻫﺎ ﺩﺭ ﺑﺴﻴﺎﺭی ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﮐﺎﺭﺑﺮﺩﻫﺎ، ﻣﻬﻨﺪﺳﺎﻥ ﻭ ﻣﺤﻘﻘﺎﻥ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﻃﺮﺍﺣﻲ پروتکل­ ﻫﺎی ﻣﺴﻴﺮﻳﺎﺑﻲ ﺑﺎ خصوصیات انرژی مصرفی کم و افزایش طول ...

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد گرایش : برق قدرت چکیده یکی از چالش های مهم طراحی در شبکه های حسگر بی سیم (WSN)، طولانی کردن طول عمر سیستم (گره) است، در حالیکه به کیفیت سرویس قابل قبولی برای کاربردها دست یافت. طولانی کردن عمر گره با کاهش مصرف انرژی ارتباط مستقیم دارد . در WSN، هر گره حسگر با توان باتری کار می کند و در اکثر موارد مخصوصا در محیط های دور و خصمانه امکان ...

پایان­نامه کارشناسی­ارشد گرایش مخابرات- سیستم چکیده پژوهش حاضر، درمورد مسئله مقیاس پذیری در شبکه های سنسوری بدون سیم با قابلیت تصویربرداری است که با در نظر گرفتن یک سناریوی نسبتا کاربردی از شبکه سنسوری، و براساس معیارهای عملکرد ظرفیت قطع (outage) و ظرفیت ارگادیک (ergodic) شبکه، مقیاس­پذیری را مورد تحلیل، مدلسازی ریاضی و شبیه سازی قرار داده است. مقیاس پذیری اصولا برای تعیین اثرات ...

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد(M.Sc) چکیده شبکه حسگر بی سیم، شبکه ای است که از تعداد زیادی گره کوچک تشکیل شده است. گره از طریق حسگرها اطلاعات محیط را دریافت می‌کند. انرژی مصرفی گره‌ها معمولاً از طریق باتری تامین می‌شود که در اکثر موارد امکان جایگزینی این باتری‌ها وجود ندارد. بنابراین توان مصرفی گره‌ها موضوع مهمی در این شبکه ها است. و استفاده از روش‌های دقیق و سریع ...

ثبت سفارش