پایان نامه بررسی تاثیر استاندارد های حسابداری ایران بر ویژگی های کیفی اطلاعات صورت های مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

word 79 KB 32210 51
مشخص نشده مشخص نشده حسابداری
قیمت قبل:۶۰,۵۰۰ تومان
قیمت با تخفیف: ۲۲,۰۰۰ تومان
دانلود فایل
 • بخشی از محتوا
 • وضعیت فهرست و منابع
 • چکیده:

  امروزه توسعه اقتصادی بر پایه دسترسی به منابع مالی برای سرمایه گذاری استوار می باشد. این در حالیست که تصمیم گروههای مختلف در خصوص سرمایه گذاری به نوبه خود به وجود یک سیستم اطلاعاتی مناسب بستگی دارد. استاندارد های حسابداری ایران کمک شایانی در افشای اطلاعات برای تصمیم گیریهای صحیح و آگاهانه گروههای مختلف بخصوص سرمایه گذاران دارند. به هر حال، اطلاعاتی که برای سرمایه گذاران و سایرین با اهمیت است، باید به نحو مطلوب ارائه  گردد تا در تصمیم گیری آنان مفید واقع شود. فرضیه این تحقیق به صورت زیر می باشد: استانداردهای حسابداری ایران بر ویژگیهای کیفی اطلاعات در صورتهای مالی شرکت های بورسی تاثیر دارند .

  دراین تحقیق حسابرسان معتمد سازمان بورس اوراق بهادارواساتید هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی منطقه پنج در جامعه آماری لحاظ شدند وتاثیر استانداردهای حسابداری ایران بر ویژگیهای کیفی اطلاعات درصورتهای مالی شرکتهای بورسی تهران در قالب پرسشنامه ای مورد سوال وبررسی قرار گرفت ودراین تحقیق از روش نمونه گیری تصادفی ساده (SRS)استفاده گردید .روشهای آماری که روی این پرسشنامه انجام داده شد، آمار استنباطی بوده است که از آزمونهای کلموگروف –اسمیرنوف وآزمون تی –استودنت تک نمونه ای استفاده شد. نتایج حاصل از این پژوهش درراستای فرضیه های مطرح شده به این شرح بودند که استانداردهای حسابداری ایران بر ویژگی مربوط بودن ٬قابلیت مقایسه و قابل فهم بودن اطلاعات در صورتهای مالی تاثیر بالا و بر ویژگی قابلیت اعتماد تاثیر پائینی دارند.جهت بررسی میزان تاثیر استانداردهای حسابداری ایران بر هر یک از ویژگی های کیفی از آزمون آنالیز واریانس برروی چهار شاخص مربوط بودن ٬قابلیت مقایسه ٬ قابلیت اعتماد و قابل فهم بودن اطلاعات استفاده گردید . بدین منظور با استفاده از آزمون مقایسه ای دوتایی میانگین ها دسته های دوتایی با یکدیگر مقایسه شد و رتبه اول این تاثیر گذاری را ویژگی مربوط بودن بدست آورد .

   

  واژگان کلیدی

  استاندارد های حسابداری، صورت های مالی، ویژگیهای کیفی.

   

   

  1- مقدمه:

  امروزه توسعه اقتصادی بر پایه دسترسی به منابع مالی برای سرمایه‌گذاری استوار می‌باشد. این در حالیست که تصمیم سرمایه‌گذاران در خصوص سرمایه‌گذاری،  به نوبه خود به وجود یک سیستم اطلاعاتی مناسب بستگی دارد.

  حسابداری یک سیستم اطلاعاتی است. این سیستم اطلاعاتی به عنوان زیر مجموعه سیستم‌های اطلاعاتی مدیریت،  وظیفه پردازش داده‌های مالی را برعهده دارد. اگرچه استفاده‌کننده بخش عمده‌ای از محصولات این سیستم اطلاعاتی،  مدیریت یک واحد اقتصادی است،  اما مدیریت بنا به وظایف و مسئولیت‌هایی که در قبال گروه‌های مختلف استفاده‌کنندگان مالی واحدهای اقتصادی دارد،  اطلاعات مختلفی را در اختیار استفاده‌کنندگان خارج از واحدهای اقتصادی قرار می‌دهد. گزارش‌های مالی سالانه از مهمترین محصول سیستم‌های اطلاعاتی حسابداری است که برای گروه‌های مختلفی از استفاده‌کنندگان خارجی اطلاعات مالی، در چهارچوب مشخصی ارائه می‌شود.

  ازآنجاییکه سرمایه گذاران و اعتباردهندگان دو گروه اصلی برون سازمانی اطلاعات  مالی بشمار می روند و فراهم کردن اطلاعات مربوط برای این دو گروه یکی از رسالت های اصلی مدیریت و سیستم های حسابداری می باشد لذا تصمیمات سرمایه گذاران واعتبار دهندگان و  استفاده آنها از اطلاعات دارای گستردگی بسیار بیشتری نسبت به سایر گروههای خارجی میباشد و به همین دلیل تصمیمات آنها دارای تاثیرات عمده ای در تخصیص منابع اقتصادی یک کشور است و توجه ویژه به نوع نیازهای اطلاعاتی این افراد ضرورت دارد. بنابراین گزارشگری مالی باید طبق استانداردهای حسابداری ایران اطلاعاتی فراهم سازد که برای سرمایه گذاران و اعتبار دهندگان بالفعل و بالقوه وسایر استفاده کنندگان در تصمیم گیریهای سرمایه گذاری واعطای اعتبار وسایر تصمیمات مشابه مفید واقع شود.

  لذا استانداردهای حسابداری در این راستا خواستار تهیه و تنظیم صورتهای مالی به گونه ای است که از یک طرف امکان اتخاذ تصمیمات آگاهانه با رعایت ویژگیهای کیفی اطلاعات حسابداری برای استفاده کنندگان را فراهم نموده و ازطرف دیگر باعث گمراهی آنان نشود . ویژگیهای کیفی در این راستا به شرح ذیل می باشند:

  دو ویژگی که باعث سودمندی محتوای اطلاعات حسابداری می شوند عبارتنداز مربوط بودن و قابل اتکاء (اعتماد) بودن این دو ویژگی را کیفیات اولیه می نامند.

   

  2-بیان مسئله:

  بر اساس نظر هیات استانداردهای حسابداری مالی تصمیمات سرمایه گذاران واعتبار دهندگان و  استفاده آنها از اطلاعات دارای گستردگی بسیار بیشتری نسبت به سایر گروههای خارجی می باشد و به همین دلیل تصمیمات آنها دارای تاثیرات عمده ای در تخصیص منابع اقتصادی یک کشور است. ازآنجاییکه سرمایه گذاران و اعتباردهندگان دو گروه اصلی برون سازمانی اطلاعات  مالی بشمار می روند و فراهم کردن اطلاعات مربوط برای این دو گروه یکی از رسالت های اصلی مدیریت و سیستم های حسابداری می باشد لذا توجه ویژه به نوع نیازهای اطلاعاتی در چارچوب ویژگیهای کیفی اطلاعات برای این افراد ضرورت دارد. باتوجه به اینکه استفاده کنندگان مزبور گزارشهای مالی را به عنوان یکی از منابع اصلی اطلاعات مالی در مورد واحدهای اقتصادی ملاک تصمیم گیری قرار می دهند  بنابراین گزارشگری مالی بر اساس نظرهیات استانداردهای حسابداری مالی باید اطلاعاتی فراهم سازد که برای سرمایه گذاران و اعتبار دهندگان بالفعل و بالقوه وسایر استفاده کنندگان در تصمیم گیریهای سرمایه گذاری واعطای اعتبار وسایر تصمیمات مشابه مفید واقع شود.( هیات استانداردهای حسابداری مالی ٬1978٬ص 30)

  لذا استانداردهای حسابداری در این راستا خواستار تهیه و تنظیم صورتهای مالی به گونه ای است که از یک طرف امکان اتخاذ تصمیمات آگاهانه با رعایت ویژگیهای کیفی اطلاعات حسابداری برای استفاده کنندگان را فراهم نموده و ازطرف دیگر باعث گمراهی آنان نشود . ویژگیهای کیفی در این راستا به شرح ذیل می باشند:

  دو ویژگی که باعث سودمندی محتوای اطلاعات حسابداری می شوند عبارتنداز مربوط بودن و قابل اتکاء (اعتماد) بودن این دو ویژگی را کیفیات اولیه می نامند.

  مربوط بودن به این معناست که اطلاعات توان ایجاد تفاوت در تصمیم را داشته باشد از طرفی اطلاعات حسابداری جهت قابل اتکاء (اعتماد) بودن باید عاری از خطا و سوگیری بوده و در ارائه ی آنچه ادعای ارائه آن را دارد صادق باشد.

  دو ضابطه ای که برای سودمندی ارائه اطلاعات مورد استفاده قرار می گیرند و ما از آنها با عنوان ویژگیهای ثانویه یاد می کنیم عبارتند از :

  1 – قابل مقایسه بودن استفاده کنندگان را به مقایسه چند شرکت با یکدیگر قادر می سازد.

  2 – قابل فهم بودن اطلاعاتی که‌ به‌ آسانی‌ برای‌ استفاده‌کنندگان‌ قابل‌ درک‌ باشد.

  در این تحقیق تلاش شده تا پاسخی صحیح و منطقی به سوالات ذیل داده شود:

  آیا استانداردهای حسابداری ایران بر ویژگی کیفی مربوط بودن در صورتهای مالی تاثیر دارند؟

  آیا استانداردهای حسابداری ایران بر ویژگی کیفی قابلیت مقایسه در صورتهای مالی تاثیر دارند؟

  آیا استانداردهای حسابداری ایران بر ویژگی کیفی قابلیت اعتماد در صورتهای مالی تاثیر دارند؟

  آیا استانداردهای حسابداری ایران بر ویژگی کیفی قابل فهم بودن در صورتهای مالی تاثیر دارند؟

  و نهایتاً به بررسی تاثیر استانداردهای حسابداری ایران بر ویژگی های کیفی اطلاعات در صورتهای مالی خواهیم پرداخت.

  Abstract:

  Today, economic expansion is based on access to financial resources for investment. Meanwhile, the decision of various groups for investing in turn depends on an appropriate information system. Iran accounting standards promotes accurate and informed decisions on the disclosure of information for different groups of people, especially investors. However, information that is important for investors and others should be provided appropriately insofar as to be useful in their decision. The research hypothesis is as follow: Iran accounting standards effect on information quality characteristics in the financial statements of stock companies. In this study, trustworthy accountants of stock exchange organization and Islamic Azad university professors (locale 5) are considered in statistical community and effect of Iran accounting standards on information quality characteristics in the financial statements of Tehran stock companies is investigated in questionnaire. In this research, simple random sampling method (SRS) is used. The inferential statistics methods(such as Kolmogorov-Smirnov and t-student single sample test) wereusedon the questionnaire. The obtained results of the study within posed hypothesizes showed that Iran accounting standards in financial statements have high effect on connecting feature, comparability, reliability, Understandable information and low effect in reliability feature. To evaluate the effect of Iran accounting standards on each of the qualitative features, variance analysis test was used on four mentioned indicators. Hereby, average of binary sets was compared together by usingabinarycomparison test and connecting feature got the first rank of this effectiveness.

   

  Keywords: accounting standards, financial statements, qualitative characteristics.

 • فهرست:

  ندارد
   

  منبع:

  آذر , ع و منصور مومنی ، 1381، "آمار و کاربرد آن در مدیریت" , جلد دوم , انتشارات سمت

  ارزیتون، و ،  1383،"بررسی رابطه ویژگی‌های ساختار مالی و عملکردی شرکت‌ها با سطح افشای اطلاعات در صورتهای مالی شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران" ,  پایان نامه کارشناسی ارشد حسابداری، دانشگاه شهید بهشتی

  بدری ،ا،1372،"اطلاعات حسابداری وتصمیم گیری:چند فرضیه رفتاری"،فصلنامه بررسی های حسابداری وحسابرسی،شماره4،صص 83-63.

  بست ،, ج  ، ترجمه حسن پاشا شریفی و نرگس طالقانی، 1376، "روش‌های تحقیق در علوم رفتاری" ،  تهران، انتشارت رشد

  بهرامفر،ن، و ولی اله رسولی،1377،"ویژگیهای کیفی اطلاعات حسابداری مدیریت ونقش آن در تصمیم گیری مدیریت"، فصلنامه بررسی های حسابداری وحسابرسی،شماره25،صص 109-86.

  تالانه، ع.، و حسین حمزه نخجوانی، 1371،"فرآیند تصمیم گیری افراد با استفاده از اطلاعات حسابداری"،نشریه حسابدار،شماره 12 ،صص60-56.

  جدیدی ،ع،1381،"بررسی تاثیر ویژگی های سیستم اطلاعات حسابداری بر بهبود تصمیم گیری مدیران گروه بهمن"،پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت،دانشگاه اصفهان

  جهانخانی ، ع  و علی پارساییان .، 1377، "مدیریت مالی" ، جلد  اول ، انتشارات سمت

  حساس یگانه ،ی، و علی اکبر یحیی پورف ،1382،"مبانی نظری گزارشگری تجاری"،مجله حسابدار،شماره 152،151،150 .

  خادم ،ح. ا،1375،" بررسی تاثیر اطلاعات حسابداری بر تصمیم گیری مدیران شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران"،پایان نامه کارشناسی ارشدحسابداری، دانشگاه تهران

  خاکی ، غ .ر، 1387 ، "روش تحقیق با رویکردی به پایان نامه نویسی" ، انتشارات بازتاب 

  خلیلی شورینی ، س .، 1376 ، "روش‌های تحقیق در علوم انسانی" ، انتشارات رشد

  سیف نراقی ،  م .،  1376، "روش‌های تحقیق در علوم رفتاری" ،  انتشارات آگاه

  صیدی ، ح،.  1387 ، " ارائه مدلی برای گزارشگری مالی در بازار سرمایه اسلامی (نمونه موردی ایران)" ، رساله دکتری حسابداری ، دانشگاه علامه طباطبایی

  عالی ور ، ع ، 1365 ، "افشاء در گزارشگری مالی" ، مرکز تحقیقات تخصصی حسابداری و حسابرسی سازمان حسابرسی

  قضاوی ، ا ،.  1378،  "بررسی عملکرد بورس اوراق بهادار تهران از جنبه نشر و افشاء اطلاعات از دیدگاه سرمایه گذاران و مقایسه آن با چند بورس معتبر کشورهای پیشرفته" ، پایان  نامه کارشناسی ارشد حسابداری ، دانشگاه علامه طباطبایی

  مکرمی ،ی،1374،"هدف از صورتهای مالی و ویژگی های کیفی اطلاعات مالی"، مجله حسابدار،شماره 110،صص13-6 .

  ملکیان ، ا .، 1376 ، "جامعیت گزارشهای سالانه و ویژگیهای مالی شرکتهای پذیرفته شده در سازمان بورس اوراق بهادار تهران" ، پایان نامه کارشناسی ارشد حسابداری ، دانشگاه شهید بهشتی

  نوری فرد ، ی .، 1377 ، "افشاء اطلاعات در گزارشهای مالی" ، موسسه حسابرسی

   

  منابع لاتین:

  Akhtaruddin ، M .,) 2006( , "corporate mandatory disclosure practices in bangladesh" , the  international journal of accounting    

  American Accounting Association , )1977(, "Conceptual framework for financial and reporting", elements of financial statements and their measurement, AAA.

  Braian , b.s ., )2001( ," improving financial reporting and disclosure" , January.

  Brian j.bushee and Christion  leuz ., )2005( , " Economic consequences of SECdisclosure regulation :  evidence  from the  OTC bullation board" , journal of accounting and economics .

  Brown Lee, F. Hawkins.,) 2001(," corporate financial reporting fourth edition", MC Graw-Hill Iewin.

  Buzby , stephen ., )1974( , "selected item of in formation and their disclosure in annual reports" , the  accounting  review , NO.3.

  Cerf , alanr ., )1961( ,"corporate reporting and investment disclosure" , berkeley the university of california.

  ‍‍Cook , T.E ., )1992( , "the impact of size , stock market listing and industry type on disclosure in annual reports of japanese listed corporations" , accounting and business research , vol . 22 , NO .87

  FASB .,) 1978 (, "objectives of financial reporting by business enterprises statement of financial accounting" , concept NO.1 , par,30 .

  Gular‚aras  and  david crowther ., )2008( , "developing sustainable reporting astandards", journal of applied accounting research , vol 9 , NO .1 . 

  Hendriksen, Erelouis.,) 1992(," Kolers dictionary for accountants", 5th.

  Kohler,Eric,(1983),"Dictionary for Accounting".New Jersey.Prentice-Hall.  

  McGrann,J,(2002),"Using Financial Information to Improve  Ranch Performance ", Department Of Agricultural  Economocs, Texas and  A.M.University.

  Shim j.k & Sieglej.G.,) 1975(, "managerial finance", MC Graw-Hill.

  Singhvi , s & H.B  desai .,) 1971( , "an emprical analysis of the quality of corporate financial Disclosure" , accounting review , january .

   

  Subject:

  Effect of Iran Accounting Standards on Qualitative Characteristics of Financial Statements Information About Companies listed in Tehran Stock Exchange


موضوع پایان نامه بررسی تاثیر استاندارد های حسابداری ایران بر ویژگی های کیفی اطلاعات صورت های مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران, نمونه پایان نامه بررسی تاثیر استاندارد های حسابداری ایران بر ویژگی های کیفی اطلاعات صورت های مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران, جستجوی پایان نامه بررسی تاثیر استاندارد های حسابداری ایران بر ویژگی های کیفی اطلاعات صورت های مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران, فایل Word پایان نامه بررسی تاثیر استاندارد های حسابداری ایران بر ویژگی های کیفی اطلاعات صورت های مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران, دانلود پایان نامه بررسی تاثیر استاندارد های حسابداری ایران بر ویژگی های کیفی اطلاعات صورت های مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران, فایل PDF پایان نامه بررسی تاثیر استاندارد های حسابداری ایران بر ویژگی های کیفی اطلاعات صورت های مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران, تحقیق در مورد پایان نامه بررسی تاثیر استاندارد های حسابداری ایران بر ویژگی های کیفی اطلاعات صورت های مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران, مقاله در مورد پایان نامه بررسی تاثیر استاندارد های حسابداری ایران بر ویژگی های کیفی اطلاعات صورت های مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران, پروژه در مورد پایان نامه بررسی تاثیر استاندارد های حسابداری ایران بر ویژگی های کیفی اطلاعات صورت های مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران, پروپوزال در مورد پایان نامه بررسی تاثیر استاندارد های حسابداری ایران بر ویژگی های کیفی اطلاعات صورت های مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران, تز دکترا در مورد پایان نامه بررسی تاثیر استاندارد های حسابداری ایران بر ویژگی های کیفی اطلاعات صورت های مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران, تحقیقات دانشجویی درباره پایان نامه بررسی تاثیر استاندارد های حسابداری ایران بر ویژگی های کیفی اطلاعات صورت های مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران, مقالات دانشجویی درباره پایان نامه بررسی تاثیر استاندارد های حسابداری ایران بر ویژگی های کیفی اطلاعات صورت های مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران, پروژه درباره پایان نامه بررسی تاثیر استاندارد های حسابداری ایران بر ویژگی های کیفی اطلاعات صورت های مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران, گزارش سمینار در مورد پایان نامه بررسی تاثیر استاندارد های حسابداری ایران بر ویژگی های کیفی اطلاعات صورت های مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران, پروژه دانشجویی در مورد پایان نامه بررسی تاثیر استاندارد های حسابداری ایران بر ویژگی های کیفی اطلاعات صورت های مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران, تحقیق دانش آموزی در مورد پایان نامه بررسی تاثیر استاندارد های حسابداری ایران بر ویژگی های کیفی اطلاعات صورت های مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران, مقاله دانش آموزی در مورد پایان نامه بررسی تاثیر استاندارد های حسابداری ایران بر ویژگی های کیفی اطلاعات صورت های مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران, رساله دکترا در مورد پایان نامه بررسی تاثیر استاندارد های حسابداری ایران بر ویژگی های کیفی اطلاعات صورت های مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

پایان­نامه جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد در رشته حسابداری چکیده: کسب بازدهی مازاد بر بازدهی بازار با درنظر گرفتن سایر شرایط مانند ریسک یکی از مهمترین موضوعات مورد بحث در تصمیم­گیری ها و برنامه­ریزی­های مالی می­باشد. در واقع حداکثرکردن سود و بازده سهامداران با مدیریت بر منابع و مصارف و با اجرای سیاست­های صحیح از وظایف و اهداف مدیریت مالی می­باشد. در این تحقیق تأثیر متغیرهای ...

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (M.A) مدیریت بازرگانی گرایش :مدیریت مالی چکیده دنیای کنونی، عصردانایی است. مواهب، دارایی های طبیعی و مشهود کلید کامیابی جوامع و سازمان ها نیستند، بلکه برخورداری و مدیریت سرمایه های نامشهود موجود در عرصه محیط پرتلاطم و چالش برانگیز سازمان ها، رمز موفقیت آنها محسوب می شوند. سازمان هایی که بتوانند این دارایی های نامشهود را به خوبی تشخیص ...

پايان­نامه کارشناسي ارشد رشته مديريت بازرگاني )گرايش مديريت مالي( مهر ماه 1391 فصل اول کليات تحقيق 1-1) مقدمه هزينه ­هاي ماليات بر درآمد از مهم­ترين هزينه­هاي شرکت ها م

پایان‌نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته مدیریت صنعتی (M.A) گرایش: مالی چکیده فعالان بازار سرمایه و ذینفعان شرکت های عرضه کننده سهام به ابزاری نیاز دارند تا بتوانند از طریق آن شرکت های مشابه را مقایسه نمایند و بر این اساس و با در نظر گرفتن هدف از سرمایه گذاری سهام مورد نظر را انتخاب نمایند. بنابراین طراحی مدل ارزیابی عملکرد و رتبه بندی شرکت های بیمه به عنوان یکی از ...

پایان نامه برای اخذ درجه کارشناسی ارشد در رشته حسابداری چکیده: هدف این پژوهش ارزیابی رابطه بین مسئولیت اجتماعی و کیفیت گزارشگری مالی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. در این پژوهش به منظور برآورد کیفیت گزارشگری مالی با استفاده از میانگین سه عامل مختلف شامل: تغییر سالانه در حسابهای دریافتنی،کل تعهدات و اقلام تعهدی سرمایه درگردش و جهت اندازه گیری مسئولیت ...

برای دریافت مدرک کارشناسی ارشد رشته مدیریت MBA گروه مدیریت چکیده اصل ثابتی در فرهنگ سرمایه گذاری وجود دارد مبنی بر اینکه سرمایه از ریسک و خطر گریزان است و به سوی بازده و سود تمایل دارد؛ به همین خاطراست که سرمایه­گذاران ریسک گریز، از ورود سرمایه خود به جایی که خطر و ریسک وجود دارد یا افق نامشخصی در برابر سود و اصل سرمایه­شان هست، امتناع می­کنند. هدف از انجام این پژوهش بررسی تاثیر ...

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد گرایش: حسابداری چکیده: نقش اصلی گزارشگری مالی، انتقال اثربخش اطلاعات به افراد برون سازمانی به روشی معتبر و به موقع است، که این امر در سایه شفافیت گزارشگری و افشا با کیفیت اطلاعات مالی تحقق می یابد. مرور مطالعات گذشته نشان می دهد شفافیت و کیفیت افشای اطلاعات مالی واحدهای اقتصادی ، تاثیرات مهمی بر استراتژی های سرمایه گذاران گذاشته است. این ...

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته حسابداری چکیده در شرایط واقعی بودن صورت های مالی ارایه شده، سود مبتنی بر سیستم حسابداری تعهدی می‌بایست بتواند اطلاعات با ارزشی را در خصوص وضعیت کنونی و چشم انداز آتی شرکت به بازار منعکس کند. در این حالت سود ممکن است منعکس کننده منافع شخصی مدیران بوده و سبب خطای پیش بینی تحلیلگران شده وموجب بروز ارزشگذاری نادرست سود از سوی بازار ...

پایان‌نامه کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی-گرایش مالی چکیده: پیشرفت تکنولوژی در دهه‌های اخیر، باعث تحول عظیمی در همه جنبه‌های زندگی بشر و منجر به حرکت به سمت اقتصاد دانش‌محور شده‌ است. با گسترش شرکت‌ها و تئوری نمایندگی، موضوع حاکمیت شرکتی به یکی از جنبه‌های اساسی تجارت تبدیل شده که روز به روز توجه بیشتری را به خود جلب می‌کند. یکی از روش‌های حاکمیت شرکتی تعیین نوع ساختار مالکیت و ...

پایان­­نامه‌ کارشناسی ارشد در رشته حسابداری چکیده بررسی رابطه بین تجدید ارائه صورت‌های مالی و رشد شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران صورت‌های مالی تجدید ارائه‌شده به‌صورت شفاف و صریح، پیام و علامتی پیرامون قابل‌اتکا نبودن صورت‌های مالی دوره‌های گذشته به استفاده‌کنندگان ارسال می‌کنند. ازاین‌رو تجدید ارائه صورت‌های مالی اثرات مخربی در پی خواهد داشت. این پژوهش به بررسی ...

ثبت سفارش