پایان نامه در جستجوی بهترین معیار ارزیابی عملکرد مالی در بازار سرمایه ایران به تفکیک صنعت و اندازه

word 1 MB 32212 252
مشخص نشده کارشناسی ارشد حسابداری
قیمت قبل:۷۹,۴۰۰ تومان
قیمت با تخفیف: ۲۴,۸۵۰ تومان
دانلود فایل
 • بخشی از محتوا
 • وضعیت فهرست و منابع
 • پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد

   گرایش: حسابداری

  چکیده:

  ارزیابی عملکرد مالی شرکت ها، از مهمترین موضوعات مورد توجه سرمایه گذاران ، اعتبار دهندگان ، دولتها و مدیران می باشد. مدیران به منظور ارزیابی عملکرد قسمتهای تحت پوشش خود از ارزیابی عملکرد استفاده میکنند.  سرمایه گذاران (سهامداران) به منظور ارزیابی میزان موفقیت مدیریت در به کار گیری سرمایه آنها و تصمیم گیری در مورد حفظ ، افزایش و یا  فروش سرمایه گذاری ؛ اعتبار دهندگان به منظور تصمیم گیری در مورد میزان نرخ اعطای اعتبار؛ به ارزیابی عملکرد می پردازند .مهمترین جنبه ای که توسط سرمایه گذاران در ارزیابی عملکرد در نظر گرفته می شود، این است که آیا برای آنها ارزش ایجاد شده است یا خیر.در سالهای اخیر تلاشهای زیادی شده است، تا شاخصهایی معرفی شود که بهتر بتواند اهداف سهامداران را بر آورده سازد. یکی از جدید ترین این شاخصها، ارزش افزوده اقتصادی تعدیل شده می با شد ؛که هزینه فرصت همۀ منابع به کار گرفته شده را در نظر می گیرد و تحریفات ناشی از به کار گیری روشهای مختلف حسابداری توسط مدیریت  و همچنین اثر تورم را تعدیل نموده و تنها معیار عملکردی است که ارتباط مستقیم با ارزش بازار سهام دارد و به وسیله آن می توان اضافه ارزش در قیمت سهام هر شرکتی را توضیح داد. در این پژوهش، تبیین نوع معیار ارزیابی عملکرد مالی  مناسب، در شرایط بازار سرمایه ایران در دوره زمانی 1387-1384 مورد بررسی قرار گرفته است. ابتدا متغیر های پژوهش مورد شناسائی قرار گرفته و جهت تجزیه و تحلیل اطلاعات، از داده های بدست آمده از نرم افزار ره آورد نوین؛ برای محاسبه متغیر های  پژوهش ، توسط نرم افزار Excel استفاده شده است. این داده ها جهت آزمون فرضیه ها توسط نرم افزارSPSS   به کمک آماره- های توصیفی و استنباطی نظیر تحلیل همبستگی، مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. از تحقیق نتایج زیر حاصل شده است:

  فرضیه اصلی اول: بین ارزش افزوده اقتصادی تعدیل شده و ارزش افزوده بازار در بازار سرمایه ایران رابطه معنی داری وجود دارد. ضریب تعیین تعدیل شده بین دو متغیر ارزش افزوده اقتصادی تعدیل شده و ارزش افزوده بازار در بازار سرمایه ایران  برابر 266/0 می باشد و نشان می دهد که 6/26% از تغییرات ارزش افزوده بازاربه ارزش افزوده اقتصادی وابسته است ؛  sig (سطح معنی داری) کمتر از 0.05 می باشد که بیانگر وجود همبستگی در سطح متوسط بین این دو متغیر می باشد  . با توجه به این که در جدول مربوط به آزمون خطی بودن مدل ، sig کمتر از پنج درصد می باشد، فرض خطی بودن رابطه بین دو متغیر تایید می گردد  و فرضیه اصلی اول تحقیق، تأئید می شود .

  فرضیه اصلی دوم : بین ارزش افزوده اقتصادی و ارزش افزوده بازار در بازار سرمایه ایران رابطه معنی داری وجود دارد. ضریب تعیین تعدیل شده بین دو متغیر ارزش افزوده اقتصادی تعدیل شده و ارزش افزوده بازار در بازار سرمایه ایران  برابر 169/0می باشد و نشان می دهد که 9/16% از تغییرات ارزش افزوده بازاربه ارزش افزوده اقتصادی وابسته است ؛ sig (سطح معنی داری) کمتر از 0.05 می باشد که بیانگر وجود همبستگی در سطح متوسط بین این دو متغیر می باشد  . با توجه به این که در جدول مربوط به آزمون خطی بودن مدل ، sig کمتر از پنج درصد می باشد، فرض خطی بودن رابطه بین دو متغیر تایید می گردد  و فرضیۀ اصلی دوم تحقیق، تأئید می شود .

  فرضیه اصلی سوم : فرضیه اصلی 3 : بین معیار های سود آوری وارزیابی عملکرد (نظیر بازده حقوق صاحبان سرمایه ،   بازده سرمایه گذاری ، رشد سود هر سهم ، نرخ سود باقیمانده ، نرخ بازده فروش، نرخ قیمت به سود سهام و نرخ سود پرداختی سهام) ،با ارزش افزوده بازار ،در بازار سرمایه ایران رابطه مثبت وجود دارد. مؤلفه های آماری به دست آمده از آزمونهای آماری مربوط به متغیرهای این فرضیه و ارزش افزوده بازار نشان می دهد که به جز نرخ قیمت به سود سهام سایر متغیرها دارای ارتباط رابطه خطی و مثبت با ارزش افزوده بازارهستند ؛در نتیجه فرض خطی بودن رابطه بین متغیرهای مورد بررسی با ارزش  افزوده بازار (به جز متغیر نرخ قیمت به سود سهام)  تایید می گردد.

  فرضیه اصلی چهارم : ارزش افزوده اقتصادی تعدیل شده در مقایسه با سایر معیار های ارزیابی عملکرد  مالی ، در بازار سرمایه ایران؛قدرت تبیین بیشتری از ارزش افزوده بازار را نشان می دهد. بررسی R2 تعدیل شدۀ مربوط به رابطۀ  MVAبا سایر متغیرها نشان می دهد که ،ضریب تعیین تعدیل شده ارزش افزوده اقتصادی تعدیل شده همواره به طور قابل ملاحظه ای بالاتر از R2 تعدیل شده سایر متغیر های مستقل پژوهش بوده است.لذا این نظریه را می پذیریم که در بازار سرمایه ایران ؛معیار REVA بیشترین رابطه مثبت را با ارزش افزوده بازار دارد و می توان از آن به عنوان برترین معیار ارزیابی عملکرد مالی  نام برد.

  فرضیه اصلی پنجم: نوع صنعت بر ارتباط  بین معیارهای عملکرد مالی و ارزش افزوده بازار،تأثیر گذار است. آزمونهای آماری مربوطه نشان میدهد  که  متغیر کنترل صنعت بر میزان روابط بین متغیر های مستقل و وابستۀ تحقیق تأثیر گذار است؛در نتیجه فرضیه اصلی پنجم نیز، تایید می گردد.    فرضیه اصلی ششم : اندازۀ شرکتها بر ارتباط  بین معیارهای عملکرد مالی و ارزش افزوده بازار،تأثیر گذار است.آزمونهای آماری مربوطه نشان میدهد  که  متغیر کنترل انداره بر میزان روابط بین متغیر های مستقل و وابستۀ تحقیق تأثیر گذار است؛در نتیجه فرضیه اصلی ششم نیز، تایید می گردد. به اعتبار دهندگان ، سهامداران و کلیه فعالان  بازار سرمایه پیشنهاد می شود، ازاین معیار جهت ارزیابی عملکرد مالی شرکتها و مدیران آنها استفاده نموده و درارزیابی سهام شرکتها  این معیارها را در کنار سایر معیار ها؛ در جهت نیل به هدف اصلی که همانا حداکثر کردن ثروت سهامداران است، به کار گیرند.نتایج به دست آمده در این پژوهش با نتایج حاصله از  تحقیقات  ملبورن و همکاران[1] (1997) مطابقت کاملی را نشان میدهد.

   

  مقدمه:

  سنجش عملکرد مالی[2] شرکت ها در فرایند تصمیم گیری،با توجه به توسعه واهمیتِ نقش بازار سرمایه از مهمترین موضوعات در حوزۀ مالی و اقتصادی است. ارزش افزودۀ اقتصادی[3] وارزش افزودۀ تعدیل شدۀ اقتصادی[4] از مهمترین معیارهای سنجش عملکردِ مالی هستند. تحقیقات متعددی در سطح بین المللی انجام شده و موافق با این دیدگاه است که  ارزش افزودۀ اقتصادی تعدیل شده در مقایسه با سایر معیارهای ارزیابی عملکرد مالی سنتی بیشترین همبستگی را با ارزشهای بازار دارد. مهمترین هدف مطالعۀ حاضر ، تبیین تئوریک شاخص های سنجش عملکرد مالی، آزمون این شاخص ها و ارائۀ شواهد لازم به منظور کمک به فعالان بازار سرمایۀ ایران ، برای اتخاذ تصمیمات منطقی در فرآیند سرمایه گذاری است. این پژوهش از نوع پژوهش های کاربردی می باشد و بر مبنای روش و ماهیت در طبقه بندی تحقیقات همبستگی  قرار می گیرد و با استفاده از رگرسیون ساده و چند متغیره  به بررسی میزان رابطۀ همبستگی بین ارزش افزودۀ اقتصادی تعدیل شده و سایر معیارهای نوین و سنتی عملکرد مالی با ارزش افزوده بازار[5]، پرداخته است. یافته های پژوهش حاضر ادعا دارد که ارزش افزودۀ اقتصادی تعدیل شده، نسبت به ارزش افزودۀ اقتصادی ودیگر شاخصهای ارزیابی عملکرد مالی سنتی ، همبستگی بیشتری را با ارزش افزودۀ بازار در سالهای 1387-1384  نشان  می دهد و به اعتبار دهندگان ، سهامداران و کلیۀ فعالان  بازار سرمایه پیشنهاد می شود که ازاین معیار جهت ارزیابی عملکرد مالی شرکت ها و مدیران آن ها استفاده نموده و در ارزیابی  شرکت ها  این معیارها را در کنار سایر معیار ها؛ به کار گیرند. نتایج به دست آمده در این پژوهش با نتایج حاصل از  تحقیقات  ملبورن و دیگران[6] مطابقت کاملی را نشان میدهد.

   

  Abstract:

  Financial performance measurement of companies is among most important subjects considered by investors, creditors, governments and managers. Mangers use performance measurement in order to evaluate the performance of parts under their coverage. Investors (shareholders) evaluate the performance in order to evaluate the success rate of management in applying their capital and decisions making for maintain, increase or soling investment and creditors use it to make decision about amount of rate of credit granting. The most important aspect that investors consider in evaluating performance is that whether any value has created for them or not. In recent years much efforts has been to introduce indices that could better fulfill the goals of shareholders. One of these new indices is refined economic value added; that it considers the cost of opportunity of all resources applied and it also modulate the distortions due resulted from using different methods of accounting by management and also the effect of inflation and it is the only operational criterion that has direct relation to market value of stocks and by using it the added value of price of stocks of each company can be explained. In this study, the representation of the kind of criterion of suitable financial performance evaluation, in the context of Iran capital market in the period 1384-1387 is considered. First the variables of research were identified and for analyzing information, data obtained from Software RahavardNowin were used for accounting the variables of research by software Excel. These data were analyzed to test hypotheses by using software SPSS by help of descriptive and inferential statistics - such as correlation analysis.از تحقیق نتایج زیر حاصل شده است: The following research results have been obtained:

  The first main hypothesis: there is a meaningful relationship between refined Economic Value Added and market value added of Iran market capital. Adjusted coefficient of determination between two variables refined economic value added and market value added in Iran the capital market is 0/266 and it show that 26/6% of changes of market value added is dependent to economical value added;sig (meaningful level) is lower than 0.05 that indicator of correlation between these two variables at the moderate level. Regarding to this that sig is lower than 5% in the table related to test of linearity of model, the hypothesis of the linearity of relationship between two variables is verified and the first hypothesis of research is verified.

  The second main hypothesis: there is a meaningful relationship between economical value added and market value added of Iran capital market. Adjusted coefficient of determination and market value added in Iran capital market is 0.169 and it show that 16.9%of changes of market value added is dependent to economical value added; sig (significant level) is lower than 0.05 that is indicator of correlation between these two variables at the moderate level. Regarding to this fact that sig is lower than five percent in the table related to test of linearity of the model, the hypothesis of linearity relation between two variables is verified and the second main hypothesis is verified.

  The third main hypothesis: there is a positive relationship between criteria of profitability and performance measurement(such as returns of investing owners ,return on investment, growth of earning per share, rates of remaining interest, rate of sales return, price rate to dividend and interest rates of paid shares) with market value-added in the Iran capital markets. Statistical components obtained from statistical tests related to variables of this hypothesis and market value added indicated that except the price rate to the dividends, other variables have positive linear relationship with market value added; so the hypothesis of linear relationship between variables studied with market value added(except of price rate to dividends) is verified.

  Fourth main hypothesis: refined economical value added shows more explaining power of market value added than other criteria of financial performance measurement, in Iran capital market. Study of refined R2 related to relationship of MVA with other variables, shows that refined coefficient of determination of refined economical value added always is considerably more than refined R2 of other independent variables of research. So we accept this hypothesis that in Iran capital market; criterion REVA has the most positive relationship with market value added and it can be termed as the best criterion for financial performance measurement.

  The fifth main hypothesis: the kind of industry is effective on the relationship between criteria of financial performance and market value added. Statistical tests show that the variable of industry control is effective on the relation rate between dependent and independent variables of research; so the fifth hypothesis of research is validated.

  The sixth main hypothesis: the size of companies is effective on the relationship between criteria of financial performance and market value added. The related statistical tests show that variable of size control is effective on the relation rate between dependent and independent variables of research; so the sixth hypothesis is verified.It are recommended to all creditors, shareholders and all activators of capital market to use this criterion to evaluate performances of companies and their managers and in evaluating stocks of companies, use  these criteria along with other criteria for attaining the main purpose that is to maximize the wealth of shareholders.

 • فهرست:

   

  چکیده:.. ...1

  مقدمه:.. 3

  فصل اول: کلیات تحقیق

  1-1-مقدمه : 5

  2-1بیان مسئله تحقیق. 6

  3-1 اهمیت و ضرورت تحقیق. 8

  4-1 اهداف تحقیق. 9

  5-1 چارچوب نظری. 10

  6-1 مدل  تحقیق: 13

  1-6-1 متغیر های مستقل. 13

  1-1-6-1معیارهای ارزیابی عملکرد و سود آوری سنتی نظیر: 13

  2-1-6-1معیار های نوین سنجش عملکرد: 15

  2-6- 1متغییر وابسته: 18

  3-6- 1متغییر کنترل: 18

  7-1 فرضیه های تحقیق. 19

  8-1 تعریف واژه ها و اصطلاحات تحقیق: 20

  فصل دوم: مروری بر ادبیات تحقیق

  1-2- مقدمه: 24

  2-2 شاخصهای سنجش عملکرد (سنتی ونوین ) 25

  1-2-2 شاخص های غیر مالی. 26

  2-2-2 شاخص های مالی. 28

  3-2 معیارهای مالی سنتی. 28

  1-3-2 بازده سرمایه گذاری  (ROI) 28

  2-3-2 سود باقیمانده (RI) 29

  3-3-2 بازده فروش. 30

  5-3-2 قیمت به عایدی هر سهم. 31

  6-3-2 معیارهای ارزیابی شرکت. 32

  1-6-3-2 معیار اول – سود. 32

  2-6-3-2 معیار دوم– سود هر سهم. 33

  3-6-3-2 معیار سوم– رشد سود. 34

  4-6-3-2 معیار چهارم –نرخ بازده سرمایه گذاری. 34

  4-2 دلایل مطرح شده EVA. 35

  1-4-2 تفکر مبتنی بر ارزش. 36

  2-4-2 ارزش افزوده اقتصادی . 37

  4-4-2 محاسبه نرخ بازده سرمایه بر اساس رویکرد تأمین مالی. 39

  1-4-4-2 حذف اثرات بدهی ها. 39

  2-4-4-2 مرحله دوم حذف اثرات سایر انحرافات مالی. 40

  3-4-4-2 مرحله سوم حذف انحرافات حسابداری. 40

  4-4-4-2 انواع معادل های سرمایه و تأثیرآنها بر NOPAT و CAPITAL. 41

  5-4-4-2 ذخیره مالیات بر درآمد معوق. 42

  6-4-4-2 ذخیره LIFO.. 42

  7-4-4-2 استهلاک انباشته سرقفلی. 43

  8-4-4-2 سرقفلی ثبت نشده. 43

  9-4-4-2 دارائی های نامشهود. 44

  10-4-4-2 تبدیل تلاشهای موفقیت آمیز به هزینه یابی کامل. 44

  11-4-4-2 سایر ذخایر معادل های سرمایه. 45

  5-4-2 محاسبه نرخ بازده سرمایه از دیدگاه عملیاتی. 45

  6-4-2 تعادل بین رویکرد مالی و رویکرد عملیاتی. 46

  7-4-2 تجزیه و تحلیل نرخ بازده سرمایه. 47

  8-4-2 استاندارد سازی EVA. 48

  9-4-2 دگرگونی EVA. 50

  10-4-2 تکامل EVA. 50

  11-4-2 اهمیت EVA در مقابل سود حسابداری و شاخص های مبتنی بر سود  52

  12-4-2 کاربرد های EVA. 52

  1-12-4-2 کاربردها داخلی EVA : 52

  2-12-4-2 کاربردهای خارجی EVA. 54

  13-4-2 کاربرد EVA به عنوان معیار سنجش عملکرد و جبران خدمات. 56

  14-4-2 ارزش افزوده اقتصادی (EVA) به عنوان تکنیک های ارزشیابی  57

  15-4-2 معایب ارزش افزوده اقتصادیEVA. 58

  16-4-2 مفاهیم مرتبط با EVA. 59

  1-16-4-2  ارزش افزوده بازار. 59

  2-16-4 -2 ارزش افزوده اقتصادی تعدیل شده یا REVA. 60

  17-4-2 نقش EVA و MVA در سیستم پاداش. 60

  18-4-2 مزایای بکارگیری EVA همراه با ABC.. 62

  19-4-2 هزینه سرمایه. 62

  20-4-2 نرخ هزینه سرمایه (C) 62

  21-4-2 اهمیت نرخ هزینه سرمایه. 63

  22-4-2 روشهای محاسبه نرخ هزینه سرمایه. 63

  23-4-2 منابع تامین مالی شرکتها. 64

  1-23-4-2 نرخ هزینه بدهی. 64

  2-23-4-2 نرخ هزینه سهام ممتاز ( ) 64

  3-23-4-2 هزینه سود انباشته و سهام عادی (Ke,Ks) 65

  24-4-2 روش های محاسبه هزینه سود انباشته. 66

  1-24-4-2 مدل قیمت گذاری دارایی سرمایه ای. 66

  2-24-4-2 روش بازده اوراق قرضه به علاوه صرف ریسک. 66

  3-24-4-2 روش جریان نقدی تنزیل شده. 67

  4-24-4-2 استفاده از ریاضیات مالی. 68

  25-4-2 هزینه سهام عادی جدید (Ke) 68

  26-4-2 ترکیب هزینه سرمایه یا میناگین موزون سرمایه. 68

  27-4-2 مزایای EVA. 69

  28-4-2 راه درست اندازه گیری ارزش ، تأمین مالی خارج ترازنامه  70

  29-4-2 ارزش افزوده اقتصادی و سه بازی مدیران. 71

  1-29-4-2 بازی سرمایه به کار گرفته. 71

  2-29-4-2 بازی رشدهای آینده. 72

  3-29-4-2 بازی انتقال ریسک. 72

  30-4-2 ارزش افزوده اقتصادی ، سود اقتصادی و ارزش افزوده نقد  73

  31-4-2 EVA  CVA,EP, به عنوان شاخص های مدیریت عملکرد. 73

  32-4-2 سودمندی شاخص های EVA  CVA,EP, 73

  33-4-2 نتایج استفاده از EVA  CVA,EP,  برای پاداش مدیران اجرایی  73

  34-4-2 بازده حقوق صاحبان سهام. 74

  35-4-2 محدودیت های استفاده از ROE. 76

  36-4-2 اشکالات نرخ بازده حقوق صاحبان سهام ROE. 77

  37-4-2 بازده سرمایه گذاری. 78

  38-4-2 سیستم دو پونت. 78

  5-2 نتیجه گیری. 80

  6-2 سابقه تحقیق. 81

  1-6-2 تحقیقات خارجی. 82

  2-6-2 نتایج تحقیقات در مجامع دانشگاهی ایران. 83

  فصل سوم: روش اجرای تحقیق

  1-3- مقدمه: 86

  2-3 روش تحقیق. 86

  3-3 جامعه مطالعاتی. 87

  4-3 قلمرو تحقیق. 88

  1-4-3 قلمرو  مکانی تحقیق. 88

  2-4-3 قلمرو زمانی تحقیق. 88

  3-4-3 قلمرو موضوعی تحقیق. 88

  5-3 روش های جمع آوری اطلاعات. 88

  6-3 روش تجزیه و تحلیل  اطلاعات. 89

  1-6-3 تحلیل همبستگی پیرسون و رگرسیون ساده خطی: 89

  8-3 اعتبار درونی و برونی پژوهش. 95

  فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داه ها

  1-4-‏ مقدمه‏: 98

  2-4  شاخص های توصیفی متغیرها. 98

  3-4 روش آزمون فرضیه ها ی تحقیق. 100

  4-4  تجزیه و تحلیل فرضیه های تحقیق. 101

  1-4-4 بررسی فرض نرمال بودن متغیرها: 102

  2-4- 4 خلاصه تجزیه وتحلیل ها به تفکیک هرفرضیه به شرح ذیل بیان می شود: 103

  1-2-4-4 تجزیه و تحلیل و آزمون فرضیه اصلی اول: 103

  2-2-4-4 تجزیه و تحلیل و آزمون فرضیه اصلی دوم. 106

  3-2-4-4 تجزیه و تحلیل و آزمون فرضیه اصلی سوم. 110

  4-2-4-4 تجزیه و تحلیل و آزمون فرضیه اصلی چهارم. 137

  5-2-4-4 تجزیه و تحلیل و آزمون فرضیه اصلی پنجم. 141

  6-2-4-4 تجزیه و تحلیل و آزمون فرضیه اصلی ششم. 143

  فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات

  1-5-مقدمه: 146

  2-5 ارزیابی و تشریح نتایج آزمون فرضیه ها طبق شرایط متغیرها  147

  1-2-5 نتایج فرضیه اصلی اول. 147

  2-2-5 نتایج فرضیه اصلی دوم. 147

  3-2-5 نتایج فرضیه اصلی سوم. 148

  1-3-2-5 نتایج فرضیه فرعی الف. 148

  2-3-2-5 نتایج فرضیه فرعی ب. 148

  3-3-2-5 نتایج فرضیه فرعی ج. 149

  4-3-2-5 نتایج فرضیه فرعی د. 149

  5-3-2-5 نتایج فرضیه فرعی ه. 150

  6-3-2-5 نتایج فرضیه فرعی و. 150

  7-3-2-5 نتایج فرضیه فرعی ز. 150

  4-2-5 نتایج فرضیه اصلی چهار. 151

  5-2-5 نتایج فرضیه اصلی پنجم. 151

  6-2-5 نتایج فرضیه اصلی ششم. 152

  3-5 نتیجه گیری کلی تحقیق. 152

  4-5 پیشنهادها. 153

  1-4-5 پیشنهاد هایی مبتنی بر یافته های فرضیات پژوهش. 154

  2-4-5 پیشنهادهایی  برای پژوهش های آتی. 154

  5-5 محدودیت های تحقیق. 155

  پیوستها:

  جدول  مربوط به صنایع و نام شرکت های نمونه آماری. 157

  منابع و ماخذ:

  منابع فارسی: 162

  منابع لاتین: 165

  فهرست منابع اینترنتی. 168

   

  منبع:

   

  1. آذر، ع. و منصور مؤمنی،1385، «آمار و کاربرد آن در مدیریت»، انتشارات سمت، جلد دوم، چاپ نهم، تهران،ص 212-183.

  2. ایزدی نیا،ن،1382،«ارزشیابی واحدهای تجاری با استفاده از مدل های ارزش افزوده اقتصادی و جریان های نقدی آزاد(FCF)و تعیین شکاف قیمت  و ارزش سهام»،رساله دکترا دانشگاه علامه طباطبایی، ص 206-168.

  3. پارسائیان ،ع،1384، «تئوری حسابداری»،تهران:دفتر پژوهش های فرهنگی،ص 386. 

  4. پناهیان ،ح،1383،«کاربرد ارزش افزوده اقتصادی در تصمیم گیری مالی».نشریه سرمایه،سال سوم،شماره سوم،ص 35.

  5. جلیلی،م و محمد طالبی ،1381،«کاربرد اطلاعاتی ارزش افزوده اقتصادی در ارزیابی عملکرد مالی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران».پیام مدیریت. شماره های 3و4،ص 158-141.

  6. جمشیدی،خ،1381،«آمار و کاربرد آن در مدیریت»، تهران،انتشارات دانشگاه پیام نور، ص253.

  7. جهانخانی ،ع و احمد ظرفیت فرد،1374،«آیا مدیران و سهامداران از معیار مناسبی برای اندازه گیری ارزش شرکت استفاده می کنند؟».فصلنامه علمی پژوهشی تحقیقات مالی،ص 126-76.

  8. جهانخانی ،ع و سعید عبدالله زاده،1373،«نقد بر چگونگی قیمت گذاری سهام در بورس اوراق بهادار تهران».فصلنامه علمی پژوهشی تحقیقات مالی،ص 94-75.

  9.   حاتمی،ل،1386،«بررسی تطبیقی ارزیابی عملکرد شرکتها با استفاده از شاخص های ARR,ROE,ROI.EVA»، پایان کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اراک، ص 118 - 1.

  10. حجازی، ر،1386،«مقایسه رابطه ارزش افزوده بازار و ارزش افزوده اقتصادی با معیارهای حسابداری در بورس اوراق بهادار تهران»، پژوهشنامۀ اقتصادی،ص251- 237.

  11. حسینی ،ع،1385،«بررسی  رابطه ارزش افزوده بازار با معیارهای حسابداری و ارزش افزوده اقتصادی دربورس اوراق بهادار تهران»،پایان نامه کارشناسی ارشد حسابداری،دانشگاه علامه طبا طبایی تهران،ص 139-1.

  12. خاکی، غ ،1375، «روش تحقیق با رویکردی به پایان نامه نویسی»، انتشارات بازتاب، چاپ هشتم، ص1- 429 .

  13. خلیلی،ی.ع.،1380،« ارتباطات بین ارزش افزوده اقتصادی و سود هر سهم در بورس اوراق بهادار ایران» پایان نامه کارشناسی ارشد ، رشته حسابداری ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز ،ص 3.

  14. خورشیدی ،م و حمید قریشی،1381،«مدیریت سرمایه گذاری پیشرفته»، انتشارات نشر آگاه ،چاپ دوم، ص254.

  15. دلاور، ع،1374،«مبانی نظری و عملی پژوهش در علوم انسانی و اجتماعی»،انتشارات رشد تهران.

  16. دوانی، غ،ح.،1381،«بورس سهام (نحوه قیمت گذاری سهام)»، نشر مؤسسه حسابرسی،ص73.

  17. رستگاری ، ن،1386، « محتوای اطلاعاتی ارزش افزودۀ اقتصادی برای پیش بینی سود » ، مجله اجتماعی و انسانی دانشگاه شیراز ، دورۀ بیست و ششم ، شماره اول ، بهار (پیاپی 50) ،ص1-156.

  18. رضایی،غ،1380، «تاثیر وجود همبستگی بین ارزش افزوده اقتصادی و ROE در ارزیابی عملکرد شرکتهای صنعت وسایط نقلیه بورس اوراق بهادار تهران»پایان نامه کارشناسی ارشد،دانشگاه علامه طباطبایی،ص162.

  19. ریوداد، ف،1388،«بررسی رابطه بین ارزش افزوده بازار (MVA) ، با ارزش افزوده اقتصادی (EVA) و معیارهای متداول حسابداری» ، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه علامه طباطبایی ، ص3.

  20. رهنمای رود پشتی ، ف،1385،«بررسی و ارزیابی کارکرد ارزشی افزوده اقتصادی و ارزش افزوده بازار جهت ارزیابی عملکرد اقتصادی شرکتها »، پژوهشنامۀ اقتصادی،ص175-156.

  21. رهنمای رودپشتی، ف. و دیگران،1386، "مدیریت مالی راهبردی"، انتشارات MCG،ص360 و372.

  22. سراجی،ح،1383،«بررسی ارتباط میان ارزش افزوده اقتصادی ،سود قبل از بهره و مالیات، جریان نقدی فعالیتهای عملیاتی با ارزش بازار سهام شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران»، مجله بررسی های حسابداری و حسابرسی،سال یازدهم-شماره 37،ص30-21.

  23. سرمد، ز.  و همکاران،1381، "روش تحقیق در علوم رفتاری"، تهران ، نشر آگاه.

  24. شباهنگ،ر،1382،«تئوری حسابداری، جلد اول از انتشارات مرکز تحقیقات تخصصی حسابداری و حسابرسی »،سازمان حسابرسی ،صفحۀ 86.

  25. عالی پور، م.ر،1383«بررسی رابطه همبستگی بین اندازه شرکت عملکرد مرتبط با EVA در شرکتهای فعال در صنعت سیمان»،پایان نامه کارشناسی ارشد حسابداری دانشگاه تهران ،ص115.

  26. قربانی، س،1377، «تغییرات سود در قبال تغییرات ارزش افزوده و در شرکتهای تولیدی تابع سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران»، پایان نامه کارشناسی ارشد حسابداری دانشگاه  تهران، ص152.

  27. قنبری ،ع،1386، بررسی رابطه بین EVA ونسبتهای مالی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران» پایان نامه کارشناسی ارشد دانشگاه تهران ص181.

  28. کاووسی ، ع،1382،«ارتباط بین Qتوبین و EVA در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران» ، پایان نامه کارشناسی ارشد ، دانشگاه علامه طباطبایی ،ص 144-1.

  29. مهدوی، غ،1386،« محتوای اطلاعاتی ارزش افزودۀ اقتصادی برای پیش بینی سود » ، مجله اجتماعی و انسانی دانشگاه شیراز ، دورۀ بیست و ششم ، شماره اول ،ص 156-137.

  30. نظریه، ز،1379،«ارزیابی رابطۀ بین سود هر سهم و ارزش افزوده اقتصادی در شرکتهای محصولات کانی غیرفلزی» ، پایان نامه کارشناسی ارشد ، دانشگاه علامه طباطبایی ،ص154 .

  31. نوروش ، الف،1383، «بررسی رابطه جریانهای نقد عملیاتی ، سود عملیاتی و ارزش افزوده اقتصادی با ثروت ایجاد شده برای سهامداران» ، بررسی های حسابداری و حسابرسی ، سال یازدهم –شماره 37 ، ص146-112.

  32. نوروش، الف و بیتا مشایخی ،1383، «محتوای افزاینده اطلاعاتی ارزش افزوده اقتصادی و ارزش افزوده نقدی در مقابل سود حسابداری و وجوه نقد حاصل از عملیات»، تحقیقات مالی، شماره 17،ص 150-122.

   

   

   

   

   

   

   

  منابع لاتین:

   

  1. Chen, S. and Dodd, J. L. (2001). “Operating Income, Residual Income and EVA (TM):Which Metric Is More Value Relevant?”.Journal of Managerial Issues. 13(1),p:65-87.

  2. De Villiers ,E. (1998),”Economic Value Added as NanagementTool”,P: 31.

  3. De Wet, J. ,(2004) ,” SterategicApprouch in Managing Sharholder Wealth for Companies Listed on the JSE Securities Exchange South Africa”, Doctoral Thesis, Univerccity of Pretoria, p:234.

  4. Ferguson, R., &Rentzeler, J.,& Yu, S. ,(2005) , “Does Economhc Value added Improve Stock Performance Peofitability?” , Journal of Applied Finance , Fall –winter,NO.1,PP: 14 ,101-113.

  5. Fernandez, P. ,(June 2001),”Economic Profit and Cash Value Added do NOT Measure Shareholder Value Creation”,SSRN, Working Paper .P:1-17.

  6. Finegan, P.T. (1991)”Maximizing Sharholder Value at the Private Company”.,Journal of Applied Corporate Finance, Vol.4 No.1,pp30-45.

  7. Fweston,J, Copeland.T.E.,(1992),”Weighted Average Cost of Capital” Managerial Finance. Dryden Press. 9th ed,pp:42-71

  8. Jeffery M, Baaidor&et.al(1997) ,”the search for the best financial performance measure, financial analysts” . may / Hun,P11.

  9. J. H. V. H. Dewet, (2001), “A Strategic Approach in Managing Shareholder Wealth for Companies Listed on the JSE Seccurities Exchange South Africa”, Doctoral Thesis, PP:21-28.

  10. Kazaima. J.K &Turetsky ,H.F,(2004).”The MVA-EVA. Relationship Seperation of Market Driuen Versus FhrmDriuen Effects”, New York :Harper Business Publisher. P:74.

  11. Keramer,J.K&Pashner,G. (1997)”An Empricial Analysis of Economic Value Added as a Proxy for Market Value Added”.,Financial Practice and Education, P:41-49.

  12. Key, Thomas. (2002) “Fair Market Value of Stock”.,Availabel :http://WWW.taxes.yaho.com/stateformes.htm ,p:31.

  13. Lee ,Scotte.(1996) “The Correlation Between Economic Value Added and the Market Value of Companies”.MDDisserrtation, California State University., p:86.

  14. Leiman, R.T.(1999)”Some New Evidence on EVA Companies”.,Journal of Applied Finance,NO.1, p:80-91.

  15. Medriess, d.,(2005) “Using Economic Value Added Analysis For Measuring Financial Performance”,Journal of Applied Finance,No.1, P: 14 ,80-113.

  16. Morris, Robert. (2001)” Economic Value Added”.,Availabel: http://WWW.FODreams.com,p:1-16.

  17. Melbourn, M. et.al .(1997), “The search for the best financial performance measure, financial analysts” , New York :Harper Business Publisher., may /Hun P:11. 

  18. Ooi.J.T.L.&Liow, K.H.(2002), “Real state corporations:the Quest for Value”.., Journal of Property Investment& Finance, Vol.20 ,No.1.

  19. Panayiotis, G., (2008),”Wealth Added Financial Management Research”, University of Piraeus ,Department of Business Administration. Mibes E-Book,p,P :2-17.

  20. Raina, Aman,(2002).”Using Economic Value Added Analysis for Measuring Financeial Performance”.,Availabel :http://WWW.Formeraboutguides .com, p:47.

  21. SeokiLee ,WooGon Kim, (2009), “EVA,Refined EVA ,MVA or traditional performance measures”,IntemationnalJoumal Management 28 ,No.1,p: 442 ,437.

  22. Stern, B. & Stewart, G.  (1989), “The Quest for Value : A Guide for Senior Managers”, New York :Harper Business Publisher ,P: 216.

  23. Stern, B. & Stewart, G., (1991),”The Quest for Vaiue”.U.S.A :Harper-Collins.,P60-91.

  24. Stern, B. & Stewart, G.  , (2004),”What is EVA?”.,Availabel: »http://WWW. sternstewart.com«. P:52.

  25. Uymeura, D. G., Kantor, C. C. and Petit, J. M. (1996).”EVA for Banks, Value Creation, Risk Management and Profitability Measurement”. Journal of Applied Corporate Finance. P 94-109.

  26. Worthington, A., & West, T., (2004),”Australina Evidence Concrning the Information Content of Economic Value Added,” Australian Journal of Management, p:211.

   

   

   

   

   

    

  فهرست منابع اینترنتی

   

  1. www. Irbourse. Com (سایت اینترنتی سازمان بورس اوراق بهادار تهران)

  2. www.SSRN.com

  3. www.Emeraled.com


موضوع پایان نامه در جستجوی بهترین معیار ارزیابی عملکرد مالی در بازار سرمایه ایران به تفکیک صنعت و اندازه, نمونه پایان نامه در جستجوی بهترین معیار ارزیابی عملکرد مالی در بازار سرمایه ایران به تفکیک صنعت و اندازه, جستجوی پایان نامه در جستجوی بهترین معیار ارزیابی عملکرد مالی در بازار سرمایه ایران به تفکیک صنعت و اندازه, فایل Word پایان نامه در جستجوی بهترین معیار ارزیابی عملکرد مالی در بازار سرمایه ایران به تفکیک صنعت و اندازه, دانلود پایان نامه در جستجوی بهترین معیار ارزیابی عملکرد مالی در بازار سرمایه ایران به تفکیک صنعت و اندازه, فایل PDF پایان نامه در جستجوی بهترین معیار ارزیابی عملکرد مالی در بازار سرمایه ایران به تفکیک صنعت و اندازه, تحقیق در مورد پایان نامه در جستجوی بهترین معیار ارزیابی عملکرد مالی در بازار سرمایه ایران به تفکیک صنعت و اندازه, مقاله در مورد پایان نامه در جستجوی بهترین معیار ارزیابی عملکرد مالی در بازار سرمایه ایران به تفکیک صنعت و اندازه, پروژه در مورد پایان نامه در جستجوی بهترین معیار ارزیابی عملکرد مالی در بازار سرمایه ایران به تفکیک صنعت و اندازه, پروپوزال در مورد پایان نامه در جستجوی بهترین معیار ارزیابی عملکرد مالی در بازار سرمایه ایران به تفکیک صنعت و اندازه, تز دکترا در مورد پایان نامه در جستجوی بهترین معیار ارزیابی عملکرد مالی در بازار سرمایه ایران به تفکیک صنعت و اندازه, تحقیقات دانشجویی درباره پایان نامه در جستجوی بهترین معیار ارزیابی عملکرد مالی در بازار سرمایه ایران به تفکیک صنعت و اندازه, مقالات دانشجویی درباره پایان نامه در جستجوی بهترین معیار ارزیابی عملکرد مالی در بازار سرمایه ایران به تفکیک صنعت و اندازه, پروژه درباره پایان نامه در جستجوی بهترین معیار ارزیابی عملکرد مالی در بازار سرمایه ایران به تفکیک صنعت و اندازه, گزارش سمینار در مورد پایان نامه در جستجوی بهترین معیار ارزیابی عملکرد مالی در بازار سرمایه ایران به تفکیک صنعت و اندازه, پروژه دانشجویی در مورد پایان نامه در جستجوی بهترین معیار ارزیابی عملکرد مالی در بازار سرمایه ایران به تفکیک صنعت و اندازه, تحقیق دانش آموزی در مورد پایان نامه در جستجوی بهترین معیار ارزیابی عملکرد مالی در بازار سرمایه ایران به تفکیک صنعت و اندازه, مقاله دانش آموزی در مورد پایان نامه در جستجوی بهترین معیار ارزیابی عملکرد مالی در بازار سرمایه ایران به تفکیک صنعت و اندازه, رساله دکترا در مورد پایان نامه در جستجوی بهترین معیار ارزیابی عملکرد مالی در بازار سرمایه ایران به تفکیک صنعت و اندازه

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (M.A) مدیریت بازرگانی گرایش :مدیریت مالی چکیده دنیای کنونی، عصردانایی است. مواهب، دارایی های طبیعی و مشهود کلید کامیابی جوامع و سازمان ها نیستند، بلکه برخورداری و مدیریت سرمایه های نامشهود موجود در عرصه محیط پرتلاطم و چالش برانگیز سازمان ها، رمز موفقیت آنها محسوب می شوند. سازمان هایی که بتوانند این دارایی های نامشهود را به خوبی تشخیص ...

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد گرایش: حسابداری چکیده: سازمان ها در حال وارد شدن به اقتصاد مبتنی بر دانش هستند ، اقتصادی که در آن دانش و دارایی های نامشهود به عنوان مهمترین مزیت رقابتی سازمانها شناخته شده است . یکی از اجزای دارایی نامشهود سرمایه فکری می باشد که تاثیر مهمی بر عملکرد و پیاده سازی استراتزیک سازمان دارد از این رو شناسایی ، اندازه گیری و مدیریت سرمایه فکری ...

پایان­نامه جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد در رشته حسابداری چکیده: کسب بازدهی مازاد بر بازدهی بازار با درنظر گرفتن سایر شرایط مانند ریسک یکی از مهمترین موضوعات مورد بحث در تصمیم­گیری ها و برنامه­ریزی­های مالی می­باشد. در واقع حداکثرکردن سود و بازده سهامداران با مدیریت بر منابع و مصارف و با اجرای سیاست­های صحیح از وظایف و اهداف مدیریت مالی می­باشد. در این تحقیق تأثیر متغیرهای ...

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد گرایش: حسابداری چکیده: در این مقاله به دنبال پیش بینی و ارائه راهکاری برای یافتن ارزش افزوده اقتصادی شرکت های پذیرفته شده در بازار بورس اوراق بهادار تهران هستیم. مبنای پیش بینی های انجام شده در این پژوهش اطلاعات صورت های مالی حسابرسی شده است. داده های مورد استفاده نیز داده های بین سال های 1382 الی 1387 است. پس از انجام محاسبه های لازم با ...

پایان­نامه تحصیلی جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد رشته: مدیریت بازرگانی گرایش: مالی چکیده: این تحقیق به منظور بررسی رابطه بین سرمایه اجتماعی و عملکرد بازار شرکت های تولیدی استان اردبیل تدوین گردیده است. پژوهش حاضر از نظر روش تحقیق از نوع توصیفی و از نظر هدف تحقیق از نوع کاربردی است. روش جمع آوری داده ها میدانی و ابزار جمع آوری آن، پرسشنامه است. جامعه آماری این تحقیق را شرکت های ...

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد گرایش: حسابداری چکیده: این پژوهش را با این سوال اساسی شروع کرده ایم که، تعدیلات در سود حسابداری نظیر هموارسازی سود بر شاخصهای جدید ارزیابی عملکرد نظیر ارزش افزوده اقتصادی نیز اثرگذار خواهد بود یا خیر؟ به همین منظور به بررسی این موضوع تحت عنوان «بررسی اثرات هموار سازی سود بر ارزش افزوده اقتصادی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار ...

پایان‌نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته مدیریت صنعتی (M.A) گرایش: مالی چکیده فعالان بازار سرمایه و ذینفعان شرکت های عرضه کننده سهام به ابزاری نیاز دارند تا بتوانند از طریق آن شرکت های مشابه را مقایسه نمایند و بر این اساس و با در نظر گرفتن هدف از سرمایه گذاری سهام مورد نظر را انتخاب نمایند. بنابراین طراحی مدل ارزیابی عملکرد و رتبه بندی شرکت های بیمه به عنوان یکی از ...

پایان نامه جهت اخذ مدرک کارشناسی ارشد حسابداری چکیده: هدف این تحقیق بررسی تاثیر نوسانات بازار سهام بر عملکرد شرکتها است .معیارهای مورد نظر برای اندازه گیری عملکرد شرکتها بازده سهام(ROE)˓بازده دارایی ها (ROA)˓ سود خالص و ارزش افزوده اقتصادی و معیار موردنظر برای نوسانات˓ سهم بازده ماهانه سهام می باشد . علاوه بر آن˓در این پژوهش به دنبال رابطه بین اندازه شرکت و عملکرد و همچنین رابطه ...

گروه آموزشی حسابداری پایان نامه تحصیلی جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد چکیده ساختار سرمایه شرکت، تأمین مالی دائمی شرکت می‌باشد که بوسیله بدهی‌های بلندمدت و حقوق صاحبان سهام نشان داده می‌شود. روش‌های تامین مالی برای تداوم فعالیت و اجرای پروژه‌های سودآور در فرایند رشد شرکت بسیار موثرند و موجب ادامه‌ی حیات شرکت‌ها در بازارهای رقابتی می‌شوند. تامین مالی به روش‌های مختلف کوتاه‌مدت و ...

پایان نامه درجه کارشناسی ارشد (MA) دانشکده مدیریت و مدیریت کسب و کار روند: مدیریت مالی امروزه شرکتها با رقابت قویتری نسبت به گذشته مواجه اند و عملکرد مالی هدف اصلی هر نهادی است. پس هر سازمانی می خواهد با روشهای مختلف عملکرد مالی خود را افزایش دهد. استفاده کنندگان صورت های مالی باید از میزان سرمایه فکری شرکت آگاهی داشته باشند تا بتوانند آینده شرکت را پیش بینی و تصمیمات آگاهانه ای ...

ثبت سفارش