پایان نامه بررسی ارتباط بین نسبت های فعالیت و میزان افشای اطلاعات در صورت های مالی شرکت های پذیرفته شده در بازار بورس تهران

word 596 KB 32216 168
مشخص نشده کارشناسی ارشد حسابداری
قیمت قبل:۶۷,۱۰۰ تومان
قیمت با تخفیف: ۲۴,۸۵۰ تومان
دانلود فایل
 • بخشی از محتوا
 • وضعیت فهرست و منابع
 • پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد

   گرایش: حسابداری

  چکیده:

  نقش اصلی گزارشگری مالی، انتقال اثربخش اطلاعات به افراد برون سازمانی به روشی معتبر و به موقع  است، که این امر در سایه شفافیت گزارشگری و افشا با کیفیت اطلاعات مالی تحقق می یابد. مرور مطالعات گذشته نشان می دهد شفافیت و کیفیت افشای اطلاعات مالی واحدهای اقتصادی ، تاثیرات مهمی بر استراتژی های سرمایه گذاران گذاشته است. این تحقیق، به بررسی رابطه بین میزان افشاء در صورتهای مالی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران با نسبتهای متداول فعالیت (شاخصهای استفاده از دارایی ها) می‌ پردازد.  

  در مرحله اول، به منظور تعیین میزان افشا  صورت های مالی که در این تحقیق در راستای تعیین مقدار متغیر وابسته لازم است چک ‌لیست کفایت افشاء براساس استاندارد های حسابداری ایران تنظیم و برای هر شرکت یک نمره یا شاخص افشا تعریف شود. در مرحله دوم متداولترین نسبتهای فعالیت (شاخصهای استفاده از داراییها) یعنی نسبت فروش به سرمایه در گردش، نسبت فروش به داراییهای ثابت ، نسبت فروش به کل داراییها و نسبت فروش به حقوق صاحبان سهام (ارزش ویژه) محاسبه و استخراج گردید. سپس در این تحقیق از تحلیل رگرسیونی مقطعی بر اساس داده های تابلویی جهت بررسی رابطه بین میزان افشاء در صورتهای مالی با نسبتهای متداول فعالیت  در سال های 1382 لغایت 1387 استفاده شده است. نمونه تحقیق شامل 65 شرکت پذیرفته شده  در بورس تهران در بازه زمانی 5 ساله  می باشد.

  یافته ها نشان می دهد به طور کلی بین میزان افشاء در صورتهای مالی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران با نسبتهای متداول فعالیت رابطه معناداری وجود دارد.

   

   

   

  مقدمه:

  حسابداری یک سیستم  اطلاعاتی است. این سیستم اطلاعاتی به عنوان زیر مجموعه سیستم های اطلاعاتی مدیریت ، وظیفه پردازش داده های مالی را به عهده دارد. اگرچه استفاده کننده بخش عمده ای از محصولات این سیستم اطلاعاتی ، مدیریت یک واحد اقتصادی است ، اما مدیریت بنا به وظایف و مسئولیتهایی که در قبال گروه های مختلف استفاده کنندگان اطلاعات مالی دارد و همچنین بنا برالزامات قانونی یا درخواست های طرفهای تجاری یا تامین کنندگان مالی واحدهای اقتصادی ، اطلاعات مختلفی را در اختیار استفاده کنندگان خارج از واحدهای اقتصادی قرار می دهد. گزارشهای مالی سالانه از مهمترین محصول سیستم های اطلاعاتی حسابداری است که برای گروه های مختلفی از استفتده کنندگان خارجی اطلاعات مالی ، در چهارچوب مشخصی ارائه می شود (عرب مازاریزدی ،1374، 58)[1].

  براساس نظر هیئت استانداردهای حسابداری مالی تصمیمات سرمایه گذاران واعتباردهندگان واستفاده آنها از اطلاعات دارای گستردگی بسیار بیشتری نسبت به سایر گروه های خارجی می باشد وبه همین دلیل تصمیمات آنها دارای تاثیرات عمده ای در تخصیص منابع اقتصادی یک کشور است (هیأت استانداردهای حسابداری مالی آمریکا،1978، 30)[2].

  ازآنجائیکه سرمایه گذاران و اعتبار دهندگان دو گروه اصلی برون سازمانی استفاده کنندگان اطلاعات مالی بشمار می روند وتهیه و فراهم کردن اطلاعات مربوط برای این دو گروه یکی از رسالت های اصلی مدیریت و سیستم های حسابداری می باشد ، لذا توجه ویژه به نوع نیازهای اطلاعاتی این افراد ضرورت دارد.

  با توجه به اینکه استفاده کنندگان مزبور گزارشهای مالی را به عنوان یکی از منابع اصلی اطلاعات مالی در مورد واحد های اقتصادی ملاک تصمیم گیری قرار می دهند ، بنابراین گزارشگری مالی براساس نظر هیئت استاندارد های مالی  باید اطلاعاتی را فراهم سازد که برای سرما یه گذاران و اعتبار دهندگان بالفعل و بالقوه و سایر استفاده کنند گان در تصمیم گیری های سرمایه گذاری و اعطای اعتبار وسایر تصمیمات مشابه مفید واقع شود ( همان منبع،30)3.

  گزاشگری مالی تخصیص منابع سرمایه در یک شرکت تجاری و قابلیت سوددهی آن را افشا می نماید. بدیهی است اصل افشا به عنوان یکی از اصول حسابداری ، کلیه واقعیت های با اهمیت و مربوط در رابطه با رویدادها و فعالیتهای واحد تجاری را بیان می نماید.

  اصل افشا ایجاب می نماید که صورت های مالی به گونه ای  تهیه و ارائه شود که از لحاظ اهداف مربوط در صورت های مالی به گونه ایست که ازیک طرف امکان اتخاذ تصمیمات آگاهانه برای استفاده کنندگان را فراهم نموده و از طرف دیگر باعث گمراهی آنان نشود.

  محققین در حوزه افشاء گزارشگری مالی به منظور سنجش میزان افشاء و تاثیر آن بر تصمیمات سرمایه‌گذاران از انواع مختلفی از عوامل تاثیرگذار برافشاء اطلاعات مالی بهره‌برده‌اند. سیر تاریخی تحقیقات صورت گرفته در حوزه افشاء اطلاعات مالی نشان می‌دهد که این عوامل در چهار حوزه کلی شامل حوزه اول استفاده از متغیرهای تراز نامه‌ای (متغیرهای مرتبط به حجم و فعالیت شرکتها) و رابطه آن با کفایت افشاء اطلاعات مالی  حوزه دوم، رابطه بین متغیرهای سود و زیانی (عملکردی)با سطح افشای گزارشگری مالی ، حوزه سوم ترکیبی از متغیرهای سود و زیانی و ترازنامه‌ای برای سنجش میزان افشای گزارشگری مالی شرکت ها  و حوزه آخر رابطه بین متغیرهای کیفی و متغیرهایی غیر از متغیرهای فوق‌الذکر مانند ماهیت و نوع صنعت، نوع موسسه حسابرسی کننده، اعضای حرفه‌ای و غیر حرفه‌ای هیئت مدیره، وجود یا عدم وجود سهامدار نهادی با میزان افشای گزارشگری مالی قابل تقسیم‌بندی هستند . اما در این پژوهش سعی خواهد شد با توجه به تمامی موارد ذکر شده فوق و در بخش پیشینه تحقیق، صرفاً از شاخص‌های سنجش بکارگیری دارایی ها  به ویژه نسبت‌های فعالیت شرکت‌ها برای بررسی سطح افشاء گزارشگری مالی استفاده شود

  مقدمه

  ایجاد­­ و توسعه روز افزون مؤسسات بزرگ تولیدی و بازرگانی از خصوصیات بارز عصر ما است. وجود اطلاعات مالی شفاف و قابل مقایسه رکن اصلی پاسخگویی وتصمیم گیری های اقتصادی آگاهانه است. صاحبان سرمایه، اعتبار دهندگان و سایر استفاده کنندگان برای تصمیم گیری در زمینه خرید، فروش و نگهداری سهام، اعطای وام و دیگر تصمیم های اقتصادی مهم به اطلاعات مالی مربوط و قابل فهم نیاز دارند. اطلاعات مالی و گزارشگری سالیانه یک واحد انتفاعی، جزء اساسی ترین اطلاعاتی هستند که شالوده بسیاری  از تصمیم گیری های سرمایه گذاران و قضاوت های استفاده کنندگان را تشکیل می دهند. نقش اصلی گزارشگری مالی، انتقال اثربخش اطلاعات به افراد برون سازمانی به روشی معتبر و به موقع  است، که این امر در سایه شفافیت گزارشگری و افشا با کیفیت اطلاعات مالی تحقق می یابد. مرور مطالعات گذشته نشان می دهد شفافیت و کیفیت افشای اطلاعات مالی واحدهای اقتصادی ، تاثیرات مهمی بر استراتژی های سرمایه گذاران گذاشته است. 

  در این تحقیق ارتباط بین نسبت های فعالیت و میزان افشای اطلاعات در صورت های مالی شرکت های پذیرفته شده در بازار بورس تهران بررسی می شود. در این فصل از تحقیق تلاش شده است که کلیات تحقیق شامل مسأله، هدف، فرضیه ها و روش تحقیق، جامعه آماری و واژگان کلیدی تحقیق ارایه گردد. 

   

  2-1 تاریخچه مطالعاتی

  هر تحقیقگری باید پیش از اقدام به تحقیق از تلاش‌های علمی انجام شده در مورد موضوع تحقیق خود آگاهی کافی پیدا کند و از زمینه‌ها، روش‌ها، دیدگاه‌ها، و نتایج اقدامات انجام شده اطلاع داشته و از آن استفاده کند.

   

  بر همین اساس بخش مذکور را به دو دسته داخلی و خارجی تقسیم نموده و پس از بررسی نمونه تحقیقهای انجام شده در داخل کشور به بررسی موضوعات مرتبط با تحقیق در خارج از کشور می پردازیم.

  افزایش نیاز سرمایه گذاران به استفاده ی از گزارش های ارائه شده توسط شرکت ها باعث گردیده است که از دهه ی 1960 تاکنون تحقیق های زیادی پیرامون افشا و کیفیت گزارشگری انجام پذیرد که در ادامه به تحقیق های صورت گرفته ی داخلی و خارجی اشاره می شود . ناگفته نماند تحقیق های صورت گرفته در این  مقوله پیرامون دو جنبه می باشد : تحقیق های تئوریک انجام شده توسط صاحب نظران حوزه ی تئوری افشا که فاقد شواهد تجربی می باشد و تحقیق های  عملی انجام گرفته توسط محققین به استناد داده ها و شواهد تجربی شرکتها. در ابتدا به تحقیق های صورت گرفته در خارج از کشور پرداخته می شود؛ در این خصوص قابل ذکر است  تحقیق های مزبور به ترتیب اهمیت و میزان مربوط بودن با موضوع تحقیق حاضر ارایه خواهد شد.

  همانطوری که در بالا اشاره شد رفتار افشای اطلاعات حسابداری، حداقل از دهه 1960 میلادی مورد توجه محققان قرار گرفته است. از دیدگاه تحقیق حاضر، تحقیقات مربوط به افشا را می‌توان به دو گروه تقسیم کرد. گروه اول تحقیقات پرسش‌نامه‌ای است که طی آن، محققان بدلیل فقدان شاخص‌های افشا در جامعه آماری خود، شاخص‌هایی را برای رتبه‌بندی موارد افشا، طراحی و آزمونهای آماری مربوط به رتبه‌بندی افشا را اجرا کرده‌اند. تحقیقات سرف (1961)[1]، سینگوی و دسای(1971) [2]، بازبی (1974) [3] نشان می‌دهد که استفاده‌کنندگان صورتهای مالی برای موارد افشا، ارزشهای متفاوتی قائل هستند.

   

  Abstract:

  The principle function of financial reporting is Effective Transformation of Information to outsiders in a valid and timeliness way, this should be done through transparency reporting and high quality financial information disclosure. Reviewing recent studies show that the transparency and quality of financial information disclosure in business entities has significant effects on investor’s strategies.  The relationship, in this research, between disclosure level of financial statements in accepted TSE companies with common activity ratios (Assets Utilization Measurements) will be surveyed.

  At the first phase, in order to determine the disclosure level of financial statements as a dependent variable in this research, a checklist of disclosure quality has been arranged based on Iran’s accounting standards and for every selected company a disclosure index allocated. For second phase, common activity ratios (Assets Utilization Measurements) including Sales to Working Capital Ratio, Sales to Fixed Assets Ratio, Sales to Total Assets Ratio and Sales to Equity Ratio has been assessed. Then in this research, to survey the relationship between disclosure level of financial statements in accepted TSE companies with common Assets Utilization Measurements, the cross- sectional regression method based on panel data from 1382 to 1387 has been used. The sample of this research consists of 65 accepted TSE companies for 5-years period.

  Findings show that there is a significant relationship between disclosure level of financial statements in accepted TSE companies with common activity ratios

 • فهرست:


  دانشگاه آزاد اسلامی

  چکیده: 1

  مقدمه: 2

  فصل اول: کلیات تحقیق

  1-1 مقدمه. 5

  2-1 تاریخچه مطالعاتی. 5

  3-1 بیان مسأله تحقیق. 7

  4-1چارچوب نظری تحقیق. 8

  5-1 فرضیه های تحقیق. 10

  6-1 اهمیت و ضرورت تحقیق. 10

  7-1 اهداف تحقیق. 11

  8-1 حدود مطالعاتی. 12

  1-8-1  قلمرو مکانی تحقیق. 12

  2-8-1 قلمرو زمانی تحقیق. 13

  3- 8-1  قلمرو موضوعی تحقیق. 13

  9-1- تعریف واژه ها و اصطلاحات تحقیق. 13

  فصل دوم: مروری بر ادبیات تحقیق

  1-2 مقدمه. 15

  2-2- تعاریف مختلف افشا. 16

  3-2- اصل افشا. 16

  4-2- پرسش های اساسی مطرح شده در حوزه افشا (مبانی نظری) 17

  1-4-2- اطلاعات مالی برای چه اشخاصی افشا می‌گردد؟. 18

  2-4-2- هدف از افشای اطلاعات مالی چیست؟. 20

  3-4 -2- چه میزان از اطلاعات لازم است افشا شود؟. 21

  4-4 -2- چگونه اطلاعات مالی باید افشا شود؟. 24

  1-4 -4- 2- شکل و ترتیب صورتهای مالی اساسی. 26

  2-4 -4- 2- اصطلاحات و ارائه جزئیات. 29

  3-4-4- 2- گزارش حسابرس مستقل. 30

  4-4 -4- 2-گزارش هیأت مدیره. 30

  5-4 -2- خصوصیات کیفی مرتبط با ارائه اطلاعات چگونه باشد؟. 31

  5 - 2 - عملکرد. 32

  1-5-2-  مقدمه. 32

  6-2-  انواع نسبت های مالی. 35

  1-6-2- نسبت های فعالیت (شاخص های بکارگیری دارایی ) 36

  7-2- کفایت گزارشگری (افشا) و نسبت های مالی. 37

  8-2- پیشینه داخلی و خارجی تحقیق. 38

  1-8-2- مطالعات خارجی. 38

  2-8-2- مطالعات داخلی. 52

  فصل سوم: روش‌ اجرای تحقیق

  1-3 مقدمه. 61

  2-3- فرضیه های تحقیق. 62

  1-2-3- فرضیه اصلی تحقیق : 62

  2-2-3- فرضیه ی فرعی تحقیق : 62

  3-3 مدل تحقیق. 63

  4-3 شیوه اندازه گیری متغیرها. 64

  5-3 روش تحقیق. 65

  6-3- متغیر های مورد بررسی. 66

  7-3- مدل های مورد استفاده برای آزمون فرضیه ها. 68

  8-3-  دلایل انتخاب  متغیرها. 70

  9-3- جامعه آماری و روش نمونه گیری. 70

  9-3-  روش‌های جمع‌آوری اطلاعات و داده‌ها. 71

  1-9-3- منبع اطلاعات. 71

  2-9-3- آماده سازی اطلاعات. 72

  10-3- روش شناختی تحقیق (تجزیه و تحلیل داده ها) 72

  1-10-3- مدل های داده های تابلویی. 73

  2-10-3- آزمون لیمر (معنی داربودن اثرات فردی) 73

  3-10-3- آزمون هاسمن. 75

  4-10-3- فروض مدل رگرسیون خطی کلاسیک. 75

  1-4-10-3- نرمال بودن خطاها. 76

  2-4-10-3-  ناهمسانی واریانس. 76

  3-4-10-3- هم خطی. 76

  4-4-10-3- عدم وجود خود همبستگی بین  ها: 77

  5-10-3-  آزمون مانایی. 78

  6-10-3 آزمونهای آماری و معیارهای استفاده شده به منظور مقایسه مدل های تحقیق  79

  1-6-10-3- ضریب تعیین تعدیل شده. 79

  2-6-10-3- آماره  F رگرسیون. 80

  7-10-3- نرم افزارهای  تجزیه و تحلیل. 80

  فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده‌ها

  1-4 مقدمه‏. 82

  2-4- تحلیل توصیفی داده ها. 82

  3-4- مراحل تخمین مدل به وسیله داده‌های تابلویی. 84

  1-3-4- آزمون F لیمر( بررسی همسانی عرض از مبدأ های مقاطع ) 85

  2-3-4- آزمون هاسمن ( انتخاب بین اثرات ثابت و تصادفی ) 86

  4-4- بررسی فروض کلاسیک رگرسیون. 87

  5-4- آزمون مانایی متغیرها. 88

  6-4- آزمون فرضیه های تحقیق. 88

  1-6-4- آزمون فرضیه فرعی اول. 89

  2-6-4- آزمون فرضیه فرعی دوم. 91

  3-6-4- آزمون فرضیه فرعی سوم. 92

  4-6-4- آزمون فرضیه فرعی چهارم. 93

  5-6-4- آزمون فرضیه اصلی تحقیق. 94

  فصل پنجم: نتیجه‌گیری و پیشنهادات

  1-5 مقدمه. 98

  2-5- بحث و نتیجه گیری. 98

  1-2-5- نتیجه گیری پیرامون فرضیه فرعی اول. 99

  2-2-5- نتیجه گیری پیرامون فرضیه فرعی دوم. 100

  3-2-5- نتیجه گیری پیرامون فرضیه فرعی سوم. 101

  4-2-5- نتیجه گیری پیرامون فرضیه فرعی چهارم. 101

  5-2-5- نتیجه گیری پیرامون فرضیه اصلی تحقیق. 102

  3-5- پیشنهادها. 104

  1-3-5- پیشنهادهای کاربردی ناشی از نتایج تحقیق. 105

  2-3-5- پیشنهادهایی برای تحقیق های آتی. 105

  4-5- محدودیت ها. 106

  پیوست ها

  جدول  مربوط به صنایع و نام شرکت های نمونه آماری. 108

  منابع و ماخذ

  منابع فارسی: 110

  منابع لاتین: 111

  منابع اینترنتی: 114

  چکیده انگلیسی: 115

   

  منبع:

   

   

  آذر، ع. و منصور مؤمنی،1385، "آمار و کاربرد آن در مدیریت"، انتشارات سمت، جلد دوم، چاپ نهم، تهران،ص 212-183.

  ارزیتون، ر،1383، "بررسی رابطه ویژگیهای ساختار مالی و عملکردی شرکتها با سطح افشای اطلاعات در صورتهای مالی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران"، پایان نامه کارشناسی ارشد دانشگاه شهید بهشتی.

  خاکی، غ.ر ،1375، "روش تحقیق با رویکردی به پایان نامه نویسی"، انتشارات بازتاب، چاپ هشتم، ص1- 429.

  دلاور ، ع،1385،  " مبانی تحقیق در علوم اجتماعی" ، نشر رشد ، تهران .

  سیدآبادی، م.ر، 1383، "بررسی تأثیر اندازه و نسبتهای مالی بر افشای کامل صورتهای مالی شرکتهای پذیرفته شده در سازمان بورس اوراق بهادار تهران"، پایان نامه کارشناسی ارشد دانشگاه مازندران.

  عالی ور،ع،1365، "افشادر گزارشگری مالی"،مرکزتحقیقات تخصصی حسابداری و حسابرسی سازمان حسابرسی .

  ملکیان، ا، 1376، " جامعیت گزارش های سالانه و ویژگی های مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران" ، تهران، انتشارت قدس.

  کمیته فنی سازمان حسابرسی ،1380، "استانداردهای حیسابداری"،نشریه 145.

  نوری فرد، ی، 1377، " افشا اطلاعات در گزارش های مالی " ، موسسه حسابرسی تامین اجتماعی، 1377

  نوروش،ا،1388 ، "بررسی بین کیفیت افشاء و مدیریت سود"،برسیهای حسابداری و حسابرسی،دوره 16،شماره55.

  هژبرکیانی ،ک، 1377، "اقتصاد سنجی و کاربرد آن"،چاپ دوم،انتشارات ققنوس.

   

   

   

   

   

  منابع لاتین:

   

  American Accounting Association,(1977) “Conceptual Framework for Financial Accounting and Reporting: Elements of Financial Statement and Their”, Measurement, AAA.

  Busby, Stephen.L.(1974) ,”Selected Item of Information and Their Disclosure in Annual Reports ", The Accounting Review, No.3, July.

  Cerf, Alan r., 1961, "Corporat Reporting and Investment Decisions", Berkeley, the University of California, 1961.

  Cook, T.E,(1992), "The Impact of Size, Stock Market Listing and Industry Type on Disclosure in Annual Reports of Japanese Listed Corporations", Accounting and Business Research, vol. 22, no.87.

  Davis-Friday, P. Y., L. B. Folami, C. Liu, and H. F. Mittelstaedt.(1999) “The value relevance of financial statement recognition vs. disclosure: Evidence from SFAS”, No. 106. The Accounting Review 74:4, 403-423.

  El-Gazzar, S. M. (1998), “Predisclosure Information and Institutional Ownership: A Cross-sectional Examination of Market Revaluations during Earnings Announcements Periods.” The Accounting Review 73 (January): 119–129.

  Eng, L.L. and Mak, Y.T.(2003),” Corporate governance and voluntary disclosure”, Journal of Accounting and Public Policy, vol. 22.

  FASB, (1978) ,”Objectives of Financial Reporting By Business Enterprises, Statement of Financial Accounting”, Concept No.1, a978, Par.30.

  Healy, P., and Palepu, K. (2001) ,”Information asymmetry, Corporate Disclosure, and the Capital Markets: A Review of the Empirical Disclosure Literature”. Journal of Accounting and Economics, 31, 405-440

  Hendriksen E.S. and Van Breda, (1992), “M.F. Accounting Theory”. Burr Ridge: Irwin.

  Hope,(2003), “ O-K. Disclosure Practices, Enforcement of Accounting Standards, and Analyst´s Forecast Accuracy”: An International Study, Journal of Accounting Research, vol. 41.

  Khanna, T., Palepu, K.G. and Srinivasan, S.(2004) ,” Disclosure Practices of Foreign Companies Interacting with U.S. Markets”, Journal of Accounting Research Vol.42.

  Lambert, R., C. Leuz, and R. E. Verrecchia.(2006). “Accounting Information, Disclosure, and the Cost of Capital.” Journal of Accounting Research 45 (May): 385–42.

  Lang, M. and R. Lundholm. (1996). “Corporate Disclosure Policy and Analyst Behavior.” The Accounting Review 71 (October): 467–493.

   Lang, M., and R. Lundholm. (1993). “Cross-sectional Determinants of Analysts Ratings of Corporate Disclosures.” Journal of Accounting Research 31 (Autumn): 246–271.

  Leuz, C., and Verrecchia, R. (2000). “The Economic Consequences of Increased Disclosure”. Journal of Accounting Research. 38, 91-124.

   Levi, S. (2008), “Voluntary disclosures of accruals in earnings press releases and the pricing of accruals”. Review of Accounting Studies 13:1, 1-21.

  Louis, H., D. Robinson, and A. Sbaraglia. (2008).”An integrated analysis of the association between accrual disclosure and the abnormal accrual anomaly”. Review of Accounting Studies13:1, 23-54.

  M.C., Jensen and W.H., Mecking, (1976) "Theory of The Firm: Manegrial Behavior, Agency Cost Ownership Structure", Journal of Financial Economics, 3, October.

   Pae, S.,(1999),”Acquisition and Discretionary Disclosure of Private Information and Its Implications for Firms' Productive Activities”, Journal of Accounting Research 37, 465-474.

  Palepu. (2001). “Information Asymmetry, Corporate Disclosure, and the Capital Markets: A Review of the Empirical Disclosure Literature.” Journal of Accounting and Economics 31: 405–44.

  Plumlee, 2008, “M.A. A Re-examination of Disclosure Level and the Expected Cost of Equity Capital”, Journal of Accounting Research, 40, 21-40.

  Singhavi, S. and H.B., Desai,(1971) “An Empirical Analysis of The Quality of Corporate Financial Disclosure", Accounting Review, January.

  Verrecchia, R.,(1995), “Essays on disclosure”, Journal of Accounting and Economics 32, 97-180.

  Wallace, R.S. Olusegun, Kamal Naser and Araceli Mara, (1994) "The Relationship Between The Comprehensivenees of Corporate Annual reports and Firm Characteristics in Spain", Accounting and Business Research, vol. 25, No.97.

  Welker, M. (1995) “Disclosure Policy, Information Asymmetry and Liquidity in Equity Markets.” Contemporary Accounting Research 11 (Spring): 801–828

   

  منابع اینترنتی:

   

  Www. Irbourse. Com (سایت اینترنتی سازمان بورس اوراق بهادار تهران)

  www.SSRN.com

  www.Emeraled.com


موضوع پایان نامه بررسی ارتباط بین نسبت های فعالیت و میزان افشای اطلاعات در صورت های مالی شرکت های پذیرفته شده در بازار بورس تهران, نمونه پایان نامه بررسی ارتباط بین نسبت های فعالیت و میزان افشای اطلاعات در صورت های مالی شرکت های پذیرفته شده در بازار بورس تهران, جستجوی پایان نامه بررسی ارتباط بین نسبت های فعالیت و میزان افشای اطلاعات در صورت های مالی شرکت های پذیرفته شده در بازار بورس تهران, فایل Word پایان نامه بررسی ارتباط بین نسبت های فعالیت و میزان افشای اطلاعات در صورت های مالی شرکت های پذیرفته شده در بازار بورس تهران, دانلود پایان نامه بررسی ارتباط بین نسبت های فعالیت و میزان افشای اطلاعات در صورت های مالی شرکت های پذیرفته شده در بازار بورس تهران, فایل PDF پایان نامه بررسی ارتباط بین نسبت های فعالیت و میزان افشای اطلاعات در صورت های مالی شرکت های پذیرفته شده در بازار بورس تهران, تحقیق در مورد پایان نامه بررسی ارتباط بین نسبت های فعالیت و میزان افشای اطلاعات در صورت های مالی شرکت های پذیرفته شده در بازار بورس تهران, مقاله در مورد پایان نامه بررسی ارتباط بین نسبت های فعالیت و میزان افشای اطلاعات در صورت های مالی شرکت های پذیرفته شده در بازار بورس تهران, پروژه در مورد پایان نامه بررسی ارتباط بین نسبت های فعالیت و میزان افشای اطلاعات در صورت های مالی شرکت های پذیرفته شده در بازار بورس تهران, پروپوزال در مورد پایان نامه بررسی ارتباط بین نسبت های فعالیت و میزان افشای اطلاعات در صورت های مالی شرکت های پذیرفته شده در بازار بورس تهران, تز دکترا در مورد پایان نامه بررسی ارتباط بین نسبت های فعالیت و میزان افشای اطلاعات در صورت های مالی شرکت های پذیرفته شده در بازار بورس تهران, تحقیقات دانشجویی درباره پایان نامه بررسی ارتباط بین نسبت های فعالیت و میزان افشای اطلاعات در صورت های مالی شرکت های پذیرفته شده در بازار بورس تهران, مقالات دانشجویی درباره پایان نامه بررسی ارتباط بین نسبت های فعالیت و میزان افشای اطلاعات در صورت های مالی شرکت های پذیرفته شده در بازار بورس تهران, پروژه درباره پایان نامه بررسی ارتباط بین نسبت های فعالیت و میزان افشای اطلاعات در صورت های مالی شرکت های پذیرفته شده در بازار بورس تهران, گزارش سمینار در مورد پایان نامه بررسی ارتباط بین نسبت های فعالیت و میزان افشای اطلاعات در صورت های مالی شرکت های پذیرفته شده در بازار بورس تهران, پروژه دانشجویی در مورد پایان نامه بررسی ارتباط بین نسبت های فعالیت و میزان افشای اطلاعات در صورت های مالی شرکت های پذیرفته شده در بازار بورس تهران, تحقیق دانش آموزی در مورد پایان نامه بررسی ارتباط بین نسبت های فعالیت و میزان افشای اطلاعات در صورت های مالی شرکت های پذیرفته شده در بازار بورس تهران, مقاله دانش آموزی در مورد پایان نامه بررسی ارتباط بین نسبت های فعالیت و میزان افشای اطلاعات در صورت های مالی شرکت های پذیرفته شده در بازار بورس تهران, رساله دکترا در مورد پایان نامه بررسی ارتباط بین نسبت های فعالیت و میزان افشای اطلاعات در صورت های مالی شرکت های پذیرفته شده در بازار بورس تهران

چکیده: امروزه توسعه اقتصادی بر پایه دسترسی به منابع مالی برای سرمایه گذاری استوار می باشد. این در حالیست که تصمیم گروههای مختلف در خصوص سرمایه گذاری به نوبه خود به وجود یک سیستم اطلاعاتی مناسب بستگی دارد. استاندارد های حسابداری ایران کمک شایانی در افشای اطلاعات برای تصمیم گیریهای صحیح و آگاهانه گروههای مختلف بخصوص سرمایه گذاران دارند. به هر حال، اطلاعاتی که برای سرمایه گذاران و ...

چکیده هدف اصلی این پژوهش بررسی رابطه بین محافظه کاری در گزارشگری مالی و نقدشوندگی سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. در این پژوهش از محافظه کاری در گزارشگری مالی به عنوان متغیر مستقل و از 13 شاخص نقدشوندگی سهام شامل تعداد روزهای معاملاتی سهام، تعداد دفعات معامله سهام ، حجم معاملات سهام ، ارزش معاملات سهام ، درصد سهام شناور آزاد سهام ، گردش سهام، گردش ...

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حسابداری چکیده هدف اصلی از انجام این تحقیق بررسی رابطه بین رتبه‌بندی شرکت براساس شاخص‌های مالی و غیر‌مالی و میزان افشای اختیاری اطلاعات در شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران است. به منظور رتبه‌بندی شرکت‌ها از تجزیه و تحلیل بنیادی[1] استفاده شده است. ترکیب نه علامت بنیادی که چهار بعد مهم شرکت یعنی سودآوری، کارایی عملیاتی، نقدینگی و ...

پایان نامه برای دریافت مدرک کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی گرایش :مالی چکیده: در این تحقیق به بررسی ارتباط شفافیت سود و ریسک نقدینگی درشرکت های پذیرفته بورس اوراق بهادار تهران پرداخته می شود. ما در این تحقیق بررسی خواهیم کرد که افزایش شفافیت سود شرکتها ، ریسک نقدینگی را کاهش می دهد . متغیر وابسته تحقیق ریسک نقدینگی و متغیر مستقل تحقیق شفافیت سود است.برای سنجش شفافیت سود از مدل ...

پایان­نامه تحصیلی جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد (M.A.) رشته: حسابداری چکیده با توجه به اینکه در سالهای اخیر، تجدید ارائه صورتهای مالی بین شرکتهای ایرانی بسیار رایج شده است.در این تحقیق سعی شده برخی از عوامل تاثیر گذار بر تجدید ارائه صورتهای مالی شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران همچون بیش اعتمادی مدیریت، دوگانگی مدیر عامل و... را مورد بررسی قرار دهیم .در این راستای ...

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد رشته حسابداری چکیده گزارش مالی برای پاسخگویی به نیازهای تصمیم گیرندگان ارائه می شود. بر این اساس، به موقع بودن به عنوان یکی از ویژگی های اطلاعات در گزارشگری مالی شناخته شده است. به موقع بودن، اهمیت حیاتی برای بازارهای سرمایه دارد و به عنوان یکی از اجزای اصلی بازار سرمایه کارا محسوب می شود. انتشار به موقع اطلاعات باعث کاهش عدم تقارن ...

پایان­نامه جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد در رشته حسابداری چکیده: کسب بازدهی مازاد بر بازدهی بازار با درنظر گرفتن سایر شرایط مانند ریسک یکی از مهمترین موضوعات مورد بحث در تصمیم­گیری ها و برنامه­ریزی­های مالی می­باشد. در واقع حداکثرکردن سود و بازده سهامداران با مدیریت بر منابع و مصارف و با اجرای سیاست­های صحیح از وظایف و اهداف مدیریت مالی می­باشد. در این تحقیق تأثیر متغیرهای ...

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (M.A) مدیریت بازرگانی گرایش :مدیریت مالی چکیده دنیای کنونی، عصردانایی است. مواهب، دارایی های طبیعی و مشهود کلید کامیابی جوامع و سازمان ها نیستند، بلکه برخورداری و مدیریت سرمایه های نامشهود موجود در عرصه محیط پرتلاطم و چالش برانگیز سازمان ها، رمز موفقیت آنها محسوب می شوند. سازمان هایی که بتوانند این دارایی های نامشهود را به خوبی تشخیص ...

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد گرایش: حسابداری چکیده: سیستم اطلاعات حسابداری [1] به عنوان یکی از منابع تامین کننده اطلاعات جهت تصمیم گیری مدیران دارای اهمیت ویژه ای است. در این تحقیق به بررسی تاثیر سیستم جامع مالی و یکنواخت صنعت نفت بر ویژگی های کیفی اطلاعات حسابداری[2] پرداخته شده است.هدف اصلی در این تحقیق بررسی تاثیر سیستم جامع مالی و یکنواخت صنعت نفت بر ویژگی های ...

پایان نامه تحصیلی جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد رشته: حسابداری گرایش: حسابداری چکیده در تحقیق حاضر به بررسی رابطه بین اجتناب با گزارشگری مالی متهورانه در شرکت های پذیرفته بورس اوراق بهادار تهران پرداخته شده است. نمونه آماری پژوهش شامل 140 شرکت طی دوره زمانی1381 لغایت1390 بوده است. در این تحقیق رابطه اجتناب مالیاتی از طریق اثر سه عامل نرخ موثر مالیاتی نقدی، نرخ موثر مالیاتی نقدی ...

ثبت سفارش